ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012"

Transkript

1 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 1.mars 2013 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR Bakgrunn/fakta Vedlagt følger årsregnskap for 2012 med kontantstrømoppstilling og noter utarbeidet av Økonor AS i samarbeid med administrasjonen. KPMG AS ved revisorene Lena Holien og John Eilif Johansen er så godt som ferdige med sin gjennomgang. Det gjenstår et par spørsmål som vil bli avklart før styremøtet. Vedlagt følger også utkast til styrets årsberetning for Følgende regnskapsmessige disposisjoner er foretatt i forbindelse med rapport pr 31. des. 2012: Årsoppgjør er ferdigstilt og revisjonen er gjennomført. Driftsresultatet ble 6,7 mill kr. I tillegg kommer finansinntekter slik at årsresultatet ble 8,6 mill.kr. Likviditeten for selskapet har vært god gjennom hele Daglig leder foreslår at overskuddet beholdes i selskapet. 2 Konklusjon Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet og forslag til disponering av resultatet. Styret godkjenner årsberetningen. Med hilsen Øyvind Juell Daglig leder

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 ÅRSBERETNING 2012 Styrets årsberetning Innledning Luftambulansetjenesten ANS ble stiftet 16. januar 2004 og er et heleid selskap av de fire helseregionene i Norge med en 20 % andel på Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Nord og 40 % andel på Helse Sør-Øst. Selskapet skal bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger, herunder sørge for ansvaret. Selskapets primære og prioriterte oppgave er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet gjennom å drive den flyoperative ambulansetjenesten på vegne av de fire regionale helseforetakene. Luftambulansetjenesten ANS har kontoradresse i Bodø, Tromsø og Trondheim. Den flyoperative virksomheten utføres fra baser spredt over hele landet. Utvikling og resultat Luftambulansetjenesten ANS er finansiert gjennom tilskudd fra de fire eierne beregnet ut fra aktiviteten i den enkelte region og fra Helse- og omsorgsdepartementet for dekning av felleskostnader. For 2012 utgjorde dette 665,2 mill. kr. fra eierne og 73,5 mill. kr. fra Helse- og omsorgsdepartementet. I tillegg har en hatt refusjonsinntekter på 4,9 mill. kr. Sum inntekter er med det 744,1 mill. kr. Selskapet har lagt bak seg et driftsår med et driftsresultat på 6,7 mill. kr. og et årsresultat på 8,6 mill. kr. Styret foreslår at overskuddet for 2012 beholdes i selskapet ved avsetning til egenkapital. Finansielt Luftambulansetjenesten ANS har ingen låneopptak, verken kortsiktig eller langsiktig. Selskapet har heller ikke inngått noen leasingavtaler. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Eierne har vedtatt overføringer til selskapet i henhold til budsjett for Driften i selskapet Følgende større saker var under arbeid ved utgangen av 2012 Bistand til prosjekt NAWSARH (nye redningshelikoptre). Prosjekt Flight Following for ambulansehelikopter som en oppfølging av 22. juli rapporten fra Helsedirektoratet. Høsten 2011 ble det klart at det eksisterte begrensninger for ambulanseflyene som vanskeliggjorde transport fra Svalbard i lave temperaturer. I 2012 ble det leid inn ekstern ressurs i to omganger for å sikre beredskapen for Svalbard. Operatøren arbeider tett opp mot flyprodusent for å finne en løsning som sikrer at vi kan bruke ambulanseflyene som tidligere. Selskapet startet arbeidet med å etablere en ny webløsning som inkluderer inter-, ekstra- og intranett. Selskapet startet arbeidet med å etablere en nasjonal standard for flysykepleiere. Selskapet har igangsatt arbeidet med å etablere styringssystem for miljø og kvalitet. Systemdelen knyttet til Flykoordineringssentralen er ferdigstilt og implementert. Helikopterlandingsplasser ved sykehus Dialog med Avinor rundt partenes behov og utfordringer. Utbedringer av basefasiliteter ved helikopterbasen i Bergen. Følgende større saker ble ferdigstilt i 2012 Kvalitets- og sikkerhetsgjennomgang på fly- og helikopterbasene i Brønnøysund. Gjennomført økonomisk revisjon hos operatørene. Anskaffelse av brystkompresjonsmaskiner. Evalueringsrapport etter terrorhandlingene 22. juli Selskapet bidro i Helse Nords prosjekt som utredet behov for ny helikopterbase i Midtre Hålogaland. I 2012 ble det funnet problemer med rotormast på EC135 helikoptrene. Dette ble fulgt av en periode med hyppige kontroller. Høsten 2012 ble det lempet noe på hvor ofte kontrollene skulle gjennomføres med det resultat at tjenesten er tilbake til normal beredskap. 1

16 ÅRSBERETNING 2012 Høsten 2011 oppsto det problem med halerotorbladene som brukes på AW139 helikoptrene. Etter en tid med hyppige kontroller ble det produsert nye halerotorblader og tjenesten var våren 2012 tilbake i normal drift. I 2012 fløy ambulanseflyene flere timer enn noe år før i tjenestens historie. Produksjonen endte på 9919 timer. Dette er 678 timer under budsjett. I tillegg kommer mer enn 50 timer fløyet med innleid ekstern ressurs i forbindelse med oppdrag til Svalbard. Ambulanseflytjenesten har således passert en milepæl med totalt over flydde timer i Til sammenligning ble det i 2011 fløyet 9783 timer. Samlet tilgjengelighet for 2012 var 95,3 % som er en oppgang på 0,1 % fra De to største enkeltårsakene til utmeldinger er også i 2012 teknisk og duty. Ambulansehelikoptrene fløy 8354 timer i 2012, mot 7859 i 2011 (oppgang på 6 %). Dette er 44 timer over budsjett. Dette er det nest høyeste antall helikoptertimer i tjenestens historie (høyest i 2008). Tilgjengeligheten i 2012 var 98,3 % på NLA AS sine 7 baser, og 95,1 % på Lufttransport AS sine 3 baser. Tilgjengeligheten på 330 skvadronens 6 baser var til sammenligning 98,3 %. Luftambulansetjenesten ANS bidrar til utvikling av tjenesten gjennom støtte til flere kompetansehevende tiltak, så som introkurs for leger, kurs i flymedisin samt redningsmannssamling. Likeså gjennom arbeid i nettverk som operativt forum, medisinsk teknisk materiellutvalg og medisinsk nettverk. Styret har i 2012 gjennomført 8 styremøter og behandlet 62 saker. Styret har i 2012 bestått av Daniel Haga, styreleder, Helse Midt-Norge Tor Arne Haug, nestleder, Helse Nord Ingvill Skogseth, styremedlem, Helse Vest Arild Østergaard, styremedlem, Helse Sør-Øst Randi Nordtorp Mølmen, styremedlem, Helse Sør-Øst Ansatte og arbeidsmiljø Selskapet har ved årets slutt har 24 ansatte fordelt på 18,95 årsverk. To ansatte pendler mellom Sør- og Nord-Norge. Sykefravær i 2012 utgjorde 1,6 prosent. Det har ikke forekommet arbeidsuhell eller ulykker som har medført personskader eller materielle skader. Selskapet benytter seg av fleksible arbeidstidsordninger der det er mulig for å gi den enkelte ansatte minst mulig belastning i jobbsammenheng. Likestilling Gjennom året har selskapets styre bestått av to kvinner og tre menn. Ved årets slutt er seks av 24 ansatte kvinner. Alle seks er heltidsansatte. Begge kjønn er underlagt de samme rammebetingelsene i selskapet. Selskapet er bevisst på ikke å diskriminere i forhold til alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisitet. Det ytre miljø Luftambulansetjenesten ANS er leietaker for lokaler til egne ansatte i Tromsø, Bodø og Trondheim. Ved samtlige steder forholder vi oss til utleiers system for energi og avfallshåndtering. I Bodø har utleier etablert sjøvarme som oppvarmingskilde. I Trondheim er oppvarming basert på fjernvarme. I Trondheim leveres EE avfall til kommunalt mottak. Medisinsk teknisk utstyr leveres til godkjent mottak for destruksjon. Luftambulansetjenesten ANS er leietaker også for helikopter og flybasene. For disse varierer det hvilken type energi utleier har basert seg på. Noen baser benytter fjernvarme fra forbrenningsanlegg, mens andre bruker kun strøm. Ved en del baser er det tatt i bruk varmepumper for oppvarming. Ved samtlige luftambulansebaser er det etablert sortering for avfall. Risikoavfall behandles i henhold til særlige krav og veiledninger (olje, batteri o.l.). Medisinske avfallsstoffer leveres helseforetakene for destruering. Operatørene er tilsluttet NOx-fondet og betaler bidrag i forhold faktisk utslipp. Samtlige maskiner i drift er av nyere modell og med teknologi som er noe mer gjerrig på drivstofforbruk. For å motvirke støyforurensning er innflygingsprosedyrene optimalisert ved kortest mulig operasjon i lav høyde og redusert nedkjølingstid for motorer etter landing. 2

17 ÅRSBERETNING 2012 Framtidig utvikling Selskapets drift er fullt ut finansiert av eierne og Helse- og omsorgdepartementet. Selskapets organisasjonsform innebærer at eierne er gjensidig ansvarlig for selskapets drift, herunder dekning av eventuelle underskudd. Eierne styrer selv, delvis gjennom sine underlagte helseforetak, i stor grad aktivitetsnivået i tjenesten selskapet er satt til å forvalte. Daniel Haga Tor-Arne Haug Randi Nordtorp Mølmen Styreleder Nestleder Styremedlem Ingvill Skogseth Arild Østergaard Øyvind Juell Styremedlem Styremedlem Daglig leder 3

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012 Saksbehandler: Øyvind Juell SAKSLISTE STYREMØTE 19. september 2013 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 20. juni 2014

Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, tlf.: 926 53 078 Vår dato:15. juni 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 30. januar 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 29. JANUAR 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29.

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge for ansvaret for den flyoperative delen av luftambulansetjenesten

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 3 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Versjon 2, feb 2012 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Luftambulansetjenesten ANS Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Prioriteringer... 4 2 Risikoer/hendelser... 4 2.1 Helikoptertjenesten...

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 29. september 2014 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2014 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. april 2009 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Radisson SAS Polar Hotel, Longyearbyen Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr:

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

Beredskapsplan. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Beredskapsplan. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 34 Innhold 1. Innledning... 4 2. Virkemåte, formål, fastsetting og oppdatering av planen... 5 2.1 Virkeområde og formål... 5 2.1.1 Innhold

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN

TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref Vår ref Arkivnr Saksbehandler Dato 2010/522-57/324 2005/43-111/2010 Mariann M. Hunstad 25.10.2010 TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN Viser

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Ledelsens gjennomgåelse 19. juni 2013 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 10 Innhold 1. Formål... 3 2. Sammendrag... 3 3. Prosessytelse... 3 4. Produkt og tjeneste samsvar...

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

Årsrapport 2012. Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012. Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 1 Innhold Et år med gode leveranser 04 Styring og organisering 06 Pasientreiser med og uten rekvisisjon 09 Sentrale arbeidsområder 2012 11 Samarbeid og forankring 16 Medarbeidere og miljø

Detaljer

RAMME OG RESULTATMÅL Sakspapirene ble ettersendt.

RAMME OG RESULTATMÅL Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 122-2008 BUDSJETT 2009

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009

Detaljer

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift Helse- og omsorgsdepartementet, postmottak@hod.dep.no Saksbehandler Pål Madsen E-post: pm@luftambulansetjenesten.no Tlf. 906 56 336 Vår ref: 2014/2 Deres ref: 10/2675 Bodø, 15.09.2014 Vedrørende forslag

Detaljer