Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg"

Transkript

1 Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 15. mars 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok på hele møtet, men Tretterud fratrådte under behandling av personalsaker. Anne Hilde Thue, August Ringvold, Stein Larsen, Ketil Heyerdahl, Karoline Ramdal og Trine Frydenlund deltok under sine saker. Sak 1 Sak 79 AU-referat 20. januar 2012 Protokoll landsstyremøte februar Sak 2 Sak 80 B-sak: Bemanning og tariff Sak 3 Sak 81 NJs regnskap 2011 Sak 4 Sak 82 Solidaritetsfondets regnskap 2011 Sak 5 Sak 83 Midlertidigprosjekter: OJ, NJP, NJA Sak 6 Sak 84 Bevilgning 2012: Frilansjournalistene Sak 7 Sak 85 Bevilgning 2012: Presseveteranene Sak 8 Sak 86 Medlemskapssaker - 8.1: Asylsøkere og journalister i eksil - 8.2: Midlertidig ute av yrket - 8.3: B-sak: Medlemskap Sak 9 Sak 87 B-saker: Stevninger - 9.1: Stevning Arbeidsretten - 9.2: Prosessvarsel Sak 10 Sak 88 Anke fra OJ: Revisjon Sak 11 Sak 89 B-sak: Søknad studiepermisjon Sak 12 Sak 90 Bemanning NJ - bemanningssituasjonen Sak 13 Sak 91 Fotoutvalg NJ + Søknad deltakelse fotofestival Sak 14 Sak 92 Orienteringssaker: : Leiekontrakt Torggata : Pressens Hus : B-sak: Rettsak Sak 15 Sak 93 Eventuelt - Sak 15.1: Ekstrabevilgning Telemark Journalistlag - Sak 15.2: Støtte til aksjon for Stine Machlar B-sak: Søknad om frikjøp Det finnes et eget B-saksreferat fra dette møtet. Saker behandlet på e-post etter 15. mars 2012 XX. xxx Sak XX. xxx Sak

2 Sak 1. Referater og protokoller Referat fra AU-møte 20. januar 2012 ble godkjent. Protokoll fra LS-møte februar 2012 oversendes landsstyret til godkjenning etter at det er foretatt mindre endringer i sak 3 og 12. Sak 2. B-sak: Forhandlinger Sak 3. NJs regnskap 2011 Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue innledet. Jahn-Arne Olsen orienterte om at spørsmålet om moms på frikjøp av tillitsvalgte tas videre med skattejurist. Budsjettkommentaren og notene endres i tråd med debatten i AU. AU anbefaler at LS fatter følgende vedtak: Landsstyret godkjenner regnskap og årsberetning for Overskuddet på NJ drift overføres til annen egenkapital Overskuddet på konfliktfondet tilføres konfliktfondet Underskuddet på vederlagsfondet dekkes ved overføring fra vederlagsfondet. Det utlyses ekstra og økte reisestipend for ansatte i etermedia til Nordiske Mediedager. Finansieres med vederlagsmidler for privatkopiering fra utlandet. Sakspapir: Notat fra Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue, «Regnskap for Norsk Journalistlag», saksnummer , med årsberetning, driftsregnskap og vederlagsregnskap. Sak 4. Solidaritetsfondets regnskap 2011 Anne Hilde Thue innledet. Regnskapet godkjennes. Sakspapir: Resultatregnskap 2011 for NJs internasjonale solidaritetsfond, Ole Johan Eriksens minnefond. Sak 5. Midlertidigprosjekter OJ, NJP, NJA Hege Iren Frantzen innledet.

3 AU innvilger frikjøp inntil den størrelsesorden det er søkt for fra OJ og NJP under forutsetning at midlene brukes og planene er i overensstemmelse med landsstyrets nye retningslinjer for NJs midlertidigarbeid. AU ber om at planene revideres i tråd med dette og rapportere til landsstyrets midlertidigansvarlig Hege Iren Frantzen. Hege Iren Frantzen oversender vedtak og utdypende kommentar på vegne av AU. Søknaden fra NJA blir ikke behandlet før det foreligger en prosjektbeskrivelse. Sakspapir: E-post fra Hege Iren Frantzen av 14. mars 2012: Anbefaling til AU fra landsstyrets midlertidiggruppe Sak 6. Bevilgning 2012: Frilansjournalistene AU slutter seg til forslaget til bevilgninger til Frilansjournalistene: Drift av lokallaget: kroner. Medlemsaktiviteter: kroner Vederlagsberettigede tiltak: kroner Det bevilges kroner til Nordisk seminar. Beløpet belastes prosjektet Journalistfaglige konferanser i vederlagsbudsjettet. Sakspapir: Notat fra Jahn-Arne Olsen og Mari Torsdotter Hauge, «FJ-bevilgninger revidert forslag», saksnummer Sak 7. Bevilgning 2012: Presseveteranene NJ bevilger kroner over vederlagsbudsjettet til presseveteranenes landsstevne. NJ bevilger kroner til Presseveteranen og drift av Samarbeidsorganet. Dette dekkes over prosjekt Diverse tilskudd på driftsbudsjettet. NJ betaler merutgiftene for å distribuere Presseveteranen til alle lagets pensjonistmedlemmer, også de som ikke er medlem i en seniorklubb. Generalsekretæren innleder forhandlinger med Samarbeidsorganet om pris på alternative løsninger. Sakspapir: Notat fra Jahn-Arne Olsen «Presseveteranene - Tilskudd», saksnummer

4 Sak 8. Medlemskapssaker Sak 8.1: Asylsøkere og journalister i eksil Asylsøkere kan normalt ikke tas opp som medlem i NJ. For journalister som lever i eksil i Norge gjelder vanlige medlemskriterier. Avslag kan ifølge vedtektene ankes til AU. Sakspapir: Notat av 5. mars 2012 fra Jahn-Arne Olsen (12-177): «Medlemskap asylsøkere og journalister i eksil». Sak 8.2: Midlertidig ute av yrket Sekretariatet prioriterer arbeidet med å avklare medlemskapet til de 21 som har eller kan ha yrker som strider mot 4 A i NJs vedtekter. Ved overgang til eller fornyelse av medlemsstatus «midlertidig ute av yrket», skal det avklares om søkeren har fast arbeid i annet yrke, noe som vanligvis ikke er forenelig med medlemskap. Ved vurderingen skal det også legges vekt på om de har frilansoppdrag og omfanget av dette. Etter tre år med status som midlertidig ute av yrket, skal søkeren spørres om det er sannsynlig at de kommer tilbake til yrket eller om det er andre forhold som taler for fortsatt medlemskap. Sakspapir: Sakspapir: Notat av 9. mars 2012 fra Jahn-Arne Olsen (12-187): «Midlertidig ute av yrket status og oppfølging». Sak 8.3: B-sak: Medlemskap Sak 9. B-saker: Stevninger og krav om fast ansettelse Sak 10. Anke fra OJ: Revisjon Elin Floberghagen innledet. Saken bringes inn for landsstyret for endelig avgjørelse med følgende innstilling fra AU: NJ dekker ikke Oslo Journalistlags revisjonsutgifter. Generalsekretæren skriver en begrunnelse for innstillingen til landsstyret som behandler saken 28. mars.

5 Sakspapir: E-post fra Martin Riber Sparre, 7. mars med vedlegg «Klage om avslag på midler til revisjon» Sak 11. B-sak: Søknad studiepermisjon Sak 12. Bemanning NJ - vikarbehov Jahn-Arne Olsen orienterte om bemanningssituasjonen i NJs sekretariat. AU drøftet saken og tok orienteringen til etterretning. Sak 13. Fotoutvalg NJ og søknad fotofestival 13.1 Fotoutvalg Finn Våga innledet. Finn E. Våga vurderer behovet for og legger eventuelt frem forslag til mandat for et fotoutvalg, og hvem som skal sitte i det innen 1. september Sakspapir: E-post fra Finn Våga 7. mars «Fotoutvalg» 13.2 Søknad om deltakelse på fotofestival i USA Finn Våga fratrådte møtet under behandlingen av søknaden. Finn Våga innvilges kroner over prosjektet Tiltak tillitsvalgte for deltakelse på fotofestival i Charlottesville i USA. Sakspapir: E-poster fra Finn Våga 7. mars 2012: «Søknad fotofestival». Sak 14. Orienteringssaker Sak 14.1: Leiekontrakt Torggata Jahn-Arne Olsen orienterte om ny leiekontrakt med Thon. AU tok orienteringen til etterretning. Sakspapir: Notat fra Tore Sjølie, «Torggata 5 Thon Husleieavtale Forlengelse», saksnummer

6 Sak 14.2: Pressens Hus Jahn-Arne Olsen orienterte om initiativ for å etablere et Pressens Hus. AU tok orienteringen til etterretning. Landsstyret orienteres på førstkommende møte. Sak 15. Eventuelt Sak 15.1: Ekstrabevilgning Telemark Journalistlag AU vedtar ekstraløyving på kr av vederlagsbudsjettet for å dekke meirforbruk på Telemark Journalistlag sitt prisfest-arrangement. Utgifter til diplom og innramming må laget dekke sjølve. Sakspapir: Notat av 9. mars 2012 fra Mari Torsdotter Hauge (11-313): Søknad om ekstraløyving, Telemark Journalistlag. Søknad om ekstra midlar til Prisfest for Telemark Journalistlag. Sak 15.2: Støtte til aksjon for Stine Machlar NJs støtter arbeidet for å sikre journaliststudent Stine Machlar flere assistansetimer slik at hun kan fullføre journalistutdanning ved Norges Kreative Fagskole. Ut over individuelle, menneskelige hensyn og målet om et inkluderende arbeidsliv, mener NJ at det også ut fra et samfunnsmessig og demokratisk perspektiv er viktig å sikre en bredest mulig rekruttering og kvalifisering til journalistyrket, også blant funksjonshemmede. NJs bidrar med inntil kroner til juridisk bistand dersom dette er nødvendig for å komme videre i arbeidet for å finne en løsning. Sakspapir: E-post fra Vidar Haagensen av 14. og 15. mars 2012: Anmodning om bistand i sak B-sak: Søknad om frikjøp E-post E-post Referat: Jahn-Arne Olsen

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: 13. mars 2008 kl. 10.00-16.00 Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Åsne Haugli. Forfall: Pål Hansen Deltok på hele møtet: Jahn-Arne

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 28.mai 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. mars 2005 kl. 10-16.15 i NJs lokaler Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8-9. januar 2015 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg AU-seminar på Preikestolen fjellstue 7.-9. oktober 2009 Tilstede: Sekretariat: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga og Hege Iren Frantzen deltok på hele møtet.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 16. oktober 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mai 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Stein Sneve, Britt-Ellen Negård og Toralf Sandåker

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 1700 den 11. juni og fra kl. 9.00 til 14.30 den 12. juni. Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag

Regnskap for Norsk Journalistlag NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 19. mars 2012 Saksnummer: 11-292 for Norsk Journalistlag Overskudd også i NJs driftsregnskap for viser et overskudd

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. januar 2006 kl. 10.00-14.30 Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Leif-Kjartan Bjørsvik og Terje Eidsvåg. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Hotell Arena, Lillestrøm 2. november kl. 1400 til 1730 og 3. november kl 0900 til 1410. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 12. september kl 1000 til kl. 1700, og 13. september kl. 0930 til 1445. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 11. mars 2009 Saksnummer: 09-146 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi Det

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. ÅRSBERETNING FOR 2009 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2014

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2014 ÅRSBERETNING FOR 2014 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING FOR 2011 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 14. februar kl. 10:00 til [møteslutt]. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 81 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit Austenå

Detaljer

Endring av vedtektene til NJs landsmøte 2001

Endring av vedtektene til NJs landsmøte 2001 Endring av vedtektene til NJs landsmøte 2001 Endringsforslagene: Internasjonale forpliktelser:... 1, 16, 37, 44 Studentmedlemskap:... 4, 14, 15, 17 Lokallagenes økonomi:... 16, 17, 34, 36 Valgkomiteen:...

Detaljer

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN Norsk Journalistlags vedtekter arbeidsdok 2 21. januar 2009 Bruksanvisning: I kolonne 1 skal original tekst stå. I kolonne to skal utkast til ny komplett tekst stå med formattert tekst slik: Ny tekst:

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 14. februar kl. 10:00 til [møteslutt]. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 81 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit Austenå

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag

Vedtekter for Norsk Journalistlag Vedtekter for Norsk Journalistlag Forslag til endringer i vedtektene Forklaringer DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår arbeide

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer