Saksliste styremøte 21. mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste styremøte 21. mai 2015"

Transkript

1 Saksliste styremøte 21. mai 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13. mai 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte 21. mai kl 0900 i Bodø. Revisor vil møte styret i løpet av dagen. Saksliste: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. april 2015 Sak Økonomisk status Sak Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Sak Strategi 2019 Sak Orienteringssaker a. Helikopterbasen på Evenes b. Lufttransport AS c. Norsk Luftambulanse AS Sak Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell

2 Luftambulansetjenesten ANS Postboks Bodø Tlf PROTOKOLL Vår dato: 17. april 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 16 APRIL 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 16. april 2015 på Gardermoen Til stede Tor Arne Haug (nestleder) Ingvill Skogseth Randi Nordtorp Mølmen Arild Østergaard Ikke tilstede Daniel Haga (styreleder) Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Pål Madsen (rådgiver) STYRESAK GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling til styremøte 16. april 2015 er godkjent. STYRESAK GODKJENNING AV SAKSLISTE Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. februar 2015 Sak Økonomisk status Sak Strategi 2019 Sak Godkjenning av saksdokumenter til selskapsmøte 27. april 2015 Sak Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Sak Oppdragsdokument 2015 Sak Sak Innspill til budsjett 2016 for de regionale helseforetakene Orienteringssaker a. Aktivitetstall 2014

3 b. Helikopterbase Evenes c. Finansieringsmodell d. Møteplan andre halvår 2015 e. Lufttransport AS f. Norsk Luftambulanse AS g. Avinor h. Personellsituasjonen i. Helikopterlandingsplasser ved sykehus Sak Eventuelt Sakslisten er godkjent med tillegg av orienteringssak 27g 2015 og 27h STYRESAK GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. FEBRUAR 2015 Styret godkjenner protokoll fra styremøte 23. februar 2015 med de endringer som fremkom under møtet. STYRESAK ØKONOMISK STATUS Styret tar økonomisk status pr. 31. mars 2015 til orientering. STYRESAK STRATEGI 2019 Styret tar status i arbeidet til etterretning. Styret er godt fornøyd med et godt og grundig strategiarbeid. Styret ber daglig leder presentere resultatene i en sluttrapport til styret. STYRESAK GODKJENNING AV DOKUMENTER TIL SELSKAPSMØTET 27. APRIL 2015 Styret godkjenner sakslisten og saksdokumentene til selskapsmøtet 27. april 2015 med de endringer som fremkom i møtet. Styret ber daglig leder oversende innkalling og øvrige saksdokumenter til eierne.

4 STYRESAK ANSKAFFELSE AV AMBULANSEHELIKOPTERTJENESTER Styret tar redegjørelse og status for prosjekt anskaffelse av nye ambulansehelikopterkontrakter til etterretning. Styret ber daglig leder følge opp arbeidet i tråd med prosjektplanen. STYRESAK OPPDRAGSDOKUMENT 2015 Styret tar gjennomgangen av oppdragsdokument 2015 til etterretning. Styret ber daglig leder rapportere på aktuelle saker gjennom året. STYRESAK INNSPILL TIL BUDSJETT 2016 FOR DE REGIONALE HELSEFORETAKENE Styret forholder seg til økonomisk langtidsplan fremsendt som en del av årlig melding for 2014, og tar budsjettinnspillene til de regionale helseforetakene for 2016 til orientering. STYRESAK ORIENTERINGSSAKER a. Aktivitetstall 2014 Styret fikk en gjennomgang av aktivitetstall og trender for b. Helikopterbase Evenes Hektisk arbeid i innspurten. Alt skal være klart til åpningen 30. april Helse og omsorgsminister Bent Høie står for åpningen. Tor Arne Haug vil representere styret, holde hilsningstale og overlevere gave fra selskapet. c. Finansieringsmodell Ny finansieringsmodell ikke fastsatt enda. Rapporten fra prosjektgruppen er oversendt AD møtet for beslutning. d. Møteplan andre halvår 2015 Kommende styremøter er tidfestet ut 2015: 21. mai 2015, Bodø 11. juni, Gardermoen 3. september, Evenes oktober, sted bestemmes senere 3. desember 2015, sted bestemmes senere. e. Lufttransport AS Ny programvare for oppdatering av moving map er mottatt. Testes og settes i drift når akseptert. Et ambulansefly er erklært ikke flygedyktig. Det står på bakken inntil nødvendige godkjenninger er på plass. Dette kan få beredskapsmessige konsekvenser hvis det blir en langvarig prosess å skaffe nødvendige papirer. Følges opp nøye. f. Norsk Luftambulanse AS Ny programvare for oppdatering av moving map er mottatt. Testes og settes i drift når akseptert. NLA AS har denne uken gitt skriftlig tilbakemelding på vårt brev fra november 2013 angående dutyproblematikk/forslag til kompenserende tiltak på Lørenskog basen. Saken vil bli saksbehandlet raskt, men førsteinntrykket tilsier at den foreslåtte løsningen vil bli svært kostbar.

5 g. Avinor Arbeidsgruppe jobber med å utrede beredskapen for ambulanseflytjenesten på landets flyplasser. Målet for Avinor er å spare penger. Hensynet til pasientene må ivaretas. Vurderingen av medisinske konsekvenser og konsekvenser for ambulansetjenesten må ivaretas av RHFene. h. Personellsituasjonen Medtek har et langtidsfravær. Kapasitet redusert over tid med 1/3. Det jobbes med kompenserende tiltak. i. Helikopterlandingsplasser ved sykehus Første møte i styringsgruppen ble avholdt 14. april. Styringsgruppen ledes av representant fra NAWSARH prosjektet. Ellers består gruppen av eiendomssjefene i RHFene samt daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS. Styret tar sakene til orientering. STYRESAK Intet. EVENTUELT Daniel Haga Tor Arne Haug Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Kommende styremøter 21. mai 2015 (Bodø) 11. juni september, Evenes oktober, sted bestemmes senere 3. desember 2015, sted bestemmes senere.

6 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Økonomisk status pr Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Avsetning er bokført med 22,8 MNOK og gjelder medisinske gasser, timeuttak, drivstoff, operative og luftfartsavgifter for april, samt bruk av 330 skv. tom. april. 2. Regnskap pr Tekst Hittil i fjor Hittil i År I % av totalt budsjett Totalt budsjett i år Refusjoner og tilskudd ,4 % Andre inntekter 0,0 % DRIFTSINNTEKTER ,4 % Personalkostnader ,4 % Avskrivninger ,3 % Fast vederlag mm ,2 % Operative driftsutgifter ,1 % Risiko og sikkerhet ,5 % Indirekte kostnader % Drift, vedlikehold og service ,4 % Andre driftsutgifter 101 0,0 % 200 Administrative kostnader ,1 % Reise, diett, bilgodtgjørelse ,7 % Salgs og reklamekostnader ,8 % 100 Kontigenter, gebyr ,2 % 40 Forsikringer ,0 % 160 Tap/gevinst o.l ,0 % SUM KOSTNADER ,8 % DRIFTSRESULTAT ,0 % Driftsresultat pr 30. april 2015 er 21,4 MNOK. Driftsresultatet for 31. mars ble oppgitt til å være 4 MNOK. Regnskapstallene for mars inkludert fast vederlag april for den en av operatørene. Korrekt resultat pr 31. mars skulle vært 18,6 MNOK.

7 2.1 Inntekter Kontogruppen inntekter følger budsjettet. 2.2 Kostnader Personalkostnader Kontogruppen inkluderer lønn, arbeidsgiveravgift, pensjon, refusjon sykepenger, pensjonsforsikring og andre personalkostnader. Budsjettet inkluderer forventet lønnsoppgjør Det ble enighet om årets lønnsoppgjør for flykoordinatorene 4. mai. For øvrige i selskapet vil oppgjøret skje til høsten, etter at helseforetakene har avsluttet sine oppgjør. Selskapet budsjetterer ikke med sykepengerefusjoner, men har en langtidsykemeldt. Lavere lønnskostnader samt sykepengerefusjoner forklarer underforbruket i forhold til budsjett Fast vederlag mm. Kontogruppen inkluderer fast vederlag, timeuttak og baseleie. Det største avviket i kroner er knyttet til konto for fast vederlag. Totalbudsjettet inkluderer fast vederlag for den nye ambulansehelikopterbasen på Evenes. Betaling av fast vederlag starter i mai. Når forbruk hittil i år sammenlignes med budsjett gir dette et noe skjevt bilde. Dersom betaling for Evenes hadde startet i januar ville forbruket vært ca MNOK høyere, og dermed ville det ikke blitt avvik Risiko og sikkerhet. Kontogruppen inkluderer kontiene Personlig verneutstyr, CRM trening, Øvelse, trening og beredskap. Kontogruppen viser et overforbruk i forhold til budsjett. Dette knyttes primært til konto for personlig verneutstyr. Dette er kostnader knyttet til hjelmer og smokk til legene. Vi har fått flere faktura enn normalt Indirekte kostnader. Kontogruppen inkluderer kontiene Drivstoff, Diverse operative utgifter og Luftfartsavgifter. I prosent er ikke avviket mellom forbruk og budsjett stort, men i kroner utgjør dette mye. Kontoen med størst avvik er drivstoff. I budsjettet tok vi høyde for literpris fra kr 10 til 11,50 avhengig av leverandør. Faktisk literpris hittil i år har variert fra kr 7,18 til kr 13,16. Det medfører at til tross for økt timeuttak så er drivstoffkostnaden lavere enn budsjett Administrative kostnader. Kontogruppen inkluderer en rekke konti knyttet til driften av selskapet, så som husleie, renhold, revisjon og regnskapstjenester, porto, telefoni etc. I tillegg inkluderer kontogruppen kontoen Konsulenttjenester. Budsjett for konsulenttjenester inkluderer prosjektkostnader. Det største avviket for kontogruppen i forhold til budsjett gjelder konsulenttjenester. Kostnadene faktureres etterskuddsvis, i henhold til fremdriften i prosjektene.

8 2.2.6 Reise, diett, bilgodtgjørelse. Kontogruppen inkluderer reisekostnader for ansatte og styret. Reiseaktiviteten har vært noe lavere i perioden, men forventes økt. 2.3 Finans Bankrenter er bokført til og med mars. 2.4 Konklusjon økonomi Tekst Hittil i fjor Hittil i År I % av totalt budsjett Totalt budsjett i år DRIFTSRESULTAT ,0 % Finansinntekter ,5 % Finanskostnader 2 0 0,0 % NETTO FINANS ,4 % RESULTAT FØR SKATT Bokført resultat ved utgangen av april er 21,7 MNOK. Likviditeten for selskapet er tilfredsstillende. 3. Flytimeproduksjon tom februar 2015 Rapporten inneholder ingen medisinske data og er ment som informasjon i forbindelse med budsjettoppfølgingen for de regionale helseforetakene Flytimeproduksjon ambulansefly og ambulansehelikopter Måned Status Amb hkp Status Amb fly Kommentar Jan Ambulansehelikopterproduksjonen i januar var 17 timer under budsjett. Ambulanseflyproduksjonen for årets første måned var 104 timer under budsjett. Feb Ambulansehelikopterproduksjonen i februar var 21 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 79 timer over budsjett. Mars Ambulansehelikopterproduksjonen i februar var 80 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 54 timer over budsjett.

9 Måned Status Amb hkp Status Amb fly Kommentar April Ambulansehelikopterproduksjonen i februar var 46 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 3 timer over budsjett. Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Flytimeproduksjon under budsjett Flytimeproduksjon iht budsjett Flytimeproduksjon over budsjett 3.2. Kommentar pr RHF Framstillingen viser utvikling til og med andre tertial sammenlignet med samme periode i fjor. Helse Nord RHF Utført 2015 Budsjett 2015 Differanse Utført 2014 Differanse 2015 Fly Helikopter Helse Midt Norge RHF Utført 2015 Budsjett 2015 Differanse Utført 2014 Differanse 2015 Fly Helikopter

10 Helse Vest RHF Utført 2015 Budsjett 2015 Differanse Utført 2014 Differanse 2015 Helikopter Helse Sør Øst RHF Utført 2015 Budsjett 2015 Differanse Utført 2014 Differanse 2015 Fly Helikopter Kommentar produksjonsutvikling Ambulanseflyene har til og med april flydd 3339 timer. Dette er 32 timer over budsjett. Til sammenligning var produksjonen på samme tid i fjor 3300 timer. Tilgjengeligheten for ambulanseflyene er hittil i år på 94,84 %. Ambulansehelikoptrene har pr april flydd 2768 timer. Dette er 131 timer over budsjett. I fjor på samme tidspunkt var produksjonen 2499 timer. Tilgjengeligheten for Lufttransports ambulansehelikoptre ligger på 94,84 % hittil. Tilsvarende tall for NLA er 96,38 %. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar økonomisk status pr. 30. april 2015 til orientering. Øyvind Juell daglig leder

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Saksliste styremøte 20. juni 2014

Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, tlf.: 926 53 078 Vår dato:15. juni 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012 Saksbehandler: Øyvind Juell SAKSLISTE STYREMØTE 19. september 2013 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 30. januar 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 29. JANUAR 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29.

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 29. september 2014 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2014 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf. 918 20 828. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 1.mars 2013 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 17-2013 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER Styreleder Ketil Holmgren 22.oktober 2008 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge for ansvaret for den flyoperative delen av luftambulansetjenesten

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 3 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE NORD 29.04.08.

INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE NORD 29.04.08. Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 11.04.2008 200800072-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Regionalt brukerutvalg

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/09/2013. SAK NR 38-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/09/2013. SAK NR 38-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret 23/09/2013 SAK NR 38-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. juli 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31.juli 2013 til etterretning.

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 20. juni 2013 Kl.: 10.30 til ca. 15.00 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-49/012

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013 SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.oktober 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 30.september 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 30.september 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011 SAK NR 050-2011 Virksomhetsrapportering pr 30.09.2011 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer