Saksliste styremøte 6. september 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste styremøte 6. september 2016"

Transkript

1 Saksliste styremøte 6. september 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte 6. september 2016 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen kl Saksliste: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. juni 2016 Sak Økonomisk status Sak Virksomhetsrapportering til styret Sak Oppdragsdokument 2016 status Sak Budsjett 2017 Sak Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Sak Anskaffelse av ambulanseflytjenester Sak Hendelse ved redning i bratt lende Sak Kvalitet og miljø Sak Nasjonal standard for helsepersonell som transporterer syke nyfødte i luftambulansetjenesten Sak Basefasiliteter ambulanseflytjenesten Sak Daglig leders orientering Sak Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell Daglig leder

2 PROTOKOLL Vår dato: 13. juni 2016 Arkivnummer: 012 Styremøte 13. juni 2016 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte 13. juni 2016 på Gardermoen. Til stede Daniel Haga (styreleder) Randi Midtgård Spørck (nestleder) Ingvild Skogseth Steinar Marthinsen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Mariann M. Hunstad Bård Mortensen Pål Madsen STYRESAK Godkjenning av innkalling Innkalling til styremøtet er fremlagt. Styrets vedtak Innkalling til styremøte 13. juni 2016 er godkjent. STYRESAK Godkjenning av saksliste Sakslisten til styremøtet er fremlagt: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2016 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. mai 2016 Sak Økonomisk status Sak Anskaffelse av ambulanseflytjenester Sak Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Sak Orienteringssaker Sak Eventuelt Styrets vedtak Sakslisten er godkjent. STYRESAK Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2016 Protokoll fra 20. mai 2016 er fremlagt. Styrets vedtak Protokoll fra styremøte 20. mai 2016 er godkjent..

3 STYRESAK Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. mai 2016 Protokoll fra 20. mai 2016 er fremlagt. Styrets vedtak Protokoll fra styremøte 30. mai 2016 er godkjent. STYRESAK Økonomisk status pr. 31. mai 2016 Bokført resultat ved utgangen av mai er 7,9 MNOK, 2,7 MNOK under budsjett. Styrets vedtak Styret tar økonomisk status pr. 31. mai 2016 til orientering. STYRESAK Anskaffelse av ambulanseflytjenester Historikk, status og planer framover for anskaffelsen av ambulanseflytjenester ble gjennomgått i detalj og diskutert. Styrets vedtak er gjengitt i referat fra styringsgruppemøtet. Mer detaljer finnes i det referatet. Styrets vedtak 1. Styret tar redegjørelse og status for prosjekt anskaffelse av nye ambulanseflykontrakter til orientering. 2. Daglig leder følger opp strategiarbeidet og anskaffelsesprosjektet i tråd med resultatet av AD-møtet 23. mai 2016, diskusjonene i styret samt tidsplanen for prosjektet. STYRESAK Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Statusrapport fra anskaffelsesprosjektet ble fremlagt. Saken skal behandles i AD-møtet senere 13. juni Pressemelding ble fremlagt og justert. Styrets vedtak Styret tar status for Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester 2018 til orientering. STYRESAK Orienteringssaker Styret ble orientert om følgende saker: a. Anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr. Kuvøse tilbyder er valgt. Første kuvøse blir levert til høsten og skal brukes til opplæring og testing. Leveransen fortsetter i Ultralyd tilbyder er valgt. Første leveranse skjer senhøsten. Den nasjonale avtalen for multimonitor endte med valg av Corpulse. Utstyret er under innføring i LAT. Det arbeides med brakettløsning for innfesting. b. Eierstyringsgruppen har bedt om møte med selskapet 2. september Agenda oversendes i forkant. c. Selskapet skal resertifiseres på kvalitet- og miljø (ISO 9001:2015 og ISO ) august d. Nasjonal standard for transport av syke nyfødte i luftambulansetjenesten. Utkast har vært ute til høring. Det er uenighet om innretningen av denne standarden, som i nåværende form handler om kompetansekrav. Prosjektgruppen følger opp saken gjennom sommeren.

4 e. Kommende styremøter: 6. september 2016 kl 1400 på Gardermoen. 20. oktober kl 1500, Tromsø. Følges opp med besøk på helikopterbasen 21. oktober. f. Helikopterlandingsplass ved sykehus. Prosjektet skal utbedre nødvendige landingsplasser for nye redningshelikoptre ved norske sykehus. Sykehusbygg HF driver prosjektet. Det har vært stillstand i prosjektet i påvente av vind og støydata for AW101, samt et behov for prøveflyging inn til enkelte sykehus med helikopteret for å avklare nødvendige tiltak. Styrets vedtak Styret tar saken til orientering. STYRESAK Eventuelt Intet. Daniel Haga Randi Midtgård Spørck Steinar Marthinsen Ingvill Skogseth Arild Østergaard

5 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Økonomisk status pr Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Regnskapet er avstemt pr 30. juni i år. Det er foretatt avsetning på 3,1 MNOK. Avsetningen gjelder drivstoff, timeuttak, baseleie og regnskapshonorar. 2. Regnskap pr Tekst Hittil i fjor Regnskap Budsjett % Avvik Budsjett Refusjoner og tilskudd ,0 % Andre inntekter DRIFTSINNTEKTER ,1 % Personalkostnader ,8 % Avskrivninger ,0 % Fast vederlag mm ,3 % Operative driftsutgifter ,5 % Risiko og sikkerhet ,0 % Indirekte kostnader ,3 % Drift, vedl. og service ,5 % Andre driftsutgifter ,5 % Adm. kostnader ,2 % Reise ,1 % Salgs/reklamekostnader ,0 % Kontigenter, gebyr ,2 % Forsikringer ,9 % Tap/gevinst o.l SUM KOSTNADER ,8 % DRIFTSRESULTAT ,6 %

6 Driftsresultat pr 31. juli 2016 er 16,7 MNOK. Sum kostnader hittil i år er noe lavere enn budsjettert, mens sum inntekter er omtrent som budsjettert. 2.2 Inntekter Kontogruppen inntekt følger budsjett. 2.3 Kostnader I det følgende kommenteres forbruk på kontogrupper som viser større avvik fra budsjett, enten i form av avvik i prosent eller beløp. 2.4 Indirekte kostnader Kontogruppen inkluderer kontiene Drivstoff, Diverse operative utgifter og Luftfartsavgifter. Kontogruppen viser et lavere forbruk enn budsjettert med 8,4 MNOK. I hovedsak skyldes det lavere forbruket lavere pris på drivstoff enn budsjettert. Vi budsjetterte med kr 9 til kr 12 avhengig av kontrakt. Hittil i år har laveste betalte literpris vært kr 6,11 og høyest betalte literpris kr 13,07, mens gjennomsnittlig literpris hittil i år er på kr Administrative kostnader Kontogruppen inkluderer en rekke konti knyttet til drift av selskapet samt konto for konsulenttjenester. Avviket i forhold til budsjett knyttes primært til konto for konsulenttjenester. Budsjett for kontoen inkluderer samtlige prosjekter selskapet skal gjennomføre. Budsjett for konto periodiseres etterskuddsvis. Vi forventer større faktura knyttet til begge anskaffelsesprosjektene, samt Nasjonal HEMS IFR struktur. 2.6 Finans Bankrenter er bokført til og med juni. 2.7 Konklusjon økonomi Tekst Hittil i fjor Regnskap Budsjett % Avvik Budsjett DRIFTSRESULTAT ,6 % Finansinntekter ,9 % Finanskostnader NETTO FINANS ,7 % RESULTAT FØR SKATT ,0 %

7 Bokført resultat ved utgangen av mai er 17 MNOK, som er høyere enn budsjettert. Likviditeten for selskapet er tilfredsstillende. 3. Flytimeproduksjon tom juli Flytimeproduksjon ambulansefly og ambulansehelikopter Måned Status Amb hkp Status Amb fly Kommentar Jan Ambulansehelikopterproduksjonen i januar var 38 timer over budsjett. Ambulanseflyproduksjonen for årets første måned var 37 timer over budsjett. Feb Ambulansehelikopterproduksjonen i februar var 161 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 122 timer over budsjett. Mars Ambulansehelikopterproduksjonen i mars var 1 time over budsjett. Ambulanseflyene fløy 41 timer under budsjett. April Ambulansehelikopterproduksjonen i april var 54 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 77 timer over budsjett. Mai Ambulansehelikopterproduksjonen i mai var 19 timer under budsjett. Ambulanseflyene fløy 57 timer over budsjett. Juni Ambulansehelikopterproduksjonen i juni var 39 timer under budsjett. Ambulanseflyene fløy 9 timer over budsjett. Juli Ambulansehelikopterproduksjonen i juli var 15 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 81 timer under budsjett. Aug Sept Okt Nov Des

8 3.2 Kommentar pr RHF Framstillingen viser utvikling til og med juli sammenlignet med samme periode i fjor. Helse Nord RHF Budsjett Differanse Utført Differanse Utført Fly Helikopter Helse Midt-Norge RHF Utført 2016 Budsjett 2016 Differanse Utført 2015 Differanse 2016 Fly Helikopter Helse Vest RHF Utført 2016 Budsjett 2016 Differanse Utført 2015 Differanse 2016 Helikopter Helse Sør-Øst RHF Utført 2016 Budsjett 2016 Differanse Utført 2015 Differanse 2016 Fly Helikopter Kommentar produksjonsutvikling Ambulanseflyene har til og med juli flydd 6117 timer. Dette er 180 timer over budsjett. Til sammenligning var produksjonen på samme tid i fjor 5975 timer. Tilgjengeligheten for ambulanseflyene i juli var på 95,45 %. Ambulansehelikoptrene har pr juli flydd 5748 timer. Dette er 286 timer over budsjett. I fjor på samme tidspunkt var produksjonen 5402 timer. Tilgjengeligheten for Lufttransports ambulansehelikoptre var 94,91 % i juli. Tilgjengelighetstallet for NLA var 96,56 %. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar økonomisk status pr. 31. juli 2016 til orientering. Øyvind Juell daglig leder

9 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Virksomhetsrapportering til styret Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Styret startet på styremøte en diskusjon rundt virksomhetsrapporteringen i selskapet. Daglig leder fremmer denne saken med bakgrunn i diskusjonene på siste styremøtet for eventuelt å justere og forbedre dagens virksomhetsrapportering til styret. Vedlagt følger et eksempel på dagens virksomhetsrapportering. Denne har utviklet seg over tid, men har stort sett vært uendret de siste par årene. Som tittelen på saken indikerer er det fokusert på økonomirapportering. I tillegg er aktivitet (flytimeuttak) og tilgjengelighet (fly/helikopter og besetning klar for utrykning i prosent) viet plass i rapporten. Dette har vært styrets viktigste elementer å ha oversikt over og kontroll med. Vedlagt følger også et eksempel på virksomhetsrapportering fra Pasientreiser ANS. Pasientreiser ANS og Luftambulansetjenesten ANS er to svært forskjellige selskaper. Det i seg selv betyr at deres rapportering ikke kan adopteres direkte av Luftambulansetjenesten ANS. Rapporten kan likevel bidra til diskusjon om mulige endringer i vår rapportering. 2. Vurdering Selskapet har ikke benyttet begrepsapparat som Key Performance Indicators (KPI)/nøkkeltallsindikatorer (IFN). Det ligger likevel indikatorer i rapporteringen. Selskapet har bare i liten grad innvirkning selv på disse faktorene: 1. Økonomirapportering. Selskapet har ikke kontroll med timeuttak, drivstoffpriser, luftfartsavgifter, prisstigning, lønnsinndeks (de to siste danner grunnlaget for økning av fast vederlag til operatørene). 2. Timeuttak fly. Timeuttak styres overordnet av Retningslinjer for bruk av luftambulanse, utgitt av Luftambulansetjenesten ANS Timeuttaket styres ellers av AMK-sentralene, medisinsk ledelse og vakthavende personell. Bruken gjenspeiler også blant annet struktur- og funksjonsfordelingsamt organisering av kommunal legevakttjeneste. 3. Timeuttak helikopter. Se kommentar timeuttak fly. 4. Tilgjengelighet fly. Tilgjengelighet i prosent er en kvalitetsparameter som sier noe om ressursenes teoretiske tilgjengelighet. Lav tilgjengelighet vil naturlig nok få spesiell oppmerksomhet. I tillegg vil en lav tilgjengelighet kunne utløse avkorting i fast vederlag til operatøren.

10 5. Tilgjengelighet helikopter. Se kommentar tilgjengelighet fly. Avkorting i fast vederlag er i helikoptertjenesten rettet mot antall timer sammenhengende der en base er av beredskap. Timeuttak fly og helikopter er i dagens rapportering blant annet presentert i en tabell med fargede piler som indikerer uttak i forhold til budsjett. Tilsvarende kan også andre indikatorer settes opp. Da må styret ta stilling til et måltall for tilgjengelighet for fly og helikopter. Sannsynligvis må måltall for tilgjengelighet spesifiseres for hver type luftfartøy. Eksempel: Økonomi x Budsjett Tilgjengelighet FW x % y % Tilgjengelighet RW x % y % Hittil i år Resultat Mål Avvik Farge Utvikling Prognose Oppdragsdokumentet blir behandlet særskilt. Første styremøte etter overlevering i selskapsmøtet blir dokumentet presentert for styret med daglig leders vurderinger. Over sommeren rapporteres status på aksjonspunktene. Spesielle rapporteringspunkter underveis i året behandles separat. I tillegg rapporteres spesielle hendelser i tjenesten. Styret bør ta stilling til om disse rapporteringspunktene er de rette, om de er tilstrekkelig for styrets behov, eventuelt enes om andre punkter. 3. Anbefaling Daglig leder anbefaler styret å enes om fremtidige parametere for virksomhetsrapportering som tilfredsstiller styrets behov for styring og kontroll med selskapet. Parameterne vil bli innarbeidet i kommende virksomhetsrapportering. Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Virksomhetsrapporteringen skal omfatte følgende punkter: o (fylles inn etter diskusjoner i styret). Øyvind Juell daglig leder

11 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Økonomisk status pr Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, Bård Mortensen Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Regnskapet er avstemt pr 31. mars i år. Det er foretatt avsetning på 23 MNOK. Avsetningen gjelder drivstoff, timeuttak, luftfartsavgifter, regnskapshonorar, medisinske gasser, diverse operative utgifter og bruk av 330 skv. til og med april. 2. Regnskap pr Tekst Hittil i fjor Hittil i År Budsjett % Avvik Budsjett Refusjoner og tilskudd ,2 % Andre inntekter DRIFTSINNTEKTER ,2 % Personalkostnader ,3 % Avskrivninger ,0 % Fast vederlag mm ,4 % Operative driftsutgifter ,2 % Risiko og sikkerhet ,9 % Indirekte kostnader ,2 % Drift, vedlikehold og service ,9 % Andre driftsutgifter ,9 % Administrative kostnader ,7 % Reise, diett, bilgodtgjørelse ,5 % Salgs- og reklamekostnader ,6 % Kontigenter, gebyr ,3 % 7-52 Forsikringer ,6 % Tap/gevinst o.l SUM KOSTNADER ,5 % DRIFTSRESULTAT ,6 %

12 Driftsresultat pr 30. april 2016 er 8,4 MNOK. Dette er noe lavere en budsjettert hittil i år. Som informert i styremøte 25. april i år var det en summeringsfeil i sum kostnader budsjett 2016 (sak 54/2015). Denne ble delvis utlignet ved en feil i beregningsgrunnlaget for personalkostnader. Etter å ha sjekket med revisor er budsjettet korrigert for disse to. Det gir et korrigert budsjettert resultat på 0,8 MNOK i overskudd. Resultat ved utgangen av april 2015 var tilsynelatende mye høyere. Det skyldtes bl.a. feil periodisering av tilskudd fra Helse Nord RHF (Evenes ble betalt som del av det månedlige tilskuddet fra og med januar, mens leiekostnaden ble betalt etterskuddsvis etter oppstart 1. mai). 1. Inntekter Kontogruppen inntekt følger i budsjett. 2. Kostnader I det følgende kommenteres forbruk på kontogrupper som viser større avvik fra budsjett, enten i form av avvik i prosent eller beløp. 2.2 Indirekte kostnader. Kontogruppen inkluderer kontiene Drivstoff, Diverse operative utgifter og Luftfartsavgifter. Forbruk på disse kontiene følger timeuttaket. I og med at timeuttaket hittil i år er høyere enn budsjettert skulle kontoen vist et overforbruk. Men drivstoffprisen vi har betalt hittil i år er lavere enn budsjettert. Det gjør at avviket blir lavere. 2.3 Administrative kostnader Kontogruppen inkluderer en rekke konti knyttet til drift av selskapet samt konto for konsulenttjenester. Avviket i forhold til budsjett knyttes primært til konto for konsulenttjenester. Budsjett for konto periodiseres etterskuddsvis og forbruket kom tidligere enn forventet. 2.4 Finans Bankrenter er bokført til og med mars. 2.5 Konklusjon økonomi Tekst Hittil i fjor Hittil i År Budsjett % Avvik Budsjett DRIFTSRESULTAT ,6 % Finansinntekter ,6 % Finanskostnader NETTO FINANS ,3 % RESULTAT FØR SKATT ,7 %

13 Bokført resultat ved utgangen av mars er 8,5 MNOK, som er noe lavere enn budsjettert. Likviditeten for selskapet er tilfredsstillende. 3 Flytimeproduksjon tom april 2016 Rapporten inneholder ingen medisinske data og er ment som informasjon i forbindelse med budsjettoppfølgingen for de regionale helseforetakene. 3.1 Flytimeproduksjon ambulansefly og ambulansehelikopter Måned Status Amb hkp Status Amb fly Kommentar Jan Ambulansehelikopterproduksjonen i januar var 38 timer over budsjett. Ambulanseflyproduksjonen for årets første måned var 37 timer over budsjett. Feb Ambulansehelikopterproduksjonen i februar var 161 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 122 timer over budsjett. Mars Ambulansehelikopterproduksjonen i mars var 1 time over budsjett. Ambulanseflyene fløy 41 timer under budsjett. April Ambulansehelikopterproduksjonen i mars var 54 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 77 timer over budsjett. Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Flytimeproduksjon under budsjett Flytimeproduksjon over budsjett Flytimeproduksjon iht budsjett 3.2 Kommentar pr RHF Framstillingen viser utvikling til og med april sammenlignet med samme periode i fjor.

14 Helse Nord RHF Budsjett Differanse Utført Differanse Utført Fly Helikopter Helse Midt-Norge RHF Budsjett Differanse Utført Differanse Utført Fly Helikopter Helse Vest RHF Budsjett Differanse Utført Differanse Utført Helikopter Helse Sør-Øst RHF Utført 2016 Budsjett 2016 Differanse Utført 2015 Differanse 2016 Fly Helikopter Kommentar produksjonsutvikling Ambulanseflyene har til og med april flydd 3557 timer. Dette er 195 timer over budsjett. Til sammenligning var produksjonen på samme tid i fjor 3339 timer. Tilgjengeligheten for ambulanseflyene er i april var på 95,79 %. Andelen uforutsett teknisk er fortsatt noe høyere enn snittet de siste årene, og utgjorde i april 2,03 %. Ambulansehelikoptrene har pr april flydd 3014 timer. Dette er 330 timer over budsjett. I fjor på samme tidspunkt var produksjonen 2768 timer. Tilgjengeligheten for Lufttransports ambulansehelikoptre var 97,73 % i april. Tilsvarende tall for NLA er 97,77 %. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar økonomisk status pr. 30. april 2016 til orientering. Øyvind Juell daglig leder

15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 06/04/2016 SAK NR Virksomhetsrapportering per 29. februar 2016 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen per 29. februar 2016 til etterretning. Skien, 1. april 2016 Marit Kobro Administrerende direktør Side 1 av 12

16 1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon Rapporteringen for januar og februar viser gode resultater på selskapets leveranser, samtidig som det er høy aktivitet i prosjektporteføljen. Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporteringen per 29.februar 2016 til etterretning. 2. Faktabeskrivelse For januar var saksinngangen 3,8 % under budsjett, og for februar var saksinngangen 5,2 % over budsjett. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2015 er det en økning på 0,7 %. Saksbehandlingstiden har en positiv utvikling i perioden. Gjennomsnittlig nasjonal saksbehandlingstid for januar er 18,8 dager og for februar 14,9 dager. Dette gir gul styringsindikator. I perioden er det målt god stabilitet i systemene PRO, NISSY og Radar. For PRO og Radar er det grønn styringsindikator i januar, mens det for NISSY er gul styringsindikator i januar. I februar er det grønn styringsindikator for alle systemene. Økonomirapporteringen per 29. februar 2016 er ikke korrigert i henhold selskapets MVA-unntak som ble fastsatt den 28. mars 2016, se mer omtale i punkt 2.6. Det har i perioden vært prioritert avleggelse av et nytt årsregnskap for 2015 og avklaringen av MVA i perioden Per. 29. februar viser regnskapet et positivt avvik på 0,4 millioner kroner. Tilstedeværelsen i januar er 95,5 % noe som gir grønn styringsindikator. I februar er tilstedeværelsen 94,1 %, dette gir gul styringsindikator. 2.1 Sammendrag styringsindikatorer Styringsindikator MÅL 2016 Jan16 Feb16 Hittil i 2016 Snitt saksbehandlingstid i dager < 14 18,8 14,9 16,9 God økonomistyring - overskudd > 0 % 3,8 % 6,3 % 5,1 % Oppetid NISSY 99,3 % 98,9 % 100,0 % 99,5 % Oppetid PRO 99,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Oppetid Radar 95,0 % 99,9 % 99,7 % 99,8 % Tilstedeværelse > 95 % 95,5 % 94,1 % 94,8 % Styringsindikatorer og grenseverdier forklares i vedlegg til denne virksomhetsrapporten. Side 2 av 12

17 2.2 Aktivitet Transaksjonstunge oppgaver Graf: Faktisk saksinngang 2016 vs. budsjett 2016 For januar var saksinngangen 3,8 % under budsjett, og for februar var saksinngangen 5,2 % over budsjett. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2015 er det en økning på 0,7 %. 2.3 Saksbehandlingstid Styringsindikator MÅL 2016 Jan16 Feb16 Hittil i 2016 Snitt saksbehandlingstid i dager < 14 18,8 14,9 16,9 Saksbehandlingstiden har hatt en positiv utvikling fra januar til februar. På landsbasis var saksbehandlingstiden i januar 18,8 dager og i februar 14,9 dager. Ved utgangen av februar er det seks pasientreisekontor som har saksbehandlingstid innenfor målkravet på 14 dager. Saksbehandlingstiden varierer mellom kontorene fra 5,1 til 28,6 dager. Pasientreiser ANS har levert skanning, oppgaveregistrering og utbetaling i henhold til SLA-krav i perioden. Saksbehandlingstid Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Gjennomsnitt alle regioner 16,5 14,7 17,3 17,2 17,5 19,5 19,4 11,6 10,3 9,2 11,1 18,8 16,9 Helse Sør Øst RHF 12,2 10,3 14,7 14,5 14,0 16,3 12,9 6,8 7,9 7,3 10,1 17,5 13,5 Helse Vest RHF 16,6 14,2 15,2 16,2 16,2 16,1 17,1 7,2 6,8 8,5 11,7 18,8 14,9 Helse Midt Norge RHF 18,9 17,4 20,6 19,8 21,9 25,1 32,4 22,0 17,6 13,7 11,3 20,8 18,1 Helse Nord RHF 21,9 19,8 21,1 21,0 21,8 24,1 24,3 14,8 12,0 9,9 12,1 19,8 14,8 Tabell: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i regionene per måned i Side 3 av 12

18 2.4 Tilleggstjenester/Saksbehandlingstjenester I januar ble det levert saksbehandlingstjenester til tre forskjellige pasientreisekontor tilsvarende 8,8 månedsverk, og i februar ble det levert 11,5 månedsverk til fire pasientreisekontor. Graf: Leverte månedsverk saksbehandlingstjenester. For mars er det bestilt 10 månedsverk fra fire pasientreisekontor. Alle disse pasientreisekontorene har saksbehandlingstid over 14 dager. Graf: Saksbehandlingstid per pasientreisekontor i februar og bestilte tilleggstjenester i mars. Regnskap for tilleggstjenester per viser en omsetning på 1,1 millioner kroner og et positivt resultat på kroner. Det er budsjettert med et overskudd på 5 % som skal dekke overheadkostnader til Pasientreiser ANS. Side 4 av 12

19 2.5 IKT rapportering PRO, NISSY og Radar Oppetid PRO Styringsindikator MÅL 2016 Jan16 Feb16 Hittil i 2016 Oppetid PRO 99,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % I januar og februar er det målt oppetid på 100 % og dermed grønn styringsindikator. Målkravet er 99,3 % oppetid i PRO Oppetid NISSY Styringsindikator MÅL 2016 Jan16 Feb16 Hittil i 2016 Oppetid NISSY 99,3 % 98,9 % 100,0 % 99,5 % I januar er det målt opptid i NISSY på 98,9 %. Dette gir gul styringsindikator. I februar er det målt 100 %. Målkravet er 99,3 % oppetid i NISSY. Graf: oppetid i NISSY Den 25. januar ble det registrert 255 minutter nedetid i NISSY. Årsaken var problemer med kartløsningen. NISSY var likevel tilgjengelig i hele perioden, og det var kun tjenester i tilknytning til kartserver som ble påvirket. To dager før feilen oppstod, ble det byttet disker på kartserveren. Feilen oppstod da Norsk Helsenett senere oppdaterte GAB og de nye diskene sto med feil rettigheter. Problemet ble løst ved å endre tilbake til gamle disker. Side 5 av 12

20 2.5.3 Oppetid Radar I januar er det målt opptid på 99,9 % og i februar er det målt oppetid på 99,7 % i Radar. Dette gir grønn styringsindikator. Målkravet er 95 % oppetid i Radar Annet tregheter og hendelser som ikke førte til vesentlig produksjonstap 20. januar manglet det enkelte kartutsnitt i NISSY for mindre deler av landet. Problemet ble løst samme dag. 2. februar var tjenesten HarBorgerFrikort utilgjengelig i 9,5 time på grunn av et fiberbrudd mellom Norsk Helsenett og NAV. Tjenesten er ikke med i vår SLA med Norsk Helsenett. I februar er det meldt om mer tregheter i NISSY enn de foregående månedene. Dette kan skyldes konsolidering av servere i januar og februar. Tiltak ble iverksatt ved at flere ressurser ble lagt på serverne. Tiltaket har så langt hatt positiv effekt Utførte og planlagte tiltak I februar ble arbeidet med konsolidering av NISSY servere ferdigstilt. NISSY 4.9 ble satt i produksjon lørdag 5. mars. Selve produksjonssettingen gikk feilfritt og ny NISSY versjon var tilgjengelig for alle fra kl samme dag. Det ble meldt om noen feil etterfølgende uke, og selv om disse ikke var kritiske i den forstand at det gikk ut over pasienter og eller rekvirenter, ble det besluttet å rette disse feilene umiddelbart. Ny versjon som inneholder feilrettingene ble satt i produksjon onsdag 16. mars. 2.6 Økonomirapportering Fritak for mva: Styringsindikator MÅL 2016 Jan16 Feb16 Hittil i 2016 Oppetid Radar 95,0 % 99,9 % 99,7 % 99,8 % 28. februar 2016 mottok selskapet svar på anmodning om revurdering av Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse av 28. august I 2009 konkluderte direktoratet med at selskapets virksomhet ikke var omfattet av avgiftsunntaket for helsetjenester i merverdiavgiftsloven 3-2 første ledd bokstav a). Direktoratet er kommet til at den virksomhet som Pasientreiser ANS driver likevel er omfattet av avgiftsunntaket for helsetjenester, og avgift skal følgelig ikke svares av de beløp som Pasientreiser ANS fakturerer helseforetakene. Det finnes lite praksis for vurdering av avgiftsunntaket for helsetjenester. Søknadsbehandlingen har derfor tatt spesielt lang tid. Det har vært løpende dialog mellom Pasientreiser ANS og direktoratet gjennom hele saksbehandlingen. Avgift for de tre foregående år vil kunne korrigeres, men det blir også et spørsmål om foreldelsesfristen bør utvides tilbake til Selskapet er i samarbeid med revisor i dialog med Skatt Sør for å avklare dette spørsmålet. I samsvar med revisor er det i årsregnskapet for 2015 tatt høyde for en slik korrigering. Økonomirapporteringen per 29. februar 2016 er ikke korrigert iht. ny fastsettelse av selskapets MVAunntak. Det har i perioden vært prioritert avleggelse av et nytt årsregnskap for 2015 og avklaringen av for perioden Per. 29. februar viser regnskapet et positivt avvik på 0,4 millioner kroner sammenlignet med godkjent budsjett for 2016 eks. mva. Det tas sikte på å fremme et avgiftskorrigert budsjett for 2016 til neste styremøte. Side 6 av 12

21 MÅL Styringsindikator Jan16 Feb16 Hittil i God økonomistyring - overskudd > 0 % 3,8 % 6,3 % 5,1 % Resultat nasjonale oppgaver Regnskap 2016 Resultat HIÅ Budsjett HIÅ Avvik Avvik % DRIFTSINNTEKTER Inntekter tjenester % DRIFTSKOSTNADER Produksjonskostnader ,0 % Lønnskostnader, inkl.innleie ,3 % Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad ,3 % Andre personalkostnader ,6 % Avskrivninger ,6 % Trykkeritjenester ,2 % Nissy, PRO og ,9 % Andre driftskostnader ,2 % Sum driftskostnader ,0 % DRIFTSRESULTAT Netto finansinntekter RESULTAT ETTER FINANSPOSTER ,1 % 3,0 % Tabell: Foreløpig resultat per Tall i hele Regnskap per viser et overskudd på 0,4 millioner kroner. De mest sentrale avvikene per er relatert til disse momentene: Inntekter: Inntektene er faste og er periodisert i henhold til budsjettert aktivitet. Produksjonskostnader positivt avvik på 8 % /68 : Akkumulert er produksjonskostnadene lavere enn budsjettert på grunn noe lavere kostnader fra Posten. Lønnskostnader og innleie positivt avvik på 2,3 % /158 : Avviket skyldes i hovedsak vakante stillinger, samt periodisering av resurser allokert i prosjektporteføljen. Trykkeritjenester positivt avvik på 12,2 % / 26 : Positivt avvik skyldes noe færre bestillinger enn planlagt. NISSY/PRO/05515 positivt avvik på 0,9 % / 29 : Avviket skyldes reduksjon i leveranser fra Norsk Helsenett. Andre driftskostnader positiv avvik på 2,5 % /36 : Det positive avviket skyldes noe mindre reiseaktivitet enn planlagt. Side 7 av 12

22 2.7 Tilstedeværelse Styringsindikator MÅL 2016 Jan16 Feb16 Hittil i 2016 Tilstedeværelse > 95 % 95,5 % 94,1 % 94,8 % Etter fem måneder med tilstedeværelse i henhold til målsetningen på 95 % er det i februar noe økt sykefravær. Det økte fraværet skyldes både økt egenmeldt fravær som en konsekvens av sesongvirus, men også økt legemeldt sykefravær. Det er igangsatt tiltak i samarbeid med lege og bedriftshelsetjenesten i de tilfellene med legemeldt fravær. Sammenlignet med februar i 2015 er det likevel en betydelig bedring. Tilstedeværelsen var i samme periode i 2015 på 89,8 %, dette gir en nedgang i sykefraværet fra samme måned i fjor som tilsvarer 42 %. Graf: Tilstedeværelse Tallene for 2015 og 2016 inneholder ikke omsorgspermisjon ved barns sykdom. Side 8 av 12

23 Vedlegg: Styringsindikatorer og grenseverdier 2016 KPIer for Brukermedvirkning - Digitaliserte løsninger og selvbetjening for pasient - Sikre likebehandling Mål 2016 Grenseverdier 2016 Frekvens Saksbehandlingstid i dager <14 dager < 14 > 14 > 21 Mnd Andel omgjorte klager av Fylkesmannen < 15% < 15 % < 30 % > 30 % Halvårlig Finner bruker den informasjonen de søker på pasientreiser.no > 80% > 80 % > 70 % < 70 % Halvårlig KPIer for Kundeperspektivet (SLA) Grenseverdier Stabile og kostnadseffektive nasjonale løsninger og tjenester Frekvens - Forvaltning og utvikling av IKT- løsninger Mål Samhandling Oppetid NISSY iht SLA-krav 99,3 % > 99,3 % > 98,3 % < 98,3 % Mnd Oppetid PRO iht. SLA-krav 99,3 % > 99,3 % > 98,3 % < 98,3 % Mnd Oppetid Radar iht. SLA-krav 95,0 % > 95,0 % > 93,0 % < 93,0 % Mnd KPIer for Effektiv drift (Oppdragsdokument) Grenseverdier Kostnadseffektivisering gjennom digitaliserte løsninger og standardiserte arbeidsprosesser Frekvens Mål 2016 God økonomistyring 0 % > 0 % > 0 % Mnd Tilstedeværelse medarbeidere 95 % > 95 % > 93 % < 93 % Mnd Vedlegg: Plan for innhold i virksomhetsrapportering til styret i 2016 Innhold virksomhets rapporteringen Tema Frekvens 28.jan 06.apr 20.apr 09.jun 15.sep 31.okt 08.des Aktivitet Saksbehandlingstid og saksinngang Mnd x x x x x x x IKT-rapportering Oppetid PRO Mnd x x x x x x x IKT-rapportering Oppetid NISSY Mnd x x x x x x x IKT-rapportering RADAR- Rapporteringsverktøy Mnd x x x x x x x Tilleggstjenester Aktivitet og økonomi Mnd x x x x x x x Status plan investeringer/prosjekt Mot budsjett Ved behov x x x Kvalitet Finner bruker det den leter etter på Halvårlig x x Kvalitet Andel omgjorte klager av Fylkesmannen Halvårlig x x Økonomirapportering God økonomistyring Mnd x x x x x x x Økonomirapportering Likviditet Halvårlig x x Rapportering på gevinstrealisering Gevinstrealisering Halvårlig x x Tilstedeværelse Tilstedeværlse medarbeidere Mnd x x x x x x x Medarbeidertilfredshet Medarbeidertilfredshet Halvårlig x x SLA- driftsmøte SLA-rapportering Halvårlig x x Status avsjekk oppdragsdokument Status oppdragsdokument Årlig x Kvalitet/Pasienttilfredshetsundersøkelse Egen sak, og gjøres for første gang til høsten kanskje (målet) Egen sak Kartlegging av praksis Styret ønsket egen sak, Mål 90 % September Egen sak Kvalitet på vedtak, stikkprøver Styret ønsket egen sak, Mål 90 % September Egen sak Kostnadsutvikling pasientreiseområdet Styret ønsket egen sak, Mål 90 % September Egen sak Side 9 av 12

24 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Oppdragsdokument status Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Oppdragsdokument 2016 for Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS) ble overlevert i Selskapsmøte 8. februar Styret fikk presentert dokumentet med daglig leders vurderinger 31. mars 2016 (styresak ). 2. Vurdering Som vedlagte handlingsplan viser har selskapet god kontroll på oppgavene gitt i Oppdragsdokument I det etterfølgende kommenteres de viktigste punktene: a. Sertifisering iht. ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 vil bli gjennomført i uke 33 av DNV GL. b. Rapportering på revisjoner til styret har ikke vært gjennomført da årets revisjoner er utsatt grunnet helikopteranskaffelsen. Som forberedelse til resertifisering uke 33 er det gjennomført internrevisjon på Flykoordineringssentralen og Medisinsk teknisk verksted i tillegg til ledelsens gjennomgåelse ved hovedkontoret i Bodø. En viktig del av kommende revisjoner blir oppfølging av operatør fram mot oppstart av ny helikopterkontrakt. c. Eierstyring - Luftambulansetjenesten ANS deltar etter nærmere anvisning. Det er avtalt at styreleder og daglig leder møter eierstyringsgruppen fredag 2. september. Mulige konsekvenser av omdanning fra ANS til HF er svart ut. d. Nasjonal helse- og sykehusplan vurdere konsekvenser for luftambulansetjenesten. LAT ANS følger utviklingen, og har så langt ikke identifisert noen direkte konsekvenser for tjenesten. De regionale helseforetakene er gitt i oppdrag å gjennomgå basestrukturen i luftambulansetjenesten. Strukturen for både helikopter og fly er nylig gjennomgått som del av de større anskaffelsene. Fremtidige konsekvenser av implementeringen av planen kan føre til behov for en ny gjennomgang. e. Pasientsikkerhet er en integrert del av arbeidet med nye anskaffelser, samt i den løpende oppfølgingen av gjeldende avtaler. f. Anskaffelse av ambulansehelikopter- og ambulanseflytjenester går etter planen. Avtale helikoptertjenesten er tildelt Norsk Luftambulanse AS og er signert.

25 3. Anbefaling Styret er gitt en oversikt over status i arbeidet med Oppdragsdokument Daglig leder ber styret ta saken til orientering. Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar status på oppfølging av Oppdragsdokument 2016 til orientering. Øyvind Juell daglig leder

26 Handlingsplan - Oppdragsdokument 2016 Nr Oppgave Tidsfrist Referanse Merknad 1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen definere og 2 Overordnet mål for gjennomføre tiltak spesialisthelsetjenesten 2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling definere og gjennomføre tiltak 2 Overordnet mål for spesialisthelsetjenesten 3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet definere og gjennomføre tiltak 2 Overordnet mål for spesialisthelsetjenesten 4 Sertifisering iht ISO 9001: a Gjennomført uke 33 5 Sertifisering iht ISO 14001: a Gjennomført uke 33 6 Rapportering på revisjoner til styret Løpende 3b Ingen revisjoner gjennomført hittil i Eierstyring LAT ANS deltar etter nærmere anvisning 3c 8 Omdanning fra ANS til HF klargjøring av kostnader og andre konsekvenser d Ferdig 9 Regjeringens eierskapspolitikk 3e 10 Nasjonal helse- og sykehusplan vurdere konsekvenser for LAT 3f 11 Pasientsikkerhet standarder h 12 Lærings- og forbedringstiltak HMS og pasientsikkerhet Løpende 3i 13 Rekruttere kvinnelige ledere 3j 14 Lån til felleseide selskaper 3k Ikke aktuelt 15 Anskaffelse av ambulanseflytjenester l 16 Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Juni 3m Ferdigstilt 17 Informasjonsteknologi og digitale tjenester Løpende 3n 18 Innføring av nøytral merverdiavgift Løpende 3o 19 Økonomisk langtidsplan rapporteres på eget format p Styresak Foreløpig årsregnskap q 21 Endelig årsregnskap q 22 Krav til aktivitet rapporteres styret Løpende 4 23 Årlig melding

27 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Saksbehandler: Per Magne Tveitane Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Luftambulansetjenesten ANS har gjennomført en anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester og resultatet av denne konkurransen ble publisert 30. juni Etter publiseringen var det en karensperiode frem til 15, juni 2016 på å klage på tildelingen. Samme ettermiddag som karensperiode utløpte, ble avtalen mellom Luftambulansetjenesten ANS og Norsk Luftambulanse AS signert elektronisk. 18. juli 2016 ble avtalen bekreftet av partene gjennom parafering og utveksling av nødvendige dokumenter knyttet til avtalen. 2. Aktiviteter Tildelingen 30. juni 2016 ble gjennomført etter oppsatt plan. Alle tilbydere ble tilsendt egne tildelingsbrev, se vedlegg 1 Norsk Luftambulanse AS - Melding om tildeling, for den vinnende tilbudet. I forbindelse forberedelse av publisering av resultat av anbudskonkurransen og oppfølging i karensperioden, ble det benyttet en egen sjekkliste og logg. Denne ble løpende oppdatert i perioden, se Vedlegg 2 Sjekkliste og logg helikopteranbud, for detaljer. Det ble også gjennomført daglige møter mellom selskapet og HINAS AS. Medieoppslag i perioden ble håndtert av daglig leder. I karensperiode ble det fremmet flere begjæringer om innsyn, en klage på avvisning og en klage som hadde betydning for anskaffelsen. Alle disse henvendelsene ble behandlet innenfor karenstiden, og ingen av disse medførte utsettelse. Gjennom media ble en kjent med at en Tilbyder ville melde saken til Konkurransetilsynet og ESA, samt at en Tilbyder har forbeholdt seg retten til evt. å formelt klage, men ikke på nåværende tidspunkt. I tilknytning til fremdriftsplan, som formelt starter 1. september 2016, har selskapet opprettet et eget prosjekt for å følge opp Norsk Luftambulanse AS i implementeringsperioden. Det er allerede opprettet dialog med selskapet og flere aktiviteter er under planlegging. 3. Konklusjon Tildelingen av Avtale om Kjøp av ambulansehelikoptertjenester er gjennomført etter oppsatt plan og selskapet oppretter et eget prosjekt for å følge opp det vinnende selskapet i perioden frem til oppstart 1. juni 2018.

28 Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Daglig følger opp at implementeringen av ny kontrakt gjennomføres som planlagt. Daglig leder holder styret orientert om fremdrift i implementeringsperioden. Øyvind Juell daglig leder

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Styrende dokument: N/A Dok. id.: ID Sjekkliste og logg, publisering av helikopteranbud Versjon: 7.00 Side: 1 av 4 Ansvarlig: RIJ, PMT, PMK Verifisert: - Godkjent: ØJ Dato: Sjekkliste og logg, publisering av helikopteranbud 1.1 Hensikt AD-møtets vedtak om tildeling i konkurransen om ambulansehelikoptertjenester 2018 er utsatt i påvente av styrebehandling av ADs fullmakt i hvert RHF. Sjekklisten benyttes for å forberede publisering resultatet av Ambulansehelikopter Målgruppe Prosjektledelsen. 1.3 Definisjoner N/A 1.4 Gjennomføring Grunnlag (input) Fremdriftsplan Kjøp av Ambulansehelikoptertjenester 2018 Kommunikasjonsplan for anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester Informasjon om utsatt tildeling ( ) Beskrivelse Se kapittel Resultat (output) Kommunikasjon av resultat av anbudsprosessen gjennomføres som planlagt.

40 Før beslutning Styrende dokument: N/A Dok. id.: ID Sjekkliste og logg, publisering av helikopteranbud Versjon: 7.00 Side: 2 av 4 Ansvarlig: RIJ, PMT, PMK Verifisert: - Godkjent: ØJ Dato: Aktiviteter Trinn Fase Aktivitet Ansvar Merknad Utført 1 1 Daglige statusmøter (PL + KH) RIJ HINAS sender ut Løpende PMK invitasjon til møter. Koordinering med AD-møtet, RHF styremøter ØJ Avklare prosess og og styreleder. forventet dato for avklaring Oppdatert melding til tilbydere i Mercell og PMK Publiseres PG på e-post. Gjennomgang og oppdatering av: Tildelingsbrev (TD) RIJ Frist Mercell-melding (TD) PMK Frist Mercell-melding (forvarsel) PMK Frist Pressemelding KH Frist Nyhetsbrev RIJ Frist Utkast til melding til kommunikasjonspunkter i RHFene om tildeling og publisering. KH Lage utkast til melding E-post utvidet PG + styret PMK Frist Adresselisten for nyhetsbrev KH Frist Ferieliste PMK Forberedes innsynsbæringer og klargjøre for nedlastning på web. Gjennomgang av Avtale om Kjøp av ambulansehelikoptertjenester med underbilag og klargjøre disse. Kvalitetssikring av Avtale om Kjøp av ambulansehelikoptertjenester med underbilag. Skrive ut 2 x av Kontakt om Kjøp av Luftambulansetjenester, minnepinner og oversikt over bilag. Oppdater SharePoint. og planlegge for overføring av dokumenter. Overføre av dokumenter fra SharePoint til server hos Luftambulansetjenesten ANS. Oppdatere ephorte. Tilgang til SharePoint for utvidet PG lukkes og informeres til PG. Tilgang til SharePoint for kommunikasjonsrådgiver og oppdatere mapper innen området. Opprette mappe Tildeling på SharePoint og laste over dokumenter for utsendelse. PMK MH PMK MH PMK RIJ Lager pakker på det som bes om innsyn på. Vedlegg på en minnepinne (pdf). Tilbakemelding gis til MH på e-post, Lagt inn til daglig leder. Pågående Utføres når punkt over er utført. Pågående RIJ PMK PMK KN PMK Sett inn dato og initialer fortløpende som aktiviteten gjennomføres.

41 Etter bekjentgjøring Vedtak er fattet Styrende dokument: N/A Dok. id.: ID Sjekkliste og logg, publisering av helikopteranbud Versjon: 7.00 Side: 3 av 4 Ansvarlig: RIJ, PMT, PMK Verifisert: - Godkjent: ØJ Dato: Trinn Fase Aktivitet Ansvar Merknad Utført Daglig leder gir beskjed til PL om resultat ØJ Tentativt Kl av styremøte i RHFene og iverksettelse. kl Forhåndsmelding til tilbydere, publiseres PMK Benytte mal fra Kl i Mercell, om bekjentgjøring av tildeling i SharePoint løpet av dagen, med bekreftelse om Purring etter 30 min. mottak. 3. Informere kommunikasjonspunkter i RHFene om tildeling og publisering. 4. Melding om tildelingsbeslutning, publiseres i Mercell samme med (NN) Melding om tildeling. Sendes tilbyderne X timer etter Forhåndsmelding til tilbydere. 5. Melding til utvidet PG og LAT-styre på e- post til utvidet PG + styret. KH PMK PMK Benytte mal fra SharePoint. Benytte mal fra SharePoint og SharePoint. Benytte mal fra SharePoint. Kl X = kl Kl Kl Nyhetsbrev sendes 30 min etter melding om tildeling, e-post og nett. RIJ Benytte mal fra SharePoint. Kl Pressmelding publiseres 30 min etter melding om tildeling, e-post og nett. KH Benytte mal fra SharePoint. Kl Lage anbudsprotokoll. BRP PMK Utført Daglige statusmøter. PMT HINAS sender ut PMK invitasjon til møter. Opprette mappe 2016/25 Avtale kjøp av VS Utført ambulansehelikoptertjenester perioden , i ephorte. Alle mediehenvendelser ØJ koordineres/fordeles. KH Juridiske problemstillinger innsyn BRP oppfølgning. PMT Ny prosjektkoordinator (fra 4.juli). ØJ PMT Ny operatør PMK Vedlegg C2 Sende vedleggsliste for gjennomgang Påkravsgaranti lagers over skriftlig kopi av det vinnende tilbudet. Minne tilbyder om at Vedlegg C2 Påkravsgaranti må leveres i signert form før avtalen kan signeres. Ny operatør kontaktes og bes om å sende PMK Leveres i Bodø. over skriftlig kopi av det vinnende tilbudet. Avtale tidspunkt for signering av kontrakt ØJ med ny operatør. Signere Avtale om Kjøp av ØJ Signert avtale ambulansehelikoptertjenester etter lagers i ephorte. karenstidens utløp. Pressemelding ifm. kontraktsignering og KH kontakt med kommunikasjonspunkter i RHFene. 2 Sett inn dato og initialer fortløpende som aktiviteten gjennomføres.

42 Styrende dokument: N/A Dok. id.: ID Sjekkliste og logg, publisering av helikopteranbud Versjon: 7.00 Side: 4 av 4 Ansvarlig: RIJ, PMT, PMK Verifisert: - Godkjent: ØJ Dato: Registreringer Tildelingsbrev lagres i ephorte og på SharePoint. All kommunikasjon til tilbydere foregår gjennom Mercell. Oppdatert Sjekkliste publisering av helikopteranbud lagres på SharePoint (Hinas Samhandling > Prosjekter > Kjøp av ambulansehelikoptertjenester 2018 > Dokumenter > 5 Konkurransen > 5.8 Tildeling > Sjekkliste og ferieoversikt > Sjekkliste publisering av helikopteranbud) Møtereferat skrives av HINAS, lagres fortløpende på SharePoint (Hinas Samhandling > Prosjekter > Kjøp av ambulansehelikoptertjenester 2018 > Dokumenter > 3 Prosjektmøter > Del 2 Anskaffelsesprosjekt) 1.7 Kryssreferanser Referanse Dokumentnavn - Fremdriftsplan Kjøp av Ambulansehelikoptertjenester Kommunikasjonsplan for anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester - Informasjon om utsatt tildeling ( ) 1.8 Versjonsendringer Endringer merkes ved revisjonsstreker i venstre marg, samt versjonsnummer i topptekst.

43 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Kvalitet og miljø Saksbehandler: Per Magne Tveitane Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Luftambulansetjenesten ANS gjennomfører kvalitets- og sikkerhetsrevisjoner etter oppsatt revisjonsplan. Styresaken gir en oppsummering av interne revisjoner som er gjennomført, resultat av resertifisering iht. NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015 og rapport etter Ledelsens gjennomgåelse Aktiviteter Revisjonsaktivitet Selskapet utarbeidet i desember 2015 et revisjonsprogram, ref. vedlegg 1 Revisjonsplan 2016, for kommende års revisjonsaktiviteter. Resultatet av revisjonene blir presentert for daglig leder i form av revisjonsrapport fra den enkelte revisjon. Daglig ledere har ansvaret for å kommunisere videre med den reviderte part i oppfølging og frem til lukking av funn. Alle revisjoner gjennomførtes etter en fast prosedyre og etter prinsipper for revisjon av styringssystemer iht. NS-EN ISO 19011:2011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer. Internrevisjoner Internrevisjonen på Flykoordineringssentralen 21. juni 2016 avdekket ikke alvorlige avvik ved driften, men 13 avvik og ni forbedringspunkter knyttet til driften. Ny Service Level Agreement mellom Luftambulansetjenesten ANS og ambulanseflyoperatøren Lufttransport AS ble etablert i Denne beskriver tydeligere krav til begge parter og danner grunnlaget for mye av revisjonen. Lufttransport AS gjennomførte en revisjon av sentralen 9. oktober 2015, hvor det ble avdekket tre avvik og en observasjon. Disse avvikene er nå lukket. Målt opp mot egne krav og overgangen til nye krav i NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015, er det avdekket flere avvik. Det gjenstår en del i praksisen og beskrivelsen for at sentralen er helt i samsvar. Dette gjelder i første rekke krav som knyttes opp mot kompetanse og kommunikasjon med Lufttransport AS. Sentralens miljøstyring støtter seg til del til UNN HF sitt miljøprogram, bla. knyttet til avfallshåndtering. Det er høy rapporteringsgrad av hendelser og avvik i sentralen. Disse hendelsene blir drøftet med Lufttransport AS i faste møter. Ledelsen ved sentralen har god oversikt over krav til egen leveranse og evne til å tilpasse styringssystemet til dette. Sentralen har et potensial for å systematisere bruken av opplæringsdager og få mer ut av disse dagene som arbeidsgiver disponerer. Det samarbeides tett med ledelsen ved AMK sentralen og FKS deltar på en rekke aktiviteter sammen med dem.

44 Dette skjer gjennom øvelser og samhandling ved større hendelser. Korrigerende tiltak skal være utført og akseptert av daglig leder innen 21. september Internrevisjonen av medisinskteknisk verksted 1. juli 2016 avdekket heller ingen ikke alvorlige avvik ved driften, men syv avvik og fire forbedringspunkter. MedTek har siste året flyttet inn i nye fasiliteter som har gitt bedre plass og rom for nødvendig vedlikehold. Det er foretatt en stor opprydning og kassasjon av gammelt materiell. Avdelingen har etablert gode systemer for avfallhåndtering. Verkstedet har hatt et langtidsfravær som er kompensert med innleie av en ekstra medisintekniker. Dette engasjementet videreføres ut året selv, om de nå er fulltallig. Denne ekstra ressursen gir rom for å utføre både planlagt vedlikehold og komme ajour med annet arbeid. I løpet av siste året er det nedlagt mye arbeid både i anskaffelse av nye kuvøser og ultralyd. Det medgår fortsatt mye tid til vedlikehold av de gamle kuvøsene, spesielt fordi dette krever at en tekniker ofte må reise ut til baser for uforutsett vedlikehold. I forbindelse med nye avtaler på helikoptertjenester skal også alle baser få oppsett av medisinskteknisk utstyr i alle 12 legebiler. Dette utstyret skal anskaffes og være på plass inne oppstart, 1. juni Korrigerende tiltak skal være utført og akseptert av daglig leder innen 1. oktober Eksterne revisjoner Det er planlagt fem ekstern utover høsten revisjoner Resultatet fra disse vil bli presentert for styret når revisjonsrapportene er ferdigstilt. Resertifiseringsrevisjon Resertifiserings- og overgangsrevisjon til NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet og NS- EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø ble gjennomført i perioden 17. til 19. august Alle selskapets tre lokalisasjoner hadde inspeksjon fra DNV GL Business Assurance Norway AS. Luftambulansetjenesten ANS har fra 2013 vært sertifisert etter gamle standardene og besluttet i 2015 å benytte de nye reviderte standarden ved resertifisering. Både overgang til ny standard og bytte av revisjonsselskap medførte en utfordring for selskapet. Alle styringssystem innen kvalitet og miljø er oppgradert og tilpasset de nye standardene siste 6 måneder. Under sluttmøtet ble generelle konklusjoner og sentrale funn presentert, diskutert og bekreftet. Revisjonen ble gjennomført i henhold til revisjonsagendaen uten vesentlige endringer. Det ble ikke funnet avvik under revisjonen, kun seks observasjoner og fem forbedringsmuligheter. Det er ikke krav om at selskapet må behandle og gi tilbakemelding på disse, men det anbefales at selskapet behandler og gi tilbakemelding på observasjoner. På grad av styring scorer selskapet fire på en skala fra en til fem, på alle fokusområder. Revisjonsleder innstilte til utstedelse og fornyelse av sertifikat, da det ikke er registrert avvik under revisjonen. Som en del av resertifiseringen ble det også gjennomført en dokumentgjennomgang. Ingen funn ble identifisert. For mer detaljer, se vedlegg 2 Revisjonsrapport DNV GL Business Assurance Norway. Ny oppfølgingsrevisjon er planlagt 3. til 5. mai 2017.

45 Ledelsens gjennomgåelse Ledelsens gjennomgåelse ble gjennomført 29. juni Formålet med gjennomgåelsen er å sikre en årlig gjennomgang av ledelsessystemet for kvalitet og miljø med planlagte mellomrom for å sikre at begge systemene er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt i tråd med selskapets strategiske retning. Selskapet har etablert en egen prosedyre for denne aktiviteten og denne er iht. NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015. Gjennomgangen er registrert i et eget dokument vedlagt, Vedlegg 3 Ledelsens gjennomgåelse Innen området muligheter for forbedring, ble det identifisert syv områder: 1. Ledelsens gjennomgåelse gjennomføres to ganger pr.år, mot tidligere en gang pr.år. 2. Daglig leder iverksetter en gjennomgang av selskapets organisering og sammensetning av en evt. ledergruppe, samt behov for ressurser i organisasjonen. 3. Iverksetter prosesser for bedre å etablere resultatindikatorer for driften, dette diskuteres med eget styre. 4. Etablere bedre oppfølging av alle målsetninger, knyttet opp mot den etablerte selskapsstrategien. 5. Behov for i større grad å følge opp sentrale målsettinger i Oppdragsdokument og følge disse opp gjennom året. 6. Beslutte personellbehov på MedTek som får ansvar for mer utstyr. 7. Kvalitets og miljørådgiver gjennomfører en gjennomgang av kvalitets- og miljømål, og oversender dette til daglig leder. 3. Konklusjon Selskapet har etablert et system for miljø og kvalitetsledelse og som er gransket og akseptert av en tredje part. Dette har nå gjennomgått en resertifisering med gyldighet på tre år. Ledelsens gjennomgåelse er gjennomført og avdekker flere områder med muligheter for forbedring. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Daglig leder følger opp avvik og forbedringer avdekket i alle revisjonsrapporter samt i ledelsens gjennomgåelse. Daglig leder orienterer styret om resultat av revisjoner iht. oppsatt revisjonsplan for Øyvind Juell daglig leder

46 Revisjonsplan for Luftambulansetjenesten ANS 2016 Styrende dokument: P5-0 Styring av revisjonsprogram og utførelse av revisjon Dok. id.: Plan Versjon: 2.00 Side: 1 av 1 Ansvarlig: PMT Verifisert: N/A Godkjent: ØJ Dato: part-eksternrevisjon (Intern revisjon) Dato Reviderte part Omfang Revisjonsleder Fagrevisor FKS EASA Part OPS ORO.GEN.110 (c), Service Level Agreement, Driftshåndbok FKS, Håndbok for kvalitet og PMT - miljøstyring, egne kvalitets og miljømålsettinger, oppfølging av avvik og hendelser Medisinskteknisk Forskriftene om håndtering av medisinsk utstyr, medisinsk utstyr og systematisk helse-, miljø- og PMT - verksted sikkerhetsarbeid, Driftshåndbok MTU, Håndbok for kvalitet og miljøstyring, samarbeid med operatører/fagmiljø, egne kvalitets og miljømålsettinger, oppfølging av avvik og hendelser Administrasjon Håndbok for kvalitet og miljøstyring, oppfølging av Oppdragsdokument 2016 og egne kvalitets og PMT - miljømålsettinger, oppfølging av avvik og hendelser. 2. part-eksternrevisjon (Ekstern revisjon) Dato Reviderte part Omfang Revisjonsleder Fagrevisor Sept. NLA AS base Avtale kjøp Ambulansehelikoptertjenester med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og PMT RIJ, DH Lørenskog oppfølging av MTU. Sept. NLA AS hovedkontor Avtale kjøp Ambulansehelikoptertjenester med vedlegg, oppfølging fra tidligere revisjoner og PMT RIJ, MH kontaktmøter. Okt. Lufttransport RW AS Avtale kjøp av Ambulanseflytjenester med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, Driftshåndbok og PMT RIJ, DH base Brønnøysund oppfølging av MTU. Okt. Lufttransport RW AS Avtale kjøp av Ambulanseflytjenester med vedlegg, oppfølging fra tidligere revisjoner og kontaktmøter. PMT RIJ, MH hovedkontor Arbeids og hviletid, Nov. Lufttransport FW AS Avtale kjøp Ambulansehelikoptertjenester med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, Driftshåndbok og PMT Ikke fastsatt base Ålesund oppfølging av MTU. Nov. Lufttransport FW AS Avtale kjøp Ambulansehelikoptertjenester med vedlegg, oppfølging fra tidligere revisjoner og PMT WS, MH hovedkontor kontaktmøter. Nov. Lufttransport RW og FW Økonomisk revisjon iht. Avtale kjøp av Ambulanseflytjenester punkt og Per Åge Hansen 1 MH, PMT AS hovedkontor Ambulansehelikoptertjenester punkt Nov. NLA AS hovedkontor Økonomisk revisjon iht. Avtale kjøp av Ambulansehelikoptertjenester punkt Per Åge Hansen MH, PMT 1 Innleid revisjonsleder fra BDO AS

47 Luftambulansetjenesten ANS Rapport fra resertifisering - RC Systemsertifisering ISO 9001:2015 & ISO 14001: til Sertifiseringsomfang: «Administrasjon og forvaltning av den nasjonale luftambulansetjenesten, vedlikehold av medisinsk utstyr til luftambulanse og operativ koordinering av ambulanseflytjenesten. Teamleder Inger-Marie Schytte Blix Skjemaref: AR-RBC-2.0 NOR/NOR 2.2 Dato:

48 Luftambulansetjenesten ANS Oppsummering for ledelsen Resultater fra fokusområdene Fokusområde 1 Implementering av ISO 9001:2015 Rapport fra resertifisering - RC ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Høy Lav 1 Grad av styring Positive indikasjoner Kvalitets- og miljøstyringssystemet er godt dokumentert i «Håndbok for miljø og kvalitet kvalitetshåndbok», «Driftshåndbok MTV» og «Driftshåndbok FKS». Beskrevet kontekst og interesseparter og viser god oversikt og innsikt i ulike interesseparters behov, krav, herunder egne krav knyttet til samhandling og leveranse. Gjennomgående fokus på risikostyring og identifiserer også muligheter knyttet til utvikling og samarbeid. (kan utvikles ytterligere) Etablert robuste systemer for å sikre periodisk vedlikehold og sporbarhet på MTV. Har en årsplan som sikrer systematisk gjennomgang per base. Dokumentasjon gjøres i MTU-databasen Merida og på manuelle sjekklister. Gode rutiner for å sikre kalibrering av måleutstyr. Alle sjekkede apparater har kalibreringsbevis og det dokumenteres hvilket måleapparat som er benyttet for den enkelte arbeidsoperasjon. Startet arbeid med utvikling av en håndbok for «service» INDEKS MTV som et tiltak for å styrke organisatorisk kompetanse og redusere sårbarhet ved manglende funksjonalitet eller feil på utstyr. Gode rutiner for å sikre kompetanse og dokumentasjon av kompetanse på Side 2 av 13

49 Luftambulansetjenesten ANS Oppsummering for ledelsen Rapport fra resertifisering - RC ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Fokusområde 1 Implementering av ISO 9001:2015 individnivå. FKS har et robust opplæringsprogram med autorisasjon av personell. Det gjennomføres CRM-trening regelmessig og man skal i tillegg gjennomføre «Threat error management training» (TEM) virkemiddel for å styrke awareness og risikotenkning i hverdagen. MTVs sjekkliste for årlig gjennomgang av kvalitetssystemet legger til rette for evaluering av styringssystemet som helhet og brukes som input til LGG. Robuste rutiner for evaluering og endring. Som eksempel oppdaterer men mal for prosjekter ved evaluering av gjennomførte prosjekter. Dette legger til rette for organisatorisk læring og forbedring av interne prosesser. Det er etablert robuste rutiner for gjennomføring av interne revisjoner, samsvarsvurderinger og andre «egenkontrolltiltak». Videre gjøres det systematiske 2.parterevisjoner av kritiske samarbeids-/interesseparter. Svært god meldekultur der man vektlegger at meldinger skal brukes som input til evaluering og prioritering av forbedringstiltak. FKS har som eksempel gode rutiner for bruk av registrerte hendelser som ledd i interessentdialogen. Ledelsens gjennomgåelse fungerer godt som verktøy for å vurdere styringssystemet og virksomhetens prestasjoner. Ønsker å øke intervallet for gjennomgang fra 1-2 per år. Side 3 av 13

50 Luftambulansetjenesten ANS Oppsummering for ledelsen Rapport fra resertifisering - RC ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Fokusområde 1 Implementering av ISO 9001:2015 Hovedområder for forbedring Det er utarbeidet mål og handlingsplaner på overordnet nivå. Disse er i liten grad konkretisert mht. operative og pågående forbedringsmål og utviklingsprosjekter. Vurder hvordan gjeldende mål kan gjøres målbare, samt hvordan man kan sikre at handlingsplaner angir vurdert ressursbehov, ansvar, frister og metode for evaluering av måloppnåelse. På strategisk nivå er det gjort kartlegging og relevansvurdering av ulike interesseparter. Det er videre klargjort hvilke interesseparter som er relevante for den enkelte avdeling. Det er noe variasjon mht. hvordan man sikrer klargjøring av behov, krav, samsvarsforpliktelser og gjensidig forventningsavklaring med interesseparter, samt hvordan man skal legge til rette for kommunikasjon med disse. Det er god systematikk for å bestemme og dokumentere krav til kompetanse for ulike roller i organisasjonen og for organisasjonen som helhet. Det er ikke utviklet tilsvarende systematikk for å sikre oversikt og kompetansebehov og tilgjengelig kompetanse på gruppe- og organisasjonsnivå. Vurder om det kan være nyttig å utvikle en overordnet kompetanseoversikt som grunnlag for vurdering av sårbarhet og utvikling av organisatorisk kompetanse. FoU og vurdering av muligheter for gjensidig leverandørsamarbeid for utvikling av MTU. Organisasjonen har en utstrakt samhandling med sine interesseparter og kunder. Det gjennomføres ikke regelmessige brukerundersøkelser, men input Side 4 av 13

51 Luftambulansetjenesten ANS Oppsummering for ledelsen Rapport fra resertifisering - RC ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Fokusområde 1 Implementering av ISO 9001:2015 fra samarbeidspartnere brukes i noen grad til forbedring. Vurder hvordan man kan styrke systematikken for innhenting og bruk av innspill fra interesseparter slik at dette kan brukes for evaluering og identifikasjon av bevarings- og forbedringsområder. Side 5 av 13

52 Luftambulansetjenesten ANS Oppsummering for ledelsen Rapport fra resertifisering - RC ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Fokusområde 2 Implementering av ISO 14001:2015 Høy Lav 1 Grad av styring Positive indikasjoner Kvalitets- og miljøstyringssystemet er godt dokumentert i «Håndbok for miljø og kvalitet kvalitetshåndbok», «driftshåndbok MTV» og «Driftshåndbok FKS». Beskrevet kontekst og interesseparter og viser god oversikt og innsikt i ulike interesseparters behov, krav, herunder egne krav knyttet til samhandling og leveranse. Gjennomgående fokus på risikostyring og identifiserer også muligheter knyttet til utvikling og samarbeid. Miljørisiko er identifisert og innarbeidet i beredskapsplaner der det er relevant. Miljøstyringssystemet er implementert sentralt og lokalt. I den grad det er mulig og hensiktsmessig gjøres det miljømessige og livsløpsvurderinger ved anskaffelser. Det stilles krav til system for miljøstyring hos underleverandører og miljøaspekter vektlegges. MTV har god systematikk for kildesortering der man også skiller mellom ulike batterityper. Høy miljø- og ressursbevissthet ved FKS mht. planlegging av oppdrag. Det gjennomføres målinger og evaluering av miljøprestasjon. Side 6 av 13

53 Luftambulansetjenesten ANS Oppsummering for ledelsen Rapport fra resertifisering - RC ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Fokusområde 2 Implementering av ISO 14001:2015 Hovedområder for forbedring Vurder å publisere miljøpolicy eksternt. Side 7 av 13

54 Luftambulansetjenesten ANS Oppsummering for ledelsen Rapport fra resertifisering - RC ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Vesentlige endringer som har påvirket styringssystemet siden forrige revisjon Ingen vesentlige endringer siden forrige revisjon. Funn fra revisjonen Antall avvik identifisert under denne revisjonen: 0 Antall kategori 1 (vesentlige) avvik: Antall kategori 2 (mindre) avvik: 0 0 Antall observasjoner identifisert under denne revisjon: Antall forbedringsmuligheter identifisert under denne revisjonen: 6 5 Status på korrigerende tiltak på avvik fra forrige revisjon ble gjennomgått. Antall avvik fra forrige revisjon som fortsatt ikke er lukket: 0 Kommentarer: 1) For detaljert beskrivelse av avvik, observasjoner og forbedringsmuligheter se vedlagt funnliste. 2) Se "Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik" under. Side 8 av 13

55 Luftambulansetjenesten ANS Oppsummering for ledelsen Konklusjon Under sluttmøtet ble generelle konklusjoner og sentrale funn presentert, diskutert og bekreftet. Revisjonen ble gjennomført i henhold til revisjonsagendaen uten vesentlige endringer. Rapport fra resertifisering - RC ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Det er ikke funnet avvik under revisjonen. Det er ikke krav om at organisasjonen må behandle og gi tilbakemelding på observasjoner og forbedringsmuligheter, men det anbefales også å behandle og gi tilbakemelding på eventuelle observasjoner. Revisjonsleder vil innstille til utstedelse/fornyelse av sertifikat da det ikke er registrert avvik under revisjonen. Som en del av resertifiseringen ble det gjennomført en dokumentgjennomgang. Ingen funn ble identifisert. Neste revisjon 3. til 5. mai mai: MTV Tiller 4. mai: FKS Tromsø 5. mai: Hovedkontor - Bodø. Fokusområder for neste revisjon: Ledelsen bes å vurdere fokusområder for neste revisjon. Side 9 av 13

56 Luftambulansetjenesten ANS Oppsummering for ledelsen Rapport fra resertifisering - RC ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Konfidensialitet Informasjon fra revisjonen inkludert denne rapporten og eventuelle notater og sjekklister vil bli behandlet konfidensielt, og vil ikke bli utlevert til tredjepart uten skriftlig samtykke fra organisasjonen. Unntak gjelder for relevant akkrediteringsmyndighet under utøvelse av kontroll med DNV GL. Forbehold En systemrevisjon bygger på kontroll av et utvalg av tilgjengelig informasjon. Følgelig finnes det et element av usikkerhet i bildet gjenspeilet ved funnene fra revisjonen. Selv om ingen avvik ble identifisert behøver det ikke bety at det ikke finnes avvik innen det reviderte og/eller andre områder. Før utstedelse eller fornyelse av et sertifikat vil denne rapporten bli underlagt en uavhengig DNV GL-intern gjennomgang. Gjennomgangen kan påvirke rapportens innhold og konklusjoner. Vedlegg Tilleggsinformasjon fra revisjonen Funnliste (separat dokument) Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik Kommentar: I tillegg oppbevarer DNV GL registreringer av deltagere på åpnings- og sluttmøtet. Side 10 av 13

57 Luftambulansetjenesten ANS Oppsummering for ledelsen Rapport fra resertifisering - RC ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Vedlegg - Tilleggsinformasjon fra revisjonen Revisors uttalelser Verifiserte standardkrav Objektive bevis og resultat basert på stikkprøver under revisjonen Virkningen av prosessene for ledelsens gjennomgåelse og interne revisjoner Grunnlagsdata og referat fra ledelsens gjennomgåelse 29. juni 2016 ble gjennomgått. Gjennomgangen avdekket ingen avvik i forhold til standardens krav. Program for interne revisjoner for perioden 2016 og registreringer fra gjennomførte interne revisjoner ble gjennomgått. Gjennomgangen avdekket ingen avvik i forhold til standardens krav. Virkningen av prosessen for håndtering av klager fra kunder eller andre interessenter, inkludert virkningen av iverksatte korrigerende tiltak. Registreringer av klager siste år og registreringer fra gjennomførte korrigerende tiltak for et utvalg klager ble gjennomgått. Gjennomgangen avdekket ingen avvik i forhold til standardens krav. Ledelsens overvåking av planlagte aktiviteter og mål for å sikre kontinuerlig forbedring. Intervjuer med aktuelle ledere avdekket ingen avvik knyttet til oppfølging av forbedringsaktiviteter og mål. Styringssystemets evne til å sikre at organisasjonen er i stand til å møte krav i relevante lover og forskrifter og kontraktsmessige krav. Revisjonen avdekket ingen avvik relatert til overholdelse av relevante krav i lover og forskrifter og kundekrav. Side 11 av 13

58 Luftambulansetjenesten ANS Oppsummering for ledelsen Rapport fra resertifisering - RC ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Definisjon av funn og betingelser for håndtering av avvik Definisjon av funn: Følgende gjelder for flere standarder inkludert ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO og ISO/IEC Enkelte standarder kan likevel ha andre definisjoner og betingelser. Vesentlige avvik (kategori 1) Fravær av ett eller flere kravelement eller en situasjon som reiser betydelig tvil om hvor vidt produkter eller tjenester oppfyller spesifiserte krav. Flere kategori 2 avvik innen samme kravelement i standarden som indikerer mangelfull iverksettelse eller virkning av styringssystemet. Et kategori 2 avvik som gjentar seg (eller hvor korrigerende tiltak ikke er iverksatt som avtalt) skal oppgraderes til kategori 1. Mindre avvik (kategori 2) En enkeltstående svikt i styringen eller implementeringen av et krav, men som ikke indikerer mangelfull iverksettelse eller virkning av styringssystemet eller reiser tvil om hvor vidt produkter eller tjenester vil oppfylle spesifiserte krav. Overordnede systemkrav er definert, implementert og virkningsfulle. Observasjon En observasjon er ikke et avvik, men noe som vil kunne føre til et avvik dersom det ikke blir iverksatt korrigerende tiltak; eller en uønsket tilstand uten objektive bevis på at et avvik foreligger. Forbedringsmulighet Forbedringsmuligheter relaterer seg til områder og/eller prosesser i organisasjonen som kan oppfylle minimumskrav, men som bør kunne forbedres. Side 12 av 13

59 Luftambulansetjenesten ANS Oppsummering for ledelsen Rapport fra resertifisering - RC ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Betingelser for håndtering av avvik: Organisasjonen forventes å ha gjennomført følgende innen fristen satt av Teamleder: Umiddelbare tiltak for å eliminere/rette avvik (dersom relevant). Årsaksanalyse for å identifisere rotårsakene til avvik, og korrigerende tiltak for å hindre gjentagelse av avvikene. Implementere korrigerende tiltak samt verifisere virkningen av tiltakene. Fylle ut aktuelle deler av Funnlisten og sende den til DNV GLs Teamleder sammen med dokumentasjon som bevis på gjennomførte tiltak (der dette er relevant). Innen den maksimale tidsfristen, og som forutsetning for at et sertifikat kan utstedes/fornyes, gjelder følgende betingelser: Vesentlige avvik (kategori 1): Bevis for gjennomført årsaksanalyse og iverksettelse av virkningsfulle rettelser og korrigerende tiltak må fremlegges. Mindre avvik (kategori 2): Behandles fortrinnsvis på samme måte som vesentlige avvik. For enkelte avvik kan DNV GLs Teamleder likevel akseptere en plan for iverksettelse av identifiserte korrigerende tiltak. Iverksettelsen av planlagte tiltak vil senest bli verifisert ved neste revisjon. Frist for tilbakemelding etter en resertifisering avhenger av utløpsdato for sertifikatet. Dette er for å sikre tilfredsstillende oppfølging og fornyelse av sertifikatet innen utløpsdatoen og der igjennom sikre kontinuerlig gyldighet av sertifikatet. Om sertifikatets utløpsdato overskrides uten at fornyet sertifisering er godkjent vil sertifikatet ikke kunne forlenges og vil bli suspendert inntil fornyelsen er godkjent. Det er ingen formelle krav til analyse eller tilbakemelding på observasjoner eller forbedringsmuligheter. For å sikre kontinuerlig forbedring av organisasjonens styringssystem anbefaler DNV GL likevel at organisasjonen behandler og gir tilbakemelding på observasjoner. Ved vesentlige avvik vil DNV GL normalt gjennomføre en oppfølgingsrevisjon hos organisasjonen. Mindre avvik vil normalt bli fulgt opp ved gjennomgang av tilsendt dokumentasjon. Utilstrekkelig tilbakemelding eller mangelfulle korrigerende tiltak kan gi grunnlag for midlertidig suspensjon eller trekking av sertifikatet. Side 13 av 13

60 Kunde:Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS Prosjektnummer:PRJC MSC-NOR Kunde Prosjektnummer Dato for Type revisjon revisjon Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS PRJC MSC-NOR Funn nr. Status Kategori av funn Beskrivelse (avvik og bevis) Lokasjon Prosess/ Område/ Avdeling Standard Paragraf 17-aug-2016 TRANS_RC TRANS_RC IMAB-1I2 Open Observation Mål og handlingsplaner - MTV og FKS MTV og FKS har etablert kvalitets- og miljømål. Målene fremstår i stor grad som tiltak. Vurder å utarbeide mer konkrete forbedringsmål som er målbare og tidsavgrensede, samt relevante for prioriterte forbedringsprosjekter. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste n ANS, MTV ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 14001: ISO 9001: aug-2016 TRANS_RC TRANS_RC IMAB-1I2 Open Observation Kommunikasjonsplan - interesseparter MTV har beskrevet kontekst og relevante interesseparter. Kan vise til en rekke tiltak og arenaer for kommunikasjon og samhandling med relevante interesseparter. Vurder om det kan være hensiktsmessig å utvikle en oversikt og plan for hvordan man skal sikre nødvendig dialog og samhandling med disse. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste n ANS, MTV ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 14001: ISO 14001: ISO 9001: ISO 9001: aug-2016 TRANS_RC TRANS_RC IMAB-1I2 Open Observation Kompetansestyring - MTV MTV har oversikt over sertifisert personell, samt registrering av kompetanse på individnivå. Kan vurdere å utarbeide en samlet oversikt over hvilke personer som har kompetanse for vedlikehold av ulikt utstyr som grunnlag for oppgavefordeling, kompetanseutvikling og overlapp ved evt. fravær. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste n ANS, MTV ISO 9001:2015 ISO 9001: ISO 9001: Page 1 of 4

61 Kunde:Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS Prosjektnummer:PRJC MSC-NOR 17-aug-2016 TRANS_RC TRANS_RC IMAB-1I2 Open Opportunity For Improveme nt Muligheter og utviklingsarbeid MTV har gode rutiner for identifikasjon og styring av risiko/områder med fare for svikt. Det er et generelt behov for MTU som i større grad er tilpasset de særskilte behov som luftambulansetjenesten har. Kan vurdere om det i større grad er muligheter knyttet til samarbeid med industrien for utvikling og tilpasning av utstyr - f.eks. som OFUprosjekter. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste n ANS, MTV ISO 9001:2015 ISO 9001: aug-2016 TRANS_RC TRANS_RC IMAB-1I2 Open Opportunity For Improveme nt Oppfølging av risikovurderinger Har etablert rutiner for vurdering av risiko og opfølging av risikovurderinger. Vurder om rutinene i tilstrekkelig grad sikrer dynamikk og oppfølging av risikoreduserende tiltak mht effekt og evt restrisiko over tid. Kommentar: Gode rutiner for aktivering av beredskapsplan som sikrer håndtering av operativ risiko. HelseCIM brukes som verktøy ved krisehåndtering. Gjennomfører øvelser ihht identifisert risiko med "dreiebok". Ved evaluering av gjennomførte prosjekter identifiseres forbedringsmuligheter og disse innarbeides i prosjektmal. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste n ANS, System ISO 9001:2015 ISO 9001: aug-2016 TRANS_RC TRANS_RC IMAB-1I2 Open Opportunity For Improveme nt Ekstern kommunikasjon Har utarbeidet kommunikasjonsstrategi og har gode rutiner for sikre kommunikasjon i interne og eksterne prosesser. Kvalitets- og miljøpolitikk er ikke kommunisert eksternt. vurder å publisere på ekstranett. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste n ANS, System ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 14001: ISO 14001: ISO 9001: Page 2 of 4

62 Kunde:Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS Prosjektnummer:PRJC MSC-NOR 19-aug-2016 TRANS_RC TRANS_RC IMAB-1I2 Open Observation Handlingsplaner for oppnåelse av Helseforetakenes kvalitets- og miljømål Nasjonale Det er sett eksempel på overordnet Luftambulansetjeneste miljømål og handlingsplan der man n ANS, angir tiltak, ansvar og frist for det enkelte forbedringsmål. I tillegg utarbeides det detaljerte prosjektplaner for vesentlige utviklings- og forbedringsprosjekter. Vurder å justere mal for overordnet handlingsplan med angivelse av tiltak, ressursbehov, ansvar, frist samt når og hvordan man skal evaluere måloppnåelse. System ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 14001: ISO 9001: aug-2016 TRANS_RC TRANS_RC IMAB-1I2 Open Opportunity For Improveme nt Konklusjoner fra ledelsens gjennomgåelse (LGG) Beskriver en god prosess og har en gjennomarbeidet rapport fra LGG. Vurder å inkludere sentrale bevaringsområder i rapport og konklusjoner. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste n ANS, System ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 14001: ISO 9001: aug-2016 TRANS_RC TRANS_RC IMAB-1I2 Open Observation Input til ledelsens gjennomgåelse Helseforetakenes (LGG) Nasjonale MTV utarbieder en årlig rapport som Luftambulansetjeneste kan benyttes som input til LGG. FKS n ANS, har ikke en tilsvarende samlet gjennomgang av sine prosesser og resultater. Vurder hvordan man kan sikre relevant input til LGG fra MTV og FKS. System ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 14001: ISO 9001: Page 3 of 4

63 Kunde:Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS Prosjektnummer:PRJC MSC-NOR 19-aug-2016 TRANS_RC TRANS_RC IMAB-1I2 Open Observation Systematikk for håndtering av Helseforetakenes kundetilbakemeldinger Nasjonale Luftambulansetjenesten har en rekke Luftambulansetjeneste arenaer der de innhenter og mottar n ANS, tilbakemeldinger fra interesseparter og "kunder". Det gjennomføres ikke regelmessige brukerundersøkelser, men man har tett dialog på prosjektnivå og på ulike faste møtearenaer. Vurder hvordan man samlet sett kan bruke innspill fra ulike aktører som grunnlag for bevaring og skjerming av velfungerende prosesser, samt til forbedring. System ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 14001: ISO 14001: ISO 9001: ISO 9001: aug-2016 TRANS_RC TRANS_RC IMAB-1I2 Open Opportunity For Improveme nt Plan for interne revisjoner Det utarbeides årlig revisjonsplan basert på risiko. Planen inkluderer revisjon av underleverandører. Vurder om det kan være hensiktsmessig med en rullerende plan over tre år der man samtidig legger til rette for justering basert på aktuelle behov. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste n ANS, System ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 14001: ISO 14001: ISO 9001: Page 4 of 4

64 Ledelsens gjennomgåelse 29. juni 2016 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

65 Ledelsens gjennomgåelse 2016 Styrende dokument: Kvalitetshåndbok 5.6 Ledelsens gjennomgåelse Dok. id.: Mal Versjon: 1.00 Side: 2 av 11 Ansvarlig: PMT Verifisert: MH Godkjent: ØJ Dato: Innhold 1. Formål Sammendrag Tidligere gjennomgåelser Endringer i eksterne og interne forhold Selskapsform Nasjonal helse- og sykehusplan Først og fremst Lover og forskrifter Standarder for miljø og kvalitet Endring i miljø Interessepartnere Informasjon om prestasjonen og virkningen av ledelsessystemet for kvalitet Kundetilfredshet og tilbakemelding fra relevante interessepartnere Oppdragsdokument Kvalitets- og miljømål Prosesser, prestasjon og samsvar for produkter og tjenester Avvik og korrigerende tiltak Resultater av overvåking og måling Revisjonsresultater Årlig oppfølgingsrevisjon Revisjonsprogram Internrevisjoner Økonomisk revisjon Helse, miljø og sikkerhet (Vernerunder) Eksterne revisjoner Revisjon fra Lufttransport på FKS Eksterne leverandørers prestasjon Informasjon om organisasjonens miljøprestasjon Ressursers tilstrekkelighet Virkningen av tiltak truffet for å ta hensyn til risikoer og muligheter Muligheter for forbedring... 11

66 Ledelsens gjennomgåelse 2016 Styrende dokument: Kvalitetshåndbok Dok. id.: Mal 5.6 Ledelsens gjennomgåelse Versjon: 1.00 Side: 3 av 11 Ansvarlig: PMT Verifisert: MH Godkjent: ØJ Dato: Formål Ledelsens gjennomgåelse ble gjennomført i Bodø 29. juni Formålet med gjennomgåelsen er å sikre en årlig gjennomgang av ledelsessystemet for kvalitet og miljø med planlagte mellomrom for å sikre at begge systemene er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt i tråd med selskapets strategiske retning. En viktig del av gjennomgåelsen er fokus på mulighetene for og behovet for forandringer, inkludert i politikk og mål. Luftambulansetjenesten ANS har etablert en ny prosedyre for en slik gjennomgang med underbilag. Denne ble benyttet både i forberedelse og gjennomføring av møtet. Deltakere på møtet var daglig leder, økonomisk rådgiver (stedfortreder for daglig leder) og ledelsens representant ved kvalitets- og miljørådgiver. 2. Sammendrag Gjennomgangen viser at selskapet har et godt kvalitets- og miljøstyringssystem, men hvor det fortsatt er områder for forbedring. Arbeidet med å etablere selve styringssystemet for kvalitet og miljø ble avsluttet etter sertifiseringsrevisjonen fra NEMKO AS i juni I årene etter har det vært større fokus på videreutvikling og forbedringer. Det er påpekt noen utfordringer knyttet til kommende resertifisering og bytte av sertifiseringsselskap. Det er gjennomført årlig oppdateringer av styrende dokumentet. Administrasjon og Flykoordineringssentralen (FKS) synes å ha velfungerende system, men på medisinskteknisk verksted (MedTek) har vi fortsatt noen forbedringsområder, spesielt knyttet til anskaffelser. Gammelt utstyr (kuvøser) er vedlikeholdskrevende. Luftambulansetjenesten ANS strategiprosess fra 2014 bør settes på dagsordenen. Selskapet har, som tidligere påpekt, behov for en bedre prosess for å måle oppnåelse av vedtatte målsetninger. Dagens system er ikke godt nok. Siste året er det tilsatt flere rådgivere, noe som har økt selskapets totale kapasitet. 3. Tidligere gjennomgåelser Oppsummering etter gjennomgåelsen fra 7. mai 2015; Tiltaksansvarlige i Opscom må følge opp behandlingen av rapporter etter angitte frister og må bli bedre til å benytte funksjonene. Status på avviksmeldinger settes opp som fast agenda på ukentlig stabsmøte, ansvar tillegges kvalitetsrådgiver. Definere kundeklage og bevisstgjøre organisasjonen på dette, slik det tidligere er bemerket. Konkret gjennomgang av målsetninger og sette opp reviderte målsetninger innen kvalitet og miljø. Etablere en mer hensiktsmessig metode for oppfølging av sentrale målsetninger. Ny undersøkelse gjennomføres andre halvår 2015 på MedTek. Gjennomføre måling av kundetilfredshet hos medisinsk personell som bemanner ambulanseflyene andre halvår Daglig leder fortsetter å promotere politikk og mål ut i organisasjonen. Ansatte må få innføring i og informasjon om målsetninger, og bidra til oppnåelse. Det er behov for å se på selskapets politikk i forbindelse med ny strategi i 2015.

67 Ledelsens gjennomgåelse 2016 Styrende dokument: Kvalitetshåndbok Dok. id.: Mal 5.6 Ledelsens gjennomgåelse Versjon: 1.00 Side: 4 av 11 Ansvarlig: PMT Verifisert: MH Godkjent: ØJ Dato: Kvalitetsrådgiver tilbyr bistand til å bygge videre på det etablerte systemet for kvalitet og miljøstyring til de ulike virksomhetsområdene med fokus på NS-EN 14001:2015 og NS-EN 9001:2015. MedTek får støtte via HINAS til innkjøpsprosjekt av medisinskteknisk utstyr Arbeide for et nytt system for medisinsk virksomhetsregistrering i samarbeid med ulike aktører, pågående. Kompetansebehov vurderes fortløpende og er et fast agendapunkt i medarbeidersamtale. Vurdere fortløpende behovet for en tydeligere kompetanseplanlegging. Ressursbehovet beskrives når resultatet av strategiprosessen er ferdigstilt. Ansettelse av personell i inneværende år (2015). Utarbeide skisser til arbeidsbeskrivelser før stillingsutlysninger 4. Endringer i eksterne og interne forhold 4.1 Selskapsform Endring av organisasjonsform fra et ansvarlig selskap til et helseforetak er under vurdering. Konsekvensen av dette vil ikke medføre de store endringene, men vil kreve bytte av profil og diskusjon på bytte av navn. Selskapet har utredet dette i tråd med Oppdragsdokumentet for 2016 og konklusjonen på dette er at det rent praktisk vil være liten forskjell på om selskapet videreføres som ansvarlig selskap eller omdannes til helseforetak. En omdanning vil, avhengig av navnevalg utløse kostnader opp til ca. 1 mil. MNOK. 4.2 Nasjonal helse- og sykehusplan Det er i ny Nasjonal helse- og sykehusplan ( ) 1 beskrevet en del forhold som kan påvirke luftambulansetjenesten; Sykehusstruktur og ambulansetjenester må ses i sammenheng. Dersom det skal gjøres endringer i akuttberedskapen ved sykehus, må det samtidig gjøres en gjennomgang og styrking av bil-, båt og luftambulansetjenesten. Den må ha nødvendig kapasitet, kompetanse, utstyr og tilgjengelighet til å kunne håndtere at flere pasienter må stabiliseres lokalt og transporteres videre til annet sykehus. Det har vært stilt spørsmål ved om antall baser og kapasiteten i tjenesten er tilstrekkelig til å dekke behovet. Luftambulansetjenesten må derfor gjennomgås særskilt som en del av planleggingen av det akuttmedisinske tilbudet regionalt og lokalt. Regjeringen vil at kapasitet og basestruktur for luftambulansetjeneste i helseregionen skal gjennomgås i lys av føringene i Nasjonal helse. Det er nødvendig at luftambulansetjenesten gjennomgås særskilt som en del av planleggingen av det akuttmedisinske tilbudet regionalt og lokalt, spesielt dersom det planlegges endringer i oppgavedelingen mellom sykehus og sykehusplan og akuttutvalgets endelige rapport med tilbakemelding til Stortinget i Prop. 1 S ( ). Planen ble behandlet i Stortinget 17. mars 2016 og hvor Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake til Stortinget med egen sak om basestrukturen for luftambulansen i Norge. 1 Meld. St. 11 ( )

68 Ledelsens gjennomgåelse 2016 Styrende dokument: Kvalitetshåndbok Dok. id.: Mal 5.6 Ledelsens gjennomgåelse Versjon: 1.00 Side: 5 av 11 Ansvarlig: PMT Verifisert: MH Godkjent: ØJ Dato: Først og fremst Regjeringen oppnevnte i 2013 et offentlig utvalg med mandat å beskrive et helhetlig system som skal ivareta befolkningens behov for trygghet ved akutt sykdom og skade. I utredningen 2, Først og fremst Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus, har utvalget sett på den akuttmedisinske kjede og har et eget kapittel om luftambulansetjenesten. Utvalget foreslår blant annet at offentlig drift av den operative delen av luftambulansetjenesten bør utredes. Det er ikke kjent for selskapet hvorledes regjeringen vil følge opp utvalgtes utredning. 4.4 Lover og forskrifter Selskapet abonnerer på Lovdata og relgeverk.no. Det er ikke registrert endringer i norsk lov eller forskrift som har hatt konsekvenser for selskapet siste år. Det er varslet nye regler for offentlige anskaffelser, men disse er ennå ikke vedtatt. 4.5 Standarder for miljø og kvalitet Lanseringen av ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015, kom høsten Revisjon av disse har fått vesentlig betydning for selskapet. ISO Retningslinjer for revisjon av styringssystemer, er under revisjon, men denne antas ikke å bli vedtatt kommende år. 5. Endring i miljø Det er ikke registrert vesentlige endringer i miljøaspekter eller risikoer og muligheter innen miljø. Selskapets lokalisasjoner har ikke hatt endringer i drift som medfører endringer, siste kartlegging av miljøaspekter ble gjennomført 1. april Interessepartnere Selskapet har en rekke interessenter. Disse blir i varetatt gjennom faste rapporteringer som Årlig melding til eiere, selskapsmøter, styremøter og fastsatte kommunikasjonslinjer. Siste året har det vært spesielt fokus på interessenter. Både strategien for anskaffelse av nye ambulansehelikopter og ambulanseflytjenester har vært på en bred høring. Det er også gjennomført en rekke møter med de ulike gruppene for å få innspill. Videre ble også kravspesifikasjonen for ambulansehelikoptertjenester sendt på høring. 2 NOU 2015:17 3 Miljøregnskap 2016

69 Ledelsens gjennomgåelse 2016 Styrende dokument: Kvalitetshåndbok 5.6 Ledelsens gjennomgåelse Dok. id.: Mal Versjon: 1.00 Side: 6 av 11 Ansvarlig: PMT Verifisert: MH Godkjent: ØJ Dato: Informasjon om prestasjonen og virkningen av ledelsessystemet for kvalitet 7.1 Kundetilfredshet og tilbakemelding fra relevante interessepartnere Det er ikke gjennomført kundeundersøkelse i 2015, slik det var oppsatt. Selskapet har regelmessig møter med ulike fagmiljøer og får en rekke tilbakemeldinger på forventet oppgaveløsning og på egen rolle. Det er ikke fremkommet klager fra relevante interessepartnere siste år. Resultat av ledelsens gjennomgang for 2015 ble presentert for styre i sin helhet i styresak Selskapets kvalitets- og miljøstyringssystem. Det er også vært to saksfremlegg knyttet til kvalitets- og sikkerhetsrevisjoner, Styresak og Styresak Oppdragsdokument 2016 Det ble som vanlig laget et handlingsplan for oppfølging av Oppdragsdokument. Se vedlegg 2 Oppdragsdokument 2016 for detaljer i styringskrav fra eiere. 7.3 Kvalitets- og miljømål Selskapets målsetninger er angitt i Kvalitetshåndbok og de ulike Driftshåndbøker. En målsetning at våre tjenester og varer skal kjøpes fra organisasjoner som har tilsvarende kvalitets- og miljøstyringssystem. 1. mai 2015 startet Evenesbasen opp, og i denne kontrakten var det konkrete krav til miljø. Ny kravspesifikasjon for anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester stiller en rekke krav til miljø, samt at den/de som får kontrakt skal være sertifisert innen kvalitet og miljø innen 31.desember Samme krav vil bli stilt til tilsvarende konkurranse ved kjøp av ambulanseflytjenester. Begge kontaktene vil kunne ha en varighet på 10 og 11 år. MedTek stiller også krav til miljø og kvalitet i sine anskaffelser. Det er behov for en årlig gjennomgang av målsetningene. 7.4 Prosesser, prestasjon og samsvar for produkter og tjenester Selskapets primære og prioriterte oppgave er den flyoperative ambulansetjenesten, bidra til nasjonalt samarbeid knyttet til luftambulansetjenesten med vekt på nettverksbygging mellom helseforetakene, være faglig kompetansesenter, bidra til sikkerhet i tjenesten, stimulere til risikoreduserende tiltak, og arbeide for bedre kvalitet, koordinering samt kostnadseffektivisering av tjenesten. Resultat av dette arbeidet fremkommer i Årlig melding 2015 (vedlegg 1 Årlig melding for 2015 Luftambulansetjenesten ANS). 7.5 Avvik og korrigerende tiltak Selskapet har et elektronisk rapporteringsverktøy for hendelser (Opscom). Alle ansatte og nytilsatte har fått opplæring i verktøyet. Flesteparten av hendelsene er som tidligere, knyttet opp til FKS og ansattes gode rapporteringsvilje. Den oppfattes som meget god. Det er fortsatt behov for at tiltaksansvarlige for de enkelte hendelsene har fokus på behandling av rapportene. Flere hendelser blir derfor ikke behandlet innenfor tidsfristen. FKS benytter også Opscom som et administrasjonsverktøy for hendelser. Rapporter blir derfor ikke lukket før aktiviteter er iverksatt. MedTek har rapportert hendelser til DSB, slik det er krav om.

70 Ledelsens gjennomgåelse 2016 Styrende dokument: Kvalitetshåndbok 5.6 Ledelsens gjennomgåelse Dok. id.: Mal Versjon: 1.00 Side: 7 av 11 Ansvarlig: PMT Verifisert: MH Godkjent: ØJ Dato: Tabell 1 Oversikt over hendelser 7.6 Resultater av overvåking og måling Se kapittel Revisjonsresultater Årlig oppfølgingsrevisjon Selskapet ble førstgangssertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring og NS-EN ISO 14001:2004 Miljøstyring I mai 2015 ble den årlige og siste oppfølgingsrevisjonen gjennomført av sertifiseringsorganet, NEMKO AS. Denne gangen var det medisinskteknisk verksted i Trondheim, samt administrasjonen i Bodø som fikk besøk. Under revisjonen ble det avdekket fire avvik og foreslått ni forbedringsområder. Alle avvikene ble lukket innenfor den avtalte fristen. I august 2016 har selskapet ny resertifisering og denne vil være etter de nye standardene, NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001: Revisjonsprogram Selskapets revisjonsprogram ble noe utsatt i 2015 og revisjoner i 2016 gjennomføres tredje til fjerde kvartal. Årsaken til dette er de pågående anskaffelser med tilhørende arbeidsbelastningen hos både oppdragsgiver og tilbydere Internrevisjoner Revisjon på FKS 21. juni 2016 avdekket 13 avvik og 9 forbedringsområder. Det ble ikke avdekket alvorlige avvik. Ny Service Level Agreement mellom Luftambulansetjenesten ANS og ambulanseflyoperatøren Lufttransport AS ble etablert i Denne beskriver tydeligere krav til begge parter og danner grunnlaget for mye av revisjonen. Lufttransport AS gjennomførte en revisjon av FKS 9. oktober 2015 hvor det ble avdekket tre avvik og en observasjon. Disse avvikene er nå lukket. Målt opp mot egne krav og overgangen til nye krav i NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015, er det avdekket flere avvik. Det gjenstår en del i praksisen og beskrivelsen for at sentralen er helt i samsvar. Dette gjelder i første rekke krav som knyttes opp mot egen kompetanse samt kommunikasjon med Lufttransport AS. Sentralens miljøstyring støtter seg i stor grad på UNN HF sitt miljøprogram, bla. knyttet til avfallshåndtering. Det er høy rapporteringsgrad av hendelser og avvik i sentralen. Disse hendelsene blir drøftet med Lufttransport AS i faste møter.

Saksliste styremøte 20. mai 2016

Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13.05.16 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/ SAK NR 14- Virksomhetsrapportering per 28. februar Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksliste styremøte 13. juni 2016

Saksliste styremøte 13. juni 2016 Saksliste styremøte 13. juni 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 [Sted] Gardermoen Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styresak Økonomisk status pr

Styresak Økonomisk status pr Styresak 59 Økonomisk status pr 31.10.13 Saksbehandler: Bård Mortensen og Mariann M. Hunstad Vår dato: 01.10.13 Møtedato: 05.12.13 1. Bakgrunn/fakta Avstemming er utført til og med august. Avsetning er

Detaljer

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 36 Økonomisk status pr 31.07.13 Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann

Detaljer

Saksliste styremøte 25. april 2016

Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Bodø, 18. april 2016 Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/ SAK NR 52- Virksomhetsrapportering per 31. august Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. JANUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR 24-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. FEBRUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

Saksliste styremøte 21. mai 2015

Saksliste styremøte 21. mai 2015 Saksliste styremøte 21. mai 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13. mai 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013 SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.oktober 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/ SAK NR 32- Virksomhetsrapportering per 30. april Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015

Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015 Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 5. oktober 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 15. september 2016

Saksliste styremøte 15. september 2016 Saksliste styremøte 15. september 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 30.08.2016 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 05/03/2012 SAK NR 10-2012 Virksomhetsrapportering pr 31.01.2012 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016. SAK NR Virksomhetsrapportering per 30.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016. SAK NR Virksomhetsrapportering per 30. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/ SAK NR 52- Virksomhetsrapportering per 30.september Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/ SAK NR 23- Virksomhetsrapportering per 31. mars Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksliste styremøte 20. oktober 2016

Saksliste styremøte 20. oktober 2016 Saksliste styremøte 20. oktober 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13.10.16 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 15. september 2017

Saksliste styremøte 15. september 2017 Saksliste styremøte 15. september 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 8.9.17 Arkivnummer: 012 Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 15. september 2017

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapportering pr

Styresak Virksomhetsrapportering pr Besøksadresse: Torvgata 2, 86 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 81 Bodø Tlf: +47 75 54 99 5 Styresak 32-217 Virksomhetsrapportering pr 28.2.17 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad

Detaljer

Saksliste styremøte 25. oktober 2016

Saksliste styremøte 25. oktober 2016 Saksliste styremøte 25. oktober 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24.10.16 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/09/ SAK NR 39- Virksomhetsrapportering per 31.juli Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011 SAK NR 021-2011 Virksomhetsrapportering pr 28.02.2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011 SAK NR 009-2011 Virksomhetsrapportering pr 31.01.2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 13-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. DESEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 SAK NR 20-2012 Virksomhetsrapportering pr 31.03.2012 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/2012 SAK NR 53-2012 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 8. mai 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 15.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 SAK NR 02-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 30. NOVEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017

Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017 Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24. mars 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS

Detaljer

STYRESAK FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010

STYRESAK FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf 75 54 99 54. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17. februar 2011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2011 FORELØPIG

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 7. september 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/2015 SAK NR 02-2015 Virksomhetsrapportering per 31.desember 2014 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/2012. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31. desember 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/2012. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31. desember 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/2012 SAK NR 03-2012 Virksomhetsrapportering pr 31.12.2011 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styresak Oppdragsdokument Bakgrunn. 2. Vurdering

Styresak Oppdragsdokument Bakgrunn. 2. Vurdering Styresak 34-2017 Oppdragsdokument 2017 Saksbehandler Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: 21.3.17 Møtedato: 30.3.17 1. Bakgrunn Oppdragsdokument 2017 for Luftambulansetjenesten HF ble formelt vedtatt og

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31. oktober 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31. oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2011 SAK NR 063-2011 Virksomhetsrapportering pr 31.10.2011 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/2016. SAK NR Virksomhetsrapportering per 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/2016. SAK NR Virksomhetsrapportering per 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/2016 SAK NR 44-2016 Virksomhetsrapportering per 31. juli 2016 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17. januar 2013 kl på Gardermoen.

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17. januar 2013 kl på Gardermoen. Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL STYREMØTE 17. JANUAR 2013 Vår dato: 18. januar 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17.

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 29. september 2014 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2014 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/12/ SAK NR 56- Virksomhetsrapportering per 31. oktober Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Avviklingsstyret

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31. juli 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31. juli 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011 SAK NR 045-2011 Virksomhetsrapportering pr 31.07.2011 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Utvidet virksomhetsrapportering per

Utvidet virksomhetsrapportering per Utvidet virksomhetsrapportering per 31.08.17 1 REISER UTEN REKVISISJON 1.1 Brukerperspektiv 1.1.1 Andel innsendt elektronisk fra helsenorge.no Andelen elektronisk mottatte søknader har økt fra 46 % i 1.

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 30.september 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 30.september 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011 SAK NR 050-2011 Virksomhetsrapportering pr 30.09.2011 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/17

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/17 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/17 SAK NR 14-2017 Virksomhetsrapportering pr 31.01.17 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 SAK NR 07-2015 Styringsindikatorer 2015 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Saksliste styremøte 25. september 2014

Saksliste styremøte 25. september 2014 Saksliste styremøte 25. september 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 18. september 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 45-2012 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 30. SEPTEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/11. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/11. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/11 SAK NR 008-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17.01.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/14 SAK NR 19-2014 Styringsindikatorer 2014 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014. SAK NR Virksomhetsrapportering per 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014. SAK NR Virksomhetsrapportering per 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 46-2014 Virksomhetsrapportering per 31. august 2014 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/01/16. SAK NR 08-2016 Styringsindikatorer 2016

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/01/16. SAK NR 08-2016 Styringsindikatorer 2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/01/16 SAK NR 08-2016 Styringsindikatorer 2016 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 13/06/12 SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 13/06/12 SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 13/06/12 SAK NR 28-2012 Virksomhetsrapportering pr 30.04.2012 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2016. SAK NR Virksomhetsrapportering per 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2016. SAK NR Virksomhetsrapportering per 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/ SAK NR 61- Virksomhetsrapportering per 31.oktober Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530 Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 18. juni 2010 STYREMØTE 17. JUNI 2010 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012. Budsjettestimat for 2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012. Budsjettestimat for 2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012 Budsjettestimat for 2013 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Saksliste styremøte 20. februar 2017

Saksliste styremøte 20. februar 2017 Saksliste styremøte Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 9.2.207 Arkivnummer: 02 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/09/2013. SAK NR 38-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/09/2013. SAK NR 38-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret 23/09/2013 SAK NR 38-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. juli 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31.juli 2013 til etterretning.

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 1. mars 2011 Arkivnr.: STYREMØTE 24. FEBRUAR 2011 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011 SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/2016. SAK NR Virksomhetsrapportering per 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/2016. SAK NR Virksomhetsrapportering per 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/ SAK NR 02- Virksomhetsrapportering per 31.desember Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/01/2011

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/01/2011 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/01/2011 SAK NR 002-2011 Virksomhetsrapportering pr 31.12.2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 SAK NR 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.08.15 og 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning. Status og av styrevedtak t.o.m. 31.03.2017 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status//

Detaljer

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel)

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 15.november 2010 Fra : Leder av nasjonal styringsgruppe Steinar Marthinsen Dato : 15. november 2010 Saksbehandlende RHF: Helse Sør- Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011 SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 30. januar 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 29. JANUAR 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 30/10/2017. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 30/10/2017. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 30/10/2017 SAK NR 29-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF 13.09.17 Forslag til vedtak: Protokollen fra

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 SAK NR 05-2013 Styringsindikatorer 2013 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 SAK NR 46-2017 ADs orientering Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og av styrevedtak t.o.m. 11.07. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 59-2015

Detaljer

Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013

Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013 Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 3.oktober 2013 Arkivnummer: 012 Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 20. juni 2014

Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, tlf.: 926 53 078 Vår dato:15. juni 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 58-2016 Mine pasientreiser, status etter innføring av ny ordning Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 31.01.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/06/13

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/06/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/06/13 SAK NR 30-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 18.04.13 og 30.04.13 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11. 1. Styret tar forslagene til styringsindikatorer og mål for 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11. 1. Styret tar forslagene til styringsindikatorer og mål for 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11 SAK NR 013-2011 Styringsindikatorer 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar forslagene til

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf. 918 20 828. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 1.mars 2013 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 17-2013 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Utvidet virksomhetsrapportering per

Utvidet virksomhetsrapportering per Utvidet virksomhetsrapportering per 30.04.17 1 REISER UTEN REKVISISJON 1.1 Brukerperspektiv 1.1.1 Andel innsendt elektronisk fra helsenorge.no I april var andelen elektronisk innsendte søknader fra helsenorge.no

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/16

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/16 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/16 SAK NR 43-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 09.06.16 og 11.07.16 Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.03.2016 Møtested Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011 SAK NR 049-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21.09.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 SAK NR 04-2013 Årlig melding 2012 Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2012 for Pasientreiser

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2010

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2010 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2010 SAK NR 068-2010 Virksomhetsrapportering pr 31.10.2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer