Saksliste styremøte 29. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste styremøte 29. januar 2015"

Transkript

1 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte 29. januar 2015 kl 0830 i Luftambulansetjenestens ANS sine lokaler i Bodø. Saksliste: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. desember 2014 Sak Foreløpig årsregnskap Sak Årlig melding 2014 Sak Øvelse Svalbard Sak Godkjenning av dokumenter til selskapsmøte 23. februar 2015 Sak Orienteringssaker a. Oppgradering av TCAS (system for kollisjonsvarsling i fly) b. Implementering av nytt nødnett c. Medisinsk lederforum d. Lokaler for administrasjonen e. Utredning av Avinors beredskap for ambulanseflytjenesten f. Strategi g. Lufttransport AS h. Norsk Luftambulanse AS Sak Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell

2 Luftambulansetjenesten ANS Postboks Bodø Tlf PROTOKOLL Vår dato: 8. desember 2014 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 8. DESEMBER 2014 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 8. desember 2014 i Trondheim Til stede Daniel Haga (styreleder) Tor Arne Haug (nestleder) Ingvill Skogseth Randi Nordtorp Mølmen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Mariann Hunstad (rådgiver) Pål Madsen (rådgiver) STYRESAK Styrets vedtak GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling til styremøte 4. desember 2014 er godkjent. STYRESAK GODKJENNING AV SAKSLISTE Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. oktober 2014 Sak Økonomisk status Sak Kommunikasjonsstrategi Sak Strategiprosessen Sak Overføring av oppdragsinformasjon mellom AMK og nye redningshelikoptre Anskaffelse og drift av IKT utstyr Sak Status oppdragsdokument 2014 Sak Orienteringssaker a. Status leiekontrakter helikopterbaser b. Fremdrift Evenes c. Øvelse Svalbard d. Økonomiske revisjoner e. Økonomisk støtte til kursarrangører f. Oppdragsdokument 2014/2015 erfaringer/innspill g. Medisinsk utstyr til 337 skvadron h. Finansieringsmodell

3 Sak Styrets vedtak i. Lufttransport AS j. Norsk Luftambulanse k. Organisering av prosjekt for anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Eventuelt Sakslisten er godkjent med tillegg av sak 71g 2014, 71h 2014 og 71k STYRESAK Styrets vedtak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. OKTOBER 2014 Styret godkjenner protokoll fra styremøte 22. oktober STYRESAK Styrets vedtak ØKONOMISK STATUS Styret tar økonomisk status pr. 31. oktober 2014 til orientering. STYRESAK Styrets vedtak KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Styret vedtar «Kommunikasjonsstrategi til 2019» med de endringer som fremkom i møtet. Styret ber daglig leder iverksette oppfølging av «Kommunikasjonsstrategi til 2019» som en del av selskapets strategi. STYRESAK Styrets vedtak STRATEGI Styret er tilfreds med strategiprosessen så langt. Styret ber daglig leder prioritere det videre arbeidet slik: Klargjøre profil på nye medarbeidere som ønskes tilsatt. Fortsette forankringsprosessen med fagdirektørene i de regionale helseforetakene og Justis og beredskapsdepartementet. Informere de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene om arbeidet som nødvendig. Avklare strategiske valg så tidlig som mulig. Etablere et prosjekt for anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester. Utarbeide «Strategi 2019».

4 STYRESAK OVERFØRING AV OPPDRAGSINFORMASJON MELLOM AMK OG NYE REDNINGSHELIKOPTRE ANSKAFFELSE OG DRIFT AV IKT UTSTYR Styrets vedtak Styret aksepterer at anskaffelsen av utstyr for overføring av oppdragsinformasjon mellom AMK og nye redningshelikoptre er helsetjenestens ansvar. Styret ber daglig leder innarbeide kostnadene til utstyr og programvare i budsjettene framover. STYRESAK STATUS OPPDRAGSDOKUMENT 2014 Styrets vedtak Styret tar status for gjennomføring av aktiviteter/prosjekter i oppdragsdokument 2014 til etterretning. STYRESAK Styret ble orientert om følgende saker: ORIENTERINGSSAKER a. Status leiekontrakter helikopterbaser. Førde: Leiekontrakt er signert av daglig leder. Avventer Helse Førde. Bergen: Vi betaler ny sats. Kontrakt fortsatt ikke signert. Evenes: Avtalen er signert av begge parter. b. Fremdrift Evenes Via Helse Nord er det gjennomført en minikonkurranse på Helse Nords rammeavtaler for konsulentbistand. Konsulenten skal bistå med teknisk prosjektledelse/byggteknisk tjenester og være vår representant på stedet, den som innhenter tilbud og koordinerer arbeidet på stedet. Norconsult AS vant anbudet. De har allerede vært på befaring i bygget og planlegger nå den videre aktiviteten. c. Øvelse Svalbard Fartøy med brann om bord. Mange alvorlig skadde. To øvelser i en, papirøvelse for å se hvor mange fly vi i praksis kunne sende til Svalbard på kort varsel, og en «live» øvelse med Forsvarets medevac (C 130 og Boeing 737), svensk medevac (Boeing 737) og et Beech 200 ambulansefly. Endelig evalueringsrapport vil bli fremlagt for styret senere. d. Økonomiske revisjoner Ble gjennomført i uke 42 hos Lufttransport og uke 43 hos NLA. Har ikke fått sluttrapport fra revisor ennå. Foreløpige resultater ble gjennomgått. e. Økonomisk støtte til kursarrangører Luftambulansetjenesten ANS vil lyse ut midler iht budsjett for Midlene skal gå til kurs som er særlig relevant for luftambulansepersonell. Vi støtter kursarrangører, ikke kursdeltagere. Live tissue (grisekurs), kurs i flymedisin, og «Haraldvangen» (avansert kurs for leger som allerede jobber i LAT) er eksempler på kurs som er støttet inneværende år.

5 f. Oppdragsdokument 2014/2015 Selskapet er utfordret av eierstyringsgruppen til å oversende erfaringer med oppdragsdokument 2014 og innspill til oppdragsdokument 2015 innen 12. desember Daglig leder oversender innspill. g. Medisinsk utstyr til 337 skvadron Forsvaret har tilskrevet Luftambulansetjenesten ANS for et mulig samarbeid knyttet til anskaffelse av medisinsk teknisk utstyr til 337 skvadron. Styret ber om at saken presenteres som en egen sak. Endelig beslutning må tas av eierne da dette ligger utenfor styrets mandat. Saken behandles pr. epost og søkes fremmet i AD møtet i januar h. Finansieringsmodell Prosjektet har startet, og vil avsluttes første kvartal Det er enighet om at eventuelle endringer i finansieringsmodellen ikke skal føre til økt administrasjon. i. Lufttransport AS Ingen av operatørene får lest inn oppdateringer av NRL (luftfartshindre) til kartsystemene i helikoptrene. Kartverket har byttet standard til SOSI 4.5 som ikke støttes av verktøyet. En løsning vil være på plass våren Enkelte hinderlys er ikke synlig ved bruk av NVG. Skal ikke være mulig, men følges opp av begge operatørene. Tilgjengelighet helikopter har stabilisert seg på i underkant av 96 %. GPS innflyginger til Harstad, Mo I Rana og Ålesund er snart operative. j. Norsk Luftambulanse AS Tilgjengelighet siste måned er på 99 %. Året sett under ett er tilgjengeligheten ca 97,5 %. Saken om refusjon av treningskostnader er fortsatt ikke avsluttet. k. Organisering av prosjekt for anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Styret diskuterte elementer knyttet til prosjektet. Styrets vedtak Styret tar sakene til orientering.

6 STYRESAK Intet. EVENTUELT Daniel Haga Tor Arne Haug Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Kommende styremøter 29. januar 2015 (Bodø) 23. februar 2015 (Gardermoen, samme dag som selskapsmøte) 16. april 2015 (Bergen) 21. mai juni 2015.

7 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak nr Foreløpig årsregnskap 2014 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf Vår dato: Møtedato: 29. januar Bakgrunn/fakta Følgende regnskapsmessige disposisjoner er foretatt i forbindelse med foreløpig årsregnskap for 2014: Avstemming er foretatt tom oktober. Finansinntekter er bokført tom desember. Endelig aktuarberegning er ikke bokført. Det gjenstår noen fakturaer som ikke er mottatt ennå, det er ikke tatt avsetning for disse. Basert på tilsvarende fakturering for november vil disse i sum utgjøre ca 8 MNOK (bl.a. timeuttak, drivstoff, operative og luftfartsavgifter for desember). Revisjonsfirmaets kontroll og gjennomgang av regnskap 2014 gjenstår. 2. Foreløpig årsregnskap 2014 Kontogruppe Foreløpig regnskap Refusjoner og tilskudd Andre inntekter 0 DRIFTSINNTEKTER Personalkostnader Avskrivninger Fast vederlag mm Operative driftsutgifter Risiko og sikkerhet Indirekte kostnader Drift, vedlikehold og service Andre driftsutgifter -101 Administrative kostnader Reise, diett, bilgodtgjørelse Salgs- og reklamekostnader -108 Kontigenter, gebyr -53

8 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Forsikringer -103 Tap/gevinst o.l SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader -3 NETTO FINANS RESULTAT FØR SKATT Vi har mottatt avkorting for totalt 1,2 MNOK. Dette er i henhold til kontrakt og gjelder for den tid operatørene ikke klarer å stille beredskap. Dette er inntekt som det ikke budsjetteres med. For desember ble tilskuddsfakturaene til RHF ene redusert med til sammen 17,9 MNOK. 3. Estimert årsresultat 2014 Estimert årsresultat, etter at kjente faktura blir bokført, er 2 MNOK. Det tas forbehold om at estimert årsresultat kan bli endret som en følge revisjonens gjennomgang og resultatet av aktuarberegningen. 4. Konklusjon Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar foreløpig årsresultat 2014 til orientering. Styret ber daglig leder utarbeide endelig årsoppgjør med forslag til disponering av overskuddet. Øyvind Juell daglig leder

9 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak nr Årlig melding 2014 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf Vår dato: Møtedato: 29. januar 2015 Bakgrunn Luftambulansetjenesten ANS rapporterer i henhold til oppdragsdokument fra eierne i form av en årlig melding. Vedlagt følger årlig melding for Meldingen er basert på mal tilsendt fra Eierstyringsgruppen for de regionale helseforetakene. Konklusjon Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret vedtar Årlig melding for Luftambulansetjenesten ANS. o På grunnlag av den samlede rapporteringen og styreprotokoller for 2014, anser styret at selskapets hovedoppgaver er løst i tråd med de føringer eierne har gitt i Oppdragsdokumentet o Videre utvikling av tjenestetilbudet planlegges i tråd med selskapets strategidokumenter og føringer fra eier. Styret ber daglig leder oversende Årlig melding 2014 til eierne. Øyvind Juell daglig leder

10 LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Årlig melding 2014 Bodø, 22. januar 2015 Godkjent i styremøte 29. januar 2015

11 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG Innledning Om Luftambulansetjenesten ANS oppgaver og organisering Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Luftambulansetjenesten ANS mål for Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll Medvirkning fra brukere og ansatte Sammendrag Positive resultater og uløste utfordringer Evaluering av egen virksomhet og organisering... 4 DEL II: RAPPORTERINGER Rapportering i forhold til oppdragsdokument Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene Krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk Beredskap og sikkerhet Utvikling av nødmeldetjenesten Økonomisk langtidsplan Utarbeidelse av foreløpig regnskap i) Gjennomføring av strategisk prosess Oppfølging av Avtale om grensesamarbeid vedrørende ambulansehelikopter Øvrige oppdrag for Krav til aktivitet i Finansiering - eiernes bevilgning for Rapportering for øvrige oppdrag gitt i løpet av Rapportering på andre områder... 8 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT Utviklingstrender og rammebetingelser Faglig utvikling Forventet økonomisk utvikling Personell- og kompetansebehov Bygningskapital og øvrige investeringsområder status og utfordringer Selskapets planer for utviklingen... 11

12 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1. Innledning 1.1. Om Luftambulansetjenesten ANS oppgaver og organisering Luftambulansetjenesten ANS skal sørge for den flyoperative delen av luftambulansetjenesten, herunder oppfølging og forvaltning av tjenesten. Selskapet har i dag 25 ansatte med kontor i Trondheim, Tromsø og Bodø. Medisinsk teknisk verksted i Trondheim har tre ansatte som sørger for anskaffelse og vedlikehold av det medisinsk tekniske utstyret i ambulansefly og helikoptre, samt for redningshelikoptre og Sysselmannens helikoptre på Svalbard. Flykoordineringssentralen i Tromsø har 12 ansatte som utfører operativ koordinering av ambulanseflyressursene i Norge på døgnkontinuerlig basis. Hovedkontoret i Bodø har 10 ansatte, hvorav fem er tilsatt i deltidsstilling Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Visjon Luftambulansetjenesten skal bidra til høy beredskap og rask og effektiv hjelp ved alvorlig og akutt helsesvikt. Verdigrunnlag Luftambulansetjenestens kjerneverdier er sikkerhet, kvalitet og tilgjengelighet. Virksomhetside Luftambulansetjenesten skal bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger, herunder sørge for ansvaret. Den primære og prioriterte oppgave er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet. Vi skal drive den flyoperative ambulansetjenesten. Vi skal bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til luftambulansetjenesten med vekt på nettverksbygging mellom helseforetakene. Vi skal videre på utvalgte områder være et faglig kompetansesenter for alle helseforetakene i Norge. Vi skal bidra til fokusering på sikkerheten i tjenesten, stimulere risikoreduserende tiltak og arbeide for bedre kvalitet, koordinering, økt sikkerhet samt kostnadseffektivisering av tjenesten Luftambulansetjenesten ANS mål for 2014 Sikkerhet i tjenesten er et overordnet og kontinuerlig mål i tjenesten. Dessverre skjedde et fatalt uhell med et av helikoptre i 14. januar Dette er nærmere beskrevet i kapittel 5. 1

13 Årsaksforhold og sikkerhetstilrådninger blir løpende vurdert og innført for å øke sikkerheten i tjenesten. I 2014 gjennomførte selskapet en anbudsrunde for ny ambulansehelikopterbase Evenes. Norsk Luftambulanse AS ble valgt som operatør. Våren 2014 startet arbeidet med å etablere en kommunikasjonsstrategi for selskapet. Strategien ble vedtatt i styremøte 4. desember Selskapet etablerte et nytt introduksjonskurs for nyansatte leger i tjenesten. De to første kursene ble gjennomført i 2014, med gode tilbakemeldinger. I planene for 2014 lå det anskaffelser av væskevarmere og kapnografer. Anskaffelsen av væskevarmere ble utsatt, mens anskaffelsen for kapnografer ble kunngjort høsten Det kom ingen tilbud. Se også punkt vedr. strategiprosessen Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll Selskapet ble førstgangssertifisert etter EN ISO 9001:2008 NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring og NS-EN ISO 14001:2004 Miljøstyring i Mellom sertifiseringene (hvert tredje år) gjennomføres varslede årlige oppfølgingsrevisjoner fra sertifiseringsorganet, NEMKO AS. Selskapet hadde oppfølgingsrevisjon ved FKS og administrasjonen i Bodø 12. og 13. mai Under revisjonen ble det avdekket fem avvik og foreslått syv forbedringsområder. Alle avvikene ble lukket innenfor den avtalte fristen. Selskapet utarbeidet utarbeider et årlig revisjonsprogram for interne og eksterne revisjoner. Resultatet av revisjonene blir fortløpende presentert for daglig leder i form av revisjonsrapport fra den enkelte revisjon. Daglig leder er oppdragsgiver og har ansvaret for å kommunisere videre med den reviderte part i oppfølging og frem til lukking av funn. Alle revisjoner gjennomføres etter en fast prosedyre og etter prinsipper for revisjon av styringssystemer iht. NS-EN ISO 19011:2011 og med frister for å korrigere avvik. Det ble i 2014 gjennomført tre interne og fire eksterne revisjoner. To planlagte eksterne revisjoner ble utsatt til januar Ledelsens gjennomgåelse gjennomføres årlig og ble sist gjennomført 2. mai Formålet med denne gjennomgangen er å sikre at styringssystemet for kvalitet og miljø er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt. Selskapet har etablert en egen prosedyre for denne aktiviteten. Gjennomgangen viser at selskapet har kommet langt i sitt arbeid med kvalitets- og miljøstyring, men hvor det fortsatt er områder for forbedring. Arbeidet med å etablere selve styringssystemet for kvalitet og miljø ble avsluttet i juni 2013, og hvor man det siste året har hatt et større fokus på etterlevelse. Det er gjennomført flere revisjoner av styrende dokumenter, samt etablert nye prosedyrer og aktiviteter knyttet til vedtatte målsetninger knyttet til miljø og kvalitetsmål. Systemrevisjoner internt og av eksterne parter, 2

14 har avdekket en rekke funn og det er jobbet mye med oppfølgingen av disse i ettertid. Resultatene av alle revisjonene rapporteres rutinemessig til styret. Det er ikke gjennomført tilsyn eller revisjon fra ekstern parter i Når Oppdragsdokumentet foreligger utarbeides en handlingsplan for selskapet. Denne følges opp i fellessamlinger for alle ansatte. Fremdrift og status rapporteres til styret Medvirkning fra brukere og ansatte Generelt selskapet innhenter synspunkter fra regionale helseforetak og øvrige helseforetak i saker som berører disse direkte eller berører pasienter. Likeså inviteres representanter fra de regionale og øvrige helseforetak, inkludert leger og sykepleiere, som deltakere i ulike prosjekter som gjennomføres (anskaffelser, utredninger, utarbeidelse av konsepter etc). Internt i selskapet informeres og inviteres tillitsvalgt for flykoordinatorene til å gi innspill eller delta i saker som berører disse. Selskapet har tariffavtale med flykoordinatorene, øvrige tilsatte er ikke omfattet av tariffavtaler. Saker av allmenn interesse gjennomgås også i selskapets halvårlige fellessamlinger. Årlig melding Utkast til årlig melding oversendes samtlige rådgivere og tillitsvalgt for kvalitetssikring og innspill før endelig utgave presenteres for styret til behandling. 2. Sammendrag 2.1. Positive resultater og uløste utfordringer I 2014 ble selskapets kommunikasjonsstrategi vedtatt. Likeså ble en presset arbeidssituasjon ved Medisinsk teknisk verksted forbedret ved tilsetting av en medisinskteknisk rådgiver i hel stilling. De to første Introduksjonskursene for leger ble gjennomført med gode tilbakemeldinger. Selskapet gjennomførte anskaffelse av ambulansehelikoptertjeneste på Evenes og inngikk avtale med Forsvaret om leie av basefasiliteter. Og endelig ble nytt basebygg tatt i bruk i Førde. Nye basefasiliteter i form av en moderne brakkerigg ble tatt i bruk i Bergen. Selskapet engasjerte seg sterkt i forberedelsene til og gjennomføringen av Øvelse Svalbard. Øvelsen har hatt mange læringseffekter, som er dokumentert i en omfattende rapport og som følges opp i en egen tiltaksplan. Etter en lang periode med for liten kapasitet ved Medisinsk teknisk verksted tar det tid før selskapet kommer helt ajour med nyanskaffelser av medisinskteknisk utstyr. Imidlertid var en medisinskteknisk rådgiver sterkt involvert i den nasjonale anskaffelsen av nye defibrillatorer/multimonitorer. Vi håper å komme ajour når nytilsatt er i full drift. Strategiprosessen som ble igangsatt i 2014 blir styrende for utviklingen av selskapet. Kapasiteten ved administrasjonen er presset. 3

15 Selskapet har siden 2007 vært engasjert i Justis- og beredskapsdepartementets anskaffelse av nye redningshelikoptre. Etter signering av avtale i desember 2013 er deltakelse i prosjektet i større grad overlatt til en av fagdirektørene oppnevnt brukergruppe. Selskapet bidrar i arbeidet med å tilpasse sykehusenes landingsplasser til de nye helikoptrene. Justisdepartementet har budsjettert betydelige midler for å dekke kostnader knyttet til nødvendig oppgradering av landingsplasser som følge av nytt redningshelikopter Evaluering av egen virksomhet og organisering Selskapet er i en omstillingsfase og opplever at kapasiteten er presset. Det etterspørres økt innsats fra ulike hold og selskapet har bidratt i ulike utredninger og prosesser hos flere helseforetak. Dette legger ytterligere press på selskapets kapasitet. Forsterket Medisinsk teknisk verksted med ett årsverk og endret beredskapsvakt på verkstedet har gitt bedre arbeidsvilkår for den enkelte tilsatte. Arbeidet med kvalitets- og miljøsertifiseringen har gitt selskapet et løft. Og som en følge av kvalitetsarbeidet internt har også vår oppfølging av operatørene blitt «forsterket». Mangler i forhold til avtalt leveranse oppdages i større grad og følges tett opp. I etterkant av den fatale ulykken i tjenesten 14. januar 2014 (se kapittel 5) har selskapet gjennomført en intern evaluering av egen rolle i etterkant. Læringspunkter herfra vil bli implementert i selskapets beredskapsplan. 4

16 DEL II: RAPPORTERINGER 3. Rapportering i forhold til oppdragsdokument Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene Krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk Luftambulansetjenesten ANS har ikke eierandeler i andre selskap. Selskapet vektlegger å føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk både for eget personell og for personell tilsatt hos operatørene. Sistnevnte gruppe ivaretas gjennom krav stilt i kontraktene, samt oppfølging i årlige revisjoner Beredskap og sikkerhet Rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) etter den fatale ulykken i januar 2014 er ikke ferdigstilt enda (se kapittel 5). Ved utarbeidelse av kravspesifikasjon for ny ambulansehelikopterbase Evenes ble imidlertid alle kjente anbefalinger og tilrådninger fra operatøren og øvrige hensyntatt. Videre jobbes det kontinuerlig med å ha et høyt sikkerhetsnivå i tjenesten. I Kvalitetshåndboken punkt omtales beredskap. Dette følges videre opp i egen Beredskapsplan. Planen er nylig revidert som følge av erfaringer fra Øvelse Svalbard i høst. Selskapet har ferdigstilt egne oppfølgingstiltak etter 22. juli I brev fra fagdirektørene datert 3. oktober 2014 er vi bedt om å bidra til standardiserte rutiner på tvers av regionene. Dette blir et eget prosjekt i I løpet av 2014 har avtalepartene knyttet til ambulansehelikoptertjenesten faset inn personlig nødpeilesender til alle besetningsmedlemmer, NVG utstyr for leger er erstattet med nytt utstyr av samme type og kvalitet som benyttes i cockpit og skredsekk for leger og redningsmenn. Selskapet tok overfor Helsedirektoratet initiativ til en samordning av de regionale helseforetakenes beredskapsplaner på områder som berører luftambulansetjenesten. Initiativet førte til at en interregional arbeidsgruppe 1. april 2014 leverte en rapport med anbefalinger. 5

17 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap har i samarbeidet med Luftambulansetjenesten ANS på oppdrag for de regionale helseforetakene, beskrevet krav til kompetanse for AMK-LA operatører med ansvar for koordinering og flight following. Målsetting med modulen, Koordinering og flight following av luftambulansehelikopter, er å bidra til nasjonal ensartet kompetanse, ensartet sikker og effektiv likeverdig utøvelse av koordinering og flight following av luftambulansehelikoptre. Selskapet har deltatt i to prosjekter i regi av Helse Sør-Øst RHF. Prosjekt Styring av luftambulanse utredet organiseringen, samt beskrivelser av arbeidsprosessene for en selvstendig AMK-luftambulanse funksjon (AMK-LA-funksjon) i Helse Sør-Øst RHF. Prosjekt Etablering av én AMK-LA-sentral, hadde utgangspunktet i oppfølging etter 22. juli, hvor det er identifiserte risikomomenter knyttet til dagens Flight Following og ønske fra Helse Sør-Øst om å redusere antall AMK-LA-sentraler til én. På bakgrunn av dette prosjektet er det vedtatt å redusere antall AMK-LA sentraler fra fire til en i løpet av først halvår Utvikling av nødmeldetjenesten Luftambulansetjenesten ANS deltar i utarbeidelsen av nasjonale prosedyrer for bruk i Nødnett knyttet til bruk av luftambulanse. Selskapet dekker lønnskostnadene for to ansatte rådgivere i 50 % stilling hos operatørene som skal arbeide spesielt med innføring av nødnett Økonomisk langtidsplan Se vedlegg Utarbeidelse av foreløpig regnskap Luftambulansetjenesten ANS er kjent med Regnskapshåndbok for regionale helseforetak, og følger denne så langt det går. Foreløpig årsregnskap følger vedlagt, se vedlegg i) Gjennomføring av strategisk prosess I januar 2014 startet selskapet arbeidet med å utvikle en ny strategi. Arbeidet ble drevet fram med bistand fra ekstern konsulent. Med ny strategi som tema ble det gjennomført samling med alle ansatte og samling med inviterte gjester. Det ble gjennomført møter med hvert regionalt helseforetak som inkluderte representanter fra underliggende helseforetak. Selskapet har dessuten møtt Helse- og omsorgsdepartmentet og Helsedirektoratet. Det er avtalt møte med fagdirektørene i de regionale helseforetakene i januar 2015, samt medisinsk ledelse ved alle luftambulansebaser i februar Selskapet avventer tilbakemelding fra de regionale helseforetakene før den endelige strategien utformes. Arbeidet forventes sluttført første halvår Oppfølging av Avtale om grensesamarbeid vedrørende ambulansehelikopter Avtalen mellom de fire regionale helseforetakene og seks svenske landsting som grenser mot Norge ble signert våren 2014 med iverksettelse høsten Selskapet har utstedt 6

18 endringsordrer til operatørene med beskrivelse av hvordan avtalen skal håndteres og hvilke konsekvenser den utløser (fakturering, oppdragsområde, kart, tollklarering etc.). Et samarbeidsorgan er etablert og følge opp avtalen Øvrige oppdrag for 2014 Luftambulansetjenesten ANS signerte avtale om drift av ny helikopterbase på Evenes med Norsk Luftambulanse AS i juli Oppstart er avtalt til 1. mai Nasjonal struktur av IFR-ruter og GPS-innflyginger. Arbeidet er ikke startet, planlegges gjennomført i Forsinkelsen skyldes forhold utenfor Luftambulansetjenesten ANS sin kontroll. Anskaffelsesprosjekt for nye helikopterkontrakter er i gang. Det er gjennomført planleggingsmøter med HINAS, som skal støtte prosjektet (ledelse, evaluering). Ny standard for luftambulansetransport av syke nyfødte. En arbeidsgruppe har arbeidet med å definere kompetansekrav for personell som utfører kuvøseoppdrag. Det er gjennomført et studiebesøk i Uppsala og Stockholm. Arbeidet har avslørt at strukturen for kuvøsetransporter bør endres, og dette følges opp i strategiprosessen. Standarden er derfor ikke ferdigstilt. Spesialtransport i LAT. I Tromsø er det etablert et prosjekt for bruk av ECMO i helikopter. Dette ferdigstilles i Arbeidet med å utvikle et konsept for spesialtransporter ble påbegynt i 2014, men er ikke avsluttet. Samarbeid med Helsedirektoratet/NPR om utvikling av virksomhetsregistrering. Hovedprosjektet ble startet sommeren 2014 gjennom det første av seks delprosjekter. Første delprosjekt skal definere nasjonalt kodeverk for ambulanse. Det deltar en luftambulanselege i delprosjektet, han ivaretar våre interesser. Selskapet ble våren 2014 resertifisert og opprettholder dermed sertifikatene knyttet til NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO Krav til aktivitet i 2014 Det legges til grunn følgende aktivitet (timer) i 2014: Budsjett Flydd Kirkenes Tromsø Ambulansefly Alta 1 og Helse Nord RHF Bodø Brønnøysund Ambulansehelikopter Tromsø Brønnøysund Ambulansefly Ålesund Helse Midt-Norge RHF Ålesund Ambulansehelikopter Trondheim Førde Helse Vest RHF Ambulansehelikopter Bergen Stavanger Helse Sør-Øst RHF Ambulansefly Gardermoen Gardermoen Ambulansehelikopter Ål Arendal

19 Dombås Lørenskog Lørenskog Finansiering - eiernes bevilgning for 2014 Kostnadene knyttet til selskapet fordeles mellom de regionale helseforetakene dels i henhold til eierandel og dels i henhold til luftambulansebaser i regionen. Kostnader som kan knyttes mot en luftambulansebase dekkes av det regionale helseforetak der basen befinner seg. Kostnader som ikke kan knyttes direkte til en base (felleskostnader) blir fordelt mellom de regionale helseforetakene i henhold til eierandel. Det forutsettes at virksomheten gir et resultat i balanse. Ved positivt resultat vil eierne kunne vurdere tilskuddets størrelse. Negativt resultat innebærer en ekstraordinær situasjon og forutsettes forelagt eierne til beslutning. Det forutsettes at vesentlige endringer i kostnadsnivå (drift, investering, finansiering) skal forelegges selskapsmøtet på forhånd. For 2014 overfører eierne følgende økonomiske vederlag til Luftambulansetjenesten ANS: RHF Kroner Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Rapportering for øvrige oppdrag gitt i løpet av Rapportering på andre områder Luftambulansetjenesten opplevde et fatalt havari i Den 14. januar 2014 havarerte ett av Norsk Luftambulanses helikoptre på Sollihøgda. Helikoptret traff et kraftspenn og styrtet under landing i forbindelse med en trafikkulykke på stedet. Pilot Bjørn Nergård (52) og anestesilege Anders Nakstad (38) omkom i ulykken, mens redningsmann Sondre Bjartland (52) ble alvorlig skadet. Ulykken har vært gransket av politiet og av Statens Havarikommisjon for Transport (SHT). Politiet fant i sin etterforskning ingen straffbare forhold, og henla saken i november i fjor. Det er foreløpig ikke klart når rapporten fra SHT foreligger og hva kommisjonens konklusjon rundt årsak er. Det som imidlertid er kjent fra SHTs første undersøkelser, er at helikoptret traff en høyspentledning som gikk i anslagsvis meters høyde. Kablene viklet seg rundt rotormasten slik at fire kontrollstag røk, noe som gjorde det umulig å kontrollere maskinen, som styrtet i bakken. Etter havariet opprettet Norsk Luftambulanse AS umiddelbart en intern tverrfaglig granskningsgruppe, som grundig har gjennomgått ulykken og vurdert forslag til sikkerhetsfremmende tiltak. Gruppens rapport er ferdigstilt og levert til SHT. 8

20 Luftambulansetjenesten ANS har hatt flere møter med SHT i forbindelse med ulykken. Det jobbes kontinuerlig med sikkerhetsfremmende tiltak, og det vil bli spesiell fokus på oppfølgning av de sikkerhetstilrådninger som SHT kommer med i sin endelige rapport. 9

21 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 6. Utviklingstrender og rammebetingelser 6.1. Faglig utvikling Som følge av demografiske forhold, den medisinske utviklingen og nye funksjonsfordelinger mellom sykehusene øker generelt behovet for ambulansetjenester. Luftambulansetjenesten erfarer en lett økning av aktiviteten på nasjonalt nivå, men med unntak av noen få områder, oppleves økningen foreløpig ikke som problematisk. Det er imidlertid en bekymring at tjenesten i noen områder har økt etterspørsel som følge av sentraliserte legevaktsfunksjoner, der den kommunale legevakten ikke rykker ut. Den varslede utviklingen innen sykehusstruktur vil kunne ha stor betydning for tjenesten. Færre sykehus med akuttmottak vil kunne utløse behov for at store pasientgrupper får lengre transportavstander til akuttbehandling. Dette vil kunne gi en markert økt belastning på luftambulansetjenesten med behov for å utvide kapasiteten. Den medisinske utviklingen innebærer også behov for å implementere nye behandlingsformer i luftambulansetjenesten. Dette medfører ofte også behov for nytt medisinsk teknisk utstyr. Eksempler er ultralyd for rask avklaring av tilstander i buk og brystkasse og elektrisk væskevarmer i forbindelse med infusjon av blodprodukter ved traumer. Luftambulansetjenesten må her forholde seg til luftfartens meget strenge regler for innfasing av utstyr som potensielt kan påvirke luftdyktighet. Vurdering av utstyret, samt produksjon og sertifisering av innfestingsbraketter er komplisert, tidkrevende og kostbart. I tillegg erfarer vi at mye av det etterspurte utstyret kun er godkjent for bruk i sykehus og derfor må underlegges spesiell vurdering og kompenserende tiltak Forventet økonomisk utvikling Se vedlegg 1 Økonomisk langtidsplan Personell- og kompetansebehov Selskapet er presset på kapasitet gjennom økt etterspørsel etter vår kompetanse gjennom vår nasjonale rolle. Styret har som en konsekvens av det akseptert en økning i bemanningen med tre stillinger i løpet av Kompetanseprofilene på de som skal ansettes bestemmes i i den pågående strategiprosessen. Aktuelle kompetanseområder som vil bli vurdert framover kan være: Medisinsk Flyoperativ 10

22 Kommunikasjon og informasjon Administrativ støtte Juridisk Offentlige anskaffelser Bygningskapital og øvrige investeringsområder status og utfordringer Luftambulansetjenesten ANS eier ingen bygg eller tomter, og har heller ingen planer om å anskaffe dette. 7. Selskapets planer for utviklingen Luftambulansetjenesten ANS vil i 2015 og videre inn i 2016 ha målrettede aktiviteter knyttet opp til kommende anskaffelse av ambulansehelikopter. Det er sammen med tilsvarende anskaffelse av ambulanseflytjenester det viktigste selskapet skal drive med. Selskapet avsetter mye ressurser til anskaffelsen for i størst mulig grad å lykkes med en god prosess som gir gode avtaler fram mot Andre aktiviteter kan av den grunn måtte utsettes i det kommende året. 11

23 Økonomisk plan Vedlegg 1 Økonomisk langtidsplan 1. Fakta a. Forutsetning finansiering Finansiering av Luftambulansetjenesten ANS skjer i form av tilskudd fra de fire eierne, de regionale helseforetakene. Tilskudd beregnes ved å summere direkte kostnader knyttet til luftambulansebaser i det regionale helseforetakets region samt andel av felleskostnader og administrasjon. Andelen tilsvarer det regionale helseforetakets eierandel i selskapet Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Foreløpig regnskap 2014 Budsjett 2015 Til og med 2011 fikk Luftambulansetjenesten ANS årlig tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet. I 2011 var tilskuddet 71 MNOK. Tilskuddet ble benyttet til å dekke kostnader knyttet til felles nasjonale oppgaver. I figuren ovenfor er disse kostnadene fordelt pr RHF i henhold til eierandel. Det innebærer at tall for 2011 er totalt årsregnskap. For 2015 er det vedtatt et samlet budsjett på kr I 2014 ble avtalen med seks svenske länsting signert. Den medfører regulerte priser for transporter over grensen. Når norske luftambulansehelikoptre utfører oppdrag i Sverige fakturerer vi det svenske länet som har rekvirert oppdraget. Tilsvarende blir Luftambulansetjenesten ANS fakturert for oppdrag utført i Norge av svenske helikoptre. I etableringsfasen av selskapet ble overskuddene lagt til egenkapitalen. Eierne utsteder et årlig oppdragsdokument til Luftambulansetjenesten ANS. Økonomisk stilles det krav til at side 1

24 Økonomisk plan Luftambulansetjenesten ANS skal gå i balanse. Sensommer/høst hvert år utarbeides en prognose for årsresultatet. Dersom prognosen viser et større positivt årsresultatet tilpasses årets siste tilskudd fra eierne slik at resultatet blir tilnærmet null. Dette ble første gang gjennomført i b. Forutsetning avtaler og kontrakter Luftambulansetjenesten ANS har i dag fire kontrakter knyttet til fly- og helikoptertjenestene. Ambulanseflykontrakten løper til 30. juni 2017 med opsjon på forlengelse i ytterligere 2 år. Første 2 års opsjon er utløst. I hovedkontraktene for ambulansehelikopter er begge opsjonene på forlengelse (2 + 2 år) utløst og kontraktene løper til og med mai Den siste kontrakten gjelder ambulansehelikopter på Evenes og gjelder for perioden fra mai 2015 til og med mai Samlet inkluderer de fire kontraktene 13 helikoptre ved 12 baser og 9 fly ved 7 baser, samt reservemateriell i form av to dedikerte helikoptre samt andel i et tredje helikopter og to fly. Kostnadene knyttet til kontraktene inkluderer fly/helikopter, piloter og redningsmenn, teknisk personell, samt nødvendig administrasjon og ledelse. De lokale helseforetakene ved basene er arbeidsgiver for henholdsvis helikopterlegene og flysykepleierne og dekker kostnadene knyttet til disse funksjonene. Vi har også avtaler med flere helseforetak, Stiftelsen Norsk luftambulanse og Forsvarbygg knyttet til leie av basefasiliteter for helikopter. For en helikopterbase og samtlige flybaser er basefasilitetene inkludert i kontrakt med operatøren. Utover disse avtalene foreligger det en avtale mellom Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet om bruk av 330 skvadronen til luftambulanseoppdrag. Denne betales av Luftambulansetjenesten ANS. c. Forutsetning aktivitetsstyring og prioriteringer I forbindelse med budsjettering årlig innhentes rapporter fra samtlige baser. Samtidig bes det om beskrivelse av forventet oppdragsutvikling ved basen. Budsjettert aktivitet for neste år baseres på baserapportene og våre egne vurderinger. Bruken av ressursene styres av AMK-sentralene og luftambulanselegene på vakt. For å sikre en mest mulig hensiktsmessig bruk av ressursene er det etablert Retningslinjer for bruk av luftambulanse, siste revidert pr 1. april Generelt påvirkes bruken av luftambulanse av endringer i sykehusstruktur og legevaktdistrikter, funksjonsfordeling og etablering av nye behandlingstilbud. Utviklingen i forbruk av flytimer pr regionalt helseforetak de siste fem årene: side 2

25 Økonomisk plan Budsjett 2015, inkl Evenes d. Forutsetning kostnadsbildet Kostnadsbildet er tett knyttet til kontraktene med operatørene. Som det fremgår av diagrammet utgjør kostnader direkte knyttet til helikopter- og flykontraktene hoveddelen av de totale kostnadene, ca. 90 %. Gjennom hele perioden utgjør andelen som går til administrasjon 3 % og felles (reservemateriell, bruk av 330.skvadron etc.) 7 % årlig av de totale kostnadene. Helikopter- og flykostnader inkluderer både fast månedlig vederlag i henhold til kontraktene og baseleie (for helikopter) samt de variable kostnadene (drivstoff, timeuttak, luftfarts- og operative avgifter). De variable kostnadene følger aktivitetsnivået. Pris for drivstoff følger markedspris og operatørenes avtaler. I kontraktene er det en prisjusteringsmekanisme som knytter prisjustering til 60 % av endring i konsumprisindeks og 40 % av endring i lønnsindeks samferdsel. Fast vederlag prisjusteres årlig i henhold til denne mekanismen. side 3

26 Økonomisk plan Adm og felles Helikopter Fly Foreløpig regnskap 2014 Budsjett 2015 De økte kostnadene knyttet til kontraktene har flere årsaker. Nye myndighetskrav som må implementeres og etterleves i tjeneste må betales av Luftambulansetjenesten ANS. Etter inngåelse av eksisterende kontrakt har det påløpt ekstra kostnader knyttet til økte krav og bedre sikkerhet i tjenesten. Dette gjelder sertifisering av EC145 og EC135 for bruk av nattsyn briller (NVG), etablering av trådløs intercom (Polycon), NVG til leger, reserveluft, skredsekk og nødpeilesendere til hele besetningen, samt nye braketter til oksygenflasker. Det har også vært nødvendig å utvide landingsplassen ved noen baser etter innføring av AW 139. Ved hver ny kontraktsrunde vil kostnadene øke, dette skyldes flere ting. Nytt materiell og oppgradering av materiellet er gjengangere i så måte. Likeså har lønnsutviklingen og priser for reservedeler vært høyere enn prisjusteringsmekanismen i eksisterende kontrakter. Pensjonsreformen har dessuten utløst store merkostnader hos operatørene. Operatørene har etablert endrede og mer robuste vedlikeholdskonsepter. Gitt at flykontrakten prolongeres ytterligere to år skal det, innenfor denne planperioden, ikke startes nye kontrakter for ambulansefly. I 2014 ble det signert kontrakt for ny ambulansehelikopterbase på Evenes. Basen settes i drift 1. mai Erfaringen fra denne siste anskaffelsen viser en større kostnadsøkning enn forventet. Leiekostnader knyttet til basene har økt. Dette skyldes at det har vært behov for oppgradering av basefasilitetene på grunn av slitasje og elde, men også fordi det stilles strengere krav til basefasiliteter. Styret vedtok i januar 2014, «Standard for basefasiliteter helikopter». Denne beskriver funksjonelle krav til lokaler og blir et godt grunnlag ved etablering av nye basefasiliteter. I 2014 flyttet helikopterbasen i Førde inn i nye lokaler bygget av helseforetaket. Selskapet forventet en økning i leieprisen, det til tross så ble økningen større enn antatt. Basen i Bergen tok i bruk ny brakkerigg høsten Luftambulansetjenesten ANS har inngått avtale med Forsvarsbygg om leie av kombihangar på Evenes, som skal benyttes som luftambulansebase. Leieperioden er til og med mai Det arbeides med etablering av permanente basefasiliteter på Evenes etter mai side 4

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 1. Fakta 2.1. Forutsetning finansiering Finansiering av Luftambulansetjenesten ANS skjer i form av tilskudd fra de fire eierne, de regionale helseforetakene. Tilskudd beregnes ved å summere direkte kostnader

Detaljer

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27. mars 2015 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN

Detaljer

Saksliste styremøte 25. april 2016

Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Bodø, 18. april 2016 Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 13. juni 2016

Saksliste styremøte 13. juni 2016 Saksliste styremøte 13. juni 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 [Sted] Gardermoen Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 20. mai 2016

Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13.05.16 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17. januar 2013 kl på Gardermoen.

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17. januar 2013 kl på Gardermoen. Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL STYREMØTE 17. JANUAR 2013 Vår dato: 18. januar 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17.

Detaljer

Saksliste styremøte 21. mai 2015

Saksliste styremøte 21. mai 2015 Saksliste styremøte 21. mai 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13. mai 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 7. september 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015

Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015 Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 5. oktober 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 30. januar 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 29. JANUAR 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29.

Detaljer

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 36 Økonomisk status pr 31.07.13 Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 29. september 2014 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2014 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

Saksliste styremøte 15. september 2016

Saksliste styremøte 15. september 2016 Saksliste styremøte 15. september 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 30.08.2016 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 8. mai 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 15.

Detaljer

Styresak Oppdragsdokument Bakgrunn. 2. Vurdering

Styresak Oppdragsdokument Bakgrunn. 2. Vurdering Styresak 34-2017 Oppdragsdokument 2017 Saksbehandler Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: 21.3.17 Møtedato: 30.3.17 1. Bakgrunn Oppdragsdokument 2017 for Luftambulansetjenesten HF ble formelt vedtatt og

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 1. mars 2011 Arkivnr.: STYREMØTE 24. FEBRUAR 2011 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar

Detaljer

Styremøte 28. januar 2016

Styremøte 28. januar 2016 Styremøte 28. januar 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 18.01.2016 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Saksliste styremøte 25. oktober 2016

Saksliste styremøte 25. oktober 2016 Saksliste styremøte 25. oktober 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24.10.16 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styresak Økonomisk status pr

Styresak Økonomisk status pr Styresak 59 Økonomisk status pr 31.10.13 Saksbehandler: Bård Mortensen og Mariann M. Hunstad Vår dato: 01.10.13 Møtedato: 05.12.13 1. Bakgrunn/fakta Avstemming er utført til og med august. Avsetning er

Detaljer

Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017

Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017 Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24. mars 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf. 918 20 828. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 1.mars 2013 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 17-2013 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen 13. mai 2013 kl 0900 1130

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen 13. mai 2013 kl 0900 1130 Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 13. mai 2013 STYREMØTE 13. MAI 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen

Detaljer

Saksliste styremøte 15. september 2017

Saksliste styremøte 15. september 2017 Saksliste styremøte 15. september 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 8.9.17 Arkivnummer: 012 Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 15. september 2017

Detaljer

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018?

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018? Langsiktige mål for luftambulansetjenesten Nye tider fra 2018? 1 Agenda 1. Luftambulansetjenesten ANS hvor står vi hvor går vi 2. Luftambulansetjenesten strategiske målsettinger framover 3. Ambulansehelikoptertjenesten

Detaljer

STYRESAK FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010

STYRESAK FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf 75 54 99 54. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17. februar 2011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2011 FORELØPIG

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapportering pr

Styresak Virksomhetsrapportering pr Besøksadresse: Torvgata 2, 86 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 81 Bodø Tlf: +47 75 54 99 5 Styresak 32-217 Virksomhetsrapportering pr 28.2.17 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad

Detaljer

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530 Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 18. juni 2010 STYREMØTE 17. JUNI 2010 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17.

Detaljer

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK Historie og om oss Historie og om oss HISTORIKK Det har vært utført lufttransport av pasienter i Norge siden 1930-tallet. Røde Kors lanserte ideen i 1926, men første kjente luftambulansetransport skjedde

Detaljer

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.04.2016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Saksliste styremøte 20. oktober 2016

Saksliste styremøte 20. oktober 2016 Saksliste styremøte 20. oktober 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13.10.16 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

Strategiplan 2010 2015

Strategiplan 2010 2015 Strategiplan 2010 2015 Selskapets formål Tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet Visjon Luftambulansetjenesten skal bidra til høy beredskap og rask og effektiv hjelp

Detaljer

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Ambulansehelikoptertjenesten Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Innhold Tilgjengelighet 2015 Ny base Evenes IFR prosjekt Landingsplass prosjekt Ambulansehelikopter 2018 - anskaffelsesprosjekt

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 3 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

Politiets bruk av ambulanseressurser

Politiets bruk av ambulanseressurser Rapport IS-5/2016 Politiets bruk av ambulanseressurser Publikasjonens tittel: Politiets bruk av ambulanseressurser Utgitt: 24. august 2016 Bestillingsnummer: IS-5/2016 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 4 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Avviklingsstyret

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 SAK NR 04-2013 Årlig melding 2012 Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2012 for Pasientreiser

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift Helse- og omsorgsdepartementet, postmottak@hod.dep.no Saksbehandler Pål Madsen E-post: pm@luftambulansetjenesten.no Tlf. 906 56 336 Vår ref: 2014/2 Deres ref: 10/2675 Bodø, 15.09.2014 Vedrørende forslag

Detaljer

Saksliste styremøte 24. 25. mars 2014

Saksliste styremøte 24. 25. mars 2014 Saksliste styremøte 24. 25. mars 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, mob 926 53 078 Vår dato: 17. mars 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksliste styremøte 25. september 2014

Saksliste styremøte 25. september 2014 Saksliste styremøte 25. september 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 18. september 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.03.2016 Møtested Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Detaljer

Den nasjonale luftambulansetjenesten

Den nasjonale luftambulansetjenesten Den nasjonale luftambulansetjenesten Pål Madsen Luftambulansetjenesten ANS 1 Pål Madsen Temaer Organisasjon Struktur Kapasiteter Sikkerhet Virksomheten Pasienter og behandling Opplæring og trening Nytte

Detaljer

Saksliste styremøte 20. juni 2014

Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, tlf.: 926 53 078 Vår dato:15. juni 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 06-2012 Årlig melding 2011 Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Pasientreiser

Detaljer

Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013

Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013 Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 3.oktober 2013 Arkivnummer: 012 Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektleder Fakta om luftambulansetjenesten i Norge Luftambulansetjenesten HF eies av de fire regionale helseforetakene. Foretaket har

Detaljer

Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Prehospital plan 2010 Revisjon Dialogmøte Arbeidsgruppe Oddvar Uleberg Arbeidsgruppens sammensetning Oddvar Uleberg, Seksjonsoverlege Luftambulanse, St. Olavs Hospital (leder) Kristen

Detaljer

Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Innhold Side: 2 av 11 0. Dokumentinformasjon... 3 0.1 Distribusjon... 3 0.2 Referanser...

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektleder Håkon Gammelsæter Fakta om luftambulansetjenesten i Norge Luftambulansetjenesten HF eies av de fire regionale helseforetakene.

Detaljer

Saksliste styremøte 4. desember 2014

Saksliste styremøte 4. desember 2014 Saksliste styremøte 4. desember 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.11.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 21.10.2015 SAK NR 35-2015 Rammer og føringer - budsjett 2016 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning. Status og av styrevedtak t.o.m. 31.03.2017 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status//

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

Dialogkonferanse. Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester. 24. april 2015

Dialogkonferanse. Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester. 24. april 2015 Dialogkonferanse Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester 24. april 2015 Dialogkonferanse anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Daglig leder Øyvind Juell Ambulansehelikoptertjenesten, formål,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 40-2015 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar budsjett for 2016 Gjøvik, 4.

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2011

OPPDRAGSDOKUMENT 2011 OPPDRAGSDOKUMENT 2011 TIL LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Selskapsmøte xx. xx 2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2011...

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 31.01.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 SAK NR 03-2017 Årlig melding 2016 Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av den samlede rapportering

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 SAK NR 46-2017 ADs orientering Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-14/012 Bodø, 14.2.2014 Styresak 25-2014/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 03.02.2016 Møtested Park Inn, Gardermoen Tid 10.00 13.30 Møteleder

Detaljer

Retningslinjer for bruk av luftambulanse

Retningslinjer for bruk av luftambulanse Retningslinjer for bruk av luftambulanse Fastsatt av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Gyldig fra 1. april 2009 Erstatter Retningslinjer for rekvirering av luftambulanse av 1. juli 1993,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Saksliste styremøte 20. februar 2017

Saksliste styremøte 20. februar 2017 Saksliste styremøte Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 9.2.207 Arkivnummer: 02 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Styre Møtedato 11.04.11 Møtested Tid: Styreleder Referent Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Helse Vest, RHF, Stavanger

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 03.02.2016 Møtested Park Inn, Gardermoen Tid 10.00 13.30 Møteleder

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017 SAK NR 40-2017 ADs orientering Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.

Detaljer

STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR AVISING AV AMBULANSEFLY

STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR AVISING AV AMBULANSEFLY Saksbehandler: Bård Mortensen, tlf. 97659170 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15. februar 2011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Årsplan for styret inkl. status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret inkl. status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 21. oktober 2014 Side 1 av 9 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2014-2015 inkl. for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2014-2015

Detaljer

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-

Detaljer

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge SAKSFREMLEGG Sak 10/11 Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 24.03.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 11/1140-8 Arkiv: 008 Innstilling

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør finans og økonomi Handlingsplan med tiltak for lukking av avvik ved gjennomføring av

Detaljer

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Instruks for styret Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS 1 1. Innledning Instruks for styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Innhold 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1. Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14... 4 Formål

Detaljer

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen I saken fremlegges Helse Nords eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter

Luftambulansetjenesten ANS. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter Luftambulansetjenesten ANS Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter Sikkerhet i luftambulansetjenesten Sikkerhetsutvalgets rapport 1997, utvikling, status Sikkerhetsstudie innlandshelikoptre 2013

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 23. juni 2016 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Drøftingsprotokoll SAK 45/2016 GJENNOMFØRING AV BUDSJETT 2016 Forslag

Detaljer

Styresak /4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016

Styresak /4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 2.6.2017 Styresak 77-2017/4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 Vedlagt følger styrets årsberetning

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-42/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 15.5.2014 Styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak

Detaljer

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hansen/Falch/Amundsen Bodø, 2.12.2016 Styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016 Formål Styret i Helse

Detaljer