Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg"

Transkript

1 Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: 13. mars 2008 kl Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Åsne Haugli. Forfall: Pål Hansen Deltok på hele møtet: Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud. Anne Hilde Thue og Tore Sjølie deltok under sine saksområder. Dagsorden: Sak 1 Sak 97 AU-referat 27. november 2007 og 23. januar 2008, samt protokoller fra LS-møte februar og generalforsamlingen i Journalisten 13. februar Sak 2 Sak 98 NJs regnskap for 2007 Sak 3 Sak 99 Solidaritetsfondets regnskap for 2007 Sak 4 Sak 100 Oppussing av NJs lokaler - tilleggsbevilgning Sak 5 Sak 101 Søknad om frikjøp fra Frilansjournalistene Sak 6 Sak 102 Aksjon kvalitet oppfølging av Kvalitet og Kaos Sak 7 Sak 103 Prosedyrer ved stevninger Sak 8 Sak 104 Forsikringssaker Sak 9 Sak 105 A-forhandlinger Spekter/NRK oppnevning av FU Sak 10 Sak 106 Tibet-prosjekt søknad om prosjektmidler Sak 10 Sak 107 Drøftings- og orienteringssaker 11.1 Ny faglig sekretær 11.2 NPs sikkerhetsutvalg 11.3 STUP-sekretariatet 11.4 Sommerkonferansen 11.5 Representasjon og alkohol 11.6 Landsråd/landsstyremøte i april 11.7 Kritikerlaget - rekruttering Sak 1. Referat og protokoller Referatene fra AUs møter 27. november 2007 og 23. januar 2008 ble godkjent. Protokollene fra LS-møtet 12. og 13. februar 2008 og fra generalforsamlingen i Journalisten 13. februar 2008 ble tatt til etterretning. AU ble orientert om at bevilgningene på kr til forskningsprosjektet Konsekvenser av medieeksponering utgår siden prosjektet ikke er fullfinansiert. Sak 2. NJs regnskap 2007 Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue innledet.

2 AU fremmer følgende forslag for landsstyret: Regnskapet for 2007 godkjennes. Overskuddet fordeles likt mellom Konfliktfondet og NJs frie egenkapital. For å ivareta intensjonen i landsmøtets vedtak om reisestipend og om å bygge ned Vederlagsfondet, deles det ut 50 ekstra reisestipend i 2009, til sammen minst 135. Sakspapirer: E-post av 10. mars 2008 fra Jahn-Arne Olsen: Regnskapsdokumenter. Notat av 7. mars 2008 fra Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue : Regnskap for Norsk Journalistlag for Foreløpig desisjonsrapport regnskapet for 2007 fra kontrollkomiteen. Foreløpig årsberetning og resultatregnskap 2007 for NJ. Norsk Journalistlag driftsregnskap for NJ Vederlagsfond regnskap for Sak 3. Solidaritetsfondets regnskap for 2007 Anne Hilde Thue innledet. Regnskapet for 2007 godkjennes. AU ber om at note 4 om benyttede og avsatte midler til Filippinene-prosjektet utdypes før regnskapet oversendes til landsstyret til orientering. Sakspapirer: Regnskap for Norsk Journalistlags internasjonale solidaritetsfond Ole Johan Eriksens minnefond. Sak 4. Oppussing av NJs lokaler - tilleggsbevilgning Jahn-Arne Olsen og Tore Sjølie innledet. Arbeidsutvalget fremmer følgende forslag for landsstyret: Rammen for oppussing av NJs lokaler økes med kroner til 3,6 millioner kroner. Landsstyret forutsetter at prosjektet avsluttes innenfor denne rammen. Sakspapir: Notat av 10. mars 2008 fra Tore Sjølie og Jahn-Arne Olsen : Torggata 5 rehabilitering/oppussing: Søknad om tilleggsbevilgning. Sak 5. Søknad om frikjøp fra Frilansjournalistene Frilansjournalistene/NJ innvilges inntil kroner i frikjøp, reiser og administrasjonsutgifter til å arbeide med sykelønnsordningen for frilansere som både mottar lønnsinntekt og næringsinntekt. Rapport om arbeidet leveres før sommerferien 2008.

3 Sakspapirer: Notat av 5. mars 2008 fra Jahn-Arne Olsen 08-96: Endring av trygdeloven/syketrygd søknad om frikjøp fra FJ Sak 6. Aksjon kvalitet oppfølging av Kvalitet og Kaos Det bevilges penger til et forprosjekt med frikjøp i 14 dager for å utarbeide en helhetlig plan og økonomisk ramme for prosjektet. Frikjøpet belastes vederlagsbudsjettet. AU ber Cecilie Klem og Mona Askerød fremme forslag til arbeidsgruppe som sikrer en bedre geografisk og kjønnsmessig balanse enn det opprinnelige forslaget. Ledergruppa vedtar sammensetningen. For å sikre forsvarlig framdrift i prosjektet, fremmes det et økonomisk fullmaktsvedtak for landsstyrets møte i april. Planene og den økonomisk rammen for vårens aktiviteter behandles av AU. Saken legges fram for landsstyret før sommeren. Sakspapir: Notat av 7. mars 2008 fra Mona Askerød 08-98: Kvalitetskampanje Status og søknad om frikjøp. Sak 7. Prosedyrer ved stevninger NJs advokater har fullmakt til å iverksette rettslige skritt på vegne av organisasjonens medlemmer i saker som iverksettes for forliksrådet, uten forutgående behandling av AU. Ledergruppa skal holdes orientert om igangsettelsen av slike saker. NJs advokater skal på forhånd innhente Aus samtykke i alle saker som på vegne av medlemmene innbringes direkte for di ordinære domstoler (tingretten) og arbeidsretten. Sakspapir: Notat med innstilling fra August Ringvold. Sak 8. Forsikringssaker Obligatorisk livs- og uføreforsikring med reservasjonsrett

4 Arbeidsutvalget støtter Forsikringsutvalgets innstilling om å arbeide videre med forslaget om å innføre en obligatorisk livs- og uføreforsikring for NJs medlemmer, og anbefaler Landsstyret å gjøre det samme. Forslaget vil bli grundig behandlet på et landsstyremøte til høsten med sikte på landsmøtebehandling i Generalsekretæren utarbeider et saksframlegg til landsstyremøtet i april. Representanter fra Bafo inviteres til landsstyremøtet. Sakspapir: Notat fra Jan Kjetil Hvamstad, Bafo Forsikringsmegling, mars 2008: Obligatorisk livs- og uføreforsikring med reservasjonsrett. Krigsrisiko 1 G livsforsikring AU tar til etterretning at 1 G-forsikringen ikke gir rett til erstatning dersom den forsikrede reiser eller tar opphold i strøk utenfor Norge hvor det foregår krigshandlinger, væpnet konflikt eller krigslignende politiske uroligheter, og dør som følge av disse forhold. AU støtter Forsikringsutvalgets innstilling om ikke å tegne en tilleggsforsikring som dekker disse forhold, men ber om at dette vurderes i forbindelse med neste anbudsrunde. AU ber om at NJs forsikringssider på nett tydeliggjør dette unntaket og understreke betydningen av at arbeidsgiverne/frilanserne tegner egne spesialforsikringer i forbindelse med oppdrag i slike områder. Sakspapirer: Notat fra Jan Kjetil Hvamstad, Bafo Forsikringsmekling, mars 2008: Krigsrisiko 1G livsforsikring. Sak 9. A-forhandlinger med Spekter/NRK oppnevning av forhandlingsutvalg Det nedsettes et forhandlingsutvalg som består av Pål Hansen, leder i NRKJ Elin Floberghagen, leder i NJ Ketil Heyerdahl, faglig sekretær i NJ Sakspapir: E-post av 12. mars fra Pål Hansen: A-forhandlinger Spekter. Sak 10. Tibetprosjekt søknad om prosjektmidler Kjetil Haanes innledet.

5 AU ber NJs Kinautvalg klargjøre dette prosjektets status i forhold til det vedtatte Kinaprosjektet til neste AU-møte. Sakspapir: Brev av 10. mars 2008 fra Philip Lothe, NJs Kinautvalg: Søknad om prosjektstøtte Kina Tibet. Sak 11. Drøftings- og orienteringssaker 11.1 Ny faglig sekretær Jahn-Arne Olsen orienterte. AU tok orienteringen til etterretning. Sakspapirer: Utlysningstekst (Journalisten 14. mars). Brev av 29. januar fra De faglige sekretærenes klubb i NJ. Notat av 6. februar 2998 fra Jahn-Arne Olsen 08-66: Om NJs stab og rekruttering av ny medarbeider NPs sikkerhetsutvalg Elin Floberghagen orienterte om arbeidet i utvalget. AU tok orienteringen til etterretning STUP-sekretariatet Elin Floberghagen orienterte om prosessen rundt STUP-sekretaritat, herunder spørsmålet om lokalisering. AU tok orienteringen til etterretning Sommerkonferansen Elin Floberghagen orienterte om arbeidet med å reetablere Sommerkonferansen som en regional journalistfaglig konferanse. AU tok orienteringen til etterretning og mener at samarbeid mellom flere lag er en forutsetning for å beholde statusen som regional konferanse Representasjon og alkohol AU mener at NJ som hovedregel ikke bør servere sprit eller dekke barregninger i forbindelse med lagets arrangementer, og ber generalsekretæren arbeide videre med retningslinjer Landsråd og landsstyremøtet i april Elin Floberghagen orienterte. AU tok orienteringen til etterretning Kritikerlaget Hilde Tretterud orienterte om et eget verveopplegg overfor medlemmene i Norsk Kritikerlag i samarbeid med Kritikerlagets ledelse. AU støtter prosjektet og mener at rekrutteringen må skje etter de vanlige medlemskriteriene. AU ønsker å drøfte en bredere rekrutteringspolitikk med sikte på landsmøtebehandling av medlemskriteriene i Referat: Jahn-Arne Olsen

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. mars 2005 kl. 10-16.15 i NJs lokaler Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. januar 2006 kl. 10.00-14.30 Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Leif-Kjartan Bjørsvik og Terje Eidsvåg. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 28.mai 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8-9. januar 2015 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mai 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Stein Sneve, Britt-Ellen Negård og Toralf Sandåker

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Hotell Arena, Lillestrøm 2. november kl. 1400 til 1730 og 3. november kl 0900 til 1410. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 16. oktober 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 11. mars 2009 Saksnummer: 09-146 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi Det

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 12. september kl 1000 til kl. 1700, og 13. september kl. 0930 til 1445. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN Norsk Journalistlags vedtekter arbeidsdok 2 21. januar 2009 Bruksanvisning: I kolonne 1 skal original tekst stå. I kolonne to skal utkast til ny komplett tekst stå med formattert tekst slik: Ny tekst:

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. ÅRSBERETNING FOR 2009 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING FOR 2011 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag

Vedtekter for Norsk Journalistlag Vedtekter for Norsk Journalistlag Forslag til endringer i vedtektene Forklaringer DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår arbeide

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 05 2004/2006

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 05 2004/2006 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 05 2004/2006 STED: Idrettens Hus, Oslo DATO: Fredag/lørdag 18.-19. februar 2005 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Solveig Engbakk (lørdagen) Line Gulbrandsen

Detaljer

NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292

NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292 NOTAT Til: Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292 Landsmøte 07 og plan for LS Ramme: Tid: Tirsdag 24. torsdag 26. april 2007 Sted: Quality Gardermoen Airport Hotel Påske 07: 31. mars 9. april

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU. Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 07-397 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2008 Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift Halvårs

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2005

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅRSBERETNING FOR 2005 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00.

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Til stede: Martin Riber Sparre, Baard Zakariassen, Ellen Viseth, Marianne Torp, Rolf Johansen,

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti og Geir Stangeland. Administrasjon:

Detaljer