L I L L ESTRØM NOVEMBER Side 125

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125"

Transkript

1 Sak 11 Budsjett N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM NOVEMBER 2010 Side 125

2 Sak 11 Budsjett 2011 til 2014 Kommentarer til budsjettforslaget. Inntektssiden i budsjettet er satt opp relativt konservativt, hvor dagens inntektsnivå i all hovedsak videreføres korrigert for forventet lønns og medlemsvekst. Tilskudd tillitsvalgtsopplæring og salg litteratur/andre inntekter er korrigert ned. Bakgrunnen for dette er at disse inntektspostene synes å ha vært kunstig høye siste år. Når det gjelder kontingentinntektene er disse korrigert for følgende forhold: - Kontingentinngangen pr legges til grunn. - Det er lagt inn en årlig lønnsvekst på 4%. - Det er lagt inn en nettotilvekst på 100 medlemmer pr. År. Videre er det forsøkt ulike regnemodeller med å heve innslagspunktet for makskontingent (som i dag er på ltr. 39 i staten), samt å redusere kontingentsatsen fra 1,8 til 1,7 og 1,6. En reduksjon i kontingentsatsen fra 1,8% til 1,7% vil for 2011 gi en reduksjon i kontingentinntektene på om lag kroner. Tilsvarende vil en reduksjon i prosentsatsen fra 1,8% til 1,6% gi en reduksjon i kontingentinntektene på kroner Videre har det vært drøftet om taker på lønnstrinn 39 burde justeres. Med et tak på ltr. 39, er makskontingent pr. måned 486 kr. Justeres dette taket til ltr. 42, vil maks kontingent pr. måned være 508 kr. Lønnstrinn 39 gir i dag en brutto årslønn på kroner , mens lønnstrinn 42 gir en brutto årslønn på kroner ,- En slik justering vil for 2011 gi en anslått økning i kontingentinntektene i størrelsesorden kroner Denne justeringen foreslås gjennomført, og er lagt inn i forslag til nye vedtekter. Justeres anslaget på nettotilvekst av medlemmer ned til 50, betyr dette om lag kroner mindre i kontingentinntekter for 2011, på samme måte vil en oppjustering av nettotilvekst til 150 medlemmer pr. år gi en økning i kontingentinngangen på om lag med utgangspunkt i budsjetterte kontingentinntekter. Kostnadssiden er gjennomgående justert litt opp for å korrigere for en antatt prisvekst, uten at det er lagt inn noen særlig vekst i de ulike postene. Personalkostnadene er videre justert opp med utgangspunkt i en antatt lønnsvekst på 4%, samt for å håndtere økte kostnader knyttet til frikjøp av nestleder. Side 126

3 Flere av budsjettpostene fryses på dagens nivå, for å signalisere at disse kostnadene knyttet til disse budsjettpostene må tas ned. Posten fagutviklingsfond er doblet, fra kr. til kr. Avsetning til landsmøtet er justert ned fra til , med utgangspunkt i at landsmøteperioden foreslås utvidet fra tre til fire år. De frie midlene knyttet til pr og prosjekter videreføres også inn i neste landsmøteperiode. Her ligger det et vist handlingsrom i forhold til å følge opp politiske satsingsområder gjennom året. Videre tar man i denne budsjettmodellen høyde for at konfliktnivået rundt tariffoppgjørene vil kunne videreføres, og det settes derfor av betydelige midler til å vedlikeholde men også å bygge videre på forbundets konfliktfond. Oppsummering: Med utgangspunkt i dagens aktivitets og ambisjonsnivå synes det ikke forsvarlig å justere kontingenten ned. Det foreslås heller en justering på makskontingent som gir en litt høyere økonomisk ramme. Det er gjort tydeligere justeringer i postene: - Personalkostnader. - Fagutviklingsfond. Ellers er det bare gjort mindre justeringer i forhold til antatt prisstigning, og økning i kostnader knyttet til medlemsvekst. (kontingent Unio, refusjon fylkesavdelinger m.v.)., videre settes det av midler inn mot å vedlikeholde holde forbundets konfliktfond. Samlet sett viser dette at det i utgangspunktet ikke er stort økonomisk handlingsrom for nye tiltak eller satsingsområder. Ny budsjettmodell. Med utgangspunkt i ny organisasjonsmodell, hvor det vil bli avholdt landsmøte hvert fjerde år, og representantskap hver høst foreslår sentralstyret å etablere en ny budsjettmodell for Norsk Ergoterapeutforbund. Landsmøtet vil bli bedt om å vedta budsjetter på dette nivået for hele landsmøteperioden, hvorpå det i ettertid vil bli laget egne avdelingsbudsjetter for hvert av områdene på kostnadssiden som igjen vil vedtas av representantskapet hver høst. Denne budsjettmodellen gir representantskapet et visst handlingsrom til å prioritere innenfor de økonomiske rammer som landsmøtet trekker opp, samt at budsjettmodellen gir landsmøtet anledning til å prioritere ressurser mellom de hovedområdene som trekkes Side 127

4 opp. Representantskapet vil så måtte følge opp de signalene som gis av landsmøtet, når representantskapet skal behandle de avdelingsvise budsjettene. Det vil fortløpende bli rapportert på disse avdelingsbudsjettene til sentralstyret gjennom året, før det vil bli utarbeidet en egen årsrapport til representantskapet. Landsmøtet vil få rapporter både med utgangspunkt i dagens rapporteringsregime (resultat og balanseregnskap), men også med utgangspunkt i budsjettmodellen som landsmøtet vedtar. Med utgangspunkt i budsjettet for 2010 som ble vedtatt på landsmøtet 2007, ville budsjettet for 2010 da sett slik ut (i ny budsjettmodell). BUDSJETT 2010 DRIFTSINNTEKTER: Annonser og abonnement Ergoterapeuten Andre inntekter Kontingentinntekter Tilskudd TV-opplæring: SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER: Organisasjon og tillitsvalgte Tariff Fag Ergoterapeuten Administrasjon og drift SUM DRIFTSUTGIFTER Avsetning program DRIFTSRESULTAT 0 Finansinntekter/-kostnader Årsresultat Noter: Organisasjon og tillitsvalgte. Posten består av følgende tidligere budsjettposter avsetning landsmøte, organisasjonskostnader, UNIO og andre kontingentkostnader, pr. og prosjekter, solidaritetsstøtte, refusjon Ergon og refusjon fylkesavdelingene. Videre er deler av kostnader knyttet til personalkostnader, drift Lakkegata, adm og IKT og revisjon lagt inn her. Dette er deler av de tidligere budsjettkostnadene som direkte knyttes opp mot dette området. Side 128

5 Tariff. Posten består av tidligere budsjettposter tillitsvalgte og juridisk bistand/konfliktberedskap. Videre er deler av kostnader knyttet til personalkostnader, drift Lakkegata, adm og IKT og revisjon lagt inn her. Dette er deler av de tidligere budsjettkostnadene som direkte knyttes opp mot dette området. Fag. Fagutviklingsfond. Videre er deler av kostnader knyttet til personalkostnader, drift Lakkegata, adm og IKT og revisjon lagt inn her. Dette er deler av de tidligere budsjettkostnadene som direkte knyttes opp mot dette området. Ergoterapeuten. Trykking og distribusjon av Ergoterapeuten. Videre er deler av kostnader knyttet til personalkostnader, drift Lakkegata, adm og IKT og revisjon lagt inn her. Dette er deler av de tidligere budsjettkostnadene som direkte knyttes opp mot dette området. Administrasjon og drift. Denne posten tar hovedtyngden av administrasjon, drift Lakkegata, adm og ikt, revisjon m.v. Videre tar denne posten kostnader knyttet til den administrative og praktiske driften av forbundet. Eksempel. Dette for å synliggjøre hvilket område kostnaden direkte kan knyttes til. Eksempelvis er Ergoterapeuten belastet med de som ansees å være en prorata fordeling av husleie, mens budsjettposten Fag er belastet med en proratafordeling på personalkostnader. På samme måte er tillitsvalgtsopplæringen belastet med kostnader knyttet til revisjon, da det gjennomføres egne revisjoner av tallmateriale knyttet til tillitsvalgtsopplæringen. Aktivitetsbasert budsjett og regnskap. Hele denne omleggingen kan sies å ha to hovedformål. Det første formålet er knyttet til organisasjonens og tillitsvalgtes behov for å forvalte den økonomien Norsk Ergoterapeutforbund til enhver tid har. Sentralstyret legger til grunn at en todelt budsjettmodell vil gi både landsmøtet og representantskapet større handlingsrom i forhold til forvaltningen av midlene. Dernest er dette også en omlegging i retning av en mer aktivitetsbasert rapportering på forvaltningen av organisasjonens midler. Det vil gjennomgående bli etablert egne prosjekter hvor kostnadene styres mot, og det vil bli rapportert til sentralstyret både på avdelingsnivå og på prosjektnivå. På denne måten vil sentralstyret i større grad kunne følge opp og styre forvaltningen av de økonomiske midlene. Side 129

6 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Driftsinntekter: Annonser og abonnement Ergoterapeuten Andre inntekter Kontingentinntekter Tilskudd TV-opplæring Diverse fra fylkesavdelingene SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsutgifter: Organisasjon og tillitsvalgte Tariff Fag Ergoterapeuten Administrasjon og drift SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT Avsetning konfliktfond Finansinntekter /kostnader Årsresultat Side 130

7 Notater Side 131

8 Notater Side 132

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år.

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år. Vår.ref: AFi Deres ref: Dato: 23.10.2014 Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 OSLO STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser

Detaljer

NOTAT 2-2012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS?

NOTAT 2-2012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS? NOTAT 22012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS? 1 SAMMENDRAG: Jordbruket har i utgangspunktet to inntektskilder: Overføringer fra staten (budsjettstøtte til tilskudd), og priser i markedet (råvarepris).

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

«Mer tid til det som gjelder»

«Mer tid til det som gjelder» «Mer tid til det som gjelder» Standardkrav og tiltak for å bedre kapasitet og kvalitet på ledelse i videregående skole i Akershus fylkeskommune Sluttrapport, Oslo, 9. mai 2012 Sammendrag Prosjektet leverer

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Kommunen, innbyggerne og kirke-, tros- og livssynssamfunn - forslag til Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

Kommunen, innbyggerne og kirke-, tros- og livssynssamfunn - forslag til Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk . DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd Drammen kommune, Plan og økonomi v/marit Pettersen Engene 1 3008 Drammen Drammen, 30. mars 2012 Deres ref.: Vår ref.: Journalnr.:133 / 2012 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Oslo, 10. desember 2014 Capgemini Norge AS Hoffsveien 1D Postboks 475 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 24 12 80 00 Telefaks:

Detaljer

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Audun Thorstensen/Kjetil Lie, Trine Riis Groven/Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no 1. Om prosjektet

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer