LM Landsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LM 2010 23. Landsmøte"

Transkript

1 Fra: Sentralstyret Frist for gjennomføring av årsmøter, innsending av årsberetning, årsregnskap og budsjett Forslag til endring i NFFs lover pkt 18.6, 29.6 og 30.6 om årsmøter, pkt 18.7, 29.7 og 30.7 om årsregnskap og budsjett og tilsvarende endring i Mønstervedtekter for avdelinger, faggrupper og interessegrupper pkt og pkt 6 Det er fremmet to saker til Landsmøtet 2010 i tilknytning til de overnevnte punktene i NFFs lover. Sentralstyret fremmer forslag om endring av frister for avholdelse av årsmøter og innsendelse av årsregnskap og budsjett. Kontrollutvalget har fremmet forslag om et tillegg hvor årsberetninger skal sendes inn sentralt. Sentralstyret støtter Kontrollutvalgets forslag og har dermed tatt dette inn i forslaget til vedtak. Saken fra Kontrollutvalget er vedlagt. Bakgrunn Som en konsekvens av at avdelinger, fag- og interessegrupper er blitt en del av NFF som juridisk enhet, kreves sammenstilling og felles revisjon av regnskap fra alle organisasjonsledd. Dette innebærer at revisjonsrapport først foreligger når det samlede regnskapet er revidert. I NFFs lover pkt 18.6, 29.6, 30.6 og Mønstervedtektene står det at de ordinære årsmøtene i avdelinger, fag- og interessegrupper skal være avholdt innen 1.april. Av praktiske grunner bør denne fristen flyttes frem 15 dager. Frist for innsending av årsmøtesakene til NFF sentralt er 3.april, jf. NFFs lover pkt 18.7, 29.7 og I mars/april skal det også avvikles påskeferie, og innkalling til representantskapsmøte skal sendes ut tre uker før møtet holdes. Disse fristene innebærer at det er svært knapp tid til å ferdigstille regnskapene til representantskapsmøtet, og møtet kan dermed vanskelig gjennomføres før i slutten av mai som er en tid med mye forhandlingsaktivitet i organisasjonen. Det er i gjeldende lover ikke et spesifisert krav om innsending av årsberetningene. Det er utarbeidet en mal for dette som organisasjonen er oppfordret til å benytte ved utforming av handlingsplan og utarbeidelse av årsrapport. Det er ønskelig at NFFs organisasjonsledd rapporterer sin aktivitet i forhold til de hovedmål og satsningsområder som er vedtatt av landsmøtet. Dette vil gjøre det enklere for Kontrollutvalget å vurdere om virksomheten har vært i samsvar med forbundets vedtatte prioriteringer og retningslinjer. 1

2 Vurderinger Fristene for avholdelse av årsmøter og innsending av årsmøtepapirer til NFF sentralt bør endres slik at det lar seg gjøre å ferdigstille et samlet regnskap for NFF på en god måte. Det vurderes at fristen for avholdelse av årsmøte i avdelinger, fag- og interessegrupper bør flyttes fra 1. april til 15. mars fordi man trenger mer tid til sammenstilling og revidering av regnskapene. Fristen kan ikke flyttes nærmere årsskiftet fordi innkalling til årsmøtene i avdelingene og faggruppene skal sendes ut tre uker før møtet avholdes, det vil si senest 22. februar, og innen den tid skal årsregnskapene være avsluttet og ført. En ferdigstillelse av regnskapet som føres av NFF kan gjøres raskt dersom alle bilag sendes inn fortløpende. Tidsrommet for årsmøtene vil i praksis kunne avholdes i perioden 15. februar 15. mars, noe avhengig av om det er regninger fra desember som ikke kommer inn før slutten av januar. Ordlyden i NFFs lover pkt 18.6, 29.6 og 30.6 foreslås endret til: Avdelingene/faggruppene/interessegruppene skal avholde årsmøte innen 15. mars hvert år. Frist for innsending av årsmøtegodkjent årsregnskap til forbundets sekretariat foreslås flyttet fra 3. april til 17. mars. Fristen for innsending av budsjett bør dermed også endres tilsvarende. Videre foreslår Sentralstyret en endring av ordlyden av punktet som oppfølging av følgende vedtak på Representantskapsmøtet 2010: Endring av punkt 4: Årsmøtet i faggruppen godkjenner det fremlagte regnskap for oversendelse til NFF sentralt for revisjon og endelig godkjenning av representantskapsmøtet. Tilsvarende endring gjøres gjeldende i Mønstervedtektene for avdelinger og for interessegrupper. Sentralstyret forslår videre et tillegg slik at NFFs lover presiserer at årsberetning også skal sendes inn sentralt. Ordlyden i NFFs lover pkt 18.7 fjerde avsnitt, 29.7 og 30.7 tredje avsnitt endres dermed til: Årsregnskapet skal godkjennes av avdelingen/faggruppen/- interessegruppens årsmøte og oversendes NFF sentralt innen 17. mars hvert år for revisjon og endelig godkjenning av representantskapsmøtet. Årsberetningen fra avdelingen/faggruppen/interessegruppen godkjennes av årsmøtet og oversendes NFF sentralt innen 17. mars hvert år. Ordlyden i pkt 18.7 tredje avsnitt, 29.7 og 30.7 andre avsnitt endres til: Avdelingen/faggruppen/interessegruppen skal utarbeide et forsvarlig budsjett. Budsjettet for inneværende regnskapsår skal godkjennes av avdelingens/ faggruppens/interessegruppens årsmøte og oversendes forbundets sekretariat innen 17. mars hvert år. 2

3 Ordlyden i Mønstervedtekter for avdelinger, faggrupper og interessegrupper pkt 6 første avsnitt foreslås endret til: Avdelingen/faggruppen/interessegruppen skal utarbeide et forsvarlig budsjett. Budsjettet for inneværende regnskapsår skal godkjennes av avdelingens/faggruppens/interessegruppens årsmøte og oversendes forbundets sekretariat innen 17. mars hvert år. Forbundet sentralt skal melde tilbake hvorvidt det anser det oversendte budsjettet som forsvarlig. Ordlyden i Mønstervedtekter for avdelinger, faggrupper og interessegrupper pkt 6 andre avsnitt foreslås endret til: Avdelingens/faggruppens/interessegruppens regnskap kan føres av forbundet sentralt. (Navn) skal i den anledning bistå forbundet sentralt ved å fremskaffe nødvendig underlagsmateriale og for øvrig stå til disposisjon for å gi nødvendige opplysninger. Årsregnskapet skal godkjennes av avdelingens/faggruppens/interessegruppens årsmøte og oversendes NFF representantskapsmøtet. Årsberetningen fra avdelingen/ faggruppen/ interessegruppen godkjennes av årsmøtet og oversendes NFF sentralt innen 17. mars hvert år. Lovutvalgets kommentar: LU kan ikke se at det er noe lovteknisk til hinder for forslaget. Sentralstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet 2010 vedtar følgende endringer av NFFs lover pkt 18.6, 29.6 og 30.6: Avdelingen/faggruppen/interessegruppen skal avholde årsmøte innen 15. mars hvert år. avdelinger, faggrupper og interessegrupper pkt 4.4.1: Avdelingen/faggruppen/interessegruppen skal avholde årsmøte innen 15. mars hvert år. Landsmøtet 2010 vedtar følgende endringer av NFFs lover pkt 18.7 fjerde ledd, 29.7 og 30.7 tredje ledd: Årsregnskapet skal godkjennes av avdelingens/faggruppens/interessegruppens årsmøte og oversendes NFF representantskapsmøtet. Årsberetning fra avdelingen/faggruppen/- interessegruppen godkjennes av årsmøtet og oversendes NFF sentralt innen 17. mars hvert år. Landsmøtet 2010 vedtar følgende endringer av NFFs lover pkt 18.7 tredje avsnitt, 29.7 og 30.7 andre avsnitt: Avdelingen/faggruppen/interessegruppen skal utarbeide et forsvarlig budsjett. Budsjettet for inneværende regnskapsår skal godkjennes av avdelingens/faggruppens/interessegruppens årsmøte og oversendes forbundets sekretariat innen 17. mars hvert år. 3

4 avdelinger, faggrupper og interessegrupper pkt 6 første avsnitt: Avdelingen/faggruppen/ interessegruppen skal utarbeide et forsvarlig budsjett. Budsjettet for inneværende regnskapsår skal godkjennes av avdelingens/faggruppens/interessegruppens årsmøte og oversendes NFF sentralt innen 17. mars hvert år. Forbundet sentralt skal melde tilbake hvorvidt det anser det oversendte budsjettet som forsvarlig. avdelinger, faggrupper og interessegrupper pkt 6 andre avsnitt: Regnskapet til avdelingen/faggruppen/interessegruppen kan føres av forbundet sentralt. Avdelingen/faggruppen/interessegruppen skal i den anledning bistå forbundet sentralt ved å fremskaffe nødvendig underlagsmateriale og for øvrig stå til disposisjon for å gi nødvendige opplysninger. Årsregnskapet skal godkjennes av avdelingen/faggruppen/interessegruppens årsmøte og oversendes NFF representantskapsmøtet. Årsberetningen fra avdelingen/faggruppen/interessegruppen godkjennes av årsmøtet og oversendes NFF sentralt innen 17. mars hvert år. 4

5 Fra: Kontrollutvalget Årsberetning fra avdelinger, faggrupper og interessegrupper Saksopplysninger Kontrollutvalget ønsker å fremme forslag til Landsmøtet 2010 om at årsberetninger fra avdelinger, faggrupper og interessegrupper følger en felles mal som avspeiler NFFs vedtatte satsningsområder og hovedmål og at årsberetningene sendes inn til NFF sentralt. I Mønstervedtektene for avdelinger, faggrupper og interessegrupper pkt 4.4.2, pkt 2 heter det at årsmøtene skal behandle godkjenning av årsberetning for avdelingen/faggruppen/- interessegruppen for det foregående år. Det er ikke nærmere definert hva en årsberetning bør inneholde, årsmeldingene er veldig ulikt oppbygd og ikke alle tar utgangspunkt i NFFs vedtatte målsettinger. Det er heller ikke et spesifisert krav om innsending av årsberetningene. Det fremkom ønske på Representantskapsmøtet 2009 om utarbeidelse av maler som avdelingene, faggruppene og interessegruppene kunne bruke, og det er et behov fra Kontrollutvalgets side at årsberetningene følger et felles oppsett og at de ulike organisasjonsleddene beskriver hvordan de har arbeidet i forhold til NFFs hovedmål og satsningsområder. Sekretariatet sendte i 2009 ut et forslag til mal som tok utgangspunkt i NFFs vedtatte hovedmål og satsningsområder. Noen av organisasjonsleddene har allerede tatt den i bruk. Vurdering Det er ønskelig at NFFs organisasjonsledd rapporterer sin aktivitet i forhold til de hovedmål og satsningsområder som er vedtatt av landsmøtet. Organisasjonsleddene bør sende inn sine årsberetninger til NFF sentralt slik at det blir enklere for Kontrollutvalget å vurdere om den økonomiske virksomheten har vært i samsvar med forbundets vedtatte prioriteringer og retningslinjer. Det er behov for å utarbeide en mal for årsberetning fra avdelinger, faggrupper og interessegrupper som gjenspeiler NFFs sentrale måldokument og den enkelte avdelings, faggruppes og interessegruppes handlingsplan i forhold til dette. På denne måten vil det komme tydeligere frem hvilken aktivitet som er gjennomført lokalt og hvordan ressursene er prioritert. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget fremmer forslag til Landsmøtet 2010 om endringer i NFFs lover i forhold til årsberetning for avdelinger, faggrupper og interessegrupper: - Årsberetning fra avdelinger, faggrupper og interessegrupper sendes inn til NFF sentralt innen 3. april hvert år. 5

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Fra: Lovutvalget FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Vedlagt følger forslag til nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund,

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset,Sarpsborg, Møterom 3 Kongsten Tidspunkt: 12.02.2014 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon.98 20 48 70 eller e-post hansolal@ostfoldfk.no

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Torsdag 3. mai 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 ÅRSREGNSKAP LINDESNES KOMMUNE 2014 Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS mandag 20 desember 2010 kl.17.00 Innkalling og saksdokumenter Representantskapets medlemmer Innkalling til representantskapsmøte Med dette oversendes

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk

Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref: 200305516 EP ASL/bj Oslo, 8. januar 2004 Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2014 Årsbudsjett 2015 Langtidsbudsjett 2015-2017 Handlingsplan 2015-2018 Valg 1/2015 25. april 2015 Årsmelding

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer