STYRESAK TERTIALRAPPORT PR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012"

Transkript

1 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK TERTIALRAPPORT PR Bakgrunn/fakta Vedlagt følger tertialrapport pr 31. august i år. Rapporten viser et bokført driftsresultat på 12,8 MNOK og resultat etter finans på 13,7 MNOK. Dette er bedre enn budsjettert og skyldes besparelse på kostnadssiden, der spesielt timeuttak på ambulanseflytjenesten har vært lavere enn Rapporten inkluderer en prognose for året. 2 Prognose 2012 Prognosen er basert på en videreføring av forbruk hittil i år. Den inkluderer dessuten kjente kostnader pr dags dato som er kommet til siden budsjettet ble vedtatt høsten Resultat etter finans i henhold til prognosen blir 8,5 MNOK. I kommentarene til prognosen vises det til mulige kostnader som ikke er hensyntatt i prognosen. Dersom disse mulige kostnadene blir en realitet gir det en samlet merkostnad opp mot 5 MNOK. Det gir et resultat etter finans på 3,5 MNOK. 3 Konklusjon Som nevnt i tertialrapporten er hovedårsaken til et lavere forbruk i år knyttet opp mot lavere timeuttak på ambulanseflyene. I og med at seks av ni fly opererer i Helse Nords region medfører dette at Helse Nord RHF betaler for mer enn regionen forbruker. En eventuell reduksjon av faktura for tilskudd vil kun gjelde for Helse Nord RHF. Daglig leder anbefaler en reduksjon av siste faktura til Helse Nord på 3,5 MNOK. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar tertialrapport pr 31. august 2012 til orientering. Styret ber daglig leder redusere siste faktura til Helse Nord RHF med 3,5 MNOK. Øyvind Juell daglig leder

2 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: 1 Bakgrunn/fakta Avstemming er utført tom august. Avsetning er bokført med 24,6 MNOK og gjelder 330 skv., flytimer, drivstoff, luftfartsavgifter og operative utgifter. 2 Regnskap pr Tekst Hittil i År % Totalt i år Prognose 2012 Refusjoner og tilskudd ,0 % Andre inntekter DRIFTSINNTEKTER ,0 % Personalkostnader ,9 % Avskrivninger ,8 % Fast vederlag mm ,2 % Operative driftsutgifter ,9 % Risiko og sikkerhet ,9 % Indirekte kostnader ,9 % Drift, vedlikehold og service ,4 % Andre driftsutgifter ,0 % Administrative kostnader ,7 % Reise, diett, bilgodtgjørelse ,6 % Salgs og reklamekostnader ,8 % Kontigenter, gebyr Forsikringer ,8 % Tap/gevinst o.l SUM KOSTNADER ,5 % DRIFTSRESULTAT Driftsresultat pr 31. august er 12,8 MNOK. I det følgende kommenteres kontogruppene med størst avvik. 2.1 Inntekter Kontogruppen inntekter følger budsjettet. I kontogruppen er refusjonsinntekter inkludert. Denne kontoen viser et mindre avvik. I prognosen har vi justert ned budsjettert inntekt med kr 500.

3 2.2 Kostnader Personalkostnader Personalkostnader viser et forbruk som er 90,9 % av Deler av avviket skyldes at årets lønnsoppgjør ikke er avsluttet ennå Fast vederlag mm Kontogruppen inkluderer fast vederlag, timeuttak og baseleie. For kontogruppen samlet er det ikke større avvik, men brutt ned på den enkelte konto viser timeuttak et forbruk på 94 % av budsjett, mens baseleie viser et forbruk på 122 % av Det lavere forbruket på timeuttak skyldes at vi har flydd færre timer enn budsjettert, se for øvrig kapittel 3 Flytimeproduksjon. På baseleie skyldes overforbruket at det er reforhandlet et par baser med påfølgende høyere kostnader. Felles for disse basene var at de tidligere avtalene var lavt priset Risiko og sikkerhet Kontogruppen inkluderer personlig verneutstyr, CRM trening og øvelse/trening/beredskap. Kontogruppen viser et samlet forbruk på 105,9 % av Forbruket på disse kontiene skjer ikke jevnt gjennom året. Slik vi vurderer situasjonen nå vil endelig forbruk i år være tilnærmet Indirekte kostnader Kontogruppen inkluderer drivstoffkompensasjon, diverse operative utgifter og luftfartsavgifter. Forbruket for kontogruppen samlet utgjør 84,9 % av Denne kontogruppen følger antall flydde timer. Ambulanseflyene har flydd færre timer enn budsjettert. Likeså har vi budsjettert med en noe høyere drivstoffpris enn vi er blitt fakturert gjennom deler av året. Samlet gir lavere forbruk og lavere pris en lavere totalkostnad for drivstoff. Start/landingsavgifter følger antall flydde timer. Lavere timeuttak gir lavere kostnader Administrative kostnader Kontogruppen inkluderer bl.a. leie lokaler, regnskap, revisjon, rengjøring, data, porto og konsulenttjenester. Alle prosjektkostnader budsjetteres som konsulenttjenester. Dette er hovedårsaken til det store avviket. Så langt har det ikke forekommet store kostnader på prosjekt. I prognosen er forventet prosjektkostnad justert ned til 80 % av Kontogruppen samlet viser et forbruk på 48,7 % i forhold til 2.3 Finans Bankrenter er bokført til og med juni. 2.4 Konklusjon økonomi Tekst Hittil i År % Totalt i år Prognose 2012 DRIFTSRESULTAT Finansinntekter ,1 % Finanskostnader 3 5 NETTO FINANS ,9 % RESULTAT FØR SKATT ,0 %

4 Bokført resultat ved utgangen av august, 13,7 MNOK, er bedre enn budsjettert. I arbeidet med tertialrapporten er det utarbeidet en prognose for 2012, se nærmere beskrivelse i punkt Prognose/utvikling fremover Se oversikten under punkt 2. Siste kolonne viser prognosen. Som grunnlag for budsjettet benytter vi en del faktorer. I det følgende beskrives utviklingen i disse faktorene. I prognosen har vi sett på gjennomsnittlig månedskostnad hittil i år. Der vi ikke forventer større kostnader ut over dette har vi videreført denne for siste tertial. Prisøkning for fast vederlag beregnes pr 1. juli og baseres på Konsumprisindeks og lønnsindeks. Indeksene for 2012 ble noe lavere enn budsjettert. Det påvirker prognosen positivt med totalt ca kr 350 pr måned. Pris for drivstoff avhenger av operatørenes avtaler med drivstoffleverandør. Hittil i år har vi fått noen månedsfakturaer der prisen ble høyere enn det vi budsjetterte. For øvrige faktura har prisen vært lavere enn vår budsjetterte faktor. Timeforbruket hittil i år er lavere enn budsjettert for ambulanseflyene. Dette gir oss lavere kostnader enn budsjettert for timeuttak, drivstoff, operative utgifter og luftfartsavgifter. I prognosen er dette justert i henhold til forbruket hittil. Sist vintersesong fikk operatøren vanskeligheter med å fly til Svalbard. Dette ble etter hvert løst med innleie av et ekstra fly for perioden mars og april. Det arbeides fortsatt med en permanent løsning, men prognosen tar høyde for innleie av ekstra fly for perioden medio november og ut året. Dette stiller i kategorien uforutsette ekstrakostnader. I og med at dette gjelder Svalbard blir disse kostnadene belastet Helse Nord RHF i prognosen. I budsjettet er det planlagt med samlet prosjektkostnader på 2,1 MNOK. Det viser seg at vi ikke har kapasitet til å gjennomføre samtlige prosjektaktiviteter. I prognosen er totalkostnad knyttet til prosjekter nedjustert til 1,7 MNOK. Prognosen viser et driftsresultat for 2012 på 6,6 MNOK. Inkludert finans gir dette et endelig resultat på 8,5 MNOK. Vi har i dag noen saker som ikke er hensyntatt i prognosen, og som heller ikke var en del av budsjett for Det gjelder kostnader knyttet til etablering av Tetra i NLA AS maskiner, samt ekstrakostnader knyttet til problemene med rotormasten på EC135. Det er ikke endelig avklart hvor stor andel av kostnadene som skal dekkes av Luftambulansetjenesten ANS. I tillegg har vi avventet en endelig godkjenning for NVIS i EC145. Godkjenningen er klar, men vi har ikke fått tall på endelig kostnad. I ytterste konsekvens medfører disse tre elementene en samlet kostnad på opptil 5 MNOK. Gitt et slikt utfall vil resultatet for 2012 ende på ca. 3,5 MNOK. 3 Flytimeproduksjon andre tertial 2012 Rapporten inneholder ingen medisinske data og er ment som informasjon i forbindelse med budsjettoppfølgingen for de regionale helseforetakene.

5 3.1 Flytimeproduksjon ambulansefly og ambulansehelikopter Måned Status Amb hkp Status Amb fly Kommentar Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Ambulansehelikopterproduksjonen i januar var 45 timer over Ambulanseflyproduksjonen for årets første måned var 60 timer under I februar fløy ambulansehelikoptrene 9 timer over Ambulanseflyproduksjonen i februar var 62 timer under I mars fløy ambulansehelikoptrene 6 timer under Ambulanseflyproduksjonen i mars var 21 timer under I april fløy ambulansehelikoptrene 62 timer over Ambulanseflyproduksjonen i april var 100 timer under I mai fløy ambulansehelikoptrene 37 timer under Ambulanseflyproduksjonen i mai endte 60 timer under I juni fløy ambulansehelikoptrene 10 timer over Ambulanseflyproduksjonen i juni var 32 timer under I juli fløy ambulansehelikoptrene 105 under over Ambulanseflyproduksjonen i juli var 23 timer over Aug Ambulansehelikopterproduksjonen for august endte 58 timer over Ambulanseflyene fløy 18 timer mindre enn budsjettert. Sept Okt Nov Des Flytimeproduksjon under budsjett Flytimeproduksjon iht budsjett Flytimeproduksjon over budsjett

6 3.2 Kommentar pr RHF (utvikling så langt i år) Helse Nord RHF Fly Helikopter Helse Midt Norge RHF Fly Helikopter Helse Vest RHF Helikopter Helse Sør Øst RHF Fly Helikopter Kommentar produksjonsutvikling Ambulanseflyene har til og med august flydd totalt 6727 timer. Dette er 332 timer under Til sammenligning var produksjonen i fjor 6599 timer i tilsvarende periode. Tilgjengeligheten ligger i snitt rundt 95 % så langt i år. Ambulansehelikoptrene har til og med august flydd 5858 timer. Dette er 44 timer over I fjor på samme tidspunkt var produksjonen 5517 timer. Tilgjengeligheten for Lufttransports ambulansehelikoptre har et snitt på rundt 95 % hittil i år. Tilgjengeligheten for NLA så langt har et snitt like oppunder 98 %. 4 Konklusjon Gjeldende prognose viser at selskapet vil gå med overskudd i Eventuell refusjon til eierne i inneværende år blir besluttet i styremøte 11. oktober i år.

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012 Saksbehandler: Øyvind Juell SAKSLISTE STYREMØTE 19. september 2013 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013 SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.oktober 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 30.september 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 30.september 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011 SAK NR 050-2011 Virksomhetsrapportering pr 30.09.2011 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 01.11.11 104/11 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd.

Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd. Økonomi Styresak nr. 46/08 Styresak 2. tertialrapport 2008 Saksbehandler: Gro Ankill, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Tertialrapport for 2. tertial 2008 for Nordlandssykehuset HF Saksnr.:

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Versjon 2, feb 2012 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Luftambulansetjenesten ANS Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Prioriteringer... 4 2 Risikoer/hendelser... 4 2.1 Helikoptertjenesten...

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose pr november Prognose vs Regnskap 2009 Resultat Budsjett Budsjett Driftsinntekter 4 343 4 496-153 4

Detaljer

Bodø Kirkelige Fellesråd. Tertialrapport 2-2012.

Bodø Kirkelige Fellesråd. Tertialrapport 2-2012. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.09.2012 56544/2012 2012/6785 210 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/168 Bystyret 24.10.2012 Bodø Kirkelige Fellesråd. Tertialrapport 2-2012. Sammendrag

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer