Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg"

Transkript

1 Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok på hele møtet. Sak 1 Sak 16 LS-referat oppstartsseminar juni 2011 AU-referat 14. og 21. juni 2011 Sak 2 Sak 17 Halvårsregnskap og revidert budsjett 2011 Sak 3 Sak 18 Rekruttering rådgiver Sak 4 Sak 19 B-sak: Personsak frikjøp Sak 5 Sak 20 Politisk planlegging og saker fremover Sak 6 Sak 21 Åpenhet i AU Sak 7 Sak 22 Midlertidig ansatte plan for arbeidet Sak 8 Sak 23 Arbeidsmiljøundersøkelsen plan for arbeidet Sak 9 Sak 24 Støtte til Norsk PEN 2011 og 2012 Sak 10 Sak 25 Søknad om bevilgning fra Agder og Stavanger Sak 11 Sak 26 Nordiske Mediedager søknad spørreundersøkelse Sak 12 Sak 27 Drift og finansiering av journalistfaglige konferanser Sak 13 Sak 28 Organisasjonssaker: - Sammenslåing lag prosess i lagene - Landsmøte 2013 tidspunkt - Nye økonomirutiner lokallag og FJ - B-sak: Organisasjonssak økonomi - Studentrekruttering plan Sak 14 Sak 29 Eva Stabell støtte til kurs Sak 15 Sak 30 Orienteringssaker - NP: PFU og sosiale medier - NP: Åpenhet om sekretariatets innstillinger til PFU Sak 16 Sak 31 Eventuelt: - Sogn og Fjordane: Omdisponering midler - Akershus: Tilleggsbevilgning - Forskningsprosjekt: Media og 22.juni - bevilgning - NJs leiekontrakt Torggata - Midlertidigundersøkelsen egne Oslo-tall Det fins et eget B-saksreferat fra dette møtet. Sak 1. LS-protokoll og AU-referat Protokollen fra LS-seminaret ble tatt til etterretning med en mindre språklig presisering og oversendes landsstyret. Referatet fra AU 14. og 21. juni ble godkjent med en navnekorreksjon. Protokoll og referat er korrigert.

2 Sak 2. Halvårsregnskap og revidert budsjett 2011 Jahn-Arne Olsen innledet. AU ber om at følgende endringer innarbeides i forslaget som legges fram for landsstyret: Det settes av kroner ekstra til IJ-kurs for arbeidsledige NJs utgifter til IJ-undersøkelsen etter 22. juli reduseres fra til kroner. Med disse endringene innarbeidet, anbefaler AU landsstyret å treffe følgende vedtak: o Landsstyret tar regnskapet for første halvår 2011 til etterretning o Landsstyret slutter seg til forslaget til revidert budsjett Sakspapir: Notat av 6. september 2011 fra Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen (10-528): Kommentar til halvårsregnskap og revidert budsjett 2011 med vedlagte regnskap og budsjettforslag. Sak 3. Rekruttering av rådgiver Jahn-Arne Olsen orienterte kort om status og framdrift i rekrutteringsarbeidet. Sak 4. B-sak: Personsak frikjøp Sak 5. Politisk planlegging i saker framover AU drøftet tiltaksplanen. Det ble ikke fattet vedtak i saken. Sakspapir: Tiltaksplan med forslag til hvem som skal være politisk ansvarlig og hvem som har saksansvarlig i stab. Sak 6. Åpenhet i AU Hilde Tretterud innledet. Til neste AU-møte utarbeider Hilde Tretterud forslag til vedtak med utgangspunkt i debatten i AU. Saken legges fram for landsstyret i november. Sakspapir: Notat av 6. september 2011 fra Hilde tretterud (11-546): Møte- og dokumentåpenhet i NJ særlig vekt på åpenhet i AU

3 Sak 7. Midlertidig ansatte plan for arbeidet Hege Iren Frantzen innledet. Hege Iren Frantzen legger fram forslag til vedtak på førstkommende landsstyremøte i tråd med debatten i AU. Sak 8. Arbeidsmiljøundersøkelsen plan for arbeidet Finn Våga innledet. Finn Våga legger fram forslag til vedtak på førstkommende landsstyremøte i tråd med debatten i AU. Sak 9. Støtte til Norsk PEN 2011 og 2012 Thomas Spence innledet. AU bevilger kroner fra NJs solidaritetsfond i driftsstøtte til Norsk PEN hvert av årene 2011 og Norsk PEN oppfordres for fremtiden å sende ny søknad annethvert år med oversikt over regnskap, budsjett og årsrapporter. Sakspapir: Notat av 2. august 2011 fra Thomas Spence (11-44): PEN driftsstøtte Sak 10. Søknad om bevilgning fra Agder og Stavanger AU godkjenner ekstrabevilgning på kroner til samtillitsråd mellom Agder journalistlag og Stavanger Journalistlag. Hvilket lokallag som får overført midlene for å dekke reise og overnatting for deltakerne på tillitsrådet, blir avgjort når det er bestemt i hvilken by tillitsrådet blir avholdt. Sakspapir: Notat av 1. september 2011 fra Mari Torsdotter Hauge (11-312): Søknad om ekstrabevilgning til tillitsråd med vedlagt søknad fra Anne Berit Larsen, Agder, og Morten Nesvik, Stavanger Sak 11. Nordiske Mediedager søknad om spørreundersøkelse

4 AU slutter seg til undersøkelsen. Undersøkelsen bør gjennomføres i egen regi dersom dette er mulig. AU mener at det er for tidlig å gjennomføre en evaluering av de nye retningslinjene for spørreundersøkelser før årsskiftet 2011/2012. Generalsekretæren fremmer forslag til førstkommende landsstyremøte om å skyve evalueringen til siste landsstyremøte før sommeren Sakspapir: Søknad fra Nordiske Mediedager av 5. september 2011: Skandinavisk medieundersøkelse 2012 Sak 12. Drift og finansiering av journalistfaglige konferanser Thomas Spence innledet. Thomas Spence fremmer forslag til utvalg og mandat til førstkommende landsstyremøte i tråd med debatten i AU. Sakspapir: Notat av 8. september 2011 fra Trond Idås (10-611) NJ og de journalistfaglige konferansene. Notat av 17. mars 2011 fra Gunhild Mohn (10-611): NJs tilrettelegging for regionale. Journalistfaglige konferanser. Sak 13. Organisasjonssaker A) Sammenslåing lag prosess i lagene Thomas Spence innledet. Forslag til brev til styrene i NJs lokallag legges fram for landsstyret på førstkommende landsstyremøte i tråd med debatten i AU. Sakspapir: Utkast til brev til styrene i NJs lokallag. B) Landsmøtet 2013 vedtak av tidspunkt Hilde Tretterud innledet. AU anbefaler landsstyret å fatte følgende vedtak: Landsmøtet 2013 legges til mars Dersom det blir problemer med hotell denne uken, får AU fullmakt til å legge landsmøtet til uken før eller uken etter. Sakspapir: Notat av 5. september 2011 fra Hilde Tretterud (10-355): Revidert gjennomgang flytting av landsmøtetidspunkt. C) Nye økonomirutiner lokallag og Frilansjournalistene Jahn-Arne Olsen innledet.

5 Forslag til nye økonomirutiner legges fram for landsstyret i tråd med debatten i AU. Generalsekretæren undersøker om det nye forslaget er i overensstemmelse med vedtakene på landsmøtet i Eventuelle endringer av satsene for lokallagenes aktivitet må fremmes for AU i oktober. Forslag til fullmakter/beløpsgrenser for administrativ behandling av søknader legges fram for AU i november. Sakspapirer: Notat av 1. september 2011 fra Mari Torsdotter Hauge (11-543): Endring av økonomirutinar. Forslag til nye økonomirutiner for NJs lokallag og Frilansjournalistene. D) B-sak: Organisasjonssak økonomi E) Studentrekruttering plan AU slutter seg til planen fra studentlaget. Sakspapir: Forslag til årleg plan for studentrekruttering fra studentlaget, datert 24. august 2011 Sak 14. Eva Stabell søknad om støtte til kurs i Russland Eva Stabel får dekket kroner for å delta på kurset Russland mot nye tider som foregår i St. Petersburg og Moskva september. Bevilgningen belastes NJs kompetansebudsjett. Sakspapir: E-post av 6. september fra Eva Stabell: Søknad om støtte til kurs i Russland. Sak 15. Orienteringssaker - Norsk Presseforbund: Diskusjon om PFU og sosiale medier Elin Floberghagen orienterte. AU drøft saken, men fattet ingen vedtak. - Norsk Presseforbund: Diskusjon om åpenhet om NP-sekretariatets innstillinger til PFU Elin Floberghagen orienterte. AU drøft saken, men fattet ingen vedtak. - B-sak: Personal

6 Sak 16. Eventuelt - Sogn og Fjordane: Omdisponering midler AU godkjenner omdisponering av Sogn og Fjordane Journalistlag sine driftsmidler for å dekke inn overforbruket. Sakspapir: Notat av 10. august 2011 fra Mari Torsdotter Hauge (11-311): Sogn og Fjordane Journalistlag Ekstrabevilgning - Akershus: Tilleggsbevilgning NJ gir en ekstrabevilgning på kroner over vederlagsbudsjettet til Akershus Journalistlag for å dekke underskuddet på SNUS-konferansen våren AU ber laget om å innhente pristilbud fra flere steder før neste arrangement av denne typen. Sakspapir: Notat av 14. januar 2011 (11-299): Akershus Journalistlag søknad om ekstraløyving. - Forskningsprosjekt: Media og 22.juni bevilgning AU ber landsstyret om å slutte seg til prosjektet og bevilge kroner til prosjektet over vederlagsbudsjettet. Sakspapir: E-post av 13. september 2011 fra Elin Floberghagen: Prosjektbeskrivelse evaluering etter terroren - NJs leiekontrakt Torggata Jahn-Arne Olsen innledet. AU ber generalsekretæren om å o undersøke muligheten for forlengelse av avtalen med Thon Eiendom og de økonomiske vilkårene ved et forlenget leieforhold o undersøke markedspris for leie av nye lokaler o sondere med NR, MBL og MBL om det er interesse for å etablere et Medienes hus Sakspapir: E-post fra Tore Sjølie av 12. september 2011: Leieforholdene i Torggata. - NJs midlertidigundersøkelse prosjekt egne Oslo-tall Politisk ledelse tar kontakt med OJ-styret for å drøfte lagets midlertidigarbeid, herunder deltakelse i midlertidigutvalget og behovet for omfattende undersøkelser. Sakspapir: E-post av 7. september 2011 fra Aslaug Watten: Oslo-tall midlertidige. Prosjekt i høst. Referat: Jahn-Arne Olsen

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8-9. januar 2015 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 16. oktober 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mai 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Stein Sneve, Britt-Ellen Negård og Toralf Sandåker

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. mars 2005 kl. 10-16.15 i NJs lokaler Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 12. september kl 1000 til kl. 1700, og 13. september kl. 0930 til 1445. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Hotell Arena, Lillestrøm 2. november kl. 1400 til 1730 og 3. november kl 0900 til 1410. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING FOR 2011 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN Norsk Journalistlags vedtekter arbeidsdok 2 21. januar 2009 Bruksanvisning: I kolonne 1 skal original tekst stå. I kolonne to skal utkast til ny komplett tekst stå med formattert tekst slik: Ny tekst:

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115 PROTOKOLL P 1/ s. 1 av Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.20 /00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 23. februar 20 kl. 11:00 16:30 Sted: Til stede: Hausmannsgate 17, Oslo

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421 MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +4 241421 Møtedato/tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 kl. 09:00 mandag 16. juni 2014 kl. 12:00 Sted:

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292

NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292 NOTAT Til: Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292 Landsmøte 07 og plan for LS Ramme: Tid: Tirsdag 24. torsdag 26. april 2007 Sted: Quality Gardermoen Airport Hotel Påske 07: 31. mars 9. april

Detaljer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Vedtatt 13.05.2013 2013002158 Retningslinjer for faglige og politiske

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 5 /13 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, onsdag den 19. juni 2013, kl. 17.30. *********

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 5 /13 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, onsdag den 19. juni 2013, kl. 17.30. ********* PROTOKOLL fra Hovedstyremøte nr. 5 /13 holdt i s lokaler, onsdag den 19. juni 2013, kl. 17.30. ********* Tilstede: Leder - Siv Sandø Nestleder - Hans Christian Hauge (ankom 17.50) Styremedlemmer - Anna

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Maia Blomhoff Holm Frøydis Eline Isnes Eirik Jørstad Camilla G.

Detaljer