Saksliste styremøte 15. desember 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste styremøte 15. desember 2016"

Transkript

1 Saksliste styremøte 15. desember 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte 15. desember 2016 kl på Scandic Bakklandet Hotel, Trondheim. Saksliste: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2016 Sak Virksomhetsrapport pr. 1. november 2016 Sak Lønnsoppgjør 2016 Sak Anskaffelse av ambulanseflytjenester Sak Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester - implementeringsprosjektet Sak Anskaffelse av basefasiliteter Sak Daglig leders orientering Sak Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell

2 Vår dato: 25. oktober 2016 Arkivnummer: 012 PROTOKOLL Styremøte 25. oktober 2016 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte pr telefon 25. oktober Til stede Daniel Haga (styreleder) Randi Midtgård Spørck (nestleder) Ingvill Skogseth Steinar Marthinsen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Mariann M. Hunstad Pål Madsen STYRESAK Godkjenning av innkalling. Innkalling til styremøtet er fremlagt. Styrets vedtak Innkalling til styremøte 25. oktober 2016 er godkjent. STYRESAK Godkjenning av saksliste. Sakslisten til styremøtet er fremlagt: Sak Sak Sak Sak Sak Sak Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. oktober Anskaffelse av ambulanseflytjenester Sak til AD-møtet Møteplan Styrets vedtak Sakslisten er godkjent. STYRESAK Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. oktober Protokoll fra 20. oktober 2016 er fremlagt Styrets vedtak Protokoll fra styremøte 20. oktober 2016 er godkjent.

3 STYRESAK Anskaffelse av ambulanseflytjenester. Strategi for anskaffelsen er endret i tråd med vedtak fra Helse Nord RHF. Styret gjennomgikk notatet som beskriver endret strategi og konsekvensene av denne. Styrets vedtak Styret tar status for prosjekt Anskaffelse av ambulanseflytjenester til orientering. Styret godkjenner endret strategi, som innebærer to fly i Alta og intet Kategori 2-fly (jet) i Tromsø. Styret godkjenner Konkurransegrunnlaget justert med de innspill som kom under møtet. Prosjektet gis fullmakt til å kvalitetssikre konkurransegrunnlaget med underbilag frem til endelig utsendelse (utføre mindre endringer i innhold så fremt dette ikke påvirker økonomi eller endrer overordnede krav eller målsetninger). Styret ber daglig leder fremme ny strategi og konkurransegrunnlaget for AD-møtet 14. november STYRESAK Sak til AD-møtet. Styret fikk fremlagt sak til AD-møtet tilpasset endret strategi for anskaffelse av ambulanseflytjenester. Styrets vedtak Styret godkjenner dokumentet «Anskaffelse av ambulanseflytjenester godkjenning av endret strategi og konkurransegrunnlag» ber daglig leder oversende sak til AD-møtet i henhold til gjeldende rutiner.

4 STYRESAK Møteplan Styret gjennomgikk og justerte forslag til møteplan. Styrets vedtak Styret ber daglig leder kalle inn til møter i henhold til vedtatt plan. Daniel Haga Randi Midtgård Spørck Steinar Marthinsen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremøter framover 15. desember 2016, Trondheim 27. januar 2017, pr telefon 16. februar mars mai juni september oktober desember 2017

5 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Virksomhetsrapportering pr Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Generelt Luftambulansetjenesten ANS tok i bruk nytt økonomisystem 1. november. Overgangen tok noe lengre tid enn planlagt og det gjenstår noe informasjon som må kvalitetssikres før overgangen erklæres avsluttet. På kostnadssiden faktureres vi etterskuddsvis for aktivitetsstyrte kostnader. Disse fakturaene kommer et stykke ut i neste måned. Styredokumentene skal være klare til utsendelse senest 8. desember og det gjør det vanskelig å få klar regnskap pr november. Rapporteringen er dermed pr 31. oktober. 2. Økonomi 2.1 Generelt Regnskapet er avstemt pr 31. oktober Det er foretatt avsetninger på til sammen 14,6 MNOK for bruk av medisinske gasser, regnskapshonorar, timeuttak, baseleie, drivstoff, diverse operative og luftfartsavgifter. Rente på bankkonto er bokført pr 30. september Regnskap pr Tekst Hittil i fjor Regnskap Prognose 2016 Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat

6 2.3 Større avvik Prognose Sum driftsinntekter er korrigert med tilsvarende reduksjon av faktura for tilskudd desember jf. styresak På kostnadssiden er de største avvikene (+/- 1 MNOK) mellom regnskap pr oktober og prognose knyttet til følgende; Personalkostnader avviket på i overkant av 1 MNOK skyldes i hovedsak to faktorer. Ved utgangen av oktober har vi bokført refusjon sykepenger på 0,9 MNOK. Sykemeldingene er ikke fullt ut erstattet av vikarer. Videre er årets lønnsoppgjør ikke utbetalt ved utgangen av oktober. Fast vederlag m.m. viser et underforbruk på i overkant av 5 MNOK. I prognosen er det inkludert oppgjør for bakvaktsordningen Lørenskog, denne ble betalt i november. Prognosen inkluderer videre oppgjør for en kontraktsfestet terskelverdi. Faktura for denne er ikke mottatt. Indirekte kostnader, inkluderer drivstoff, diverse operative utg. og luftfartsavg., viser et overforbruk på 0,9 MNOK. 0,7 MNOK av dette knyttes til diverse operative utgifter. Drift, vedlikehold og service, inkluderer vedlikehold og drift av kommunikasjonsteknisk utstyr, medisinsk teknisk utstyr, LABAS samt forbruk av medisinske gasser, og viser et underforbruk på 1,2 MNOK. Kostnadsprognosen ble økt som følge av forventete kostnader knyttet til nødnett. Disse kostnadene er foreløpig ikke fakturert oss. Administrative kostnader, inkluderer en rekke kostnader knyttet til driften av selskapet samt forbruk konsulenttjenester, viser et underforbruk på 4 MNOK. Vi mangler noen fakturaer knyttet til anskaffelsesprosjektene. 2.4 Konklusjon økonomi Resultat pr 31. oktober er 18,6 MNOK, noe som er bedre enn prognosen. Som nevnt gjenstår en del faktura som tilsier at endelig resultat blir nærmere prognosen.

7 3. Flytimeproduksjon tom oktober Flytimeproduksjon ambulansefly Ambulansefly - flytimer Budsjett budsj. tom okt 2016 tom okt 3.2 Flytimeproduksjon ambulansehelikopter Ambulansehelikopter - flytimer Budsjett budsj. tom okt 2016 tom. okt 3.3 Kommentar produksjonsutvikling Ambulanseflyene har til og med oktober flydd 8719 timer. Dette er 267 timer over budsjett. Til sammenligning var produksjonen på samme tid i fjor 8462 timer. Ambulansehelikoptrene har til og med oktober flydd 8356 timer. Dette er 355 timer over budsjett. I fjor på samme tidspunkt var produksjonen 7841 timer. Tilgjengeligheten for Lufttransport RW AS ambulansehelikoptre har i gjennomsnitt vært 96,6 % så langt i år. Tilsvarende tall for Norsk Luftambulanse AS er 97,7 %.

8 3.4 Kommentar pr RHF Budsjett 2016 er første år der kostnadene ved drift av ambulanse- og flybasene fordeles mellom eierne basert på ny finansieringsmodell. Dette innebærer at gjennomførte oppdrag knyttes til hjemkommune på pasienten. Kort oppsummert innebærer det at det regionale helseforetaket hvor pasienten er hjemmehørende får kostnaden i henhold til en gjennomsnittsberegning over siste tre år. Finansieringsmodellen bygger på antall gjennomførte oppdrag, tabellene nedenfor viser en oversikt over antall flydde timer. Tabellene nedenfor viser differansen mellom produserte og budsjetterte timer. Søyle under 0-streken viser produksjon lavere enn budsjettert Region nord avvik produksjon/budsjett Ambulansefly Ambulansehelikopter Region midt avvik produksjon/budsjett Ambulansefly Ambulansehelikopter

9 Region vest avvik produksjon/budsjett Ambulansehelikopter Region sør-øst avvik produksjon/budsjett Ambulansefly Ambulansehelikopter 4. Kvalitet 4.1 Revisjoner Grunnet anskaffelsesprosessene både på ambulansefly og helikopter er det ikke gjennomført kvalitetsrevisjoner hos operatørene i år. Årsaken er både intern kapasitet og at begge operatørene er tilbydere. Ny revisjonsplan for 2017 skal godkjennes av daglig leder i desember. Det er gjennomført interne revisjoner ved Flykoordineringssentralen og ved Medtek. Hos Flykoordineringssentralen ble det avdekket 13 avvik og ni forbedringspunkter. Ingen av avvikene anses som alvorlige. Hos Medtek ble det avdekket syv avvik og fire forbedringspunkter. Ingen av avvikene anses som alvorlige. Det er gjort tiltak i forhold til alle avvik.

10 Det Norske Veritas gjennomførte en resertifisering av alle selskapets lokalisasjoner i august. Det ble ikke funnet avvik, men foreslått noen forbedringspunkter. Det er gjennomført økonomisk revisjon knyttet til de tre kontraktene vi har med operatørene. Revisjonen gjennomføres med ekstern revisor og vi avventer endelig rapport derfra. 4.2 Avvikshåndtering internt i selskapet Grafene nedenfor er hentet i hendelsessystemet Opscom. Disse viser oppsummert innmeldte avvik sortert på type pr.8. desember I systemet ligger en sikkerhetsstyringsfunksjon basert på de fire faste klassifiseringsområdene Kritiske hendelser, Driftsavvik, Driftsforstyrrelser og Andre hendelser. Alle typer hendelser blir registrert i statistikken og vil telle med i det klassifiseringsområdet så snart hendelsen er registrert. Det er selskapet som selv som har satt inn nivået (KPI tallet) for den enkelte klassifisering og at det skal måles til stigende verdier. Å sette stigende verdi betyr at vi har satt ett tall (nivå) som ikke bør overstiges. Grafene angir også hvor mange slike hendelser det har vært siste 30 dager og så lang i inneværende år Liste over Kritiske hendelser Begge hendelsene er innrapportert av innsender som kritisk og omhandler kommunikasjon mellom ulike parter i planleggingen av ambulanseflyoppdrag: 1. Hendelse på FKS i desember hvor de ikke fikk en NOTAM når de stenger rullebanen for brøyting. Dette gjør det vanskelig å planlegge, og det gjør at fly blir stående på bakken lenger enn de må. Samtidig blir også ambulanser stående og vente på pasienter. NOTAM er informasjon til flygende personell, om viktige forhold vedrørende flygning. 2. Hendelse i februar hvor FKS ikke involveres i den medisinske planleggingen hvor det bes om flygeplan, uten at oppdraget var kjent for dem.

11 5. Intern drift i selskapet Selskapet siden 2014 vært en IA-bedrift. Våre IA-mål er kommentert under. 5.1 Helse, miljø og sikkerhet IA-avtalens mål 2. Ingen fysiske skader som følge av jobben. Pr dags dato er det ingen kjente jobbrelaterte personskader i år. På forsommeren ble det gjennomført vernerunder ved samtlige lokalisasjoner. 5.2 Personell IA-avtalens mål 1. Korttidsfraværet skal ikke overstige 3,5 %. For ansatte som ikke arbeider turnus er tallet 0,6 % pr utgangen av oktober. For ansatte som arbeider turnus er tallet 2,99 % pr utgangen av oktober. Som en følge av langtidssykemelding det tilsatt en vikar ved Flykoordineringssentralen. Simen Ristan Frantzen begynner i månedsskiftet november-desember. IA-avtalens mål 3. Tilby jobb til personell med relevant kompetanse og minst 50 % restarbeidsevne. Vi har i dag en ansatt i denne kategorien. IA-avtalens mål 4. Alle arbeidstakere bør stå i jobb til de er 67 år. Vi har i dag en ansatt som er eldre enn 67 år og fortsatt i arbeid. Ingen har så langt sluttet tidligere enn ved fylte Oppsummering Økonomisk status pr. 31. oktober viser et overskudd på drøyt 18 MNOK. Prognosen viser fortsatt, som beskrevet over, at vi bør ende på et resultat tilnærmet i balanse. Timeproduksjonen for både helikopter og fly ligger over budsjett. Fortsetter trenden ut året vil vi se høyere tall en noen gang tidligere. Dette er hensyntatt i prognosen. Selskapet har i hovedsak grunnet de to store anskaffelsene ikke hatt kapasitet til kvalitetsrevisjoner av operatørene i år. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar virksomhetsrapport pr. 31. oktober 2016 til orientering. Øyvind Juell daglig leder

12 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Lønnsoppgjør 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: 22. november 2016 Møtedato: 15. desember Bakgrunn/fakta Daglig leder gjennomfører årlige lønnsforhandlinger med ansatte med individuelle lønns- og arbeidsavtaler. Rammen settes av styret, og styret har tradisjonelt delegert dette til styreleder. Styret skal tilsvarende forhandle lønnsjustering med daglig leder. Også dette har vært delegert til styreleder. Et av grunnlagene for lønnsjusteringene er resultatene fra lønnsoppgjørene i helseforetakene. Arbeidsgiverforeningen Spekter skriver: I Spekter helse og Spekter øvrige har det vært stor lojalitet til frontfaget. Hovedtyngden av alle virksomhetene i Spekter har landet på rundt 2,4 %, altså en gjennomsnittlig lønnsvekst som ligger innenfor de rammene som konkurranseutsatt sektor legger. (PS! Ikke ferdig med Legeforeningen.) Spekter skriver også at kommune- og statsoppgjørene har holdt seg innenfor en ramme på 2,4 %. 2. Anbefaling/konklusjon Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styreleder gis fullmakt til å fastsette ramme for lønnsoppgjøret for 2015 for ansatte med individuelle lønns- og arbeidsavtaler. Styreleder gis fullmakt til å forhandle lønnsjustering for daglig leder. Øyvind Juell daglig leder

13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Daglig leders orientering Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Daglig leder ønsker å informere styret om følgende saker: a. Fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) AD-møtet har bestemt at Luftambulansetjenesten ANS skal bli et helseforetak. Det medfører ikke store praktiske endringer. Eierstyringsgruppen ivaretar formalitetene i forhold til Brønnøysundregistrene. Drøftingsmøte med tillitsvalgte i henhold til Hovedavtalen gjennomføres 14. desember. Endringen skal gjelde fra 1. januar b. Prosjekt Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Som en del av behandlingen av strategien for ambulanseflyanskaffelsen, godkjente AD-møtet 23. mai at det skal gjennomføres et effektiviserings- og forbedringsprosjekt. Prosjektet skal involvere relevante parter, herunder lokale- og regionale helseforetak, representanter fra tjenesten og brukerne. Av momenter som vil bli belyst nevnes særlig medisinsk koordinering, der vi i dag har tre koordineringspunkter, samt tilbringertransportene mellom flyplasser og sykehus, herunder ambulansekapasitet og ledsagerbehov utover standard ambulansebemanning. Det antas at det også er en rekke andre forhold som kan bidra til en mer effektiv utnyttelse av ambulanseflytjenesten. Da eventuelle tiltak i stor grad vil ligge under andre instansers ansvarsområde, er det viktig med en bred forankring i arbeidet. Prosjektet har et budsjett på kr ,- i Daglig leder er i dialog med Helse Midt-Norge med tanke på leie inn Håkon Gammelsæter som prosjektleder. Prosjektet vil igangsettes i januar 2017 og har en tidsramme inntil sommeren Daglig leder vil på en egnet måte involvere RHFene og berørte HF i prosjektet og kommer tilbake til dette i januar. c. Prosjekt Digital landingsplassoversikt Se vedlagte statusrapport. d. IFR-prosjekt (prosjekt EILAT Enroute IFR Luftambulansetjenesten) IFR rutestruktur er etablert og vil etter valideringsflyging og opplæring bli satt i drift andre kvartal Meldt formelt fra Avinor med publisering av rutestruktur e. Innleie av reservehelikopter Luftambulansetjenesten ANS dekket innleie av ekstra reservehelikopter onsdag 16.

14 november 2016 for deltakelse på Samvirkeøvelse i regi av Grenseredningsrådet i Midt-Skandinavia og LRS Øvingsforum Nord-Trøndelag. I tillegg var det godkjent at beredskapshelikopter i Trondheim deltok, samt at det deltok et svensk ambulansehelikopter. Hensikten, i tillegg til å delta på øvelsen, var fokuset på grenseoverskridende kommunikasjon på Nødnett/Rakel, som er en kjent utfordring for ambulansehelikoptre. Norsk Luftambulanse AS er bedt om å avlevere en evalueringsrapport. f. Anskaffelse av personlige overlevingsdrakter til leger på Ål og Dombås Operatørene anskaffer og vedlikeholder overlevingsdrakter for det medisinske personellet. Kostnader til anskaffelse dekkes av oss. Kravet er at på baser hvor slike drakter benyttes regelmessig skal medisinske besetningsmedlemmer som forventes å jobbe over 8 uker ha personlig tilpasset drakt. Derfor er basene Ål og Dombås kun oppsatt med drakter i rotasjon av ulike størrelser. Tilbakemeldinger fra medisinsk leder på Ål er at dette ikke fungerer tilfredsstillende og det er behov for å bytte ut flere drakter. I nye avtalen om Kjøp av ambulansehelikoptertjenester fra 1. juni 2018, skal fast medisinsk personell (alle baser) skal også ha personlig drakt. I en ny Endringsordre nr. 21 skal Norsk Luftambulanse AS derfor anskaffelse personlige overlevingsdrakter til leger på Ål og Dombås innen 1. mars g. Anskaffelse av medisinsk utstyr Anskaffelse av Transportkuvøser og ultralydsutstyr er i rute med hovedleveranser rundt årsskiftet og innfasing første kvartal Løsning for transport av pasienter med spesielle utstyrsbehov, slik som ECMO og IABP, er under utarbeidelse. Denne løsningen benytter utstyr fra sykehuset og omfatter spesielle behov for innfestning og håndtering til/fra og om bord i fartøyene. h. Bemanning Medtek Medisinskteknisk verksted har ansatt nåværende vikar Kennet S. Kristiansen i fast stilling mvf. 1. januar Dette befester nødvendige ressurser for gjennomføringsevne av pågående og planlagte prosesser også fram mot ny ambulansehelikopterkontrakt og overtagelse av legebiltjenesten. i. Lufttransport RW AS Hendelse under utførelse av SAR-oppdrag vil bli orientert om muntlig. j. Norsk Luftambulanse AS Daglig leder var i første møte med ny AD Rune Midtgaard 14. november. Rapport etter bakvakt på Lørenskog i sommer er mottatt. Hovedkonklusjonen er at bakvakt er et godt verktøy for å høyne beredskapen. Alle ved basen er positive til ordningen. Av forbedringspunkter nevnes at overnattings- og basefasilitetene for øvrig er ikke tilfredsstillende over tid og må gjøres noe med.

15 2. Anbefaling Daglig leder anbefaler at styret tar sakene til orientering. Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar orienteringene fra daglig leder til orientering. Øyvind Juell daglig leder

16 Vedlegg 1 STATUSRAPPORT STATUSRAPPORT FOR PERIODEN: 10. OKTOBER 30. NOVEMBER 2016 BASIS INFORMASJON Prosjektnavn Digitale landingsplasser LZ North Prosjekteier Roy Inge Jenssen Prosjektkoordinator Kjetil Vik Prosjekt leder ECC Kirsten Elisabeth Bøe Baseplan sluttdato Budsjett Nok ,- PROSJEKTSTATUS Tid Budsjett Scope Følger plan Kan gi avvik Aviik fra plan Fremdriften på utviklingen av LZ North er noe bak plan, dette skyldes i hovedsak tilleggsinformasjon/ønske om endringer på flere av kravene som var definert. Påløpte kostnader er pt. i henhold til plan men vil påvirkes av at en del endringsønsker som medfører ekstra tidsforbruket. Dette vil igjen medføre ekstra kostnader for å ferdigstille produktene. Gjennom den iterative testingen har det kommet frem flere spesifikke ønsker som ikke var identifisert da kravspesifikasjonen ble skrevet i August Flere av disse tilleggskravene/spesifiseringene anses, basert på tilbakemeldinger fra LAT, som avgjørende for å kunne ha den kvaliteten på sluttproduktet som er nødvendig. AKTIVITETER HOVEDAKTIVITETER I PERIODEN SPRINT 3-5 hvor det i hovedsak er videreutvikling på ios og WEB og hvor det har vært mange iterasjoner & testing av disse plattformene. I tillegg har det blitt brukt betydelig tid på Android plattformen for å gjøre denne klar for ny testrunde. Det har, på forespørsel fra LAT, blitt foretatt undersøkelser av datagrunnlaget/kartgrunnlagene for nabolandene Sverige og Finnland for å kunne innlemme disse kartene i løsningen. En egen Project Change Request Rapport utarbeides rundt dette. Utvidede undersøkelser rundt luftfartshinder register og hvordan disse skal vises i LZ North.

17 STATUSRAPPORT AVVIK I PERIODEN Planlagt opplæringsdato utsatt til Januar & Februar Tidsavvik på ferdigstillelse av ios og WEB plattformene PLANER FOR KOMMENDE PERIODE Sluttføre testing av WEB grensesnittet Teste ny versjon av ios og Android Klargjøre for akseptansetester (Januar uke 3) Utarbeide kursmateriell & opplæring for AKTIVITETER SOM AVVENTER AVKLARING FRA KUNDE/LAT I KOMMENDE PERIODE FREMDRIFT I FORHOLD TIL PLAN Effort Godkjenning av Project Change Request for kartimplementasjon av Sverige og Finland i LZ North Tilbakemelding på forretningsplan for LZ WORLD (å selge LZ North løsningen til andre land) Godkjenning av ny sluttdato for prosjektet Hours June-August September October November December Estimated Actuals Påløpte timer som er brukt frem til = 833 Cost NOK Jun-August September Oktober November Desember PTE Actuals PTC Kostnader som er påløpt pr = Nok

18 STATUSRAPPORT RISIKO VURDERING ID Risiko Beskrivelse Konsekvens Kategori Sannsynlighet 1- Liten, 2- Middels 3- Stor Konsekvens Omfang 2- Liten, 4- Moderat 6- Betydelig Prioritering Strategi / Mitigerende tiltak Ansvarlig Status 3 Testteam (ECC & LAT) har ikke samme forståelse av kravene og forventet resultat Det er uenighet om kravet er møtt eller ikke Krav Akseptansetest kriteriene er godkjent på forhånd av LAT. Dersom det oppstår uenighet bør det diskuteres om det er behov for ytterligere spesifiseringer av krav /test kriterier LAT/ECC Åpen Det kommer opp stadige ønske om endringer på funksjonalitet under testingen Apple godkjenner ikke appen Implementering av ekstra kartgrunnlag (Sverige &Finland) kan utsette ferdigstillelse av prosjektet Ønsker om tilpassninger / endringer fører til at prosjektet tar lenger tid en planlagt og øker kostnadene Krav ios-appen blir ikke tilgjengelig på AppStore Teknisk Det tar lenger tid å ferdigstille LZ North App om disse kartene skal være med fra produktet lanseres Krav LAT må gjennomgå alle ønsker fra sitt testteam og enes om hvilke som skal fremmes som PCR slik at konsekvensene er avklart og godkjent fra begge parter om en ønsker å holde kontroll med kostnader og tid. Må være tidlig ute med å sende til AppStore slik at man rekker i hvertfall 2 runder a en uke. Må sørge for at appen virker bra. Husk på at testing vil foregå utenfor Norge. Man kan implementere kartene i en versjon som kommer etter første release for å unngå at hele lanseringen utsettes LAT ECC LAT Åpen Åpen Åpen