Saksliste styremøte 20. juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste styremøte 20. juni 2014"

Transkript

1 Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, tlf.: Vår dato:15. juni 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte 20. juni 2014 på Park Inn på Gardermoen. Møtet starter kl 0900 med en orientering om helikopterhavariet på Sollihøgda. Saksliste: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoller Sak Økonomisk status Sak Selskapets kvalitet og miljøstyringssystem Sak Kvalitet og miljø kontraktsrevisjoner Sak Oppfølging etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Sak Orienteringssaker a. Helikopterbase på Evenes b. Nye basefasiliteter Førde c. Samarbeidsprosjekt med Sverige d. Introduksjonskurs for leger e. Aktuelle prosjekter i Helse Sør Øst RHF f. Lufttransport AS g. Norsk Luftambulanse AS Sak Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell Daglig leder

2 Luftambulansetjenesten ANS Postboks Bodø Tlf PROTOKOLL Vår dato: 27. mars 2014 Arkivnr.: 012 STYREMØTE MARS 2014 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte med strategidiskusjoner mars på Ongajoksetra Til stede Daniel Haga (styreleder) Tor Arne Haug (nestleder) Ingvill Skogseth Randi Nordtorp Mølmen Arild Østergaard STYRESAK Styrets vedtak Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Mariann Hunstad (rådgiver) Pål Madsen (rådgiver) GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling til styremøte mars 2014 er godkjent. STYRESAK GODKJENNING AV SAKSLISTE Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. januar 2014 Sak Godkjenning av protokoll fra styrebehandling pr. epost Sak Økonomisk status Sak Oppdragsdokumentet 2014 Sak Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten Sak Strategidiskusjoner Sak Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning Sak Orienteringssaker a. Evenesbasen b. Samarbeidsprosjekt med Sverige Sak Eventuelt Styrets vedtak Sakslisten er godkjent

3 STYRESAK Styrets vedtak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. JANUAR 2014 Protokoll fra styremøte 30. januar 2014 er godkjent. STYRESAK GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREBEHANDLING PR EPOST Styrets vedtak Protokoll fra styrebehandling pr. epost februar 2014 er godkjent. STYRESAK ØKONOMISK STATUS Styrets vedtak Styret tar økonomisk status pr. 28. februar til orientering. STYRESAK OPPDRAGSDOKUMENT 2014 Styrets vedtak Styret tar gjennomgangen til etterretning. Styret ber daglig leder utarbeide et notat til eierne vedrørende nasjonal standardisering av AMKsentralene. Notatet sendes styret for godkjenning før oversendelse til eierne. Styret ber daglig leder rapportere på aktuelle saker gjennom året. STYRESAK BEREDSKAPSMESSIGE FORHOLD LUFTAMBULANSETJENESTEN Styrets vedtak Styret tar saken til orientering. Styret ber daglig leder oversende styrets kommentarer før ferdigstillelse av rapporten. STYRESAK STRATEGIDISKUSJONER Styrets vedtak Styret ber daglig leder legge styrets rammer for den strategiske prosessen til grunn for det videre arbeidet, herunder: En bred prosess med involvering av administrasjonen, innspill fra eksterne og nødvendig støtte. Egen strategi /temadag for styret 15. mai med innspill fra administrasjonen og eksterne bidragsytere, samt ekstern tilrettelegging. Oppfølging i administrasjonen mai Nytt møte i styret 23. mai. Styret vedtar at strategi skal være på agendaen for kommende styremøter.

4 STYRESAK Styrets vedtak GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Styret godkjenner årsregnskapet. Underskuddet dekkes ved bruk av tidligere års opptjent egenkapital. Styret godkjenner årsberetningen. STYRESAK ORIENTERINGSSAKER Styret ble orientert om følgende saker: a. Evenesbasen. Tilbudsfristen var mandag 24. mars 2014 kl Alle tre prekvalifiserte tilbydere har levert tilbud. Evaluering av tilbudene gjennomføres i uke 14. Forhandlinger gjennomføres i uke 15. Frist for levering av endelig tilbud er 23. april. Tildeling foretas i uke 19. Basefasilitetene på Evenes må løses midlertidig i samarbeid med Forsvaret, Kato Air, Avinor og/eller kommunen. På sikt ønsker fortsatt Avinor å investere og bygge nye permanente basefasefasiliteter. b. Samarbeidsprosjekt med Sverige. Avtalen mellom landene er underskrevet av alle RHF direktørene og er nå til signering hos de seks deltagende landstingene i Sverige. Implementering og oppfølging av avtalen skal ivaretas av en egen samarbeidsgruppe der Luftambulansetjenesten ANS representerer Norge. Gruppen ledes av Värmland det første året og skal ha sitt første møte 9. mai. Styrets vedtak Styret tar sakene til orientering. STYRESAK EVENTUELT Intet. Daniel Haga Tor Arne Haug Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard

5 Luftambulansetjenesten ANS Postboks Bodø Tlf PROTOKOLL STYREBEHANDLING 7. MAI 2014 Vår dato: 8. mai 2014 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS behandlet og vedtok sakspapirer til selskapsmøte 19. mai 2013 pr epost 7. mai Deltakere Daniel Haga (styreleder) Tor Arne Haug (nestleder) Randi Nordtorp Mølmen Fra administrasjonen Øyvind Juell (Daglig leder) Deltok ikke Ingvill Skogseth Arild Østergaard STYRESAK GODKJENNING AV INNKALLING Innkallingen gjennomgått. Styrets vedtak Styret godkjenner innkalling til styrebehandling 7. mai STYRESAK GODKJENNING AV SAKSLISTE Sak Sak Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak Selskapsmøte 19. mai 2014 Styrets vedtak Styret godkjenner sakslisten.

6 STYRESAK SELSKAPSMØTE 19. MAI 2013 Styrets vedtak Styret godkjenner sakslisten og dokumentene til selskapsmøtet. Styret ber daglig leder oversende innkalling og øvrige saksdokumenter til eierne. Daniel Haga Tor Arne Haug Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard

7 Luftambulansetjenesten ANS Postboks Bodø Tlf PROTOKOLL STYREMØTE, STRATEGI OG TEMADAG 15. MAI 2014 Vår dato: 16. mai 2014 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte, strategi og temadag 15. mai 2014 på Gardermoen. Deltakere Daniel Haga (styreleder) Tor Arne Haug (nestleder) Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (Daglig leder) Anders Aa Mariann Hunstad Per Magne Tveitane Pål Madsen Torger Øvergård Trond Bjørnar Pedersen Monica Helland Dan Halvorsen STYRESAK GODKJENNING AV INNKALLING Innkallingen gjennomgått. Styrets vedtak Styret godkjenner innkalling til styrebehandling 7. mai STYRESAK GODKJENNING AV SAKSLISTE Sak Sak Sak Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Strategi temadag Styrets vedtak Styret godkjenner sakslisten.

8 STYRESAK STRATEGI TEMADAG Styrets vedtak Styret vedtar retning og innhold for strategiprosessen videre. Prosessen må forankres i fagmiljøene og hos nære samarbeidspartnere i en dialog framover. De regionale helseforetakene må involveres i arbeidet. Plan for den videre prosess: 22. mai: Strategidiskusjoner på fellessamling for alle ansatte. 23. mai: Strategidiskusjoner i styret og administrasjonen 11. september: Styrebehandling av visjon og strategiske hovedmål 22. oktober: Styrebehandling av tiltak og handlingsplaner. Daniel Haga Tor Arne Haug Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard

9 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Økonomisk status pr Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Avstemming er utført pr utgangen av mars. Avsetning er bokført med 26,4 MNOK og gjelder timeuttak, drivstoff, operative og luftfartsavgifter for april og mai, samt bruk av 330 skv. tom. mai Regnskap pr Tekst Hittil i fjor Hittil i År % av års budsjett Budsjett totalt i år Refusjoner og tilskudd ,5 % Andre inntekter - - 0,0 % - DRIFTSINNTEKTER ,5 % Personalkostnader ,0 % Avskrivninger ,3 % Fast vederlag mm ,8 % Operative driftsutgifter ,2 % Risiko og sikkerhet ,8% Indirekte kostnader ,0 % Drift, vedlikehold og service ,2 % Andre driftsutgifter ,7 % -100 Administrative kostnader ,6 % Reise, diett, bilgodtgjørelse ,1 % Salgs- og reklamekostnader ,8 % -100 Kontigenter, gebyr ,8 % -52 Forsikringer ,2 % -132 Tap/gevinst o.l ,0 % - SUM KOSTNADER ,1 % DRIFTSRESULTAT ,0 % - Driftsresultat pr 31. mai 2014 er 11 MNOK. I det følgende kommenteres kontogruppene med størst avvik.

10 2.1 Inntekter Kontogruppen inntekter følger budsjettet. 2.2 Kostnader Fast vederlag m.m. Kontogruppen inkluderer kontiene Fast vederlag, Timeuttak og Baseleie. Kontoen for timeuttak viser et lavere forbruk enn budsjettert. Det skyldes at flytimeproduksjonen pr utgangen av mai er lavere enn forventet med henholdsvis 16 timer for fly og 215 timer for helikopter under budsjett Risiko og sikkerhet. Kontogruppen inkluderer kontiene Night Vision Goggles, Personlig verneutstyr, CRM-trening, Øvelse, trening og beredskap. Forbruket innenfor kontogruppen skjer ikke jevnt ut over året og status pr utgangen av mai er at budsjettet holder. Av tallene fremgår det en større inntekt innenfor kontogruppen. Dette gjelder kontoen Øvelse, trening og beredskap der vi har fakturert Norsk luftambulanse AS for trening av crew knyttet til SNLAs utviklingshelikopter Indirekte kostnader. Kontogruppen inkluderer kontiene Drivstoff kompensasjon, Diverse operative utgifter og Luftfartsavgifter. Som en følge av lavere flytimeproduksjon er forbruket på konto for Drivstoff kompensasjon lavere enn budsjettert. 2.3 Finans Bankrenter er bokført til og med mars med avsetning for april og mai. Prognosen viser lavere renteinntekt enn budsjettert. 2.4 Konklusjon økonomi Tekst Hittil i fjor Hittil i År % av års budsjett Budsjett totalt i år DRIFTSRESULTAT ,0 % - Finansinntekter ,0 % 2000 Finanskostnader ,0 % NETTO FINANS ,9 % 2000 RESULTAT FØR SKATT ,0 % Bokført resultat ved utgangen av mai 2014, 11,5 MNOK, som er bedre enn budsjettert.

11 3. Flytimeproduksjon tom mai 2014 Rapporten inneholder ingen medisinske data og er ment som informasjon i forbindelse med budsjettoppfølgingen for de regionale helseforetakene. Flytimeproduksjon ambulansefly og ambulansehelikopter Måned Status Amb hkp Status Amb fly Kommentar Jan Ambulansehelikopterproduksjonen i januar var 472 timer under budsjett. Ambulanseflyproduksjonen for årets første måned var 52 timer under budsjett. Feb Ambulansehelikopterproduksjonen i februar var 79 timer over budsjett. Ambulanseflyene fløy 81 timer under budsjett. Mars Ambulansehelikopterproduksjonen i mars var 32 timer under budsjett. Ambulanseflyene fløy 30 timer under budsjett. April Ambulansehelikopterproduksjonen i april var 42 timer under budsjett. Ambulanseflyene fløy 109 timer over budsjett. Mai Ambulansehelikopterproduksjonen i mai var 20 timer under budsjett. Ambulanseflyene fløy 1 time under budsjett. Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Flytimeproduksjon under budsjett Flytimeproduksjon iht budsjett Flytimeproduksjon over budsjett

12 Kommentar pr RHF Framstillingen viser utvikling til og med mai sammenlignet med samme periode i fjor. Helse Nord RHF Budsjett 2014 Utført 2014 Differanse Utført 2013 Differanse 2014 Fly Helikopter Helse Midt-Norge RHF Budsjett 2014 Utført 2014 Differanse Utført 2013 Differanse 2014 Fly Helikopter Helse Vest RHF Budsjett 2014 Utført 2014 Differanse Utført 2013 Differanse 2014 Helikopter Helse Sør-Øst RHF Budsjett 2014 Utført 2014 Differanse Utført 2013 Differanse 2014 Fly Helikopter Kommentar produksjonsutvikling Ambulanseflyene har til og med mai flydd 4115 timer. Dette er 16 timer under budsjett. Til sammenligning var produksjonen på samme tid i fjor 4109 timer. Tilgjengeligheten for ambulanseflyene er hittil i år på 94,22 %. Ambulansehelikoptrene har pr mai flydd 3233 timer. Dette er 215 timer under budsjett. I fjor på samme tidspunkt var produksjonen 3587 timer. Tilgjengeligheten for Lufttransports ambulansehelikoptre ligger på 95,88 % hittil. Samlet tilgjengelighet for NLA er 97,61 % så langt i år.

13 Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar økonomisk status pr. 31. mai 2014 til orientering. Øyvind Juell daglig leder

14 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Selskapets kvalitet- og miljøstyringssystem Saksbehandler: Per Magne Tveitane Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav om at helseforetakene skal etablere miljøledelse og miljøstyringssystem med påfølgende sertifisering iht. NS-EN ISO Miljøstyringssystemer. Videre har selskapet med bakgrunn i økt krav til kvalitets og risikostyring, samt rapportering, beslutte å la seg sertifisere iht. NS-EN ISO 9001:2008. Selskapet har fulgt opp alle planer og tidsfrister som ble fremlagt for styret 6. desember 2012 (Styresak ) og ble sertifisert av Nemko AS i Sertifikatene har gyldighet til 9. september Styret i selskapet skal minimum én gang per år ha en samlet gjennomgang av tilstanden i selskapet med hensyn til risikovurdering, oppfølging av internkontrollen og tiltak for å følge opp avvik. 2. Aktiviteter Interne revisjoner Selskapet utarbeidet i januar 2014 et revisjonsprogram for interne revisjoner. Resultatet av revisjonene blir fortløpende presentert for daglig leder i form av revisjonsrapport fra den enkelte revisjon. Daglig leder er oppdragsgiver og har ansvaret for å kommunisere videre med den reviderte part i oppfølging og frem til lukking av funn. Alle revisjoner gjennomføres etter en fast prosedyre og etter prinsipper for revisjon av styringssystemer iht. NS-EN ISO 19011:2011 og med frister for å korrigere avvik. Internrevisjonen ved Flykoordineringssentralen (FKS) 13. mars 2014, avdekket ikke alvorlige avvik ved driften, men identifiserer fem avvik fra regelverket og seks forbedringspunkter. FKS har etablerert en driftsmanual som beskriver all drift fra sentralen. Styringssystemet benyttes både internt og som dokumentasjon opp mot Lufttransport AS. Prosedyrer som beskriver arbeidsprosesser utarbeides fortløpende og det er en god forankring opp til kvalitetssystemet. Det er utarbeidet langt flere beskrivelser enn det som kreves i Service Level Agreement. FKS er døgnbemannet og har et potensiale til å bli selskapets primære varslingspunkt for alle forhold i tjenesten. Ombyggingen ved sentralen har vært en stor påkjenning for personellet, spesielt knyttet til ivaretakelse av HMS i byggeperioden. På tross av dette er det ikke registrert alvorlige avvik knyttet til de primære oppgavene. Det gjennomføres i dag kun tjenester opp mot en leverandør av ambulanseflytjenester. Sentralen har ikke påbegynt arbeidet med å se på evt. fremtidige utfordringer knyttet til å kunne betjene flere operatørselskaper. Dette vil kreve at det gjennomføres en kartlegging av både infrastruktur, bemanning og kompetanse.

15 Det gjenstår fortsatt en del knyttet til kommunikasjon opp mot de tre medisinske koordineringspunktene. Bytte av leder FKS stoppet opp en planlagt prosess. Dette bør gjenopptas, og det er tatt initiativ til dette, da resultatet av en god koordinering og ressursutnyttelse krever et nært samarbeid med disse aktørene. En videre utvikling av sentralen vil, etter revisjonsteamets oppfatting, kreve at ledelsen selv tar ansvar og søker nye muligheter. Internrevisjonen ved administrasjonen i Bodø 5. mai 2014, avdekket ingen alvorlige avvik, men identifiserer to avvik og fire forbedringspunkter. Revisjonen avdekker at det fortsatt gjenstår en del i kjennskap til terminologi og optimalisering for styrt drift. Det var ikke tidligere gjennomført internrevisjon av kontoret i Bodø. I anskaffelsen av nytt ambulansehelikopter på Evenes, er det i anbudsdokumentene stilt krav til både et miljøstyringssystem og kvalitetssystem iht. NS EN-ISO 9001:2008. Luftambulansetjenesten ANS er i stor grad avhengig av å samarbeide med tjenesteleverandøren for å nå selskapets overordnede målsetninger. Gjennom å stille disse konkrete krav til leverandørene sikres både det ytre miljø og kontinuerlig forbedring gjennom leveransen av luftambulansetjenester på Evenes. Internrevisjonen ved medisinskteknisk verksted i Trondheim 6. mai 2014, avdekket heller ingen alvorlige avvik, men identifiserer fem avvik og fem forbedringspunkter. Etter revisjonsteamets vurdering gjenstår det en del for at driften skal nå det ønskede nivå. Dette gjelder spesielt etablering av og dokumentasjon av vedlikehold og anskaffelser. Virksomheten har vært gjennom en større behovs- og kartleggingsanalyse. Den har bl.a. konkludert med at det er behov for tilførsel av ressurser, samt at vaktordningen på telefon skulle opphøre på nattestid. Midlertidige tiltak for å tilføre mer ressurser som innleie av personell i overgangsperioden er terminert. Nytilsatt ingeniør begynner til høsten. Begge disse faktorene, sammen med en større modifikasjon av alle kuvøser og ulike prosjekter, har medført at kapasiteten synes sprengt og at enkelte arbeidsoppgaver er utsatt. Dette gjelder også oppfølgingen av internrevisjon i 2013, som identifiserer flere avvik og forbedringspunkt på verkstedet. Flere av disse observasjonene er i ettertid ikke besvart og verifisert etter prosedyre for styring av revisjonsprogram og utførelse av revisjon. Kapasiteten oppleves som marginal og sårbar knyttet til de forventinger som stilles, men at dette vil kunne bedres når ny tekniker er i operativ drift. På tross av dette, leverer virksomheten gode tjenester ut til brukerne, og vedlikehold har ikke blitt utsatt. Oppfølgingsrevisjon fra sertifiseringsorgan Sertifiseringsrevisjon ble gjennomført i perioden 1. til 3. juli 2013 ved alle selskapets tre lokalisasjoner. Under revisjonen ble det avdekket syv avvik og 12 forbedringsområder, som ble besvart og akseptert av Nemko AS innenfor den avtale fristen. Selskapet fikk utstedt sertifiseringssertifikat 9. september Mellom sertifiseringene (hvert tredje år) gjennomføres varslede årlige oppfølgingsrevisjoner fra sertifiseringsorganet. Luftambulansetjenesten ANS hadde oppfølgingsrevisjon ved FKS og administrasjonen i Bodø 12 og 13. mai Under revisjonen ble det avdekket fem avvik og foreslått syv forbedringsområder. Selskapet har påbegynt arbeidet med å lukke avvik og korrigerende tiltak. Frist for lukking av avvik er 30. juni Revisjonsrapporten er vedlagt (Vedlegg 1 Revisjonsrapport Luftam_aN024_1) for utfyllende opplysninger.

16 Ledelsens gjennomgåelse Ledelsens gjennomgåelse ble gjennomført 2. mai Formålet med denne gjennomgangen er å sikre at styringssystemet for kvalitet og miljø er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt. Selskapet har etablert en egen prosedyre for denne aktiviteten. Gjennomgangen viser at Luftambulansetjenesten ANS har kommet langt i sitt arbeid med kvalitets- og miljøstyring, men hvor det fortsatt er områder for forbedring. Arbeidet med å etablere selve styringssystemet for kvalitet og miljø ble avsluttet i juni 2013, og hvor man det siste året har hatt et større fokus på etterlevelse. Det er gjennomført flere revisjoner av styrende dokumenter, samt etablert nye prosedyrer og aktiviteter knyttet til vedtatte målsetninger knyttet til miljø og kvalitetsmål. Systemrevisjoner internt og av eksterne parter, har avdekket en rekke funn og det er jobbet mye med oppfølgingen av disse i ettertid. Resultatet av gjennomgangen er vedlagt (Vedlegg 2 Ledelsens gjennomgang 2014) for utfyllende opplysninger. 3. Konklusjon Selskapet har etablert er system for miljø og kvalitetsstyring og som er gransket og akseptert av en tredje part. Det er gjennomført interne revisjoner ved alle selskapets lokalisasjoner som avdekker avvik og identifiserer forbedringsområder. Ledelsen gjennomgåelse identifiser områder hvor selskapet skal arbeidere videre for at miljø og kvalitetsstyring er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt. Gjennom årlig Oppdragsdokument mottar selskapet overordnede styringssignaler for kommende års drift og aktiviteten styres etter dette. Vi rapporterer fortløpende på disse kravene og redegjør for resultatet i årlig melding til vårt styre og eiere. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar saken til etterretning. Styret ber daglig leder følge opp avvik og forbedringsforslag etter oppfølgingsrevisjon fra Nemko AS. Styret ber daglig leder følge opp resultatet av ledelsen gjennomgang og sette opp en handlingsplan knyttet til de aktivitetene som er identifisert som forbedringsområder. Bodø, 13. juni 2014 Øyvind Juell daglig leder Vedlegg: 1. Revisjonsrapport Luftam_aN024_1 2. Ledelsens gjennomgang 2014

17 CM-NO-SYST-340-N-24 REVISJONSRAPPORT Virksomhet: Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS) BODØ, Norge Navn på virksomhetens kontaktperson: Per Magne Tveitane, Revisjonstype: Oppfølgingsrevisjon Revisjonslag: Revisjonsleder Fagekspert Systemrevisor Annette Håkonsen Tidsrom for revisjonen inkludert etterrevisjonen: / med etterrevisjon Referansekrav i henhold til: NS-EN ISO 9001:2008 NS-EN ISO 14001:2004 Sertifikatets virksomhetsområde, lokaliteter og eventuelle ekskluderte kravpunkter iht standard: Endret? Ja Nei Norsk: X Administrasjon og forvaltning av den nasjonale luftambulansetjenesten, vedlikehold av medisinsk utstyr til luftambulanse og operativ koordinering av ambulanseflytjenesten Engelsk: Administration and management of the national air ambulance service, maintenance of medical equipment for air ambulances and flight dispatching X Vedlagt: Lokaliteter: Se revisjonsprogrammet for detaljer. Ekskluderte kravelementer iht NS-EN ISO 9001:2008: X X Ingen Revisjonsprogram - sertifiseringsperioden / X Luftam_aN011_1 oppfølgingsrevisj.docx Rapportdato Rapport/ Side 1 av 12

18 CM-NO-SYST-340-N-24 REVISJONSRAPPORT Oppsummering av oppfølgingsrevisjonen Lokaliteter som ble revidert: Hovedkontor Bodø Avd. Tromsø Tidsrom: Se revisjonsprogram Sammendrag og konklusjon fra oppfølgingsrevisjonen: Revisjonen ble gjennomført i henhold til tidligere utsendt gjennomføringsplan. Det ble ikke gjennomført intervju med fly koordinator leder i Tromsø Trond Bjørnar Pedersen PGA kursvirksomhet. Intervjuet ble gjennomført med stedfortreder som i dag er fagansvarlig. Revisjonen ble avsluttet en halvtime før, PGA reisekorrespondanse hos revisjonsleder. Endringer i ledelsen: Det er kommet ny fly operatørleder i Tromsø, og det er utpekt en leder i Trondheim. Det er også ansatt en ny ingeniør i Trondheim fra høst Det er en stabilitet i stab, og de fleste er ansatt på 100 %, samtidig har de tilgang på vikarer ved fravær. Endringer i infrastruktur: Det har vært en omfattende ombygging av lokaler i Tromsø, noe som i perioder har vært svært belastende for arbeidsmiljøet pga. støy og støv. Dette medførte at arbeidstilsynet har vært på befaring. Ansatte skal være deltakere på strategisamlingen, for å få et eierskap og en større input til de områder der ansatte kan bidra og påvirke strategien. Dette er positivet for eierskap og for at Luftambulansen som er delt på tre geografiske områder blir mer en samlet enhet. Det er utarbeidet gode systemer for å vedlikeholde og forbedre ferdigheter som fly koordinator. Det blir gjennomført en årlig test med skår, og oppfølging av denne. Det er også utarbeidet en kompetansematrise slik at fagansvarlig kan kontinuerlig følge opp og prioritere fokus. Det har vært fem egenstyrtedager for å oppdatere seg, men dette har ikke fungert, og ledelsen har styrt fokus for fag i større grad. Det er utarbeidet gode drifts håndbøker for medisinteknisk, hms bok, beredskapsplan og årsmelding for Luftambulansen er utarbeidet. Luftambulansen er mer deltakende på møter med samarbeidspartnere, slik at de er aktivt med i forhold til forbedringer, prosesser og informasjon. Prosjektet: Det er utarbeidet en beredskapsplan som er koordinert med alle fire helseforetakene, samtidig er det utarbeid en samordning med Sverige, slik at beredskapsplanen er styrket. Styret har den kompetanse for å utvikle innovasjon og er aktive i forhold til luftambulansens kjerneområder. Revisjonens fokusområder o Interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse. Det er gjennomført alle planlagte revisjoner i To av revisjonsrapportene er gjennomgått av revisor. Disser er tilfredsstillende utført og fulgt opp. Det er planlagt totalt 10 revisjoner for dette året. Det planlegges opplæring av flere internerevisjonsledere i o Ledelsens gjennomgåelse er noe manglende. Det foreligger første målingene i forhold til kvalitetsmål og miljømål, disse er ikke trukket inn i ledelsens gjennomgåelse og konkludert. Dette bør gjøres på neste ledelsens gjennomgåelse, da man da har forholdstall fra 2013 og 2014 å måle opp mot. o Tiltak med oppføling av anbefalinger ved forrige revisjon Det er gjort tiltak på de foreslåtte forbedringsområdene. Det er i midlertidig ett forbedringsområde ved medisinteknisk avdeling i forhold til minimumsbeholdning som ikke er fulgt opp. Dette vil bli fulgt opp ved neste revisjon. o Det er foretatt kundetilfredshet ved medisintekninsk avdeling. Av ca. 200 utsendte spørreskjema er ca. 160 besvart, noe som man anser som svært bra. Analysen viser forbedringsområder på innovasjon og utvikling. Disse forbedringsprosesser vil bli fulgt opp ved neste års revisjon. o Eventuelt åpne avvik fra offentlige myndigheter. Det er ingen åpne avvik, men arbeidstilsynet har fulgt opp tilsyn i forhold til støy og støv ved UNN, hvor Rapportdato Rapport/ Side 2 av 12

19 CM-NO-SYST-340-N-24 REVISJONSRAPPORT luftambulansen er leietakere i bygg. o Virkning av styringssystemet på måloppnåelse o Framdrift planlagte kontinuerlige forbedringer Hovedkonklusjon på avvik og anbefalinger. Det er funnet 5 avvik og 7 anbefalinger. Virkningen av tiltakene ved forrige revisjon er verifisert i virksomheten. Forbedringene er relevante for virksomhetens kunder og øker virksomhetens konkurransefortrinn. Alle punkter i gjennomføringsplanen som ikke er nevnt i rapporten, er funnet i orden. Revisjonsleders innstilling etter oppfølgingsrevisjonen: Revisjonsleder vil innstille til at sertifikatet videreføres når korrigerende tiltak er tilfredsstillende iverksatt og godkjent. Vi ber derfor om at Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS) besvarer de ovennevnte forhold i avviksskjemaene innen angitt tidsfrist. Årsaksanalyse og korrigerende tiltak skal skrives inn i avviksskjemaene i dette dokumentet og hele dokumentet returneres i Word format. Annen relevant dokumentasjon skal også vedlegges. I rapporten er det også beskrevet7 anbefalinger. Disse anbefalingene beskriver forhold som ikke klart tilsier et avvik fra standardens krav, men hvor det foreligger et mulig forbedringspotensial. Neste revisjon: Neste revisjon vil være en etter revisjon og er planlagt til: Rapportdato Rapport/ Side 3 av 12

20 CM-NO-SYST-340-N-24 REVISJONSRAPPORT Oppsummering av etter revisjonen Tidsrom for etter revisjonen: Alternativ1 åååå-mm-dd/ Alternativ 2, når svarene kommer for seint iht opprinnelig svarfrist: Opprinnelig svarfrist for lukking av avvik ble godkjent endret til åååå/mm/dd. Sammendrag og konklusjon fra etterrevisjonen: Virkningen av korrigerende tiltak på avvik gitt under oppfølgingsrevisjonen ble verifisert. Effekten av tiltakene vil bli verifisert i virksomheten ved neste revisjon. Tekst, tekst, tekst Detaljer i tilbakemelding fra bedriften kommer fram i vedlagt dokumentasjon. Virksomhetens styringssystem anses å være i samsvar med kravene. Revisjonsleders innstilling fra etterrevisjonen: Med bakgrunn i de gjennomførte korrigerende tiltak innstiller revisjonsleder til videreføring av sertifikat. Neste revisjon: Neste revisjon vil være en oppfølgingsrevisjon/ resertifiseringsrevisjon og er planlagt til: Rapportdato Rapport/ Side 4 av 12

21 CM-NO-SYST-340-N-24 REVISJONSRAPPORT Avvik 1 av 5:Målrettet opplæring og bevissthet(tromsø) Avvik fra styrende dokumenter: NS-EN ISO 9001:2008, kravelement Avvik: Det er ikke tilstrekkelig målrettet kommunikasjon mellom fag-utvikler og driftsansvarlig leder i forhold til oppfølging og tiltak gjennom medarbeidersamtalen. Avviket er basert på følgende observasjoner: Det foreligger ingen bevist styring fra strategiplan, personalansvarlig og fagansvarlig og dens vurdering av personell fra tester, i forhold til sporing av tiltak og utvikling av personell gjennom medarbeider/ utviklingssamtaler. Det etterlyses en rød tråd gjennom alle ledernivå. Svarfrist: Årsaksanalyse av avvik (fylles ut av virksomhet): Revisjonsleder: Annette Håkonsen Tekst Gjennomførte korrigerende tiltak (fylles ut av virksomhet): Tekst Dato: åååå-mm-dd Navn: Korrigerende tiltak verifisert begrunnelse for lukking av avvik (fylles ut av revisjonsleder): Alternativ 1: Årsaksanalysen er tilfredsstillende utført. Virkningen av korrigerende tiltak er verifisert og avviket er lukket. Effekten av tiltaket vil bli verifisert i virksomheten ved neste revisjon. Alternativ 2: Årsaksanalysen er tilfredsstillende utført. Iverksatt plan vurderes som virkningsfull og som tilfredsstillende verifikasjon for å lukke avviket. Revisjonsleder ber om oppdatering på framdrift innen åååå-mm-dd. Effekten av tiltaket vil bli verifisert i virksomheten ved neste revisjon. Godkjent: åååå-mm-dd Revisjonsleder: Annette Håkonsen Rapportdato Rapport/ Side 5 av 12

22 CM-NO-SYST-340-N-24 REVISJONSRAPPORT Avvik 2 av 5: Melding av avvik (Ledelse/Alle) Avvik fra styrende dokumenter: NS-EN ISO 9001:2008, kravelement Avvik: Det fremkommer ikke korrigerende tiltak/strakstiltak under melding av avvik. Avviket er basert på følgende observasjoner: Det er gjennomgått avvikssystemet i forhold til melding av avvik. Det foreligger ikke et definert område for strakstiltak/ korrigerende tiltak for å skalere ned avviket, og dokumentasjon for det. Svarfrist: Årsaksanalyse av avvik (fylles ut av virksomhet): Revisjonsleder: Annette Håkonsen Tekst Gjennomførte korrigerende tiltak (fylles ut av virksomhet): Tekst Dato: åååå-mm-dd Navn: Korrigerende tiltak verifisert begrunnelse for lukking av avvik (fylles ut av revisjonsleder): Alternativ 1: Årsaksanalysen er tilfredsstillende utført. Virkningen av korrigerende tiltak er verifisert og avviket er lukket. Effekten av tiltaket vil bli verifisert i virksomheten ved neste revisjon. Alternativ 2: Årsaksanalysen er tilfredsstillende utført. Iverksatt plan vurderes som virkningsfull og som tilfredsstillende verifikasjon for å lukke avviket. Revisjonsleder ber om oppdatering på framdrift innen åååå-mm-dd. Effekten av tiltaket vil bli verifisert i virksomheten ved neste revisjon. Godkjent: åååå-mm-dd Revisjonsleder: Annette Håkonsen Rapportdato Rapport/ Side 6 av 12

23 CM-NO-SYST-340-N-24 REVISJONSRAPPORT Avvik 3 av 5: Skolering av verneombud (Tromsø) Avvik fra styrende dokumenter: NS-EN ISO 9001:2008, kravelement 7.3.2, Arbeidsmiljøloven NS-EN ISO 14001:2004, kravelement Avvik: Det er manglende opplæring i forhold til verneombud. Avviket er basert på følgende observasjoner: Det er valgt et verneombud for 1 år tilbake, men verneombud har ikke vært på kurs og fått opplæring i de nødvendige gjennomgåelser for utføring av sin rolle. Svarfrist: Årsaksanalyse av avvik (fylles ut av virksomhet): Revisjonsleder: Annette Håkonsen Tekst Gjennomførte korrigerende tiltak (fylles ut av virksomhet): Tekst Dato: åååå-mm-dd Navn: Korrigerende tiltak verifisert begrunnelse for lukking av avvik (fylles ut av revisjonsleder): Alternativ 1: Årsaksanalysen er tilfredsstillende utført. Virkningen av korrigerende tiltak er verifisert og avviket er lukket. Effekten av tiltaket vil bli verifisert i virksomheten ved neste revisjon. Alternativ 2: Årsaksanalysen er tilfredsstillende utført. Iverksatt plan vurderes som virkningsfull og som tilfredsstillende verifikasjon for å lukke avviket. Revisjonsleder ber om oppdatering på framdrift innen åååå-mm-dd. Effekten av tiltaket vil bli verifisert i virksomheten ved neste revisjon. Godkjent: åååå-mm-dd Revisjonsleder: Annette Håkonsen Rapportdato Rapport/ Side 7 av 12

24 CM-NO-SYST-340-N-24 REVISJONSRAPPORT Avvik 4 av 5: Myndighet og ansvar (Tromsø) Avvik fra styrende dokumenter: NS-EN ISO 9001:2008, kravelement 5.5 Avvik: Myndighet og ansvar er ikke tilstrekkelig delegert ved leder FKS fravær Avviket er basert på følgende observasjoner: Ved dagligleders fravær i Tromsø, er øverste leder i Bodø oppnevnt som stedsfortredene leder. Det er ikke tydeliggjort forventninger til rapportering fra personell og hvem av personell skal ha ansvar for rapportering i forhold til daglige operative oppgaver og grensesnitt for saker som skalerer og blir alvorlig art skal rapporteres. Svarfrist: Årsaksanalyse av avvik (fylles ut av virksomhet): Revisjonsleder: Annette Håkonsen Tekst Gjennomførte korrigerende tiltak (fylles ut av virksomhet): Tekst Dato: åååå-mm-dd Navn: Korrigerende tiltak verifisert begrunnelse for lukking av avvik (fylles ut av revisjonsleder): Alternativ 1: Årsaksanalysen er tilfredsstillende utført. Virkningen av korrigerende tiltak er verifisert og avviket er lukket. Effekten av tiltaket vil bli verifisert i virksomheten ved neste revisjon. Alternativ 2: Årsaksanalysen er tilfredsstillende utført. Iverksatt plan vurderes som virkningsfull og som tilfredsstillende verifikasjon for å lukke avviket. Revisjonsleder ber om oppdatering på framdrift innen åååå-mm-dd. Effekten av tiltaket vil bli verifisert i virksomheten ved neste revisjon. Godkjent: åååå-mm-dd Revisjonsleder: Annette Håkonsen Rapportdato Rapport/ Side 8 av 12

25 CM-NO-SYST-340-N-24 REVISJONSRAPPORT Avvik 5 av 5: Risikoanalyse Ledelse, avd. Tromsø) Avvik fra styrende dokumenter: NS-EN ISO 9001:2008, kravelement NS-EN ISO 14001:2004, kravelement Avvik: Risikovurderinger er ikke utført og fulgt opp av ledelsen Avviket er basert på følgende observasjoner: Det er bestemt i 2013 utførelse av risikoanalyse på avd. Tromsø. Dette er ikke gjennomført. Svarfrist: Årsaksanalyse av avvik (fylles ut av virksomhet): Revisjonsleder: Annette Håkonsen Tekst Gjennomførte korrigerende tiltak (fylles ut av virksomhet): Tekst Dato: åååå-mm-dd Navn: Korrigerende tiltak verifisert begrunnelse for lukking av avvik (fylles ut av revisjonsleder): Alternativ 1: Årsaksanalysen er tilfredsstillende utført. Virkningen av korrigerende tiltak er verifisert og avviket er lukket. Effekten av tiltaket vil bli verifisert i virksomheten ved neste revisjon. Alternativ 2: Årsaksanalysen er tilfredsstillende utført. Iverksatt plan vurderes som virkningsfull og som tilfredsstillende verifikasjon for å lukke avviket. Revisjonsleder ber om oppdatering på framdrift innen åååå-mm-dd. Effekten av tiltaket vil bli verifisert i virksomheten ved neste revisjon. Godkjent: åååå-mm-dd Revisjonsleder: Annette Håkonsen Rapportdato Rapport/ Side 9 av 12

26 CM-NO-SYST-340-N-24 REVISJONSRAPPORT Anbefalinger fra oppfølgingsrevisjonen Anbefaling 1 av 7: Måling, oppfølging og effektivisering av møter Samarbeidsmøter med basene for eksempel Lørenskog er det sett på måling av prosesser. Det er ikke definert tidsfrister og ansvarlig for de ulike saker som er tatt opp. Det bør oppfordres å bruke referatbeskrivelse hvor det innebefatter ansvar og tidsfrist på alle prosesser. Anbefaling 2 av 7:Beskrivelse av forventninger i rollen som verneombud Det er beskrevet i HMS boka en del om verneombudet, men det bør defineres tydelig fra ledelse hva som forventes innenfor den rollen og myndighet i forhold til kurs, varsling, antall vernerunder, rapporter, plan, kontakt med bedriftshelsetjeneste osv. Anbefaling 3 av 7: Måltall, konklusjon og analyse* Det fremkommer data på måltall for miljø og kvalitet, men disse er ikke trukket inn i ledelsens gjennomgåelse. Det bør fremkomme ved neste måling, da virksomheten har forholdstall fra 2013 og Det skal også konkluderes og eventuelt settes inn tiltak for forbedringer. 0 Anbefaling 4 av 7: Media styring og uttalelse Det bør fremkomme en tydelighet hvem som kan uttale seg til media i organisasjonen og om dette ansvaret kan eventuelt delegeres i forhold til sak. Anbefaling 5 av 7: Stillingsbeskrivelse for medisinsk rådgiver Det bør fremkomme en tydelighet i forhold til ansvar for medisinsknettverk. Anbefaling 6 av 7: Personalansvarlig. Det bør i vurderes hvordan personalansvarlig sikrer oppfølging av den enkelte personell i forhold til utvikling og opplæring. Anbefaling 7 av 7: Prosjekt mal inn i kvalitetssystemet Det er utarbeidet en prosjekt mal, men denne er ikke lagt inn i kvalitetssystemet. Dette er en prosedyre for hvordan Luftambulansen velger å styre prosjektene sine. Rapportdato Rapport/ Side 10 av 12

27 CM-NO-SYST-340-N-24 REVISJONSRAPPORT Gransket dokumentasjon i oppfølgingsrevisjonen Ledelsens gjennomgåelse Mål resultat miljø Mål resultat kvalitet Interne revisjoner Internrevisjonsplan Risiko vurdering Obligatorisk kurs Kompetansematrise Samarbeidsavtale psykiatriske pasienter Avvikssystem Fag koordinator stillingsbeskrivelse Opplæring Referat Lørenskog Driftshåndbok FKS Trening HMS boka Mal vernerunder 11/ vernerunde Breaf uten lear jet Medarbeidersamtale mal Stillingsbeskrivelse medisinsk faglig rådgiver Rapportdato Rapport/ Side 11 av 12

28 CM-NO-SYST-340-N-24 REVISJONSRAPPORT Deltakere ved oppfølgingsrevisjonen Navn Tittel Intervju Åpningsmøte Sluttmøte Per Magne Tveitane Kvalitetsleder L L L Øyvind Jul Dagligleder x X X Andrea Olsen Fagutvikler/ flykoordinator Tromsø Kjell Nilsen Fly koordinator/ verneombud x Linda Hansen Flykoordinator x Pål Madsen Medisinsk faglig rådgiver x x x Vigdis Sandåg Adm Sekretær x Mariann Økonomiansvarlig x X X L = Ledsager i henhold til NS-EN ISO/IEC 17021:2011 Rapportdato Rapport/ Side 12 av 12

29 Ledelsens gjennomgåelse 2. mai 2014 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

30 Ledelsens gjennomgåelse 2014 Styrende dokument: Kvalitetshåndbok 5.6 Ledelsens gjennomgåelse Dok. id.: 1-0 Versjon: 1.00 Side: 2 av 13 Ansvarlig: PMT Verifisert: NA Godkjent: ØJ Dato: Innhold 1. Formål Sammendrag Prosessytelse Produkt og tjeneste samsvar Revisjoner Revisjonsprogram FKS Norsk Luftambulanse AS Lufttransport AS Oppsummering av funn Kompetanse Økonomiske revisjoner Tiltak etter revisjonene Avvik og tiltak Primære og prioriterte oppgave Status handlingsplan Kundetilfredshet Medtek FKS Styringssystemet Politikken Lover og forskrifter Samsvarsvurderinger Eksterne endringer Forbedringsområder Ressursbehov Kompetanse Ressurser Oppsummering av tiltak... 13

31 Ledelsens gjennomgåelse 2014 Styrende dokument: Kvalitetshåndbok Dok. id.: Ledelsens gjennomgåelse Versjon: 1.00 Side: 3 av 13 Ansvarlig: PMT Verifisert: NA Godkjent: ØJ Dato: Formål Ledelsens gjennomgang ble gjennomført i Bodø 2. mai Formålet med gjennomgangen er å sikre at styringssystemet for kvalitet og miljø er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt. En viktig del av gjennomgåelsen er fokus på mulighetene for og behovet for forandringer, inkludert i politikk og mål. For planleggingen og gjennomføringen har Luftambulansetjenesten ANS etablert en egen prosedyre for en slik gjennomgang med underbilag, P3-0 Ledelsens gjennomgang. Denne ble benyttet både i forberedelse og gjennomføring av møtet. Deltakere på møtet var daglig leder og ledelsens representant ved kvalitetsrådgiver. 2. Sammendrag Gjennomgangen viser at Luftambulansetjenesten ANS har kommet langt i sitt arbeid med kvalitetsog miljøstyring, men hvor det fortsatt er områder for forbedring. Arbeidet med å etablere selve styringssystemet for kvalitet og miljø ble avsluttet etter sertifiseringsrevisjonen fra NEMKO AS i juni 2013, og hvor man det siste året har hatt et større fokus på etterlevelse. Det er gjennomført flere revisjoner av styrende dokumenter, samt etablert nye prosedyrer og aktiviteter knyttet til vedtatte målsetninger knyttet til miljø og kvalitetsmål. Systemrevisjoner internt og av eksterne parter, har avdekket en rekke funn og det er jobbet mye med oppfølgingen av disse i ettertid. 3. Prosessytelse Styringssystemet for kvalitet og miljø har vært i drift i 15 måneder. Både interne (3 stk.) og eksterne revisjoner (6 stk.) er gjennomført. Tilbakemeldingene fra både involverte fagrevisorer og reviderte parter (interne og fra flyselskapene) har så langt vært gode. Resultat av funn under revisjoner er rapportert på styremøter. 4. Produkt og tjeneste samsvar Det har ikke vært hendelser som har medført større konsekvenser for den overordnede målsetningen om å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet. Vi sliter fortsatt påliteligheten på kuvøser, og dette krever mye ressurser. I en kortere periode ble kuvøsene satt ut av drift grunnet fare for røykutvikling knyttet til oppladning av batteripakke. Disse forholdene er nå rettet opp gjennom en modifikasjon på samtlige kuvøser. Avviket på kuvøsene er meldt DSB og det er startet opp et forprosjekt for å se på evt. utskiftning av dagens kuvøseoppsett. I januar 2014 havarerte et av Norsk Luftambulanse AS sine ambulansehelikoptre på Sollihøgda. Det ble gjort mange erfaringer knyttet til havariet som vil bidra til at selskapet er bedre rustet til å håndtere slike hendelser i fremtiden. Havariet medførte ikke langvarig beredskapsavbrudd. Årsaken til havariet er ennå ikke kjent, men med bakgrunn i de opplysningene som kom frem ble ikke andre luftfartøy satt på bakken. I 2013 fløy ambulanseflyene rekordhøye 9988 timer. Dette er 69 timer mer enn i 2012, som var forrige toppnotering i antall timer. I tillegg ble det fløyet 75 timer med midlertidig innleid ekstern ressurs i forbindelse med oppdrag fra Svalbard. Tilgjengeligheten for 2013 var 95,0 %, en nedgang på 0,3 % fra året før. De to største enkeltårsakene til utmeldingene er uforutsette tekniske hendelser og arbeids og hviletidsbestemmelsene. Ambulansehelikoptrene fløy 8396 timer i 2013, mot 8354 i 2012 (oppgang på 0,5 %).

32 Ledelsens gjennomgåelse 2014 Styrende dokument: Kvalitetshåndbok Dok. id.: Ledelsens gjennomgåelse Versjon: 1.00 Side: 4 av 13 Ansvarlig: PMT Verifisert: NA Godkjent: ØJ Dato: Dette er det høyeste antall helikoptertimer (nest høyeste var i 2008 med 8378 timer). Tilgjengeligheten i 2013 var marginalt lavere enn foregående år med 97,5 % på Norsk Luftambulanse AS sine 8 baser, og 94,7 % på Lufttransport AS sine 3 baser. 5. Revisjoner 5.1 Revisjonsprogram Selskapets revisjonsprogram for 2014 ble vedtatt av daglig leder i 2. januar Det er planlagt interne revisjon av virksomheten ved FKS, Medtek og av administrasjonen i løpet av første halvår Andre halvår revideres begge operatørers hovedkontor, en ambulanseflybase (Kirkenes), en helikopterbase hos Lufttransport AS (Ålesund), samt en helikopterbase hos Norsk Luftambulanse AS (Førde). 5.2 FKS På internrevisjon på FKS 13. mars 2014 ble det ikke avdekket alvorlige avvik ved driften, men det er identifisert 5 avvik fra regelverk og 6 forbedringspunkter knyttet til driften av sentralen. FKS har levert inn en tiltaksplan som er akseptert. I tillegg til selskapets egne krav til virksomhetene skal FKS også operere i overensstemmelse med relevante deler av EU OPS (No 859/2008), Service Level Agreement og ICAO Training Manual Doc 7192-AN857. Driftshåndboken er akseptert av Lufttransport AS. Revisjon av Medtek 2013 er omtalt i Ledelsen gjennomgåelse for 2013, ny revisjon av Medtek er 6. mai Resultatet av alle revisjoner er presentert for selskapets styre. 5.3 Norsk Luftambulanse AS Revisjon av hovedkontoret hos Norsk Luftambulanse AS ble omtalt i Ledelsens gjennomgåelse i Revisjon av ambulansehelikopterbasen til Norsk Luftambulanse AS i Stavanger ble gjennomført 19. september Medisinsk leder ved basen var invitert og deltok på revisjonen. På åpningsmøte orienterte basesjefen om drift av basen og fremtidige utfordringer. Godkjenning av landingsplass utløper 31. august 2016 og konsesjonen 30. september For godkjenningen av plassen er det anført fire krav til utbedring som skal være utbedret innen 1. september 2016 og som byr på utfordringer for flyplasseier. Dette bør også sees i sammenheng med nye redningshelikopter og en evt. utbygging av sykehuset. Basen har etter mange år byttet medisinsk leder og revisjonsteamet fikk presentert både planer og ønsker for den medisinske virksomheten ved basen. Personell på vakt har god kunnskap om eget ansvarsområde og driften lokalt. Vakthavende pilot hadde god oversikt over status på eget crew og det er laget system for å følge opp leger som bytter hvert døgn. For å kompensere for turnover i bytter, har Helse Stavanger HF organisert driften slik at legene jobber konsentrert for å unngå at det er syv ulike leger på vakt pr. uke. Revisjonen avdekket ni avvik og syv forbedringspunkter med referanse til avtale om Kjøp av Ambulansehelikoptertjenester med underbilag. Det ble ikke avdekket alvorlige avvik under revisjonen. Flere av avvikene knyttets til grensesnittet mellom medisinsk og operatørens ansvar. Dette retter seg både mot opplæring, samt hvem som faktisk har ansvar for kontroll, implementering og vedlikehold av medisinsk utstyr.

33 Ledelsens gjennomgåelse 2014 Styrende dokument: Kvalitetshåndbok Dok. id.: Ledelsens gjennomgåelse Versjon: 1.00 Side: 5 av 13 Ansvarlig: PMT Verifisert: NA Godkjent: ØJ Dato: Lufttransport AS Revisjon av ambulanseflybasen til Lufttransport AS i Alta ble gjennomført 3. september Revisjonen avdekket 10 avvik og seks forbedringspunkter med referanse til Kjøp av Ambulanseflytjenester med underbilag. Det ble ikke avdekket alvorlige avvik under revisjonen. På flere områder er det imidlertid avdekket manglende samsvar mellom selskapets tilbud (som er en del av inngått avtale) og den faktiske leveransen og utøvelsen av denne. Kontraktskrav er ikke tilgjengelig for personell ansatt på basen. Dette kan ikke bare belastes basen lokalt. Selskapet har valgt å legge lokal basehåndbok inn i sin Driftshåndbok. Denne, sammen med resten av dokumentene i selskapet, er ikke tilgjengelig for medisinsk personell på basen. Det er derfor en risiko for at denne yrkesgruppen ikke får tilgang til sentrale rutiner og bestemmelser som omfatter dem som crewmedlemmer. Dette kan resultere i en avstand mellom hvordan driften er planlagt og hvordan den faktisk blir gjennomført. Samarbeidsavtale på basen som har til hensikt å regulere forholdet mellom operatør, Helse Finnmark HF og Luftambulansetjenesten ANS er ikke etablert. Revisjon av ambulansehelikopterbasen til Lufttransport AS i Tromsø ble gjennomført 4. september Medisinsk leder ved basen var invitert og deltok på revisjonen. Det har foregått en kartlegging i Seksjon for Luftambulanse ved Universitetssykehuset Nord-Norge som har resultert i et strategidokument signert av lokal baseledelse ved helikopterbasen. Dette støttes av personell fra operatøren, og de mener fremtiden virker spennende knyttet til å videreutvikle det lokale samarbeidet ved basen. Revisjonen avdekket 16 avvik og syv forbedringspunkter med referanse til avtale om Kjøp av Ambulansehelikoptertjenester med underbilag. De avvikene som vurderes som mest alvorlig er knyttet til selskapets arbeids- og hviletidsbestemmelser for helikopter, at det ikke er kontroll på Flight Following prosedyre med AMK-LA, og at selskapet ikke har etablert skriftlige rutiner for samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Lufttransport AS har valgt å integrere lokal basehåndbok som en del av den digitale Driftshåndboken, samt publisere denne på eget intranett. En slik løsning medfører at legene ved basen ikke gis tilgang til sentrale rutiner, krav og bestemmelser som omfatter dem. Mangel på samarbeidsavtale på basen, som har til hensikt å regulere forholdet mellom operatør; lokalt helseforetak og Luftambulansetjenesten ANS er med på å hemme samarbeidet. Revisjon på hovedkontoret til Lufttransport AS knyttet til ambulanseflykontrakten ble gjennomført 17. september Revisjonen avdekket 10 avvik og fire forbedringspunkter med referanse til Kjøp av Ambulanseflytjenester med underbilag. Det ble ikke avdekket alvorlige avvik under revisjonen. Det avdekkes derimot manglende samsvar mellom selskapets tilbud (som er en del av inngått avtale) og den faktiske leveransen og utøvelsen av denne. Kontrakten er ikke en del av operatørens revisjonsplan, og det kan ikke fremlegges hvordan selskapet måler leveranse og gjennomfører forbedringer basert på de funn som avdekkes knyttet til avvik fra kravene. Selskapet har to kontrakter med Luftambulansetjenesten ANS. Kontrakten for leveranse av ambulanseflytjenester og helikoptertjenester er to separate leveranser og har på en rekke områder ulike krav til leveranse og rapportering. Det fremkommer på enkelte områder som om disse behandles likt og at man ikke ser de som to forskjellige kontrakter med egne separate krav. Revisjon på hovedkontoret til Lufttransport AS knyttet til ambulansehelikopterkontrakten ble gjennomført 18. september Revisjonen avdekket 15 avvik og fem forbedringspunkter med referanse til Kjøp av Ambulansehelikoptertjenester med underbilag. Det ble ikke avdekket alvorlige avvik under revisjonen. Flere av funnene har sammenheng med at selskapet ikke har etablerte rutiner knyttet til selv å måle og sikre samsvar av egen leveranse.

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 36 Økonomisk status pr 31.07.13 Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann

Detaljer

Saksliste styremøte 21. mai 2015

Saksliste styremøte 21. mai 2015 Saksliste styremøte 21. mai 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13. mai 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Saksliste styremøte 25. april 2016

Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Bodø, 18. april 2016 Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015

Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015 Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 5. oktober 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 7. september 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 29. september 2014 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2014 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Saksliste styremøte 22. oktober 2014

Saksliste styremøte 22. oktober 2014 Saksliste styremøte 22. oktober 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 16. oktober 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 16. juni 2015

Saksliste styremøte 16. juni 2015 Saksliste styremøte 16. juni 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 9. juni 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 1. mars 2011 Arkivnr.: STYREMØTE 24. FEBRUAR 2011 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar

Detaljer

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530 Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 18. juni 2010 STYREMØTE 17. JUNI 2010 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17.

Detaljer

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 30. januar 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 29. JANUAR 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29.

Detaljer

Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013

Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013 Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 3.oktober 2013 Arkivnummer: 012 Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf. 918 20 828. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 1.mars 2013 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 17-2013 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen 13. mai 2013 kl 0900 1130

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen 13. mai 2013 kl 0900 1130 Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 13. mai 2013 STYREMØTE 13. MAI 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Ledelsens gjennomgåelse 19. juni 2013 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 10 Innhold 1. Formål... 3 2. Sammendrag... 3 3. Prosessytelse... 3 4. Produkt og tjeneste samsvar...

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Ambulansehelikoptertjenesten Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Innhold Tilgjengelighet 2015 Ny base Evenes IFR prosjekt Landingsplass prosjekt Ambulansehelikopter 2018 - anskaffelsesprosjekt

Detaljer

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018?

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018? Langsiktige mål for luftambulansetjenesten Nye tider fra 2018? 1 Agenda 1. Luftambulansetjenesten ANS hvor står vi hvor går vi 2. Luftambulansetjenesten strategiske målsettinger framover 3. Ambulansehelikoptertjenesten

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 3 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

Saksliste styremøte 24. 25. mars 2014

Saksliste styremøte 24. 25. mars 2014 Saksliste styremøte 24. 25. mars 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, mob 926 53 078 Vår dato: 17. mars 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Revisjonen ble gjennomført i henhold til tidligere avtalt gjennomføringsplan.

Revisjonen ble gjennomført i henhold til tidligere avtalt gjennomføringsplan. REVISJONSRAPPORT Virksomhet: Revisjonslag: Revisjonsleder: Fagekspert: Systemrevisor: Anders Q. Nyrud Sertifiseringsrevisjon i henhold til PEFC sporbarhetssertifisering Sammendrag og konklusjon: Revisjonen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 1. Fakta 2.1. Forutsetning finansiering Finansiering av Luftambulansetjenesten ANS skjer i form av tilskudd fra de fire eierne, de regionale helseforetakene. Tilskudd beregnes ved å summere direkte kostnader

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Saksliste styremøte 4. desember 2014

Saksliste styremøte 4. desember 2014 Saksliste styremøte 4. desember 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.11.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 4 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012 Saksbehandler: Øyvind Juell SAKSLISTE STYREMØTE 19. september 2013 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR AVISING AV AMBULANSEFLY

STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR AVISING AV AMBULANSEFLY Saksbehandler: Bård Mortensen, tlf. 97659170 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15. februar 2011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR

Detaljer

Strategiplan 2010 2015

Strategiplan 2010 2015 Strategiplan 2010 2015 Selskapets formål Tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet Visjon Luftambulansetjenesten skal bidra til høy beredskap og rask og effektiv hjelp

Detaljer

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Instruks for styret Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS 1 1. Innledning Instruks for styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

C-904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1

C-904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1 Opplysninger C904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1 Organisasjon: Oppdatert Avdeling: Mo i Rana dd.mm.åååå Adresse: Tekst på sertifikat: Omfang: Postnr.: Poststed: Kontaktperson: Telefon: Epost:

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011 SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

Protokoll. Sak 39/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18.

Protokoll. Sak 39/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18. Protokoll Møtetype: Styremøte i Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18.00 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem

Detaljer

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jerrbane teubane park og tvo OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-22 OSLO HAVNKF TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak: Kontaktperson: Revisjonslag:

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Merete Hermansen, 75 51 29 00 Dato: 13.8.2010 Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering,

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er bygget på mal fra Helse Sør-Øst RHF, vedtatt i regionsforetakets styremøte 8. juni 2007, revidert i styremøtet 4. februar

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør

Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør Rapport fra Periodisk revisjon 1 Systemsertifisering 2012-04-27 Revisjonsleder Medrevisor Eva Minge Nicolai Holst gynekolog Versjon/Dato: 01/2012-04-27 (2012-05-11)

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene,

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 017-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. MARS 2011 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 24. MARS 2011 Forslag til

Detaljer

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 301 2012/20 Tor-Arne Haug/Asbjørn Elde Bodø, 15.2.2013 Styresak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Formål/sammendrag

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Innhold Side: 2 av 11 0. Dokumentinformasjon... 3 0.1 Distribusjon... 3 0.2 Referanser...

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2208 Andreas Ertesvåg, 78 97 31 54 Hammerfest, 5.2.2014 Saksnummer 6/2014 Saksansvarlig: Harald Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF. 12. februar 2015. Astrid Balto Olsen 12.02.2015. Vår ref: 2014/173

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF. 12. februar 2015. Astrid Balto Olsen 12.02.2015. Vår ref: 2014/173 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 12. februar 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen 12.02.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede i Hammerfest Kristin Rajala Nestleder Til stede i Tana

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: 41501084 Dato: 15/09229-5 Ruth Torill Kongtorp e-post: rkon@ahus.no 26.11.2015 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Vedlagt

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Oslo kommune, Barne- og familieetaten Kringsjå avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2014 og tema 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 44-2015 Fagdirektør Halfrid Waage/ kvalitetssjef Elisabeth

Detaljer

overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. oppfølging av sak 133-2014 - sist sak 22-2015/1 og sak 23-2015/8

overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. oppfølging av sak 133-2014 - sist sak 22-2015/1 og sak 23-2015/8 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 12.3.2015 Styresak 36-2015/3 E-post med vedlegg av 4. mars 2015 fra overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. oppfølging av sak

Detaljer

Saksliste styremøte 23. februar 2015

Saksliste styremøte 23. februar 2015 Saksliste styremøte 23. februar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 26.02.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. JANUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27. mars 2015 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 SAK NR 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.08.15 og 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK:

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold Mats Torbiornsson 13. Mai 2011 Krav, etablering og gjennomføring av vedlikehold på helikopter Side 2 Norsk Luftambulanse AS Påbegynt 9.924 oppdrag hvorav

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 22.03.2010 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad, undervisningssenteret Tilstede: Styreleder Peder Olsen, Olav Mugaas, Inger-Christin Torp, Petter

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer