Saksliste styremøte 30. januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste styremøte 30. januar 2014"

Transkript

1 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte 30. januar 2014 kl 0830 i Bodø. Saksliste: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. desember 2013 Sak Foreløpig årsregnskap 2013 Sak Årlig melding 2013 Sak Basefasiliteter helikopter Sak Orienteringssaker a. Helikopterhavari Sollihøgda b. Samarbeidsprosjekt med Sverige c. Helikopterlandingsplasser ved sykehus d. Medisinsk tjeneste Dombås e. Helikopterbase Evenes f. Kuvøse g. Ultralyd i luftambulansetjenesten h. Strategidiskusjoner i. Møteplan 2014 j. Lufttransport AS k. Norsk Luftambulanse AS l. Stiftelsen Norsk Luftambulanse Sak Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell

2 Luftambulansetjenesten ANS Postboks Bodø Tlf PROTOKOLL Vår dato: 10. desember 2013 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 5. DESEMBER 2013 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte 5. desember 2013 kl i Stjørdal Til stede Daniel Haga (styreleder) Tor Arne Haug (nestleder) Ingvild Skogseth Arild Østergaard Forfall: Randi Nordtorp Mølmen Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) (på sakene 60, 62 og deler av 65) Mariann Hunstad (rådgiver) Pål Madsen (rådgiver) (på sakene 60, 62 og deler av 65) INNLEDNING Møtet ble avholdt i Ambulanse Midt Norge HF sine lokaler i Stjørdal. STYRESAK GODKJENNING AV INNKALLING Styrets vedtak Innkalling til styremøte 5. desember 2013 er godkjent. STYRESAK GODKJENNING AV SAKSLISTE Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. oktober 2013 Sak Økonomisk status Sak Medisinsk teknisk verksted Sak Revidert budsjett 2014 Sak Ambulansehelikoptertjenesten Sak Basefasiliteter helikopter Sak Avsetning til fremtidig vedlikehold Sak Orienteringssaker a. Ambulanseflyginger til Svalbard b. Helikopterbase Evenes c. Samarbeidsprosjekt med Sverige d. NAWSARH e. Landingsplassprosjektet f. Møteplan 2014 g. Oppdragsdokument 2014 strategi

3 Sak h. Lufttransport AS i. Norsk Luftambulanse AS j. Stiftelsen Norsk Luftambulanse Eventuelt STYRESAK Styrets vedtak Innkalling er godkjent. STYRESAK Styrets vedtak Saksliste er godkjent STYRESAK Styrets vedtak GODKJENNING AV INNKALLING GODKJENNING AV SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokoll fra styremøte 9. oktober 2013 er godkjent. STYRESAK ØKONOMISK STATUS PR Styrets vedtak Styret tar informasjon om aktivitet og tilgjengelighet pr 31. oktober til orientering. Styret godkjenner reduksjon av desemberfaktura til RHF med samlet 24 MNOK. STYRESAK MEDISINSK TEKNISK VERKSTED Styrets vedtak Styret mener tjenesten ved Medtek er viktig for tjenesten generelt, og pasientsikkerheten spesielt, og må derfor være robust og av høy kvalitet også i fremtiden. Styret vedtar å utvide staben ved Medtek med et årsverk i Styret gir daglig leder fullmakt til, i løpet av 2014, å vurdere ytterligere utvidelse av staben ved Medtek med et årsverk. STYRESAK REVIDERT BUDSJETT 2014 Styrets vedtak Styret vedtar revidert budsjett for STYRESAK AMBULANSEHELIKOPTERTJENESTEN Styrets vedtak Styret vedtar å prolongere kontraktene for ambulansehelikoptertjenester med operatørene Norsk Luftambulanse AS og Lufttransport AS for perioden

4 STYRESAK Styrets vedtak BASEFASILITETER HELIKOPTER Styret tar utkast til standard for luftambulansebase helikopter til orientering og ber om at den sendes på høring til relevante høringsparter. Styret ber om at endelig utgave fremlegges styret for endelig godkjenning. STYRESAK AVSETNING TIL FREMTIDIG VEDLIKEHOLD Styrets vedtak Styret vedtar tilbakebetaling av for stor avsetning med totalt 4 MNOK. STYRESAK ORIENTERINGSSAKER Styret ble orientert om følgende saker: a. Ambulanseflyginger til Svalbard. I oktober og november (delvis inn i planlagt periode for innleie med oppstart 15. november) er det gjennomført fem oppdrag fra Svalbard. Alle flygingene er gjennomført iht ny prosedyre. Alle turene ble gjennomført uten Svalbard config, dvs fullt utrustet og normalt bemannet fly. UNN jobber med å få sjekket ut et antall leger slik at de kan følge ambulanseflyet alene uten flysykepleier i tilfeller der det kan vise seg nødvendig. Det jobbes fortsatt med temperaturfølere i drivstoffsystemet og økt maks avgangsvekt for ambulanseflyene. b. Helikopterbase Evenes. LAT ANS har etablert prosjektgruppe med prosjektledelse fra HINAS. Det blir gjennomført prekvalifisering. Veiledende kunngjøring ble lagt på DOFFIN Prosjektet har bedt om og fått avklaringer fra Helse Nord RHF. Prosjektet har møtt medisinsk prosjekt ved representanter fra UNN. Prosjektet har besøkt Evenes og sett på mulige basefasiliteter. c. Samarbeidsprosjekt med Sverige. Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse. Samarbeidsavtalen mellom landene er presentert og akseptert av fagdirektørene. Avtalen skal behandles i AD møtet 16. desember. Avtalen kan sendes pr epost hvis ønskelig. Alternativt kan den hentes fra våre hjemmesider etter behandling i AD møtet. d. NAWSARH. AW101 blir etter all sannsynlighet vårt nye redningshelikopter etter Sea King. Klagefrist på tildelingen er ikke utløpt. Kontraktsignering er planlagt til 20. desember AW101 var den største og tyngste av kandidatene. Det må gjøres vurderinger framover for landingsplasser ved sykehus (prosjektet har øremerket midler for utbedring/oppgradering av landingsplasser der det er nødvendig som en konsekvens av valg av helikoptertype), mulige konsekvenser for enkelte oppdragstyper (f. eks. redning i bratt lende). e. Landingsplassprosjektet. Prosjektet er ferdig. Rapporten skal presenteres for AD møtet 16. desember. f. Møteplan Se egen epostutveksling. g. Oppdragsdokument 2014 strategi. Styret vil diskutere med eierne rammene for LAT ANS sitt virke, jf. eksempelvis økt behov for bistand til RHF samt bistand til forskning og utvikling innen tjenesten. Daglig leder vil planlegge for et strategiseminar med styret første halvdel av h. Lufttransport AS. Tilgjengelighet i november 2013 snitt alle baser: 97,4 %, snitt 2013 alle baser (jannov): 94,7 %. Samme periode i fjor: 95,0 %. Helse Møre og Romsdal HF har fått utsatt fristen med å svare ut brev fra Helse Midt Norge RHF vedrørende crew konsept til etter styrebehandling av AMKstrukturen (12. desember). Lufttransport AS har begynt arbeidet med GPS innflyginger til 3 sykehus (ref tidligere styresak). Samarbeider med NLA AS om metodikk/prosedyrer. Lufttransport leverte ikke tilbud på Bodø Værøy ruta (AW139) i første omgang. Endringsordrer utstedt for anskaffelse av

5 406 PLB nødpeilesendere til alle crewmedlemmer, og fullverdige NVG briller til alle legene. Begge er viktige sikkerhetsfremmende tiltak. i. Norsk Luftambulanse AS. Tilgjengelighet oktober 2013 snitt alle baser: 98,2 %. Snitt 2013 alle baser (jan okt): 97,0 %. Rapportert samme periode i 2012 er 98,2 %. Det er stor grunn til å tro at rapportert tilgjengelighet i 2012 har vært feil pga. manglende rapportering av utmeldinger duty. Endringsordrer utstedt for anskaffelse av 406 PLB nødpeilesendere til alle crewmedlemmer, og fullverdige NVG briller til alle legene. Begge er viktige sikkerhetsfremmende tiltak. j. Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Styret ble orientert om SNLA sine aktiviteter som kan ha konsekvenser for LAT ANS sitt ansvarsområde. Styrets vedtak Styret tar sakene til orientering. STYRESAK EVENTUELT Intet. Daniel Haga Tor Arne Haug Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard

6 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak nr Foreløpig årsregnskap 2013 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf Vår dato: Møtedato: 30. januar Bakgrunn/fakta Følgende regnskapsmessige disposisjoner er foretatt i forbindelse med foreløpig årsregnskap for 2013: Avstemming er foretatt tom oktober. Finansinntekter er bokført tom desember. Endelig aktuarberegning er ikke bokført. Det gjenstår noen fakturaer som ikke er mottatt ennå, det er ikke tatt avsetning for disse. Basert på tilsvarende fakturering for november vil disse i sum utgjøre ca 6 MNOK (bl.a. timeuttak, drivstoff, operative og luftfartsavgifter for desember). Revisjonsfirmaets kontroll og gjennomgang av regnskap 2013 gjenstår. 2. Foreløpig årsregnskap 2013 Tekst Regnskap Refusjoner og tilskudd Driftsinntekter Personalkostnader Avskrivninger Fast vederlag m.m Operative driftsutgifter Risiko og sikkerhet Indirekte kostnader Drift, vedlikehold og service Andre driftsutgifter 248 Administrative kostnader Reise, diett, bilgodtgjørelse Salgs og reklamekostnader 67 Kontigenter, gebyrer 55 Forsikringer 101 Driftskostnader

7 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader 6 Netto finans Resultat Vi har mottatt avkorting for totalt 1,8 MNOK. Dette er i henhold til kontrakt og gjelder for den tid operatørene ikke klarer å stille beredskap. Dette er inntekt som det ikke budsjetteres med. For november og desember ble tilskuddsfakturaene til RHF ene redusert med til sammen 42,4 MNOK. Reduksjonen ble noe for høy og gir dermed et negativt årsresultat. Underskuddet dekkes over oppspart egenkapital. Sum kostnader ble noe lavere enn prognosen. 3. Estimert årsresultat 2013 Det tas forbehold om at estimert årsresultat med underskudd på ca. 8 MNOK kan bli endret som en følge av utestående fakturaer, revisjonens gjennomgang og resultatet av aktuarberegningen. 4. Konklusjon Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar foreløpig årsresultat 2013 til orientering. Styret ber daglig leder utarbeide endelig årsoppgjør med forslag til disponering av overskuddet. Øyvind Juell daglig leder

8 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak nr Årlig melding 2013 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf Vår dato: Møtedato: 30. januar 2014 Bakgrunn Luftambulansetjenesten ANS rapporterer i henhold til oppdragsdokument fra eierne i form av en årlig melding. Vedlagt følger årlig melding for Meldingen er basert på en mal tilsendt fra Eierstyringsgruppen for de regionale helseforetakene. Konklusjon Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret vedtar Årlig melding 2013 for Luftambulansetjenesten ANS. o På grunnlag av den samlede rapporteringen og styreprotokoller for 2013, anser styret at selskapets hovedoppgaver er løst i tråd med de føringer eierne har gitt i Oppdragsdokumentet o Videre utvikling av tjenestetilbudet planlegges i tråd med selskapets strategidokumenter og føringer fra eier. Styret ber daglig leder oversende Årlig melding 2013 til eierne. Øyvind Juell daglig leder

9 Årlig melding 2013 for Luftambulansetjenesten ANS 1

10 Innhold 1. Innledning... 3 Om Luftambulansetjenesten ANS... 3 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer Rapporteringer... 5 Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene for Krav til aktivitet i Finansiering - eiernes bevilgning for Rapportering på krav stilt i selskapsmøter i løpet av året Styrets plandokument Utviklingstrender og rammebetingelser Plan for å møte utviklingen Vedlegg Områder med mulige aktivitetsøkninger i luftambulansetjenesten Styresak Vurdering av behov for likviditet i selskapet Økonomisk langtidsplan Aktivitetsplan

11 1. Innledning Om Luftambulansetjenesten ANS Visjon Luftambulansetjenesten skal bidra til høy beredskap og rask og effektiv hjelp ved alvorlig og akutt helsesvikt. Verdigrunnlag Luftambulansetjenestens kjerneverdier er sikkerhet, kvalitet og tilgjengelighet. Virksomhetside Luftambulansetjenesten skal bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger, herunder sørge for ansvaret. Den primære og prioriterte oppgave er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet. Vi skal drive den flyoperative ambulansetjenesten. Vi skal bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til luftambulansetjenesten med vekt på nettverksbygging mellom helseforetakene. Vi skal videre på utvalgte områder være et faglig kompetansesenter for alle helseforetakene i Norge. Vi skal bidra til fokusering på sikkerheten i tjenesten, stimulere risikoreduserende tiltak og arbeide for bedre kvalitet, koordinering, økt sikkerhet samt kostnadseffektivisering av tjenesten. Selskapets mål for 2013 Et mål for selskapet i 2013 var å etablere et system for kvalitet og miljøstyring med tilhørende sertifisering. Miljø og kvalitetshåndbok og Driftshåndboken for Flykoordineringssentralen ble ferdigstilt i januar 2013, mens Driftshåndboken for medisinsk teknisk verksted ble ferdigstilt våren NEMKO AS gjennomførte sertifiseringsrevisjoner ved selskapets kontorer i Trondheim, Tromsø og Bodø. I september fikk selskapet sertifikatene som er utstedt i henhold til NS EN ISO 9001:2008 og NS EN ISO 14001:2004. Selskapets beredskapsplan ble vedtatt i styremøte 19. september Det ble etablert en revisjonsplan for Planen inkluderte både interne revisjoner i selskapet samt eksterne revisjoner ved operatørenes hovedkontorer samt ved basene Stavanger (helikopter), Alta (fly) og Tromsø (helikopter). Revisjonene ble gjennomført i henhold til planen og har avdekket flere avvik og forbedringsområder. Det er lagt ned mye ressurser og tid for å følge opp disse avvikene. Luftambulansetjenesten ANS tok initiativ til og ledet arbeidet med å utvikle Nasjonal standard for flysykepleiere. Standarden ble styrebehandlet 13. mai Styret vedtok å prolongere helikopteravtalene frem til og med mai

12 Styrets arbeid i 2013 Styret har gjennom flere styremøter arbeidet med ambulanseflyberedskap for Svalbard, se punkt 2 o. Luftambulansetjenesten ANS har i flere år finansiert operatørens avtale for avising ved de mest brukte flyplassene i Nord Norge. Det oppsto etter hvert behov for å utvide denne beredskapen til å gjelde på alle flyplasser hvor ambulanseflyene i stor grad utgjør en primærressurs. Dette gjelder flyplassene i Finnmark, Troms, deler av Nordland, Værnes og Vigra. Avtalene knyttet til avising ble utvidet for å inkludere disse. Selskapet har avdekket tekniske problemer med kuvøsene som sist ble anskaffet. Saken ble fulgt opp overfor leverandør og produsent. Medisinsk teknisk verksted bemannes av to medarbeidere. En evaluering av verkstedet og tjenesten som leveres avdekket at det er behov for justering av vaktordning og dimensjonering ved verkstedet. Styret vedtok å utvide bemanningen med en medarbeider. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Flysikkerhetsforum (forum for norske innenlands helikopterselskaper, ledet av Luftfartstilsynet) iverksatt en studie for å få kartlagt helikopteroperasjoner for innlandet og se på sikkerheten i bransjen. Studien ble gjennomgått i styremøte 13. mai I forlengelsen av Sikkerhetsstudien valgte styret å etablere IFR ruter / GPS innflyginger til sykehusene i Harstad, Mo i Rana og Ålesund. Helse Nord RHF vedtok å etablere ny ambulansehelikopterbase på Evenes. Luftambulansetjenesten ANS fikk ansvaret for å etablere den operative delen av basen. Arbeidet ble påbegynt høst/vinter Invitasjon til prekvalifisering av mulige operatører ble kunngjort via DOFFIN. Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer Luftambulansetjenesten ANS nådde en viktig milepæl ved å bli sertifisert i henhold til ISO 9001 og I forrige versjon av Økonomisk langtidsplan ble transportene fra Svalbard vurdert som vanskelige i spesielt lave temperaturer, noe som fordret innleie av ekstern ressurs. Høsten 2013 fikk dagens operatør godkjent nye prosedyrer som minimerer problemene knyttet til lave temperaturer. Luftambulansetjenesten ANS ble bedt om å etablere en plan/strategi for informasjon og kommunikasjon. Selskapet har ikke fått dette på plass i 2013, men planlegger at oppgaven skal gjennomføres i

13 På grunn av presset kapasitet ved medisinsk teknisk verksted har flere anskaffelser blitt forsinket. Disse planlegges gjennomført i Rapporteringer Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene for 2013 a) Videreføring av relevante krav og mål Det presiseres at tidligere styringsbudskap fortsatt gjelder selv om disse ikke er særskilt omtalt i dette dokumentet eller er stilt rapporteringskrav til i b) Intern kontroll og risikostyring Styret for Luftambulansetjenesten ANSs ansvar og oppgaver er forankret i Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven) Styret har det overordnede ansvar for selskapets forvaltning. Under styrets kontroll og ansvar ligger også oppfølgning av selskapets økonomiske utvikling. Det legges til grunn at styret skal: Sikre at forholdene legges til rette for at selskapets virksomhet startes og drives i samsvar med deltagernes forutsetninger. Sikre at driften skjer innenfor rammen av selskapsavtalen, selskapsloven og annen lovgivning. Føre tilsyn med daglig leder og fastsette instruks for denne. Styrets kompetanse kan delegeres med de begrensinger som følger av selskapslovens 3 18 (3). Det er også i 2011 avdekket flere tilfeller av uheldige hendelser og systematiske avvik i spesialisthelsetjenesten. Det vises til tidligere krav om å ha god intern kontroll og systemer for risikostyring for å forebygge, forhindre og avdekke avvik. Styringssystemene skal tilpasses risiko og vesentlighet i forhold til virksomhetens målsetninger og ha nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. Det skal rapporteres om arbeidet i årlig melding. Det forutsettes at styret har en samlet gjennomgang av tilstanden i selskapet minimum én gang per år med hensyn til risikovurdering, oppfølging av internkontrollen og tiltak for å følge opp avvik. Det forutsettes at det ved omstilling av virksomheten, herunder innføring av ny teknologi og organisasjonsendringer, må foreligge risikovurderinger for hvilke konsekvenser tiltaket vil ha, også for andre deler av virksomheten og det samlede tjenestetilbudet for pasientene. Der det foreligger risiko for uønskede hendelser skal det etableres særlige overvåkingsrutiner og forebyggende tiltak for å redusere risiko. Det forutsettes at Luftambulansetjenesten ANS har en systematisk oppfølging av rapporter fra offentlige tilsynsmyndigheter, for å sikre at tiltak iverksettes og at organisasjonen kontinuerlig lærer av gjennomførte tilsyn Det forutsettes at forespørsler fra offentlige tilsynsmyndigheter følges opp og besvares innenfor de fristene som er satt. Det vises for øvrig til Helse og omsorgsdepartementet veileder for styrearbeid i de regionale helseforetakene. Veilederen er en sammenfatning av gjeldende rettsregler og styringskrav. 5

14 Den inneholder også en omtale av styrearbeid av mer veiledende karakter. Det legges til grunn at styret for Luftambulansetjenesten ANS følger opp denne veilederen som er tilgjengelig på følgende lenke: I styremøte 10. oktober ble kvalitet og miljø behandlet som egen sak. Revisjonsaktivitetene for 2013 ble gjennomgått i tillegg til at styret har fortløpende blitt orientert om funn etter revisjoner på styremøtene. c) Innsyn og internrevisjon De regionale helseforetakene kan ved behov foreta internrevisjon av virksomheten i Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten ANS skal bistå med å fremskaffe tilleggsinformasjon og analyser som er nødvendig. I avtaler/kontrakter med leverandører/samarbeidspartnere skal, der dette er nødvendig, krav om revisjoner av systemer, rutiner regnskaper og aktiviteter forbundet med tjenesten inngå. Internrevisjonen/konsernrevisjonen i de regionale helseforetakene kan, etter nærmere avtale, bistå styret og ledelsen med å utøve god virksomhetsstyring gjennom vurdering av risikohåndtering og intern kontroll. Dette kan også bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring av selskapets interne styrings og kontrollsystemer. Luftambulansetjenesten ANS skal styrebehandle alle internrevisjonsrapporter som beslutningssaker og etablere handlingsplaner som angir tiltak, ansvar og frister. Handlingsplanene skal også behandles som beslutningssaker og fremdrift og virkning av tiltakene skal følges opp av styret. Det har ikke vært forespørsel fra regionalt helseforetak om internrevisjon av selskapet. Luftambulansetjenesten ANS har selv gjennomført internrevisjon av Medisinsk teknisk verksted og Flykoordineringssentralen. Rapportene ble forelagt styret som beslutningssak i oktober. d) Økonomisk langtidsplan Luftambulansetjenesten ANS skal levere kostnadseffektive tjenester og driften skal underlegges strenge krav til god økonomistyring og streng prioritering av ressursbruk. Selskapet skal, som en del av årlig melding for 2013, utarbeide økonomisk langtidsplan for perioden som grunnlag for de regionale helseforetakenes budsjettarbeid innen området. Økonomisk langtidsplan for følger som eget vedlegg, se vedlegg 3. e) Ledelse I Nasjonal plattform for ledelse i helseforetakene er det gitt retning for videre arbeid med ledelse nær pasienter og brukere, rammeverk for ledere, livsløpsperspektiv på ledelse og ledelse i profesjonsutdanningene. Det pågår et arbeid for å samordne krav for ledere i primær og spesialisthelsetjenesten. Luftambulansetjenesten ANS skal legge til rette for at ledere har nødvendig kompetanse og støtte for å ivareta sitt ansvar som leder. Ledelse på alle nivå skal legge til rette for systematisk kvalitets, pasientsikkerhets og HMS arbeid. 6

15 Ledelsens gjennomgang ble gjennomført juni Daglig leder deltar i nasjonalt direktørmøte. Daglig leder og leder Flykoordingeringssentralen er aktive deltakere i utviklingen av kvalitetssystemet for selskapet. Selskapet har gjennomført kurs for rådgivere og ledelsen ved Flykoordineringssentralen i Risikovurdering (NS 5814), alle ansatte har fått opplæring i selskapets nye avviks og hendelsesrapporteringssystem (OPSCOM) og fire ansatte har deltatt på kurs i revisjonsteknikk (NS EN ISO 19011). f) Krav til tilsettingsforhold Arbeidet med å øke andelen faste stillinger og redusere bruken av deltid videreføres. Luftambulansetjenesten ANS skal delta i utvikling av kunnskapsgrunnlaget og samarbeide om tiltak for å øke andelen faste stillinger og redusere bruken av deltid i samarbeid med tillitsvalgte og arbeidstakerorganisasjoner. Luftambulansetjenesten ANS har i 2013 tilsatt tre medarbeidere i heltidsstillinger ved Flykoordineringssentralen. To erstatter medarbeidere som sluttet og den tredje erstatter en langtidssykemeldt medarbeider. Selskapet har 25 tilsatte ved utgangen av Av disse er 18 tilsatt i full stilling. De resterende har redusert stillingsbrøk, en grunnet helse og de øvrige fordi selskapet er biarbeidsgiver. Bruk av deltidsstillinger skyldes behovet for spesialkompetanse på det flyoperative og redningsfaglige området. Samtlige er fast tilsatte i selskapet. g) Ansattes bierverv og avtaler med private Luftambulansetjenesten ANS skal ha retningslinjer og systemer for rapportering og kontroll av ansattes bierverv. Det forutsettes at eventuelle brudd på retningslinjer, orienteringsplikt, habilitetsregler m.v., blir fulgt opp av Luftambulansetjenesten ANS som arbeidsgiver. Selskapet har bestemmelser om bierverv i alle arbeidsavtaler. Dette har i 2013 blitt fulgt opp gjennom diskusjoner på fellessamling i november, samt i medarbeidersamtaler. Det er ikke avdekket brudd på retningslinjer, orienteringsplikt, habilitetsregler eller lignende. h) Oppfølging av arbeidsmiljøloven Luftambulansetjenesten ANS skal etablere gode rutiner for å unngå mulige brudd på arbeidsmiljøloven generelt og arbeidstidsbestemmelsene spesielt. Luftambulansetjenesten ANS skal samarbeide med de regionale helseforetakene. Luftambulansetjenesten ANS ønsker i størst mulig grad å legge til rette for trygge og sikre arbeidsforhold for medarbeiderne. Dette gjøres gjennom tariffavtalen for flykoordinatorene, HMS gjennomgang ved alle tre lokalisasjoner og gjennom medarbeidersamtalene. I 2013 ble det gjennomført en evaluering av situasjonen ved Medisinsk teknisk verksted i Trondheim som resulterte i at bemanningen økes med en tredje medarbeider. i) Mangfold og likestilling I Meld. St. 13 ( ) Aktivt eierskap norsk statlig eierskap i en global økonomi omtales mangfold og likestilling som en del av samfunnsansvaret. 7

16 Luftambulansetjenesten ANS skal være kjent med kravene til samfunnsansvar, også på områdene mangfold og likestilling, og fremmer samfunnsansvarlig adferd i hele organisasjonen. Luftambulansetjenesten ANS er kjent med kravene til samfunnsansvar, herunder også mangfold og likestilling. Ved nyansettelser benyttes følgende standardformulering: Luftambulansetjenesten ANS har som mål å oppnå en balansert alders og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner oppfordres til å søke. j) Kartlegging av rapportering i spesialisthelsetjenesten Det vises til arbeidet med å kartlegge omfanget av tidsbruk på dokumentasjon, registrering og rapportering i spesialisthelsetjenesten og vurdering av i hvilken grad det er mulig å gjøre effektiviseringer. Luftambulansetjenesten ANS skal bidra til kartlegging av omfanget av rapportering i spesialisthelsetjenesten. Selskapet rapporterer aktivitet og økonomi til samtlige styremøter. Ut over det rapporterer selskapet til eierne ved tertialrapporter og årlig melding samt årsregnskap. I tillegg utarbeider selskapet en årsrapport med bl.a. aktivitetstall for og utvikling i tjenesten. k) Lønnsutvikling Luftambulansetjenesten ANS skal bidra til moderasjon i lederlønningene og skal være kjent med og følge retningslinjene for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper av 31. mars Daglig leder tiltrådte stillingen i mai Daglig leders ansettelsesvilkår er i overensstemmelse med retningslinjene for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper fastsatt 31. mars Daglig leders lønnsbetingelser fastsettes av styret og justeres årlig pr. 1. april. Utover daglig leder er det kun leder FKS som har definerte lederoppgaver. Ansettelsesvilkår for leder FKS er i overensstemmelse med samme retningslinjer og fremforhandles av daglig leder etter rammer gitt av styret. l) Prehospitale tjenester Prehospitale tjenester, herunder luftambulansetjenesten, videreutvikles i samarbeid med de regionale helseforetakene og helseforetakene, blant annet med bakgrunn i erfaringer og omforente anbefalinger i evalueringen av hendelsene 22. juli Rapport fra arbeidet om Flight following funksjonen for luftambulansene bes forelagt eierne i løpet av 1. halvår Gjennomføringsplan for Flight Following ble behandlet i styremøtet 13. mars Luftambulansetjenesten ANS har i etterkant av dette arbeidet med oppfølging av planen både internt og eksternt. Revisjon av operatørene har hatt fokus på Flight Following, selskapet har deltatt i prosjekt i Helse Sør/Øst for å redusere antall AMK LA sentraler fra fire til en, holdt foredrag om oppfølgingen av planen, bl.a. på Helsedirektoratets nasjonale samling (Mot lysere tider), Ambulanseforum 2013, Nasjonal AMK samling og ved regionale/lokale AMK aktiviteter. Arbeidet med oppfølgingen forventes å sluttføres i

17 m) Utvikling av nødmeldetjenesten Nødmeldetjenesten må utvikles på en god måte, i samsvar med krav i lov og regelverk. Evalueringsrapportene om 22. juli 2011 har pekt på svakheter i IKT systemer i den akuttmedisinske kjede, og Stortinget har fattet vedtak om landsdekkende utbygging av det nye digitale nødsambandet. Det legges til grunn at de regionale helseforetakene iverksetter nytt styringsdokument for Nødnett der blant annet helseforetak og kommuner får et selvstendig ansvar for gjennomføring av plan for landsdekkende utbygging. Styringsdokumentet gir også føringer om å følge opp fastsatt gevinstrealiseringsplan, bidra i utredningen om sentralisering av driftstjenester og etablering av Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO) som egen organisasjon. De regionale helseforetakene skal bidra i den videre utbyggingen av Nødnett, tilrettelegge for Telenors overgang til IPtelefoni og bidra i etableringen av et felles nasjonalt legevaktnummer. Luftambulansetjenesten ANS vil bli nærmere orientert om arbeidet. Luftambulansetjenesten ANS har sammen med operatørene, DNK og Helsedirektoratet jobbet for å få installert radioutstyr for nødnett i tjenestens helikoptre i Arbeidet er ikke ferdigstilt og fortsetter i Luftambulansetjenesten ANS deltar i arbeidet med utbygging av nødnett og spesielt opp mot problematikken med dekning for luftfartøyene. n) Kartlegging av landingsforhold De regionale helseforetakene har etablert et felles prosjekt for å ivareta kravet om forsvarlige landingsmuligheter for ambulanse og redningshelikoptrene ved akuttsykehusene. Luftambulansetjenesten ANS er gitt i oppdrag å lede dette arbeidet. Prosjektet er utsatt bl.a. i påvente av avklaringer med Luftfartstilsynet. Det legges til grunn at Luftambulansetjenesten ANS sluttfører arbeidet i løpet av 1. halvår Prosjekt landingsplasser ble sluttført sommeren 2013 og prosjektrapporten ble behandlet som sak i AD møte 16. desember o) Sikring av ambulanseflytjenester til Svalbard Luftambulansetjenesten ANS skal sikre at Svalbard samfunnet gis forutsigbare og tilstrekkelige ambulanseflytjenester i tråd med lov og avtaleverk og innenfor gjeldende kontrakter og vedtatt budsjett. Luftambulansetjenesten ANS har, i samarbeid med Helse Nord RHF og operatøren, arbeidet mye for å finne en god løsning for Svalbard. For vintersesongen ble det leid inn ekstern ambulanseflyressurs for å ivareta beredskapen for Svalbard. I forkant av vintersesongen innførte operatøren en prosedyre «pre determined point» (PDP) som gjør at de fleste oppdrag til Svalbard nå kan gjennomføres med eksisterende flyflåte. Det ble ikke leid inn ekstern ressurs for november/desember p) Luftambulansesamarbeid med Sverige Nordisk helseberedskapsavtale legger føringer for grensesamarbeidet i krisesituasjoner. Et luftambulansesamarbeid med Sverige vil kunne representere en styrking av katastrofeberedskapen, samtidig som det legger til rette for effektiv gjennomføring av 9

18 luftambulanseoppdrag over grensen. Det legges til grunn at Luftambulansetjenesten ANS følger opp samarbeidet med Svenske myndigheter innenfor rammen av selskapets formål og oppgaver. Rapport fra arbeidet bes forelagt eierne i løpet av 1. halvår Prosjektet Luftburen Ambulanssjukvärd er et samarbeid mellom Länene i Västra Götaland, Jämtland, Dalarna, Värmland og Luftambulansetjenesten ANS. Prosjektet ble startet våren 2012 og avsluttes primo Luftambulansetjenesten ANS har bidratt med flere ansatte i prosjektarbeidet og tatt ansvaret for to av tre delprosjekter i regi av hovedprosjektet. Prosjektet har vært arbeidskrevende, men selskapet ser nødvendigheten av å få på plass avtaler og rutiner, avklare medisinske ansvarsforhold og operative forhold samt etablere økonomiske oppgjørsmodeller for å forenkle planlegging av luftambulanseoppdrag over grensen. Prosjektet er nå i sluttfasen og prosjektrapporten ferdigstilles tidlig i Krav til aktivitet i 2013 Det legges til grunn følgende aktivitet i 2013: (LAT ANS legger inn nødvendige tall) Helse Nord RHF Helse Midt Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør Øst RHF Budsjett Gjennomført Ambulansefly Kirkenes Tromsø Alta 1 og Bodø Brønnøysund Ambulansehelikopter Tromsø Brønnøysund Ambulansefly Ålesund Ambulansehelikopter Ålesund Trondheim Ambulansehelikopter Førde Bergen Stavanger Ambulansefly Gardermoen Gardermoen Ambulansehelikopter Ål Arendal Dombås Lørenskog Lørenskog Finansiering eiernes bevilgning for 2013 Kostnadene knyttet til selskapet fordeles mellom de regionale helseforetakene dels i henhold til eierandel og dels i henhold til luftambulansebaser i regionen. Kostnader som kan knyttes mot en luftambulansebase dekkes av det regionale helseforetak der basen befinner seg. 10

19 Kostnader som ikke kan knyttes direkte til en base (felleskostnader) blir fordelt mellom de regionale helseforetakene i henhold til eierandel. Det pågår et arbeid der de regionale helseforetakene vurderer forhold knyttet til eierskap og finansiering av de felleseide selskapene. Det forventes at dette arbeidet konkluderes i Luftambulansetjenesten ANS vil bli nærmere orientert om dette. Det forutsettes at virksomheten gir et resultat i balanse. Ved positivt resultat vil eierne kunne vurdere tilskuddets størrelse. Negativt resultat innebærer en ekstraordinær situasjon og forutsettes forelagt eierne til beslutning. For 2013 overfører eierne følgende økonomiske vederlag til Luftambulansetjenesten ANS: (LAT ANS legger inn nødvendige tall) RHF Kroner Helse Nord RHF Helse Midt Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør Øst RHF Rapportering på krav stilt i selskapsmøter i løpet av året I sak ba Selskapsmøtet Luftambulansetjenesten ANS utarbeide en nærmere beskrivelse av antatt aktivitetsvekst og utvikling av tjenesten for øvrig og at dette skal forelegges de regionale helseforetakene. I styremøte 19. september 2013 ble styret forelagt en gjennomgang av mulige aktivitets og kostnadsøkninger i tjenesten, se vedlegg 1. I forbindelse med Selskapsmøtets behandling av årsregnskap for 2012 ble Luftambulansetjenesten ANS bedt om å vurdere behov for likviditet i selskapet. I styremøte 19. september 2013 behandlet styret Vurdering av behov for likviditet, se vedlegg Styrets plandokument Utviklingstrender og rammebetingelser Luftambulansetjenestens aktivitetstall er nært knyttet til hva som skjer i spesialisthelsetjenesten. Sentralisering av tjenestetilbud gjennom funksjonsfordeling utløser ofte behov for ytterligere transporter med luftambulanse. På samme måte kan nye tjenestetilbud utløse behov for flere luftambulansetransporter. 11

20 En sentral rammebetingelse for selskapet er antall baser i selskapets portefølje. Helse Nord RHF har vedtatt at det skal etableres ny helikopterbase på Evenes. Arbeidet med å etablere denne er igangsatt. I media meldes det ofte behov for nye baser. Personell og kompetanse For 2014 er det planlagt utvidelse av staben ved medisinsk tekniske verksted i Trondheim med ett årsverk. Økonomiske rammeforutsetninger Utvidelse av staben medfører noe økte kostnader. Likeså vil etablering av ny helikopterbase på Evenes medføre økte kostnader. Investeringer status og utfordringer Planlagte investeringer i 2014 er knyttet til medisinsk teknisk utstyr så som kapnografer, defibrillatorer samt væskevarmere. I april 2014 starter ny operatør drift av Sysselmannens helikoptre. I den forbindelse blir det to likeverdige helikoptre der. Det utløser behov for medisinsk teknisk utstyr til helikopter nummer to. Plan for å møte utviklingen Se vedlegg 4 Aktivitetsplan 4. Vedlegg 12

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 1. Fakta 2.1. Forutsetning finansiering Finansiering av Luftambulansetjenesten ANS skjer i form av tilskudd fra de fire eierne, de regionale helseforetakene. Tilskudd beregnes ved å summere direkte kostnader

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17. januar 2013 kl på Gardermoen.

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17. januar 2013 kl på Gardermoen. Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL STYREMØTE 17. JANUAR 2013 Vår dato: 18. januar 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17.

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2013

OPPDRAGSDOKUMENT 2013 OPPDRAGSDOKUMENT 2013 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 25.02. 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Saksliste styremøte 13. juni 2016

Saksliste styremøte 13. juni 2016 Saksliste styremøte 13. juni 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 [Sted] Gardermoen Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 20. mai 2016

Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13.05.16 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 29. september 2014 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2014 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Saksliste styremøte 25. april 2016

Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Bodø, 18. april 2016 Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 21. mai 2015

Saksliste styremøte 21. mai 2015 Saksliste styremøte 21. mai 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13. mai 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 7. september 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 30. januar 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 29. JANUAR 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29.

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 1. mars 2011 Arkivnr.: STYREMØTE 24. FEBRUAR 2011 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar

Detaljer

Styresak Oppdragsdokument Bakgrunn. 2. Vurdering

Styresak Oppdragsdokument Bakgrunn. 2. Vurdering Styresak 34-2017 Oppdragsdokument 2017 Saksbehandler Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: 21.3.17 Møtedato: 30.3.17 1. Bakgrunn Oppdragsdokument 2017 for Luftambulansetjenesten HF ble formelt vedtatt og

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015

Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015 Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 5. oktober 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 36 Økonomisk status pr 31.07.13 Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann

Detaljer

Saksliste styremøte 25. oktober 2016

Saksliste styremøte 25. oktober 2016 Saksliste styremøte 25. oktober 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24.10.16 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017

Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017 Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24. mars 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS

Detaljer

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530 Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 18. juni 2010 STYREMØTE 17. JUNI 2010 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf. 918 20 828. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 1.mars 2013 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 17-2013 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 8. mai 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 15.

Detaljer

Styresak Økonomisk status pr

Styresak Økonomisk status pr Styresak 59 Økonomisk status pr 31.10.13 Saksbehandler: Bård Mortensen og Mariann M. Hunstad Vår dato: 01.10.13 Møtedato: 05.12.13 1. Bakgrunn/fakta Avstemming er utført til og med august. Avsetning er

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen 13. mai 2013 kl 0900 1130

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen 13. mai 2013 kl 0900 1130 Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 13. mai 2013 STYREMØTE 13. MAI 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen

Detaljer

Saksliste styremøte 15. september 2016

Saksliste styremøte 15. september 2016 Saksliste styremøte 15. september 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 30.08.2016 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapportering pr

Styresak Virksomhetsrapportering pr Besøksadresse: Torvgata 2, 86 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 81 Bodø Tlf: +47 75 54 99 5 Styresak 32-217 Virksomhetsrapportering pr 28.2.17 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad

Detaljer

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018?

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018? Langsiktige mål for luftambulansetjenesten Nye tider fra 2018? 1 Agenda 1. Luftambulansetjenesten ANS hvor står vi hvor går vi 2. Luftambulansetjenesten strategiske målsettinger framover 3. Ambulansehelikoptertjenesten

Detaljer

Strategiplan 2010 2015

Strategiplan 2010 2015 Strategiplan 2010 2015 Selskapets formål Tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet Visjon Luftambulansetjenesten skal bidra til høy beredskap og rask og effektiv hjelp

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Luftambulansetjenesten

Detaljer

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27. mars 2015 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN

Detaljer

STYRESAK FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010

STYRESAK FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf 75 54 99 54. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17. februar 2011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2011 FORELØPIG

Detaljer

Saksliste styremøte 15. september 2017

Saksliste styremøte 15. september 2017 Saksliste styremøte 15. september 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 8.9.17 Arkivnummer: 012 Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 15. september 2017

Detaljer

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Ambulansehelikoptertjenesten Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Innhold Tilgjengelighet 2015 Ny base Evenes IFR prosjekt Landingsplass prosjekt Ambulansehelikopter 2018 - anskaffelsesprosjekt

Detaljer

Saksliste styremøte 20. oktober 2016

Saksliste styremøte 20. oktober 2016 Saksliste styremøte 20. oktober 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13.10.16 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 3 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2011

OPPDRAGSDOKUMENT 2011 OPPDRAGSDOKUMENT 2011 TIL LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Selskapsmøte xx. xx 2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2011...

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2015

OPPDRAGSDOKUMENT 2015 OPPDRAGSDOKUMENT 2015 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 23. februar 2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2015... 4

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013

Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013 Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 3.oktober 2013 Arkivnummer: 012 Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK Historie og om oss Historie og om oss HISTORIKK Det har vært utført lufttransport av pasienter i Norge siden 1930-tallet. Røde Kors lanserte ideen i 1926, men første kjente luftambulansetransport skjedde

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2012

OPPDRAGSDOKUMENT 2012 OPPDRAGSDOKUMENT 2012 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 12.03.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Styremøte 28. januar 2016

Styremøte 28. januar 2016 Styremøte 28. januar 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 18.01.2016 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 4 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Avviklingsstyret

Detaljer

Saksliste styremøte 24. 25. mars 2014

Saksliste styremøte 24. 25. mars 2014 Saksliste styremøte 24. 25. mars 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, mob 926 53 078 Vår dato: 17. mars 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012 Saksbehandler: Øyvind Juell SAKSLISTE STYREMØTE 19. september 2013 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 SAK NR 46-2017 ADs orientering Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017 SAK NR 40-2017 ADs orientering Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.

Detaljer

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektleder Fakta om luftambulansetjenesten i Norge Luftambulansetjenesten HF eies av de fire regionale helseforetakene. Foretaket har

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2017 TIL

OPPDRAGSDOKUMENT 2017 TIL OPPDRAGSDOKUMENT 2017 TIL LUFTAMBULANSETJENESTEN HF Foretaksmøte 27. februar 2017 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR

Detaljer

Politiets bruk av ambulanseressurser

Politiets bruk av ambulanseressurser Rapport IS-5/2016 Politiets bruk av ambulanseressurser Publikasjonens tittel: Politiets bruk av ambulanseressurser Utgitt: 24. august 2016 Bestillingsnummer: IS-5/2016 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektleder Håkon Gammelsæter Fakta om luftambulansetjenesten i Norge Luftambulansetjenesten HF eies av de fire regionale helseforetakene.

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.03.2016 Møtested Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning. Status og av styrevedtak t.o.m. 31.03.2017 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status//

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2016

OPPDRAGSDOKUMENT 2016 OPPDRAGSDOKUMENT 2016 TIL HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF Foretaksmøte 8. februar 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 40-2015 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar budsjett for 2016 Gjøvik, 4.

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2016

OPPDRAGSDOKUMENT 2016 OPPDRAGSDOKUMENT 2016 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 8. februar 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2016... 4 4.

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Saksliste styremøte 20. juni 2014

Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, tlf.: 926 53 078 Vår dato:15. juni 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 SAK NR 04-2013 Årlig melding 2012 Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2012 for Pasientreiser

Detaljer

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hansen/Falch/Amundsen Bodø, 2.12.2016 Styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016 Formål Styret i Helse

Detaljer

Saksliste styremøte 25. september 2014

Saksliste styremøte 25. september 2014 Saksliste styremøte 25. september 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 18. september 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17.mars BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17.mars BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17.mars 2016 SAK NR 122016 Økonomisk langtidsplan 20172020 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar

Detaljer

Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Prehospital plan 2010 Revisjon Dialogmøte Arbeidsgruppe Oddvar Uleberg Arbeidsgruppens sammensetning Oddvar Uleberg, Seksjonsoverlege Luftambulanse, St. Olavs Hospital (leder) Kristen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 23. juni 2016 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Drøftingsprotokoll SAK 45/2016 GJENNOMFØRING AV BUDSJETT 2016 Forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge SAKSFREMLEGG Sak 10/11 Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 24.03.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 11/1140-8 Arkiv: 008 Innstilling

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 10.06.2016 Møtested Tlf./videomøte Tid 08.30 12.30 Møteleder

Detaljer

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Instruks for styret Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS 1 1. Innledning Instruks for styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 30.05.2014 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 30.05.2014 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 30.05.2014 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Orientering om dei regionale helseføretaka sine felles eigde selskap per mai 2014 ARKIVSAK:

Detaljer

Saksliste styremøte 20. februar 2017

Saksliste styremøte 20. februar 2017 Saksliste styremøte Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 9.2.207 Arkivnummer: 02 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge for ansvaret for den flyoperative delen av luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 STYREMØTE 27. februar 2017 Side 1 av 7 Styresak nr.: 1317 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Ledelsens gjennomgåelse 19. juni 2013 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 10 Innhold 1. Formål... 3 2. Sammendrag... 3 3. Prosessytelse... 3 4. Produkt og tjeneste samsvar...

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.04.2016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak XX/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni 2016 SAK NR 22-2016 Risikovurdering, internkontroll og avvik Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Luftambulansetjeneste - nye kontrakter Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF

Luftambulansetjeneste - nye kontrakter Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF Luftambulansetjeneste - nye kontrakter 2018 Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF SAR kapasitet - luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Nytt navn fra 1. april 2017: Fra:

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 8.12.2016 Møtested Thon Hotell Opera, Oslo Tid 14.00 18.00

Detaljer