L I L L ESTRØM NOVEMBER Side 63

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 63"

Transkript

1 Sak 8 Regnskap N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM NOVEMBER 2010 Side 63

2 Sak 8 Regnskap for 2007, 2008 og 2009 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Driftsinntekter: Annonser, Ergoterapeuten Abonnement/løssalg Salg litteratur/andre inntekter Kontingentinntekter Tilskudd TV-opplæring Sum driftsinntekter Overføringer fra fylkesavd. o.a Overført overskudd tidl. år Sum drifts- o.a. inntekter Driftsutgifter: Trykk, distr. Ergoterapeuten Personalkostnader Drift Lakkegata Adm og IKT Revisjon Refusjon fylkesavdelinger Refusjon ERGON Solidaritetsstøtte Fagutviklingsfond PR og prosjekter Tillitsvalgte Juridisk bistand/konfliktberedskap UNIO o.a. kontingentkostnader Organisasjonskostnader Avsetning landsmøtet Sum driftskostnader Ekstraordinære utgifter: Program Driftsresultat Konflikt Finansinntekter/-kostnader Årsresultat Side 64

3 Side 65

4 Side 66

5 Side 67

6 Side 68

7 Side 69

8 Side 70

9 Side 71

10 Side 72

11 Side 73

12 Side 74

13 Side 75

14 Side 76

15 Side 77

16 Side 78

17 Side 79

18 Side 80

19 Side 81

20 Side 82

21 Side 83

22 Side 84

23 Side 85

24 Side 86

25 Side 87

26 Side 88

27 Side 89

28 Side 90

29 Side 91

30 Side 92

31 Side 93

32 Side 94

33 Side 95

34 Sentralstyrets kommentarer til regnskapet for 2007, 2008 og 2009 Regnskapsperioden for dette regnskapet er for 2007 til Budsjett for 2007 ble vedtatt på landsmøtet i 2004, mens budsjett for 2008 og 2009 ble vedtatt på landsmøtet i Årsresultat Årsresultatet for 2007 viste et overskudd på til sammen kroner. For 2008 viste årsresultatet et underskudd på kroner Mens årsresultatet for 2009 viste et overskudd på kroner For 2008 var det flere spesielle forhold som var med å bidra til et negativt årsresultat avholdt forbundet et ekstraordinært landsmøte, samt at hovedoppgjøret 2008 endte i streik. Kommentarer til noen av postene i forhold til budsjett for 2007, 2008 og 2009 Driftsinntekter Inntektene knyttet til annonser i Ergoterapeuten har over tid vært synkende. Dette skyldes primært et endret annonsemarked. Videre har kontingentinngangen vært større enn budsjettert gjennom landsmøteperioden. Dette skyldes dels et konservativt budsjettanslag, og dels endrede rutiner internt ved forbundskontoret knyttet til medlems og kontingentkontroll. Når det gjelder tilskudd til tillitsvalgtsopplæringen viser regnskapet at det er tatt inn noe mer penger enn budsjettert, og da spesielt i Det er spesielle forhold som ligger til grunn for dette i 2009, da vi gjennomførte en opprydning og fikk tilbakeført midler også fra foregående år som så ble inntektsført for Driftskostnader Produksjonskostnader Ergoterapeuten Kostnadene knyttet til Ergoterapeuten har i perioden blitt noe redusert, dette skyldes overgangen til 6 utgivelser i året. Personalkostnader Personalkostnadene har for hele perioden vært noe høyere enn budsjettert, dette skyldes dels endringer i avlønning og kompensasjon for forbundsleder og adm. leder. Dels skyldes dette økte pensjonsforpliktelser, og dels skyldes dette endret kompetanse og dermed også et noe endret lønnsnivå på forbundskontoret. Driftskostnader Kostnadene til husleie og drift av kontorlokalene er ubetydelig mindre enn budsjettert, dette skyldes bl.a. endringer i leieforholdet av Lakkegata. Dette har igjen medført at kostnader som Side 96

35 tidligere ble fakturert via husleien, nå istedenfor faktureres direkte. Disse kostnadene kommer da dels frem på andre budsjettposter, eksempelvis adm. og ikt. Adm. og ikt er en post som i det minste for 2007 synes å ha vært underbudsjettert, men også for 2008 og 2009 er denne posten overskredet i forhold til budsjett. Dette skyldes dels økte kostnader knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av våre systemer, men posten viser også en økt satsing på IKT som et arbeidsverktøy i forbundet. Juridisk bistand. Spesielt for 2008 er det et overforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes i all hovedsak to rettssaker forbundet var involvert i på vegne av våre medlemmer. Den ene rettsaken tapte vi, hvor vi også måtte betale saksomkostninger for motparten. Den andre rettsaken vant vi. PR og prosjekter. For 2009 viser denne posten et overforbruk i forhold til budsjett. Dette kan i all hovedsak knyttes til utarbeidelse av en rapport om effekt av ergoterapi. Ekstraordinære kostnader. I 2008 endte hovedoppgjøret med en konflikt innenfor kommunal sektor (KS og Oslo kommune). Samlet sett medførte dette forbundet en ekstra kostnad på kroner Videre viser regnskapet for 2009 et tap av anleggsmidler og varelager på kroner Dette skyldes en vannskade, som vi for regnskapsåret 2010 vil få refundert fra forsikringsselskapet vårt. Videre fikk vi i 2009 presentert en regning på kroner , fra konkursboet til en av våre tidligere IT leverandører. Dette var kostnader i hovedsak påløpt i 2007, og noe for Finansinntekter For 2007 var finansinntektene på kroner , mot et budsjett på kroner Dette avviket skyldes primært innløsningen av fondsmidler, som igjen rent regnskapsteknisk medførte at avkastningen på dette fondet ble bokført som en finansinntekt dette året. Side 97

36 Sentralstyrets kommentarer til balanseregnskapet Balanseregnskapet består av to hovedpunkter: 1) eiendeler og 2) egenkapital og gjeld. Eiendeler Eiendelene i NETF er anleggsmidler og omløpsmidler. Anleggsmidlene er forbundets aksjer og kapitalforsikring, samt depositum for leieforholdet i Lakkegata. Aksjene består av aksjer i SALA AS (samarbeidet i Lakkegata, som er en leiekontrakt på kontorlokaler og noen servicetjenester felles med andre forbund) og én aksje i Riktige leker. Aksjen i Riktige leker har hatt samme pålydende gjennom perioden. Anleggsmidlene er endret i denne perioden da streikefondet hos Vital kapitalforsikring er innløst. Videre er SALA AS oppløst, og aksjene er dermed satt i null. Omløpsmidler består av fordringer, bankinnskudd, kontanter og lager av ulike profileringsartikler. Utestående fordringer er utestående kontingent og annonseomsetning fra foregående år. Bankinnskudd og kontanter er forbundets kontantbeholdning pr. årsskifte og varierer noe avhengig av utestående fordringer og kortsiktig gjeld. Egenkapital og gjeld NETFs fond er midler (overskudd etter at inntekter og utgifter er beregnet) til spesielle formål som NETF forvalter eksempelvis som underskuddsgarantifondet for kurs, og overskudd fra fagkongresser. Annen egenkapital er forbundets disponible midler, som bl.a. utgjør vårt streikefond. Kortsiktig gjeld består av leverandørgjeld, midler som er avsatt til betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift og feriepenger til ansatte samt avsetting av forsikringspremie til forsikringsselskapet. Sentralstyrets forslag til vedtak: Regnskapene for 2007, 2008 og 2009 godkjennes. Sentralstyret innvilges ansvarsfrihet. Side 98

37 Notater Side 99

38 Notater Side 100

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125 Sak 11 Budsjett N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 125 Sak 11 Budsjett 2011 til 2014 Kommentarer til budsjettforslaget. Inntektssiden i budsjettet er

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 03 REGNSKAP SAK 03 REGNSKAP Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Regnskapet for driftsårene 2012 2013 2014 fra Utdanningsforbundet Troms

Detaljer

Venstres Hovedorganisasjon presenterer her regnskapet for aktiviteten i 2012.

Venstres Hovedorganisasjon presenterer her regnskapet for aktiviteten i 2012. 0 0 0 0 Regnskap og årsberetning for Venstres Hovedorganisasjon 0 Venstres Hovedorganisasjon presenterer her regnskapet for aktiviteten i 0. Årsregnskapet viser et overskudd på kr..0. Partiet har pr..0

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Budsjett 2015. Tall og verbaldel

Budsjett 2015. Tall og verbaldel Budsjett 2015 Tall og verbaldel Skrevet av: Stine Gran Dato: 06.10.14 Oppdatert av: Stine Gran Dato: 23.10.14 Godkjent av: Styret Dato: 27.10.14 Godkjent av: Representantskapet Dato: Versjon: Nr. 0.10

Detaljer

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Fossum Terrasse Borettslag, 3. mai 2011 kl 18.30 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2010 Budsjett 2011 Innkomne forslag Valg Fossum Terrasse Borettslag Til andelseierne

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.02.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 09.15 AVLEGGELSE AV REGNSKAP FOR 2014 Sak F 05.15 AVLEGGELSE AV REGNSKAP FOR 2014 Saksordfører: INNLEDNING / SAMMENDRAG Regnskapet

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Note 1 RENTER AV UTLÅN 2006 2005

Note 1 RENTER AV UTLÅN 2006 2005 Note 1 RENTER AV UTLÅN 2006 2005 Renter av ordinære lavrisikolån 161 814 191 419 Renter av fiskefartøylån 105 751 108 291 Renter av landbrukslån 150 772 138 671 Renter av risikolån 100 886 93 548 Renter

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2009 2009 2009 2008 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -23.380.207-32.693.930-10.000.000-16.247.660

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning 2013 Beskrivelse av virksomheten PP Finans Postfolkenes Personellservice SA (PP) er en interesseorganisasjon for ansatte i Posten Norge AS og i selskaper som

Detaljer

JotunKraft AS. Årsberetning og regnskap for. JotunKraft AS For å ret 2013

JotunKraft AS. Årsberetning og regnskap for. JotunKraft AS For å ret 2013 Årsberetning og regnskap for JotunKraft AS For å ret 2013 5. måi 2014 1 JotunKraft AS ÅRSBERETNING 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets formål er omsetning av kraft og annen aktivitet knyttet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Gruppeinndeling. Rød gruppe. Blå gruppe. Hans Inge Eva Trond Bente. Lill Anita Anette Pavel

Gruppeinndeling. Rød gruppe. Blå gruppe. Hans Inge Eva Trond Bente. Lill Anita Anette Pavel Gruppeinndeling Rød gruppe Lill Anita Anette Pavel Blå gruppe Hans Inge Eva Trond Bente Finn forbedringspotensialer her! Diskuter i gruppen: -Hvordan skal dette regnskapet forstås? -Hvordan kunne dette

Detaljer

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie 1 Øvre Tåsen Boligsameie Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer