Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB"

Transkript

1 Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for Fastsatt av fellesstyret i sak FS-10/13, 30. januar 2013 Formål Dekke fellesstyrets behov for å informere om fusjonsprosessen internt ved UMB og NVH og eksternt, og for å bygge opp et positivt omdømme for NMBU. Planen skal bidra til å utvikle felles organisasjonskultur. Planen er dynamisk og tilpasses løpende de behov som oppstår. Ressurser Deler av planen gjennomføres med sekretariatets ressurser. For å gjennomføre planen i sin helhet og i samarbeid med, ber fellesstyret om at institusjonene prioriter innenfor rammen av sine ressurser til dette arbeidet. Planen forutsetter også et nært og godt samarbeid med studentenes interesseorganisasjoner om felles kommunikasjons- og kulturbyggingstiltak. Målgrupper Alle ansatte og studenter ved UMB og NVH inkludert deres interesseorganisasjoner (studentdemokratiene, Norsk studentorganisasjon og tjenestemannsorganisasjonene). Samarbeidspartnere for innenfor forskning, næringsliv og offentlig sektor. Virksomhetene på Campus Ås. Forvaltning Allmennheten Utgangspunkt Campus Ås er det universitetsmiljøet KD nå satser mest på i form av bygg. Får et nasjonalt ansvar for enkelte fagområder, jfr navnet. 1

2 Fusjon av to av de eldste og mest tradisjonsrike forsknings- og utdanningsinstitusjonene i Norge. Leder for fellesstyret har en spesiell rolle i å skape entusiasme for fusjonen blant medarbeiderne ved de to institusjonene. Det er utfordrende å bygge opp tilhørighet og felles identitet og kultur knyttet til NMBU så lenge organisasjonen ikke eksisterer. Det er et ledelsesansvar å legge forholdene til rette for å skape kultur og identitet for NMBU. Lederne har et ansvar for å kommunisere det politiske prosjektet. Ikke alle ansatte er like motivert for endring. Ledelsen må bidra til å styrke motivasjonen. De må fortelle hvorfor dette er en svært god idé, som vil gi et universitet bedre rustet for framtida. Verktøy; visjonen, strategien, samfunnsoppdraget for NMBU og alle politiske føringer som storting og regjering har gitt. I forbindelse med denne planen defineres organisasjonskultur som de sett med felles verdier, symboler, normer og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene. Det er lederne som er de viktigste kulturskaperne. Utarbeidelsen av samfunnsoppdrag, visjon og nå strategi har vært og er viktige for utviklingen av NMBUs organisasjonskultur. Sentrale dokumenter Kommunikasjonsstrategien for fellesstyret. Arbeidsplanen til fellesstyret. Statens kommunikasjonspolitikk Kommunikasjonsansvar fram til etableringen av NMBU Kommunikasjonsansvaret følger saksansvaret. Linjeprinsippet vil si at ansvaret for informasjon og kommunikasjon følger saksansvaret, både for ledere og medarbeidere. Informasjon og kommunikasjon må derfor vurderes på lik linje med andre typer virkemidler for å nå vedtatte mål og resultatkrav. skal sammen profilere og synliggjøre NMBU i all kommunikasjon fra de to institusjonene fra og med Dette krever en felles forståelse på UMB og NVH om betydningen av å bygge opp NMBU fram til etablering 1. Januar

3 Kanalvalg, sortert etter antatt viktighet for grupper av mottakere Listen er i prioritert rekkefølge basert på dagens situasjon. Prioritering kan endres avhengig av brukernes behov. Direktekommunikasjon ( ansikt til ansikt ) er den mest overbevisende kanalen uansett mottaker, men også den mest ressurskrevende. For studenter: 1. Sosiale medier 2. Intranett/epost/interne nyhetsbrev 3. Trykket informasjon i spesielle tilfeller For ansatte og eksterne mottakere 1. Intranett/epost/interne nyhetsbrev 2. Trykket informasjon i spesielle tilfeller 3. Sosiale medier Løpende kommunikasjons- og kulturaktiviteter Nyhetsbrev (PDF) etter større hendelser, som styremøter og presentasjoner (eksempelvis i regi av OPAD, presentasjon av høringer; samfunnsoppdrag, strategi, ol.). Fra 2013 samordnet informasjonsstrøm på lifesciences.no, intranettet til UMB og NVH og institusjonenes nyhetsbrev. Hyppige nyhetsoppslag på lifesciences.no, fra 2013 samordnes dette med interne kommunikasjonskanaler på slik at mest mulig publiseres parallelt. Ett eller to allmøter avholdes første halvår Siste halvår 2013 tilpasses frekvensen behovet. Bli kjent med NMBU -artikler tilpasset ulike kanaler. Dette for å skape større forståelse om arbeid, forskning og undervisning ved dagens som blir med inn i NMBU. Administrativt samarbeid gjennom OPAD-prosjektet. Flere av OPAD-prosjektene kan vise til konstruktivt og godt samarbeid mellom medarbeidere ved de to institusjonene. Konkret samarbeid om å finne gode administrative løsninger for NMBU, skaper felles verdier og bygger broer mellom kolleger. Utarbeide kulturkalender for Sosiale tilstelninger som eksempelvis omvisning på UMB og NVH. Det har vært spesielle uke-revy arrangement for ansatte ved. Stemningen ved disse arrangementene har vært positiv, men oppslutningen har allikevel vært relativt moderat. Involvering av ansatte i utarbeiding av visuell og grafisk profilering. 3

4 Spesielle aktiviteter Personlig informasjon til alle ansatte ved årsskifte 2012/13 fra de tre styrene (fellesstyret, UMBs og NVHs styre). - hvordan skal vi styre i året som kommer og hva betyr det for deg. - knytte de ansatte til den nye organisasjonen. Opprette ubetjent informasjonsstand om NMBU på Campus Ås og NVH. - markere omrisset av bygninger i terrenget med perspektivtegninger - Stille ut modellen av de nye byggene på Campus Ås - nettkamera fra byggeplassen for å vise framdrift. Må avklares med Statsbygg. Parallelle nyhetssaker på lifesciences.no, umb.no og nvh.no med direktørene hver andre til tredje uke - (saken skal vise framdrift og betydning for NMBU) - vise betydning og eierskap til OPAD-prosessen - sikte mot dannelsen av NMBU og ikke nedleggelse av Markeringer med viktige samfunnstopper til stede vil bidra til å stadfeste betydningen av fusjonen. Opprettelsen av NMBU i statsråd. Folderen NMBU i et nøtteskall, nøkkelinformasjon om NMBU med alle som målgruppe. Følges opp med annen informasjon om NMBU. Utnytte merkedatoer og anledninger for markedsføring av NMBU internt og eksternt. Eksempelvis Vårkonferansen ved UMB og immatrikuleringen. Introduksjonsmøter og annen informasjon om NMBU for alle ansatte høsten Organisering, viktige rutiner, nøkkelinformasjon om NMBU, kontaktinformasjon. Din rolle i det nye universitetet. Hefte, trykk og pdf. Skape møteplasser som knytter administrativt ansatte, forskere og forskergrupper sammen for å stimulere til samarbeid både innen beslektede og tverrfaglige og flerfaglige områder. Avsette strategiske såkornmidler som stimulerer til forskerkontakt på tvers av de vedtatte fakultetsgrensene. Gjennom forskerkontakt og kontakt mellom instituttledere, bidra til at den vedtatte fakultetsstrukturen setter seg, eksempelvis starte arbeidet med de kommende fakultetenes forskningsstrategi. Planlegge en tydelig markering ved opprettelsen av NMBU (januar 2014). 4

5 Gjennomførte kulturaktiviteter Forskersamling om bioøkonomi. I mars 2012 ble det arrangert et fagseminar om bioøkonomi med økonomisk støtte fra LMD. Holmsbuseminaret samlet ca. 120 forskere fra UMB, NVH, Veterinærinstituttet, Nofima, Bioforsk, Skog og landskap og NILU. Forskersamling om akvakultur. I januar 2013 ble arrangert en forskersamling med akvakultur som tema. Arrangementet ble støttet økonomisk av FKD. Arrangementet samlet ca. 90 forskere fra UMB, NVH, Veterinærinstituttet, Nofima, NIVA og UiO. Soria Moria programmet. I perioden 2009 til 2012 ble det bevilget 2,7 millioner kroner fra Forskningsrådet samtidig som UMB, NVH og Veterinærinstituttet samlet bevilget tilsvarende beløp, for å stimulere til forskningssamarbeid mellom fagmiljøene ved de tre institusjonene. Det er blitt arrangert årlige forskersamlinger, Soria Moria seminarene, og det ble utlyst midler til forprosjekt, små pilotprosjekt og såkornmidler til nettverksbygging og prosjektsøknadsskriving. Soria-Moria samarbeidet har resultert i flere konkrete samarbeidsprosjekter. Kombinasjonen av forskersamlinger og mulighet for forskerne til å søke om små prosjektmidler og såkornmidler i fellesskap har hatt en svært god virkning på samarbeidsklimaet mellom fagmiljøene Om navn og akronymer Navn og akronymer brukes etter retningslinjene under inntil NMBU er etablert. NMBU og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet brukes i tale og skrift. NMBU får ikke noe styre før det blir opprettet. Fellesstyret for brukes inntil opprettelsen. lifesciences.no brukes om nettsidene og i e-postadressene til sekretariatet for fellesstyret. Domenet nmbu.no peker direkte videre til lifesciences.no. Ressurser Fellesstyret har kun et sekretariat til disposisjon. Det må være sammenfallende forståelse på UMB og NVH om nødvendigheten av fellesstyrets kommunikasjon, og hvordan denne gjennom 2013 overtar for kommunikasjonen fra de respektive institusjoner. Gjennomføringen av tidsplanen er avhengig av eksterne bidrag. 5

6 Tidsplan Gjennomføringen av tiltakene i tidsplanen er avhengig av eksterne ressurser i tillegg til kommunikasjonsressursene i sekretariatet. Dette er oppført som eksterne ressurser i planen. Behovet for eksterne ressurser vil variere gjennom året og omfanget med tiltaket. 6

7 Tiltak som allerede gjennomføres av sekretariatet, UMB og NVH i samarbeid. Tid Tiltak Ressurser Spesifikke mål Løpende Nyhetsbrev (PDF) etter større hendelser, som styremøter og presentasjoner (eksempelvis i regi av OPAD, presentasjon av høringer; samfunnsoppdrag, strategi, ol.). Fra 2013 samordnet informasjonsstrøm på lifesciences.no, intranettet til UMB og NVH og institusjonenes nyhetsbrev. Sekretarietet, Januar 2013 Ukentlige (minimum) nyhetsoppslag på lifesciences.no, fra 2013 samordnes dette med interne kommunikasjonskanaler på slik at mest mulig publiseres parallelt. Sekretarietet, Tiltak som vil bli gjennomført med ressurser som prioriterer til formålet. Omfang og gjennomføring utvikles i et samarbeid mellom NVH, UMB og sekretariatet. Tid Tiltak Ressurser Spesifikke mål Mars 2013, august 2013, (november 2013) Ett eller to allmøter avholdes første halvår Siste halvår 2013 tilpasses frekvensen behovet. Løpende, månedlig Bli kjent med NMBU - artikler tilpasset ulike kanaler. Mål: Skape forståelse om arbeid, forskning og undervisning ved dagens som blir med inn i NMBU. 7

8 Tid Tiltak Ressurser Spesifikke mål Årsskifte 2012/13 Personlig informasjon til alle ansatte ved fra de tre styrene (fellesstyret, UMBs og NVHs styre). Mål: Hvordan skal vi styre i året som kommer og hva betyr det for deg. Knytte de ansatte ved til den nye organisasjonen Februar 2013 Opprette ubetjent informasjonsstand om NMBU på Campus Ås med filial på NVH. Markere omrisset av bygninger i terrenget, sette opp plakter med perspektivtegninger Stille ut modellen av de nye byggene på Campus Ås Nettkamera fra byggeplassen for å vise framdrift. Må avklares med Statsbygg. Statsbygg, NVH og UMB Etter 22. november 2012, hver 2. til 3. uke Ukjent Mars 2013 Parallelle nyhetssaker på lifesciences.no, umb.no og nvh.no med direktørene hver andre til tredje uke (saken skal vise framdrift og betydning av NMBU). Opprettelsen av NMBU i statsråd. Folderen NMBU i et nøtteskall, nøkkelinformasjon om NMBU. Følges opp med annen informasjon om NMBU. Vise betydning og eierskap til fusjons- (generelt) og OPADprosessen (spesielt). Sikte mot dannelsen av NMBU og ikke nedleggelse av NVH og UMB Både for ekstern og intern bruk. 8

9 Tid Tiltak Ressurser Spesifikke mål Løpende Utnytte merkedatoer og anledninger for markedsføring av NMBU internt og eksternt. Eksempelvis Vårkonferansen ved UMB (mai 2013) og immatrikuleringene (august/september 2013). September 2013 Introduksjonsmøter og annen informasjon om NMBU for alle ansatte høsten Organisering, viktige rutiner, nøkkelinformasjon om NMBU, kontaktinformasjon. Din rolle i det nye universitetet. Hefte, trykk og pdf. Gi alle ansatte en varedeklarasjon på deres nye organisasjon, NMBU 9

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring Det vises til utsendelse av styrepapirer,

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Modum kommune

Kommunikasjonsplan. Modum kommune Kommunikasjonsplan Modum kommune 2013-2017 Forord Denne planen beskriver Modum kommunes mål og strategier innen kommunikasjon for perioden 2013-2017, samt mulige tiltak som kan gjennomføres. Kommunikasjonen

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Kjeller og Oslo 15. mars 2015 2 Arbeidsgruppen for vurdering av arbeidsmiljørisikoer

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer