HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD"

Transkript

1 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD FORSLAG TIL ORGANISERING AV MARKED OG KOMMUNIKASJON

2 1. Organisering Markeds- og kommunikasjonsmiljøene ved høgskolene i Buskerud og Vestfold er bedt om å utarbeide et forslag til organisering av eget fagfelt. Bestillingen har videre vært en å utarbeide stillingsinstruks for kommunikasjonsdirektør og beskrive støtte til fakultetene. Plattformdokumentet som ble lagt til grunn for fusjonen beskriver noen sentrale fagområder som peker seg ut med tanke på en egen fagdirektør. Disse kommer på bakgrunn av tidligere utredninger. Områdene er forskning, studie, kommunikasjon, økonomi, personal & organisasjon og drift. Vi opplever ikke at disse forutsetningene er betraktelig endret i forhold til tidligere utredninger. 1.1 Administrativ organisering Vedtatt ledelsesmodell Fellesstyret for HiBV har vedtatt en modell med to prorektorer uten linjeføring. Dette innebærer at det vil kunne bli opprettet to nye direktørstillinger: Direktør Utdanning og Direktør EV og FoUoI. Disse vil rapportere i linje til høgskoledirektør men faglig underlegges prorektorer.

3 1.1.2 Administrativ organisering Vi ser et klart behov for direktører for alle de fagområdene som er skissert i den foreslåtte løsningen. Vi mener videre at det ikke er formålstjenlig å slå sammen noen av de administrative direktørene. Dette vil svekke den faglige tyngden innen hvert funksjonsområde og gi svekket ledelse. Det er derfor vår mening at de nye direktørene ikke bør komme på bekostning av noen av de allerede foreslåtte direktørene Ledergruppens sammensetning Vi er av den klare mening at ledergruppens sammensetning og balanse ikke bør være førende for antall fagdirektører eller fagområder. Det bør i stedet vurderes hvilken funksjon ulike lederfora skal ha og hvilke roller som bør være representert i de ulike foraene. Her kan det være nyttig å se til andre utdanningsinstitusjoner. 1.2 Organisering av markeds- og kommunikasjonsfeltet Markeds- og kommunikasjonsmiljøene ved høgskolene i Buskerud og Vestfold kommer med tre klare anbefalinger med tanke på fremtidig organisering av fagområder:

4 1. Det må opprettes en avdeling for Marked og kommunikasjon (alt. Kommunikasjon). 2. Avdelingen må ledes av en kommunikasjonsdirektør. 3. Markedsføring / rekruttering må ikke skilles ut og legges til en annen organisatorisk enhet, slik som Studie / Utdanning Avdeling for (Marked og) Kommunikasjon Markedsføring og kommunikasjon er et eget fagfelt med særegne oppgaver som skiller seg fra oppgavene ellers i organisasjonen. Samtidig er både markedsføring og kommunikasjon noe som må gjennomsyre alt høgskolen foretar seg. Vi er av den oppfatning at omfanget og viktigheten av oppgavene tydeliggjør behovet for en handlingskraftig avdeling. Vi mener videre at oppgavene innen markedsføring / rekruttering og kommunikasjon / samfunnskontakt er så overlappende at det ikke vil være verken hensiktsmessig eller mulig å legge noen oppgaver til en annen organisatorisk enhet, slik det har vært foreslått Organisasjonsmodell Avdelingen vil bli ledet av en kommunikasjonsdirektør. Vi foreslår at organisasjonskonsulentene ved de to høgskolene plasseres i stab hos kommunikasjonsdirektøren. Disse er et viktig bindeledd mellom studentene, som er

5 vår viktigste målgruppe, og høgskolen. Vi anser disse for å være en kjemperessurs inn i arbeidet til avdelingen. Videre foreslår vi at avdelingen får to organisatoriske enheter: Marked & Kommunikasjon og Arrangement & Konferanse. Det bør i tillegg vurderes om det faglige ansvaret for Førstelinje / Kundeservice bør ligge i kommunikasjonsavdelingen. Oppgavene til de to organisatoriske enhetene presenteres under:

6 2. Organisatorisk plassering Organisatorisk plassering av kommunikasjonsdirektøren tydeliggjør hvordan høgskolen ser på strategisk og operativ bruk av kommunikasjon. 2.1 Organisatorisk plassering av kommunikasjonsdirektør Ved å plassere kommunikasjonsdirektøren i toppledergruppen signaliserer den fusjonerte høgskolen at den er opptatt av omdømmebygging, dialog med omgivelsene og bruk av kommunikasjon som et viktig strategisk virkemiddel for å nå sine strategiske mål. Vellykket omdømmebygging, lydhørhet overfor for omgivelsene, kunderelasjoner og god intern kommunikasjonsflyt er noen av nøklene til HiBVs suksess. Evnen til å håndtere kommunikasjon i krisesituasjoner er avgjørende for en organisasjons omdømme. Å klare å bygge bilder av en virksomhet i tråd med strategiske planer blir høyt verdsatt i de fleste organisasjoner. Analytisk og strategisk tilnærming til markedsutvikling og relasjonsbygging er kjerneområder i vellykkede organisasjoner. For å kunne bidra med sin faglige og strategiske kompetanse på disse områdene er det nødvendig at kommunikasjonsdirektøren er plassert i toppledergruppen Hva gjør andre sammenliknbare høgskoler og universiteter I en omorganiseringsprosess vil det være naturlig å se til andre sammenliknbare aktører i sektoren. Vi har tatt for oss to høgskoler (med universitetsambisjon) og tre av de "nye" universitetene og beskrevet kort hvordan markeds- og kommunikasjonsfeltet ved disse er organisering, samt hvordan ledelsesstrukturen ved høgskolen / universitetet er satt sammen Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) HiOA har en avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon. Denne er delt inn i Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling Seksjon for profilering, rekruttering og førstelinje Avdelingen ledes av kommunikasjonsdirektør. Ledelsesstruktur ved HiOA Rektor og høgskoledirektør utgjør høgskolens øverste ledelse sammen med to prorektorer. HiOAs sentrale lederfora består av dekanmøtet og direktørmøtet.

7 Kommunikasjonsdirektør er en del av direktørmøtet Høgskolen i Bergen (HiB) HiB har en seksjon for kommunikasjon. Seksjonen ledes av kommunikasjonsdirektør. Ansvar: Intern og ekstern kommunikasjon Profilering Rekruttering Høgskolens nettsider Sosiale medier Ledelsesstruktur ved HiB Ledermøtet på institusjonsnivå består av rektor, prorektor, høgskoledirektør, tre dekaner og syv stabsdirektører, Kommunikasjonsdirektøren en del av ledermøtet Universitetet i Stavanger (UiS) UiS har en Strategi og kommunikasjonsavdeling. Avdelingen ledes av Strategi- og kommunikasjonsdirektør Ansvarsområder: Tilrettelegging og koordinering av universitetet sitt strategiarbeid Utredningsarbeid Styresmakts-, medie- og arbeidslivskontakt Utarbeiding av kommunikasjonsstrategier Operasjonelt kommunikasjons- og informasjonsarbeid internt og eksternt (inkl. produksjon av magasinet UniverS og brosjyremateriell) Kommunikasjonsrådgiving Nettutvikling Markeds- og studentrekrutteringsarbeid Alumnivirksomhet Arrangements- og besøkstjenester Tilrettelegging av forskningsformidling Cristin Ledelsesstruktur ved UiS Ledergruppa ved universitetet består av rektor, prorektor, universitetsdirektør, strategi- og kommunikasjonsdirektør, dekanene ved de tre fakultetene og direktøren ved Arkeologisk museum.

8 2.2.4 Universitetet i Tromsø (UiT) UiT har en avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. Denne er delt inn i Seksjon for marked og kommunikasjon Seksjon for karriere og arbeidsliv Avdelingen ledes av kommunikasjonsdirektør. Ansvarsområder: Ekstern og intern kommunikasjon Informasjon ved Universitetet i Tromsø Profilering og presentasjon av universitetet Studentrekruttering Ledelsesstruktur ved UiT Universitetsledelsen består av rektor, to prorektorer, universitetsdirektør og assisterende universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør er en del av universitetsdirektørens stab Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) UMB har en Kommunikasjonsavdeling. Avdelingen ledes av kommunikasjons- og markedsdirektør. Ansvarsområder: Grafisk design og foto Redaksjon Studentrekruttering Skoletjenesten Web Ledelsesstruktur ved UMB Sentrallederteamet til UMB er rektor, universitetsdirektør, assisterende universitetsdirektør, prorektor undervisning, prorektor for forskning, studiedirektør, forskningsdirektør, personal- og organisasjonsdirektør, kommunikasjonsdirektør, strategidirektør og prosjektleder eiendom

9 3. Ansvarsområde og instruks for kommunikasjonsdirektør Markeds- og kommunikasjonsmiljøene ved høgskolene i Buskerud og Vestfold er helt samstemt i at en fagdirektør for marked og kommunikasjon må ha en kommunikasjonsfaglig bakgrunn. Dette er viktig både for å kunne forvalte de oppgaver som vil ligge til personen og avdelingen på en best mulig måte, men også for å kunne gi den nødvendige faglige stødigheten i sin støtte til høgskolens ledelse. Ansvar og arbeidsoppgaver omfatter blant annet: Strategisk kommunikasjonsrådgivning Sparringspartner for toppleder og andre i kommunikasjonsfaglige saker Utarbeide markeds- og kommunikasjonsstrategi og planer med realistiske handlingsplaner Innovasjon og videreutvikling av markeds- og kommunikasjonsområdet Omdømme- og profileringsaktiviteter Formidle nyheter (internt, eksternt, målgruppevis) Studentrekruttering Alumni Bidra til utvikling av metoder og verktøy for kunnskaps- og forskningsformidling Arrangere events Forvalte kundeoversikter og databaser Kunde- og brukerundersøkelser Krisekommunikasjon Pressekontakt/ mediearbeid Web og publikasjoner Utvikling av sosiale medier og andre digitale kanaler Forvalte grafisk profil Faglig utvikling av førstelinjetjenesten Kvalifikasjoner: Aktuelle kandidater må ha relevant høyere utdanning, gjerne innen informasjon, media, markedskommunikasjon og lignende. Relevant lederfaring fra de fleste fagområdene og fra personalledelse Erfaring fra en kunnskapsorganisasjon av en viss størrelse Har hatt en sentral rolle i gjennomføring av endringsprosesser Fordel med erfaring fra både fra offentlig og privat sektor

10 Ferdigheter og personlige egenskaper: Gjennomføringsdyktig Resultatorientert Flink til å få andre til å forstå hvorfor og hvordan Tydelig og åpen Meget god evne til samarbeid Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne Strukturert og planmessig Selvstendig og initiativrik Kommunikasjonsdirektøren må sitte i høgskoledirektørens ledergruppe og rapportere til denne.

11 4. Lederstøtte til fakultetene Som en del av Fellestjenestetankegangen skal de ulike administrative enhetene gi støtte til fakultetene. Markeds- og kommunikasjonsmiljøene ved høgskolene i Buskerud og Vestfold har skissert følgende støtte til fakultetene. Administrative fag- og ansvarsområder: Arbeidsområder: Lokalt / lokalt L/L Lokalt / sentralt L/S Sentralt / dedikert S/D Sentralt / sentralt S/S Kommunikasjon Omdømmebygging Marked/markedsføring (studentrekruttering, alumni, EVU) Rådgivning Nyhetsformidling ekstern og internt Forskningsformidling Events, konferanser og seminarer Utvikling av servicetorg (sentralbord/resepsjon?) (på campus)

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter 103 av 124 FS-83/2013 Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter Møtedato: Saksansvarlig: Saksbehandlere: 18. juni Jan Olav Aarflot

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 06/13 Dato: 18. juni 2013 Tid: Del I: 08:00 09:00 og del II: 12:00 15:00 Sted: KD

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

Mulig fakultetsorganisering av UMB

Mulig fakultetsorganisering av UMB Utkast 06.05.10 ÅAa/RH Mulig fakultetsorganisering av UMB Rapport fra prosjektgruppa som har utredet organisering av UMB i det nye universitetet som skal etableres på Ås Mai 2010 Universitetet for miljø-

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Modum kommune

Kommunikasjonsplan. Modum kommune Kommunikasjonsplan Modum kommune 2013-2017 Forord Denne planen beskriver Modum kommunes mål og strategier innen kommunikasjon for perioden 2013-2017, samt mulige tiltak som kan gjennomføres. Kommunikasjonen

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon.

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Rapport pr 25.10.2012 for delprosjekt 3 IKT, Kommunikasjon og Bygg/eiendom Vedlagt følger rapport pr 25.10.2012 for arbeidsgruppene innenfor delprosjekt

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for Fastsatt av fellesstyret i sak FS-10/13, 30. januar 2013 Formål Dekke fellesstyrets behov for å informere om fusjonsprosessen internt ved UMB

Detaljer

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling Nytt system for dokumentasjon av formidling Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD Versjon: 30.06 2005 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Formidlingsutvalget nedsatt av Universitets- og

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Kunst og kvalifikasjon Programstyrets nye opplegg for programmets fellesfaglige virksomhet og obligatoriske deler.

Kunst og kvalifikasjon Programstyrets nye opplegg for programmets fellesfaglige virksomhet og obligatoriske deler. Kunst og kvalifikasjon Programstyrets nye opplegg for programmets fellesfaglige virksomhet og obligatoriske deler. 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Programstyret for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid satte

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer