Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell"

Transkript

1 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september Saksbehandler: Øyvind Juell SAKSLISTE STYREMØTE 19. september 2013 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte 19. september 2013 kl 0915 på helikopterbasen i Arendal. Saksliste: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. mai Sak Økonomisk status Sak Aktivitetsøkninger i luftambulansetjenesten Sak Avising av ambulansefly Sak Operatøruavhengige GPS innflyginger til sykehus Sak Ny helikopterbase i Helse Nord RHF Sak Lønnsoppgjør 2013 Sak Egenkapital i selskapet Sak Budsjett 2014 Sak Beredskapsplan Sak Kvalitet og miljø Sak Orienteringssaker a. Introkurs, trening og utsjekk nyansatte i tjenesten b. Personellsituasjonen c. MTU i bilambulanse d. Samarbeidsprosjekt med Sverige e. Koordinering av luftambulanse Helse Sør Øst prosjekt f. Bemanningskonsept helikopter Ålesund g. Helikopterbasen i Bergen h. Helikopterbasen i Tromsø i. Helikopterbasen i Førde j. Helikopterbasen på Lørenskog k. Landingsplassprosjektet l. Havari Beech 200 ambulansefly på Island m. Ambulanseflyginger til Svalbard n. Lufttransport AS o. Norsk Luftambulanse AS p. Stiftelsen Norsk Luftambulanse Sak Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell Luftambulansetjenesten ANS Tlf Postboks 235, 8001 Bodø

2 Luftambulansetjenesten ANS Postboks Bodø Tlf PROTOKOLL Vår dato: 13. mai 2013 STYREMØTE 13. MAI 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen 13. mai 2013 kl Til stede Ingvill Skogseth Randi Nordtorp Mølmen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (Daglig leder) Mariann M. Hunstad (Rådgiver) Forfall Daniel Haga (styreleder) Tor Arne Haug (nestleder) STYRESAK GODKJENNING AV INNKALLING Innkallingen gjennomgått. Styrets vedtak Innkalling til styremøte 13. mai 2013 er godkjent. STYRESAK GODKJENNING AV SAKSLISTE Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. mars 2013 Sak Godkjenning av protokoll fra styrebehandling pr. epost Sak Økonomisk status Sak Nasjonal standard for flysykepleiere Sak Sikkerhetsstudie innlandshelikopter Sak Kuvøse i luftambulansetjenesten Sak Oppdragsdokument 2013 Sak Orienteringssaker a. NAWSARH b. Introkurs for leger c. Landingsplassprosjektet

3 Sak d. Styring og koordinering av luftambulanseressurser ved nasjonale kriser samarbeid med Helsedirektoratet e. Kvalitet og miljø status f. Flight Following g. Basefasiliteter Brønnøysund h. Ambulanseflyginger til Svalbard i. Nytt nødnett j. Beredskap for frakt av redningsdykkere k. Askeøvelse april l. Dialog med Avinor m. Lokale lønnsforhandlinger n. Lufttransport AS o. Norsk Luftambulanse AS p. Stiftelsen Norsk Luftambulanse Eventuelt Styrets vedtak Saksliste er godkjent STYRESAK Styrets vedtak Protokoll fra styremøte 7. mars er godkjent STYRESAK Styrets vedtak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7. MARS GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREBEHANDLING PR E POST Protokoll fra styrebehandling pr. er post april 2013 er godkjent. STYRESAK ØKONOMISK STATUS Styrets vedtak Styret tar økonomisk status pr 31. mars 2013 til orientering. STYRESAK Styrets vedtak: NASJONAL STANDARD FOR FLYSYKEPLEIERE Styret stiller seg bak foreliggende versjon av «Nasjonal standard for flysykepleiere» med de endringer som framkom i møtet. Helseforetak som har medisinsk ansvar ved baser med spesielt krevende oppgaver som standarden ikke tar høyde for, forutsettes å definere høyere og mer spesifikke krav i samsvar med lovkravet om faglig forsvarlighet. Styret mener det er viktig å samle erfaring med foreliggende standard og ber om at den revideres innen fem år. Styret ber om at standarden forelegges de regionale helseforetakene ved AD møtet og anbefaler at standarden som veiledende norm legges inn i oppdragsdokument 2014 for aktuelle helseforetak.

4 STYRESAK Styrets vedtak: SIKKERHETSSTUDIE INNLANDSHELIKOPTER Styret tar sikkerhetsstudien til etterretning. Styret anser det som viktig å opprettholde og videreutvikle et høyt sikkerhetsnivå i tjenesten. Styret ber daglig leder følge opp de risikopåvirkende forhold og tiltak som er direkte relevante for luftambulansetjenesten. Styret forutsetter at eventuelle tiltak med kostnader ut over budsjett fremmes som egne styresaker. STYRESAK Styrets vedtak KUVØSE I LUFTAMBULANSETJENESTEN Styret oppfatter den tekniske situasjonen med Neocot transportkuvøseoppsett som ikke tilfredsstillende. Styret ber daglig leder iverksette en juridisk vurdering av leveransen av Neocot transportkuvøseoppsett, samt å følge opp saken overfor leverandør ut fra mottatte anbefalinger. Styret ber daglig leder forberede en anskaffelse av nye transportkuvøseoppsett hvor operatører og representanter for medisinsk miljø deltar. STYRESAK OPPDRAGSDOKUMENT 2013 Styrets vedtak: Styret tar status i forhold til oppfyllelse av oppdragsdokumentet for 2013 til etterretning. STYRESAK ORIENTERINGSSAKER a. NAWSARH. Prosjektet er i en aktiv evalueringsfase. Det innebærer blant annet forhandlingsmøter med tilbyderne. Utover våren skal det gjennomføres testflyging, vurdering av mock ups m.m. Det ligger an til kontraktsignering i desember. Innleiet konsulent har arbeidet svært aktivt og har oppfylt sin avtalte timeramme pr. medio mai. Han vil etter dette fortsatt arbeide i prosjektet men engasjert av prosjektet. b. Introkurs for leger. Som i fjor, var det for få påmeldte, og kurset er avlyst. Vi vurderer å arrangere et 1 2 dagers teoretisk introduksjonskurs for nyansatte i tjenesten og sørge for at utvidet operativ og redningsfaglig kursing skjer i samarbeid med operatøren lokalt før og i den første fasen etter tjenestestart. SNLA vil fortsatt ha sine kurstilbud på Torpomoen. Et slikt konsept innebærer at LAT ANS og SNLA holder hver sine kurs, men etter en klar arbeidsfordeling. Det skal gjennomføres et drøftingsmøte med SNLA 3. juni. c. Landingsplassprosjektet. Status for landingsplassene er under revisjon og kvalitetssikring. Likeledes innhentes oppdatert landingsstatistikk. Dette arbeidet viser seg å være svært tungt, da leveranser uteblir og må purres igjen og igjen. Prosjektgruppen har møte 22. mai. d. Styring og koordinering av luftambulanseressurser ved nasjonale kriser samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har grepet fatt i saken og planlegger et møte med oss og RHFene før sommerferien. I denne fasen skal eksisterende planverk presenteres. e. Kvalitet og miljø status. Kvalitets og miljøhåndbok og avviksrapportering er på plass. Driftshåndboken på FKS ble akseptert av Lufttransport AS ved nyttår og er nå en del av den

5 daglige drift. Driftshåndbok for medisinsk teknisk er i store trekk ferdig. Før sertifisering skal bl. a. kundetilfredshetsundersøkelse, internrevisjoner og ledelsens gjennomgang utføres. Sertifiseringsrevisjoner avholdes første uka i juli. f. Flight Following. Styret behandlet forslag til Gjennomføringsplan på styremøte 3. mars Planen er etter dette justert etter endringene som kom som en følge av styrebehandlingen. Planen er justert som følge av styrebehandlingen og oversendt eierne. Tiltaksplanen er kommet i retur, og LAT ANS vil følge opp vårt ansvar utover året. Selskapet har også bistått flere AMK_LA sentraler (Oslo og Akershus Trondheim) i deres arbeid innenfor feltet. g. Basefasiliteter Brønnøysund. Lokalene på basen må støyisoleres for å tilfredsstille avvik fra luftfartstilsynet. LT AS går for å leie hus i nærheten av lufthavnen. Noe forlenget responstid må påregnes. h. Ambulanseflyginger til Svalbard. Sannsynligheten for at det må leies inn ekstern ressurs med lengre rekkevidde enn B200 også kommende vinter er stor. LAT ANS vil ha dialog med Helse Nord RHF om saken. To hendelser med forsinket transport av pasienter fra Svalbard. i. Nytt nødnett. Seminar med deltagere fra operatørene, DNK, og HDO 25. april var oppklarende ift flere utfordringer. Det vil bli etablert en egen brukergruppe for nødnettbrukere i helikopter. Videre utbygging av AGA nettet går sin gang. Nødnettradio er så langt kun installert i et ambulansehelikopter (EC145 på Lørenskog). Radioer til EC135 er anskaffet, og prototypeinstallasjon vil bli utført tidlig juni. Første base med AW139 vil være Ålesund mot slutten av j. Beredskap for frakt av redningsdykkere. Redningsdykking krever iht forskrift tre dykkere/dykkerkyndige personer. Ved utrykning i helikopter kan lineholder være kompetent mannskap på helikopteret. Ved basene operert av NLA AS er praksis med at redningsmann er lineholder vanlig prosedyre. Ved de Lufttransport opererte basene Tromsø og Brønnøysund stiller redningsdykkerne med tre personer da det er plass til det i AW139. I Ålesund flyr en med fire personer fast i helikopteret. Her må redningsmann tilføres kompetanse for å utføre lineholderfunksjonen. Det har ikke vært mulig å sette igjen et besetningsmedlem i de tilfellene en skal rykke ut med redningsdykkere. k. Askeøvelse april. Eurocontrol arrangerte en stor askeøvelse april. Scenariet var et nytt stort utbrudd fra Island, med ulike askekonsentrasjoner i ulike områder/tider. LAT ANS deltok på flere møter med Luftfartstilsynet i forkant av øvelsen. Under selve øvelsen deltok alle operatørene (inklusive 330 skvadron) med dedikerte personer. Disse vurderte situasjonen fortløpende og ga statusmeldinger til FKS som igjen oppdaterte en felles nasjonal statusoversikt på våre hjemmesider. Erfaringene fra øvelsen er meget gode. Det er svært nyttig at operatørene samarbeider, og utveksler informasjon. Det er enda mangler i hvordan fareområdene varsles, og dette vil bli kommunisert til myndighetene. NLA AS fikk dagen før øvelsen godkjenning til å fly i områder med MEDIUM askekonsentrasjon. Dermed har alle operatører i vår tjeneste tillatelse/mulighet til å fly i LOW og MEDIUM områder. Ingen norske flyselskap har lov til å fly i HIGH områder. På tross av dette vil det være store utfordringer knyttet til et nytt askeutbrudd. l. Dialog med Avinor. Dialogen har vist seg verdifull på flere områder. Åpningstidene ved lufthavnene er ikke blitt redusert. Utfordringer knyttet til stenging av Vigra på kveld/natt i hele sommer er løst. Det jobbes for å få til et felles møte mellom Avinor, representanter for alle RHFene og LAT ANS. m. Lokale lønnsforhandlinger. Lønnsforhandlingene for flykoordinatorene ble sluttført med bistand 30. april innenfor en ramme på 3,4%.

6 n. Lufttransport AS (LT AS). Tilgjengeligheten ligger rundt 95% for alle baser. Det er fortsatt forbedringspotensiale her. LAT ANS følger opp. Skade på heiswire har ført til stans i underhengende operasjoner. Hendelse med ambulansefly på Vigra der det meste av instrumenter gikk i svart. Årsaken er avdekket og har ført til skjerpede rutiner hos LT AS. o. Norsk Luftambulanse AS (NLA AS). Tilgjengeligheten ligger på rundt 97,5%. Lakkering av EC145 er kansellert. NLA AS har stilt oppfølgingsspørsmål etter vår juridiske utredning vedrørende rotorproblemene og økonomi. Svar er sendt. p. Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Har tilbudt sommerbase på Evenes. Helse Nord RHF har takket nei, noe SNLA har akseptert. Til tross for det arbeider de videre mot stortingspolitikere, lokalpolitikere, media og et eventuelt samarbeid med LT AS. Styrets vedtak: Styret tar sakene til orientering. STYRESAK EVENTUELT Intet. Daniel Haga Tor Arne Haug Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremøter framover: 5. september i Arendal 10. (og evt 11.) oktober, sted bestemmes senere 5. desember, sted bestemmes senere

7 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Økonomisk status pr Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Avstemming er foretatt tom august. Finansinntekter er bokført tom juni. Det er bokført avsetning for 13,1 MNOK for bruk av 330 skvadronen. 2. Regnskap pr Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Prognose 2013 Refusjoner og tilskudd Andre inntekter DRIFTSINNTEKTER Personalkostnader Avskrivninger Fast vederlag mm Operative driftsutgifter Risiko og sikkerhet Indirekte kostnader Drift, vedlikehold og service Andre driftsutgifter Administrative kostnader Reise, diett, bilgodtgjørelse Salgs og reklamekostnader Kontigenter, gebyr Forsikringer Tap/gevinst o.l. 23 SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT

8 Driftsresultat ved utgangen av juli er 17,5 MNOK. I tabellen viser siste kolonne prognosen for I det følgende kommenteres kontogruppene med størst avvik i kroner mellom budsjett og prognose. Inntektene i prognosen er basert på årets tilskudd fra RHFene Inntekter Kontogruppen følger budsjett og viser ingen større avvik Kostnader Avskrivninger. Da budsjett 2013 ble utarbeidet ble det planlagt en del større anskaffelser. På grunn av pressede ressurser har disse ikke blitt gjennomført. Det medfører at reelle avskrivninger er lavere enn budsjettert. I prognosen har vi tatt høyde for noen mindre anskaffelser som skal gjennomføres i løpet av høsten Fast vederlag m.m. Kontogruppen inkluderer konti for Fast vederlag, Timeuttak og baseleie. Konto for fast vederlag følger budsjett. Det samme gjør baseleie. Avviket for kontogruppen knyttes i sin helhet til timeuttak. 2,2 MNOK kan forklares med budsjettert avsetning knyttet til terskelverdi på en kontrakt. Ved årsoppgjøret 2012 ble det avdekket at det allerede var avsatt nok midler. I 2013 er det ikke avsatt noe. Svalbard innleid ressurs. I budsjettet ble det tatt høyde for at den innleide ressursen også kunne benyttes til transporter på fastlandet. Det ble tatt høyde for i underkant av 500 timer. Forbrukte timer endte på i underkant av 100 timer. Noe av besparelsen vil bli omdisponert til planlagt ny innleie november desember i år. Hittil i år har operatørene betalt avkortning for til sammen 0,6 MNOK. Luftambulansetjenesten budsjetterer ikke med reduserte kostnader knyttet til avkortning. Flere ambulansehelikopter har flydd mer enn budsjettert. I prognosen er dette hensyntatt. Til tross for økte kostnader til dette vil kontogruppen fortsatt vise et lavere forbruk enn budsjettert, som en følge av kulepunktene ovenfor Indirekte kostnader Kontogruppen inkluderer konti for drivstoff kompensasjon, diverse operative utgifter og luftfartsavgifter. Konto for luftfartsavgifter følger budsjettet. Konto for diverse operative utgifter har et noe høyere forbruk enn budsjettert, men dette oppveies av at konto for drivstoffkompensasjon har et lavere forbruk enn budsjettert. Til tross for at drivstoffprisene i enkelttilfeller har oversteget prisene som budsjettet er basert på, har gjennomsnittsprisen vi betaler vært lavere enn budsjettert.

9 2.2.4 Administrative kostnader Kontogruppen inkluderer en rekke konti knyttet til drift av selskapet. Alt fra leie av lokaler, rengjøring, IKT kostnader, revisjons og regnskapshonorar, telefoni og porto til konsulentutgifter. Budsjett for prosjektene er knyttet til konto for konsulentutgifter. Prognosen viser at kontogruppen har et samlet lavere forbruk enn budsjettert. Det største avviket knyttes til prosjekter. Det viser seg at noen prosjekter må utsettes på grunn av pressede ressurser til gjennomføring. Når så er sagt er det totale avviket knyttet til lavere forbruk enn forventet på en rekke konti. Avviket i prosjektporteføljen forklarer kun 1/3 av kontogruppens samlede avvik. 3. Finans Bankrenter er bokført til og med juni. Renteinntektene er lavere enn budsjettert. Prognosen er justert i henhold til dette. 4. Konklusjon økonomi Regnskap Regnskap Budsjett Tekst Prognose 2013 DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANS RESULTAT FØR SKATT Prognosen for året viser et driftsresultat på 16,7 MNOK. Inkludert finans gir dette et resultat på 18,3 MNOK. Daglig leder anbefaler en reduksjon i årets siste tilskudd på samlet 18,3 MNOK. 5. Flytimeproduksjon tom juli 2013 Rapporten inneholder ingen medisinske data og er ment som informasjon i forbindelse med budsjettoppfølgingen for de regionale helseforetakene.

10 Flytimeproduksjon ambulansefly og ambulansehelikopter Måned Status Amb hkp Status Amb fly Kommentar Jan Ambulansehelikopterproduksjonen i januar var 123 timer over budsjett. Ambulanseflyproduksjonen for årets første måned var 53 timer over budsjett. Feb Ambulansehelikopterproduksjonen i februar var 79 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 81 timer under budsjett. Mars Ambulansehelikopterproduksjonen i mars endte 82 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 1 time under budsjett. April Ambulansehelikopterproduksjonen i april endte 72 timer under budsjett. Ambulanseflyene fløy 8 timer mer enn budsjett. Mai Ambulansehelikopterproduksjonen i mai endte 18 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 29 timer mindre enn budsjett. Juni Ambulansehelikopterproduksjonen i juni endte 5 timer under budsjett. Ambulanseflyene fløy 16 timer mindre enn budsjett. Juli Ambulansehelikopterproduksjonen i juli endte 21 timer under budsjett. Ambulanseflyene fløy 47 timer mer enn budsjett. Aug Sept Okt Nov Des Flytimeproduksjon under budsjett

11 Flytimeproduksjon iht budsjett Flytimeproduksjon over budsjett Kommentar pr RHF Framstillingen viser utvikling til og med mars sammenlignet med samme periode i fjor. Helse Nord RHF Budsjett 2013 Utført 2013 Differanse Utført 2012 Differanse 2013 Fly Helikopter Helse Midt Norge RHF Budsjett 2013 Utført 2013 Differanse Utført 2012 Differanse 2013 Fly Helikopter Helse Vest RHF Budsjett 2013 Utført 2013 Differanse Utført 2012 Differanse 2013 Helikopter Helse Sør Øst RHF Budsjett 2013 Utført 2013 Differanse Utført 2012 Differanse 2013 Fly Helikopter Kommentar produksjonsutvikling Ambulanseflyene har til og med juli flydd 5889 timer. Dette er 20 timer under budsjett. Til sammenligning var produksjonen på samme tid i fjor 5863 timer. Tilgjengeligheten for ambulanseflyene er hittil i år på 94,81 %. Ambulansehelikoptrene har hittil i år flydd 5297 timer. Dette er 215 timer over budsjett. I fjor på samme tidspunkt var produksjonen 4969 timer. Tilgjengeligheten for Lufttransports

12 ambulansehelikoptre ligger på 94,46 % hittil. Samlet tilgjengelighet for NLA er 96,88 % så langt i år. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar økonomisk status pr 31. juli til orientering. Styret ber daglig leder redusere faktura for november til RHFene med totalt 18,3 MNOK Øyvind Juell daglig leder

13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Aktivitetsøkninger i luftambulansetjenesten Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 12. september 2013 Møtedato: 19. september Bakgrunn/fakta Luftambulansetjenesten ANS avholdt selskapsmøte 13. mai I protokollen fra møtet står det blant annet: Plandelen i årlig melding beskriver en antatt vekst i aktivitet og en utvikling innen tilgjengelig MTU som kan påvirke tjenestens omfang. Selskapsmøtet ber Luftambulansetjenesten ANS om at selskapet utarbeider en nærmere beskrivelse av antatt aktivitetsvekst og utvikling av tjenesten for øvrig og at dette forelegges de regionale helseforetakene. Selskapsmøtet understreker at det er viktig med en fortsatt tett dialog mellom Luftambulansetjenesten ANS og de regionale helseforetakene mht. utvikling av tjenesten som en del av det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen. Vedlagt følger en oversikt over mulige aktivitets og kostnadsøkninger i luftambulansetjenesten. Oversikten er inndelt i følgende punkter: Ambulansehelikopter Ambulansefly Medisinskteknisk utstyr Konsekvenser knyttet til anskaffelse av nye redningshelikoptre Administrative oppgaver 2. Anbefaling/konklusjon Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar oversikten over mulige aktivitets og kostnadsøkninger til etterretning. Styret forutsetter at daglig leder fortsetter å holde styret løpende oppdatert om aktivitetsutviklingen i tjenesten. Styret ber daglig leder sende gjennomgangen til de regionale helseforetakene. Øyvind Juell daglig leder

14 Omra der med mulige aktivitetsøkninger i luftambulansetjenesten 1. Innledning Luftambulansetjenesten ANS har identifisert mulige aktivitetsøkninger framover i henhold til punkt 2 5 nedenfor. Dette notatet er ment å svare ut pålegg fra selskapsmøtet 13. mai Ambulansehelikopteraktiviteten Aktivitetsutviklingen for ambulansehelikoptrene har vært økende over tid. Etter en foreløpig topp i 2008 og senere reduksjon, har aktiviteten igjen tatt seg opp med en økning i timeforbruket på drøyt 6% fra 2011 til Timeuttaket er for 2012 nær toppen fra Økningen har fortsatt i de første månedene av 2013, og er spesielt merkbart i Helse Sør Øst RHF. Helse Sør Øst RHF har startet et eget prosjekt for å se på bedring og effektivisering av koordineringen av ambulansehelikopter i regionen. En mer effektiv koordinering i det daglige kan føre til en nedgang i timeuttaket. I årsrapporten for 2012 skriver vi at utmelding grunnet tjenestetidsbestemmelsene fortsetter å være moderat på nasjonalt nivå. Det står også i samme rapport at det nok er en underrapportering av dette. Behovet for en bakvakt på Lørenskog diskuteres. Nye behandlingsmetoder kan i noen grad føre til aktivitetsøkning. Det er blant annet forventet en økning knyttet til transport og behandling av slagpasienter. Eventuelle endringer i behandlingstilbud ved sykehus vil ha konsekvenser for aktiviteten i luftambulansetjenesten. F. eks. vil endringer av hvilke sykehus som i fremtiden skal ha PCIberedskap og traumefunksjon påvirke aktiviteten i stor grad. Helse Nord RHF vil etablere en ny helikopterbase i Midtre Hålogaland. Dette vil medføre en aktivitetsøkning selv om basen sannsynligvis vil avlaste Tromsø basen noe. Flere nye baser er foreløpig ikke besluttet etablert, men det kan ikke utelukkes at flere vil komme til. Nye felleseuropeiske arbeids og hviletidsbestemmelser for helikopter er forventet implementert i 2016, sannsynligvis med en implementeringsperiode på 2 år. Dersom reglene fører til behov for arbeidstidsordninger med delt døgn (som for fly) vil tjenesten påføres økte kostnader grunnet behov for flere piloter, økt trening og behov for flere helikoptre i tjenesten. Kostnadsøkningene pr. RHF er foreløpig beregnet til: Helse Nord RHF 42,4 MNOK Helse Midt Norge RHF 40,6 MNOK Helse Vest RHF 50,8 MNOK Helse Sør Øst RHF 87,1 MNOK

15 3. Ambulanseflyaktiviteten Aktivitetsutviklingen for ambulanseflyene avhenger i stor grad av vedtak knyttet til funksjonsfordeling. Sentralisering av sykehusfunksjoner gir økt transportbehov. Spredning gir mindre transportbehov. Vi ser et økende behov for flytransport mellom sykehus. Trenden har vært spesielt sterk i Nord Norge. Endret utskrivingspraksis ved sykehusene kan føre til aktivitetsøkning i helgene. Den totale aktiviteten trenger ikke nødvendigvis øke av den grunn. Flykoordineringssentralen har minimumsbemanning i helgene, og må øke bemanningen hvis en slik endring iverksettes. Over flere år er det rapportert at ambulanseflyet i Ålesund ikke har kapasitet til å frakte flere pasienter enn det gjør nå. Sannsynligvis må noe gjøres med luftambulansestrukturen og kapasiteten i Helse Midt Norge de nærmeste årene. Nye krav og behandlingsmetoder vil også kunne bety aktivitetsøkning for flyene som for helikoptrene. 3. Medisinskteknisk utstyr Luftambulansetjenesten ANS ivaretar alle aspekter med det medisinsktekniske utstyret (MTU) i luftambulansetjenesten. Det omfatter blant annet innkjøp/anskaffelse, vedlikehold, reparasjoner, opplæring og beredskapsvakt H24. Dette gjøres av kun to personer. Antallet enheter MTU har vært økende de siste årene. Utviklingen tyder på at det heller blir flere enheter pr fly/helikopter enn færre (f. eks. ultralyd, væskevarmere). I tillegg kommer flere luftambulanseressurser i tjeneste (Midtre Hålogaland, Svalbard) som krever tilsvarende flere oppsett medisinskteknisk utstyr som skal følges opp og vedlikeholdes. Det er derfor iverksatt et eget prosjekt for å vurdere hele organiseringen og dimensjoneringen av tjenesten knyttet til MTU. Konklusjonene fra prosjektet blir fremmet som egen styresak i løpet av Anskaffelse av nye redningshelikoptre Valg av fremtidig redningshelikoptertype til norsk redningstjeneste skal etter planen skje før årsskiftet inneværende år. De nye Helikoptrene er planlagt innfaset i tjeneste i perioden Dette valget kan gi konsekvenser for luftambulansetjenesten. Dersom evaluering av den nye helikoptertypen viser at denne er mindre egnet enn dagens Sea King til enkelte oppdragstyper, kan dette bety en aktivitetsøkning for luftambulansetjenesten. Fremtidig valg av nytt redningshelikopter vil også kunne medføre konsekvenser knyttet til dimensjonering av fremtidig redningsteknisk kapasitet i luftambulansetjenesten. 5. Administrative oppgaver Luftambulansetjenesten ANS har en liten administrasjon. De siste årene er det stilt stadig større krav til leveransen innen forskjellige områder. Selskapet skal være spesialisthelsetjenestens kompetansesenter innen luftambulanse, så denne utviklingen er i stor grad riktig. Dette har allerede gitt nye og økte arbeidsoppgaver til de fleste i selskapet, og har konkret ført til ansettelse av en egen kvalitetsrådgiver. Oppfølging og videreutvikling

16 av kvalitets og miljøstyringssystemene er også krevende. Det kan bli behov for ytterligere personellressurser i tiden framover. Økte krav relaterer seg blant annet til: Økte rapporteringskrav Økte krav til og oppfølging av kvalitetssystemet Oppfølging av miljøsertifisering Standardiseringsarbeid Mediekontakt Beredskap og beredskapsoppfølging. I tillegg dras ansatte i selskapet i stadig større grad med i eksterne aktiviteter og pålagte prosjekter, samt innføring av nye verktøyer som for eksempel: Utredninger knyttet til behov for ytterligere luftambulanseressurser Samarbeid med naboland (blant annet INTERREG prosjekt med Sverige) Støtte til RHF ledede prosjekter (blant annet koordinering av luftambulanse i regi av Helse Sør Øst RHF) Nytt krisestøtteverktøy. Enkelte aktiviteter de regionale helseforetakene iverksetter får økonomiske konsekvenser for både luftambulansetjenesten og helseforetak. Endringer i behandlingstilbud mellom sykehus er nevnt tidligere. Et annet eksempel er Helse Midt Norge og Helse Nord sine avtaler om gjensidig bistand over grensen mellom Norge og Sverige. Disse avtalene krever forberedende tiltak for å kunne gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk. Elementer i dette omfatter blant annet: Anskaffelse av kartverk Etablering av operative prosedyrer Godkjenning av leger til å drive medisinsk behandling i Sverige. Bodø, 12. september 2013

17 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Avising av ambulansefly (de ice) Saksbehandler: Rita Wærness Vår dato: Møtedato: 19. september Bakgrunn/fakta De ice tilgjengeligheten utenfor ordinær åpningstid på landets flyplasser har i løpet av de siste årene gradvis blitt mer upålitelig. Utenfor åpningstid for den enkelte lufthavn, på de steder Luftambulansetjenesten ikke har etablert avtale om beredskap, har denne tjenesten normalt vært uført av Avinors personell, som uansett er på beredskap for åpning og brøyting av flyplassene, eller ved at Widerøes personell frivillig har møtt på jobb nattestid. Lufthavnbetjentene har fått benytte og fått opplæring på Widerøes de icerutstyr. De har også vært behjelpelig med avising av rutefly ved behov i ordinær åpningstid. For tre år siden ble det innført strengere krav til utdanning og vedlikehold av kunnskaper knyttet til de icing av fly. Association of European Airlines utgir en standard for trening og utføring av de ice/anti ice. Widerøe, i likhet med flere etablerte aktører i luftfarten, følger denne standarden. Etter at den nye standarden ble innført ble det gitt dispensasjon til Avinors personell, slik at de fortsatt skulle kunne utføre de ice på ambulanseflyene utenfor åpningstid. I den senere tid har det imidlertid blitt ansatt en del nytt personell i Avinor som aldri tidligere har utført de icing. I tillegg har Lufthavnbetjentene på enkelte stasjoner uttrykt at de føler seg lite bekvem med å utføre jobben ettersom de får dårlig kontinuitet som følge av et lavt antall oppdrag. Ordningen som har fungert frem til nå har altså vært basert på frivillighet og i tillegg mye hjelp fra Avinor. Avinor har de senere årene blitt mer og mer skeptisk til å delta i tjenesten, og de har heller ikke samme kompetanse innenfor dette området som sertifiserte de icere har. Leveransen har blitt mere ustabil enn vi har vært vant til tidligere, noe som jevnlig er dokumentert av Flykoordineringssentralen. Avinor har også den oppfatning at tjenesten ikke kan videreføres slik den er i dag av rent juridiske årsaker. Manglende de ice tilgjengelighet kan føre til at: Ambulanseflyoppdrag må forsinkes/avbrytes/kanselleres hvis aktuelt vær på destinasjonen er nedbør i form av snø (spesielt fuktig snø) og sludd, og bygen har samtidighet med oppdrag eller er av langvarig karakter. Ambulansefly som har landet på en flyplass kan bli stående dersom det kommer nedbør som nødvendiggjør deicing. Ambulanseflyet tar av med is/fuktig snø på flyet som følge av at besetningen føler seg presset i et hasteoppdrag. Konsekvensen blir redusert eller manglende evne til å yte øyeblikkelig hjelp og bringe pasienter fra aktuelle flyplasser til et adekvat behandlingsnivå innen ønsket tidsramme. Dersom ambulanseflyet tar av med is/snø på flyet er det en fare for flysikkerheten.

18 2. Vurdering Ved visse nedbørsformer og værforhold kan fly ikke utføre en sikker avgang og påfølgende flyging uten at vinger og flykropp først er aviset. Ved ambulanseoppdrag fra flyplasser med manglende avisings beredskap kan det derfor oppstå forsinkelser og i verste fall kansellering av oppdrag. Tilgjengeligheten på de ice utenfor flyplassenes ordinære åpningstid har nå blitt såpass ustabil at daglig leder mener det bør opprettes en pålitelig beredskapsordning på de flyplasser hvor ambulanseflyene i stor grad utgjør en primærressurs. Dette gjelder flyplassene i Finnmark, Troms, deler av Nordland, Værnes og Vigra. Lufttransport AS er i dialog med leverandører av de ice tjenester for å få til en forsvarlig løsning på beredskap. Den mest pålitelige, sikre og realistiske beredskapsordningen for de ice vurderes å være inngåelse av avtale om slik leveranse fra eksisterende operatører. Det vil sikre at jobben blir utført av godt kvalifisert personell som også har solid kontinuitet ved at de utfører de icing regelmessig på ordinær rutetrafikk. Dette vil imidlertid bli den dyreste løsningen, men kan vise seg å være eneste mulighet. Alternativt sjekkes ut en kombinasjonsløsning hvor lufthavnbetjentene ved enkelte lufthavner gis nødvendig sertifisering for jobben. Sistnevnte løsning vil gi kostnader i form av kursavgift for førstegangsopplæring samt årlig vedlikeholdstrening. I tillegg kommer dekning av overtid for personellet fra Avinor. Løsningen forutsetter imidlertid godkjenning fra Avinor. For å ta høyde for den mest realistiske løsningen bør det settes av ca. 6,5 millioner årlig på budsjettet, i tillegg til eksisterende avtaler (Kirkenes, Alta, Banak, Hammerfest, Tromsø, Evenes og Bodø). Dette vil sikre en forsvarlig døgnkontinuerlig beredskap for de icing på samtlige flyplasser i landets tre nordligste fylker, samt Værnes og Vigra. Kostnadsestimatet tar utgangspunkt i eksisterende avtaler. Dersom det lykkes å få etablert alternative løsninger med Avinor og leverandører vil den årlige kostnaden for de ice beredskap kunne bli lavere. 3. Anbefaling For å sikre døgnkontinuerlig tilgjengelighet og best mulig regularitet av ambulansefly også i vintersesongen, anbefaler daglig leder at det inngås beredskapsavtaler slik at de ice tjenester er tilgjengelig også utenfor flyplassenes ordinære åpningstid. Daglig leder anbefaler at det settes av ekstra midler til dette årlig, og allerede fra budsjett for Konklusjon Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Daglig leder gis fullmakt til å sette av kr. 6,5 millioner ekstra på budsjett 2014 for å sikre nødvendige beredskapsordninger for de ice tjenester på flyplasser i Finnmark, Troms og Nordland, samt Værnes og Vigra. Daglig leder bes få på plass alternative løsninger for å redusere den skisserte årlige kostnaden dersom dette blir mulig. Øyvind Juell Daglig leder

19 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Utvikling av operatøruavhengige IFRruter/GPS innflyginger til sykehus Saksbehandler: Roy Inge Jenssen Vår dato: Møtedato: Bakgrunn Sikkerhetsstudien for innlandshelikoptre (se styresak ) inneholder noen få anbefalinger som angår luftambulansetjenesten direkte. Et av de anbefalte tiltakene er å etablere flere IFR (instrument) ruter, med begrunnelse: «Tiltaket antas å gjøre flygninger fra A til B mer robust med hensyn på farer for menneskelige feilhandlinger. Tiltaket er pr i dag bare relevant for operatører av ambulanse.» Alle helikoptrene i luftambulansetjenesten er utstyrt og godkjent for å kunne fly under instrumentforhold. For å gjøre dette sikkert kreves det at det på forhånd er etablert godkjente instrumentprosedyrer. Ved flyplassene har Avinor etablert både tradisjonelle og GPS instrumentinnflyginger med tilhørende infrastruktur som gjør det mulig å foreta innflyginger og avganger under instrumentforhold (lavt skydekke og/eller dårlig sikt). GPS teknologien har gjort det mulig å etablere instrumentinnflyginger til steder også utenfor flyplasser (for eksempel sykehus), uten kostbart utstyr på det enkelte sted. I Europa har NLA AS vært en av de første til å utvikle og ta i bruk GPS innflygingsprosedyrer til sykehus. Disse prosedyrene er finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og kan kun brukes av NLA AS. Lufttransport AS har nå søkt LAT ANS om støtte til utvikling av operatøruavhengige GPSinstrumentinnflyinger til tre utvalgte sykehus (Harstad, Mo i Rana og Ålesund). Lufttransport AS benytter i dag GPS innflygingsprosedyrer til Værøy (på sin Bodø Værøy rute). 2. Vurderinger Alle helikoptre i tjenesten er meget godt utstyrt til instrumentflyging, med det forbehold at de ikke kan fly i isingsforhold. I forhold med dårlig sikt og/eller lavt skydekke kan bruk av GPS innflyginger til sykehus innebære en mulighet for høyere regularitet, og økt sikkerhet for besetningene. LAT ANS er kjent med at NLA AS i dag har utviklet og benytter GPS innflyginger til over 60 ulike steder/sykehus i Norge. Vi er blitt orientert om at selskapet vurderer stor nytteverdi av disse, i form av økt gjennomføringsevne, og økt sikkerhet ved å fly standardiserte og øvede prosedyrer instrument fremfor å fly visuelt i dårlig vær. NLA AS fikk godkjent sin første GPS prosedyre i Å fly instrumentprosedyrer med pasienter om bord krever god planlegging og involvering av hele besetningen. Det vil ikke være mulig å lande umiddelbart dersom det skulle være ønskelig av pasienthensyn. Det vil derfor være viktig og nødvendig å inkludere de medisinske miljøene i arbeidet med å ta i bruk GPS innflygingsprosedyrer ved Lufttransport AS sine baser.

20 LAT ANS har ikke gitt økonomisk støtte til NLA AS i deres utvikling av GPS prosedyrer. Dette skyldes det faktum at disse prosedyrene er utviklet kun for NLA AS. Prosedyrene kan ikke benyttes av andre operatører, og heller ikke overdras ved et eventuelt operatørbytte. Lufttransport AS har søkt om å få utvikle operatøruavhengige prosedyrer, hvor LAT ANS står som eier. Prosedyrene vil bli utviklet ut fra de generelle kravene til helikoptrene i tjenesten (Cat A/Performance Class 1), og vil med enkle tilpasninger kunne benyttes av alle norske operatører (inklusive 330 skvadronen når de har fått nye helikoptre). Det vil være nødvendig å stille strenge krav til hvem som skal få tilgang til prosedyrene, og hvordan samarbeidet mellom operatørene må foregå på operativt nivå. I USA er GPS baserte innflyinger til sykehus svært utbredt. Prosedyrene er finansiert av sykehusene, og stilles til disposisjon for operatørene. Dette gir utfordringer knyttet til vedlikehold av prosedyrene. Dette kan ivaretas ved å stille krav til operatørene om å utføre et pro aktivt vedlikehold ved gitte intervaller. LAT ANS ønsker å høste erfaringer med offentlig finansierte, operatøruavhengige GPSinnflygingsprosedyrer. Det vil derfor være gunstig å la en operatør utvikle denne type prosedyrer til en begrenset mengde sykehus, for så å gjøre en evaluering før konseptet eventuelt videreføres. LAT ANS skal ha eierskapet til prosedyrene, inklusive datagrunnlaget prosedyrene er basert på. Prosedyrene skal således kunne gjøres tilgjengelige for eventuelt andre/nye operatører i tjenesten. 3. Kostnader Lufttransport AS har innhentet tilbud på utvikling av GPS innflygingsprosedyrer til sykehusene i Harstad, Mo i Rana og Ålesund (2 innflygingsretninger til hvert sykehus, derav totalt 6 prosedyrer). På bakgrunn av dette har Lufttransport AS søkt om å få dekket totalt kr (eks mva) til utvikling av disse prosedyrene. Dette er et normalt kostnadsnivå for denne type prosedyrer. Til informasjon betalte LAT ANS ca for utvikling av GPS innflygning til Jan Mayen (2 prosedyrer). Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret støtter anbefalingen om å etablere IFR ruter til sykehusene i Harstad, Mo i Rana og Ålesund, i tråd med anbefalingen fra Sikkerhetsstudien for innlandshelikoptre Styret gir daglig leder fullmakt til å dekke kostnader til utvikling av prosedyrer til de angitte tre sykehus Styret ber daglig leder følge opp om tiltaket har den ønskede risikoreduserende effekt. Bodø, 11. september 2013 Øyvind Juell daglig leder

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen 13. mai 2013 kl 0900 1130

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen 13. mai 2013 kl 0900 1130 Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 13. mai 2013 STYREMØTE 13. MAI 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen

Detaljer

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 36 Økonomisk status pr 31.07.13 Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann

Detaljer

Saksliste styremøte 20. mai 2016

Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13.05.16 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Styresak Økonomisk status pr

Styresak Økonomisk status pr Styresak 59 Økonomisk status pr 31.10.13 Saksbehandler: Bård Mortensen og Mariann M. Hunstad Vår dato: 01.10.13 Møtedato: 05.12.13 1. Bakgrunn/fakta Avstemming er utført til og med august. Avsetning er

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

Saksliste styremøte 21. mai 2015

Saksliste styremøte 21. mai 2015 Saksliste styremøte 21. mai 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13. mai 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Saksliste styremøte 13. juni 2016

Saksliste styremøte 13. juni 2016 Saksliste styremøte 13. juni 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 [Sted] Gardermoen Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 25. april 2016

Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Bodø, 18. april 2016 Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015

Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015 Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 5. oktober 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17. januar 2013 kl på Gardermoen.

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17. januar 2013 kl på Gardermoen. Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL STYREMØTE 17. JANUAR 2013 Vår dato: 18. januar 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17.

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 29. september 2014 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2014 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530 Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 18. juni 2010 STYREMØTE 17. JUNI 2010 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17.

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 1. mars 2011 Arkivnr.: STYREMØTE 24. FEBRUAR 2011 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 7. september 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 30. januar 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 29. JANUAR 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29.

Detaljer

Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013

Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013 Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 3.oktober 2013 Arkivnummer: 012 Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

STYRESAK FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010

STYRESAK FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf 75 54 99 54. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17. februar 2011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2011 FORELØPIG

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapportering pr

Styresak Virksomhetsrapportering pr Besøksadresse: Torvgata 2, 86 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 81 Bodø Tlf: +47 75 54 99 5 Styresak 32-217 Virksomhetsrapportering pr 28.2.17 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad

Detaljer

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 8. mai 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 15.

Detaljer

Saksliste styremøte 25. oktober 2016

Saksliste styremøte 25. oktober 2016 Saksliste styremøte 25. oktober 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24.10.16 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 20. oktober 2016

Saksliste styremøte 20. oktober 2016 Saksliste styremøte 20. oktober 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13.10.16 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 15. september 2017

Saksliste styremøte 15. september 2017 Saksliste styremøte 15. september 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 8.9.17 Arkivnummer: 012 Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 15. september 2017

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf. 918 20 828. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 1.mars 2013 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 17-2013 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018?

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018? Langsiktige mål for luftambulansetjenesten Nye tider fra 2018? 1 Agenda 1. Luftambulansetjenesten ANS hvor står vi hvor går vi 2. Luftambulansetjenesten strategiske målsettinger framover 3. Ambulansehelikoptertjenesten

Detaljer

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 1. Fakta 2.1. Forutsetning finansiering Finansiering av Luftambulansetjenesten ANS skjer i form av tilskudd fra de fire eierne, de regionale helseforetakene. Tilskudd beregnes ved å summere direkte kostnader

Detaljer

Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017

Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017 Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24. mars 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS

Detaljer

Saksliste styremøte 15. september 2016

Saksliste styremøte 15. september 2016 Saksliste styremøte 15. september 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 30.08.2016 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR AVISING AV AMBULANSEFLY

STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR AVISING AV AMBULANSEFLY Saksbehandler: Bård Mortensen, tlf. 97659170 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15. februar 2011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR

Detaljer

Styresak Oppdragsdokument Bakgrunn. 2. Vurdering

Styresak Oppdragsdokument Bakgrunn. 2. Vurdering Styresak 34-2017 Oppdragsdokument 2017 Saksbehandler Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: 21.3.17 Møtedato: 30.3.17 1. Bakgrunn Oppdragsdokument 2017 for Luftambulansetjenesten HF ble formelt vedtatt og

Detaljer

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK Historie og om oss Historie og om oss HISTORIKK Det har vært utført lufttransport av pasienter i Norge siden 1930-tallet. Røde Kors lanserte ideen i 1926, men første kjente luftambulansetransport skjedde

Detaljer

Strategiplan 2010 2015

Strategiplan 2010 2015 Strategiplan 2010 2015 Selskapets formål Tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet Visjon Luftambulansetjenesten skal bidra til høy beredskap og rask og effektiv hjelp

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Saksliste styremøte 25. september 2014

Saksliste styremøte 25. september 2014 Saksliste styremøte 25. september 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 18. september 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Ambulansehelikoptertjenesten Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Innhold Tilgjengelighet 2015 Ny base Evenes IFR prosjekt Landingsplass prosjekt Ambulansehelikopter 2018 - anskaffelsesprosjekt

Detaljer

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS)

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS) Helse Nord RHF Saksbehandler Per Magne Tveitane Tlf. 91140778 Vår ref: 2013/2 Deres ref: Bodø 16. september 2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Avviklingsstyret

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 4 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

Politiets bruk av ambulanseressurser

Politiets bruk av ambulanseressurser Rapport IS-5/2016 Politiets bruk av ambulanseressurser Publikasjonens tittel: Politiets bruk av ambulanseressurser Utgitt: 24. august 2016 Bestillingsnummer: IS-5/2016 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Saksliste styremøte 20. juni 2014

Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, tlf.: 926 53 078 Vår dato:15. juni 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 3 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Luftambulansetjenesten

Detaljer

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektleder Fakta om luftambulansetjenesten i Norge Luftambulansetjenesten HF eies av de fire regionale helseforetakene. Foretaket har

Detaljer

Saksliste styremøte 24. 25. mars 2014

Saksliste styremøte 24. 25. mars 2014 Saksliste styremøte 24. 25. mars 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, mob 926 53 078 Vår dato: 17. mars 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 SAK NR 46-2017 ADs orientering Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.

Detaljer

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektleder Håkon Gammelsæter Fakta om luftambulansetjenesten i Norge Luftambulansetjenesten HF eies av de fire regionale helseforetakene.

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017 SAK NR 40-2017 ADs orientering Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.

Detaljer

Saksliste styremøte 20. februar 2017

Saksliste styremøte 20. februar 2017 Saksliste styremøte Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 9.2.207 Arkivnummer: 02 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn

Detaljer

Saksliste styremøte 4. desember 2014

Saksliste styremøte 4. desember 2014 Saksliste styremøte 4. desember 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.11.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Dialogkonferanse. Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester. 24. april 2015

Dialogkonferanse. Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester. 24. april 2015 Dialogkonferanse Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester 24. april 2015 Dialogkonferanse anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Daglig leder Øyvind Juell Ambulansehelikoptertjenesten, formål,

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-42/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 15.5.2014 Styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak

Detaljer

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold Mats Torbiornsson 13. Mai 2011 Krav, etablering og gjennomføring av vedlikehold på helikopter Side 2 Norsk Luftambulanse AS Påbegynt 9.924 oppdrag hvorav

Detaljer

Ambulansehelikopter på Evenes føringer for arbeidet med plan 2014 2017 og tilbud fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse om gratis sommerdrift

Ambulansehelikopter på Evenes føringer for arbeidet med plan 2014 2017 og tilbud fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse om gratis sommerdrift Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Spørck, 75 51 29 00 Bodø, 15.5.2013 Styresak 69-2013 Ambulansehelikopter på Evenes føringer for arbeidet med plan 2014 2017 og tilbud fra

Detaljer

Luftambulansetjeneste - nye kontrakter Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF

Luftambulansetjeneste - nye kontrakter Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF Luftambulansetjeneste - nye kontrakter 2018 Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF SAR kapasitet - luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Nytt navn fra 1. april 2017: Fra:

Detaljer

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen Landingsplassnotat Alternativer og konklusjon For luftambulanseprosjektet, Helse Førde Utarbeidet av Erland Karlsen Støtterådgiver for arbeidsgruppa 1 Oppsummering Krav til dimensjonering av landingsplass

Detaljer

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift Helse- og omsorgsdepartementet, postmottak@hod.dep.no Saksbehandler Pål Madsen E-post: pm@luftambulansetjenesten.no Tlf. 906 56 336 Vår ref: 2014/2 Deres ref: 10/2675 Bodø, 15.09.2014 Vedrørende forslag

Detaljer

Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Prehospital plan 2010 Revisjon Dialogmøte Arbeidsgruppe Oddvar Uleberg Arbeidsgruppens sammensetning Oddvar Uleberg, Seksjonsoverlege Luftambulanse, St. Olavs Hospital (leder) Kristen

Detaljer

Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Innhold Side: 2 av 11 0. Dokumentinformasjon... 3 0.1 Distribusjon... 3 0.2 Referanser...

Detaljer

Den nasjonale luftambulansetjenesten

Den nasjonale luftambulansetjenesten Den nasjonale luftambulansetjenesten Pål Madsen Luftambulansetjenesten ANS 1 Pål Madsen Temaer Organisasjon Struktur Kapasiteter Sikkerhet Virksomheten Pasienter og behandling Opplæring og trening Nytte

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 40-2015 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar budsjett for 2016 Gjøvik, 4.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 23. juni 2016 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Drøftingsprotokoll SAK 45/2016 GJENNOMFØRING AV BUDSJETT 2016 Forslag

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge for ansvaret for den flyoperative delen av luftambulansetjenesten

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge SAKSFREMLEGG Sak 10/11 Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 24.03.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 11/1140-8 Arkiv: 008 Innstilling

Detaljer

Saksliste styremøte 18. februar 2016

Saksliste styremøte 18. februar 2016 Saksliste styremøte 18. februar 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 10.02.16 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Retningslinjer for bruk av luftambulanse

Retningslinjer for bruk av luftambulanse Retningslinjer for bruk av luftambulanse Fastsatt av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Gyldig fra 1. april 2009 Erstatter Retningslinjer for rekvirering av luftambulanse av 1. juli 1993,

Detaljer

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27. mars 2015 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland

Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland Helse Nord 8038 BODØ Att. Randi Spørck Sende kun elektronisk Deres ref.: 2013/261-1 Vår ref.: 2011/4778-7 Saksbehandler/dir.tlf.: Petra Gabriele Pohl, 776 27488 Dato: 16.09.2013 Ytterligere innspill til

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Møtedato: 13. februar 2012 Arkivnr.: 2011/308-6/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 3.2.2012

Møtedato: 13. februar 2012 Arkivnr.: 2011/308-6/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 3.2.2012 Arkivnr.: 2011/308-6/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 3.2.2012 Styresak 11-2012 Orienteringssaker Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig 2. Informasjon

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter

Luftambulansetjenesten ANS. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter Luftambulansetjenesten ANS Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter Sikkerhet i luftambulansetjenesten Sikkerhetsutvalgets rapport 1997, utvikling, status Sikkerhetsstudie innlandshelikoptre 2013

Detaljer

Saksliste styremøte 22. oktober 2014

Saksliste styremøte 22. oktober 2014 Saksliste styremøte 22. oktober 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 16. oktober 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering

Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 5.6.2015 Styresak 70-2015/4 Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering Bakgrunn/formål AD-møtet

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Styremøte 28. januar 2016

Styremøte 28. januar 2016 Styremøte 28. januar 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 18.01.2016 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Versjon 2, feb 2012 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Luftambulansetjenesten ANS Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Prioriteringer... 4 2 Risikoer/hendelser... 4 2.1 Helikoptertjenesten...

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN

TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref Vår ref Arkivnr Saksbehandler Dato 2010/522-57/324 2005/43-111/2010 Mariann M. Hunstad 25.10.2010 TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN Viser

Detaljer

STYRESAK BUDSJETT HELSE NORD IKT 2006

STYRESAK BUDSJETT HELSE NORD IKT 2006 Saksbehandler: Tove Skjelvik, tlf. 75 51 29 22 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.4.2006 200500155-25 045 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 31-2006 BUDSJETT

Detaljer

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-62 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 74-2009 GODKJENNING

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer