Saksliste styremøte 16. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste styremøte 16. april 2015"

Transkript

1 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte 16. april 2015 kl 0900 i Bergen Saksliste Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. februar 2015 Sak Økonomisk status Sak Strategi 2019 Sak Godkjenning av saksdokumenter til selskapsmøte 27. april 2015 Sak Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Sak Oppdragsdokument 2015 Sak Innspill til budsjett 2016 for de regionale helseforetakene Sak Orienteringssaker a. Aktivitetstall 2014 b. Helikopterbase Evenes c. Finansieringsmodell d. Møteplan andre halvår 2015 e. Lufttransport AS f. Norsk Luftambulanse AS Sak Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell

2 Luftambulansetjenesten ANS Postboks Bodø Tlf PROTOKOLL Vår dato: 23. februar 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 23 FEBRUAR 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 23. februar 2015 på Gardermoen Til stede Tor Arne Haug (nestleder) Ingvill Skogseth (på telefon) Randi Nordtorp Mølmen Ikke tilstede Daniel Haga (styreleder) Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Mariann Hunstad (rådgiver) Pål Madsen (rådgiver) STYRESAK Styrets vedtak GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling til styremøte 29. januar 2015 er godkjent. STYRESAK GODKJENNING AV SAKSLISTE Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. januar 2015 Sak Årsregnskap og styrets årsberetning 2014 Sak Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Sak Revisjoner av operatørene Sak Sak Styrets vedtak Sakslisten er godkjent. Orienteringssaker a. Moss lufthavn Rygge b. Støtte til kurs 2015 c. Strategi d. Lufttransport AS e. Norsk Luftambulanse AS Eventuelt

3 STYRESAK Styrets vedtak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. JANUAR 2015 Styret godkjenner protokoll fra styremøte 29. januar STYRESAK ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Styrets vedtak Styret godkjenner årsregnskapet. Styret godkjenner at overskuddet overføres til egenkapitalen. Styret godkjenner årsberetningen. STYRESAK Styrets vedtak ANSKAFFELSE AV AMBULANSEHELIKOPTERTJENESTER Styret tar redegjørelse og status for prosjekt anskaffelse av nye ambulansehelikopterkontrakter til etterretning. Styret ber daglig leder følge opp arbeidet i tråd med utarbeidet tidsplan for prosjektet. Styret ber daglig leder invitere de regionale helseforetakene og det medisinske miljøet som til å stille representanter som skissert i styremøtet. STYRESAK Styrets vedtak REVISJONER AV OPERATØRENE Styret tar saken til orientering. Styret ber daglig leder orientere styret om resultat av endelig lukking av avvik som etter kvalitetsog sikkerhetsrevisjoner i Styret ber daglig vurdere i arbeide med nye anskaffelse om å utrede muligheten for sanksjoner når avvik identifiseres i kvalitets og sikkerhetsrevisjoner. STYRESAK ORIENTERINGSSAKER Styret ble orientert om følgende saker: a. Moss lufthavn Rygge Moss lufthavn Rygge ble til i høst driftet av Forsvaret. Driften er nå overtatt av et kommersielt selskap. Vår avtale om bruk av Rygge utenfor normal åpningstid ved behov er derfor terminert. Bruken av Rygge er svært viktig som alternativ landingsplass for Gardermoen ved marginalt vær. En slik mulighet er viktig for å sikre mest mulig robuste ordninger for å kunne frakte pasienter til hovedstadssykehusene gjennom hele døgnet. Det er nå på plass en egen prosedyre for hvordan vi skal kunne nyttiggjøre oss flyplassen også utenfor åpningstidene ved behov.

4 b. Støtte til kurs 2015 For 2015 har Luftambulansetjenesten ANS utlyst midler til støtte til kurs. Etter sønad er det tildelt midler til følgende kurser: Trening i livreddende prosedyrer på anestesert gris (inntil seks kurs) Kurs i medisinsk i fly og transportmedisin for leger og sykepleiere Avansert prehospital behandling for leger. Kursene arrangeres av OUS Luftambulanseavdelingen og tilbys luftambulanseprsonell fra hele landet. c. Strategi Forankringsmøte med Justis og beredskapsdepartementet blir avholdt førstkommende torsdag. Det er det siste i sitt slag. En tar sikte på å ha strategidokumentet for selskapet klart til styremøtet 16. april d. Lufttransport AS Første møte i low level IFR prosjekt avholdt i Oslo 11. februar. Bred deltakelse fra våre operatører, 330 skvadron, politihelikoptertjenesten, offshore operatører, Luftfartstilsynet og Avinor. LAT ANS følger saken videre for å etablere en overordnet styring og fremdrift. Styret påpekte viktigheten av å vurdere kostnadsdeling dersom andre enn vi selv skal nyttiggjøre seg resultatene av arbeidet. Styret ble orientert om funnene fra økonomisk revisjon. Tilgjengelighet januar på 92,3 %. En hendelse der et vindu falt av og forårsaket skrogskader har ført til lengre beredskapsavbrudd. Forsvarets Bell 412 fra Bardufoss ble i denne perioden benyttet til flere oppdrag. Hendelse der helikoptermannskapene gikk ut over gjeldende retningslinjer og prosedyrer. Følges opp videre. Ledende redningsmann slutter i selskapet. e. Norsk Luftambulanse AS Low level IFR prosjekt som for Lufttranspoprt AS. Tilgjengeligheten for januar er 97,6 %. Selskapet søker etter ny kvalitetssjef. Selskapet skal på vegne av Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) i et prosjekt over fire år opprette og drifte sesongbaser for helikopter flere steder i landet. Prosjektet er et samarbeid mellom SNLA, Sørlandet sykehus HF, Sykehuset Telemark HF og Bykle kommune. Første base i prosjektet blir en base i Påsken 2015 på Hovden. Ny base Evenes er i henhold til plan. Oppstart og formell åpning blir 30. april. Det er godt håp om at Helse og omsorgsminister Bent Høie vil delta. Styret ble orientert om funnene fra økonomisk revisjon. Har søkt om å få bytte eksisterende EC 145 C2 med ny EC 145 T2 på Lørenskog. Et eventuelt bytte forutsetter at LAT ANS dekker merkostnadene. Det er ikke aktuelt å gå inn på en slik løsning. Styrets vedtak Styret tar sakene til orientering.

5 STYRESAK Intet. EVENTUELT Daniel Haga Tor Arne Haug Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Kommende styremøter 16. april 2015 (Bergen) 21. mai 2015 (Bodø) 11. juni 2015.

6 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Økonomisk status pr Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Avsetning er bokført med 20,4 MNOK og gjelder medisinske gasser, timeuttak, drivstoff, baseleie, operative og luftfartsavgifter for mars., samt bruk av 330 skv. tom. mars. 2. Regnskap pr Tekst Hittil i fjor Hittil i År % av totalt budsjett Totalt i år Refusjoner og tilskudd ,0 % Andre inntekter DRIFTSINNTEKTER ,0 % Personalkostnader ,1 % Avskrivninger ,0 % Fast vederlag mm ,3 % Operative driftsutgifter ,8 % Risiko og sikkerhet ,5 % Indirekte kostnader ,7 % Drift, vedlikehold og service ,6 % Andre driftsutgifter Administrative kostnader ,0 % Reise, diett, bilgodtgjørelse ,8 % Salgs- og reklamekostnader ,4 % 100 Kontigenter, gebyr ,8 % 40 Forsikringer ,5 % 160 Tap/gevinst o.l. 108 SUM KOSTNADER ,1 % DRIFTSRESULTAT Driftsresultat pr 31. mars 2015 er 4 MNOK.

7 2.1 Inntekter Kontogruppen inntekter følger budsjettet. 2.2 Kostnader Risiko og sikkerhet. Kontogruppen inkluderer kontiene Personlig verneutstyr, CRM trening, Øvelse, trening og beredskap. Avviket i forhold til budsjett knyttes til Øvelse, trening og beredskap, og dette skyldes at kostnadene ikke kommer jevnt gjennom året Administrative kostnader. Kontogruppen inkluderer en rekke konti knyttet til driften av selskapet, så som husleie, renhold, revisjon og regnskapstjenester, porto, telefoni etc. I tillegg inkluderer kontogruppen kontoen Konsulenttjenester. Budsjett for konsulenttjenester inkluderer prosjektkostnader. Avviket for kontogruppen i forhold til budsjett gjelder konsulenttjenester. En del prosjekt har ikke medført kostnader foreløpig. 2.3 Finans Bankrenter er ikke bokført. 2.4 Konklusjon økonomi Hittil i fjor Hittil i År % av totalt Totalt i år Tekst budsjett DRIFTSRESULTAT Finansinntekter ,0 % Finanskostnader 2 NETTO FINANS ,0 % RESULTAT FØR SKATT Bokført resultat ved utgangen av mars er 4 MNOK. Likviditeten for selskapet er tilfredsstillende. 3. Flytimeproduksjon tom februar 2015 Rapporten inneholder ingen medisinske data og er ment som informasjon i forbindelse med budsjettoppfølgingen for de regionale helseforetakene.

8 3.1. Flytimeproduksjon ambulansefly og ambulansehelikopter Måned Status Amb hkp Status Amb fly Kommentar Jan Ambulansehelikopterproduksjonen i januar var 23 timer under budsjett. Ambulanseflyproduksjonen for årets første måned var 104 timer under budsjett. Feb Ambulansehelikopterproduksjonen i februar var 18 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 79 timer over budsjett. Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Flytimeproduksjon under budsjett Flytimeproduksjon iht budsjett Flytimeproduksjon over budsjett 3.2. Kommentar pr RHF Framstillingen viser utvikling til og med andre tertial sammenlignet med samme periode i fjor.

9 Helse Nord RHF Utført 2015 Budsjett 2015 Differanse Utført 2014 Differanse 2015 Fly Helikopter Helse Midt Norge RHF Utført 2015 Budsjett 2015 Differanse Utført 2014 Differanse 2015 Fly Helikopter Helse Vest RHF Utført 2015 Budsjett 2015 Differanse Utført 2014 Differanse 2015 Helikopter Helse Sør Øst RHF Utført 2015 Budsjett 2015 Differanse Utført 2014 Differanse 2015 Fly Helikopter Kommentar produksjonsutvikling Ambulanseflyene har til og med februar flydd 1586 timer. Dette er 24 timer under budsjett. Til sammenligning var produksjonen på samme tid i fjor 1542 timer. Tilgjengeligheten for ambulanseflyene er hittil i år på 94,56 %. Ambulansehelikoptrene har pr februar flydd 1214 timer. Dette er 4 timer under budsjett. I fjor på samme tidspunkt var produksjonen 1105 timer. Tilgjengeligheten for Lufttransports ambulansehelikoptre ligger på 93,89 % hittil. Samlet tilgjengelighet for NLA er 97,75 % så langt i år. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar økonomisk status pr. 31. mars 2015 til orientering. Øyvind Juell daglig leder

10 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Godkjenning av dokumenter til selskapsmøte 27. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Selskapsmøte for Luftambulansetjenesten ANS skal avholdes 27. april 2015 kl Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter for styrets godkjenning. 2. Konklusjon Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret godkjenner sakslisten og saksdokumentene til selskapsmøtet 27. april Styret ber daglig leder oversende innkalling og øvrige saksdokumenter til eierne. Øyvind Juell daglig leder

11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27. mars 2015 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til selskapsmøte 27. april 2015 kl på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. Saksliste Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste samt valg av to personer til å signere protokollen Sak Fastsetting av årsregnskap for 2014 Sak Fastsetting av styrets årsberetning for 2014 Sak Godtgjørelse til revisor for 2014 Sak Årlig melding for 2014 Sak Oppnevning av styremedlemmer Sak Godtgjørelse til styret Sak Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel Med vennlig hilsen Daniel Haga styreleder Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Luftambulansetjenesten ANS Torvgata Pb BODØ Org. nr.: BODØ

12 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: SELSKAPSMØTE Sak Godkjenning av innkalling Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: 27. mars 2015 Møtedato: 27. april Bakgrunn Innkallingen er fremlagt. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak Daniel Haga er valgt til møteleder. Innkallingen er godkjent. Selskapsmøtet er lovlig satt. Daniel Haga styreleder

13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: SELSKAPSMØTE Sak Godkjenning av saksliste samt valg av to personer til å signere protokollen Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: 27. mars 2015 Møtedato: 27. april Saksliste Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste samt valg av to personer til å signere protokollen Sak Fastsetting av årsregnskap for 2014 Sak Fastsetting av styrets årsberetning for 2014 Sak Godtgjørelse til revisor for 2014 Sak Årlig melding for 2014 Sak Oppnevning av styremedlemmer Sak Godtgjørelse til styret 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Sakslisten er godkjent. Lars Vorland og Daniel Haga er valgt til å signere protokollen. Daniel Haga styreleder

14 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: SELSKAPSMØTE Sak Fastsetting av årsregnskap for 2013 Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: 27. mars 2015 Møtedato: 27 april Bakgrunn/fakta Vedlagt følger årsregnskap for 2014 med kontantstrømoppstilling og noter utarbeidet av Økonor AS i samarbeid med administrasjonen, og revidert av KPMG AS. Årsoppgjør er ferdigstilt og revisjonen er gjennomført. Revisors beretning følger vedlagt. Driftsresultatet ble 1,6 mill. kr. i overskudd. Etter finansinntekter ble årsresultatet et overskudd på 2,9 mill.kr. Likviditeten for selskapet har vært god gjennom hele Styret for Luftambulansetjenesten ANS godkjente årsregnskapet i styremøte 23. februar 2015 og foreslår at overskuddet overføres til egenkapitalen. 2. Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Årsregnskap for 2014 fastsettes som endelig årsregnskap. Overskudd på 2,9 mill.kr. overføres til egenkapitalen. Daniel Haga styreleder

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: SELSKAPSMØTE Sak Fastsetting av styrets årsberetning Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: 27. mars 2015 Møtedato: 27. april Bakgrunn/fakta Vedlagt følger styrets årsberetning for Fullstendig årsrapport for 2014 vil bli ferdigstilt senere. Styret for Luftambulansetjenesten ANS godkjente årsberetningen i styremøte 23. februar Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak Årsberetning for 2014 fastsettes som endelig. Daniel Haga styreleder

31

32

33

34 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: SELSKAPSMØTE Sak Godtgjørelse til revisor Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: 27. mars 2015 Møtedato: 27. april Bakgrunn/fakta Luftambulansetjenesten ANS benytter KPMG sitt kontor i Bodø som revisor. I 2014 er det utbetalt totalt kr , som godtgjørelse for lovpålagt revisjon. Det er ikke kostnadsført andre honorarer til revisor. 2. Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon på kr ,- for 2014 er godkjent. Daniel Haga styreleder

35 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: SELSKAPSMØTE Sak Årlig melding for 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: 27. mars 2015 Møtedato: 27. april Bakgrunn/fakta Årlig melding for 2014 for Luftambulansetjenesten ANS ble oversendt eierstyringsgruppen 30. januar Tilbakemelding fra eierstyringsgruppen Tilbakemelding fra eierstyringsgruppen er ikke mottatt. Justeres etter tilbakemelding fra eierstyringsgruppen er mottatt. 3. Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak Årlig melding 2014 for Luftambulansetjenesten ANS godkjennes. Daniel Haga styreleder

36 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: SELSKAPSMØTE Sak Oppnevning av styremedlemmer Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: 27. mars 2015 Møtedato: 27. april Bakgrunn/fakta Styret i Luftambulansetjenesten ANS ble på selskapsmøtet 19. mai 2014 reoppnevnt. Styret har følgende sammensetning: Daniel Haga, styreleder, Helse Midt Norge RHF Tor Arne Haug, nestleder, Helse Nord RHF Ingvill Skogseth, Helse Vest RHF Randi Nordtorp Mølmen, Helse Sør Øst RHF Arild Østergaard, Helse Sør Øst RHF. 2. Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak Som styre for Luftambulansetjenesten ANS reoppnevnes: Styreleder: Daniel Haga, Helse Midt Norge RHF Nestleder: Tor Arne Haug, Helse Nord RHF Styremedlem: Ingvill Skogseth, Helse Vest RHF Styremedlem: Randi Nordtorp Mølmen, Helse Sør Øst RHF (SI HF) Styremedlem: Arild Østergaard, Helse Sør Øst RHF (OUS HF) Daniel Haga styreleder

37 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: SELSKAPSMØTE Sak Godtgjørelse til styret Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: 27. mars 2015 Møtedato: 27. april Bakgrunn/fakta Samtlige styremedlemmer er ansatt i et regionalt helseforetak eller helseforetak. Av den grunn anses de å være internt oppnevnt og tilkommer ingen ekstra godtgjørelse for sine verv. 2. Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak Styremedlemmer ansatt i RHF og HF mottar ikke styrehonorar Daniel Haga styreleder

38 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Oppdragsdokument 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: Møtedato: Bakgrunn Luftambulansetjenesten ANS får hvert år et oppdragsdokument som grunnlag for driften gjennom det aktuelle året. Oppdragsdokument 2015 ble formelt vedtatt og overlevert på Selskapsmøte 23. februar Dokumentet følger vedlagt. Vurderingene nedenfor er en gjennomgang av og status i forhold til kravene i dokumentet, samt daglig leders vurderinger knyttet til videre oppfølging av kravene. Kun de deler av dokumentet som inneholder kravformuleringer utover de generelle, og som krever spesiell oppfølging, er kommentert. 2. Vurdering Punkt 1. Innledning. Intet spesielt. Punkt 2. Overordnede styringsbudskap Intet spesielt. Punkt 3. Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene for 2015 a. Intern kontroll og risikostyring Luftambulansetjenesten ANS er NS EN ISO 9001:2008 sertifisert og informerer løpende eget styre om avvik og risikostyring. b. Innsyn og internrevisjon Styret får alle interne og eksterne revisjonsrapporter. c. Reduksjon av tidstyver Luftambulansetjenesten ANS skal løpende vurdere forenklinger av egne rutiner. Eventuelle rapporteringskrav fra departementet og andre myndigheter som oppfattes som uhensiktsmessige kan meldes til de regionale helseforetakene. Daglig leder vil vurdere dette løpende. d. Oppfølging av regjeringens eierskapspolitikk Luftambulansetjenesten ANS skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk som også bidrar til å sikre tilgang på helsepersonell i framtiden og forsikre seg om at ansatte hos leverandører, også i andre land, har forsvarlige vilkår.

39 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Daglig leder mener selskapet fører en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk. Forsvarlige arbeidsvilkår for ansatte hos leverandører sikres gjennom anskaffelsesprosessene våre. e. Tiltak for produktivitetsvekst Under dette punktet står det blant annet: For å gi incentiver til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer er det innført en avbyråkratiserings og effektiviseringsreform der de regionale helseforetakene stilles overfor et effektiviseringskrav på 0,5 pst. av virksomhetenes driftsutgifter. De regionale helseforetakene vil i 2015 vurdere hvordan dette skal gjøre gjeldende for de felleseide selskapene. Luftambulansetjenesten ANS går i retning av å vokse i En ser ulike oppgaver og utfordringer vi som nasjonalt selskap kan håndtere på en god måte. Selskapet er i gang med helikopteranskaffelse med kontrakt start 1. juni All erfaring tilsier at nye kontrakter medfører kostnadsøkninger. Aktivitetsutviklingen i tjenesten styres i stor grad av momenter utenfor selskapets kontroll. Overgang til en AMK LA i Helse Sør Øst RHF forventes å få en positiv virkning på timeuttaket og koordinering av ambulansehelikopter i regionen. f. Innføring av nøytral merverdiavgift Det tas sikte på å innføre nøytral merverdiavgift for de felleseide selskapene fra 3. januar Det legges til grunn at Luftambulansetjenesten ANS ikke gjør tilpasninger som vil være i strid med intensjonene med innføring av nøytral merverdiavgift. g. Samordning på tvers av regionene Det er et mål for regjeringen å effektivisere spesialisthelsetjenesten gjennom mer standardisering, bedre samordning og organisering på tvers av regionene der det er hensiktsmessig. De regionale helseforetakene skal gjennomgå styringsmodellen for de felles eide selskapene med sikte på mer enhetlig styring, herunder sørge for at det foreligger strategier og planer for det enkelte selskap slik at potensialet ved felles organisering og eierskap utnyttes optimalt. Luftambulansetjenesten ANS skal bidra i dette arbeidet etter nærmere anvisning fra de regionale helseforetakene. Styreleder og daglig leder var 27. februar 2015 i møte med eierdirektørene i de regionale helseforetakene for å bidra til å legge grunnlag for denne prosessen. h. Digital kommunikasjon Luftambulansetjenesten ANS vil i 2015 lage en kort artikkel som kan legges ut på Den vil informere generelt om den nasjonale luftambulansetjenesten. i. Miljø og klimaarbeid Luftambulansetjenesten ANS skal sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og at det blir gjort målinger/registreringer som dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er stilt miljøkrav.

40 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Daglig leder har til hensikt å stille miljøkrav ved alle anskaffelser framover. De regionale helseforetakene skal arbeide videre med å utvikle konkrete miljøindikatorer som er egnet for resultatmåling. Luftambulansetjenesten ANS skal ved behov kunne gi bidrag til dette arbeidet. j. Brukermedvirkning Brukermedvirkning i felleseide selskaper er basert på helseforetaksloven 35 Pasienters og andre brukeres innflytelse (annet ledd): Regionalt helseforetak skal sørge for at virksomheter som yter spesialisthelsetjenester og andre tjenester som hører naturlig sammen med dette, etablerer systemer for innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter. Det legges til grunn at Luftambulansetjenesten ANS vurderer og etablerer hensiktsmessige systemer for innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter. Luftambulansetjenesten ANS har ikke pasientkontakt og heller ikke tilgang til pasientopplysninger. Daglig leder mener derfor det er mest formålstjenlig om de allerede etablerte brukerutvalgene i RHF/HF blir tatt med på råd/hørt i spesielle saker. Innspill til tjenesteanskaffelsene er spesielt viktig. Luftambulansetjenesten samhandler mye med andre nød og redningsetater. Vi har og vil videreutvikle dette samarbeidet gjennom ulike aktiviteter. Anskaffelser av nytt medisinskteknisk utstyr i tjenesten gjøres alltid i tett samarbeid med medisinske miljøer i helseforetakene. Brukerne er representert i alle våre anskaffelser. k. Økonomisk langtidsplan Selskapet skal, som en del av årlig melding for 2015, utarbeide økonomisk langtidsplan for perioden som grunnlag for de regionale helseforetakenes budsjettarbeid innen området. l. Utarbeidelse av foreløpig regnskap Luftambulansetjenesten ANS skal levere foreløpig regnskap for 2015 sammen med årlig melding for 2015 innen 1. februar m. Øvrige oppdrag for Videreføring av arbeidet med «Strategi 2019». 2. Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester. Anskaffelsesprosjektet må starte i januar 2015 og kontrakter signeres innen sommeren Arbeidet gjennomføres i tett dialog med de regionale helseforetakene. 3. Etablering av luftambulansebasen på Evenes med operativ drift fra 1. mai Bidrag i arbeidet med nasjonalt konsept for kuvøsetransporter.

41 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Videre oppfølging etter hendelsene 22. juli 2011 gjennom støtte til prosesser i Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene, herunder ta initiativ til nasjonale rutiner vedrørende «flight following» for helikopter. 6. Bidra i Helsedirektoratets delprosjektet «Nasjonalt kodeverk for ambulanse». 7. Etablere en nasjonal digital oversikt over helikopterlandingsplasser. 8. Bidra til å etablere og igangsette nasjonal low level IFR struktur (luftleder for helikopter)/gps innflygninger. 9. Sykehusbygg HF skal gjennomføre tilpasninger av landingsplasser ved sykehus til nye redningshelikoptre. Luftambulansetjenesten ANS skal kunne bidra i dette arbeidet. Punkt 4. Krav til aktivitet i 2015 Følgende aktivitetstall (flytimer) ligger til grunn for budsjett 2015, og vil danne grunnlag for løpende rapportering til styret: RHF Fartøy Base Timer Helse Nord RHF Ambulansefly Kirkenes 1100 Helse Midt Norge RHF Tromsø 1270 Alta 1 og Bodø 1250 Brønnøysund 1150 Ambulansehelikopter Tromsø 600 Evenes 400 Brønnøysund 530 Ambulansefly Ålesund 1250 Ambulansehelikopter Ålesund 680 Trondheim 720 Helse Vest RHF Ambulansehelikopter Førde 720 Bergen 600 Stavanger 630 Helse Sør Øst RHF Ambulansefly Gardermoen Gardermoen Ambulansehelikopter Ål 730 Arendal 830 Dombås 780 Lørenskog Lørenskog 2 750

42 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Punkt 5. Finansiering eiernes bevilgning for 2015 Økonomisk vederlag for 2015 er i tråd med vedtatt budsjett, og vil danne grunnlag for løpende rapportering til styret: RHF Kroner Helse Nord RHF Helse Midt Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør Øst RHF Punkt 6. Rapportering til eierne Luftambulansetjenesten ANS skal rapportere på kravene i oppdragsdokumentet for 2015 i årlig melding innen 1. februar Avvik fra gitte oppgaver og styringsparametre skal meldes til eierne når slike avvik blir kjent. Konklusjon Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar gjennomgangen til etterretning. Styret ber daglig leder rapportere på aktuelle saker gjennom året. Øyvind Juell daglig leder

43 OPPDRAGSDOKUMENT 2015 TIL LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Selskapsmøte 23. februar 2015

44 INNHOLD 1. INNLEDNING OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR KRAV TIL AKTIVITET I FINANSIERING - EIERNES BEVILGNING FOR RAPPORTERING TIL EIERNE

45 1. INNLEDNING Formålet med Luftambulansetjenesten ANS er å bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger, herunder sørge for ansvaret. Selskapets primære og prioriterte oppgave er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet. Luftambulansetjenesten ANS skal drive den flyoperative ambulansetjenesten som ligger innenfor de regionale helseforetakenes ansvar, herunder bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til luftambulansetjenesten med vekt på nettverksbygging mellom helseforetakene. Luftambulansetjenesten ANS skal videre på utvalgte områder være et faglig kompetansesenter for alle helseforetakene i Norge. Luftambulansetjenesten ANS skal bidra til sikkerhet i tjenesten, stimulere risikoreduserende tiltak og arbeid for bedre kvalitet, koordinering samt kostnadseffektivisering av tjenesten. Luftambulansetjenesten ANS skal utføre sine oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og mål som er gitt og de ressurser som blir stilt til rådighet i dokumentet. Det avholdes ordinært to selskapsmøter årlig i Luftambulansetjenesten ANS. Eiernes oppdragsdokument behandles i selskapsmøte i februar. Selskapets årsberetning, regnskap og årlig melding behandles i selskapsmøte innen utgangen av juni. 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP Dette dokumentet sammenstiller de regionale helseforetakenes oppdrag og bestilling til Luftambulansetjenesten ANS for 2015 med utgangspunkt i overordnede rammer samt økonomiske og faglige prioriteringer. Lover, forskrifter og andre myndighetsvedtak utgjør rammene for helsetjenesten. De regionale helseforetakenes virksomhet er basert på lover og forskrifter, med særlig vekt på helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Den nasjonale helsepolitikken og oppgavene til de regionale helseforetakene konkretiseres og utdypes i Nasjonal helse- og omsorgsplan, oppdragsdokumenter og foretaksmøter i de regionale helseforetakene. Luftambulansetjenesten ANS er også regulert av en rekke lover innen luftfart, herunder norsk og internasjonalt regelverk for luftfart. Dette danner også grunnlaget for virksomheten i Luftambulansetjenesten ANS. Det forutsettes at Luftambulansetjenesten ANS setter seg inn i kravene Helse- og omsorgsdepartementet har gitt til de fire regionale helseforetakene i oppdragsdokumenter for 2015 og i foretaksmøte 7. januar 2015 og innretter seg etter disse så langt mulig. Grunnlaget for selskapets virksomhet er ytterligere konkretisert i selskapets stiftelsesdokument, vedtekter og selskapsavtale. 3

Saksliste styremøte 20. mai 2016

Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13.05.16 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Saksliste styremøte 21. mai 2015

Saksliste styremøte 21. mai 2015 Saksliste styremøte 21. mai 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13. mai 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Avviklingsstyret

Detaljer

Saksliste styremøte 25. april 2016

Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Bodø, 18. april 2016 Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 36 Økonomisk status pr 31.07.13 Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2015

OPPDRAGSDOKUMENT 2015 OPPDRAGSDOKUMENT 2015 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 23. februar 2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2015... 4

Detaljer

Saksliste styremøte 13. juni 2016

Saksliste styremøte 13. juni 2016 Saksliste styremøte 13. juni 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 [Sted] Gardermoen Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015

Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015 Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 5. oktober 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styresak Økonomisk status pr

Styresak Økonomisk status pr Styresak 59 Økonomisk status pr 31.10.13 Saksbehandler: Bård Mortensen og Mariann M. Hunstad Vår dato: 01.10.13 Møtedato: 05.12.13 1. Bakgrunn/fakta Avstemming er utført til og med august. Avsetning er

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2013

OPPDRAGSDOKUMENT 2013 OPPDRAGSDOKUMENT 2013 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 25.02. 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Styresak Oppdragsdokument Bakgrunn. 2. Vurdering

Styresak Oppdragsdokument Bakgrunn. 2. Vurdering Styresak 34-2017 Oppdragsdokument 2017 Saksbehandler Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: 21.3.17 Møtedato: 30.3.17 1. Bakgrunn Oppdragsdokument 2017 for Luftambulansetjenesten HF ble formelt vedtatt og

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2015

OPPDRAGSDOKUMENT 2015 OPPDRAGSDOKUMENT 2015 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 23. februar 2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 7. september 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017

Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017 Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24. mars 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17. januar 2013 kl på Gardermoen.

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17. januar 2013 kl på Gardermoen. Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL STYREMØTE 17. JANUAR 2013 Vår dato: 18. januar 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17.

Detaljer

Saksliste styremøte 25. oktober 2016

Saksliste styremøte 25. oktober 2016 Saksliste styremøte 25. oktober 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24.10.16 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 29. september 2014 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2014 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2011

OPPDRAGSDOKUMENT 2011 OPPDRAGSDOKUMENT 2011 TIL LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Selskapsmøte xx. xx 2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2011...

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2016

OPPDRAGSDOKUMENT 2016 OPPDRAGSDOKUMENT 2016 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 8. februar 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2016... 4 4.

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2016

OPPDRAGSDOKUMENT 2016 OPPDRAGSDOKUMENT 2016 TIL HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF Foretaksmøte 8. februar 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE

Detaljer

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 8. mai 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 15.

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 1. mars 2011 Arkivnr.: STYREMØTE 24. FEBRUAR 2011 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar

Detaljer

Saksliste styremøte 20. februar 2017

Saksliste styremøte 20. februar 2017 Saksliste styremøte Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 9.2.207 Arkivnummer: 02 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf. 918 20 828. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 1.mars 2013 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 17-2013 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 30. januar 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 29. JANUAR 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29.

Detaljer

Saksliste styremøte 15. september 2016

Saksliste styremøte 15. september 2016 Saksliste styremøte 15. september 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 30.08.2016 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2017 TIL

OPPDRAGSDOKUMENT 2017 TIL OPPDRAGSDOKUMENT 2017 TIL LUFTAMBULANSETJENESTEN HF Foretaksmøte 27. februar 2017 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2016

OPPDRAGSDOKUMENT 2016 OPPDRAGSDOKUMENT 2016 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 8. februar 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530 Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 18. juni 2010 STYREMØTE 17. JUNI 2010 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17.

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2012

OPPDRAGSDOKUMENT 2012 OPPDRAGSDOKUMENT 2012 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 12.03.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Saksliste styremøte 15. september 2017

Saksliste styremøte 15. september 2017 Saksliste styremøte 15. september 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 8.9.17 Arkivnummer: 012 Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 15. september 2017

Detaljer

Saksliste styremøte 20. oktober 2016

Saksliste styremøte 20. oktober 2016 Saksliste styremøte 20. oktober 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13.10.16 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2015

OPPDRAGSDOKUMENT 2015 OPPDRAGSDOKUMENT 2015 TIL SYKEHUSBYGG HF Foretaksmøte 23. februar 2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2015... 4 4.

Detaljer

STYRESAK FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010

STYRESAK FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf 75 54 99 54. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17. februar 2011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2011 FORELØPIG

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF

STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapportering pr

Styresak Virksomhetsrapportering pr Besøksadresse: Torvgata 2, 86 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 81 Bodø Tlf: +47 75 54 99 5 Styresak 32-217 Virksomhetsrapportering pr 28.2.17 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen 13. mai 2013 kl 0900 1130

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen 13. mai 2013 kl 0900 1130 Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 13. mai 2013 STYREMØTE 13. MAI 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen

Detaljer

Saksliste styremøte 25. september 2014

Saksliste styremøte 25. september 2014 Saksliste styremøte 25. september 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 18. september 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 3 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

Saksliste styremøte 31.mars 2016

Saksliste styremøte 31.mars 2016 Saksliste styremøte 31.mars 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: 23.03.16 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2017 TIL

OPPDRAGSDOKUMENT 2017 TIL OPPDRAGSDOKUMENT 2017 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 27. februar 2017 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2016... 4

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2017 TIL

OPPDRAGSDOKUMENT 2017 TIL OPPDRAGSDOKUMENT 2017 TIL PASIENTREISER HF Foretaksmøte 27. februar 2017 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2016... 4

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 4 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Ambulansehelikoptertjenesten Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Innhold Tilgjengelighet 2015 Ny base Evenes IFR prosjekt Landingsplass prosjekt Ambulansehelikopter 2018 - anskaffelsesprosjekt

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 30.05.2014 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 30.05.2014 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 30.05.2014 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Orientering om dei regionale helseføretaka sine felles eigde selskap per mai 2014 ARKIVSAK:

Detaljer

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Instruks for styret Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS 1 1. Innledning Instruks for styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK Historie og om oss Historie og om oss HISTORIKK Det har vært utført lufttransport av pasienter i Norge siden 1930-tallet. Røde Kors lanserte ideen i 1926, men første kjente luftambulansetransport skjedde

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2016

OPPDRAGSDOKUMENT 2016 OPPDRAGSDOKUMENT 2016 TIL SYKEHUSBYGG HF Foretaksmøte 8. februar 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2016... 4 4.

Detaljer

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018?

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018? Langsiktige mål for luftambulansetjenesten Nye tider fra 2018? 1 Agenda 1. Luftambulansetjenesten ANS hvor står vi hvor går vi 2. Luftambulansetjenesten strategiske målsettinger framover 3. Ambulansehelikoptertjenesten

Detaljer

DATO: SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret i Helse Stavanger HF

DATO: SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret i Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 23.02.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret i Helse Stavanger HF ARKIVSAK:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 STYREMØTE 27. februar 2017 Side 1 av 7 Styresak nr.: 1317 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013

Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013 Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 3.oktober 2013 Arkivnummer: 012 Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Statsråden 17/4748- Jeg viser til brev av 20. november 2017 vedlagt spørsmål 302 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tuva Moflag:

Statsråden 17/4748- Jeg viser til brev av 20. november 2017 vedlagt spørsmål 302 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tuva Moflag: Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref 17/4748- Dato 28. november 2017 Spørsmål nr 302 til skriftlig besvarelse - Hvilke sykehus har overskredet budsjettene sine så langt

Detaljer

PROTOKOLL - GENERALFORSAMLING 2016

PROTOKOLL - GENERALFORSAMLING 2016 PROTOKOLL - GENERALFORSAMLING 2016 Den 25. april 2016 ble det avholdt ordinær generalforsamling for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. Til stede som aksjonær

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll 14. februar 2014. Foretaksmøteprotokoll AMBULANSE MIDT- NORGE HF

Foretaksmøteprotokoll 14. februar 2014. Foretaksmøteprotokoll AMBULANSE MIDT- NORGE HF Foretaksmøteprotokoll 14. februar 2014 Foretaksmøteprotokoll AMBULANSE MIDT- NORGE HF Krav og rammer m.v. for 2014 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 SAK NR 46-2017 ADs orientering Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2011

OPPDRAGSDOKUMENT 2011 OPPDRAGSDOKUMENT 2011 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 23.05.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Redegjørelse for virksomheten i felleseide selskaper

Redegjørelse for virksomheten i felleseide selskaper Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 6.6.2014 Styresak 81-2014/3 Redegjørelse for virksomheten i felleseide selskaper Bakgrunn I forbindelse med

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.03.2016 Møtested Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 200900005-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 37-2009 GODKJENNING

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 7. Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak. Forslag til vedtak:

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 7. Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak. Forslag til vedtak: STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 7 Styresak nr.: 5516 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 201617 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Strategiplan 2010 2015

Strategiplan 2010 2015 Strategiplan 2010 2015 Selskapets formål Tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet Visjon Luftambulansetjenesten skal bidra til høy beredskap og rask og effektiv hjelp

Detaljer

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen I saken fremlegges Helse Nords eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert

Detaljer

Årsplan for styret inkl. status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret inkl. status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 21. oktober 2014 Side 1 av 9 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2014-2015 inkl. for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2014-2015

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning. Status og av styrevedtak t.o.m. 31.03.2017 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status//

Detaljer

Saksliste styremøte 24. 25. mars 2014

Saksliste styremøte 24. 25. mars 2014 Saksliste styremøte 24. 25. mars 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, mob 926 53 078 Vår dato: 17. mars 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Foretaksmøte, den 19. mai innkalling, Nordlandssykehuset HF

Foretaksmøte, den 19. mai innkalling, Nordlandssykehuset HF Styret i Nordlandssykehuset HF i Nordlandssykehuset HF Revisor i Nordlandssykehuset HF Deres ref.: Vår ref.: 2017/5-3/012 Saksbehandler/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/Dato: Bodø, 10.5.2017 Foretaksmøte,

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.august 2017 SAK NR 40-2017 ADs orientering Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-14/012 Bodø, 14.2.2014 Styresak 25-2014/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar

Detaljer

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Møtedato: 5. mars 2012 Arkivnr.: 2010/657-8/152 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 22.2.2012 Styresak 20-2012 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Bakgrunn/

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF)

Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2016 Styresak 140-2016 Felles eide selskap - omdanning av Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Styresak Dato dok.: 18.05.2017 Administrerende direktør Møtedato: 24.05.2017 Vår ref.: 17/00058-11 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Vedlegg: 1 Protokoll 27.04.2017 2 Protokoll 03.05.2017 3 Protokoll 05.05.2017

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Styre Møtedato 11.04.11 Møtested Tid: Styreleder Referent Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Helse Vest, RHF, Stavanger

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer