Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013"

Transkript

1 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske plan for Sammen med årsplaner og beredskapsplan utgjør den NMHs styringsverktøy for kommunikasjon. Strategien tar opp i seg føringer fra Statens kommunikasjonspolitikk. Kommunikasjon er et strategisk virkemiddel på linje med økonomi og lovverk. For å nå høgskolens overordnede mål er det avgjørende at kommunikasjonsperspektiver integreres i arbeidsprosessene. NMH har høye ambisjoner og et kontinuerlig omstillingsbehov, og evnen til god kommunikasjon er avgjørende for å lykkes. Det forutsettes at det defineres gode, felles kommunikasjonstiltak i årsplanen for hvert enkelt år. Formålet med kommunikasjonsstrategien er blant annet å klargjøre hvilke mål og prinsipper som ligger til grunn for Musikkhøgskolens interne og eksterne kommunikasjon og informasjon. Med kommunikasjon menes her både enveis informasjon og toveis kommunikasjon rettet mot interne og eksterne målgrupper. Musikkhøgskolens interne målgrupper er medarbeiderne og studentene. Blant de viktigste eksterne målgruppene finner vi nasjonale og internasjonale studiesøkere og musikkutdanningsinstitusjoner, og norske myndigheter, kulturinstitusjoner, publikum, media og arbeidsgivere. Hovedutfordringer knyttet til kommunikasjon INTERNT En særskilt utfordring internt er de mange deltidsansatte ved Musikkhøgskolen. Det er vanskelig å nå disse, da de har begrensede muligheter til å holde seg orientert om skolens virksomhet gjennom sentrale informasjonskanaler. Kommunisering av endringer i studieplaner, studieorganisering og undervisningsopplegg krever derfor spesielle tiltak. Det kan også være vanskelig å få de deltidsansatte til å oppleve seg som ambassadører for NMH. Utenlandske studenter representerer en kommunikasjonsutfordring pga. at det meste av informasjonen foregår på norsk. Med det økende antallet ordinære utenlandske studenter og utvekslingsstudenter er det i perioden behov for å tilrettelegge for mer engelskspråklig informasjon. Nåværende studenter benytter en lang rekke ulike kanaler for å holde seg informert om plikter, rettigheter, muligheter og tilbud. Det er behov for å begrense antall kanaler overfor studentene og å systematisere bruken av de enkelte kanalene slik at man sikrer at budskapene kommer fram og at kommunikasjonen fungerer hensiktsmessig. Gode felles arenaer er viktig for formell og ikke minst uformell kommunikasjon mellom ansatte. Konkret er det behov for flere steder der ansatte kan møtes. Musikkhøgskolen har behov for flere felles prosesser som kan sikre felles virkelighetsforståelse og felles fremtidsbilde. EKSTERNT 1

2 Høgskolen har som ambisjon å være internasjonalt toneangivende, og må derfor bidra til å sette dagsorden i saker som angår NMHs virksomhet. Det er behov for å koordinere NMHs bruk av media, slik at arbeidet overfor mediene får større effekt, synlighet og gjennomslag. NMH pleier kontakt med myndigheter og politikere, men det er for liten grad av intern samhandling mht kommunikasjon overfor disse målgruppene. Konsertvirksomheten er helt sentral i NMHs formidlingsvirksomhet. Gjennom denne samfunnskontakten etablerer institusjonen særskilt gode relasjoner direkte med den enkelte publikummer og videre til etermedier og trykte medier, og potensialet for opprettholdelse og forbedring av omdømme overfor viktige grupper er stort. Utfordringen knyttet til dette er å profesjonalisere konsertvirksomheten og å gjøre konsertene mer kjent i høgskolens nærmeste omland, samt å skape oppmerksomhet i mediene om særskilt viktige konserter. UTFORDRINGER PÅ TVERS AV MÅLGRUPPER Det er behov for ytterligere styrking av Musikkhøgskolens omdømme overfor ulike målgrupper. Omdømme følger av relasjoner, og relasjoner følger av kommunikasjon. En forutsetning for styrket omdømme er at NMH framstår med en tydelig identitet som kommuniseres både internt og eksternt. Nettsidene er helt sentrale for de interne målgruppene, men de er også en av de viktige kanalene for vår kontakt med omverdenen. Det er viktig å strukturere, forme og legge til rette disse slik at de ivaretar de ulike målgruppenes behov. Overordnet mål for kommunikasjonsstrategien Det overordnede målet for kommunikasjonsstrategien er å bidra til å nå målene i Strategisk plan. Verdier og prinsipper Strategisk plan definerer noen verdier som skal kjennetegne virksomheten ved høgskolen. Disse verdiene skal også prege NMHs kommunikasjon, blant annet i markedsførings- og profileringssammenheng og i NMHs visuelle profil. Norges musikkhøgskole har en kompleks virksomhet hvor ulike verdier må håndteres samtidig og avveies i forhold til hverandre. Dette illustreres av måten NMHs verdier framstilles på som verdipar som er komplementære, men som samtidig står i et spenningsforhold til hverandre. Kommunikasjonen internt og eksternt skal bygge på disse verdiene og baseres på en forståelse av dette spenningsforholdet. Åpen men kvalitetsbevisst Ambisiøs - men lyttende Dristig men troverdig Nyskapende men tradisjonsbevisst Bevegelig og bevegende Disse verdiene er i stor grad i tråd med prinsippene for statens kommunikasjonspolitikk: 2

3 Åpenhet: I sin kommunikasjon med innbyggerne skal staten være åpen, tydelig og tilgjengelig Medvirkning: Staten skal ta berørte innbyggere med på råd og involvere dem i utforming av politikk og tjenester Nå alle: Staten skal sørge for at relevant informasjon når fram til alle berørte Aktiv: Staten skal aktivt og i tide gi informasjon om rettigheter, plikter og muligheter Helhet: Statlig kommunikasjon skal oppleves enhetlig og samordnet Kommunikasjonsmål NMH skal ha god intern kommunikasjon kjennetegnet av åpenhet og dialog NMH skal fremstå samordnet og koordinert i sin kommunikasjon NMH skal informere aktivt og nå brukere med relevant informasjon NMH skal ha en tydelig profil NMH skal videreutvikle dialogen med samfunnet God intern kommunikasjon Forankre NMHs mål, strategier og prioriteringer gjennom god intern kommunikasjon. Både fysiske møteplasser og elektroniske kanaler må tas i bruk. Forbedre informasjonsflyten og samhandlingen mellom ledelse, ansatte og studenter, slik at relevant informasjon når alle berørte Utvikle NMHs nettsider til å bli både den foretrukne plattformen for informasjon og kommunikasjon internt og samtidig et sentralt verktøy for de ansattes arbeid Videreutvikle en organisasjonskultur basert på høgskolens verdier, og som er inkluderende og motiverende. Samordnet og koordinert kommunikasjon Sikre klar og tydelig muntlig og skriftlig informasjon og kommunikasjon overfor alle aktuelle målgrupper Bidra til å skape felles virkelighetsforståelse Fremstå med felles budskap Bestrebe oss på å samordne vår kommunikasjon med andre aktører og samarbeidspartnere NMH skal informere aktivt og nå brukere med relevant informasjon Videreutvikle nettsidene til å bli sentralt verktøy og den viktigste informasjons- og kommunikasjonskanalen mellom brukerne og NMH. Utvikle og oppdatere oversiktlige og brukervennlige nettsider på engelsk på alle nivåer. Regelmessig oppdatere engelskspråklig generell brosjyre for NMHs virksomhet. Ta i bruk relevante sosiale medier i informasjons- og formidlingsvirksomheten 3

4 Måle og evaluere brukernes og publikums informasjonsbehov gjennom målinger og analyser. På bakgrunn av målingene/evalueringene defineres nye tiltak og handlingsplaner for det påfølgende år. Tydelig profilering Profilere Høgskolens store fortrinn: de beste fasiliteter, åpenhet med hensyn til estetiske uttrykk, god utdanningskvalitet Profilere gode lærere og gode studenter, også tidligere studenter Ha et oppsøkende og åpent forhold til mediene, også når mediene er kritiske. Opparbeide gode kontakter i prioriterte medier Bruke nasjonale og internasjonale markeringer og arrangementer bevisst i internasjonal profilering av NMH Utnytte konserter, konferanser, forskerkurs, workshops og seminarer i profileringsøyemed Utvikle Musikkhøgskolens visuelle profil slik at den ivaretar visjon og verdier og skaper et tydelig, samordnet og enhetlig inntrykk Bred samfunnskontakt Utvide samarbeidet med offentlige og private organisasjoner og virksomheter Legge til rette for at studenter og ansatte kan delta i en åpen og opplyst offentlig samtale Videreutvikle NMH som arena for debatt og dialog om musikk og musikkfaglige spørsmål Roller og ansvar Det er et lederansvar å følge opp kommunikasjonsstrategien og å sette statens kommunikasjonspolitikk ut i livet, og topplederne har et særskilt ansvar. Lederne har ansvar for at kommunikasjon og informasjon blir brukt på en profesjonell og etisk forsvarlig måte både internt og eksternt, for å fremme virksomhetens mål og aktivitet. Lederne skal sikre at kommunikasjonsstrategien og statens kommunikasjonspolitikk er godt kjent og at disse etterleves. Rektor og direktør må sørge for at ledere på alle nivåer, saksbehandlere og førstelinjen har nødvendig kompetanse som sikrer høy kvalitet på kommunikasjonsarbeidet. Faglige og administrative mellomledere har hovedansvar for informasjon innenfor sine ansvarsområder. Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt har hovedansvar for kommunikasjonsstrategien. Seksjonen har videre ansvar for å gjennomføre halvårlige møter med ledelsen knyttet til oppfølging av strategien. Den er rådgiver i kommunikasjonsfaglige spørsmål, også mht. sikring av kompetanse blant ansatte med et særlig kommunikasjonsansvar. Kommunikasjonsseksjonen har ansvar for nettsidene og forvaltningen av NMHs visuelle profil. Alle medarbeidere har ansvar for aktivt å tilegne seg informasjon og dele informasjon, slik at høgskolens virksomhet blir presentert for både interne og eksterne målgrupper på en helhetlig og god måte. 4

5 Prinsipper for kommunikasjon All kommunikasjon skal bygge på idealet om toveis kommunikasjon i flest mulige kanaler. Mht. informasjon om interne prosesser skal denne: være oppdatert og lett tilgjengelig for alle målgrupper være tydelig og kontinuerlig nå berørte parter først og så tidlig som mulig nå ansatte før eventuell informasjon gis gjennom media, så sant det er mulig være konkret, relevant og gis jevnlig, men samtidig slik at informasjonsoverflod unngås NMH og media Medienes rolle Mediene retter et kritisk blikk mot alt det offentlige holder på med og de formidler informasjon som de antar at deres målgrupper er interessert i. Vi skal være godt forberedt på å håndtere negative saker som vil komme i mediene. Retningslinjer for mediekontakt Vi er imøtekommende, åpne og offensive ved alle henvendelser fra mediene. Vi møter alle journalister med respekt og sørger for at de får raskt svar når de spør. Vi imøtegår feilaktige påstander og forebygger framtidige feil ved å ta kontakt med den aktuelle journalisten og påpeke faktafeil. Ledelsen må være samkjørt før det snakkes med media. Som hovedregel er det rektor eller direktør som snakker med media på vegne av NMH, se nedenfor om roller. Alle medarbeidere står fritt til å uttale seg til media. Ansatte skal vise skjønn ved kontakt med media. Ansatte som uttaler seg på egne vegne, skal gjøre det tydelig overfor journalisten om at de snakker på vegne av seg selv og ikke som representant for NMH. Ytringsfriheten må veies mot hensynet til lojalitetsplikten. Roller for mediekontakt ved NMH Rektor er høgskolens fremste representant overfor media. Direktøren svarer for spørsmål knyttet til høgskolens økonomi og formuesforvaltning. Kommunikasjonssjefen er initiativtaker og pådriver for arbeidet mot alle medier, og er ansvarlig for oppbygging av gode relasjoner til mediene og for innsalg av saker. Kommunikasjonssjefen er videre initiativtaker overfor fagmiljøer internt, for å sikre synliggjøring av høgskolens virksomhet. I samarbeid med ledelsen har vedkommende ansvar for å definere de mest risikofylte, brennbare og viktige sakene ved høgskolen, og for at medieoppslag blir vurdert og eventuelt fulgt opp. Kommunikasjonssjefen er talsperson i saker som faller mellom rektor, direktør og andre seksjonsledere. Seksjonsledere: Ansvar for å svare på spørsmål innenfor sine ansvarsområder. Faglig ansatte: Ansvar for å svare på spørsmål fra mediene innen eget fagområde og for å delta i samfunnsdebatten innenfor sitt fagområde. Alle faglig ansatte bør holde kommunikasjonsseksjonen orientert om mediekontakt og medieoppslag. 5

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Innhold 1. Målsetninger... 2 1.1. Innledning... 2 1.2. Kommunikasjonsmål... 2 1.3. Kommunikasjonsprinsipper... 2 2. Strategier... 3 2.1. Strategisk kommunikasjonsplanlegging...

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN STRATEGISK INFORMASJONSPLAN 2007 2010 1 Innhold: 1. Mål for Informasjon i Rana kommune Side 3. 2. Strategiske utfordringer Side 4. 2.1. Krav om brukerdialog 2.2. Krav om tilgjengelighet og kommunikasjon.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Vedtatt av Skaun kommunestyre 06.02.14 Innhold INNLEDNING... 3 Kommunikasjon i kommunen hvordan og hvorfor?... 3 Hva er informasjon og kommunikasjon?... 3 Hva bygger vi

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 1.1 Innledning/bakgrunn NAFOs kommunikasjon er et strategisk verktøy for å styrke og bevare NAFOs posisjon som en ledende aktør i arbeidet for å integrere akupunktur i det norske

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Kommunikasjonstrategi

Kommunikasjonstrategi Vedtatt sak 84/2014 Kommunikasjonstrategi Det frivillige Skyttervesen (DFS) Innledning Skytterstyret vedtok i sak 35/2014 en ny omdømme- og merkevarestrategi. Ut fra konklusjonene i omdømme- og merkevarestrategien,

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Vedtatt i styremøte 11.04.2011

Vedtatt i styremøte 11.04.2011 Vedtatt i styremøte 11.04.2011 Organisasjonsstrategi for NOKUT 2011 2014 1. Innledning NOKUT har de siste årene fått et bredere mandat og flere oppgaver, samtidig som etterspørselen etter våre tjenester

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer