Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011."

Transkript

1 Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og Vedlagt finnes årsberetning og årsregnskap for 2009, 2010 og 2011 for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder. Driftsrapportene for organisasjonsdriften og konsernoppstillingene for fondet er å anse som interne oppstillinger, og omfattes ikke av revisjonsberetningene. Regnskapsdokumentene omfatter følgende områder Utdanningsforbundet: Utdanningsforbundet konsern Organisasjonsdriften inkl. tillitsvalgtopplæringen Tillitsvalgtopplæringen (OU) Utdanningsforbundets fond Utdanningsforbundets fond konsern Hausmannsgate Utvikling AS Lektorenes Hus Wergelandsveien 15 AS Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter AS Bedre Skole AS Fond og legater: Oslo Lærerinnelags fond Skolefrontens fond Bjørnsonfondet Finansregnskapet er satt opp etter de kravene som regnskapsloven setter, og innrapporteres til Brønnøysundregistrene. Finansregnskapet består av: Årsberetning Finansregnskapets resultatregnskap Finansregnskapets balanse Noter (formelle merknader/forklaringer til regnskapet) Kontantstrømsanalyse Driftsrapportene for organisasjonsdriften er interne dokumenter som er satt opp i samsvar med oppsettet for budsjettet, og gir dermed mer detaljert informasjon for intern styring og kontroll. Oslo Lærerinnelags fond, Skolefrontens fond og de fire AS-ene har egne styrer som godkjenner regnskapene. Sentralstyret tar disse regnskapene til orientering. LM-sak 7.2/ september

2 Årsresultat Utdanningsforbundets konsern Sentral driftsorganisasjon Utdanningsforbundets fond Hausmannsgate Utvikling AS Lektorenes Hus Wergelandsveien 15 AS Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter AS Egenkapital pr Utdanningsforbundets konsern Sentral driftsorganisasjon Utdanningsforbundets fond Hausmannsgate Utvikling AS Lektorenes Hus Wergelandsveien 15 AS Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter AS Utdanningsforbundets konsern består av den sentrale driftsorganisasjonen inklusive tillitsvalgtopplæringen, Utdanningsforbundets fond og de fire aksjeselskapene. I konserntallene er alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom enheter i konsernet eliminert. Utdanningsforbundets fond er samme juridiske enhet som organisasjonen, men fondet har eget styre og egne vedtekter, og separat regnskap internt i forbundet. Hovedformålet for fondet er å ivareta konfliktberedskap, forvalte forbundets eiendommer og fondslikviditet. Utdanningsforbundets fond forvalter 83 % av Utdanningsforbundets lokaler i Hausmanns gate 17 direkte, og dessuten eiendommene i Osterhausgate 4 som omfatter konferansesenteret Lærernes Hus som ble ferdigstilt i 2009, og en boligeiendom som ble oppgradert vesentlig i Hausmannsgate Utvikling AS med datterselskapene Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter AS og Lektorenes Hus Wergelandsveien 15 AS ligger under fondsstyrets ansvarsområde. Hausmannsgate Utvikling AS eier de resterende 17 % av lokalene i Hausmannsgate 17. Disse lokalene leies ut, hovedsakelig til eksterne leietakere, men også til Utdanningsforbundets egen driftsorganisasjon. Årsresultatene for fondet for 2011 og 2010 inkluderer uttak av konsernbidrag på hhv. 6 og 7 mill. kroner fra Hausmannsgate Utvikling AS. Årsresultatene for Hausmannsgate Utvikling AS for 2011 og 2010 inkluderer uttak av konsernbidrag fra datterselskapene på hhv. 1 og 7 mill. kroner Resultatet i den sentrale driftsorganisasjonen ble i 2011 et overskudd på 26 mill. kroner. Det var budsjettert med et mindre underskudd. Kontingentinntektene ble høyere enn budsjettert, og det var lavere forbruk enn budsjettert på en rekke kostnadsposter. I en oppstartsfase med ny organisasjonsstruktur i sekretariatet fra 2011 og nye budsjettfullmakter til avdelingslederne har det vært stram budsjettstyring og ekstra forsiktighet i bruk av midler. Prognosen som var basis for LM-sak 7.2/ september

3 budsjetteringen av gjennomsnittlig kontingent for betalende medlemmer var for forsiktig, og forbedrede rutiner for oppfølging og innkreving av medlemskontingent bidro også til at kontingentinntektene ble høyere enn forventet. 15 mill. kroner av årets resultat overføres Utdanningsforbundets fond på bakgrunn av representantskapets vedtak i sak 11/10 om tiltak for å styrke fondet til et nivå tilsvarende nivået før konflikten i Årsresultatet for Utdanningsforbundets fond var et overskudd på 36 mill. kroner, inklusive overføring av overskuddsmidler fra driftsorganisasjonen. Som følge av et dårlig år på aksjemarkedet ble det kostnadsført en netto finanskostnad på 23 mill. kroner fra finansforvaltningen. Fondets resultat stammer for øvrig fra kontingentoverføringer, husleie for Utdanningsforbundets egne lokaler og driften av fire heleide aksjeselskaper. Kontingentoverføringene var på 47 mill. kroner, som inkluderer ordinære overføringer, samt ekstraordinære overføringer basert på representantskapets vedtak 11/10 om styrking av fondet Resultatet i den sentrale driftsorganisasjonen ble i 2010 et overskudd på 23 millioner kroner. Dette var bedre enn forventet. Forbedringen skyldtes både høyere inntekter enn budsjettert, og en nøktern drift i form av underforbruk på en rekke kostnadsposter. I tråd med representantskapets vedtak i sak 11/10 ble egenkapitalen til fondet styrket med 13 mill. kroner gjennom overføring av overskuddsmidler fra den sentrale driftsorganisasjonen. Årsresultatet for Utdanningsforbundets fond var et underskudd på 40 mill. kroner. Netto finansresultat fra finansforvaltningen ble et overskudd på 29 mill. kroner i 2010, men streikekostnader på om lag 100 mill. kroner medførte et betydelig underskudd for fondet. Overføringen av 13 mill. kroner fra driftsorganisasjonen ble ført direkte mot egenkapitalen og inngår ikke i årsresultatet Resultatet i den sentrale driftsorganisasjonen ble i 2009 et underskudd på 3 mill. kroner. Inkludert i dette ligger en landsmøtekostnad på 6 mill. kroner. Pensjonskostnadene ble høyere enn forventet, og kostnader til IKT-tjenester og innleid hjelp ble også høyere enn budsjettert. Det var imidlertid mindreforbruk på en del andre kostnadsposter. Årsresultatet for Utdanningsforbundets fond var et overskudd på 52 mill. kroner var et år uten tariffkostnader av vesentlig art. Netto finansinntekter på 35 mill. kroner sto for en betydelig del av overskuddet. Vedlegg: Kontrollkomiteen sine rapporter om regnskapene for 2009, 2010 og Årsberetninger og årsregnskap for 2009, 2010 og LM-sak 7.2/ september

4 Kontrollkomiteen har gått igjennom årsregnskapet for Regnskapet består av: Driftsregnskapet for Utdanningsforbundets konsern og organisasjon Utdanningsforbundets fond OU-midler Bjørnsonsfondet Hausmannsgate Utvikling AS Lektorenes Hus Wergelandsveien 15 AS Hurdalskøen hotell og konferansesenter AS Oslo Lærerinnelags Fond Skolefrontens fond AS Bedre skole Regnskapene er ryddig og korrekt oppsatt med noter som gir gode forklaringer for tallene i regnskapet. Konklusjon: Kontrollkomiteen har gjennom perioden fulgt regnskapet. Vi har fått fortløpende orientering fra administrasjonen. Regnskapet gir en korrekt og fullstendig framstilling av virksomheten i Utdanningsforbundet. Kontrollkomiteen finner ingen grunn til å reise kritikk i forbindelse med de økonomiske disposisjoner som sentralstyret og fondsstyret har gjort. LM-sak 7.2/ september

5 Kontrollkomiteen har gått igjennom årsregnskapet for Regnskapet består av: Driftsregnskapet for Utdanningsforbundets konsern og organisasjon Utdanningsforbundets fond OU-midler Bjørnsonsfondet Hausmannsgate Utvikling AS Lektorenes Hus, Wergelandsveien 15 AS Hurdalsjøen hotell og konferansesenter AS Oslo Lærerinnelags fond Skolefrontens fond AS Bedre skole Regnskapene er ryddig og korrekt oppsatt med noter som gir gode forklaringer for tallene i regnskapet. Konklusjon: Kontrollkomiteen har gjennom perioden fulgt regnskapet. Vi har fått fortløpende orientering fra administrasjonen. Regnskapet gir en korrekt og fullstendig framstilling av virksomheten i Utdanningsforbundet. Kontrollkomiteen finner ingen grunn til å reise kritikk i forbindelse med de økonomiske disposisjoner som sentralstyret og fondsstyret har gjort. LM-sak 7.2/ september

6 Kontrollkomiteen har gått igjennom årsregnskapet for 2011 Regnskapet består av: Driftsregnskapet for Utdanningsforbundets konsern og organisasjon Utdanningsforbundets fond OU-midler Bjørnsonfondet Hausmannsgate Utvikling AS Lektorenes Hus, Wergelandsveien 15 AS Hurdalsjøen hotell og konferansesenter AS Oslo Lærerinnelags fond Skolefrontens fond AS Bedre skole Regnskapene er ryddig og korrekt oppsatt med noter som gir gode forklaringer for tallene i regnskapet. Konklusjon: Kontrollkomiteen har gjennom perioden fulgt regnskapet. Vi har fått fortløpende orientering fra administrasjonen. Regnskapet gir en korrekt og fullstendig framstilling av virksomheten i Utdanningsforbundet. Kontrollkomiteen finner ingen grunn til å reise kritikk i forbindelse med de økonomiske disposisjoner som sentralstyret har gjort. LM-sak 7.2/ september