Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS"

Transkript

1

2 Luftambulansetjenesten ANS Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS

3 Formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge for ansvaret for den flyoperative delen av luftambulansetjenesten Primæroppgaven er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet Medisinsk bemanning er et HF-ansvar Selskapet skal koordinere medisinsk tjeneste og bidra til en mest mulig integrert tjeneste Kompetansesenter for helseforetakene

4 Ansvarsforhold Helse- og omsorgs Dep. Avtale RHF RHF RHF RHF JPD Medisinsk HF LAT ANS Flyoperativt Samarbeidsavtaler Lufttransport NLA AS 330 skv 24 baser

5 Luftambulansetjenesten ANS Stiftet 16. januar 2004 Fire eiere og fem styremedlemmer Helse Nord RHF (Tor-Arne Haug, nestleder) Helse Midt-Norge RHF (Daniel Haga, styreleder) Helse Vest RHF (Ingvill Skogseth) Helse Sør-Øst RHF (Randi Mølmen og Arild Østergaard)

6 Luftambulansetjenesten ANS 24 ansatte 13 ved Flykoordineringssentralen i Tromsø 2 ved medisinsk teknisk verksted i Trondheim 9 ved hovedkontoret i Bodø Skal ansette ytterligere to - søknadsfrist 13. februar (se vår hjemmeside) Medisinskteknisk rådgiver Redningsteknisk rådgiver

7 Hva har vi fått til på 10 år? Startet med to ansatte - hvem husker ikke Per Christiansen og Espen Eilertsen? Så kom Hans-Ole Siljehaug og undertegnede i mai 2004 Så ballet det på seg Sekretær Operative rådgivere FW og RW Operativ rådgiver redningsteknisk Kommunikasjonstekniske rådgivere Kvalitetsrådgiver

8 Hva har vi fått til på 10 år Virksomhetsoverdragelser 1. juli 2009 Flykoordineringssentralen fra Lufttransport AS (13 personer i dag) 1. mars 2010 Medisinsk teknisk verksted fra AeroMedTech AS (to personer i dag, blir tre)

9 Hva har vi fått til på 10 år Bygge opp selskapet Anskaffelse ambulansehelikoptertjenester Anskaffelse ambulanseflytjenester Streiker Askeskyer Kvalitets- og sikkerhetsgjennomganger Kvalitets- og sikkerhetsrevisjoner Økonomiske revisjoner

10 Hva har vi fått til på 10 år Retningslinjer for bruk av luftambulanse Redningsteknisk rapportering Innleie Svalbard Samarbeidsavtale med Forsvaret Anskaffelser utstyr Brystkompresjonsmaskiner Kuvøser Sprøytepumper Akuttmadrasser Varmetepper Multimonitorer

11 Hva har vi fått til på 10 år Sertifiseringer ISO 9001 ISO Assistanse til våre naboland Sverige Finland Danmark Og mer får dere fra mine kolleger

12 Ny helikopterbase Evenes status Mariann Hunstad Økonomisk administrativ rådgiver Luftambulansetjenesten ANS

13 Helikopterbase Evenes Oppdraget: «etablere den operative delen av basen, herunder helikopter, operativ bemanning og basefasiliteter, etter samme kvalitetsstandard og med samme kapasitet som øvrige helikopterbaser i Norge.» Prosjektgruppe med prosjektledelse HINAS

14 Helikopterbase Evenes forts. Gjennomført prekvalifisering. 10. februar utsendelse konkurransegrunnlag 3. mars frist for å stille spørsmål 10. mars frist for mottak av tilbud Ultimo april varsel om tildeling Ny base i ordinær drift 1. mai 2015

15 Utfordringer og aktuelle saker ambulansehelikopter Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter Luftambulansetjenesten ANS

16 Nøkkeltall 2013 Tilgjengelighet ,1 97,5 95,1 94,7 98,4 98, NLA AS Lufttransport AS 330 skv

17 Nøkkeltall 2013 forts. Flytid Totalt flytimer NLA AS Lufttransport AS 330 skv

18 Utfordringer og aktuelle saker - helikopter Ulykken på Sollihøgda Egen sak senere i dag

19 Utfordringer og aktuelle saker - helikopter Flight- and duty time limitations nytt regelverk RW Nye EASA regler på vei 2016 in effect 2018 Signaler: 1 time vakt = 1 time arbeid (opp mot 2000 timers begrensning) Max 14 timer pr dag Max 60 timer pr uke (7 dager) Mulige unntak/dispensasjoner basert på selskapenes Fatigue Risk Management System Uansett: Det vil bli endringer i regelverket fra 2018, som gir behov for hyppigere vaktskifter, mer personell, og igjen mer treningsflyging Worst case: behov for 60 % flere besetningsmedlemmer = behov for flere helikoptre pga trening. Kan medføre enorm kostnadsøkning

20 Utfordringer og aktuelle saker - helikopter Strategisk arbeid ny kontraktsrunde 2018 Begynner 4. kvartal i år, og skal danne grunnlag for ny anbudsrunde: Utrede/vurdere sårbarhet i tjenesten: basemønster / antall operatører / basefordeling / helikoptertyper / standardisering / reservekapasitet (helikopter og personell) Utrede/vurdere tjenestens behov: Medisinsk/operativt/redningsteknisk kapasitet Planlagt ferdig innen 1. juni 2015, i nært samarbeid med myndigheter, eiere, brukere

21 Øvrige aktuelle saker - helikopter Sikkerhetsstudie innlandshelikoptre 2013 Ny forskrift om rapportering/merking av luftfartshindre Koordinering av flere luftressurser på samme sted Felles low-level IFR struktur luftambulanse-/redningstjenesten Nytt felles prosjekt, alle LAT-operatører, samt politi og sivile SARoperatører Standard luftambulansebase helikopter Felles redningsteknisk rapporteringssystem EASA OPS: Status lege? Tech crew member, eller medical passenger? Konsekvenser av status Askestatus Alle operatører i tjenesten kan fly i LOW og MEDIUM askekonsentrasjon Duty Lørenskog Behov for tiltak allerede fra sommeren Nytt utstyr i tjenesten NVG leger, 406 Mhz PLB, skredsekk

22 Utfordringer og aktuelle saker ambulansefly Bård Mortensen Operativ rådgiver Fixed Wing Luftambulansetjenesten ANS

23 Produksjon og tilgjengelighet 2013 Produksjon Beech 200: 9988 timer (all time high, + 69 timer ift 2012) 61 timer mindre enn budsjettert Learjet 35: 75 timer Totalt ambulansefly: timer Tilgjengelighet Beech 200: 95%

24 Kommentar tilgjengelighet Utmelding grunnet teknisk er under 1,5% Resterende 4,5 % skyldes i hovedsak: Disponeringer FKS (oppdrag som strekker seg utover vaktbytte med følgende utmelding neste dag) Manglende dekning ved sykdom, uforutsett crewmangel etc. Under gjeldende myndighetsregulerte arbeids - og hviletidsbestemmelser kan «hullet» trolig kun dekkes ved en økning av antall piloter og flysykepleiere i tjenesten. Vil gi økt standby kapasitet. Eventuelt treskiftordning. Ut fra en kost/nytte vurdering er det lite sannsynlig med en kraftig oppbemanning av tjenesten gitt dagens behov.

25 Operasjoner til Svalbard - 54 graders utvendig temperatur begrensning Fabrikanten Beech kansellerer videre arbeid for modifikasjon med fuel probes i tolvte time. Lufttransport har parallelt jobbet med utvikling av ny prosedyre og fuel policy. Til grunn ligger en grundig risikoanalyse samt utdanning og kompetansehevning knyttet til operasjonen, både for piloter og flykoordinatorer. Operasjon med bruk av Pre-Determined Point godkjent av Luftfartstilsynet. Minst like god sikkerhetsmargin i forhold til tidligere praksis. Vi anser at gjennomføringsevnen for oppdrag til Svalbard nå er like god, om ikke bedre, enn før -54 grader begrensningen ble innført. Bred enighet om ikke å leie inn ekstern ressurs denne vinteren.

26 Antall oppdrag til Svalbard så langt i vinter 13 initierte oppdrag 13 fullførte oppdrag 2 av oppdragene utført med «Svalbard config.»

27 Beredskap for de-ice tjenester De-icing har tidligere i hovedsak vært utført av Avinors lufthavnbetjenter utenfor flyplassenes åpningstider. Nye skjerpede krav til utdanning og vedlikeholdstrening Gradvis reduksjon av antall betjenter som er kvalifisert gjorde tilgjengeligheten usikker Det har derfor vært nødvendig å inngå avtale for kjøp av denne beredskapen hos andre aktører (SGH og WF) som har godt kvalifisert personell og utstyr.

28 EASA Part Air - OPS Effektiv fra 28. oktober Ingen store endringer i forhold til EU OPS av betydning for selve utførelsen av ambulanseflytjenesten. En del arbeid for operatøren i forbindelse med blant annet innføring av Safety Management System samt tilpassing av dokumentasjon og bokverk. Prosessen er godt i gang og i rute.

29 Utfordringer og aktuelle saker FKS Trond-Bjørnar Pedersen Leder FKS Luftambulansetjenesten ANS

30 Utfordringer og aktuelle saker FKS Ny leder Nye lokaler Kommunikasjon/samarbeid med samarbeidspartnere

31 Ny leder Hverken flyoperativ eller medisinsk bakgrunn. Bakgrunn fra personalledelse og regnskap. Må gjennom en læringsprosess for å bli kjent med organisasjonen og fagmiljøene. Et nøytralt blikk på fagmiljøene.

32 Flyttet til ny sentral

33 Ny sentral Flyttet ca. 18,5 meter. Fortsatt samlokalisert med AMK Vært gjennom en alt for lang periode, med til tider uholdbare arbeidsforhold. Fortsatt en del arbeid som gjenstår. Gammel sentral skal bli en del av nye sentralen «Bo oss inn i lokalene»

34 Kommunikasjon/samarbeid Effektivisere kommunikasjonen med samarbeidspartnere. Gjøre oss mer synlige. Besøke samarbeidspartnere Ikke bare leder Fortsette arbeidet med å bli bedre kjent med hverandres utfordringer i arbeidshverdagen Felles forståelse Mindre barrierer med kjente fjes

35 Kvalitet og miljø Flight Following Koordinering av luftambulanse Per Magne Tveitane Kvalitetsrådgiver Luftambulansetjenesten ANS

36 Kvalitet og miljø

37 Revisjonsaktivitet 2013

38 Revisjonsfunn 2013 Syv eksterne revisjoner 77 avvik 44 observasjoner

39 Flight following Ressurskoordinering Flight following forstås «monitorering og oppfølging av helikopter på oppdrag for å ivareta sikkerhet ved uventede hendelser». Ha full oversikt over hvem som er om bord, hvor de skal, hvor de er, og når de forventer å komme frem, samt iverksette tiltak hvis noe uforutsett skjer. Denne oppgaven utføres av AMK-LA sentraler. Koordinering forstås i denne sammenheng oversikt over ambulansehelikopterets beredskapsstatus (teknisk, duty-tid, værforhold m.m.), alarmering samt operativ oppfølging og informasjonsformidling. Koordinering av ressurser på skadestedet En oppgave for lokal AMK-sentral.

40 Læring for bedre beredskap RHF må sikre at det etableres systemer som gjør det mulig å holde oversikt over ambulanse- og luftambulanseressurser på tvers av AMK, foretaks- og regionale nivå. AMK- sentralene bør også kunne avlaste hverandre og utnytte hverandres kompetanse og kapasitet. Flight followingfunksjonen må gjennomgås og styrkes både ved AMK-LA-sentraler og med hensyn til R- AMK-funksjonen.

41 Mandatet for Flight following prosjektet 1. Gjennomgang og forståelse av funksjonen flight following slik den a)hems Appendix 1 to JAR-OPS 3.005(d) Helicopter Emergency Service b)praktiseres blant operatører og AMK-LA-sentralene og som omfatter «Monitorering og oppfølging av oppdrag for å ivareta sikkerheten ved uventede hendelser» 2. Innhente tilbakemeldinger og erfaringer med flight following funksjonen fra operatører og AMK-LA-sentralene slik den fungerer i dag. 3. Etablere en nasjonal og felles forståelse og lik tiltaksprosedyre for utøvelse av funksjonen for luftambulanseoperatørene og AMK-LAsentralene. 4. Fremme forslag til endringer og tiltak for å bedre funksjonen Flight following som sak til behandling i styret for LAT ANS.

42 Gjennomgang og styrking av Flight following-funksjonen for ambulansehelikoptertjenesten - oppfølging av rapport fra Luftambulansetjenesten ANS, AD møte AD-møtet tar rapporten om Flight followingfunksjonen for luftambulanse til orientering. 2. AD-møtet slutter seg til den foreslåtte ansvarsfordeling. 3. Luftambulansetjenesten ANS bes om å sammenstille status for oppfølgingen av samtlige anbefalinger.

43 Kommunikasjon, nødnett Steinar Bjørås Kommunikasjonsteknisk rådgiver Luftambulansetjenesten ANS

44 Nødnett i luftambulansetjenesten Hvem skal bruke nødnett i LAT? Status nettverksutbygging. Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud (deler) Innlandet Ferdig i slutten av 2015

45

46 Nødnett i luftambulansetjenesten AGA nettet På «toppen» av det ordinere nødnettet Status ikke avklart Utfordringer med skifte mellom bakkenett og AGA nett DNK, Helsedirektoratet, HDO og oss jobber med dette Standard prosedyrer

47 Installasjon i helikopter DNK har avtale med Scandinavian Avionics (SA) Både anskaffelse og installasjon Norsk Luftambulanse AS o 3 maskiner installert Lufttransport AS o 1 maskin under ferdigstillelse

48 Håndradioer Felles anskaffelse trinn 3,4 og 5 + LAT Blir en standard for LAT Anskaffes av staten Bestilles av LAT ANS Opplæring

49 Locus PC Nye PCer (tablet) bestilt Norsk Luftambulanse AS skifter antenner Testes ASAP

50 NAWSARH Landingsplasser EU Interreg-prosjekt Standarder Pål Madsen Medisinsk rådgiver Luftambulansetjenesten ANS

51 NAWSARH Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter JD startet prosjektet høsten 2007 Kontrakt signert med Agusta Westland stk AW101 og opsjon på ytterligere 6 Budsjett inkludert helikoptre, reservedeler, tungt vedlikehold, infrastruktur m.m.: NOK 16 milliarder Medisinsk brukergruppe: Karl-Åke Sjöborg Jens Klüver Øivind Aareskjold

52 Presentasjon av AW 101 i morgen!

53 Landingsplasser ved sykehusene En gjennomgang ved 54 sykehus vinteren 2007/08 avslørte lite tilfredsstillende forhold HOD bestilte i 2010 et prosjekt for å ivareta krav om forsvarlige landingsmuligheter for ambulanse- og redningshelikoptre ved akuttsykehusene Mange tiltak iverksatt i prosjektperioden + ny forskrift Rapport med anbefalinger ferdig høsten 2013: Følges opp av helseforetakene, herunder analysere konsekvens av AW101

54 EU Interreg-prosjekt med Sverige «Luftburen ambulanssjukvård» Prosjektet skal føre til at mennesker som bor og besøker grenseområdet mellom Sverige og Norge skal tilbys sikrere og bedre akutt helsehjelp. De skal ikke oppleve noen forskjell mellom svensk og norsk hjelpeinnsats. Samordningen av ressurser skal gjøre virksomheten mer kostnadseffektiv. Katastrofeberedskapen i området forsterkes.

55 Nye baser

56 Prosjektet Delprosjekter 1. Avtaler og økonomiske modeller 2. Medisinske ansvarsforhold 3. Operative forhold Følges opp av et samarbeidsorgan Avtaleforvaltning Monitorering Utvikle samarbeidet

57 Avtaler mellom 4 norske RHF og 6 svenske landsting signeres våren 2014 Avtal om gränssamverkan avseende ambulanshelikopter Avtale om grensesamarbeid vedrørende ambulansehelikopter

58 Standardiseringsarbeid Nasjonal standard for LA-leger (helikopter) Starter evaluering nå Nasjonal standard for flysykepleiere Vedtatt 2013 Nasjonal standard for kuvøsetransporter Arbeidsgruppe jobber Nasjonal strategi for spesialtransporter Starter våren 2014

59 Medisinskteknisk utstyr Anders Aa Medisinskteknisk rådgiver Luftambulansetjenesten ANS

60 MTU i Luftambulansetjenesten Store forventninger til medisinsk kapasitet Store egne ambisjoner om kvalitet Krever adekvat og moderne utstyr Risikoutsatt virksomhet Omfattende regelverk Tiltak for høye marginer mhp risiko

61 Luftambulansetjenesten Stor grad av standardisering God kontroll på utstyrsparken Sikkerhet gjennom likhet Kvalitetssystem Høy grad av service Høy oppetid på MTU Logistikk og økonomisk vinning

62 Status - MTU Utstyrsplan Brystkompresjonspumper: Lucas 2 anskaffet Defibrillator/monitor: Corpuls 3 kontrakt Propaq: Oppgradert Håndholdt kapnograf: 2014 Identifiserte behov Varming av vesker inkludert blod Ultralyd Transportkuvøse?

63 Godkjenning i Luftambulansetjenesten Må være akseptert av LAT ANS Bruksområde, CE merking, kompatibilitet, vedlikehold Må være akseptert av operatøren av fartøyet Flysikkerhet, Part M, vedlikehold Må være akseptert av HF Opplæring, vedlikehold

64 Spørsmål

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Versjon 2, feb 2012 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Luftambulansetjenesten ANS Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Prioriteringer... 4 2 Risikoer/hendelser... 4 2.1 Helikoptertjenesten...

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

for operatører i AMK-LA sentraler med ansvar for Flight following og koordinering av luftambulansehelikopter

for operatører i AMK-LA sentraler med ansvar for Flight following og koordinering av luftambulansehelikopter RAPPORT TIL HØRING Bergen 26. juni 2014 Modul 6 for operatører i AMK-LA sentraler med ansvar for Flight following og Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger TITTEL:

Detaljer

KAPASITET OG BASESTRUKTUR

KAPASITET OG BASESTRUKTUR KAPASITET OG BASESTRUKTUR En utredning om luftambulansetjenesten i Norge 1988-2011 InnhOldSfORTEGnElSE forord side 4 forkortelser side 5 Sammendrag side 6 Arbeidsgruppens sammensetning side 7 Organisering

Detaljer

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS Rapport fra et interregionalt prosjekt ##### 11.11.2013 1 Til Helse Nord RHF v/ad Helse Midt-Norge RHF v/ad Helse Vest RHF v/ad Helse Sør-Øst RHF v/ad Forord og oppsummering

Detaljer

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner Rapport fra arbeidsgruppe 1. april 2014 Forord Organisering av helsetjenestens beredskap for kriser

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 29. september 2014 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2014 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden. Bilaga 10. Avtal och debiteringsprinciper

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden. Bilaga 10. Avtal och debiteringsprinciper Bilaga 10 Avtal och debiteringsprinciper Slutrapport/Avtal och debiteringsprinciper Delprojekt 1 Delprojektledare Lars Hillerström Finanschef Västra Götalandsregionen Åsa Engberg Blomgren Ekonom Jämtlands

Detaljer

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift Helse- og omsorgsdepartementet, postmottak@hod.dep.no Saksbehandler Pål Madsen E-post: pm@luftambulansetjenesten.no Tlf. 906 56 336 Vår ref: 2014/2 Deres ref: 10/2675 Bodø, 15.09.2014 Vedrørende forslag

Detaljer

Den nasjonale luftambulansetjenesten

Den nasjonale luftambulansetjenesten Den nasjonale luftambulansetjenesten Pål Madsen Luftambulansetjenesten ANS 1 Pål Madsen Temaer Organisasjon Struktur Kapasiteter Sikkerhet Virksomheten Pasienter og behandling Opplæring og trening Nytte

Detaljer

Sikkerhetsstudie innlandshelikopter. Hovedrapport

Sikkerhetsstudie innlandshelikopter. Hovedrapport Sikkerhetsstudie innlandshelikopter Hovedrapport OPPSUMMERING Anlegg: Innlandshelikopter Kunde: Tittel: Sikkerhetsstudie Dokument nr.: Filreferanse: Hovedrapport Oppsummering: Forfatter(e): R. J. Bye,

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse ÅRSRAP P ORT - 201 4 «L uft f a rtstil s yn et h a r h ov e d a nsv a r et f o r til s yn et m e d no r sk luft f a rt. T il s yn et s k a l væ r e en aktiv på d river f o r sik k er o g s am f u n ns

Detaljer

LUFTAMBULANSETJENESTEN

LUFTAMBULANSETJENESTEN Vår dato: Vår referanse: 18.02.2011 27-2010 Saksbehandler: Pål Madsen tlf 90656336 STYRESAK 27-2010 KRAV TIL LEGER I LUFTAMBULANSETJENESTEN Møtedato: 24. februar 2011 1 Bakgrunn/fakta Det vises til styrets

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter. Årsrapport 2009. Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter. Årsrapport 2009. Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Årsrapport 2009 Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin Innhold RAKOS-året 2009......................................................................................

Detaljer

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 0000 Internrevisjonen Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Helse Vest RHF, juni 2013 Revisjon av pasientreiser 2 Helse Vest RHF INNHOLD

Detaljer

Helgelandssykehuset HF/Helse Nord. 11. mai 2015

Helgelandssykehuset HF/Helse Nord. 11. mai 2015 Helgelandssykehuset HF/Helse Nord Utkast ambulanseplan 2015-2025 11. mai 2015 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: ASH / SMJ / OMR Kontroll: BHA

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

Regionalt traumesystem for Helse Nord. Dato: 23.04.10

Regionalt traumesystem for Helse Nord. Dato: 23.04.10 Regionalt traumesystem for Helse Nord Dato: 23.04.10 FORORD Livreddende traumebehandling er avhengig av en optimal behandlingskjede som inkluderer prehospitale tjenester, akuttmottak, spesialiserte operasjonsteam

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014 v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/8723-18 Saksbehandler: Vegard Nore Dato: 01.07.2014 Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Rapport IS-1984 Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 22.juli 15.25 Læring for bedre beredskap Umiddelbart etter eksplosjonen dirigerte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral helseressurser

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer