FORRETNINGSPLAN FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS"

Transkript

1 FORRETNINGSPLAN FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS)

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING STYRESAMMENSETNING MÅL FORRETNINGSIDE KUNDER OG BRUKERE ARBEIDSOPPGAVER OG OMRÅDER FOR SAMARBEID INNLEDNING LEVERANSER OG ARBEIDSOPPGAVER KRAV TIL KOMPETANSE SUKSESSKRITERIER OG RISIKOHÅNDTERING ØKONOMI ØKONOMIMODELL OVERSKUDD/UNDERSKUDD BUDSJETT PRIORITERINGER I Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan Side 2 av 9

3 1. INNLEDNING Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) ble formelt stiftet 16. januar Hensikten med etableringen var å samle ansvaret for en nasjonal og likeverdig luftambulansetjeneste i et landsdekkende selskap. Selskapet er lokalisert til Bodø, Tromsø og Trondheim. Luftambulansetjenesten ANS er et ansvarlig selskap eid av de regionale helseforetakene i Norge: Helse Nord RHF 20 % Helse Midt-Norge RHF 20 % Helse Vest RHF 20 % Helse Sør-Øst RHF 40 % Denne forretningsplanen skal være et arbeidsdokument for driften av selskapet. Planen skal revideres jevnlig, og minst en gang pr år. Det er utarbeidet en egen partneravtale for samordning av aktivitetene mellom helseforetakene. Det er også utarbeidet selskapsavtale som i samsvar med gjeldende lovgivning regulerer øvrige forhold mellom deltakerne og omverdenen forøvrig. 2. STYRESAMMENSETNING Det sittende styret ble gjenvalgt for en periode på to år i selskapsmøtet 23. mai Det innebærer at eierne har styrerepresentanter ut fra eierandel: Tor-Arne Haug (nestleder) (Helse Nord RHF ) Daniel Haga (leder) (Helse Midt-Norge RHF) Ingvill Skogseth (Helse Vest RHF) Randi Nordtorp Mølmen og Arild Østergaard (Helse Sør-Øst RHF) 3. MÅL Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS skal på vegne av RHFene drive en nasjonal luftambulansetjeneste som skal gi befolkningen en forsvarlig og likeverdig tjeneste. Tjenesten skal være integrert i den samlete ambulansetjeneste og øvrige helsetjeneste. Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan Side 3 av 9

4 Selskapet skal bidra til at helsetjenesten i Norge når sine overordnede mål. tilby pasienter og helsepersonell effektiv og trygg lufttransport, og samtidig gi helsepersonellet gode rammebetingelser for pasientbehandlingen på skadested/hentested og under transport. understøtte helseforetakenes funksjons- og oppgavefordeling ved å tilby hensiktsmessig pasienttransport til sykehus og mellom sykehus bidra til en bedre og mer effektiv drift enn om tjenesten hadde blitt drevet av de enkelte regionale helseforetakene. 4. FORRETNINGSIDE Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS skal lede, kontrollere og styre den flyoperative delen av luftambulansetjenesten gjennom god kontraktsforvaltning og innkjøp gjennomført iht lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Herunder kommer kjøp av fly og helikoptertjenester, samt støttetjenester. En viktig del av arbeidet er oppfølging av de risikoreduserende tiltakene i tjenesten. Ansvaret for den medisinske virksomheten ivaretas av det helseforetak som har base på vegne av sitt RHF. På den måten vil en best kunne ivareta nødvendig samordning i forhold til de øvrige helsetjenester. Selskapet skal arbeide for en nødvendig nasjonal og regional integrering av luftambulansetjenesten i øvrige ambulansetjeneste og helsetjeneste. Dette gjenspeiles i styrets sammensetning der relevant medisinsk og administrativ kompetanse fra RHF-ene er representert. Det er gjennom selskapsavtalen og partneravtalen utformet vedtekter som gir de regionale helseforetakene god mulighet til å følge opp sitt ansvar og utøve nødvendig styring og kontroll. 5. KUNDER OG BRUKERE Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS er en del av helsetjenesten som primært retter seg mot pasienter med akutt behov for helsehjelp. Luftambulansetjenesten ANS bidrar også til realisering av funksjons- og oppgavefordelingen mellom sykehusene, og opprettholdelse av spesialsykehusenes kapasitet. Rekvirering av luftambulanse skjer via AMK-sentralene og skal være hjemlet i gjeldende Retningslinjer for bruk av luftambulanse. Det må foregå en fortløpende dialog om hvilke behov Luftambulansetjenesten ANS skal dekke og hvordan dette imøtekommes. Luftambulansetjenesten ANS må spre kunnskap om tjenesten, både til helseforetakene og utad til befolkningen. Et viktig område i denne sammenheng er opplæring og utvikling av personell i tilknytning til tjenesten og til videre rekruttering. Selskapet må kunne generere analyser av tjenesten for å finne frem til hvor det ligger mest potensial i å forbedre den. 6. ARBEIDSOPPGAVER OG OMRÅDER FOR SAMARBEID 6.1 Innledning Selskapet har for 2011 fått et Oppdragsdokument fra eierne. Dokumentet pålegger selskapet en rekke nye aktiviteter og rapporteringer. Selskapet vil bruke en del ressurser for å skape en plattform for å oppfylle kravene i Oppdragsdokumentet. Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan Side 4 av 9

5 6.2 Leveranser og arbeidsoppgaver Selskapets innsats vil primært dreie seg om leveranser og arbeidsoppgaver knyttet til den flyoperative luftambulansevirksomhet, operativ koordinering av flytjenesten, anskaffelse og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr og integrering mot den medisinske tjeneste og mot øvrig helsetjeneste. I tillegg vil Luftambulansetjenesten ANS levere og arbeide innenfor: Tjenester som støtter opp under hovedtjenesten Arrangere tverrfaglige møter, konferanser, kurs og seminarer innen fagområdene Flyoperativ tjeneste Koordinering og samordning av tjenesten mot den medisinske virksomhet, forankret i hvert enkelt RHF Planlegging, forvaltning og drift av andre tilhørende tjenester og oppgaver Overvåking og oppfølging av risikoreduserende og sikkerhetsrelatert virksomhet Krav til personell i tjenesten Dokumentasjon og rapportering Bruk av redningstjenesten til luftambulanseoppdrag Redningsteknisk kapasitet i helikoptertjenesten Ansvaret inkluderer innkjøp av nødvendige varer og tjenester til luftambulansetjenesten, herunder avtaler vedrørende: helikoptertjenester flytjeneste støttetjenester: o kart o radio o anskaffelse og vedlikehold av administrative støttesystemer o leieavtaler for basebygg Tjenesten skal være en integrert del av den samlede ambulansetjeneste og den øvrige helsetjeneste. Selskapet har ansvar for at utvikling av tjenesten og nødvendige støttetjenester skjer i nært samarbeid med aktuelle brukergrupper, råd og utvalg. Selskapet skal integrere medisinsk og flyoperativ virksomhet og bidra til en samordnet og standardisert nasjonal utvikling. Selskapet skal ta ansvar i forhold til ytre miljø ved å velge miljøvennlig i forhold til avfall, transport, innkjøp og energi. 6.3 Krav til kompetanse Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS skal inneha kompetanse og erfaring på følgende felter: Ledelse Flyoperativ kompetanse som dekker både helikopter og fly, samt kunnskap om koordinering og sikkerhet Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan Side 5 av 9

6 Medisinsk kompetanse svarende til spesiallege med solid erfaring fra luftambulansetjeneste Flyoperativ kompetanse, fortrinnsvis med bred flygererfaring fra fly og/eller helikopter Data- og sambandsteknisk kompetanse relatert til det flyoperative fagfeltet Kompetanse innen økonomistyring, administrasjon, IKT, offentlige anskaffelser, kvalitetsledelse og kontraktsforhandling Redningsteknisk kompetanse. Medisinskteknisk kompetanse for vedlikehold og anskaffelse av samt opplæring på medisinskteknisk utstyr til fly og helikopter Oppdatere kompetanse hos den enkelte medarbeider for best mulig å bidra til å utvikle luftambulansetjenesten I tillegg må en vurdere om kompetansen i selskapet er tilstrekkelig for å oppfylle kravene i Oppdragsdokumentet. 7. SUKSESSKRITERIER OG RISIKOHÅNDTERING Selskapet forventes å gi økonomiske besparelser samt kvalitative forbedringer mht: Kompetanse Standardisering Sikkerhet Kontraktsforvaltning Rådgivning Veien til suksess vil være gjennom: Effektiv og god drift av luftambulansetjenesten Kommunikasjon og samarbeid med alle helseforetakene og med brukere innen foretakene Et godt kvalitetssystem. Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan Side 6 av 9

7 8. ØKONOMI 8.1 Økonomimodell Eierne er enige om at det skal betales vederlag for tjenester i rimelig forhold til uttaket av disse. Kostnadene blir fordelt mellom helseregionene ut fra geografisk baseplassering. I etterkant av Magnussen-utvalgets innstilling til Helse- og omsorgsdepartement vedr inntektsfordeling mellom regionale helseforetak i 2008 er det kommet signaler om en lignende gjennomgang av kostnader for hele det prehospitale området. Videre utvikling av vår økonomimodell må skje i tråd med funnene i den nasjonale gjennomgangen. 8.2 Overskudd/underskudd Selskapet har i de første driftsårene gått med overskudd som igjen har gått til å finansiere opp selskapet. Økonomien er nå på et nivå som gjør at en kan takle et år med underskudd uten behov for ekstra midler fra eierne. Videre er en i stand til å håndtere nødvendige investeringer framover, Uregelmessigheter i betalingsstrømmene skal en også kunne håndtere. Fra og med 2007 har Administrasjonen i tråd med eiernes og styrets ønske styrt mot et nullresultat. Det har medført justering av tilskudd i siste kvartal. Tilskuddene justeres i h.t. kostnadsutvikling pr base i hver helseregion. Det gjør at eierne kan påregne både ned- og oppjustering av tilskuddene for å avslutte året i balanse. 8.3 Budsjett Tabellen nedenfor viser vedtatt budsjett for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS for Driftsbudsjett 2010 Tekst Budsjett 2010 Refusjonsinntekt Annen inntekt(tilskudd) Tilskudd felles ihht St.prop SUM INNTEKTER Personalkostnader Avskrivninger Fast vederlag, timeuttak, baseleie Operative driftsutgifter (redn tjeneste, FKS, backup, mm) Risiko og sikkerhet Indirekte kostnader Drift, vedlikehold og service av nasjonale oppgaver Andre driftsutgifter Administrative kostnader Reise, diett, bilgodtgjørelse Salg- og reklamekostnader 0 Representasjon 0 Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan Side 7 av 9

8 Andre kostnader 0 Forsikringer (styreansvars) SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT 0 Netto finans ÅRSRESULTAT PRIORITERINGER I Følgende arbeidsoppgaver vil bli prioritert i : Strategiske Oppgave Følge opp og implementere Oppdragsdokumentet i daglig drift 1 Tidsfrist Utarbeide plan for kommende anskaffelser Sikre opprettholdelse av nasjonale standarder i luftambulansetjenesten inkludert blant annet utstyrsoppsett Utvikle en nasjonal standard for leger i luftambulansetjenesten, der faglige krav, helsekrav og fysiske krav inngår. I samarbeid med redningsmyndighetene videreutvikle og definere luftambulansetjenestens rolle innen søk- og redningstjeneste Etablere en medie- og kommunikasjonsstrategi for selskapet Utarbeide ny strategisk plan Oppdatere og følge opp risiko og sårbarhetsanalysen Bidra til samarbeidsavtaler mellom operatørene og det enkelte helseforetak, herunder spesifisering og samordning av krav til helsepersonell i tjenesten Delta aktivt i anskaffelsen av nye redningshelikoptre (Helse- og omsorgsdepartementets representant i anskaffelsesprosjektet) Bidra til at konsekvenser for luftambulansetjenesten blir utredet ved gjennomføring av strukturendringer eller innføring av ny behandlingspolitikk for spesielle pasientgrupper Bidra til analyser innen det prehospitale området Styrke samarbeidet med de lokale helseforetakene og videreutvikle nasjonale retningslinjer for daglig bruk av luftambulansetjenesten Følge opp arbeidet med ny økonomisk modell gjennom det nasjonale arbeidet med finansiering av hele det prehospitale området Ukjent framdrift er avhengig 1 Det vises til Oppdragsdokument 2011 for konkrete krav og oppgaver. Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan Side 8 av 9

9 Oppgave Tidsfrist av nasjonalt prosjekt Operasjonelle Oppgave Tidsfrist Utarbeide årlig melding for 2011 til eierne 1. mars 2012 Rapportere selskapets aktivitets- og resultatutvikling til eierne Tertialvis forvaltning av kontrakter I samarbeid med St. Olavs Hospital gjennomføre en pilot ved tre baser der en benytter digital penn og ny database som dokumentasjonsverktøy Ferdigstille prosjekt for å ivareta krav om forsvarlige landingsmuligheter for ambulanse- og redningshelikoptre ved akuttsykehusene Videreføre arbeidet med web-basert ambulanseflybestilling Nytt dokumentasjons-, koordinerings- og flåtestyringssystem med fokus på flytjenester (Fligth Vector) Samarbeide med Samferdselsdepartementet og Avinor om støttetjenester på flyplassene Bidra til forskning og fagutvikling i luftambulansetjenesten. Vedlikeholde revisjonssystemet og gjennomføre revisjoner Planlegge og arrangere årlige fagdager for personell i luftambulansetjenesten Tas i bruk senest Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan Side 9 av 9

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012 RAPPORT Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk Oslo, 12.11.2012 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ved Eieravdelingen engasjerte BDO til å gjøre en analyse av de

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Versjon 2, feb 2012 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Luftambulansetjenesten ANS Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Prioriteringer... 4 2 Risikoer/hendelser... 4 2.1 Helikoptertjenesten...

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet

Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet (Sykehusbygg HF) Vedlegg til saksfremlegg Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppgaver og dimensjonering... 4 2.1. Utvikling

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012 Krav og rammer 2012 mm Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...1 Sak 2 Dagsorden...1 Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap

Detaljer