Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell"

Transkript

1 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september Saksbehandler: Øyvind Juell SAKSLISTE STYREMØTE 19. september 2013 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte 19. september 2013 kl 0915 på helikopterbasen i Arendal. Saksliste: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. mai Sak Økonomisk status Sak Aktivitetsøkninger i luftambulansetjenesten Sak Avising av ambulansefly Sak Operatøruavhengige GPS innflyginger til sykehus Sak Ny helikopterbase i Helse Nord RHF Sak Lønnsoppgjør 2013 Sak Egenkapital i selskapet Sak Budsjett 2014 Sak Beredskapsplan Sak Kvalitet og miljø Sak Orienteringssaker a. Introkurs, trening og utsjekk nyansatte i tjenesten b. Personellsituasjonen c. MTU i bilambulanse d. Samarbeidsprosjekt med Sverige e. Koordinering av luftambulanse Helse Sør Øst prosjekt f. Bemanningskonsept helikopter Ålesund g. Helikopterbasen i Bergen h. Helikopterbasen i Tromsø i. Helikopterbasen i Førde j. Helikopterbasen på Lørenskog k. Landingsplassprosjektet l. Havari Beech 200 ambulansefly på Island m. Ambulanseflyginger til Svalbard n. Lufttransport AS o. Norsk Luftambulanse AS p. Stiftelsen Norsk Luftambulanse Sak Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell Luftambulansetjenesten ANS Tlf Postboks 235, 8001 Bodø

2 Luftambulansetjenesten ANS Postboks Bodø Tlf PROTOKOLL Vår dato: 13. mai 2013 STYREMØTE 13. MAI 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen 13. mai 2013 kl Til stede Ingvill Skogseth Randi Nordtorp Mølmen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (Daglig leder) Mariann M. Hunstad (Rådgiver) Forfall Daniel Haga (styreleder) Tor Arne Haug (nestleder) STYRESAK GODKJENNING AV INNKALLING Innkallingen gjennomgått. Styrets vedtak Innkalling til styremøte 13. mai 2013 er godkjent. STYRESAK GODKJENNING AV SAKSLISTE Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. mars 2013 Sak Godkjenning av protokoll fra styrebehandling pr. epost Sak Økonomisk status Sak Nasjonal standard for flysykepleiere Sak Sikkerhetsstudie innlandshelikopter Sak Kuvøse i luftambulansetjenesten Sak Oppdragsdokument 2013 Sak Orienteringssaker a. NAWSARH b. Introkurs for leger c. Landingsplassprosjektet

3 Sak d. Styring og koordinering av luftambulanseressurser ved nasjonale kriser samarbeid med Helsedirektoratet e. Kvalitet og miljø status f. Flight Following g. Basefasiliteter Brønnøysund h. Ambulanseflyginger til Svalbard i. Nytt nødnett j. Beredskap for frakt av redningsdykkere k. Askeøvelse april l. Dialog med Avinor m. Lokale lønnsforhandlinger n. Lufttransport AS o. Norsk Luftambulanse AS p. Stiftelsen Norsk Luftambulanse Eventuelt Styrets vedtak Saksliste er godkjent STYRESAK Styrets vedtak Protokoll fra styremøte 7. mars er godkjent STYRESAK Styrets vedtak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7. MARS GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREBEHANDLING PR E POST Protokoll fra styrebehandling pr. er post april 2013 er godkjent. STYRESAK ØKONOMISK STATUS Styrets vedtak Styret tar økonomisk status pr 31. mars 2013 til orientering. STYRESAK Styrets vedtak: NASJONAL STANDARD FOR FLYSYKEPLEIERE Styret stiller seg bak foreliggende versjon av «Nasjonal standard for flysykepleiere» med de endringer som framkom i møtet. Helseforetak som har medisinsk ansvar ved baser med spesielt krevende oppgaver som standarden ikke tar høyde for, forutsettes å definere høyere og mer spesifikke krav i samsvar med lovkravet om faglig forsvarlighet. Styret mener det er viktig å samle erfaring med foreliggende standard og ber om at den revideres innen fem år. Styret ber om at standarden forelegges de regionale helseforetakene ved AD møtet og anbefaler at standarden som veiledende norm legges inn i oppdragsdokument 2014 for aktuelle helseforetak.

4 STYRESAK Styrets vedtak: SIKKERHETSSTUDIE INNLANDSHELIKOPTER Styret tar sikkerhetsstudien til etterretning. Styret anser det som viktig å opprettholde og videreutvikle et høyt sikkerhetsnivå i tjenesten. Styret ber daglig leder følge opp de risikopåvirkende forhold og tiltak som er direkte relevante for luftambulansetjenesten. Styret forutsetter at eventuelle tiltak med kostnader ut over budsjett fremmes som egne styresaker. STYRESAK Styrets vedtak KUVØSE I LUFTAMBULANSETJENESTEN Styret oppfatter den tekniske situasjonen med Neocot transportkuvøseoppsett som ikke tilfredsstillende. Styret ber daglig leder iverksette en juridisk vurdering av leveransen av Neocot transportkuvøseoppsett, samt å følge opp saken overfor leverandør ut fra mottatte anbefalinger. Styret ber daglig leder forberede en anskaffelse av nye transportkuvøseoppsett hvor operatører og representanter for medisinsk miljø deltar. STYRESAK OPPDRAGSDOKUMENT 2013 Styrets vedtak: Styret tar status i forhold til oppfyllelse av oppdragsdokumentet for 2013 til etterretning. STYRESAK ORIENTERINGSSAKER a. NAWSARH. Prosjektet er i en aktiv evalueringsfase. Det innebærer blant annet forhandlingsmøter med tilbyderne. Utover våren skal det gjennomføres testflyging, vurdering av mock ups m.m. Det ligger an til kontraktsignering i desember. Innleiet konsulent har arbeidet svært aktivt og har oppfylt sin avtalte timeramme pr. medio mai. Han vil etter dette fortsatt arbeide i prosjektet men engasjert av prosjektet. b. Introkurs for leger. Som i fjor, var det for få påmeldte, og kurset er avlyst. Vi vurderer å arrangere et 1 2 dagers teoretisk introduksjonskurs for nyansatte i tjenesten og sørge for at utvidet operativ og redningsfaglig kursing skjer i samarbeid med operatøren lokalt før og i den første fasen etter tjenestestart. SNLA vil fortsatt ha sine kurstilbud på Torpomoen. Et slikt konsept innebærer at LAT ANS og SNLA holder hver sine kurs, men etter en klar arbeidsfordeling. Det skal gjennomføres et drøftingsmøte med SNLA 3. juni. c. Landingsplassprosjektet. Status for landingsplassene er under revisjon og kvalitetssikring. Likeledes innhentes oppdatert landingsstatistikk. Dette arbeidet viser seg å være svært tungt, da leveranser uteblir og må purres igjen og igjen. Prosjektgruppen har møte 22. mai. d. Styring og koordinering av luftambulanseressurser ved nasjonale kriser samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har grepet fatt i saken og planlegger et møte med oss og RHFene før sommerferien. I denne fasen skal eksisterende planverk presenteres. e. Kvalitet og miljø status. Kvalitets og miljøhåndbok og avviksrapportering er på plass. Driftshåndboken på FKS ble akseptert av Lufttransport AS ved nyttår og er nå en del av den

5 daglige drift. Driftshåndbok for medisinsk teknisk er i store trekk ferdig. Før sertifisering skal bl. a. kundetilfredshetsundersøkelse, internrevisjoner og ledelsens gjennomgang utføres. Sertifiseringsrevisjoner avholdes første uka i juli. f. Flight Following. Styret behandlet forslag til Gjennomføringsplan på styremøte 3. mars Planen er etter dette justert etter endringene som kom som en følge av styrebehandlingen. Planen er justert som følge av styrebehandlingen og oversendt eierne. Tiltaksplanen er kommet i retur, og LAT ANS vil følge opp vårt ansvar utover året. Selskapet har også bistått flere AMK_LA sentraler (Oslo og Akershus Trondheim) i deres arbeid innenfor feltet. g. Basefasiliteter Brønnøysund. Lokalene på basen må støyisoleres for å tilfredsstille avvik fra luftfartstilsynet. LT AS går for å leie hus i nærheten av lufthavnen. Noe forlenget responstid må påregnes. h. Ambulanseflyginger til Svalbard. Sannsynligheten for at det må leies inn ekstern ressurs med lengre rekkevidde enn B200 også kommende vinter er stor. LAT ANS vil ha dialog med Helse Nord RHF om saken. To hendelser med forsinket transport av pasienter fra Svalbard. i. Nytt nødnett. Seminar med deltagere fra operatørene, DNK, og HDO 25. april var oppklarende ift flere utfordringer. Det vil bli etablert en egen brukergruppe for nødnettbrukere i helikopter. Videre utbygging av AGA nettet går sin gang. Nødnettradio er så langt kun installert i et ambulansehelikopter (EC145 på Lørenskog). Radioer til EC135 er anskaffet, og prototypeinstallasjon vil bli utført tidlig juni. Første base med AW139 vil være Ålesund mot slutten av j. Beredskap for frakt av redningsdykkere. Redningsdykking krever iht forskrift tre dykkere/dykkerkyndige personer. Ved utrykning i helikopter kan lineholder være kompetent mannskap på helikopteret. Ved basene operert av NLA AS er praksis med at redningsmann er lineholder vanlig prosedyre. Ved de Lufttransport opererte basene Tromsø og Brønnøysund stiller redningsdykkerne med tre personer da det er plass til det i AW139. I Ålesund flyr en med fire personer fast i helikopteret. Her må redningsmann tilføres kompetanse for å utføre lineholderfunksjonen. Det har ikke vært mulig å sette igjen et besetningsmedlem i de tilfellene en skal rykke ut med redningsdykkere. k. Askeøvelse april. Eurocontrol arrangerte en stor askeøvelse april. Scenariet var et nytt stort utbrudd fra Island, med ulike askekonsentrasjoner i ulike områder/tider. LAT ANS deltok på flere møter med Luftfartstilsynet i forkant av øvelsen. Under selve øvelsen deltok alle operatørene (inklusive 330 skvadron) med dedikerte personer. Disse vurderte situasjonen fortløpende og ga statusmeldinger til FKS som igjen oppdaterte en felles nasjonal statusoversikt på våre hjemmesider. Erfaringene fra øvelsen er meget gode. Det er svært nyttig at operatørene samarbeider, og utveksler informasjon. Det er enda mangler i hvordan fareområdene varsles, og dette vil bli kommunisert til myndighetene. NLA AS fikk dagen før øvelsen godkjenning til å fly i områder med MEDIUM askekonsentrasjon. Dermed har alle operatører i vår tjeneste tillatelse/mulighet til å fly i LOW og MEDIUM områder. Ingen norske flyselskap har lov til å fly i HIGH områder. På tross av dette vil det være store utfordringer knyttet til et nytt askeutbrudd. l. Dialog med Avinor. Dialogen har vist seg verdifull på flere områder. Åpningstidene ved lufthavnene er ikke blitt redusert. Utfordringer knyttet til stenging av Vigra på kveld/natt i hele sommer er løst. Det jobbes for å få til et felles møte mellom Avinor, representanter for alle RHFene og LAT ANS. m. Lokale lønnsforhandlinger. Lønnsforhandlingene for flykoordinatorene ble sluttført med bistand 30. april innenfor en ramme på 3,4%.

6 n. Lufttransport AS (LT AS). Tilgjengeligheten ligger rundt 95% for alle baser. Det er fortsatt forbedringspotensiale her. LAT ANS følger opp. Skade på heiswire har ført til stans i underhengende operasjoner. Hendelse med ambulansefly på Vigra der det meste av instrumenter gikk i svart. Årsaken er avdekket og har ført til skjerpede rutiner hos LT AS. o. Norsk Luftambulanse AS (NLA AS). Tilgjengeligheten ligger på rundt 97,5%. Lakkering av EC145 er kansellert. NLA AS har stilt oppfølgingsspørsmål etter vår juridiske utredning vedrørende rotorproblemene og økonomi. Svar er sendt. p. Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Har tilbudt sommerbase på Evenes. Helse Nord RHF har takket nei, noe SNLA har akseptert. Til tross for det arbeider de videre mot stortingspolitikere, lokalpolitikere, media og et eventuelt samarbeid med LT AS. Styrets vedtak: Styret tar sakene til orientering. STYRESAK EVENTUELT Intet. Daniel Haga Tor Arne Haug Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremøter framover: 5. september i Arendal 10. (og evt 11.) oktober, sted bestemmes senere 5. desember, sted bestemmes senere

7 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Økonomisk status pr Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Avstemming er foretatt tom august. Finansinntekter er bokført tom juni. Det er bokført avsetning for 13,1 MNOK for bruk av 330 skvadronen. 2. Regnskap pr Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Prognose 2013 Refusjoner og tilskudd Andre inntekter DRIFTSINNTEKTER Personalkostnader Avskrivninger Fast vederlag mm Operative driftsutgifter Risiko og sikkerhet Indirekte kostnader Drift, vedlikehold og service Andre driftsutgifter Administrative kostnader Reise, diett, bilgodtgjørelse Salgs og reklamekostnader Kontigenter, gebyr Forsikringer Tap/gevinst o.l. 23 SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT

8 Driftsresultat ved utgangen av juli er 17,5 MNOK. I tabellen viser siste kolonne prognosen for I det følgende kommenteres kontogruppene med størst avvik i kroner mellom budsjett og prognose. Inntektene i prognosen er basert på årets tilskudd fra RHFene Inntekter Kontogruppen følger budsjett og viser ingen større avvik Kostnader Avskrivninger. Da budsjett 2013 ble utarbeidet ble det planlagt en del større anskaffelser. På grunn av pressede ressurser har disse ikke blitt gjennomført. Det medfører at reelle avskrivninger er lavere enn budsjettert. I prognosen har vi tatt høyde for noen mindre anskaffelser som skal gjennomføres i løpet av høsten Fast vederlag m.m. Kontogruppen inkluderer konti for Fast vederlag, Timeuttak og baseleie. Konto for fast vederlag følger budsjett. Det samme gjør baseleie. Avviket for kontogruppen knyttes i sin helhet til timeuttak. 2,2 MNOK kan forklares med budsjettert avsetning knyttet til terskelverdi på en kontrakt. Ved årsoppgjøret 2012 ble det avdekket at det allerede var avsatt nok midler. I 2013 er det ikke avsatt noe. Svalbard innleid ressurs. I budsjettet ble det tatt høyde for at den innleide ressursen også kunne benyttes til transporter på fastlandet. Det ble tatt høyde for i underkant av 500 timer. Forbrukte timer endte på i underkant av 100 timer. Noe av besparelsen vil bli omdisponert til planlagt ny innleie november desember i år. Hittil i år har operatørene betalt avkortning for til sammen 0,6 MNOK. Luftambulansetjenesten budsjetterer ikke med reduserte kostnader knyttet til avkortning. Flere ambulansehelikopter har flydd mer enn budsjettert. I prognosen er dette hensyntatt. Til tross for økte kostnader til dette vil kontogruppen fortsatt vise et lavere forbruk enn budsjettert, som en følge av kulepunktene ovenfor Indirekte kostnader Kontogruppen inkluderer konti for drivstoff kompensasjon, diverse operative utgifter og luftfartsavgifter. Konto for luftfartsavgifter følger budsjettet. Konto for diverse operative utgifter har et noe høyere forbruk enn budsjettert, men dette oppveies av at konto for drivstoffkompensasjon har et lavere forbruk enn budsjettert. Til tross for at drivstoffprisene i enkelttilfeller har oversteget prisene som budsjettet er basert på, har gjennomsnittsprisen vi betaler vært lavere enn budsjettert.

9 2.2.4 Administrative kostnader Kontogruppen inkluderer en rekke konti knyttet til drift av selskapet. Alt fra leie av lokaler, rengjøring, IKT kostnader, revisjons og regnskapshonorar, telefoni og porto til konsulentutgifter. Budsjett for prosjektene er knyttet til konto for konsulentutgifter. Prognosen viser at kontogruppen har et samlet lavere forbruk enn budsjettert. Det største avviket knyttes til prosjekter. Det viser seg at noen prosjekter må utsettes på grunn av pressede ressurser til gjennomføring. Når så er sagt er det totale avviket knyttet til lavere forbruk enn forventet på en rekke konti. Avviket i prosjektporteføljen forklarer kun 1/3 av kontogruppens samlede avvik. 3. Finans Bankrenter er bokført til og med juni. Renteinntektene er lavere enn budsjettert. Prognosen er justert i henhold til dette. 4. Konklusjon økonomi Regnskap Regnskap Budsjett Tekst Prognose 2013 DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANS RESULTAT FØR SKATT Prognosen for året viser et driftsresultat på 16,7 MNOK. Inkludert finans gir dette et resultat på 18,3 MNOK. Daglig leder anbefaler en reduksjon i årets siste tilskudd på samlet 18,3 MNOK. 5. Flytimeproduksjon tom juli 2013 Rapporten inneholder ingen medisinske data og er ment som informasjon i forbindelse med budsjettoppfølgingen for de regionale helseforetakene.

10 Flytimeproduksjon ambulansefly og ambulansehelikopter Måned Status Amb hkp Status Amb fly Kommentar Jan Ambulansehelikopterproduksjonen i januar var 123 timer over budsjett. Ambulanseflyproduksjonen for årets første måned var 53 timer over budsjett. Feb Ambulansehelikopterproduksjonen i februar var 79 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 81 timer under budsjett. Mars Ambulansehelikopterproduksjonen i mars endte 82 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 1 time under budsjett. April Ambulansehelikopterproduksjonen i april endte 72 timer under budsjett. Ambulanseflyene fløy 8 timer mer enn budsjett. Mai Ambulansehelikopterproduksjonen i mai endte 18 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 29 timer mindre enn budsjett. Juni Ambulansehelikopterproduksjonen i juni endte 5 timer under budsjett. Ambulanseflyene fløy 16 timer mindre enn budsjett. Juli Ambulansehelikopterproduksjonen i juli endte 21 timer under budsjett. Ambulanseflyene fløy 47 timer mer enn budsjett. Aug Sept Okt Nov Des Flytimeproduksjon under budsjett

11 Flytimeproduksjon iht budsjett Flytimeproduksjon over budsjett Kommentar pr RHF Framstillingen viser utvikling til og med mars sammenlignet med samme periode i fjor. Helse Nord RHF Budsjett 2013 Utført 2013 Differanse Utført 2012 Differanse 2013 Fly Helikopter Helse Midt Norge RHF Budsjett 2013 Utført 2013 Differanse Utført 2012 Differanse 2013 Fly Helikopter Helse Vest RHF Budsjett 2013 Utført 2013 Differanse Utført 2012 Differanse 2013 Helikopter Helse Sør Øst RHF Budsjett 2013 Utført 2013 Differanse Utført 2012 Differanse 2013 Fly Helikopter Kommentar produksjonsutvikling Ambulanseflyene har til og med juli flydd 5889 timer. Dette er 20 timer under budsjett. Til sammenligning var produksjonen på samme tid i fjor 5863 timer. Tilgjengeligheten for ambulanseflyene er hittil i år på 94,81 %. Ambulansehelikoptrene har hittil i år flydd 5297 timer. Dette er 215 timer over budsjett. I fjor på samme tidspunkt var produksjonen 4969 timer. Tilgjengeligheten for Lufttransports

12 ambulansehelikoptre ligger på 94,46 % hittil. Samlet tilgjengelighet for NLA er 96,88 % så langt i år. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar økonomisk status pr 31. juli til orientering. Styret ber daglig leder redusere faktura for november til RHFene med totalt 18,3 MNOK Øyvind Juell daglig leder

13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Aktivitetsøkninger i luftambulansetjenesten Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 12. september 2013 Møtedato: 19. september Bakgrunn/fakta Luftambulansetjenesten ANS avholdt selskapsmøte 13. mai I protokollen fra møtet står det blant annet: Plandelen i årlig melding beskriver en antatt vekst i aktivitet og en utvikling innen tilgjengelig MTU som kan påvirke tjenestens omfang. Selskapsmøtet ber Luftambulansetjenesten ANS om at selskapet utarbeider en nærmere beskrivelse av antatt aktivitetsvekst og utvikling av tjenesten for øvrig og at dette forelegges de regionale helseforetakene. Selskapsmøtet understreker at det er viktig med en fortsatt tett dialog mellom Luftambulansetjenesten ANS og de regionale helseforetakene mht. utvikling av tjenesten som en del av det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen. Vedlagt følger en oversikt over mulige aktivitets og kostnadsøkninger i luftambulansetjenesten. Oversikten er inndelt i følgende punkter: Ambulansehelikopter Ambulansefly Medisinskteknisk utstyr Konsekvenser knyttet til anskaffelse av nye redningshelikoptre Administrative oppgaver 2. Anbefaling/konklusjon Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar oversikten over mulige aktivitets og kostnadsøkninger til etterretning. Styret forutsetter at daglig leder fortsetter å holde styret løpende oppdatert om aktivitetsutviklingen i tjenesten. Styret ber daglig leder sende gjennomgangen til de regionale helseforetakene. Øyvind Juell daglig leder

14 Omra der med mulige aktivitetsøkninger i luftambulansetjenesten 1. Innledning Luftambulansetjenesten ANS har identifisert mulige aktivitetsøkninger framover i henhold til punkt 2 5 nedenfor. Dette notatet er ment å svare ut pålegg fra selskapsmøtet 13. mai Ambulansehelikopteraktiviteten Aktivitetsutviklingen for ambulansehelikoptrene har vært økende over tid. Etter en foreløpig topp i 2008 og senere reduksjon, har aktiviteten igjen tatt seg opp med en økning i timeforbruket på drøyt 6% fra 2011 til Timeuttaket er for 2012 nær toppen fra Økningen har fortsatt i de første månedene av 2013, og er spesielt merkbart i Helse Sør Øst RHF. Helse Sør Øst RHF har startet et eget prosjekt for å se på bedring og effektivisering av koordineringen av ambulansehelikopter i regionen. En mer effektiv koordinering i det daglige kan føre til en nedgang i timeuttaket. I årsrapporten for 2012 skriver vi at utmelding grunnet tjenestetidsbestemmelsene fortsetter å være moderat på nasjonalt nivå. Det står også i samme rapport at det nok er en underrapportering av dette. Behovet for en bakvakt på Lørenskog diskuteres. Nye behandlingsmetoder kan i noen grad føre til aktivitetsøkning. Det er blant annet forventet en økning knyttet til transport og behandling av slagpasienter. Eventuelle endringer i behandlingstilbud ved sykehus vil ha konsekvenser for aktiviteten i luftambulansetjenesten. F. eks. vil endringer av hvilke sykehus som i fremtiden skal ha PCIberedskap og traumefunksjon påvirke aktiviteten i stor grad. Helse Nord RHF vil etablere en ny helikopterbase i Midtre Hålogaland. Dette vil medføre en aktivitetsøkning selv om basen sannsynligvis vil avlaste Tromsø basen noe. Flere nye baser er foreløpig ikke besluttet etablert, men det kan ikke utelukkes at flere vil komme til. Nye felleseuropeiske arbeids og hviletidsbestemmelser for helikopter er forventet implementert i 2016, sannsynligvis med en implementeringsperiode på 2 år. Dersom reglene fører til behov for arbeidstidsordninger med delt døgn (som for fly) vil tjenesten påføres økte kostnader grunnet behov for flere piloter, økt trening og behov for flere helikoptre i tjenesten. Kostnadsøkningene pr. RHF er foreløpig beregnet til: Helse Nord RHF 42,4 MNOK Helse Midt Norge RHF 40,6 MNOK Helse Vest RHF 50,8 MNOK Helse Sør Øst RHF 87,1 MNOK

15 3. Ambulanseflyaktiviteten Aktivitetsutviklingen for ambulanseflyene avhenger i stor grad av vedtak knyttet til funksjonsfordeling. Sentralisering av sykehusfunksjoner gir økt transportbehov. Spredning gir mindre transportbehov. Vi ser et økende behov for flytransport mellom sykehus. Trenden har vært spesielt sterk i Nord Norge. Endret utskrivingspraksis ved sykehusene kan føre til aktivitetsøkning i helgene. Den totale aktiviteten trenger ikke nødvendigvis øke av den grunn. Flykoordineringssentralen har minimumsbemanning i helgene, og må øke bemanningen hvis en slik endring iverksettes. Over flere år er det rapportert at ambulanseflyet i Ålesund ikke har kapasitet til å frakte flere pasienter enn det gjør nå. Sannsynligvis må noe gjøres med luftambulansestrukturen og kapasiteten i Helse Midt Norge de nærmeste årene. Nye krav og behandlingsmetoder vil også kunne bety aktivitetsøkning for flyene som for helikoptrene. 3. Medisinskteknisk utstyr Luftambulansetjenesten ANS ivaretar alle aspekter med det medisinsktekniske utstyret (MTU) i luftambulansetjenesten. Det omfatter blant annet innkjøp/anskaffelse, vedlikehold, reparasjoner, opplæring og beredskapsvakt H24. Dette gjøres av kun to personer. Antallet enheter MTU har vært økende de siste årene. Utviklingen tyder på at det heller blir flere enheter pr fly/helikopter enn færre (f. eks. ultralyd, væskevarmere). I tillegg kommer flere luftambulanseressurser i tjeneste (Midtre Hålogaland, Svalbard) som krever tilsvarende flere oppsett medisinskteknisk utstyr som skal følges opp og vedlikeholdes. Det er derfor iverksatt et eget prosjekt for å vurdere hele organiseringen og dimensjoneringen av tjenesten knyttet til MTU. Konklusjonene fra prosjektet blir fremmet som egen styresak i løpet av Anskaffelse av nye redningshelikoptre Valg av fremtidig redningshelikoptertype til norsk redningstjeneste skal etter planen skje før årsskiftet inneværende år. De nye Helikoptrene er planlagt innfaset i tjeneste i perioden Dette valget kan gi konsekvenser for luftambulansetjenesten. Dersom evaluering av den nye helikoptertypen viser at denne er mindre egnet enn dagens Sea King til enkelte oppdragstyper, kan dette bety en aktivitetsøkning for luftambulansetjenesten. Fremtidig valg av nytt redningshelikopter vil også kunne medføre konsekvenser knyttet til dimensjonering av fremtidig redningsteknisk kapasitet i luftambulansetjenesten. 5. Administrative oppgaver Luftambulansetjenesten ANS har en liten administrasjon. De siste årene er det stilt stadig større krav til leveransen innen forskjellige områder. Selskapet skal være spesialisthelsetjenestens kompetansesenter innen luftambulanse, så denne utviklingen er i stor grad riktig. Dette har allerede gitt nye og økte arbeidsoppgaver til de fleste i selskapet, og har konkret ført til ansettelse av en egen kvalitetsrådgiver. Oppfølging og videreutvikling

16 av kvalitets og miljøstyringssystemene er også krevende. Det kan bli behov for ytterligere personellressurser i tiden framover. Økte krav relaterer seg blant annet til: Økte rapporteringskrav Økte krav til og oppfølging av kvalitetssystemet Oppfølging av miljøsertifisering Standardiseringsarbeid Mediekontakt Beredskap og beredskapsoppfølging. I tillegg dras ansatte i selskapet i stadig større grad med i eksterne aktiviteter og pålagte prosjekter, samt innføring av nye verktøyer som for eksempel: Utredninger knyttet til behov for ytterligere luftambulanseressurser Samarbeid med naboland (blant annet INTERREG prosjekt med Sverige) Støtte til RHF ledede prosjekter (blant annet koordinering av luftambulanse i regi av Helse Sør Øst RHF) Nytt krisestøtteverktøy. Enkelte aktiviteter de regionale helseforetakene iverksetter får økonomiske konsekvenser for både luftambulansetjenesten og helseforetak. Endringer i behandlingstilbud mellom sykehus er nevnt tidligere. Et annet eksempel er Helse Midt Norge og Helse Nord sine avtaler om gjensidig bistand over grensen mellom Norge og Sverige. Disse avtalene krever forberedende tiltak for å kunne gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk. Elementer i dette omfatter blant annet: Anskaffelse av kartverk Etablering av operative prosedyrer Godkjenning av leger til å drive medisinsk behandling i Sverige. Bodø, 12. september 2013

17 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Avising av ambulansefly (de ice) Saksbehandler: Rita Wærness Vår dato: Møtedato: 19. september Bakgrunn/fakta De ice tilgjengeligheten utenfor ordinær åpningstid på landets flyplasser har i løpet av de siste årene gradvis blitt mer upålitelig. Utenfor åpningstid for den enkelte lufthavn, på de steder Luftambulansetjenesten ikke har etablert avtale om beredskap, har denne tjenesten normalt vært uført av Avinors personell, som uansett er på beredskap for åpning og brøyting av flyplassene, eller ved at Widerøes personell frivillig har møtt på jobb nattestid. Lufthavnbetjentene har fått benytte og fått opplæring på Widerøes de icerutstyr. De har også vært behjelpelig med avising av rutefly ved behov i ordinær åpningstid. For tre år siden ble det innført strengere krav til utdanning og vedlikehold av kunnskaper knyttet til de icing av fly. Association of European Airlines utgir en standard for trening og utføring av de ice/anti ice. Widerøe, i likhet med flere etablerte aktører i luftfarten, følger denne standarden. Etter at den nye standarden ble innført ble det gitt dispensasjon til Avinors personell, slik at de fortsatt skulle kunne utføre de ice på ambulanseflyene utenfor åpningstid. I den senere tid har det imidlertid blitt ansatt en del nytt personell i Avinor som aldri tidligere har utført de icing. I tillegg har Lufthavnbetjentene på enkelte stasjoner uttrykt at de føler seg lite bekvem med å utføre jobben ettersom de får dårlig kontinuitet som følge av et lavt antall oppdrag. Ordningen som har fungert frem til nå har altså vært basert på frivillighet og i tillegg mye hjelp fra Avinor. Avinor har de senere årene blitt mer og mer skeptisk til å delta i tjenesten, og de har heller ikke samme kompetanse innenfor dette området som sertifiserte de icere har. Leveransen har blitt mere ustabil enn vi har vært vant til tidligere, noe som jevnlig er dokumentert av Flykoordineringssentralen. Avinor har også den oppfatning at tjenesten ikke kan videreføres slik den er i dag av rent juridiske årsaker. Manglende de ice tilgjengelighet kan føre til at: Ambulanseflyoppdrag må forsinkes/avbrytes/kanselleres hvis aktuelt vær på destinasjonen er nedbør i form av snø (spesielt fuktig snø) og sludd, og bygen har samtidighet med oppdrag eller er av langvarig karakter. Ambulansefly som har landet på en flyplass kan bli stående dersom det kommer nedbør som nødvendiggjør deicing. Ambulanseflyet tar av med is/fuktig snø på flyet som følge av at besetningen føler seg presset i et hasteoppdrag. Konsekvensen blir redusert eller manglende evne til å yte øyeblikkelig hjelp og bringe pasienter fra aktuelle flyplasser til et adekvat behandlingsnivå innen ønsket tidsramme. Dersom ambulanseflyet tar av med is/snø på flyet er det en fare for flysikkerheten.

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Versjon 2, feb 2012 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Luftambulansetjenesten ANS Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Prioriteringer... 4 2 Risikoer/hendelser... 4 2.1 Helikoptertjenesten...

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge for ansvaret for den flyoperative delen av luftambulansetjenesten

Detaljer

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS Rapport fra et interregionalt prosjekt ##### 11.11.2013 1 Til Helse Nord RHF v/ad Helse Midt-Norge RHF v/ad Helse Vest RHF v/ad Helse Sør-Øst RHF v/ad Forord og oppsummering

Detaljer

KAPASITET OG BASESTRUKTUR

KAPASITET OG BASESTRUKTUR KAPASITET OG BASESTRUKTUR En utredning om luftambulansetjenesten i Norge 1988-2011 InnhOldSfORTEGnElSE forord side 4 forkortelser side 5 Sammendrag side 6 Arbeidsgruppens sammensetning side 7 Organisering

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Ledelsens gjennomgåelse 19. juni 2013 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 10 Innhold 1. Formål... 3 2. Sammendrag... 3 3. Prosessytelse... 3 4. Produkt og tjeneste samsvar...

Detaljer

for operatører i AMK-LA sentraler med ansvar for Flight following og koordinering av luftambulansehelikopter

for operatører i AMK-LA sentraler med ansvar for Flight following og koordinering av luftambulansehelikopter RAPPORT TIL HØRING Bergen 26. juni 2014 Modul 6 for operatører i AMK-LA sentraler med ansvar for Flight following og Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger TITTEL:

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 20. juni 2013 Kl.: 10.30 til ca. 15.00 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-49/012

Detaljer

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering Møtedato: 25. september 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Spørck, 75 51 29 00 Bodø, 18.9.2013 Styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400457-96 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 30. januar 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 29. JANUAR 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29.

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Lakselv lufthavn, Banak - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Lakselv lufthavn, Banak - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn 2 2 DES2014 AVINOR Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge 2J-i4,) /c) q.5:132: g ; Vår ref. Vår dato: 14/03895 17.12.2014 Deres ref. 200500049-9/6023fTEH2 Deres dato: 07.06.2005 Vår saksbehandler:

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse ÅRSRAP P ORT - 201 4 «L uft f a rtstil s yn et h a r h ov e d a nsv a r et f o r til s yn et m e d no r sk luft f a rt. T il s yn et s k a l væ r e en aktiv på d river f o r sik k er o g s am f u n ns

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer