Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi"

Transkript

1 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 11. mars 2009 Saksnummer: Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi Det framlagte regnskapet for NJ drift i 2008 viser et overskudd på 1,7 millioner kroner. Det er på nivå revidert budsjett fra september Pga ikke budsjettert avsetning på 1,2 millioner kroner til AFP-forpliktyelser er resultatet i realiteten 1,2 millioner kroner bedre enn revidert budsjett. Forbedringen skyldes hovedsakelig lavere kostnader enn budsjettert. I tillegg er inntektene, med unntak av kontingentinntekten noe høyere enn budsjettert. Nærmere om regnskapet Overskuddsdisponering Vi foreslår at hele overskuddet overføres til NJs egenkapital. Dette for å sikre NJ nødvendig handlingsrom over flere år i en svært usikker situasjon for bransjen og medlemmene. Egenkapitalen vil etter dette være på 13,67 millioner kroner, mot 11,98 ved forrige årsskifte. I landsmøtets økonomivedtak for inneværende periode står det at det er et mål å styrke konfliktfondet. Fondet er styrket med 5,35 millioner kroner i perioden, nærmere 9,9 prosent. Det mener vi er tilfredsstillende. Dersom AU likevel mener at konfliktfondet fortsatt må styrkes, blir regnskapet endret i tråd med dette før det oversendes til landsstyret. Regnskap budsjett Det framlagte regnskapet er i tråd med tidligere praksis vurdert opp mot revidert budsjett. Dokumenter Regnskapet presenteres i tre sett papirer: Årsrapport for 2008, Driftsregnskapet for 2008 og Vederlagsregnskapet for Årsrapport for 2008 er de offisielle regnskapspapirene som skal behandles av landsmøtet i Her finner du årsberetning, resultatregnskap, balansen og noter.

2 I tillegg skal revisjonsberetningen behandles av LS, denne foreligger ikke pr. d.d. Alle tall er sammenlignet med tilsvarende i Budsjettallene er ikke med her. Driftsregnskapet for 2008 viser hvordan NJ er drevet økonomisk i 2008, sammenlignet med revidert budsjett altså i forhold til Landsstyrets prioriteringer og mål september Også her finner du igjen en del av notene, men her med budsjettall. Vederlagsregnskap for 2008 viser hvordan vederlagsmidlene er anvendt sammenlignet med revidert budsjett for vederlagsmidlene. Regnskap for NJ drift Hovedtallene Inntektene er høyere enn revidert budsjett, mens kostnadene ble lavere enn forventet. Netto finansinntekter er på nivå med budsjett. Åroverskuddet endte etter dette på kroner, mot budsjettert underskudd på kroner. Nedenfor har vi sammenholdt hovedtallene for 2008 både med opprinnelig og med revidert budsjettet og deretter med regnskapstall for Alle tall er i hele tusen. Sammenligning 2008 med budsjett Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Driftsinntekter % Driftskostnader % Driftsunderskudd % Netto finansinntekter % Årsoverskudd % Sammenligning Regnskap med fjorårstall Avvik Avvik i % Driftsinntekter % Driftskostnader % Driftsunderskudd % Netto finansinntekter % Årsoverskudd % Sammenligning 2008 med opprinnelig budsjett Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Driftsinntekter % Driftskostnader % Driftsunderskudd % Netto finansinntekter % Årsoverskudd % Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 2

3 De siste åtte årene har nøkkeltallene utviklet seg slik: Sammenligning Regnskap med tidligere års regnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftoverskudd (underskudd 02-03) Netto finansinntekter (kostnader 02) Årsoverskudd (underskudd -02) I løpet av åtteårsperioden har inntekt økt med 41 prosent, mens kostnadene har økt med 45 prosent. Inntektsveksten de siste årene kan særlig forklares med at kontingentnivået nå reguleres i takt med lønnsutviklingen. På utgiftssiden er det verd å merke seg at landsmøteårene 2001, 2003, 2005 og 2007 normalt er en del dyrere enn mellomårene. Kostnadene i 2002 var imidlertid vesentlig høyere enn året før til tross for at 2002 var et mellomår. Dette skyldtes høye kostnader knyttet til forhandlingene i Budsjettallene Budsjettallene som er tatt med i driftsregnskapet og i vederlagsregnskapet er i samsvar med tallene i det reviderte budsjett for Som tidligere år er det gjort enkelte tilpassinger: Lønnskostnader som er budsjettert under de enkelte postene, for eksempel AU og LS, er skilt ut og tatt med under lønn. Tilsvarende endringer er gjennomført for finansinntekter og finanskostnader som er tatt med samlet som finansposter og ikke tas med som driftsinntekter og driftskostnader. For at regnskapet bedre skal vise kostnadene knyttet til driften av NJ og tilskudd/ kostnader som overføres til andre, har vi valgt å splitte opp tallene noe mer enn i hovedtrekkene i budsjettet. Vi har skilt ut drift lokallag på egen linje og splittet opp medlemsservice i medlemsservice og i kontingentandeler som overføres til andre. En fast andel av kontingenten overføres som kjent til henholdsvis Journalisten, Pressens Arbeidsledighetskasse, Pressens Gravferdskasse og Solidaritetsfondet. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 3

4 Driftsinntekter Kontingentinntektene Kontingentinntektene er lavere med revidert budsjett. Samlede kontingentinntekter ble 40,3 mill kr, som er kr mindre enn forventet i revidert budsjett og 2,5 mill kr mer enn i Antall medlemmer er økt med 186 fra pr 31. desember 2007 til pr 31. desember Inntekter fra opplysnings- og utviklingsfondet Inntenter fra opplysnings- og utviklingsfondet er høyere enn tidligere år pga ekstraordinær overføring fra opplysnings- og utviklingsfondet MBL/NJ på kr I tillegg fikk vi kr mer for 2007 enn vi satte av i regnskapet for Vederlagsinntektene NJ drifts 10 % andel av vederlagsinntekter har økt som følge av økte vederlagsinntekter, jfr kommentarer nedenfor under vederlagsregnskapet. Driftskostnader Ved sammenligning av kostnader mot budsjett i avsnittene nedenfor tar vi utgangspunkt i bruttotall i notene. Disse tallene inkluderer også lønnskostnader. Vi velger å gjøre dette fordi lønnskostnadene på enkelte områder utgjør større beløp. Lønn, folketrygd, pensjon Lønnskostnadene til NJ drift er kr 19,9 mill. kr 1,4 kr mer enn budsjettert og 2,7 kr mill mer enn i NJ har i 2008 inngått avtale med en ansatt om AFP, med virkning fra 1. mars Forpliktelsen knyttet til denne avtalen, som gjelder for 4 ½ år, er beregnet til 1,2 mill kr. Kostnaden er i sin helhet belastet regnskapet for Kostnaden er ikke med i revidert budsjett og vi har ikke tilsvarende kostnad i Årsaken til den store økningen i lønnskostnader sammenlignet med i regnskapet for 2007 er flere. I tillegg til den nevnte AFP kostnaden er de vesentligste årsakene: OJs organisasjonssekretær ble ansatt i NJ i juli er første hele år hvor OJs organisasjonssekretær er lønnet over NJs regnskap. Økningen fra 2007 til 2008 utgjør ca kr Vi har hatt økte kostnader til ekstrahjelp og vikarbyrå på kr. Av dette er kr dekket inn ved refusjon fra Russlandprosjektet så netto økning i bruk av ekstrahjelp og vikarbyrå er i realiteten kr Kostnadsøkningen skyldes at vi har hatt vikar i 12 mnd mens en rådgiver har hatt studiepermisjon store deler av året., for 2007 hadde vi tilsvarende vikar i 9 Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 4

5 mnd. Videre har vi hatt vikar for en ansatt som hatt svangerskapspermisjon. Og vi har hatt hjelp fra vikarbyrå i forbindelse med sykefravær. Kostnader til vikarbyrå er økt med kr til kr. Vi har i 2008 kostnader til kollektiv pensjonsordningen på 1,5 mill kr. Faktura ut over det er belastet pensjonspremiefondet. Kostnader er dermed redusert med kr sammenlignet med 2007 hvor pensjonspremiefondet ikke ble belastet. Pr 31. desember 2008 har NJ et pensjonspremiefond på 1,9 mill kr. Kostnader til naturalytelser har økt med sammenlignet med Vi har fra og med 2008 samlet alle kostnader til telefon, mobiltelefon og internett dekket for de ansatte. Vi bokfører nå disse kostnadene samlet som elektronisk kommunikasjon. Vi har m.a.o. flyttet kostnader til internett for ansatte fra note 5 Sentral drift til note 3 lønn. Kostnadene utgjør anslagsvis kr. Vi ansatte fra november ny rådgiver etter tidligere rådgiver som gikk over i ny stilling som kommunikasjonsrådgiver 1. januar. Generell lønnsøkning. Sentral drift Kostnadene til sentral drift utgjør 8,6 mill kr. Dette er en økning på kr sammenlignet med budsjett. Kostnader til lokaler er kr høyere enn budsjett. Økningen skyldes økning i diverse kostnader lokaler. Kostnader til eksterne tjenester er redusert med sammenlignet med budsjett. Det skyldes sammenblanding mellom bokføring og budsjett. Denne posten må derfor sees i sammenheng med postene investeringer og vedlikehold. Vi har økte kostnader til tap med kr Organisasjonsbygging Kostnader til organisasjonsbygging utgjør kr 5,5 mill. En reduksjon på kr sammenlignet med revidert budsjettert og en reduksjon på 1,9 mill kr sammenlignet med Reduksjonen sammenlignet med budsjett skyldes internasjonalt samarbeid, som er kr lavere enn budsjettert. Videre skyldes reduksjonen kurs, som er kr lavere enn budsjettert og landsmøteforberedelser som er kr lavere enn budsjettert. Også områdene landsråd, NJs konsernlag og medlemsverving er lavere enn budsjettert. Hvert område vel kr lavere enn budsjettert. Reduksjonen sammenlignet med 2007 skyldes landsmøtet og landsstyreseminar i På andre områder har vi hatt både økte og reduserte kostnader i Økningen Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 5

6 skyldes at vi i 2008 har hatt økt satsing på kurs. Vi har arrangert proffkurs 2 for frilansere, arrangert et ekstra faglig grunnkurs og utviklet nytt kursopplegg for NJ. Vi har også hatt økte kostnader til NJs konsernlag. Vi har m.a.o. hatt økt satsing på kurs og konsern, men ikke fullt så mye som forutsatt i budsjettet. I løpet året arrangerte vi følgende kurs sentralt (i tillegg kommer et tyvetalls kurs i lokallag og klubber): 3 faglige grunnkurs 2 forhandlingskurs 1 styrerepresentanter 2 frilanskurs 1 NRKJ grunnkurs 1 NRKJ videregående 1 lokalkassererkurs 1 arbeidsmiljøkurs Drift lokallag Kostnadene til drift lokallag utgjør 3,8 mill kr. En reduksjon på kr sammenlignet med revidert budsjettert., og kr høyere enn Økningen sammenlignet med 2007 skyldes økte kostnader til lønn til organisasjonssekretærer. OJs organisasjonssekretær ble ansatt i NJ 1. juli I 2008 er således første år hvor begge organisasjonssekretærene er lønnet av NJ hele året. Lokallagene har fått høyere overføring til aktiviteter for lokallagets medlemmer og reduksjonen i tilskudd til vedtektspålagte oppgaver har vært lavere enn økte kostnader til organisasjonssekretærer. Tilbakeføringen av ubrukte midler er redusert med kr fra 2007 til Medlemsservice Kostnader til medlemsservice utgjør 2,9 mill kr. En reduksjon på kr sammenlignet med revidert budsjettert, og kr høyere enn Kostnadsreduksjonen sammenlignet med budsjett skyldes lavere kostnader enn budsjettert til informasjon og hjemmesider. Økningen sammenlignet med 2007 kan forklares en med økning i kostnader til grunnforsikring på kr og kr høyere kostnader til produksjon av pressekort. Faglig arbeid Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 6

7 Kostnader til faglig arbeid utgjør 1,5 mill kr. Kostnaden er på nivå med revidert budsjett, men kr høyere enn Kostnadsøkningen fra 2007 til 2008 skyldes at det i 2008 var hovedoppgjør for MBL og NRK oppgjørene. Dette slår ut både på kostnadsnivået på forhandlingene og på antall tariffkonferanser. I 2007 ble det ikke gjennomført tariffkonferanser for MBL. Vederlagsregnskapet Vi har også i år utarbeidet et eget vederlagsregnskap, som sammenlignes med revidert budsjett. Regnskapet tilsvarer tallene du finner i kolonnen Vederlagsfond i NJs offisielle regnskap. Oppførte kopi-, kabel- og digitalt vederlag er 90 prosent av mottatte vederlagsinntekter. De resterende 10 prosentene skal dekke NJs utgifter knyttet til administrasjonen av midlene, og er med i kolonnen NJ drift. For 2008 har vi et overskudd på vederlagsregnskapet på kr, ca 3,3 mill kr bedre enn budsjettert underskudd på 2,9 mill kr. Forbedringen skyldes hovedsakelig vesentlig høyere vederlagsinntekter. Men også lavere kostnader har bidratt til å redusere underskuddet sammenlignet med revidert budsjett. Vederlagsinntektene Både kopi- og kabelvederlag samt vederlag fra digital kopiering har vi fått høyere inntekter i 2008 enn budsjettert. Vi har i de siste årene valgt å budsjettere med kopivederlagsinntekter på 7,3 mill kr og kabelvederlagsinntekter på 1,2 mill kr. Dette tilsvarer 8,5 mill kr som vi har lagt til grunn i landsmøtets vedtak om økonomiske retningslinjer for vederlagsmidler. For kopivederlaget er dette på nivå med det vederlaget vi mottok i 2005 og De to siste årene har vi mottatt høyere kopivederlagsinntekter. Lønn Lønn skal vises på egen linje i regnskapet. Det er derfor ikke direkte samsvar mellom de enkelte gruppene i det detaljerte regnskapet og totalregnskapet. Resultat 2008 Resultat for 2008 sammenlignet med Landsmøtets rammevedtak fra Forvaltningen av vederlagsmidlene i samsvar med rammevedtaket: Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 7

8 Vederlag - sammenlignet med landsmøtets vedtak Regnskap 2008 Rammevedtak Avvik IJ Lokallag Regionale konferanser Sum lokallag/konferanser Reisestipend Reisestøtte Arbeidsgiverandel Fri-STUP IJ kurs for frilansere IJ kurs for arbeidsledige Tilbakeført reisestipend /arb.g.avg reisestipend Kostnader reisestipend Andre kostnader Sum andre kostnader Sum kostnader kopi- og kabelvederlag IJ kurs for frilansere Samlet for 2008 var det budsjettert med kr i IJ kurs for frilansere ( kr fra kopi- og kabelvederlag 2008, kr i ubenyttet beløp fra 2007 og kr fra vederlag fra digital kopiering). Totalt fikk frilanserne IJ kurs for kr ( kr fra kopi- og kabelvederlag og kr fra vederlag fra digital kopiering). Pga høyere vederlag fra digital kopiering enn budsjettert samt totalt sett lavere kostnader til IJ kurs enn budsjettert er samlet ubrukt kursbevilgning til IJ kurs pr 31. desember kr. Ubrukt kursbevilgning overføres i tråd med vedtak i AU til IJ kurs for frilansere i Tilbakeført reisestipend Netto er det tilbakeført reisestipend på kr. Beløpet fremkommer som tilbakeført reisestipend redusert for arbeidsgiveravgift av reisestipend innberettet som skattepliktig stipend. Tilbakeføringen av reisestipend skyldes at de som har reist ikke har levert rapport og regnskap over bruk av pengene. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 8

9 Konfliktfondet Overskuddet på Konfliktfond utgjør i år kr. Konfliktfondet utgjør pr. 31. desember kr. Dette er før en eventuell overføring fra NJ drift til Konfliktfondet. NJ har fortsatt et meget trygt fundament for mulige konflikter i framtiden. Utviklingen i fondets egenkapital fra 1997 til 2008: Konfliktfondet pr 31. desember Forslag til vedtak AU foreslår at overskuddet på NJ drift overføres til annen egenkapital, overskuddet på konfliktfondet tilføres konfliktfondet og at overskuddet på vederlagsfondet tilføres vederlagsfondet. AU anbefaler LS og vedta NJs regnskap og årsberetning for 2008, Vedlegg: Landsmøtets vedtak om økonomiske mål Landsmøtets vedtak om fordelingen av kopi- og kabelvederlag Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 9

10 Landsmøtets vedtak om økonomiske retningslinjer a) Økonomiske rammer og hovedmål for NJ HOVEDMÅL De løpende driftskostnadene må holdes under kontroll for å sikre landsstyret tilfredsstillende politisk handlefrihet til å følge opp tiltaksplanen og møte uforutsette hendelser og behov. NJ må ha en økonomistyring som gjør laget i stand til å håndtere konfliktsituasjoner. Det er et mål å styrke konfliktfondet. NJS SEKRETARIAT Den sentrale driftens andel av budsjettet må holdes under kontroll. Service overfor medlemmer og tillitsvalgte skal fortsatt prioriteres høyt. Nye oppgaver bør primært løses gjennom kompetanseheving, effektiviseringstiltak og endret oppgavefordeling. Eventuell utvidelse av staben knyttes til prioriterte områder eller for å dekke prioriterte kompetansebehov. Det legges opp til en styrking av NJs kommunikasjonsarbeid i perioden. NJs lokaler pusses opp til en tidsiktig, men nøktern standard. LOKALLAG, KONSERNLAG M.V. Bevilgningene til lokallagsaktiviteter videreføres på omtrent samme nivå som i foregående landsmøteperiode. Det skal settes av mer frikjøpsmidler til gjennomarbeidede prosjekter knyttet til iverksettelse av tiltaksplanen, organisasjonsbygging i tråd med landsmøtets og landsstyrets prioriteringer, samt til journalistfaglige prosjekter og konferanser. Bevilgningene til de regionale journalistfaglige konferansene økes noe på bekostning av den journalistfaglige aktiviteten i lokallagene. Det åpnes for at også lokallagene kan overføre midler fra lokal journalistfaglig virksomhet til regionale konferanser. Styrking av konsernlagene er et hovedsatsingsområde. Det legges opp til fortsatt vekst i landsmøteperioden. VEDERLAGSMIDLER Det fordeles årlig mer enn budsjetterte inntekter med sikte på en gradvis nedbygging av vederlagsfondet. Se eget landsmøtevedtak om vederlagsfordelingen. * Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 10

11 b) Kollektive vederlagsmidler: 1) Ramme Landsmøtet legger til grunn at kopi- og kabelvederlagsinntektene vil holde seg på omtrent samme nivå som de siste årene - rundt 8,5 millioner brutto. Av dette skal NJ beregne seg et administrasjonshonorar på 10 prosent. Det innebærer at det vil være 7,65 millioner kroner igjen til fordeling. Dagens vederlagsfond er fortsatt så stort at det bør bygges videre ned. De årlige bevilgningene til vederlagsformål bør derfor ligge på minst ni millioner kroner selv om inntektene skulle bli noe mindre enn forventet, eller utbetalingene fra Kopinor og Norwaco skulle bli forsinket. 2) Institutt for journalistikk IJ er det viktigste redskapet for å sikre redaksjonelle medarbeidere mulighet til kurs og videreutdanning. NJ skal bidra med en betydelig og mest mulig stabil årlig støtte. Nivået bør ligge på rundt 2,8 millioner 2007-kroner. En andel av midlene øremerkes regionale tiltak i samarbeid med klubber og lokallag. Tiltakene skal i særlig grad rettes mot journalister i mindre redaksjoner. Det tas samtidig høyde for at en mulig omstilling av IJ kan endre disse forutsetningene. 3) Lokale tiltak/regionale og nasjonale konferanser Journalistfaglige samlinger er av stor betydning både for faglig oppdatering og utviklingen innenfor yrket. Det bør derfor settes av minst to millioner kroner til dette formålet årlig. Fordelingen mellom lokale tiltak og journalistfaglige konferanser bestemmes av landsstyret i tråd med landsmøtets målformuleringer. 4) Reisestipend Minst 20 prosent av de budsjetterte vederlagsinntektene 1,7 millioner kroner skal fordeles direkte til rettighetshaverne gjennom ordningen med reisestipend. Stipendet skal være på minst kroner. Ordningen med stipend på sosiale kriterier skal evalueres i perioden. Landsstyret får fullmakt til å redusere eller avvikle ordningen. 5) Reisestøtte Det bør årlig bevilges kroner i reisestøtte til journalistfaglige konferanser. 6) Fri-STUP NJ dekker arbeidsgiverandelen i Fri-STUP-ordningen. 7) IJ-kurs for frilansere Det bør bevilges minst kroner for frilansere på IJ-kurs. 8) IJ-kurs for arbeidsløse Det bør årlig settes av kroner til kurs for arbeidsledige. 9) Andre kostnader Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 11

12 Ut over dette står landsstyret fritt til å vedta hvilke andre utgifter som skal dekkes over vederlagsbudsjettet, herunder kostnader som i dag dekkes, blant annet deler av kontingenten til Norsk Presseforbund, journalistpriser, akuttstøtte til arbeidsløse og en opphavsrettstilling. 10) Varighet Disse retningslinjene gjelder til landsmøtet vedtar nye retningslinjer. Landsstyret kan likevel gjøre endringer dersom de økonomiske forutsetningene endrer seg vesentlig og etter en høringsrunde i lagene. Ved slike endringer skal rettighetshaverne fortsatt sikres 20 prosent av vederlagsmidlene gjennom reisestipender. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 12

13 NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2008 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet anses tilfredsstillende. Det totale sykefraværet i NJ har i 2008 vært på 466 dager, 8,5 %. I tillegg kommer 5 dagers fravær ved barn sykdom. Fire personer har vært helt eller delvis sykmeldt i to måneder eller mer. Det har ikke vært skader og ulykker hvor organisasjonens ansatte har vært involvert. Det har ikke vært nødvendig å iverksette tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet. I desember 2008 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse ved AFI. Undersøkelsen blir fulgt opp i løpet av våren Landsstyret består av syv kvinner og åtte menn og arbeidsutvalget består av to kvinner og to menn. NJ har 24 ansatte inkludert leder og nestleder; fjorten kvinner og ti menn. NJs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Det er således ikke iverksatt tiltak på dette området. Styret mener at det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultat av organisasjonenes virksomhet og dens stillingen. Kontingentinntektene er i 2008 kr 40,3 mill mot kr 37,8 mill i Økningen skyldes en økning i antall medlemmer og en økning i kontingenten fra det enkelte medlemmet. NJ drift har i 2008 hatt et overskudd på kr 1,7 mill. Overskuddet på NJ drift overføres til annen egenkapital. Konfliktfondet har hatt et overskudd på kr 2,5 mill i 2008, overskuddet tillegges fondet som økes fra kr 57,1 mill til kr 59,6 mill. Vederlagsfondet utgjør pr. 31. desember 2008 kr 14,5 mill sammenlignet med kr 14,2 mill året før. Totalkapitalen er ved utgangen av året kr 96 mill, sammenlignet med kr 89 mill året før. Årets overskudd er kr og følgende overføringer foreslås: Overført til annen egenkapital kt Overført til Konfliktfondet Overført fra Vederlagsfondet Årsoverskudd kr =========== Oslo, 17. mars 2009 I styret for Norsk Journalistlag Elin Floberghagen Kjetil Haanes Terje Eidsvåg Åsne Haugli Hege Iren Frantzen leder nestleder Kjetil Frugård Cecilie Klem Trondar Lien Lars Løkkebø Rentate Nedregård Hege Odinsen Audun Solberg Eva Stabell Finn E. Våga Jørn Wad Jahn-Arne Olsen generalsekretær

14 NORSK JOURNALISTLAG RESULTATREGNSKAP Note NJ drift Konfliktfond Vederlagsfond Totalt 2008 Totalt 2007 Driftsinntekter Kontingent Opp og Utfond Kopi-, kabel- og digitalt vederlag Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn, folketrygd, pensjon 3, Sentral drift 5, Organisasjonsbygging Drift lokallag 8, Overførte kontingentandeler Medlemservice Faglig arbeid Andre konfliktkostnader Overført til Institutt for Journalistikk Reisestipend Annen journalistfaglig virksomhet Sum driftskostnader Driftsoverskudd / driftsunderskudd (-) Finansinntekter og -kostnader Rente og finansinntekter Nedskrivning verdipapirer Finanskostnader Netto finansinntekter Årsoverskudd Overføringer Overført til Konfliktfondet Overført til/(fra) Vederlagsfondet Overført til annen egenkapital Sum overføringer

15 NORSK JOURNALISTLAG BALANSE 31. DESEMBER Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Oppussing lokaler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Lån ansatte Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Konfliktfondet Opptjente renter Verdipapirer Fordringer Bank særinnskudd Sum plassering Konfliktfondet Vederlagsfondet Opptjente renter Verdipapirer Bank særinnskudd Sum plassering Vederlagsfondet Omløpsmidler Fordringer Medlemsfordringer Opptjente renter Andre fordringer Sum fordringer Plassering verdipapirer - drift Bankinnskudd, kontanter (herav bundet ) Sum omløpsmidler Sum eiendeler

16 NORSK JOURNALISTLAG BALANSE 31. DESEMBER Egenkapital og gjeld Note Opptjent egenkapital Bunden egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Konfliktfondet Konfliktfondets kapital Vederlagsfondet Vederlagsfondets kapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 17. mars 2009 Elin Floberghagen Kjetil Haanes Terje Eidsvåg leder nestleder Åsne Haugli Hege Iren Frantzen Kjetil Frugård Cecilie Klem Trondar Lien Lars Løkkebø Renate Nedregård Hege Odinsen Audun Solberg Eva Stabell Finn E. Våga Jørn Wad Jahn-Arne Olsen generalsekretær

17 NORSK JOURNALISTLAG NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak i Norge og gir et rettvisende bilde av organisasjonens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Regnskapet avlagt etter samme prinsipper som foregående år. Norsk Journalistlag eier datterselskapet Journalisten. Ved vurdering av størrelsen på konsernet i forhold til regnskapslovens bestemmelser, holder vi NJs vederlagsfond utenom. NJs vederlagsfond tilhører alle journalister, ikke bare NJs medlemmer, og kan derfor ikke anses som en del av konsernet. Konsernet er også i kommende periode et lite foretak. 2. Andre inntekter NJ drift Salg av internasjonale pressekort Salg av norske pressekort Deltakeravgift Andre inntekter Sum andre inntekter Lønn, folketrygd, pensjonskostnader Lønn fast ansatte Lønn leder Lønn nestleder Ulempetillegg leder/nestleder Lønn NRKJ kontoret Frikjøp tillitsvalgte/møtegodtgjørelse Lønn ekstrahjelp, vikarbyrå Arbeidsgiveravgift Avsetning pensjonsforpliktelse Pensjon og gruppelivsforsikring Naturalytelser Ref. fra Journalisten, OJ, PA kassa, Russlandprosjekt, PFF Sum lønn, folketrygd, pensjonskostnader Lønnskostnadene fordeles på Sentral drift Organisasjonsbygging (jfr. note 7) Drift lokallag (jfr. note 8) Medlemsservice (jfr. note 10) Faglig arbeid (jfr. note 11) Sum NJ drift Konfliktfondet 0 0 Reisestipend Journalistfaglig virksomhet Sum vederlagsfond Sum lønnskostnader Ved utgangen av 2008 er det 24 fast ansatte hvorav leder og nestleder på heltid. Lønn opphavsrettsstilling er belastet Vederlagsfondet. Lønn til OJ og Frilansjournalistenes organisasjonssekretærer er belastet drift lokallag. For øvrig er ordinær lønn til ansatte, leder og nestleder i sin helhet belastet sentral drift.

18 NORSK JOURNALISTLAG NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR Ytelser til ledende personer Leder Nestleder Gen.sekr. AU / LS Lønninger Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Totale ytelser til ledende personer Sentral drift Kostnader lokaler Leie- og vedlikeholdsavtale maskiner, inventar Inventar og driftsmidler Reparasjon og vedlikehold Fremmedtjenester Kontorkostnad, trykksak, faglitteratur Telefon, porto med mer Kostnad og godtgjørelse for reiser, møter, kurs Kontingenter og gaver Forsikringspremie Forsikringsutvalg og plasseringsutvalg Kostnader leilighet og reise politisk ledelse Representasjon ledergruppa Kantinekostnader Kompetanseheving Planlegging Andre personalkostnader Tap på krav Andre kostnader Sum sentral drift Herav lønnskostnader Sum sentral drift Godtgjørelse til revisor Honorar til revisor er kostnadsført med kr , hvorav kr vedrører konsulenttjenester 7. Organisasjonsbygging Landsmøte Kontrollkomiteen Landsstyre Landsstyreseminar Arbeidsutvalg Landsråd Valgkomiteen Kurs Internasjonalt samarbeid (herav kontingent ) Konferanser NJs konsernlag Medlemsverving Studentlag Student Mellomledere Aksjon pensjon Diverse utvalg Sum organisasjonsbygging Herav lønnskostnader (jfr. note 3) Sum organisasjonsbygging

19 NORSK JOURNALISTLAG NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR Drift lokallag Tilskudd til vedtektspålagte oppgaver Tilskudd til aktiviteter for lokallagenes medlemmer Tlbakeført ubenyttet tilskudd Netto frikjøp lokallag Organisasjonssekretærer: OJ og FJ Andre driftstilskudd Sum drift lokalllag Herav lønnskostnader (jfr. note 3) Sum drift lokalllag Vedtektspålagte oppgaver omfatter drift av lokallagene, herunder godtgjørelse og utgiftsdekning for styre, kostnader til styrets arbeid og lagets drift, tillitsråd og årsmøte. 9. Overførte kontingentandeler Abonnement Journalisten Kontingent Pressens Arbeidsledighetskasse Kontingent Pressens Gravferdskasse Tilskudd til Solidaritetsfondet (1 % av netto kontingentinntekter) Sum overførte kontingentandeler Styret i Pressens Arbeidsledighetskasse har vedtatt at det ikke skal betales kontingent i Vedtaket har fått tilslutning fra styrene i NJ og NR. 10. Medlemsservice Grunnforsikring Produksjon nasjonale og internasjonale pressekort Medlemsservice enkeltmedlemmer Kontingent Norsk Presseforbund (jfr. note 18) Hefter Hjemmesider Strategi- og planarbeid Annen info virksomhet offentlighet.no Sum medlemservice Herav lønnskostnader (jfr. note 3) Sum medlemservice Kontingent til Norsk Presseforbund er belastet med halvparten på drift og halvparten på Vederlagsfondet. 11. Faglig arbeid Forhandlinger Tariffkonferanser/seminarer Faglig assistanse Annet tariffarbeide Sum faglig arbeid Herav lønnskostnader (jfr. note 3) Sum faglig arbeid Bibliotekvederlag Bibliotekvederlaget blir i sin helhet videreført til Pressens Faglitteraturfond. Bibliotekvederlaget er derfor ikke vist i resultatregnskapet. NJ og NR har frasagt seg administrasjonshonoraet. NJs andel av Bibliotekvederlaget for 2008 utgjør kr , hvor kr er videreført administrasjonshonorar.

20 NORSK JOURNALISTLAG NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR Lån ansatte Av lånene er kr gitt som personallån med maksimalt to års nedbetalingstid, som gjennomføres ved trekk i lønn. I tillegg inngår innkjøp av PC utstyr, som finansieres ved trekk i bruttolønn, med kr Lånene skal innfris ved fratredelse. Rentene tilsvarer normalrentesatsen for lån i arbeidforhold. Pr. 1. januar 2009 er renten 6 %. 14. Verdipapirer Plassert av Carnegie Antall Pålydende Verdi 6,3 % Bank 1 Oslo 08/ ,45 % Bolig og Nærinskreditt ASA åpent lån 06/ ,8 % Bolig og Nærinskreditt ASA 02/ ,3 % Rygge-Vaaler Sparebank 08/ ,41% SEB Treasury 08/ ,79 % Storebrand Bank ASA 08/ ,65 % Sparebanken Møre 08/ ,8 % Sparebanken Pluss 05/ ,65 % Sparebanken 1 Sr-bank 08/ % Sparebanke Sør 07/ ,8 % Sparebanken Vest 07/ Carnegie Likviditet Carnegie Aksje Norge Carnegie Medical Carnegie Worldwide Carnegie Østeuropa Sum verdipapirer plassert av Carnegie Plassert av Storebrand Storebrand Obligasjon Storebrand Aksje Innland Storebrand Likviditet Storebrand Global Obligasjon A Delphi verden Sum verdipapirer plassert av Storebrand Sum verdipapirer Plassering fordeles mellom Konfliktfondet Vederlagsfondet NJ drift Sum verdipapirer Verdipapirene er plassert av to separate forvaltere. Porteføljene er vurdert til laveste av kostpris og markedsverdi. Anskaffelseskost på plasseringen utgjør kr Pr 31. desember 2008 er verdipapirene nedskrevet til markedsverdi med kr Nedskrivningen fordeler seg mellom Konfliktfondet, kr , Vederlagsfondet, kr , og NJ drift, kr Medlemsfordringer Fordringene er vurdert til pålydende redusert for avsetning til mulige tap på krav, kr Avsetningen til mulige tap på krav er uendret fra foregående år.

21 NORSK JOURNALISTLAG NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR Pensjonspremiefond og -forpliktelse Pensjonsforpliktelse overfor ansatte i Norsk Journalistlag er dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring. Pr. 31. desember 2008 utgjør pensjonspremiefondet kr Fondet er ikke balanseført. Norsk Journalistlag har inngått avtale med de ansatte om avtalefestet pensjon. Ordningen omfatter 24 ansatte. Alderssammensetningen er fordelt fra 31 til 62 år. Det er inngått avtale om AFP for en ansatt, som går av med AFP 1. mars Det er avsatt for forpliktelsen knyttet til denne avtalen. For de øvrige ansatte er forpliktelsen ikke balanseført. 17. Journalisten Journalisten BA er heleid datterselskap til Norsk Journalistlag. Journalisten har i 2008 et årsunderskudd på kr Pr. 31 desember 2008 har selskapet en egenkapital på kr

22 NORSK JOURNALISTLAG NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR Forvaltning av Vederlagsfondet Kopi- og kabelvederlag Digital kopiering - frilansere Sum prosjekter Adm. 10% Sum vederlagsmidler Vederlagsinntekter Kopivederlag Kabelvederlag Vederlag fra digital kopiering Sum vederlagsinntekter Bevilget Overføring til Institutt for Journalistikk Lokale tiltak og regionale konferanser: Lokallag: Overført til lokallag Frilansjournalistene - trygdesaken Tilbakeført ubrukte midler Sum Frikjøp Journalistfaglige konferanser: Arrangement støtte Temastøtte Lønnsrefusjon/honorar Annonsekostnader Dok Betalingsløsning konferanser Sentralt foredrag journ.faglig konferanser Samordningsmøte konferanser Reisestipend og reisestøtte: Reisestipend (85) Tilbakeført reisestipend Reisestøtte konferanser Adm./annonser Sum Lønnskostnader, arbeidsgiveravgift Tilskudd til Fri-STUP Frilanskurs Kurs for arbeidsledige Andre kostnader: Andel kontingent Norsk Presseforbund Akuttstøtte og støtte langtidsledige Journalistpriser og stipend Lønn, arbeidsgiveravgift Opphavsrettsstilling Opphavsrettskurs Kritikerstipend Mediepolitikk - eierskap Arbeidsmiljøutvalg Eierskapsundersøkelse Diverse kostnader Journalistfaglig aktivitet frilansere Sum bevilgninger Driftsunderskudd Vederlagsfond pr. 1. januar Driftsunderskudd Netto finansinntekter Vederlagsfond pr. 31. desember

23 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 2008 Note NJ drift Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent % Opp og Utfond % Kopi-, kabel-og digitalt vederlag % Andre inntekter % Sum driftsinntekter % Driftskostnader Lønn, folketrygd, pensjon % Sentral drift % Organisasjonsbygging % Drift lokallag % Overførte kontingentandeler % Medlemservice % Faglig arbeid % Sum driftskostnader % Driftsoverskudd % Finansinntekter og -kostnader Rente og finansinntekter % Nedskrivning verdipapirer Finanskostnader % Netto finansinntekter % Årsoverskudd %

24 NORSK JOURNALISTLAG NJ DRIFT BALANSE PR. 31. DESEMBER Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Oppussing lokaler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Lån ansatte Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Medlemsfordringer Opptjente renter Andre fordringer Sum fordringer Investeringer verdipapirer - drift Bankinnskudd, kontanter (herav bundet ) Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Bunden egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

25 NORSK JOURNALISTLAG NOTER TIL DRIFTSREGNSKAPET FOR Opp og Utfond Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Opp og Ut fond MBL % Opp og Ut fond NRK % Sum Opp og Utfond % 2. Kopi, kabel og digitaltvederlag Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Kopivederlagsmidler % Kabelvederlag % Vederlag fra digital kopiering % Sum kopi og kabelvederlag % 3. Andre inntekter Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Salg av internasjonale pressekort % Salg av norske pressekort (studenter / reprint) % Deltakeravgift % Sum andre inntekter % 4. Lønn, folketrygd, pensjonskostnader Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Lønn fast ansatte % Lønn leder % Lønn nestleder % Ulempetillegg leder/nestleder % Lønn NRKJ kontoret % Frikjøp tillitsvalgte/møtegodtgjørelse % Lønn vikar, ekstrahjelp, vikarbyrå % Arbeidsgiveravgift % Avsetning pensjonsforpliktelse Andre pensjon og forsikringskostnader % Naturalytelser % Refusjon Journalisten, Russlandprosjekt mv % Sum lønn, folketrygd, pensjonskostnader % Herav vedrørende vederlagsarbeid Reisestipend Journalistfaglig virksomhet % Sum vederlagsfond % Sum lønnskostnader NJ drift % Lønnskostnader til NJ drift ut over ordinær drift belastes organisasjonbygging, informasjon, medlemsservice og faglig arbeid. Fordelingen av kostnadene er som følger: Sentral drift % Organisasjonsbygging (jfr. note 6) % Drift lokallag (jfr. note 7) % Medlemsservice (jfr. note 9) Faglig arbeid (jfr. note 10) % Sum NJ drift %

26 NORSK JOURNALISTLAG NOTER TIL DRIFTSREGNSKAPET FOR Sentral drift Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Kostnader lokaler % Leie- og vedlikeholdsavtale maskiner, inventar % Inventar og driftsmidler - investeringer % Reparasjon og vedlikehold % Eksterne tjenester % Kontorkostnad, trykksak, faglitteratur % Telefon, porto med mer % Kostnad og godtgjørelse for reiser, møter, kurs % Kontingenter og gaver % Forsikringspremie % Forsikringsutvalg % Plasseringsutvalg % Kostnader leilighet og reise nestleder % Representasjon ledergruppa % Kantinekostnader % Kompetanseheving % Planlegging % Andre personalkostnader % Tap % Andre kostnader % Sum sentral drift % Herav lønnskostnader (jfr. note 4) % Sum sentral drift % 6. Organisasjonsbygging Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Landsmøte % Kontrollkomite % Landsstyre % Arbeidsutvalg % Landsråd % Kurs % Internasjonalt samarbeid (herav kontingent ) % Konferanser % NJs konsernlag % Medlemsverving % Studentlag % Student Mellomledere % Diverse utvalg % Sum organisasjonsbygging % Herav lønnskostnader (jfr. note 4) % Sum organisasjonsbygging %

27 NORSK JOURNALISTLAG NOTER TIL DRIFTSREGNSKAPET FOR Drift lokallag Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Lovpålagte oppgaver: Årsmøte Styre - godtgjørelse Styre - arbeid Tillitsråd Tillitsråd Tilskudd fagforeninsgsrettede tiltak Sum % Aktiviteter for lokallagets medlemmer: Kveldsmøte Dagssamling Flerdagssamling Prosjekter Andre kostnader Sum % Andre driftstilskudd % Sum aktiviteter for lokallagets medlemmer % Organisasjonssekretærer: OJ og FJ % Frikjøp lokallag % Ubenyttede tilskudd (-) /ekstra tilskudd (+) % Sum drift lokallag % Herav lønnskostnader (jfr. note 4) % Sum drift lokallag % 8. Overførte kontingentandeler Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Abonnement Journalisten % Kontingent Pressens Gravferdskasse % Tilskudd til Solidaritetsfondet % Sum overførte kontingentandeler % 9. Medlemservice Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Grunnforsikring % Produksjon nasjonale og internasjonale pressekort % Medlemsservice enkeltmedlemmer % Kontingent Norsk Presseforbund % Hefter % Hjemmesider % Strategi- og planarbeid % Annen info virksomhet % www. offentlighet.no % Sum medlemservice % Herav lønnskostnader (jfr. note 4) Sum medlemservice %

28 NORSK JOURNALISTLAG NOTER TIL DRIFTSREGNSKAPET FOR Faglig arbeid Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Forhandlinger % Tariffkonferanser/seminarer % Faglig assistanse % Annet tariffarbeide % Sum faglig arbeid % Herav lønnskostnader (jfr. note 4) % Sum faglig arbeid % 11. Medlemsfordring Medlemsfordringen er redusert for mulige tap på krav med kr Avsetningen er uendret fra Verdipapirer Anskaffelseskost Nedskrivning Markedsverdi verdipapirer Verdipapirene er plassert av to separate forvaltere. Poteføljen er vurdert til laveste av kostpris og markedsverdi. Pr. 31. desember 2008 er verdipapirene nedskrevet med kr Oppussing lokaler Kostnader til oppussing av leide lokaler i Torggata 5A er balanseført og fordeles over gjenværende leieperiode, fra og med juli 2008 til og med april Anskaffelseskost Kostnadsført oppussing Bokført verdi pr 31. desember

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. ÅRSBERETNING FOR 2009 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING FOR 2011 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU. Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 07-397 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2008 Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift Halvårs

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

Hovedtrekk budsjett 2008: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Hovedtrekk budsjett 2008: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent Hovedtrekk budsjett 2008: Inntekter 39 818 000 42 521 000 200 000 0 0 0 42 721 000 2 903 000 7,29% 10 Sentral drift 39 818 000 42 521 000 200 000 0 0 0 42 721 000 2 903 000 7,29% Kontingent (30) 37 300

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 i Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2009 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap organisasjonsdrift og konsern

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 M i l e p æ l e r 2 0 0 6 o g v å r e n 2 0 0 7 Januar 2006 Sparebankstiftelsen DnB NOR innvilges skattefritak. Februar 2006 Sparebankstiftelsens samling av Nikolai Astrup-arbeider

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2014 1 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet Side 2 Styrenes årsberetning og regnskap for 2013 Styrets årsberetning Side 3

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 4: ØKONOMISK RAPPORT FOR LANDSMØTEPERIODEN

LANDSMØTEHEFTE 4: ØKONOMISK RAPPORT FOR LANDSMØTEPERIODEN LANDSMØTEHEFTE 4: ØKONOMISK RAPPORT FOR LANDSMØTEPERIODEN Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Forbundet 6 2.1 Medlemsutviklingen 6 2.2 Hovedtall fra regnskapene for perioden 2011-2014 8 2.3 Driftsinntekter

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Årsberetning 2004 // 2. «2004 har vært et godt år både for Norge og norsk næringsliv»

Årsberetning 2004 // 2. «2004 har vært et godt år både for Norge og norsk næringsliv» Årsberetning 2004 Årsberetning 2004 // 2 «2004 har vært et godt år både for Norge og norsk næringsliv» STYRETS BERETNING 2004 Internasjonal oppgang og høye oljepriser ga stort overskudd i utenriksøkonomien,

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Årsberetning 2006. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Årsberetning 2006. Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk Årsberetning 2006 Inneholder i tillegg: Årsberetning 2006 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2006 for ADDISCO AS Forbundsleder Jarle Molde

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015

Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015 Norsk Redaktørforening Styremøte 2014-12-02 AJ Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015 Generelt Regnskapsrapporten per november viser at vi stort sett er

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING

KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 LM-SAK 4.1/15 KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING Sentralstyrets innstilling til vedtak: 4.1.1 Kontingentordninger 4.1.1.1

Detaljer

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 17 Resultatregnskap s. 18 Balanse s. 19 Endring

Detaljer

10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83%

10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% Inntekter 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% 10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% Kontingent (30) 40 450 000

Detaljer