Sak : Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015"

Transkript

1 Norsk Redaktørforening Styremøte AJ Sak : Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015 Generelt Regnskapsrapporten per november viser at vi stort sett er i rute. Et par poster har imidlertid avvik som bør kommenteres. Kontingentinngangen er svakere enn antatt, noe som vil gi et merkbart utslag i årsregnskapet. Vi har i tillegg overskridelser på postene for Andre møter, pensjon, telefon og et par mindre poster, samt at høstmøtet gikk med et betydelig underskudd. Vi kommer tilbake til de ulike postene nedenfor. Det er samtidig viktig å understreke at NRs økonomi er god. Som prognosen for året også viser tyder alt på at vi kommer til å gå med et lite overskudd i 2014, om enn muligens noe mindre en budsjettert. Regnskapsrapporten pr prognose for året 2014 Inntektene per 30. november ligger, i følge regnskapet ca over budsjett. Bildet er imidlertid noe mer komplisert enn som så. Prognosen for året, hvor vi har tatt inn også de periodiserte kontingentinntektene, viser at vi vil ha kontingentinntekter tilsvarende ca 725 årskontingenter i Det er ca 25 kontingenter færre enn budsjettert, noe som også gir ca mindre i kontingentinntekter enn forventet. Postene Adm vederlag, Refusjon OR og Prosjektmidler/PFF vil ende i tråd med det budsjetterte. Administrasjonsvederlaget kanskje litt over det avhenger av utbetalingene fra Kopinor i 4. kvartal. Møteinntektene er i tråd med budsjettet, men det skjuler det faktum at inntektene på vårmøtet er høyere enn forventet og inntektene på høstmøtet lavere enn budsjettforutsetningene. At vårmøteinntektene er høyere, skyldes i stor grad at vi der krever inn deltakeravgiften til Nordiske Mediedager, for dem som melder seg på begge arrangementene. Dermed får vi en tilsvarende post på utgiftssiden. For høstmøtets del ble vi betalende deltakere færre enn vi håpet. Deler av utgiftene (lokaler, teknikk, mentometer, streaming, underholdning osv) er imidlertid uavhengige av deltakerantall. Dermed gikk høstmøtet med et merkbart underskudd. Inntektene fra NR kompetanse er ca lavere enn budsjettert. Posten Andre inntekter skriver seg i all hovedsak til overføringer i forbindelse med viderefakturering til MBL knyttet til vårmøtet. Denne posten har da også sin motpost i Viderefakturerte kostnader under hovedkapittelet Prosjektkostnader på utgiftssiden. Gevinst avg.anl.midler på kr er bokført gevinst ved salg av generalsekretærens firmabil. Totale inntekter per 30. november er kr Prognosen for året tilsier samlede inntekter på i alt kr , hvilket er rundt kroner under budsjettet. Møte- og prosjektkostnadene viser per 30. november en overskridelse på drøyt kroner, sammenlignet med budsjettet for samme periode. Det skyldes til en viss grad periodiseringen av budsjett og regnskap, noe som blant annet slår ut på kostnader vi har betalt fullt ut for hele året (NP-kontingent, regionkontingenter, kostnader vår- og høstmøter bl a). Overskridelsen vil bli redusert frem mot årsskiftet, men prognosen tilsier en overskridelse på rundt kroner på dette budsjettkapittelet. Det er primært to poster som gjør at vi får overskridelser på dette kapittelet. Kostnadene til vår- og høstmøtene er til sammen kroner høyere enn budsjettet. For vårmøtets del er 1

2 imidlertid det et resultat av at NR også krever inn deltakeravgiften for Nordiske Mediedager (se forklaringen under inntektskapittelet). I realiteten ble det brukt mindre penger enn budsjettert til vårmøtet. Høstmøtet fikk en liten overskridelse, men der var det altså primært inntektssiden som var problemet. Den andre posten hvor vi har en betydelig overskridelse er Andre møter. Denne sekkeposten omfatter alle utgifter knyttet til Velkomstseminaret, NR Kompetanse, Medierettsseminaret, alle styrets møter, samt mye av den andre aktiviteten sekretariatet står for, i forbindelse med konferanser og seminarer. Vi regner med en overskridelse på drøyt kroner for inneværende år. Det skyldes i hovedsak tre forhold: At vi ikke tok tilstrekkelig høyde for ekstrakostnadene knyttet til styrets strategiseminar, at vi har brukt noe mer eksterne krefter ifm NR Kompetanse, og at aktivitetsnivået generelt ha vært høyt. For øvrig vil holde oss innenfor budsjettmålene når det gjelder Tiltak i handlingsplanen og Prosjekter og utredninger. Lønns- og personalkostnader ligger per 30. november så vidt over budsjett. Vi regner med en overskridelse på totalt ca kroner for året. Det skyldes først og fremst ekstrautbetalinger til pensjon, i forbindelse med skifte av mannskap og endrede lønnsavtaler i NR-sekretariatet. Driftskostnadene ligger per 30. november drøyt kroner under budsjett. Vi venter at vi for året ender med mindreforbruk på rundt kroner. De fleste postene er godt innenfor budsjettrammene, noe som til dels skyldes at vi har jobbet ganske bevisst med konstnadsreduksjoner og gjennomgang av ulike utgiftsområder. Ytterligere reduksjoner vil forhåpentligvis slå inn i På noen poster er det imidlertid, som nevnt i innledningen, overskridelser av betydning. Det gjelder fremmede tjenester, som altså er regnskap og revisjon, hvor vi nå forsøker å få til et litt strammere regime med hensyn til hyppighet og omfang av rapportering, telekostnader, hvor vi må ha en fullstendig gjennomgang og gaver og kontingenter, som nok først og fremst er underbudsjettert. Posten omfatter, i tillegg til blant annet sekretariatets kontingenter til IPI, blant annet julegavekort til tillitsvalgte, gave til Redd Barna for de øvrige julekortene og gaver til avtroppende styremedlemmer. Totale kostnader per 30. november er kr På årsbasis vil vi trolig ende på kr Årsresultatet vil trolig ende på drøyt kroner, etter finansposter, hvilket er rundt kroner svakere enn budsjettert. 2

3 FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 Generelt: Budsjettet er gjort opp med et overskudd på kroner, etter finansposter. Inntekter: Kontingenten: Sekretariatet mener det er riktig å foreta en forsiktig oppjustering av kontingenten også i I 2014 ble kontingenten økt med 400 kroner, tilsvarende omtrent 4 prosent. Vi foreslår nå en økning på 300 kroner i 2015, hvilket tilsvarer ca tre prosent. Alle regionforeningene nå har en kontingent på kr 1500 (med unntak av Oslo, som har en ekstrakontingent på kr 925). Vi har ingen indikasjoner på at økonomien i regionforeningene er svak. Vi foreslår derfor ingen justering i kontingenten til regionforeningene. Foreningene har dessuten muligheten for å søke støtte til faglige arrangementer og studieturer gjennom NRs vederlagsfond. Sett i lys av at vi i 2014 har slitt med å holde medlemstallet, budsjetterer vi forsiktig for 2015, med et anslag på 725 årskontingenter i 2015 hvilket er omtrent på nivå med det reelle fakturerte for inneværende år. Det gir kontingentinntekter på , så vidt lavere enn inneværende års budsjett. Administrasjonsvederlaget er vi alltid litt usikre på, i og med at det er en funksjon av overføringene til Vederlagsfondet. Vi budsjetterer med kr noe lavere enn årets reelle inngang. Refusjonen fra OR har vært forsiktig oppjustert de siste par årene. Denne gangen forslår vi at refusjonen settes til samme beløp som i inneværende år, altså kroner Prosjektmidlene er budsjettert med kroner mer enn i år. Hovedtyngden av dette kroner gjelder delfinansiering av NRs kontingent til presseetikkarbeidet i Norsk Presseforbund. NP-kontingenten er av NPs styre satt til kroner for NRs del blir, en utgiftsøkning på 7,2 prosent. I tillegg søker vi om kr til NR Kompetanse. Møteinntektene er som vanlig usikre. Med utgangspunkt i prognosen for inneværende år, har vi imidlertid lagt inn kr på vårmøtet (inkl innkreving av deltakeravgift for Nordiske Mediedager), kr på høstmøtet og kr på NR kompetanse. I posten for andre inntekter har vi tatt inn forventet vederlag for skatteprogrammet taxy, i tillegg til kr i forventede viderefaktureringsinntekter fra MBL i forbindelse med vårmøtet. Det siste har sin motpost under prosjektkostnadene. Kostnader Prosjektkostnader er budsjettert med drøyt kroner mer enn i fjor. Vi tar, som vanlig, postene kronologisk: Kontingent NP, er vår andel av Norsk Presseforbunds kostnader. For 2015 er den, som nevnt ovenfor satt til kroner. Sekretariatet mener, som nevnt ovenfor at kroner 3

4 av dette bør kunne dekkes av midler fra Vederlagsfondet, og at resten finansieres gjennom kontingentmidler. Regionkontingenter er overføringen av kroner pr medlem til regionene. Det er her regnet ut fra et medlemstall på 725 medlemmer, totalt kroner i Pensjonistkontingenter: Etter et gammelt vedtak overfører NR alle kontingentmidler som kommer inn fra pensjonistene til seniorforeningene. Kontingent er pt 300 kroner per år. NJ felleskasser gjelder våre kontingenter til Pressens Arbeidsledighetskasse og Pressens Gravferdskasse, som er et fast beløp per medlem per år. De siste årene er kontingent ikke innbetalt til Arbeidsledighetskassen, fordi den for tiden har rikelig med midler. For Gravferdskassen skal det imidlertid betales 20 kroner per NR-medlem, som utgjør cirka kroner. Kostnader vårmøte og høstmøte har tradisjonelt vært budsjettert ut fra at arrangementene skal betale seg selv. I år er kostnadene ført opp med henholdsvis og kroner. I sum innebærer det at vi budsjetterer med en underdekning på stormøtene på til sammen kr , og sånn sett bryter med et prinipp. Vi ser at det er vanskelig å få høstmøtene til å gå i balanse, fordi det der normalt er noe lavere deltakerantall enn på vårmøtet, samtidig som utgiftene gjerne er like høye. Samlede møte- og prosjektkostnader i 2015 er på kroner, knappe kroner mer enn inneværende års budsjett. Lønns og personalkostnader har samme struktur og innhold som tidligere. Den samlede rammen er på De budsjetterte lønnskostnadene tar utgangspunkt i en justering på tre prosent. Pensjonskostnadene er litt avhengig av hvilket vedtak som blir gjort i styresak , men i budsjettforslaget er det tatt høye for tilleggssparing, i tråd med beregninger fra Storebrand. Refusjonsposten i dette kapittelet gjelder refusjon fra Norsk Presseforbund, i forbindelse med at organisasjonene deler sekretær. Driftskostnader Driftskostnadene er forholdsvis stabile, men med et par justeringer. For 2015 er det ført opp kroner i avskrivninger, som er under halvparten av prognosen for inneværende år. Det skyldes primært at bilavtalene nå er avviklet. Kostnader lokaler følger Stormbull-indeksen, og vi kjenner ikke den eksakte økningen før ut i desember. Vi har imidlertid redusert utgiftene til blant annet renhold, og regner med at kroner for leie, kontorvask, vindusvask, elektrisitet og enkelt vedlikehold bør holde for Inventar/vedlikehold gjelder kontorinventar og utstyr som ikke fordeles på flere. På inneværende års budsjett var det tatt høyde for ekstra utgifter knyttet til oppgradering av møterommet. Dette har imidlertid så langt blitt langt rimeligere enn antatt. For neste år budsjetterer vi med kr Fremmede tjenester gjelder regnskap og revisor, hvor vi i år overskrider budsjettet med kr Sekretariatet har hatt en gjennomgang med regnskapsbyrået og lagt en plan for rapporteringen i 2015, men vi er fortsatt litt usikre på hvor mye vi klarer å ta ned kostnadene. Derfor er det lagt inn en liten økning, sammenlignet med budsjettet for Kontorkostnader omfatter blant annet kontorrekvisita, kopieringsmaskiner og datatjenester. For 2015 er det budsjettert med kroner, som er litt lavere enn for inneværende år. Aviser og faglitteratur er en post som økte i flere år, men som vi det siste året har kuttet i. Prognosen for 2014 tilsier kr , og vi mener det bør være tilstrekkelig også for neste års budsjett. Telekostnader og porto har svingt litt, men gikk i flere år stort sett nedover. De siste par årene har utgiftene økt noe igjen. Sekretariatet har slitt med å få de samlede kostnadene ned, noe 4

5 som nok også skyldes større krav til tilstedeværelse, båndbredde og tilkobling på ulike plattformer og enheter uansett hvor vi er i verden og når. Vi vil likevel gå gjennom hele systemet for om mulig å finne rimeligere måter å håndtere dette på. Reisekostnader og kurskostnader er brukt litt om hverandre, og vi budsjetterer med et litt lavere beløp enn for inneværende år. Gaver og representasjon omfatter stort sett gaver, i betydning jubileer for personer og organisasjoner, avtroppende styremedlemmer, julegave til Redd Barna, kranser til begravelser, julehilsener og julegavekort m.v. Posten er åpenbart underbudsjettert med kr kroner inneværende år, og vi foreslår den hevet til kr Tap og lignende: For inneværende år er det ført opp kroner på denne posten, som har blitt redusert de siste årene. Det er litt uklart hvorvidt beløpet for 2014 holder. Vi har ført opp kr for neste år. Totale driftskostnader er kr , hvilket er nesten lavere enn inneværende års budsjett og kroner lavere enn årets prognose. Samlede kostnader i 2015 er på kroner, hvilket er hvilket er rundt kroner høyere enn prognosen for inneværende år. Samlede inntekter er budsjettert til kroner. Det gir et driftsresultat på kroner, og etter finansposter med netto finansinntekter anslått til kroner skulle det gi et resultat på kroner. Forslag til vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering. Årskontingenten for medlemskap i NR for 2015 settes til kroner , inklusive regionforeningskontingent på kroner. Årskontingent for redaktører i mediebedrifter med mindre enn 5 millioner kroner i årsomsetning for 2014 settes til kr Årskontingenten for studentaviser fastsettes til kr. 500 og for pensjonister til kr Sekretariatets forslag til budsjett for 2015 godkjennes. Vedlegg: Tabelloppstilling for resultatregnskap og balanse per , prognose for 2014 og budsjettforslag for

6 Resultatregnskap for Norsk Redaktørforening per Virkelig Budsjett Avvik Budsjett Prognose Budsjett INNTEKTER Kontingenter Adm vederlag Refusjon OR Prosjektmidler / PFF Møteinntekter Andre inntekter Gevinst avg.anl.midler SUM INNTEKTER Kontingent NP Regionkontingenter Pensjonistkontingenter NJ felleskasser Tiltak i handlingsplanen Viderefakturerte kostnader Kostnader vårmøte Kostnader høstmøte Kostnader andre møter Honorar u/trekk Diverse kostnader Pressekort Prosjekter og utredninger Sum prosjektkostnader Lønnskostnader Andre lønnskostnader Andre personalkostnader Refunderte adm.kostnader Sum personalkostnader Avskrivninger Kostnader lokaler Inventar / vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnader Aviser og faglitteratur Telekostnader Porto Bilkostnader Reisekostnader Kurskostnader Gaver og kontingenter Forsikring Bankkostnader Tap og lignende Sum driftskostnader SUM KOSTNADER Resultat før finans Renteinntekter Finanskostnader RESULTAT

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ Sak 2014-03: Årsregnskap NR 2013 Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2013. I tråd med vanlig praksis behandler styret kun selve regnskapet

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Revidert budsjett 2010

Revidert budsjett 2010 Revidert budsjett 2010 Inntekter På inntektssiden ble det i 2009 budsjettert med 1.505.000,- i annonseinntekter, og i 2010 med 1.580.000,- Regnskapet for 2009 viser at vi fikk inn like over budsjett. Per

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. Generelt... 2 2. Oppfølging av landsstyrets budsjettvedtak i 2010... 3 3. Resultatbudsjett... 4 3.1. Aktivitetsinndelt regnskap... 4 3.2. Anskaffede midler... 4 3.2.1. Medlemsinntekter...

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2012

Regnskap per andre tertial 2012 Til: Styret Dato: 20. sept. 2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-43/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2012 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterte

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer...

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 41/2012 Tittel: Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Undertittel: En kartlegging blant

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

Analyse av NRKs drift 2010-2014. Vedlegg til lisensbrevet for 2016

Analyse av NRKs drift 2010-2014. Vedlegg til lisensbrevet for 2016 Analyse av NRKs drift 2010-2014 Vedlegg til lisensbrevet for 2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 A. Kostnadsanalyse 2010 2014... 3 Økonomisk utvikling og sentrale kostnadsparametre... 3 Lønnskostnadene...

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer