Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi"

Transkript

1 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 11. mars 2009 Saksnummer: Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi Det framlagte regnskapet for NJ drift i 2008 viser et overskudd på 1,7 millioner kroner. Det er på nivå revidert budsjett fra september Pga ikke budsjettert avsetning på 1,2 millioner kroner til AFP-forpliktyelser er resultatet i realiteten 1,2 millioner kroner bedre enn revidert budsjett. Forbedringen skyldes hovedsakelig lavere kostnader enn budsjettert. I tillegg er inntektene, med unntak av kontingentinntekten noe høyere enn budsjettert. Nærmere om regnskapet Overskuddsdisponering Vi foreslår at hele overskuddet overføres til NJs egenkapital. Dette for å sikre NJ nødvendig handlingsrom over flere år i en svært usikker situasjon for bransjen og medlemmene. Egenkapitalen vil etter dette være på 13,67 millioner kroner, mot 11,98 ved forrige årsskifte. I landsmøtets økonomivedtak for inneværende periode står det at det er et mål å styrke konfliktfondet. Fondet er styrket med 5,35 millioner kroner i perioden, nærmere 9,9 prosent. Det mener vi er tilfredsstillende. Dersom AU likevel mener at konfliktfondet fortsatt må styrkes, blir regnskapet endret i tråd med dette før det oversendes til landsstyret. Regnskap budsjett Det framlagte regnskapet er i tråd med tidligere praksis vurdert opp mot revidert budsjett. Dokumenter Regnskapet presenteres i tre sett papirer: Årsrapport for 2008, Driftsregnskapet for 2008 og Vederlagsregnskapet for Årsrapport for 2008 er de offisielle regnskapspapirene som skal behandles av landsmøtet i Her finner du årsberetning, resultatregnskap, balansen og noter.

2 I tillegg skal revisjonsberetningen behandles av LS, denne foreligger ikke pr. d.d. Alle tall er sammenlignet med tilsvarende i Budsjettallene er ikke med her. Driftsregnskapet for 2008 viser hvordan NJ er drevet økonomisk i 2008, sammenlignet med revidert budsjett altså i forhold til Landsstyrets prioriteringer og mål september Også her finner du igjen en del av notene, men her med budsjettall. Vederlagsregnskap for 2008 viser hvordan vederlagsmidlene er anvendt sammenlignet med revidert budsjett for vederlagsmidlene. Regnskap for NJ drift Hovedtallene Inntektene er høyere enn revidert budsjett, mens kostnadene ble lavere enn forventet. Netto finansinntekter er på nivå med budsjett. Åroverskuddet endte etter dette på kroner, mot budsjettert underskudd på kroner. Nedenfor har vi sammenholdt hovedtallene for 2008 både med opprinnelig og med revidert budsjettet og deretter med regnskapstall for Alle tall er i hele tusen. Sammenligning 2008 med budsjett Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Driftsinntekter % Driftskostnader % Driftsunderskudd % Netto finansinntekter % Årsoverskudd % Sammenligning Regnskap med fjorårstall Avvik Avvik i % Driftsinntekter % Driftskostnader % Driftsunderskudd % Netto finansinntekter % Årsoverskudd % Sammenligning 2008 med opprinnelig budsjett Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Driftsinntekter % Driftskostnader % Driftsunderskudd % Netto finansinntekter % Årsoverskudd % Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 2

3 De siste åtte årene har nøkkeltallene utviklet seg slik: Sammenligning Regnskap med tidligere års regnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftoverskudd (underskudd 02-03) Netto finansinntekter (kostnader 02) Årsoverskudd (underskudd -02) I løpet av åtteårsperioden har inntekt økt med 41 prosent, mens kostnadene har økt med 45 prosent. Inntektsveksten de siste årene kan særlig forklares med at kontingentnivået nå reguleres i takt med lønnsutviklingen. På utgiftssiden er det verd å merke seg at landsmøteårene 2001, 2003, 2005 og 2007 normalt er en del dyrere enn mellomårene. Kostnadene i 2002 var imidlertid vesentlig høyere enn året før til tross for at 2002 var et mellomår. Dette skyldtes høye kostnader knyttet til forhandlingene i Budsjettallene Budsjettallene som er tatt med i driftsregnskapet og i vederlagsregnskapet er i samsvar med tallene i det reviderte budsjett for Som tidligere år er det gjort enkelte tilpassinger: Lønnskostnader som er budsjettert under de enkelte postene, for eksempel AU og LS, er skilt ut og tatt med under lønn. Tilsvarende endringer er gjennomført for finansinntekter og finanskostnader som er tatt med samlet som finansposter og ikke tas med som driftsinntekter og driftskostnader. For at regnskapet bedre skal vise kostnadene knyttet til driften av NJ og tilskudd/ kostnader som overføres til andre, har vi valgt å splitte opp tallene noe mer enn i hovedtrekkene i budsjettet. Vi har skilt ut drift lokallag på egen linje og splittet opp medlemsservice i medlemsservice og i kontingentandeler som overføres til andre. En fast andel av kontingenten overføres som kjent til henholdsvis Journalisten, Pressens Arbeidsledighetskasse, Pressens Gravferdskasse og Solidaritetsfondet. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 3

4 Driftsinntekter Kontingentinntektene Kontingentinntektene er lavere med revidert budsjett. Samlede kontingentinntekter ble 40,3 mill kr, som er kr mindre enn forventet i revidert budsjett og 2,5 mill kr mer enn i Antall medlemmer er økt med 186 fra pr 31. desember 2007 til pr 31. desember Inntekter fra opplysnings- og utviklingsfondet Inntenter fra opplysnings- og utviklingsfondet er høyere enn tidligere år pga ekstraordinær overføring fra opplysnings- og utviklingsfondet MBL/NJ på kr I tillegg fikk vi kr mer for 2007 enn vi satte av i regnskapet for Vederlagsinntektene NJ drifts 10 % andel av vederlagsinntekter har økt som følge av økte vederlagsinntekter, jfr kommentarer nedenfor under vederlagsregnskapet. Driftskostnader Ved sammenligning av kostnader mot budsjett i avsnittene nedenfor tar vi utgangspunkt i bruttotall i notene. Disse tallene inkluderer også lønnskostnader. Vi velger å gjøre dette fordi lønnskostnadene på enkelte områder utgjør større beløp. Lønn, folketrygd, pensjon Lønnskostnadene til NJ drift er kr 19,9 mill. kr 1,4 kr mer enn budsjettert og 2,7 kr mill mer enn i NJ har i 2008 inngått avtale med en ansatt om AFP, med virkning fra 1. mars Forpliktelsen knyttet til denne avtalen, som gjelder for 4 ½ år, er beregnet til 1,2 mill kr. Kostnaden er i sin helhet belastet regnskapet for Kostnaden er ikke med i revidert budsjett og vi har ikke tilsvarende kostnad i Årsaken til den store økningen i lønnskostnader sammenlignet med i regnskapet for 2007 er flere. I tillegg til den nevnte AFP kostnaden er de vesentligste årsakene: OJs organisasjonssekretær ble ansatt i NJ i juli er første hele år hvor OJs organisasjonssekretær er lønnet over NJs regnskap. Økningen fra 2007 til 2008 utgjør ca kr Vi har hatt økte kostnader til ekstrahjelp og vikarbyrå på kr. Av dette er kr dekket inn ved refusjon fra Russlandprosjektet så netto økning i bruk av ekstrahjelp og vikarbyrå er i realiteten kr Kostnadsøkningen skyldes at vi har hatt vikar i 12 mnd mens en rådgiver har hatt studiepermisjon store deler av året., for 2007 hadde vi tilsvarende vikar i 9 Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 4

5 mnd. Videre har vi hatt vikar for en ansatt som hatt svangerskapspermisjon. Og vi har hatt hjelp fra vikarbyrå i forbindelse med sykefravær. Kostnader til vikarbyrå er økt med kr til kr. Vi har i 2008 kostnader til kollektiv pensjonsordningen på 1,5 mill kr. Faktura ut over det er belastet pensjonspremiefondet. Kostnader er dermed redusert med kr sammenlignet med 2007 hvor pensjonspremiefondet ikke ble belastet. Pr 31. desember 2008 har NJ et pensjonspremiefond på 1,9 mill kr. Kostnader til naturalytelser har økt med sammenlignet med Vi har fra og med 2008 samlet alle kostnader til telefon, mobiltelefon og internett dekket for de ansatte. Vi bokfører nå disse kostnadene samlet som elektronisk kommunikasjon. Vi har m.a.o. flyttet kostnader til internett for ansatte fra note 5 Sentral drift til note 3 lønn. Kostnadene utgjør anslagsvis kr. Vi ansatte fra november ny rådgiver etter tidligere rådgiver som gikk over i ny stilling som kommunikasjonsrådgiver 1. januar. Generell lønnsøkning. Sentral drift Kostnadene til sentral drift utgjør 8,6 mill kr. Dette er en økning på kr sammenlignet med budsjett. Kostnader til lokaler er kr høyere enn budsjett. Økningen skyldes økning i diverse kostnader lokaler. Kostnader til eksterne tjenester er redusert med sammenlignet med budsjett. Det skyldes sammenblanding mellom bokføring og budsjett. Denne posten må derfor sees i sammenheng med postene investeringer og vedlikehold. Vi har økte kostnader til tap med kr Organisasjonsbygging Kostnader til organisasjonsbygging utgjør kr 5,5 mill. En reduksjon på kr sammenlignet med revidert budsjettert og en reduksjon på 1,9 mill kr sammenlignet med Reduksjonen sammenlignet med budsjett skyldes internasjonalt samarbeid, som er kr lavere enn budsjettert. Videre skyldes reduksjonen kurs, som er kr lavere enn budsjettert og landsmøteforberedelser som er kr lavere enn budsjettert. Også områdene landsråd, NJs konsernlag og medlemsverving er lavere enn budsjettert. Hvert område vel kr lavere enn budsjettert. Reduksjonen sammenlignet med 2007 skyldes landsmøtet og landsstyreseminar i På andre områder har vi hatt både økte og reduserte kostnader i Økningen Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 5

6 skyldes at vi i 2008 har hatt økt satsing på kurs. Vi har arrangert proffkurs 2 for frilansere, arrangert et ekstra faglig grunnkurs og utviklet nytt kursopplegg for NJ. Vi har også hatt økte kostnader til NJs konsernlag. Vi har m.a.o. hatt økt satsing på kurs og konsern, men ikke fullt så mye som forutsatt i budsjettet. I løpet året arrangerte vi følgende kurs sentralt (i tillegg kommer et tyvetalls kurs i lokallag og klubber): 3 faglige grunnkurs 2 forhandlingskurs 1 styrerepresentanter 2 frilanskurs 1 NRKJ grunnkurs 1 NRKJ videregående 1 lokalkassererkurs 1 arbeidsmiljøkurs Drift lokallag Kostnadene til drift lokallag utgjør 3,8 mill kr. En reduksjon på kr sammenlignet med revidert budsjettert., og kr høyere enn Økningen sammenlignet med 2007 skyldes økte kostnader til lønn til organisasjonssekretærer. OJs organisasjonssekretær ble ansatt i NJ 1. juli I 2008 er således første år hvor begge organisasjonssekretærene er lønnet av NJ hele året. Lokallagene har fått høyere overføring til aktiviteter for lokallagets medlemmer og reduksjonen i tilskudd til vedtektspålagte oppgaver har vært lavere enn økte kostnader til organisasjonssekretærer. Tilbakeføringen av ubrukte midler er redusert med kr fra 2007 til Medlemsservice Kostnader til medlemsservice utgjør 2,9 mill kr. En reduksjon på kr sammenlignet med revidert budsjettert, og kr høyere enn Kostnadsreduksjonen sammenlignet med budsjett skyldes lavere kostnader enn budsjettert til informasjon og hjemmesider. Økningen sammenlignet med 2007 kan forklares en med økning i kostnader til grunnforsikring på kr og kr høyere kostnader til produksjon av pressekort. Faglig arbeid Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 6

7 Kostnader til faglig arbeid utgjør 1,5 mill kr. Kostnaden er på nivå med revidert budsjett, men kr høyere enn Kostnadsøkningen fra 2007 til 2008 skyldes at det i 2008 var hovedoppgjør for MBL og NRK oppgjørene. Dette slår ut både på kostnadsnivået på forhandlingene og på antall tariffkonferanser. I 2007 ble det ikke gjennomført tariffkonferanser for MBL. Vederlagsregnskapet Vi har også i år utarbeidet et eget vederlagsregnskap, som sammenlignes med revidert budsjett. Regnskapet tilsvarer tallene du finner i kolonnen Vederlagsfond i NJs offisielle regnskap. Oppførte kopi-, kabel- og digitalt vederlag er 90 prosent av mottatte vederlagsinntekter. De resterende 10 prosentene skal dekke NJs utgifter knyttet til administrasjonen av midlene, og er med i kolonnen NJ drift. For 2008 har vi et overskudd på vederlagsregnskapet på kr, ca 3,3 mill kr bedre enn budsjettert underskudd på 2,9 mill kr. Forbedringen skyldes hovedsakelig vesentlig høyere vederlagsinntekter. Men også lavere kostnader har bidratt til å redusere underskuddet sammenlignet med revidert budsjett. Vederlagsinntektene Både kopi- og kabelvederlag samt vederlag fra digital kopiering har vi fått høyere inntekter i 2008 enn budsjettert. Vi har i de siste årene valgt å budsjettere med kopivederlagsinntekter på 7,3 mill kr og kabelvederlagsinntekter på 1,2 mill kr. Dette tilsvarer 8,5 mill kr som vi har lagt til grunn i landsmøtets vedtak om økonomiske retningslinjer for vederlagsmidler. For kopivederlaget er dette på nivå med det vederlaget vi mottok i 2005 og De to siste årene har vi mottatt høyere kopivederlagsinntekter. Lønn Lønn skal vises på egen linje i regnskapet. Det er derfor ikke direkte samsvar mellom de enkelte gruppene i det detaljerte regnskapet og totalregnskapet. Resultat 2008 Resultat for 2008 sammenlignet med Landsmøtets rammevedtak fra Forvaltningen av vederlagsmidlene i samsvar med rammevedtaket: Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 7

8 Vederlag - sammenlignet med landsmøtets vedtak Regnskap 2008 Rammevedtak Avvik IJ Lokallag Regionale konferanser Sum lokallag/konferanser Reisestipend Reisestøtte Arbeidsgiverandel Fri-STUP IJ kurs for frilansere IJ kurs for arbeidsledige Tilbakeført reisestipend /arb.g.avg reisestipend Kostnader reisestipend Andre kostnader Sum andre kostnader Sum kostnader kopi- og kabelvederlag IJ kurs for frilansere Samlet for 2008 var det budsjettert med kr i IJ kurs for frilansere ( kr fra kopi- og kabelvederlag 2008, kr i ubenyttet beløp fra 2007 og kr fra vederlag fra digital kopiering). Totalt fikk frilanserne IJ kurs for kr ( kr fra kopi- og kabelvederlag og kr fra vederlag fra digital kopiering). Pga høyere vederlag fra digital kopiering enn budsjettert samt totalt sett lavere kostnader til IJ kurs enn budsjettert er samlet ubrukt kursbevilgning til IJ kurs pr 31. desember kr. Ubrukt kursbevilgning overføres i tråd med vedtak i AU til IJ kurs for frilansere i Tilbakeført reisestipend Netto er det tilbakeført reisestipend på kr. Beløpet fremkommer som tilbakeført reisestipend redusert for arbeidsgiveravgift av reisestipend innberettet som skattepliktig stipend. Tilbakeføringen av reisestipend skyldes at de som har reist ikke har levert rapport og regnskap over bruk av pengene. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 8

9 Konfliktfondet Overskuddet på Konfliktfond utgjør i år kr. Konfliktfondet utgjør pr. 31. desember kr. Dette er før en eventuell overføring fra NJ drift til Konfliktfondet. NJ har fortsatt et meget trygt fundament for mulige konflikter i framtiden. Utviklingen i fondets egenkapital fra 1997 til 2008: Konfliktfondet pr 31. desember Forslag til vedtak AU foreslår at overskuddet på NJ drift overføres til annen egenkapital, overskuddet på konfliktfondet tilføres konfliktfondet og at overskuddet på vederlagsfondet tilføres vederlagsfondet. AU anbefaler LS og vedta NJs regnskap og årsberetning for 2008, Vedlegg: Landsmøtets vedtak om økonomiske mål Landsmøtets vedtak om fordelingen av kopi- og kabelvederlag Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 9

10 Landsmøtets vedtak om økonomiske retningslinjer a) Økonomiske rammer og hovedmål for NJ HOVEDMÅL De løpende driftskostnadene må holdes under kontroll for å sikre landsstyret tilfredsstillende politisk handlefrihet til å følge opp tiltaksplanen og møte uforutsette hendelser og behov. NJ må ha en økonomistyring som gjør laget i stand til å håndtere konfliktsituasjoner. Det er et mål å styrke konfliktfondet. NJS SEKRETARIAT Den sentrale driftens andel av budsjettet må holdes under kontroll. Service overfor medlemmer og tillitsvalgte skal fortsatt prioriteres høyt. Nye oppgaver bør primært løses gjennom kompetanseheving, effektiviseringstiltak og endret oppgavefordeling. Eventuell utvidelse av staben knyttes til prioriterte områder eller for å dekke prioriterte kompetansebehov. Det legges opp til en styrking av NJs kommunikasjonsarbeid i perioden. NJs lokaler pusses opp til en tidsiktig, men nøktern standard. LOKALLAG, KONSERNLAG M.V. Bevilgningene til lokallagsaktiviteter videreføres på omtrent samme nivå som i foregående landsmøteperiode. Det skal settes av mer frikjøpsmidler til gjennomarbeidede prosjekter knyttet til iverksettelse av tiltaksplanen, organisasjonsbygging i tråd med landsmøtets og landsstyrets prioriteringer, samt til journalistfaglige prosjekter og konferanser. Bevilgningene til de regionale journalistfaglige konferansene økes noe på bekostning av den journalistfaglige aktiviteten i lokallagene. Det åpnes for at også lokallagene kan overføre midler fra lokal journalistfaglig virksomhet til regionale konferanser. Styrking av konsernlagene er et hovedsatsingsområde. Det legges opp til fortsatt vekst i landsmøteperioden. VEDERLAGSMIDLER Det fordeles årlig mer enn budsjetterte inntekter med sikte på en gradvis nedbygging av vederlagsfondet. Se eget landsmøtevedtak om vederlagsfordelingen. * Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 10

11 b) Kollektive vederlagsmidler: 1) Ramme Landsmøtet legger til grunn at kopi- og kabelvederlagsinntektene vil holde seg på omtrent samme nivå som de siste årene - rundt 8,5 millioner brutto. Av dette skal NJ beregne seg et administrasjonshonorar på 10 prosent. Det innebærer at det vil være 7,65 millioner kroner igjen til fordeling. Dagens vederlagsfond er fortsatt så stort at det bør bygges videre ned. De årlige bevilgningene til vederlagsformål bør derfor ligge på minst ni millioner kroner selv om inntektene skulle bli noe mindre enn forventet, eller utbetalingene fra Kopinor og Norwaco skulle bli forsinket. 2) Institutt for journalistikk IJ er det viktigste redskapet for å sikre redaksjonelle medarbeidere mulighet til kurs og videreutdanning. NJ skal bidra med en betydelig og mest mulig stabil årlig støtte. Nivået bør ligge på rundt 2,8 millioner 2007-kroner. En andel av midlene øremerkes regionale tiltak i samarbeid med klubber og lokallag. Tiltakene skal i særlig grad rettes mot journalister i mindre redaksjoner. Det tas samtidig høyde for at en mulig omstilling av IJ kan endre disse forutsetningene. 3) Lokale tiltak/regionale og nasjonale konferanser Journalistfaglige samlinger er av stor betydning både for faglig oppdatering og utviklingen innenfor yrket. Det bør derfor settes av minst to millioner kroner til dette formålet årlig. Fordelingen mellom lokale tiltak og journalistfaglige konferanser bestemmes av landsstyret i tråd med landsmøtets målformuleringer. 4) Reisestipend Minst 20 prosent av de budsjetterte vederlagsinntektene 1,7 millioner kroner skal fordeles direkte til rettighetshaverne gjennom ordningen med reisestipend. Stipendet skal være på minst kroner. Ordningen med stipend på sosiale kriterier skal evalueres i perioden. Landsstyret får fullmakt til å redusere eller avvikle ordningen. 5) Reisestøtte Det bør årlig bevilges kroner i reisestøtte til journalistfaglige konferanser. 6) Fri-STUP NJ dekker arbeidsgiverandelen i Fri-STUP-ordningen. 7) IJ-kurs for frilansere Det bør bevilges minst kroner for frilansere på IJ-kurs. 8) IJ-kurs for arbeidsløse Det bør årlig settes av kroner til kurs for arbeidsledige. 9) Andre kostnader Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 11

12 Ut over dette står landsstyret fritt til å vedta hvilke andre utgifter som skal dekkes over vederlagsbudsjettet, herunder kostnader som i dag dekkes, blant annet deler av kontingenten til Norsk Presseforbund, journalistpriser, akuttstøtte til arbeidsløse og en opphavsrettstilling. 10) Varighet Disse retningslinjene gjelder til landsmøtet vedtar nye retningslinjer. Landsstyret kan likevel gjøre endringer dersom de økonomiske forutsetningene endrer seg vesentlig og etter en høringsrunde i lagene. Ved slike endringer skal rettighetshaverne fortsatt sikres 20 prosent av vederlagsmidlene gjennom reisestipender. Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 12

13 NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2008 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet anses tilfredsstillende. Det totale sykefraværet i NJ har i 2008 vært på 466 dager, 8,5 %. I tillegg kommer 5 dagers fravær ved barn sykdom. Fire personer har vært helt eller delvis sykmeldt i to måneder eller mer. Det har ikke vært skader og ulykker hvor organisasjonens ansatte har vært involvert. Det har ikke vært nødvendig å iverksette tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet. I desember 2008 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse ved AFI. Undersøkelsen blir fulgt opp i løpet av våren Landsstyret består av syv kvinner og åtte menn og arbeidsutvalget består av to kvinner og to menn. NJ har 24 ansatte inkludert leder og nestleder; fjorten kvinner og ti menn. NJs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Det er således ikke iverksatt tiltak på dette området. Styret mener at det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultat av organisasjonenes virksomhet og dens stillingen. Kontingentinntektene er i 2008 kr 40,3 mill mot kr 37,8 mill i Økningen skyldes en økning i antall medlemmer og en økning i kontingenten fra det enkelte medlemmet. NJ drift har i 2008 hatt et overskudd på kr 1,7 mill. Overskuddet på NJ drift overføres til annen egenkapital. Konfliktfondet har hatt et overskudd på kr 2,5 mill i 2008, overskuddet tillegges fondet som økes fra kr 57,1 mill til kr 59,6 mill. Vederlagsfondet utgjør pr. 31. desember 2008 kr 14,5 mill sammenlignet med kr 14,2 mill året før. Totalkapitalen er ved utgangen av året kr 96 mill, sammenlignet med kr 89 mill året før. Årets overskudd er kr og følgende overføringer foreslås: Overført til annen egenkapital kt Overført til Konfliktfondet Overført fra Vederlagsfondet Årsoverskudd kr =========== Oslo, 17. mars 2009 I styret for Norsk Journalistlag Elin Floberghagen Kjetil Haanes Terje Eidsvåg Åsne Haugli Hege Iren Frantzen leder nestleder Kjetil Frugård Cecilie Klem Trondar Lien Lars Løkkebø Rentate Nedregård Hege Odinsen Audun Solberg Eva Stabell Finn E. Våga Jørn Wad Jahn-Arne Olsen generalsekretær

14 NORSK JOURNALISTLAG RESULTATREGNSKAP Note NJ drift Konfliktfond Vederlagsfond Totalt 2008 Totalt 2007 Driftsinntekter Kontingent Opp og Utfond Kopi-, kabel- og digitalt vederlag Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn, folketrygd, pensjon 3, Sentral drift 5, Organisasjonsbygging Drift lokallag 8, Overførte kontingentandeler Medlemservice Faglig arbeid Andre konfliktkostnader Overført til Institutt for Journalistikk Reisestipend Annen journalistfaglig virksomhet Sum driftskostnader Driftsoverskudd / driftsunderskudd (-) Finansinntekter og -kostnader Rente og finansinntekter Nedskrivning verdipapirer Finanskostnader Netto finansinntekter Årsoverskudd Overføringer Overført til Konfliktfondet Overført til/(fra) Vederlagsfondet Overført til annen egenkapital Sum overføringer

15 NORSK JOURNALISTLAG BALANSE 31. DESEMBER Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Oppussing lokaler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Lån ansatte Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Konfliktfondet Opptjente renter Verdipapirer Fordringer Bank særinnskudd Sum plassering Konfliktfondet Vederlagsfondet Opptjente renter Verdipapirer Bank særinnskudd Sum plassering Vederlagsfondet Omløpsmidler Fordringer Medlemsfordringer Opptjente renter Andre fordringer Sum fordringer Plassering verdipapirer - drift Bankinnskudd, kontanter (herav bundet ) Sum omløpsmidler Sum eiendeler

16 NORSK JOURNALISTLAG BALANSE 31. DESEMBER Egenkapital og gjeld Note Opptjent egenkapital Bunden egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Konfliktfondet Konfliktfondets kapital Vederlagsfondet Vederlagsfondets kapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 17. mars 2009 Elin Floberghagen Kjetil Haanes Terje Eidsvåg leder nestleder Åsne Haugli Hege Iren Frantzen Kjetil Frugård Cecilie Klem Trondar Lien Lars Løkkebø Renate Nedregård Hege Odinsen Audun Solberg Eva Stabell Finn E. Våga Jørn Wad Jahn-Arne Olsen generalsekretær

17 NORSK JOURNALISTLAG NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak i Norge og gir et rettvisende bilde av organisasjonens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Regnskapet avlagt etter samme prinsipper som foregående år. Norsk Journalistlag eier datterselskapet Journalisten. Ved vurdering av størrelsen på konsernet i forhold til regnskapslovens bestemmelser, holder vi NJs vederlagsfond utenom. NJs vederlagsfond tilhører alle journalister, ikke bare NJs medlemmer, og kan derfor ikke anses som en del av konsernet. Konsernet er også i kommende periode et lite foretak. 2. Andre inntekter NJ drift Salg av internasjonale pressekort Salg av norske pressekort Deltakeravgift Andre inntekter Sum andre inntekter Lønn, folketrygd, pensjonskostnader Lønn fast ansatte Lønn leder Lønn nestleder Ulempetillegg leder/nestleder Lønn NRKJ kontoret Frikjøp tillitsvalgte/møtegodtgjørelse Lønn ekstrahjelp, vikarbyrå Arbeidsgiveravgift Avsetning pensjonsforpliktelse Pensjon og gruppelivsforsikring Naturalytelser Ref. fra Journalisten, OJ, PA kassa, Russlandprosjekt, PFF Sum lønn, folketrygd, pensjonskostnader Lønnskostnadene fordeles på Sentral drift Organisasjonsbygging (jfr. note 7) Drift lokallag (jfr. note 8) Medlemsservice (jfr. note 10) Faglig arbeid (jfr. note 11) Sum NJ drift Konfliktfondet 0 0 Reisestipend Journalistfaglig virksomhet Sum vederlagsfond Sum lønnskostnader Ved utgangen av 2008 er det 24 fast ansatte hvorav leder og nestleder på heltid. Lønn opphavsrettsstilling er belastet Vederlagsfondet. Lønn til OJ og Frilansjournalistenes organisasjonssekretærer er belastet drift lokallag. For øvrig er ordinær lønn til ansatte, leder og nestleder i sin helhet belastet sentral drift.

18 NORSK JOURNALISTLAG NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR Ytelser til ledende personer Leder Nestleder Gen.sekr. AU / LS Lønninger Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Totale ytelser til ledende personer Sentral drift Kostnader lokaler Leie- og vedlikeholdsavtale maskiner, inventar Inventar og driftsmidler Reparasjon og vedlikehold Fremmedtjenester Kontorkostnad, trykksak, faglitteratur Telefon, porto med mer Kostnad og godtgjørelse for reiser, møter, kurs Kontingenter og gaver Forsikringspremie Forsikringsutvalg og plasseringsutvalg Kostnader leilighet og reise politisk ledelse Representasjon ledergruppa Kantinekostnader Kompetanseheving Planlegging Andre personalkostnader Tap på krav Andre kostnader Sum sentral drift Herav lønnskostnader Sum sentral drift Godtgjørelse til revisor Honorar til revisor er kostnadsført med kr , hvorav kr vedrører konsulenttjenester 7. Organisasjonsbygging Landsmøte Kontrollkomiteen Landsstyre Landsstyreseminar Arbeidsutvalg Landsråd Valgkomiteen Kurs Internasjonalt samarbeid (herav kontingent ) Konferanser NJs konsernlag Medlemsverving Studentlag Student Mellomledere Aksjon pensjon Diverse utvalg Sum organisasjonsbygging Herav lønnskostnader (jfr. note 3) Sum organisasjonsbygging

19 NORSK JOURNALISTLAG NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR Drift lokallag Tilskudd til vedtektspålagte oppgaver Tilskudd til aktiviteter for lokallagenes medlemmer Tlbakeført ubenyttet tilskudd Netto frikjøp lokallag Organisasjonssekretærer: OJ og FJ Andre driftstilskudd Sum drift lokalllag Herav lønnskostnader (jfr. note 3) Sum drift lokalllag Vedtektspålagte oppgaver omfatter drift av lokallagene, herunder godtgjørelse og utgiftsdekning for styre, kostnader til styrets arbeid og lagets drift, tillitsråd og årsmøte. 9. Overførte kontingentandeler Abonnement Journalisten Kontingent Pressens Arbeidsledighetskasse Kontingent Pressens Gravferdskasse Tilskudd til Solidaritetsfondet (1 % av netto kontingentinntekter) Sum overførte kontingentandeler Styret i Pressens Arbeidsledighetskasse har vedtatt at det ikke skal betales kontingent i Vedtaket har fått tilslutning fra styrene i NJ og NR. 10. Medlemsservice Grunnforsikring Produksjon nasjonale og internasjonale pressekort Medlemsservice enkeltmedlemmer Kontingent Norsk Presseforbund (jfr. note 18) Hefter Hjemmesider Strategi- og planarbeid Annen info virksomhet offentlighet.no Sum medlemservice Herav lønnskostnader (jfr. note 3) Sum medlemservice Kontingent til Norsk Presseforbund er belastet med halvparten på drift og halvparten på Vederlagsfondet. 11. Faglig arbeid Forhandlinger Tariffkonferanser/seminarer Faglig assistanse Annet tariffarbeide Sum faglig arbeid Herav lønnskostnader (jfr. note 3) Sum faglig arbeid Bibliotekvederlag Bibliotekvederlaget blir i sin helhet videreført til Pressens Faglitteraturfond. Bibliotekvederlaget er derfor ikke vist i resultatregnskapet. NJ og NR har frasagt seg administrasjonshonoraet. NJs andel av Bibliotekvederlaget for 2008 utgjør kr , hvor kr er videreført administrasjonshonorar.

20 NORSK JOURNALISTLAG NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR Lån ansatte Av lånene er kr gitt som personallån med maksimalt to års nedbetalingstid, som gjennomføres ved trekk i lønn. I tillegg inngår innkjøp av PC utstyr, som finansieres ved trekk i bruttolønn, med kr Lånene skal innfris ved fratredelse. Rentene tilsvarer normalrentesatsen for lån i arbeidforhold. Pr. 1. januar 2009 er renten 6 %. 14. Verdipapirer Plassert av Carnegie Antall Pålydende Verdi 6,3 % Bank 1 Oslo 08/ ,45 % Bolig og Nærinskreditt ASA åpent lån 06/ ,8 % Bolig og Nærinskreditt ASA 02/ ,3 % Rygge-Vaaler Sparebank 08/ ,41% SEB Treasury 08/ ,79 % Storebrand Bank ASA 08/ ,65 % Sparebanken Møre 08/ ,8 % Sparebanken Pluss 05/ ,65 % Sparebanken 1 Sr-bank 08/ % Sparebanke Sør 07/ ,8 % Sparebanken Vest 07/ Carnegie Likviditet Carnegie Aksje Norge Carnegie Medical Carnegie Worldwide Carnegie Østeuropa Sum verdipapirer plassert av Carnegie Plassert av Storebrand Storebrand Obligasjon Storebrand Aksje Innland Storebrand Likviditet Storebrand Global Obligasjon A Delphi verden Sum verdipapirer plassert av Storebrand Sum verdipapirer Plassering fordeles mellom Konfliktfondet Vederlagsfondet NJ drift Sum verdipapirer Verdipapirene er plassert av to separate forvaltere. Porteføljene er vurdert til laveste av kostpris og markedsverdi. Anskaffelseskost på plasseringen utgjør kr Pr 31. desember 2008 er verdipapirene nedskrevet til markedsverdi med kr Nedskrivningen fordeler seg mellom Konfliktfondet, kr , Vederlagsfondet, kr , og NJ drift, kr Medlemsfordringer Fordringene er vurdert til pålydende redusert for avsetning til mulige tap på krav, kr Avsetningen til mulige tap på krav er uendret fra foregående år.

21 NORSK JOURNALISTLAG NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR Pensjonspremiefond og -forpliktelse Pensjonsforpliktelse overfor ansatte i Norsk Journalistlag er dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring. Pr. 31. desember 2008 utgjør pensjonspremiefondet kr Fondet er ikke balanseført. Norsk Journalistlag har inngått avtale med de ansatte om avtalefestet pensjon. Ordningen omfatter 24 ansatte. Alderssammensetningen er fordelt fra 31 til 62 år. Det er inngått avtale om AFP for en ansatt, som går av med AFP 1. mars Det er avsatt for forpliktelsen knyttet til denne avtalen. For de øvrige ansatte er forpliktelsen ikke balanseført. 17. Journalisten Journalisten BA er heleid datterselskap til Norsk Journalistlag. Journalisten har i 2008 et årsunderskudd på kr Pr. 31 desember 2008 har selskapet en egenkapital på kr

22 NORSK JOURNALISTLAG NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR Forvaltning av Vederlagsfondet Kopi- og kabelvederlag Digital kopiering - frilansere Sum prosjekter Adm. 10% Sum vederlagsmidler Vederlagsinntekter Kopivederlag Kabelvederlag Vederlag fra digital kopiering Sum vederlagsinntekter Bevilget Overføring til Institutt for Journalistikk Lokale tiltak og regionale konferanser: Lokallag: Overført til lokallag Frilansjournalistene - trygdesaken Tilbakeført ubrukte midler Sum Frikjøp Journalistfaglige konferanser: Arrangement støtte Temastøtte Lønnsrefusjon/honorar Annonsekostnader Dok Betalingsløsning konferanser Sentralt foredrag journ.faglig konferanser Samordningsmøte konferanser Reisestipend og reisestøtte: Reisestipend (85) Tilbakeført reisestipend Reisestøtte konferanser Adm./annonser Sum Lønnskostnader, arbeidsgiveravgift Tilskudd til Fri-STUP Frilanskurs Kurs for arbeidsledige Andre kostnader: Andel kontingent Norsk Presseforbund Akuttstøtte og støtte langtidsledige Journalistpriser og stipend Lønn, arbeidsgiveravgift Opphavsrettsstilling Opphavsrettskurs Kritikerstipend Mediepolitikk - eierskap Arbeidsmiljøutvalg Eierskapsundersøkelse Diverse kostnader Journalistfaglig aktivitet frilansere Sum bevilgninger Driftsunderskudd Vederlagsfond pr. 1. januar Driftsunderskudd Netto finansinntekter Vederlagsfond pr. 31. desember

23 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 2008 Note NJ drift Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent % Opp og Utfond % Kopi-, kabel-og digitalt vederlag % Andre inntekter % Sum driftsinntekter % Driftskostnader Lønn, folketrygd, pensjon % Sentral drift % Organisasjonsbygging % Drift lokallag % Overførte kontingentandeler % Medlemservice % Faglig arbeid % Sum driftskostnader % Driftsoverskudd % Finansinntekter og -kostnader Rente og finansinntekter % Nedskrivning verdipapirer Finanskostnader % Netto finansinntekter % Årsoverskudd %

24 NORSK JOURNALISTLAG NJ DRIFT BALANSE PR. 31. DESEMBER Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Oppussing lokaler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Lån ansatte Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Medlemsfordringer Opptjente renter Andre fordringer Sum fordringer Investeringer verdipapirer - drift Bankinnskudd, kontanter (herav bundet ) Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Bunden egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

25 NORSK JOURNALISTLAG NOTER TIL DRIFTSREGNSKAPET FOR Opp og Utfond Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Opp og Ut fond MBL % Opp og Ut fond NRK % Sum Opp og Utfond % 2. Kopi, kabel og digitaltvederlag Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Kopivederlagsmidler % Kabelvederlag % Vederlag fra digital kopiering % Sum kopi og kabelvederlag % 3. Andre inntekter Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Salg av internasjonale pressekort % Salg av norske pressekort (studenter / reprint) % Deltakeravgift % Sum andre inntekter % 4. Lønn, folketrygd, pensjonskostnader Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Lønn fast ansatte % Lønn leder % Lønn nestleder % Ulempetillegg leder/nestleder % Lønn NRKJ kontoret % Frikjøp tillitsvalgte/møtegodtgjørelse % Lønn vikar, ekstrahjelp, vikarbyrå % Arbeidsgiveravgift % Avsetning pensjonsforpliktelse Andre pensjon og forsikringskostnader % Naturalytelser % Refusjon Journalisten, Russlandprosjekt mv % Sum lønn, folketrygd, pensjonskostnader % Herav vedrørende vederlagsarbeid Reisestipend Journalistfaglig virksomhet % Sum vederlagsfond % Sum lønnskostnader NJ drift % Lønnskostnader til NJ drift ut over ordinær drift belastes organisasjonbygging, informasjon, medlemsservice og faglig arbeid. Fordelingen av kostnadene er som følger: Sentral drift % Organisasjonsbygging (jfr. note 6) % Drift lokallag (jfr. note 7) % Medlemsservice (jfr. note 9) Faglig arbeid (jfr. note 10) % Sum NJ drift %

26 NORSK JOURNALISTLAG NOTER TIL DRIFTSREGNSKAPET FOR Sentral drift Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Kostnader lokaler % Leie- og vedlikeholdsavtale maskiner, inventar % Inventar og driftsmidler - investeringer % Reparasjon og vedlikehold % Eksterne tjenester % Kontorkostnad, trykksak, faglitteratur % Telefon, porto med mer % Kostnad og godtgjørelse for reiser, møter, kurs % Kontingenter og gaver % Forsikringspremie % Forsikringsutvalg % Plasseringsutvalg % Kostnader leilighet og reise nestleder % Representasjon ledergruppa % Kantinekostnader % Kompetanseheving % Planlegging % Andre personalkostnader % Tap % Andre kostnader % Sum sentral drift % Herav lønnskostnader (jfr. note 4) % Sum sentral drift % 6. Organisasjonsbygging Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Landsmøte % Kontrollkomite % Landsstyre % Arbeidsutvalg % Landsråd % Kurs % Internasjonalt samarbeid (herav kontingent ) % Konferanser % NJs konsernlag % Medlemsverving % Studentlag % Student Mellomledere % Diverse utvalg % Sum organisasjonsbygging % Herav lønnskostnader (jfr. note 4) % Sum organisasjonsbygging %

27 NORSK JOURNALISTLAG NOTER TIL DRIFTSREGNSKAPET FOR Drift lokallag Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Lovpålagte oppgaver: Årsmøte Styre - godtgjørelse Styre - arbeid Tillitsråd Tillitsråd Tilskudd fagforeninsgsrettede tiltak Sum % Aktiviteter for lokallagets medlemmer: Kveldsmøte Dagssamling Flerdagssamling Prosjekter Andre kostnader Sum % Andre driftstilskudd % Sum aktiviteter for lokallagets medlemmer % Organisasjonssekretærer: OJ og FJ % Frikjøp lokallag % Ubenyttede tilskudd (-) /ekstra tilskudd (+) % Sum drift lokallag % Herav lønnskostnader (jfr. note 4) % Sum drift lokallag % 8. Overførte kontingentandeler Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Abonnement Journalisten % Kontingent Pressens Gravferdskasse % Tilskudd til Solidaritetsfondet % Sum overførte kontingentandeler % 9. Medlemservice Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Grunnforsikring % Produksjon nasjonale og internasjonale pressekort % Medlemsservice enkeltmedlemmer % Kontingent Norsk Presseforbund % Hefter % Hjemmesider % Strategi- og planarbeid % Annen info virksomhet % www. offentlighet.no % Sum medlemservice % Herav lønnskostnader (jfr. note 4) Sum medlemservice %

28 NORSK JOURNALISTLAG NOTER TIL DRIFTSREGNSKAPET FOR Faglig arbeid Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Forhandlinger % Tariffkonferanser/seminarer % Faglig assistanse % Annet tariffarbeide % Sum faglig arbeid % Herav lønnskostnader (jfr. note 4) % Sum faglig arbeid % 11. Medlemsfordring Medlemsfordringen er redusert for mulige tap på krav med kr Avsetningen er uendret fra Verdipapirer Anskaffelseskost Nedskrivning Markedsverdi verdipapirer Verdipapirene er plassert av to separate forvaltere. Poteføljen er vurdert til laveste av kostpris og markedsverdi. Pr. 31. desember 2008 er verdipapirene nedskrevet med kr Oppussing lokaler Kostnader til oppussing av leide lokaler i Torggata 5A er balanseført og fordeles over gjenværende leieperiode, fra og med juli 2008 til og med april Anskaffelseskost Kostnadsført oppussing Bokført verdi pr 31. desember

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. ÅRSBERETNING FOR 2009 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR JUNI 2008

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR JUNI 2008 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note NJ drift Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 20 149 387 20 100 000 49 387 0 % Opp og Utfond 1 1 188 986 755 000 433 986 57 % Kopi-, kabel-og

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING FOR 2011 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 DRIFTSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 Driftsinntekter Noter Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2016 Avvik i kr Avvik i % Prognose Årsbudsjett Avvik i kr Avvik i % Kontingent 22 026 863 21 950 000 76 863

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2017

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2017 DRIFTSREGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2017 Driftsinntekter Noter Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2016 Avvik i kr Avvik i % Prognose Årsbudsjett Avvik i kr Avvik i % Kontingent 11 109 054 10 975 000 134

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi NOTAT Til: LS Fra: AU, Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: Oslo, 16. mars 2006 Saksnummer: 05-201 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi Det framlagte regnskapet

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR SEPTEMBER 2016

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR SEPTEMBER 2016 DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2016 Driftsinntekter Noter Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2015 Avvik i kr Avvik i % Prognose Årsbudsjett Avvik i kr Kontingent 34 419 974 32

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR SEPTEMBER 2010

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR SEPTEMBER 2010 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2010 Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 31 325 014 31 350 000-24 986 0 % Opp og Utfond 1 1

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2005

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅRSBERETNING FOR 2005 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2014

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2014 ÅRSBERETNING FOR 2014 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2007

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2007 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Anne Hilde Thue, Jahn-Arne Olsen og Arbeidsutvalget Dato: 25.03.2008 Saksnummer: 08-108 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2007 AU har behandlet regnskapet og anbefaler landsstyret

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG RESULTATREGNSKAP

NORSK JOURNALISTLAG RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note NJ drift Journalisten Konfliktfond Vederlagsfond Totalt 2016 Totalt 2015 Driftsinntekter Kontingent 45 580 876 45 580 876 46 112 864 Opp og Utfond 1 704 787 1 704 787 1 673 576 Kopi-,

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2016

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2016 ÅRSBERETNING FOR 2016 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2007

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2007 ÅRSBERETNING FOR 2007 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

NJ - VEDERLAGSFOND REGNSKAP FOR 2011

NJ - VEDERLAGSFOND REGNSKAP FOR 2011 REGNSKAP FOR 2011 Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Kopivederlag 7 979 735 7 500 000 479 735 6 % Kabelvederlag 1 991 015 2 500 000-508 985-20 % Vederlag fra digital kopiering 92 291 92 291 0

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag

Regnskap for Norsk Journalistlag NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 19. mars 2012 Saksnummer: 11-292 for Norsk Journalistlag Overskudd også i NJs driftsregnskap for viser et overskudd

Detaljer

Forslag til Økonomiske retningslinjer

Forslag til Økonomiske retningslinjer Landsmøtet 2007 Forslag til Økonomiske retningslinjer 2007-2009 a) Økonomiske rammer og hovedmål b) Fordeling av vederlagsmidlene a) Økonomiske rammer og hovedmål for NJ 2007-2009 FORVENTNINGER OG RAMMER

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Hovedtrekk budsjett 2008: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Hovedtrekk budsjett 2008: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent Hovedtrekk budsjett 2008: Inntekter 39 818 000 42 521 000 200 000 0 0 0 42 721 000 2 903 000 7,29% 10 Sentral drift 39 818 000 42 521 000 200 000 0 0 0 42 721 000 2 903 000 7,29% Kontingent (30) 37 300

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND RESULTATREGNSKAP Note 2009 2008 INNTEKTER: Tilskudd 2 kr 411 983 kr 399 448 Tilskudd Filippineneprosjekt 4 550 650 Finansinntekter 216 217 224 141 -- -- Sum inntekter kr 628 750 kr 624 239 DRIFTSKOSTNADER:

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG RESULTATREGNSKAP

NORSK JOURNALISTLAG RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Kopi- og kabelvederlag Bibliotekvederlag Totalt 2001 Totalt 2000 Note NJ drift Konfliktfond Driftsinntekter Kontingent 28 400 311 28 400 311 26 646 378 Opp og Utfond 1 327 530 1 327 530

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND RESULTATREGNSKAP Note 2005 2004 INNTEKTER: Tilskudd 2 kr 326 011 kr 306 637 Finansinntekter 250 252 283 488 Sum inntekter kr 576 263 kr 590 125 DRIFTSKOSTNADER: Utdelte bidrag 3 kr 456 417 kr 419 936 Andre

Detaljer

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent Hovedtrekk budsjett 2007: Inntekter 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% 10 Sentral drift 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% Kontingent (30) 34 800 000 37 000

Detaljer

10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83%

10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% Inntekter 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% 10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% Kontingent (30) 40 450 000

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG VEDERLAGSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017

NORSK JOURNALISTLAG VEDERLAGSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 VEDERLAGSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 Driftsinntekter Note Regnskap Budsjett kr % 2016 kr % Prognose budsjett kr % Kopivederlag 5 300 000 5 150 000 150 000 3 % 4 800 000 500 000 10 % 10 600 000 10 300 000

Detaljer

NOTAT. Struktur Langtidsbudsjettet følger samme struktur som budsjettet for 2003.

NOTAT. Struktur Langtidsbudsjettet følger samme struktur som budsjettet for 2003. NOTAT Til: Landsmøtedelegatene Fra: Trond Idås og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 31. mars 2003 Saksnummer: 03-115 Utkast til langtidsbudsjett Vedlagt oversendes utkast til langtidsbudsjett for 2004-2005.

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND RESULTATREGNSKAP Note 2006 2005 INNTEKTER: Tilskudd 2 kr 414 904 kr 326 011 Tilskudd Fillipineprosjekt 479 342 0 Finansinntekter 203 353 250 252 Sum inntekter kr 1 097 599 kr 576 263 DRIFTSKOSTNADER: Utdelte

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU. Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 07-397 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2008 Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift Halvårs

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag

Regnskap for Norsk Journalistlag NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 15. mars 2010 Saksnummer: 10-141 Regnskap for Norsk Journalistlag Overskudd også i kriseåret 2009 På tross av

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 4. september 2007 Saksnummer: 06-316 Arbeidsutvalgets behandling og innstilling Arbeidsutvalget har vedtatt å oversende det framlagte

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG VEDERLAGSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR JUNI 2014

NORSK JOURNALISTLAG VEDERLAGSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR JUNI 2014 VEDERLAGSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Kopivederlag 4 550 000 4 550 000 0 0 % Kabelvederlag 991 557 1 000 000-8 443-1 % Kulturarvvederlag 8 443 0 8 443 - Vederlag fra digital kopiering

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2013

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2013 NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 6. september 2013 Saksnummer: 13-364 Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2013 Regnskap 1. halvår 2013 NJ drift Halvårs regnskap

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015 NOTAT Til: LS Fra: AU, Torbjørn Brenna og Anne Hilde Thue Dato: 09.09.2015 Saksnummer: 15-588 Kommentarer til NJs halvårs og prognose for 2015 Både for NJ drift og for NJs vederlags viser ene for 1. halvår

Detaljer

Hovedtrekk budsjett 2011: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Hovedtrekk budsjett 2011: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent Hovedtrekk budsjett 2011: Inntekter 44 724 167 44 915 000 560 000 0 0 96 128 45 571 128 846 961 1,89% 10 Sentral drift 44 724 167 44 915 000 560 000 0 0 96 128 45 571 128 846 961 1,89% Kontingent (30)

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2002

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2002 ÅRSBERETNING FOR 2002 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

Detaljert budsjett 2009:

Detaljert budsjett 2009: Inntekter 43 814 519 45 656 000 165 000 0 0 0 45 821 000 2 006 481 4,58% 10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0 0 0 45 821 000 2 006 481 4,58% Kontingent (30) 40 450 000 43 100 000 0 0 0 0 43

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2016

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2016 NOTAT Til: LS Fra: AU, Torbjørn Brenna og Anne Hilde Thue Dato: 12.09.2016 Saksnummer: 16-683 Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2016 Både for NJ drift og for NJs vederlagsfond viser regnskapene

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

NOTAT. Både for NJ drift og for NJs vederlagsfond viser regnskapene for 1. halvår 2017 et bedre resultat enn budsjettert:

NOTAT. Både for NJ drift og for NJs vederlagsfond viser regnskapene for 1. halvår 2017 et bedre resultat enn budsjettert: NOTAT Til: LS Fra: Anne Hilde Thue Dato: 18. september 2017 NJs halvårs og prognose for 2017 detaljer Både for NJ drift og for NJs vederlagsfond viser ene for 1. halvår 2017 et bedre resultat enn budsjettert:

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag

Regnskap for Norsk Journalistlag NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 28. mars 2011 Saksnummer: 10-706 Regnskap for Norsk Journalistlag Overskudd også i 2010 NJs driftsregnskap for

Detaljer

STOREBRAND STIPENDIEFOND ÅRSBERETNING FOR 2005

STOREBRAND STIPENDIEFOND ÅRSBERETNING FOR 2005 STOREBRAND STIPENDIEFOND ÅRSBERETNING FOR 2005 Storebrand Stipendiefonds oppgave er gjennom utdeling av stipend til norske journalister å vekke interesse for spørsmål av økonomisk og forsikringsmessig

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag

Regnskap for Norsk Journalistlag NOTAT Til: LS Fra: AU, Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 17. mars 2014 Saksnummer: 13-364 Regnskap for Norsk Journalistlag Forslag til vedtak fra AU Landsstyret godkjenner NJs regnskap og årsberetning

Detaljer

STOREBRAND STIPENDIEFOND ÅRSBERETNING FOR 2001. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

STOREBRAND STIPENDIEFOND ÅRSBERETNING FOR 2001. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. STOREBRAND STIPENDIEFOND ÅRSBERETNING FOR 2001 Storebrand Stipendiefond oppgave er gjennom utdeling av stipender til norske journalister å vekke interesse for spørsmål av økonomisk og forsikringsmessig

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

NOTAT. Forslag til økonomiske retningslinjer Økonomiske retningslinjer Forslag til NJs landsmøte mars 2013.

NOTAT. Forslag til økonomiske retningslinjer Økonomiske retningslinjer Forslag til NJs landsmøte mars 2013. NOTAT Til: Fra: Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 18.01.2013 Saksnummer: 12-801 Forslag til økonomiske retningslinjer 2013-2015 Utkastet til retningslinjer har vært behandlet i AU som anbefaler landsstyret

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2009 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2009 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: Arbeidsutvalget (AU), Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 15.09.09 Saksnummer: 08-396 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2009 Regnskap 1. halvår 2009 NJ drift

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

NOTAT. Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13

NOTAT. Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13 Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017 I. Økonomiske hovedmål for NJ 2015-2017 Inngangen til denne landsmøteperioden

Detaljer

STOREBRAND STIPENDIEFOND ÅRSBERETNING FOR 2002. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

STOREBRAND STIPENDIEFOND ÅRSBERETNING FOR 2002. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. STOREBRAND STIPENDIEFOND ÅRSBERETNING FOR 2002 Storebrand Stipendiefond oppgave er gjennom utdeling av stipender til norske journalister å vekke interesse for spørsmål av økonomisk og forsikringsmessig

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag

Regnskap for Norsk Journalistlag NOTAT Til: LS Fra: Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 4. mars 2015 Saksnummer: 14-336 Regnskap for Norsk Journalistlag Driftsunderskudd i 2014 NJ driftsregnskap for 2014 viser et underskudd på nivå

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Budsjett for 2018 er utarbeidet for NJ drift og NJs vederlagsfond med henholdvis 2,4 mill. kroner og 0,4 mill. kroner i underskudd.

Budsjett for 2018 er utarbeidet for NJ drift og NJs vederlagsfond med henholdvis 2,4 mill. kroner og 0,4 mill. kroner i underskudd. NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU, Torbjørn Brenna og Anne Hilde Thue Dato: 13.11.2017 Saksnummer: 17-147 Budsjett 2018 - detaljer Budsjett for 2018 er utarbeidet for NJ drift og NJs vederlagsfond med henholdvis

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NOTAT. AU tok orienteringen til etterretning og vedtok å orientere landsstyret om saken.

NOTAT. AU tok orienteringen til etterretning og vedtok å orientere landsstyret om saken. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 20.10.2008 Saksnummer: 08-421 NJs verdipapirer - finanskrise AU har behandlet finanskrisen og mulige konsekvenser for NJ med utgangspunkt i vedlagte notat

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud.

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: 13. mars 2008 kl. 10.00-16.00 Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Åsne Haugli. Forfall: Pål Hansen Deltok på hele møtet: Jahn-Arne

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til NJs lokallag:

Retningslinjer for tilskudd til NJs lokallag: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. oktober 2009 kl 13 i NJs lokaler Tilstede: Sekretariat: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Jahn-Arne Olsen, Hilde Tretterud og Gunhild

Detaljer

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap Resultatregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2016 2015 INNTEKTER Drift 2-6 568 670-6 351 000-6 157 366 Prosjekter 3-28 135 116-33 130 956 Sum inntekter -34 703 786-6 351 000-39 288 321 KOSTNADER

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 Note Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Annonseinntekter nett 1 2 372 904 2 835 000-462 096-16 % Abonnement 1 3 897 504 3 931 200-33 696-1 % Diverse inntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer