Saksliste styremøte oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013"

Transkript

1 Saksliste styremøte oktober 2013 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 3.oktober 2013 Arkivnummer: 012 Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte oktober 2013 i Glasgow. Styremøtet starter 9. september kl september er avsatt til møte med og besøk hos Scottish Ambulance Service i Glasgow. Saksliste: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. september 2013 Sak Tertialrapport Sak Ambulansehelikoptertjenesten (unntatt offentlighet offl 13 jf fvl 12.2) Sak Kvalitets og sikkerhetsrevisjoner Sak Orienteringssaker a. Ambulanseflyginger til Svalbard b. Basefasiliteter helikopter c. Helikopterbase Evenes d. NAWSARH e. Lufttransport AS f. Norsk Luftambulanse AS g. Stiftelsen Norsk Luftambulanse Sak Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell

2 Luftambulansetjenesten ANS Postboks Bodø Tlf PROTOKOLL Vår dato: 23. september 2013 STYREMØTE 19. SEPTEMBER 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte 19. september 2013 kl i Arendal Til stede: Daniel Haga (styreleder) Tor Arne Haug (nestleder) Ingvild Skogseth Randi Nordtorp Mølmen Arild Østergaard Fra administrasjonen: Øyvind Juell (Daglig leder) Pål Madsen (Rådgiver) INNLEDNING I første del av møtet fikk styret en presentasjon og diskusjon med medisinsk ledelse ved basen. STYRESAK GODKJENNING AV INNKALLING Innkallingen gjennomgått. Innkalling til styremøte 19. september 2013 er godkjent. STYRESAK GODKJENNING AV SAKSLISTE Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. mai Sak Økonomisk status Sak Aktivitetsøkninger i luftambulansetjenesten Sak Avising av ambulansefly Sak Operatøruavhengige GPS innflyginger til sykehus Sak Ny helikopterbase i Helse Nord RHF Sak Lønnsoppgjør 2013 Sak Egenkapital i selskapet Sak Budsjett 2014 Sak Beredskapsplan

3 Sak Sak Sak Kvalitet og miljø Orienteringssaker a. Introkurs, trening og utsjekk nyansatte i tjenesten b. Personellsituasjonen c. MTU i bilambulanse d. Samarbeidsprosjekt med Sverige e. Koordinering av luftambulanse Helse Sør Øst prosjekt f. Bemanningskonsept helikopter Ålesund g. Helikopterbasen i Bergen h. Helikopterbasen i Tromsø i. Helikopterbasen i Førde j. Helikopterbasen på Lørenskog k. Landingsplassprosjektet l. Havari Beech 200 ambulansefly på Island m. Ambulanseflyginger til Svalbard n. Lufttransport AS o. Norsk Luftambulanse AS p. Stiftelsen Norsk Luftambulanse Eventuelt Saksliste er godkjent. STYRESAK Protokoll fra styremøte 13. mai 2013 er godkjent. STYRESAK GODKJENNING AV PROTOKOLL ØKONOMISK STATUS Styret tar økonomisk status pr 31. juli til orientering. Styret ber daglig leder redusere faktura for november til RHFene med totalt 18,3 MNOK. STYRESAK MULIGE AKTIVITETS OG KOSTNADSØKNINGER I LUFTAMBULANSETJENESTEN Styret tar oversikten over mulige aktivitets og kostnadsøkninger til etterretning med de endringer som fremkom. Styret forutsetter at daglig leder fortsetter å holde styret løpende oppdatert om aktivitetsutviklingen i tjenesten. Styret ber daglig leder starte en strategiprosess i god tid før neste kontraktsperiode med tanke på avklaring av de momenter som er presentert i saken. Styret ber daglig leder sende gjennomgangen til eiermøtet og de regionale helseforetakene.

4 STYRESAK AVISING AV AMBULANSEFLY (DE ICE) Daglig leder bes innenfor rammen av budsjett 2014 å få på plass alternative løsninger for å sikre nødvendige beredskapsordninger for de ice tjenester på flyplasser i Finnmark, Troms og Nordland, samt Værnes og Vigra. STYRESAK UTVIKLING AV OPERATØRUAVHENGIGE IFR RUTER/GPS INNFLYGINGER TIL SYKEHUS Styret mener at Luftambulansetjenesten ANS bør ta ansvaret for videre oppbygging av en struktur av IFR ruter og GPS innflyginger til sykehus som skal være tilgjengelige for ambulanse, søk og rednings, politi og offshoreoperatører. Styret mener det er viktig at Luftambulansetjenesten ANS har eierskap til rutene for å kunne nyttiggjøre disse i kommende kontraktsrunder med mulig bytte av operatører. Styret berømmer det gode arbeidet Norsk Luftambulanse AS har gjort med finansieringsstøtte fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) for å etablere et stort antall ruter/innflyginger i Sør Norge. Styret ser positivt på at SNLA har tilbudt datagrunnlaget og alt som trengs for at andre operatører i luftambulansetjenesten, 330 skvadron og offshoreoperatører skal kunne benytte rutene uten kostnad, og imøteser at dette gjøres tilgjengelig for Luftambulansetjenesten ANS på en egnet måte. Styret støtter anbefalingen om å etablere IFR ruter til sykehusene i Harstad, Mo i Rana og Ålesund, i tråd med anbefalingen fra Sikkerhetsstudien for innlandshelikoptre. STYRESAK NY HELIKOPTERBASE I HELSE NORD RHF Styret støtter Helse Nords vedtak om å etablere en ny ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland. Styret støtter administrerende direktør i Helse Nord RHF sin anbefaling om at den nye basen lokaliseres til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Styret ber daglig leder støtte etableringen av den nye basen i tråd med de føringer som gis av Helse Nord etter endelig styrebehandling. Styret tar daglig leders anbefalinger om tidspunkt for oppstart av ny base og kontraktsomfang til etterretning. Styret gir daglig leder fullmakt til å benytte HINAS og øvrige nødvendige ressurser til støtte i anbudsprosessen i tråd med inngitte tilbud. STYRESAK LØNNSOPPGJØR 2013 Styreleder gis fullmakt til å fastsette ramme for lønnsoppgjøret for 2013 for ansatte med individuelle lønns og arbeidsavtaler. Styreleder gis fullmakt til å forhandle lønnsjustering for daglig leder.

5 STYRESAK VURDERING AV BEHOV FOR LIKVIDITET I SELSKAPET Styret vedtar at størrelsen på likviditeten skal tilsvare en måneds sum av faste vederlag. Styret ber daglig leder sørge for at likviditet som overstiger vedtatt norm ved årets slutt justeres gjennom planlagt driftsunderskudd påfølgende år. STYRESAK BUDSJETT 2014 Styret vedtar budsjett for STYRESAK BEREDSKAPSPLAN Styret ber daglig leder følge opp det påbegynte arbeid knyttet til beredskapsmessige forhold i luftambulansetjenesten i samarbeid med de fire Regionale helseforetak og Helsedirektoratet. Styret ber daglig leder sørge for at innholdet i Beredskapsplanverket implementeres og iverksettes i selskapet. STYRESAK KVALITET OG MILJØ Styret er svært fornøyd med det arbeidet som er nedlagt for å bedre kvalitetssystemet og miljøstyringssystemet, og at selskapet nå er sertifisert både i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring, og NS-EN ISO 14001:2004 Miljøstyringssystemer. Styret ber daglig leder følge opp avvik og forbedringer avdekket i alle revisjonsrapporter. Styret ber daglig leder orientere om resultat av nye revisjonsrapporter iht. oppsatt revisjonsplan for Styret ber daglig leder følge opp resultatet av ledelsen gjennomgang og sette opp en handlingsplan knyttet til de aktivitetene som er identifisert som forbedringsområder. STYRESAK ORIENTERINGSSAKER Styret er orientert om følgende saker skriftlig: a. Introkurs, trening og utsjekk nyansatte i tjenesten Det tradisjonelle «Operativt introduksjonskurs for luftambulanseleger» på Torpo ble kansellert i år for annet år på rad pga for få påmeldte. I forståelse med SNLA vil LAT ANS i samarbeid operatørene og 330 skv heretter stå for en grunnleggende opplæring i tjenestens organisasjon, innhold, samarbeidsforhold, retningslinjer for bruk av LAT m.v. Vi ser for oss et par kurs pr. år. Operatørene har ansvaret for operativt utsjekk og sikkerhetsopplæring i henhold til kontrakt. SNLA vil på sin side fortsatt arrangere samlinger på Torpo, der samtrening vil stå i fokus («Camp Torpomoen»). b. Personellsituasjonen Personellsituasjonen er generelt anstrengt. I tillegg har Leder FKS sagt opp, og ny er tilsatt. To flykoordinatorer er tilsatt til erstatning for to som er ute med henholdsvis langtidssykemelding og oppsigelse. Operativ rådgiver RW og operativ rådgiver FW r begge lite tilgjengelig utover høsten. c. MTU i bilambulanse LATs medisinsktekniske utstyr (og SNLAs tilsvarende fra legebilene) blir regelmessig

6 benyttet i bilambulanser når pasienter overflyttes, ved møtekjøring osv. Også i bilambulanser er det strenge krav til innfesting av utstyr. Innfestingen skal tåle 10 G i alle retninger. Vårt MTU er ikke tilpasset innfesting i alle landets ambulanser. Sjåføren er ansvarlig, og det er stadig episoder der ambulansesjåfør nekter å kjøre uten at MTU er forsvarlig festet. LAT miljøet på Lørenskog har tatt fatt i problemet og er i ferd med å utvikle et fleksibelt system for innfesting av «fremmed utstyr», basert på perforerte lerretsposer og reimer. Konseptet er under testing, og en planlegger sertifisering hos Veritas. LAT ANS har signalisert vilje til økonomisk støtte til sertifiseringsprosessen hvis behov, med den tanke at konseptet kan rulles ut i hele tjenesten. d. Samarbeidsprosjekt med Sverige Det foreligger et forslag til avtale mellom partene, som styringsgruppen har godkjent. Den vil inneholde kriterier for varsling over grensen, retningslinjer for pasientdestinasjon, ansvarsforhold/ beslutningsmyndighet, prinsipper for kostnadsfordeling m.m. Avtalen skal nå forankres hos partene, hos oss i første omgang Helse SØ og Helse Midt. Det har oppstått en stor utfordring i prosjektet, idet både norske og svenske helsemyndigheter krever at alle leger som yter helsehjelp i landet må ha landets autorisasjon. Dette gjelder også ved akutte helikopteroppdrag over grensen. Det viser seg at en slik søknadsprosess er mer omfattende enn forventet, spesielt på svensk side. Det er ikke realistisk å få alle leger med på dette. e. Koordinering av luftambulanse Helse Sør Øst prosjekt Per Magne Tveitane er med i prosjektgruppen. Øyvind Juell er med i styringsgruppen. Prosjektet skal vurdere alternativer for koordinering av og flight following for ambulansehelikoptrene i regionen. Øvrige RHFer vil bli invitert med i en referansegruppe. f. Bemanningskonsept helikopter Ålesund Møte i Ålesund 23. august konkluderte med at styrevedtak i RHF skal følges opp. Eget brev skal sendes fra RHF til HF om dette. g. Helikopterbasen i Bergen Nåværende basefasiliteter er vurdert til å være utilfredsstillende. Det er bl. a. oppdaget råte, dårlig ventilasjon og generelt dårlig inneklima.. Ny rigg skal bygges. Midlertidige lokaler blir enten en midlertidig rigg eller leie av leiligheter nær basen. Helse Bergen jobber med saken. h. Helikopterbasen i Tromsø Basefasilitetene skal bygges ut parallelt med ny A fløy. Personellet blir flyttet til pasienthotellet mens utbygging pågår. Flytting av helikopteret til Langnes kan bli nødvendig i perioder. i. Helikopterbasen i Førde Bygging godt i gang. God dialog med Helse Førde om behov, og nå leiekontrakt. j. Helikopterbasen på Lørenskog Medisinsk ledelse ved Lørenskog basen har ytret bekymring overfor LAT ANS knyttet til mange utmeldinger grunnet overskredet duty tid. Man etterspør tiltak, f.eks. en bakvaktsordning. Det viser seg at legenes dokumentasjon av utmeldinger ikke samsvaret med NLA AS sine rapporter til oss. Pr utgangen av august hadde helikopter 1 1 vært av 45 ganger, 1 2 av 21 ganger. Ved 5 tilfeller begge samtidig. Hver utmelding er på 9 timer. LAT ANS skal tilskrive NLA AS og be om konkrete forslag til tiltak med kostnadsestimat. k. Landingsplassprosjektet Statistikk over helikopter transport til og fra sykehusene er oppdatert for perioden Status for landingsplassene er oppdatert og kvalitetssikret pr. sept Operatørene har i denne forbindelse deltatt i kvalitetssikringen. RHF representantene har gjennomført sine delprosjekter, og prosjektgruppen har sammen vurdert hvert enkelt sykehus i henhold til

7 følgende kriterier: Behov (helsefaglige vurderinger, erfaring/statistikk) Flyoperative forhold, aktuelle helikoptertyper Miljøforhold Basert på ovennevnte kriterier, besluttet prosjektgruppen å framstille prioritering av tiltak i tre grupper. Type tiltak varierer sterkt, fra full etablering til søknad om godkjenning av eksisterende plass. Det som gjenstår er vurdering av finansieringsalternativer og ferdigstillelse av selve rapporten. Det sistnevnte er forsinket grunnet sykdom. l. Havari Beech 200 ambulansefly på Island Havariet ved Akureyri på Island tidligere i sommer skyldes med stor sannsynlighet pilotfeil. m. Ambulanseflyginger til Svalbard Det jobbes fortsatt med to løsninger for Beech 200. En endelig løsning virker nærmere enn noen gang. Det jobbes med ekstra innleie også kommende sesong. I tillegg er PDP (point of no return prosedyre) en mulig løsning for å unngå innleie kommende vinter. Om prosedyren er tilstrekkelig for å kansellere innleie til vinteren besluttes i nær fremtid. n. Lufttransport AS Tilgjengelighet august 2013: Snitt alle baser: 94,6 % Hele 2013: Sntt 2013 alle baser: 96,0 % Den tekniske tilgjengeligheten har tatt seg godt opp det siste året, men det er fremdeles uvanlig mye utmelding pga duty på noen av basene. Saken følges opp ovenfor operatøren. Selskapet er igjen operative på underhengende operasjoner. Alle AW139 har nå permanent NVIS godkjenning. LT deltar på Øvelse Barents Rescue i disse dager med 2 crew (støttet av oss) LT har etablert og fått godkjent egen flygesjef helikopter (meget positivt for LAT) LT har nylig signert avtale om AW 139 simulator i Finland. LT har søkt om støtte for å gjennomføre en fatigue risk management vurdering. Hensikten er å avklare om en fortsatt kan operere med 24 timers vakter etter innføring av nye felleseuropeiske arbeids og hviletidsbestemmelser. Som tidligere informert om, også til eierne, kan dette være en fornuftig måte å møte de nye bestemmelsene på. LAT ANS vil støtte dette, samt be NLA AS om å gjøre det samme. o. Norsk Luftambulanse AS Tilgjengelighet august 2013: Snitt alle baser: 97,3 % Hele 2013: Snitt 2013 alle baser: 96,9 % Lørenskog 1: 92,8 % (jan aug) ref stabsmøte sak Lørenskog 2: 96,9 % (jan aug) ref stabsmøte sak NLA har fått godkjent egen treningsorganisasjon (ATO) etter nytt EASA regelverk som første flyselskap i Norge.

8 p. Stiftelsen Norsk Luftambulanse Styret ble gjort oppmerksom på utredning av statistikk og påfølgende policydokument Kapasitet og basestruktur utarbeidet av SNLA. Daniel Haga Tor Arne Haug Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremøter framover 5. desember Sted bestemmes senere.

9 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Tertialrapport Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Bakgrunn/fakta Avstemming er utført tom. august. Avsetning er bokført med 15 MNOK og gjelder 330 skv. 2. Regnskap pr Tekst Hittil i fjor Hittil i År Budsjett % Avvik Budsjett Refusjoner og tilskudd ,1 % Andre inntekter DRIFTSINNTEKTER ,1 % Personalkostnader ,2 % Avskrivninger ,4 % Fast vederlag mm ,6 % Operative driftsutgifter ,3 % Risiko og sikkerhet ,2 % Indirekte kostnader ,4 % Drift, vedlikehold og service ,0 % Andre driftsutgifter ,0 % Administrative kostnader ,2 % Reise, diett, bilgodtgjørelse ,0 % Salgs og reklamekostnader ,6 % Kontigenter, gebyr ,7 % Forsikringer ,7 % Tap/gevinst o.l. 23 SUM KOSTNADER ,3 % DRIFTSRESULTAT

10 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Driftsresultat pr 31. august er 19,7 MNOK. Dette må sees i forhold til styrets vedtak 19. september om å redusere tilskuddsfaktura til RHFene for november måned med totalt 18,3 MNOK. I det følgende kommenteres kontogruppene med størst avvik. 2.1 Inntekter Kontogruppen inntekter følger budsjettet. 2.2 Kostnader Avskrivninger, Fast vederlag m.m og Indirekte kostnader. Avviket ble kommentert i Økonomisk status pr 31. juli. Avvik mellom budsjett og bokført avskrivninger skyldes at en del anskaffelser ikke er gjennomført. Kontogruppen Fast vederlag m.m. inkluderte budsjett for avsetning terskelverdi. En avsetning som det senere ble klart ikke var nødvendig. Innleid ressurs for Svalbard jan apr 2013 ble brukt mindre enn budsjettert. Situasjonen er ikke endret. Når det gjelder kontogruppen Indirekte kostnader ser vi at gjennomsnittsprisen for drivstoff er lavere enn budsjettert pris. En eventuell beslutning om ikke å leie inn ekstern ressurs for å dekke Svalbard vinteren vil øke forventet overskudd. En reduksjon i siste faktura for 2013 til Helse Nord RHF vil kompensere for det Drift, vedlikehold og service Kontogruppen inkluderer bl.a. vedlikehold/drift av LA nett, forbruk medisinske gasser, vedlikehold/drift av medisinsk teknisk utstyr. Som nevnt i Økonomisk status pr 31. juli er forbruket av medisinske gasser er vanskelig å forutse, hittil i år har forbruket vært 132 % av budsjettert Administrative kostnader Kontogruppen inkluderer bl.a. leie lokaler, regnskap, revisjon, rengjøring, data, porto og konsulenttjenester. Alle prosjektkostnader budsjetteres som konsulenttjenester. Så langt har det ikke forekommet store kostnader på prosjekt, og det forklarer i hovedsak det lave forbruket sett i forhold til budsjett. 2.3 Finans Bankrenter er bokført til og med juni. 2.4 Konklusjon økonomi Hittil i År Budsjett Hittil i fjor Totalt i år Tekst % Avvik DRIFTSRESULTAT

11 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Finansinntekter ,8 % Finanskostnader NETTO FINANS ,5 % RESULTAT FØR SKATT Bokført resultat ved utgangen av april, 20,5 MNOK, er bedre enn budsjettert. I hovedsak skyldes overskuddet et lavere forbruk på kontogruppene Fast vederlag og Indirekte kostnader, se punkt Flytimeproduksjon til og med andre tertial 2013 Rapporten inneholder ingen medisinske data og er ment som informasjon i forbindelse med budsjettoppfølgingen for de regionale helseforetakene. 3.1 Flytimeproduksjon ambulansefly og ambulansehelikopter Måned Status Amb hkp Status Amb fly Kommentar Jan Ambulansehelikopterproduksjonen i januar var 123 timer over budsjett. Ambulanseflyproduksjonen for årets første måned var 53 timer over budsjett. Feb Ambulansehelikopterproduksjonen i februar var 79 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 81 timer under budsjett. Mars Ambulansehelikopterproduksjonen i mars endte 82 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 1 time under budsjett. April Ambulansehelikopterproduksjonen i april endte 72 timer under budsjett. Ambulanseflyene fløy 8 timer mer enn budsjett. Mai Ambulansehelikopterproduksjonen i mai endte 18 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 29 timer mindre enn budsjett. Juni Ambulansehelikopterproduksjonen i juni endte 5 timer under budsjett.

12 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Måned Status Amb hkp Status Amb fly Kommentar Ambulanseflyene fløy 16 timer mindre enn budsjett. Juli Ambulansehelikopterproduksjonen i juli endte 21 timer under budsjett. Ambulanseflyene fløy 47 timer mer enn budsjett. Aug Ambulansehelikopterproduksjonen i august endte 22 timer under budsjett. Ambulanseflyene fløy 25 timer mindre enn budsjett. Sept Okt Nov Des Flytimeproduksjon under budsjett Flytimeproduksjon iht budsjett Flytimeproduksjon over budsjett 3.2 Kommentar pr RHF Framstillingen viser utvikling til og med andre tertial sammenlignet med samme periode i fjor. Helse Nord RHF Budsjett 2013 Utført 2013 Differanse Utført 2012 Differanse 2013 Fly Helikopter Helse Midt Norge RHF Budsjett 2013 Utført 2013 Differanse Utført 2012 Differanse 2013 Fly Helikopter

13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Helse Vest RHF Budsjett 2013 Utført 2013 Differanse Utført 2012 Differanse 2013 Helikopter Helse Sør Øst RHF Budsjett 2013 Utført 2013 Differanse Utført 2012 Differanse 2013 Fly Helikopter Kommentar produksjonsutvikling Ambulanseflyene har til og med andre tertial flydd 6712 timer. Dette er 45 timer under budsjett. Til sammenligning var produksjonen på samme tid i fjor 6727 timer. Tilgjengeligheten for ambulanseflyene er hittil i år på 94,82 %. Ambulansehelikoptrene har pr andre tertial flydd 6108 timer. Dette er 178 timer over budsjett. I fjor på samme tidspunkt var produksjonen 5858 timer. Tilgjengeligheten for Lufttransports ambulansehelikoptre ligger på 94,47 % hittil. Samlet tilgjengelighet for NLA er 96,94 % så langt i år. 4. Konklusjon Utviklingen hittil i år viser noen avvik i forhold til budsjett, noe av det kan relateres til timeproduksjon. For helikopter er timeproduksjonen større enn budsjettert. Dette kan jevnes noe ut i løpet av høsten, utviklingen følges nøye. Beslutning knyttet til innleie for Svalbard kan bety økt overskudd for Helse Nord RHF. En reduksjon i siste faktura for 2013 til Helse Nord RHF vil kompensere for det. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar tertialrapport pr. 31. august til orientering. Øyvind Juell daglig leder

14 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak 53 Kvalitets og sikkerhetsrevisjoner Saksbehandler: Per Magne Tveitane Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Selskapet utarbeidet i desember 2012 et revisjonsprogram for revisjonsaktiviteter som skulle gjennomføres i Alle observasjoner fra revisjonene blir presentert for daglig leder i form av revisjonsrapport fra den enkelte revisjon. Daglig leder har ansvaret for å kommunisere videre med den reviderte part i oppfølging og frem til lukking av funn. Alle revisjoner gjennomføres etter en fast prosedyre og etter prinsipper for revisjon av styringssystemer iht. NS EN ISO 19011:2011. I Oppdragsdokumentet for 2013, ref. punkt 3c) Innsyn og internrevisjon, skal selskapet ovenfor styre fremlegge alle internrevisjonsrapporter som beslutningssaker og etablere handlingsplaner som angir tiltak, ansvar og frister. Handlingsplanene skal også behandles som beslutningssaker og fremdrift og virkning av tiltakene skal følges opp av styret. 2. Revisjonsaktivitet Internrevisjoner Internrevisjonsrapporten fra Flykoordineringssentralen (FKS) er ikke endelig lukket. Det er etablert en tiltaksplan, men FKS har ikke klart å overholde alle frister. Alle avvik og forbedringsforslag er i prosess bla. gjennom en større revisjon av Driftshåndbok FKS som er ferdigstilt og vil lukke mange avvik. Denne håndboken er ikke formelt godkjent hos Lufttransport AS. Internrevisjonsrapporten av medisinskteknisk verksted (MedTek) er ikke endelig lukket da flere avvik og forbedringsforslag tar tid å lukke utover 3 måneders fristen. MedTek arbeider etter en tiltaksplan som er akseptert av daglig leder og revisjonsfunn skal lukkes innen 31. desember Eksterne revisjoner Alle planlagte eksterne revisjoner er gjennomført etter oppsatt revisjonsplan. Revisjon av ambulanseflybasen til Lufttransport AS i Alta ble gjennomført 3. september Revisjonen avdekket 10 avvik og seks forbedringspunkter med referanse til Kjøp av Ambulanseflytjenester med underbilag. Det ble ikke avdekket alvorlige avvik under revisjonen. På flere områder er det imidlertid avdekket manglende samsvar mellom selskapets tilbud (og inngått avtale) og den faktiske leveransen og utøvelsen av denne. Kontraktskrav er ikke tilgjengelig for personell ansatt på basen. Dette kan ikke bare belastes basen lokalt.

15 Selskapet har valgt å legge lokal basehåndbok inn i Driftshåndbok. Denne, sammen med resten av dokumentene i selskapet, er ikke tilgjengelig for medisinsk personell (Mission Specialist) på basen. Det er derfor en risiko for at denne yrkesgruppen ikke får tilgang til sentrale rutiner og bestemmelser som omfatter dem som crew medlemmer. Dette kan resultere i en avstand mellom hvordan driften er planlagt og hvordan den faktisk blir gjennomført. Samarbeidsavtale på basen som har til hensikt å regulere forholdet mellom operatør, Helse Finnmark HF og Luftambulansetjenesten ANS er ikke etablert. Revisjon av ambulansehelikopterbasen til Lufttransport AS i Tromsø ble gjennomført 4. september Medisinsk leder ved basen var invitert og deltok på revisjonene. Det har foregått en kartlegging i Seksjon for Luftambulanse som har resultert i et strategidokument signert av lokal baseledelse ved helikopterbasen. Dette støttes av personell fra operatøren og de mener fremtiden virker spennende knyttet til å videreutvikle det lokale samarbeidet ved basen. Revisjonen avdekket 16 avvik og syv forbedringspunkter med referanse til avtale om Kjøp av Ambulansehelikoptertjenester med underbilag. De avvikene som vurderes som mest alvorlig er knyttet til selskapets arbeids og hviletidsbestemmelser for helikopter, at det ikke er kontroll på Flight Following prosedyre med AMK LA, og at selskapet ikke har etablert skriftlige rutiner for samarbeid med Universitetssykehuset Nord Norge HF. Lufttransport AS har valgt å integrere lokal basehåndbok som en del av den digitale Driftshåndboken, samt publisere denne på eget intranett. En slik valgt løsning medfører at legene ved basen ikke gis tilgang til sentrale rutiner, krav og bestemmelser som omfatter dem. Mangel på samarbeidsavtale på basen, som har til hensikt å regulere forholdet mellom operatør og lokalt helseforetak, er med på å hemme samarbeidet. Revisjon på hovedkontoret til Lufttransport AS knyttet til ambulanseflykontrakten ble gjennomført 17. september Revisjonen avdekket 10 avvik og fire forbedringspunkter med referanse til Kjøp av Ambulanseflytjenester med underbilag. Det ble ikke avdekket alvorlige avvik under revisjonen. Det avdekkes derimot manglende samsvar mellom selskapets tilbud (og inngått avtale) og den faktiske leveransen og utøvelsen av denne. Kontrakten er ikke en del av operatørens revisjonsplan, og det kan ikke fremlegges hvordan selskapet måler leveranse og gjennomfører forbedringer basert på de funn som avdekkes knyttet til fravik fra kravene. Selskapet har to kontrakter med Luftambulansetjenesten ANS. Kontrakten for leveranse av ambulanseflytjenester og helikoptertjenester er to separate leveranser og har på en rekke områder ulike krav til leveranse og rapportering. Det fremkommer på enkelte områder som at disse behandles likt og at man ikke ser disse som to helt ulike kontrakter med egne separate krav. Revisjon på hovedkontoret til Lufttransport AS knyttet til ambulansehelikopterkontrakten ble gjennomført 18. september Revisjonen avdekket 15 avvik og fem forbedringspunkter med referanse til Kjøp av Ambulansehelikoptertjenester med underbilag. Det ble ikke avdekket alvorlige avvik under revisjonen. Flere av funnene har sammenheng med at selskapet ikke har etablerte rutiner knyttet til selv å måle og sikre samsvar av egen leveranse. På flere områder er det ikke samsvar mellom selskapets tilbud (og inngått avtale) og den faktiske leveransen og utøvelsen av denne. De mest bekymringsfulle avvikene knytter seg til mangelfull operativ trening, og et regelverk for arbeids og hviletid som ikke er i tråd med de reelle behov i tjenesten, som igjen medfører svært ulik praktisering og tilgjengelighet på basene.

16 Revisjon av ambulansehelikopterbasen til Norsk Luftambulanse AS i Stavanger ble gjennomført 19. september Medisinsk leder ved basen var invitert og deltok på revisjonen. På åpningsmøte orienterte basesjefen om drift av basen og fremtidige utfordringer. Godkjenning av landingsplass utløper 31. august 2016 og konsesjonen 30. september For godkjenningen av plassen er det anført fire krav til utbedring som skal være utbedret innen 1. september 2016 og som byr på utfordringer for flyplasseier. Dette bør også sees i sammenheng med nye redningshelikopter og en evt. utbygging av sykehuset. Basen har etter mange år byttet medisinsk leder og revisjonsteamet fikk presentert både planer og ønsker for den medisinske virksomheten ved basen. Personell på vakt har god kunnskap om eget ansvarsområde og driften lokalt. Vakthavende pilot hadde god oversikt over status på eget crew og det er laget system for å følge opp leger som bytter hvert døgn. For å kompensere for turnover i bytter, har Helse Stavanger HF organisert driften slik at legene jobber konsentrert for å unngå at det er syv ulike leger på vakt pr.uke. Revisjonen avdekket ni avvik og syv forbedringspunkter med referanse til avtale om Kjøp av Ambulansehelikoptertjenester med underbilag. Det ble ikke avdekket alvorlige avvik under revisjonen.flere av avvikene knyttets til grensesnittet mellom medisinsk og operatørens ansvar. Dette retter seg både mot opplæring, samt hvem som faktisk har ansvar for kontroll, implementering og vedlikehold av medisinsk utstyr. 3. Konklusjon Revisjonsprogram og plan for 2013 er gjennomført etter oppsatt program. Det er avdekket flere avvik og forbedringsområder knyttet til Kjøp av Ambulansehelikopter og flytjenester med underbilag. Flere funn knyttes til integreringen mellom operatør og medisinsk drift. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret ber daglig leder følge opp avvik og forbedringer avdekket i alle revisjonsrapporter. Styret ber daglig leder orientere styret om resultat av lukkingen av funn som er avdekket i kvalitets og sikkerhetsrevisjoner. Øyvind Juell daglig leder

Saksliste styremøte 20. mai 2016

Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13.05.16 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 36 Økonomisk status pr 31.07.13 Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann

Detaljer

Styresak Økonomisk status pr

Styresak Økonomisk status pr Styresak 59 Økonomisk status pr 31.10.13 Saksbehandler: Bård Mortensen og Mariann M. Hunstad Vår dato: 01.10.13 Møtedato: 05.12.13 1. Bakgrunn/fakta Avstemming er utført til og med august. Avsetning er

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

Saksliste styremøte 21. mai 2015

Saksliste styremøte 21. mai 2015 Saksliste styremøte 21. mai 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13. mai 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Saksliste styremøte 25. april 2016

Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Bodø, 18. april 2016 Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015

Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015 Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 5. oktober 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 13. juni 2016

Saksliste styremøte 13. juni 2016 Saksliste styremøte 13. juni 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 [Sted] Gardermoen Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 7. september 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17. januar 2013 kl på Gardermoen.

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17. januar 2013 kl på Gardermoen. Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL STYREMØTE 17. JANUAR 2013 Vår dato: 18. januar 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17.

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 29. september 2014 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2014 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 8. mai 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 15.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapportering pr

Styresak Virksomhetsrapportering pr Besøksadresse: Torvgata 2, 86 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 81 Bodø Tlf: +47 75 54 99 5 Styresak 32-217 Virksomhetsrapportering pr 28.2.17 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen 13. mai 2013 kl 0900 1130

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen 13. mai 2013 kl 0900 1130 Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 13. mai 2013 STYREMØTE 13. MAI 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen

Detaljer

Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017

Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017 Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24. mars 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS

Detaljer

Saksliste styremøte 25. oktober 2016

Saksliste styremøte 25. oktober 2016 Saksliste styremøte 25. oktober 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24.10.16 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 15. september 2016

Saksliste styremøte 15. september 2016 Saksliste styremøte 15. september 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 30.08.2016 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 15. september 2017

Saksliste styremøte 15. september 2017 Saksliste styremøte 15. september 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 8.9.17 Arkivnummer: 012 Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 15. september 2017

Detaljer

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530 Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 18. juni 2010 STYREMØTE 17. JUNI 2010 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17.

Detaljer

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 30. januar 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 29. JANUAR 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29.

Detaljer

Saksliste styremøte 20. oktober 2016

Saksliste styremøte 20. oktober 2016 Saksliste styremøte 20. oktober 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13.10.16 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 1. mars 2011 Arkivnr.: STYREMØTE 24. FEBRUAR 2011 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar

Detaljer

STYRESAK FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010

STYRESAK FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf 75 54 99 54. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17. februar 2011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2011 FORELØPIG

Detaljer

Saksliste styremøte 25. september 2014

Saksliste styremøte 25. september 2014 Saksliste styremøte 25. september 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 18. september 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 20. juni 2014

Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, tlf.: 926 53 078 Vår dato:15. juni 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf. 918 20 828. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 1.mars 2013 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 17-2013 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018?

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018? Langsiktige mål for luftambulansetjenesten Nye tider fra 2018? 1 Agenda 1. Luftambulansetjenesten ANS hvor står vi hvor går vi 2. Luftambulansetjenesten strategiske målsettinger framover 3. Ambulansehelikoptertjenesten

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012 Saksbehandler: Øyvind Juell SAKSLISTE STYREMØTE 19. september 2013 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styresak Oppdragsdokument Bakgrunn. 2. Vurdering

Styresak Oppdragsdokument Bakgrunn. 2. Vurdering Styresak 34-2017 Oppdragsdokument 2017 Saksbehandler Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: 21.3.17 Møtedato: 30.3.17 1. Bakgrunn Oppdragsdokument 2017 for Luftambulansetjenesten HF ble formelt vedtatt og

Detaljer

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Ambulansehelikoptertjenesten Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Innhold Tilgjengelighet 2015 Ny base Evenes IFR prosjekt Landingsplass prosjekt Ambulansehelikopter 2018 - anskaffelsesprosjekt

Detaljer

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Avviklingsstyret

Detaljer

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 1. Fakta 2.1. Forutsetning finansiering Finansiering av Luftambulansetjenesten ANS skjer i form av tilskudd fra de fire eierne, de regionale helseforetakene. Tilskudd beregnes ved å summere direkte kostnader

Detaljer

Strategiplan 2010 2015

Strategiplan 2010 2015 Strategiplan 2010 2015 Selskapets formål Tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet Visjon Luftambulansetjenesten skal bidra til høy beredskap og rask og effektiv hjelp

Detaljer

Saksliste styremøte 22. oktober 2014

Saksliste styremøte 22. oktober 2014 Saksliste styremøte 22. oktober 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 16. oktober 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Luftambulansetjeneste - nye kontrakter Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF

Luftambulansetjeneste - nye kontrakter Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF Luftambulansetjeneste - nye kontrakter 2018 Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF SAR kapasitet - luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Nytt navn fra 1. april 2017: Fra:

Detaljer

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK Historie og om oss Historie og om oss HISTORIKK Det har vært utført lufttransport av pasienter i Norge siden 1930-tallet. Røde Kors lanserte ideen i 1926, men første kjente luftambulansetransport skjedde

Detaljer

Saksliste styremøte 16. juni 2015

Saksliste styremøte 16. juni 2015 Saksliste styremøte 16. juni 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 9. juni 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Saksliste styremøte 4. desember 2014

Saksliste styremøte 4. desember 2014 Saksliste styremøte 4. desember 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.11.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR AVISING AV AMBULANSEFLY

STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR AVISING AV AMBULANSEFLY Saksbehandler: Bård Mortensen, tlf. 97659170 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15. februar 2011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR

Detaljer

Saksliste styremøte 24. 25. mars 2014

Saksliste styremøte 24. 25. mars 2014 Saksliste styremøte 24. 25. mars 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, mob 926 53 078 Vår dato: 17. mars 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Dialogkonferanse. Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester. 24. april 2015

Dialogkonferanse. Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester. 24. april 2015 Dialogkonferanse Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester 24. april 2015 Dialogkonferanse anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Daglig leder Øyvind Juell Ambulansehelikoptertjenesten, formål,

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 4 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 3 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter

Luftambulansetjenesten ANS. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter Luftambulansetjenesten ANS Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter Sikkerhet i luftambulansetjenesten Sikkerhetsutvalgets rapport 1997, utvikling, status Sikkerhetsstudie innlandshelikoptre 2013

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland

Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland Helse Nord 8038 BODØ Att. Randi Spørck Sende kun elektronisk Deres ref.: 2013/261-1 Vår ref.: 2011/4778-7 Saksbehandler/dir.tlf.: Petra Gabriele Pohl, 776 27488 Dato: 16.09.2013 Ytterligere innspill til

Detaljer

Saksliste styremøte 20. februar 2017

Saksliste styremøte 20. februar 2017 Saksliste styremøte Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 9.2.207 Arkivnummer: 02 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Styremøte 28. januar 2016

Styremøte 28. januar 2016 Styremøte 28. januar 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 18.01.2016 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Saksliste styremøte 15. juni 2017

Saksliste styremøte 15. juni 2017 Saksliste styremøte 15. juni 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 8. juni 2017 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 15. juni

Detaljer

Politiets bruk av ambulanseressurser

Politiets bruk av ambulanseressurser Rapport IS-5/2016 Politiets bruk av ambulanseressurser Publikasjonens tittel: Politiets bruk av ambulanseressurser Utgitt: 24. august 2016 Bestillingsnummer: IS-5/2016 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27. mars 2015 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge for ansvaret for den flyoperative delen av luftambulansetjenesten

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-42/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 15.5.2014 Styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak

Detaljer

pr. 31. desember 2014

pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bengt Nilsfors/Hilde Rolandsen Bodø, 13.2.2015 Styresak 17-2015 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning. Status og av styrevedtak t.o.m. 31.03.2017 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status//

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 18. - 19. mai Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /32-58/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 11.5. Styresak 67-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017 SAK NR 40-2017 ADs orientering Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsavtale - Base Trondheim AVTALER FOR OPERASJONELT SAMARBEID - SAMARBEIDSAVTALER 2008/ /

Offentlig journal. Samarbeidsavtale - Base Trondheim AVTALER FOR OPERASJONELT SAMARBEID - SAMARBEIDSAVTALER 2008/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.02.2015 Samarbeidsavtale - Base Trondheim AVTALER FOR OPERASJONELT SAMARBED - SAMARBEDSAVTALER 2008/21-24

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Saksliste styremøte 23. februar 2015

Saksliste styremøte 23. februar 2015 Saksliste styremøte 23. februar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 26.02.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Ambulansehelikopter på Evenes føringer for arbeidet med plan 2014 2017 og tilbud fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse om gratis sommerdrift

Ambulansehelikopter på Evenes føringer for arbeidet med plan 2014 2017 og tilbud fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse om gratis sommerdrift Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Spørck, 75 51 29 00 Bodø, 15.5.2013 Styresak 69-2013 Ambulansehelikopter på Evenes føringer for arbeidet med plan 2014 2017 og tilbud fra

Detaljer

Saksliste styremøte 16. februar 2017

Saksliste styremøte 16. februar 2017 Saksliste styremøte 16. februar 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 9.2.2017 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Ledelsens gjennomgåelse 19. juni 2013 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 10 Innhold 1. Formål... 3 2. Sammendrag... 3 3. Prosessytelse... 3 4. Produkt og tjeneste samsvar...

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om bruk av backup flygplan för fotografering CAT C aerodromes. Oppfølging FW-kontrakt 2009-2015 2008/3-42 499/2015

Offentlig journal. Svar på søknad om bruk av backup flygplan för fotografering CAT C aerodromes. Oppfølging FW-kontrakt 2009-2015 2008/3-42 499/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.9.2015-27.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.09.2015 Svar på søknad om bruk av backup flygplan för fotografering CAT C aerodromes Oppfølging FW-kontrakt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS)

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS) Helse Nord RHF Saksbehandler Per Magne Tveitane Tlf. 91140778 Vår ref: 2013/2 Deres ref: Bodø 16. september 2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 18. februar 2016

Saksliste styremøte 18. februar 2016 Saksliste styremøte 18. februar 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 10.02.16 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Offentlig journal. Rapport om retting av feil på batterier i transportkuvøser. Feilmeldinger på medisinskteknisk utstyr 2014/3-5 40/2014 17.02.

Offentlig journal. Rapport om retting av feil på batterier i transportkuvøser. Feilmeldinger på medisinskteknisk utstyr 2014/3-5 40/2014 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2014-16.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2014 Rapport om retting av feil på batterier i transportkuvøser Feilmeldinger på medisinskteknisk utstyr

Detaljer

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16 SAK NR 51-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.03.2016 Møtested Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Detaljer

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektleder Fakta om luftambulansetjenesten i Norge Luftambulansetjenesten HF eies av de fire regionale helseforetakene. Foretaket har

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-14/012 Bodø, 14.2.2014 Styresak 25-2014/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar

Detaljer

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 301 2012/20 Tor-Arne Haug/Asbjørn Elde Bodø, 15.2.2013 Styresak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Formål/sammendrag

Detaljer

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold Mats Torbiornsson 13. Mai 2011 Krav, etablering og gjennomføring av vedlikehold på helikopter Side 2 Norsk Luftambulanse AS Påbegynt 9.924 oppdrag hvorav

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR 24-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. FEBRUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS)

Strategisk plan 2013 2016 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) Strategisk plan 2013 2016 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) 1. Innledning LAT ANS ble stiftet i januar 2004. Formålet med selskapet er å bidra til å realisere helsetjenestens

Detaljer

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektleder Håkon Gammelsæter Fakta om luftambulansetjenesten i Norge Luftambulansetjenesten HF eies av de fire regionale helseforetakene.

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Styreprotokoll. Tilstede. Forfall. Fra administrasjon. Informasjonssikkerhet. Sted/Dato: Tromsø 20. april Frank D. Fredriksen 2017/166

Styreprotokoll. Tilstede. Forfall. Fra administrasjon. Informasjonssikkerhet. Sted/Dato: Tromsø 20. april Frank D. Fredriksen 2017/166 Styreprotokoll Vår ref.: 2017/166 Referent/dir.tlf.: Frank D. Fredriksen 99209455 Sted/Dato: Tromsø 20. april 2017 Møtetype: Styremøte i Helse Nord IKT HF Møtedato: 20. april 2017 kl. 12:00 Møtested: Skype

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Prehospital plan 2010 Revisjon Dialogmøte Arbeidsgruppe Oddvar Uleberg Arbeidsgruppens sammensetning Oddvar Uleberg, Seksjonsoverlege Luftambulanse, St. Olavs Hospital (leder) Kristen

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styremøte 2. 09:00-16:00, 22. mars 2017 Sykehusinnkjøp, Vadsø

Styremøte 2. 09:00-16:00, 22. mars 2017 Sykehusinnkjøp, Vadsø 1/5 Styremøte 2 09:00-16:00, 22. mars 2017 Sykehusinnkjøp, Vadsø Agenda 1. 016/2017 Godkjenning av innkalling og agenda 10 minutter 2. 017/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8/2-17 Godkjenning

Detaljer