FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret"

Transkript

1 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi for fellesstyret. Forslag til en slik strategi er vedlagt og legges med dette frem for fellesstyret. Forslag til vedtak: Fellesstyret godkjenner forslag til kommunikasjonsstrategi for fellesstyret i tråd med saksfremlegget, justert for de merknader som fremkom på møtet. 1

2 2 FELLESSTYRETS KOMMUNIKASJONSSTRATEGI BAKGRUNN Fellesstyret viderefører interimsstyrets arbeid med samlokalisering og samorganisering av det nye universitetet. Fellesstyret har myndighet til å treffe de nødvendige vedtak for at det nye universitetet kan bli en realitet, både bygningsmessig og organisatorisk. Det er etablert en rådgivende og koordinerende ledergruppe. Ledergruppen består av fellesstyrets leder, de to rektorene, universitetsdirektør/administrerende direktør og sekretariatsleder. Det er videre etablert sekretariat for fellesstyret, ledet av en sekretariatsleder. I tillegg til en rekke konkrete spørsmål som gjelder oppbygningen av det nye universitetet, vil en hovedoppgave for det nye fellesstyret bli å skape en felles oppfatning på tvers av nåværende institusjonsgrenser av det nye universitetets mål, samfunnsoppgaver og strategier. MANDAT FOR FELLESSTYRET Fellesstyrets mandat er som følger: Mål og strategier for det nye universitetets samlede virksomhet. Styring, ledelse og faglig-administrativ organisering og driftsmodeller for den nye institusjonen. Utviklingsplan og øvrige beslutninger knyttet til samlokalisering, bygg, infrastruktur og tekniske tjenester. Fremme fellesskap og samarbeid på tvers av de to eksisterende institusjonsgrensene og utarbeide opplegg for nødvendige omstillingsvedtak. OVERORDNET KOMMUNIKASJONSTENKING Fellesstyrets mandat er førende for kommunikasjonsvirksomheten i prosjektet. Kommunikasjonsvirksomheten skal bidra til å realisere målene og støtte de prosessene som følger av mandatet. Kommunikasjonsstrategien skal fremme de mål og strategier som defineres for det nye universitetet, og bidra til å skape forståelse og eierskap for disse hos institusjonenes medarbeidere og studenter. Kommunikasjonsstrategien skal ta høyde for og ivareta bestemmelsene om informasjonsarbeid i medbestemmelsesavtalen. 2

3 3 Det nye universitetets kommunikasjon skal være helhetlig, åpen og transparent, og forankret i retningslinjer for kommunikasjon i statlig virksomhet. MÅL FOR KOMMUNIKASJONEN Kommunikasjonen skal: Synliggjøre det nye universitetets unike posisjon som en forsknings- og utdanningsinstitusjon av internasjonal kvalitet, og derigjennom også å berede grunnen for den kommunikasjon og posisjonering som skal gjennomføres. Bidra til å sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for det nye universitetet. Bidra til god kommunikasjon i prosjektet slik at Statsbygg, UMB, NVH og VI er omforente med fellesstyrets beslutninger. Synliggjøre positive resultater av felles forskning. Synliggjøre det nye universitetets betydning for lokal, regional og nasjonal utvikling. Synliggjøre fremdriften i Prosjekt Rubicon. Skape realistiske, positive forventninger hos ansatte og studenter, samt hos relevante samarbeidspartnere. Bidra til å skape motivasjon og aksept for endring hos ansatte og studenter. Bidra til felles kulturbygging ved etablering av gode arenaer og kanaler for kommunikasjon og formidling, samt synliggjøre resultatene av dette. I all kommunikasjon om- og rundt Prosjekt Rubicon skal det etterstrebes å: Få frem riktig informasjon til rett tid til rette adressater. Styrke samhandling gjennom god kommunikasjon i prosjektet. Arbeide profesjonelt med informasjon og samfunnskontakt. Tilstrebe størst mulig åpenhet, transparens og proaktiv kommunikasjon. Skape et godt samarbeidsklima med andre aktører. Sette fokus på nye muligheter og bidra til å bygge en ny felles kultur, og som en del av kulturbyggingen, finne felles kommunikasjonsplattformer og arenaer. Lytte til omverden og bringe aktuelle innspill inn i beslutningsprosessen. PRIORITERTE MÅLGRUPPER En grundig omverdensanalyse av målgrupper og deres synspunkter/holdninger, kommunikasjonsrisiki og kanalbruk skal ligge til grunn for de endelige målgruppe- og kanalvalgene, samt prioriteringer av innsats i handlingsplaner. Følgende målgrupper vurderes som sentrale: Interne: Studenter Ansatte, inkludert ansattes organisasjoner Universitets- og høgskolestyrene Eksterne: Premissleverandører innen politikk og forvaltning, sentralt og lokalt(ås/follo/akershus) 3

4 4 Relevante nåværende og potensielle samarbeidspartnere/næringer Eksterne aktører som blir berørt av prosessen (dels Statsbygg sitt ansvar) Veterinærinstituttet De andre institusjonene på Campus Ås Statsbygg Media Allmennheten INFORMASJONSKANALER Den før nevnte omverdensanalysen vil ligge til grunn for kanalvalg, slik at kanal og budskapsutforming tilpasses henholdsvis budskap og målgrupper. Sentrale kanaler i intern kommunikasjon om prosjektet er internettkanalen samt felles ukentlig, digitalt nyhetsbrev. I tillegg oppsummeres status i fusjonsavis som utgis regelmessig. Kanaler og arenaer for intern og ekstern kommunikasjon skal utdypes i handlingsplaner for dette. KOMMUNIKASJONSANSVAR Ekstern kommunikasjon skal være strategisk forankret, helhetlig og koordinert. Kommunikasjon er definert som lederansvar og følger linjeprinsippet i tråd med føringer for kommunikasjon i statlig virksomhet. Roller og ansvar for kommunikasjon og informasjon knyttet til prosjektet er definert som følger: Styreleder: Overordnet ansvar for ekstern kommunikasjon på vegne av fellesstyret. Overordnet ansvar for fellesstyrets samfunnskontakt og for byggingen av nettverk til premissleverandører. Fellesstyrets talsperson i saker av faglig og politisk karakter. Rektorene: Ansvarlig for intern kommunikasjon i samarbeid med direktørene ved sine respektive institusjoner. Kommunikasjonsansvarlig for fellesstyret: Kommunikasjonslinjene følger organisasjonsmodellen for prosjektet. Ledergruppen har ansvar for informasjon og kommunikasjon om prosjekt Rubicon. De to direktørene har ansvar for at informasjon og kommunikasjon koordineres med institusjonenes kommunikasjonsledere. Sekretariatet koordinerer informasjon som gjelder fellesstyret i samarbeid med kommunikasjonsdirektørene. Kommunikasjonsdirektør ved UMB og informasjonssjefen ved NVH har følgelig operativ ansvar for: 4

5 5 Intern og ekstern kommunikasjon Redaktør for fellesstyrets internettside Mediehåndtering Relasjons- og nettverksbygging mot media og aktuelle aktører Statsbygg: Ansvarlig for bygget som lokaliseringsprosjekt og byggeprosjektene. Statsbygg tar initiativ og håndterer til spørsmål knyttet til sitt ansvarsområde. PROFILERING Prosjektet skal utarbeide en ny profil som benyttes på internettkanalen og i brevmalen, samt annet grafisk materiale. KRISEKOMMUNIKASJON Styreleder, eller den han delegerer ansvaret til, har i samråd med rektorer og direktører ansvar for informasjon internt og eksternt i forbindelse med en krisesituasjon. Kommunikasjonsansvarlig ved NVH og UMB er styreleders rådgivere i pressearbeidet under og etter krisen. Risikoanalyser som etableres i forbindelse med prosessen skal legges til grunn for utvikling av felles planer for krisekommunikasjon. 5

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for Fastsatt av fellesstyret i sak FS-10/13, 30. januar 2013 Formål Dekke fellesstyrets behov for å informere om fusjonsprosessen internt ved UMB

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter 103 av 124 FS-83/2013 Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter Møtedato: Saksansvarlig: Saksbehandlere: 18. juni Jan Olav Aarflot

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon.

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Rapport pr 25.10.2012 for delprosjekt 3 IKT, Kommunikasjon og Bygg/eiendom Vedlagt følger rapport pr 25.10.2012 for arbeidsgruppene innenfor delprosjekt

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring Det vises til utsendelse av styrepapirer,

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold Arkivsak 201000807-8 Arkivnr. E: C00 &10 Saksbehandler Unni Wenche Minsås Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 03.05.2011 18/11 Handlingsplan digitalisering ABM-området

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 INNHOLD 3 Forord 4 Samfunnsoppdraget 5 Målsettinger 6 Strategiområder 6 A. Saksvekst og kompleksitet 7 B. Rettspolitiske utfordringer 7 C. Digital fornying 7 D. Kvalitet og

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer