UTKAST HØRINGSSVAR FRA FELLESADMINISTRASJONEN (FA) UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTKAST HØRINGSSVAR FRA FELLESADMINISTRASJONEN (FA) UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING"

Transkript

1 Notat Dato: Saksnr./arkivnr.: 14/05865 Til: Fra: Fellesadministrasjonen (FA) UTKAST HØRINGSSVAR FRA FELLESADMINISTRASJONEN (FA) UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Spørsmål 1: Om forslagene til organisasjonsdesign bidrar til realisering av strategi 2020 og nasjonale utdannings- og forskningspolitiske føringer: Ja, i tråd med forslaget om enhetlig ledelse: - HiOAs samfunnsrelevans i utdanningene må værende førende i veien frem til å bli et profesjonsuniversitet 1. Til forskjell fra et tradisjonelt disiplinrettet universitet der grunnforskningens kår må veie tungt, bør den arbeidslivsrettede forskningen ta en større plass hos HiOA. Ideen om å se utdanning, forskning og arbeidslivsrelevans i tydelig sammenheng er derfor et godt grep for å bygge opp under HiOAs målsetning om å bli et «profesjonsuniversitet». Dette fordrer samtidig at det etablereres formaliserte mekanismer som bygger opp under denne ideen. - HiOA når i dag ikke de målene vi har satt oss. En ny organisasjonsdesign må tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og realisering av vedtatte ambisjoner på alle områder. Dette gjelder både behovet for ledelse: en tydeliggjøring av myndighet og ansvar, og for medarbeiderskap: tydeliggjøring av roller og felles ansvar for kommunikasjon og samhandling vertikalt og horisontalt. Enkelte forhold trekkes fram som underkommunisert i rapporten: 1 Det har kommet en bemerkning om bruken av «arbeidslivstilknytning» vs. profesjon/profesjonsuniversitet og at det er viktig å være konsekvent i begrepsbruken for å unngå uenighet. Høgskolen i Oslo og Akershus Postadresse: PB. 4 St. Olavsplass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 46. Telefon: ,

2 Forståelsen av administrasjonen fremstår noe forenklet. NIFU gir ikke en tilstrekkelig tydelig beskrivelse av administrasjonens rolle, selvforståelse eller hvilken betydning administrasjonen har, ei eller bør ha, i HiOAs organisasjon. I vurderingen av organisasjonsdesign er det også nødvendig å vurdere muligheten for bedre samhandling mellom ulike administrative enheter, både internt i FA og mellom FA og fakulteter. Dette inkluderer rolleavklaring både i FA og på fakultet og mellom FA og fakulteter. Endrede styringsprosesser påvirker i første rekke ledere og administrasjon, og i mindre grad den enkelte UF-tilsatte. Det er derfor viktig å ha en grundig refleksjon over effektene på ledere og administrasjon, og om dette bidrar til bedre gjennomføring av Strategi2020. Mange av enhetene i FA peker på det er en utfordring ved HiOA at det ikke god nok sammenheng mellom vedtak i styret til tiltak og resultater ned på instituttnivå. En ny organisasjonsdesign må tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og realisering av vedtatte ambisjoner på alle områder. Se også svar på spm. 3. Spørsmål 2: Om NIFUs prinsipper som ligger til grunn for forslagene er de mest hensiktsmessige føringene for en eventuell organisasjonsendring: Det er ingen større innvendinger til prinsippene, bortsett fra at ledelsesperspektivet er svakt ivaretatt i rapporten. Dette er viktig for gjennomføringsevne- og kraft i organisasjonen, og legges derfor inn som et eget premiss. Det er bred støtte til at arbeidslivsorientering skal være førende. Samtidig pekes det på at det er viktig at institusjonen avklarer om utdanning av kandidatene skal ha en tydeligere forskningsbasert basis, praktisk profesjonsopplæring eller begge deler. Det har imidlertid kommet enkelte kommentarer til prinsippene: Prinsipp 1: Krever at HiOA sikrer at vi integrerer forskning og undervisning med arbeidsliv/profesjonsaspektet og har et tett samspill med samfunns- og næringsliv. Dersom HiOA skal bidra til å være i forkant av fremtidens arbeidsliv krever det profesjonalisering og kvalitet i alle ledd (kompetanseutvikling og rekruttering) Prinsipp 2: Prinsippet bør være eksplisitt på at styringslinjer og beslutningsprosesser må både forenkles så vel som tydeliggjøres og vektlegge mulighet for ledelse. Forenklingen må oppnås ved en tydeliggjøring av ansvar og myndighet, roller og mandater, mellom ledere og mellom ledelse og råd og utvalg. Strategisk høgskoleutvalg ser ut til å stå i strid med dette prinsippet. En forenkling er viktig for å sikre gjennomføringsevne- og kraft. Når man vektlegger behovet for å avklare myndighet og ansvar er det med et formål: som organisasjon ha evne til å gjennomføre de tiltak og planer som er blitt vedtatt. Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 Prinsipp 3: Samme som prinsipp 2. I tillegg er det fra flere av enhetene meldt inn at organisasjonsdesignet også må legge til rette for bedre samhandling mellom administrative enheter og administrative nivåer, i tillegg mellom fag og administrasjon og fag og fag. Det uttrykkes en viss frustrasjon over at det virker som det er en svak forbindelse mellom det som besluttes sentralt og hva som settes i verk på fakultets- og instituttnivå. Gjennomgående pekes det på at dette kan knyttes til utydelighet i rolle- og myndighetsfordeling og mangel på tydelig ansvar for gjennomføring og implementering. Felles ledermøte for rektorat, dekaner og administrative direktører trekkes fram som et viktig virkemiddel. Prinsipp 4: Fordrer en økning i presisjon av skriftlighet, samt økt kvalitet i prosessene for informasjonsdeling. Felles ledermøte med prorektorer, dekaner og direktører trekkes fram som viktig for forbedret koordinering. Prinsipp 5: Ledelse. Gjennomføringsevne- og kraft i organisasjonen er betinget av god ledelse og medarbeiderskap. Det er dessuten viktig å ha en tydelighet rundt ansvar og myndighet mellom ledere, og mellom ledelse og råd- og utvalg. I tillegg ønsker man å spille inn behovet for innovative miljøer som et viktig prinsipp. Det innebærer mer matriseorganisering, prosjektjobbing og nettverk, samt god tverrfaglig kompetanse og endringskompetanse.i tillegg må man sikre muligheter for hospitering internt og eksternt, rotasjon i stillinger og permisjon. Spørsmål 3: Om foreslåtte styringslinjer og beslutningsstruktur herunder alternativene til delt eller enhetlig ledelse, samt rollefordelingen mellom nivåene i organisasjonen, bidrar til å sikre handlekraft på riktig nivå i organisasjonen: - FA vil understreke at beslutningen om organisasjonsstruktur for HiOA må styret vurdere hvilken struktur som best ivaretar HiOAs samfunnsoppdrag og posisjon i universitets- og høgskolesektoren. I tråd med konklusjonene i NIFUs evalueringsrapport er derfor noe av det viktigste i valget av organisasjonsmodell å få på plass en struktur som fremmer tydelig ansvar hos beslutningstakere. Det innebærer en tydeliggjøring styrets rolle som godkjenner av strategisk retning og kontroll av at strategien gjennomføres som planlagt samt ledelsens ansvar for å initiere strategiske prosesser og implementere strategien. I tillegg krever det en klar beskrivelse av de ulike enhetenes operative rolle, ansvar og myndighet, f.eks. når det kommer til rektors ledermøte eller utvalgenes mandat. - Enhetene i FA er overveiende kritiske til forslaget om et Strategisk utvalg, selv om det merkes at et felles fora kan være positivt for kommunikasjon og koordinering og at utvalget kan ha en rådgivende rolle. Argumentene mot et slikt utvalg inkluderer: Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 - Sammenblanding av to ønskede prinsipper: demokratisk representasjon og strategisk gjennomføringsevne - Demokratisk representasjon ivaretas bedre gjennom andre fora, og er regulert gjennom Hovedavtalen A. Strategisk gjennomføringsevne ivaretas av høgskolestyret og rektors ledergruppe, inklusive dekaner B. Utvalget vil kunne fragmentere lederes ansvar og myndighet, styringslinjer og beslutningsprosesser A. Utvalgets sammensetning og størrelse gjør møtegjennomføringen svært krevende, og vil kunne føre til lav kvalitet på møtets tiltenkte gevinster A. Medlemmenes rolle er uklar: velges eller utpekes? Hvem representerer de? A. Legger til rette for økt politisering av organisasjonen A. Utredningstillatelsen er en dårlig ide. Idéen gammeldags i sin tilnærming til utredninger, saksforberedelse og hvordan beslutninger fattes for å få økt strategisk kapasitet og gjennomføringsevne. Utvalgets rolle vil bære preg av å være et rødpennsutvalg. Det bør heller etableres systemer og kompetanse på riktig nivå slik at vurderingene skjer på riktig nivå og enhet. De overordnede strategiske beslutningene bør fattes på et opplyst grunnlag av rektor etter diskusjoner i rektors ledermøte eller i høgskolestyret. Som prinsipp bør beslutninger tas på nærmest( lavest ) mulig effektive nivå. Enhetene i FA er også overveiende for enhetlig ledelse og det pekes på at enhetlig ledelse vil kunne styrke fokuset på HiOAs kjerneoppgaver og vil gjøre beslutningsprosess og myndighet klarere og mer effektiv. Det er også stor støtte for at prorektorene kan ha en samlet ansvar for fag og administrasjon, da må disse også tilsettes. Flere peker dette også kan bidra til klarere beslutningslinjer da det tydeliggjør hvem som har det overordnede ansvaret. Om man allikevel beholder valgt ledelse er det viktig å sikre bedre faglig-administrativ samhandling og nødvendige organisatoriske endringer også med denne formen. Ekstern styreleder a. I tråd med prinsippet om arbeidslivsorientering b. Øker strategisk gjennomføringsevne: viktig sparringspartner for rektor, tydeligere rolle for rektor (daglig ledelse). Gir også styret en mer uavhengig posisjon i og med at man unngår rektors dobbeltrolle. Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 c. HiOA bør ha styreleder med god kjennskap til både akademias verdier og virksomhet, så vel som HiOAs profesjoner - Rektor o Tilsatt, som følge av argument om ekstern styreleder (UH-loven) ikke eksplisitt mål i seg selv. Om rektor tilsettes bør også prorektorene tilsettes, ikke utpekes. o Rekrutteringsgrunnlaget bør være førende for hvilken ordning man skal ha. Å lede en kunnskapsorganisasjon med 2000 ansatte, studenter og omsetning på om lag 2 milliarder kroner krever erfaring med ledelse innen store og komplekse kunnskapsorganisasjoner, særlig når rektor ved en overgang til enhetlig ledelse vil overta høgskoledirektørens ansvars- og myndighetsområde og også ha som hovedoppgave å ivareta høgskolens interesser ovenfor samarbeidspartnere og Kunnskapsdepartementet. Vedkommende bør ha førstestillingkompetanse for å sikre den faglige legitimiteten. o Om rektor fortsatt velges kan det være mest hensiktsmessig med kun én prorektor/viserektor som kan fungere som rektors stedfortreder. o Rektor bør selv få ta stilling til hvorvidt det skal opprettes en strategisk stab for rektor, uavhengig av modell. - Enhetlig ledelse må fullføres o Høgskoledirektøren bortfaller. Prorektorene gis formelt lederansvar for fagnær administrasjon og strategiske prosesser: studie, FoU og innovasjon. Dette innebærer at studiedirektøren rapporterer til prorektor for utdanning, mens stillingen som forskningsdirektør faller bort. I tillegg må det tas stilling til organisatorisk plassering av bibliotek- læringssenter. Det er støtte til å fortsatt ha to administrative direktører med hvert sitt ansvarsområde og at disse sitter som en del av toppledergruppen (eks: IT, eiendom og økonomi og HR, organisasjonskultur samt samfunnskontakt og kommunikasjon ). For å styrke den eksterne virksomheten som politisk lobbyarbeid og profilering av høgskolen bør kommunikasjonsdirektøren møte i rektors ledemøte selv om avdelingen plasseres under en av de to administrative enhetene. o Et viktig premiss er at man følger samme styringsprinsipp på fakultetsnivå som på institusjonsnivå, blant annet for å styrke arbeidslivstilknytningen. På fakultetene bør også Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

6 stillingene som prodekaner derfor lyses ut eksternt og slik komme på linje med dekaner, instituttledere og studieledere. o FA mener generelt at en ved overgang til enhetlig ledelse må jobbe videre med oppgavefordelingen vertikalt og horisontalt i organsasjonen. Dette er et arbeid som har pågått siden fusjonen og som enda ikke er i havn. o I tillegget til høringsbrevet vises 2 forslag til plassering av økonomifunksjonen, knyttet opp mot henholdsvis infrastruktur og organisasjon (SK og HR). Økonomiavdelingen mener at avdelingen bør være knyttet opp mot infrastruktur, særlig fordi det i fremtiden vil være store økonomiske utfordringer knyttet til infrastruktur, og det vil være viktig med det tett samarbeid mellom økonomi og infrastruktur. Det vil imidlertid også være økonomiske utfordringer knyttet lønnsandelen av budsjettet, blant annet i forbindelse med målsetningen om en økt førstestillingsandel og med det økte lønnskostnader. o Avdeling SK mener at de bør fortsette med kommunikasjonsdirektør i rektors ledermøte. Strategisk kommunikasjonsarbeid og særskilt samfunnskontakt er et toppledelsesansvar. Utfordringen i dag er nettopp at denne type spørsmål diskuteres i den ledergruppen hvor de som skal arbeide med det ikke deltar. SK har funksjoner som server hele organisasjonen generelt og ledelsen særskilt, både strategisk og operativt. Hvis forslaget som legges frem kun inneholder to bokser bør prinsippet «sammenheng mellom områder» være førende, og ikke størrelse. Avdelingen ser klare fordeler med tettere kobling til HR blant annet internkommunikasjon, identitets- og kulturbygging. Avdelingen frykter samtidig at for mange avdelinger i en boks vil gjøre at kommunikasjon drukner representert i en ledergruppe hvor øverste SK leder vil ha for mange øvrige ansvarsområder o Avd. STU svarer at de ser at det kan være fordeler ved å sortere under den faglige linjen og under prorektor for utdanning. Det er imidlertid et ønske om en sterkere kobling mellom FoU og Utdanning noe som taler for at disse grupperingene bør jobbe tettere sammen. For å kunne oppnå god effekt av organisering av STU under prorektor for utdanning bør organiseringen av det studieadministrative personalet speiles i fakultetenes organisering, slik at linjen går uavbrutt og sikrer en bedre gjennomføringskraft enn det man har i dag. Det innebærer at seksjonssjefene for studieadministrasjon på fakultet rapporterer til prodekan for utdanning. Høgskolen i Oslo og Akershus side 6

7 - Rektors ledermøte o Bør bestå av: rektor, prorektorer, dekaner, direktører. En vellykket endring i prorektors roller fordrer en annen sammensetning av FA enn i dag, jf. pkt. C,c over. o Dekanene vil få råd fra instituttledere og fakultetsadministrasjonen, som viderebringes i rektors ledermøte. - Sentrale utvalg o Studie- og FoU-utvalgenes funksjonsområder bør videreføres, men internasjonalt utvalg bør legges ned og virksomheten integreres i FoU og studier. Det opprettes ikke et strategisk høgskoleutvalg. o Beholdes utvalgene i nåværende form, bør uansett mandat og arbeidsmåte endres i tråd med prinsippene om økt samhandling og arbeidslivsorientering slik at utvalgene fungerer som strategisk støtte til ledelsen, i tråd med NIFUs anbefalinger. Eksempelvis kan man legge inn et krav om ett fellesmøte per semester og økt ekstern deltakelse. Det bør også vurderes om flere forberedte saker kan spilles inn fra fakultetene til de sentrale utvalgene. De mest strategiske funksjonene bør legges til rektors ledermøte, mens administrasjonen i større grad overtar mer saksbehandlingsorienterte prosesser. Dette for å hindre at utvalgene bruker tid på å korrigere dokumenter (rødpennsutvalg), og heller fokuserer på helhetlig utvikling. o Ph.d.-utvalget behandler per i dag langt mer begrenset antall saker, og det kan derfor være hensiktsmessig at høgskolen beholder et slikt utvalg på et sentralt nivå. NIFUs forslag om å flytte mer saksbehandling fra utvalgene til administrasjonen støttes, og studieutvalget (dersom videreført) skal være rådgivende for høgskoleledelsen. - Fakultets- og instituttnivået o Fakultetenes ansvar for studieprogrammene må veies opp mot behovet for helhetlig utvikling av studieporteføljen på institusjonsnivå. FA mener at man må skille mellom etablering av nye studier og godkjenning av studienes planer (program- og emneplaner). Det strategiske ansvaret for utviklingen av studieporteføljen og styringen av denne må ligge til styret. Dette innebærer at vedtak om etablering og nedlegging av hele studier Høgskolen i Oslo og Akershus side 7

8 fortsatt må ligge til styret. Studieadministrasjonens rolle i FA bør fortsatt være, i samarbeid med fakultetene, å fremskaffe og utarbeide nødvendig kunnskapsgrunnlag og analyser for at styret skal kunne fatte vedtak om porteføljens videre utvikling. Godkjenning av program- og emneplaner på master bør delegeres til fakultetsnivået innenfor de områder der det er et doktorgradsstudium. Dagens prosess med kontroll av programplaner for master har gjennom arbeidet med Fornyelse av studieadministrasjonen vist seg å være en tungvint prosess som bærer preg av unødvendig kontroll og rapportering. Ved å delegere myndigheten for program- og emneplaner på master til fakultetene, høyner man tillitsnivået mellom UF-personale og studieadministrativt tilsatte på fakultet, og FA man reduserer graden av «vi» og «dem (i FA)» - identiteter i organisasjonen. Det er i tillegg vanskelig å se for seg hvordan institusjonsnivået skal kunne ha kvalitet i prosessene rundt å vurdere et detaljert faglig innhold i emne- og programplaner. I tillegg er det ikke innlysende hvorfor fakultetene skal kunne godkjenne for bachelornivået men ikke for master. For de områder der det ikke er doktorgradsstudium, må nye mastergradsstudier godkjennes av NOKUT. For disse foreslås det at kvalitetssikringen ivaretas på institusjonsnivå. o Styrevedtaket om administrativ organisering fra mars 2011, legger ansvaret for å finne gode modeller for administrativ støtte til instituttene til fakultetene. Dette må videreføres, noe som også NIFU anbefaler. Tilbakemeldingene viser imildertid at her er det fortsatt en del ugjort, så dette arbeidet må intensiveres for å finne gode løsninger. Spørsmål 4: Om forslagene bidrar til styrket samspill mellom fag og administrasjon, både vertikalt og horisontalt i institusjonen: En klargjøring av fordelingen av ansvar og roller vil kunne gi grunnlag for bedre koordinering og kommunikasjon. Følgende tiltak vil styrke samspill: - Om rektors ledergruppe inkluderer dekanene (både horisontalt og vertikalt helhetlig ansvar for HiOA) og at det er felles ledermøte hvor også direktørene deltar. Høgskolen i Oslo og Akershus side 8

9 - Dersom prorektorer får ansvar for å lede de fagnære administrative avdelingene i FA (styrker samspillet vertikalt i FA, vil kunne ha positiv effekt på FAs forhold til fakultetene ved at legitimiteten og kvalitet i FA heves) - En bedre rolleavklaring på fakultetsnivå og mellom hva som bestemmes av den sentrale ledelsen og hva som bestemmes fakultetsnivå. En tydeliggjøring av styringslinjer og beslutningsprosesser. Tilsvarende mellom fakultets- og instituttnivå. - Dersom prinsippet om arbeidslivsorientering tas på alvor, har støtte og forankres i hele organisasjonen, blant annet gjennom større ekstern representasjon. Vil ikke styrke samspill: - Strategisk høyskoleutvalg 1. Fortsatt delt ledelse 1. Skille rektors ledergruppe fra dekanmøtet 1. Utydelige roller for prorektorene Spørsmål 5: Om høgskolens profil og egenart kommuniseres bedre utad med NIFUs prinsipper og hovedgrep (i kapittel 2) og forslaget om arbeidslivsorientering: Arbeidslivsorientering spisser profil og kan bidra til profilering og økt rekruttering av både studenter og ansatte. Gitt NIFUs dokumentasjon fordrer dette at man følger opp konkrete grep i organisasjonen: 1. Forskningsgruppene må innrettes mot utdanningsområdene. 1. Økt grad av ekstern representasjon fra HiOAs utdanningsområder i styrer og utvalg. 1. Prioritere HiOAs alumnisatsing. 1. Sammenhengen blir tydeligere dersom studie- og forskningsledere er inkludert i beslutningsstrukturen. Spørsmål 6: Om NIFUs forslag bidrar til helhetlig utvikling av HIOA, og at målene kan nås gjennom institusjonell styring og ledelse av virksomheten: Deler av grepene som foreslås kan bidra til helhetlig utvikling, men det er sannsynligvis ikke enkle årsaksforhold her. Det er vanskelig å se hvordan institusjonens mål skal oppnås uten institusjonell styring og Høgskolen i Oslo og Akershus side 9

10 ledelse. Forslaget om å profilere seg som et arbeidslivsuniversitet synes å være godt mottatt og bør ha noen konsekvenser for hvordan eksterne trekkes i strategiske utvalg mm. Dekaner og direktører må være inkludert i rektors ledergruppe for å oppnå helhetlig koordinering, styring og ledelse. Spørsmål 7: Hvilke av forslagene er det viktigst at HiOA prioriterer å få vedtatt og gjøre noe med: 1. En ny organisasjonsstruktur må tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og realisering av vedtatte ambisjoner på alle områder. Dette ivaretas gjennom god ledelse og medarbeiderskap, en tydeliggjøring av myndighet og ansvar, tydeliggjøring av roller og felles ansvar for kommunikasjon og samhandling vertikalt og horisontalt. Enhetlig ledelse er et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. 1. Bedre faglig og administrative styringslinjer og beslutningsprosesser og koordinering mellom disse, i tråd med våre forslag om enhetlig ledelse, vesentlige endringer i pro-rektorenes rolle, Fellesadministrasjonens sammensetning og rolle og felles ledermøte. 1. Tydeliggjøre ansvar og myndighet, og forbedre kommunikasjonen av dette for å sikre økt gjennomføringskraft i organisasjonen. Samsvar mellom makt og myndighet må tydeliggjøres og man må få på plass tydelige og enhetlige strukturer. 1. Følge opp prinsippet om arbeidslivsorientering, og styrke den eksterne tilknytningen. Dette er også en god oppfølging av Horisont 2020 og Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Høgskolen i Oslo og Akershus side 10

Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering

Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering Notat Dato: Saksnr./arkivnr.: 14/05865 (Public 360) Til: Sekretariatet Fra: Akademikerne Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering

Detaljer

Notat HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

Notat HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 07.10.2014 Saks Saksnr./arkivnr.: 2013/4726 (ephorte) ssaksbeh: Tormod A Furuseth/Kari Kjenndalen Til: Ellinor D Kasahara Kopi: Anne E. Wedø, Torbjørn Larsen Fra: FoUseksjonen ved Morten Irgens

Detaljer

HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 10.10.14 Saksnr./arkivnr.: 2013/4726 (ephorte) Til: Sekretariatet for Underveisevalueringen, underveis-prosjektet@hioa.no Fra: Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

Ny modell ny virkelighet?

Ny modell ny virkelighet? 25.06.2015 Ny modell ny virkelighet? Anne Christel Johnsgaard Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret vedtar

Detaljer

LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen

LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen Notat Dato: 01.09.15 Saksnr./arkivnr.: saksnr 14/05865 Til: Underveisprosjektet LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen I høringsnotatet bes høringsinstansene

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 04.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret vedtar

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG - UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING VED HIOA

HØRINGSSVAR FRA FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG - UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING VED HIOA Notat Dato: 13.11.2014 Saksnr./arkivnr.: SAM sak 32/14, 2013/4726 (ephorte),14/05865 (360) Til: Sekretariatet for Underveisevalueringen, underveis-prosjektet@hioa.no Fra: Fakultetsstyret, Fakultet for

Detaljer

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Til høringsinstansene ved HiOA - Fakultetene - Sentrene (SPS og SVA) - Avdelinger i Fellesadministrasjonen - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet Dato 03.09.2014 Vår ref.:

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte!

Velkommen til informasjonsmøte! Velkommen til informasjonsmøte! Underveisevaluering August 2014 16.09.2014 Underveisevaluering - agenda Velkommen ved Ann Elisabeth Wedø Hvor er vi i prosessen, høringsprosess og styrevedtak ved prosjektledelsen

Detaljer

Underveisevaluering. Instituttlederforum

Underveisevaluering. Instituttlederforum Underveisevaluering Instituttlederforum 17.09.14 16.09. Agenda 1. Vedtatte høringsspørsmål og videre prosess ved Ann Elisabeth 2. NIFU presentasjon med fokus på instituttnivå, og råd og utvalg ved Kyrre

Detaljer

16. APRIL 2015. Informasjonsmøte FA. 14.04 2015 Oppfølging av styrevedtak om Underveisevaluering

16. APRIL 2015. Informasjonsmøte FA. 14.04 2015 Oppfølging av styrevedtak om Underveisevaluering 16. APRIL 2015 Informasjonsmøte FA 14.04 2015 Oppfølging av styrevedtak om Underveisevaluering Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15

Detaljer

Notat. Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi, kunst og design(tkd) om prodekan i ny ledelsesmodell. Innledning

Notat. Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi, kunst og design(tkd) om prodekan i ny ledelsesmodell. Innledning Notat Dato: 05.11.2015 Saksnr./arkivnr.: 14/05865 Til: Underveis-prosjektet@hioa.no Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi, kunst og design(tkd) om prodekan i ny ledelsesmodell Innledning Det vises

Detaljer

HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 12.11.2014 Saksnr./arkivnr.: 14/05865 Til: Sekretariatet for Underveisevalueringen, underveis-prosjektet@hioa.no Fra: Fakultet for helsefag HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG

Detaljer

Til: Fakultetene, sentrene, avdelinger i fellesadministrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene

Til: Fakultetene, sentrene, avdelinger i fellesadministrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene Notat Dato: 27.03.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Fakultetene, sentrene, avdelinger i fellesadministrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene Saksbehandler: Karin L Bakke MANDAT FOR ARBEIDET MED FRAMTIDIG ORGANISASJONSDESIGN

Detaljer

Forslag til høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Forslag til høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Til fakultetsrådet Dato: 21. oktober 2015 DISKUSJONSSAK Saksnr.: SAK 03/15 Journalnr.: 14/05865 Saksbehandler: Unn Målfrid H.Rolandsen Forslag til høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) ny

Detaljer

Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag

Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag Notat Dato: 20.05.2014 Saksnr./arkivnr.: 2014/1755 Til: Brita Bye Fra: Ann Sofie Winther Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag Det vises til brev

Detaljer

NOTAT Høringsuttalelse DP1

NOTAT Høringsuttalelse DP1 NOTAT Høringsuttalelse DP1 Dato 19 november 2015 Til Delprosjekt 1 Sak : 15/03139 Kopi Fra Forskningsavdelingen HBV Høringsspørsmål delprosjekt 1 HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon.

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus v/ rektor Curt Rice Dato: 05.11.2015 Vår ref.: SAK 03/15 Saksbehandler: Unn Målfrid H.Rolandsen Deres ref.: 14/05865 unn.rolandsen@hioa.no Høringsuttalelse fra Fakultet for

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27.04.2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 18/2012 Journalnr.: 12/375 Saksbehandler: Inger Langeggen STRATEGIPLAN 2012-2020 FOR FAKULTET FOR HELSEFAG I. FORSLAG TIL VEDTAK Fakultetsstyrets

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: EL Enhet for lederstøtte Dato: 25.05.2016 Saksnr..: 2016/4546 OLGADJ Høringsuttalelse fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

Detaljer

Til: Underveis-prosjektet/Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon v/anne Christel Johnsgaard

Til: Underveis-prosjektet/Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon v/anne Christel Johnsgaard Notat Dato: 04.11.2015 Saksnr.:14/05865 Til: Underveis-prosjektet/Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon v/anne Christel Johnsgaard Saksbehandler: Hilde Doksrød,, e-post: Hilde.Doksrod@hioa.no Høringssvar

Detaljer

Spørsmål 2: Om NIFUs prinsipper som ligger til grunn for forslagene er de mest hensiktsmessige føringene for en eventuell organisasjonsendring:

Spørsmål 2: Om NIFUs prinsipper som ligger til grunn for forslagene er de mest hensiktsmessige føringene for en eventuell organisasjonsendring: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 13. oktober 2014 Til stede: Per Arne Olsen (leder), Inger-Lise Fehn (SF), Carsten Ohlmann (JM), Gunnar Jahren (OAV) Elin K. Hansen (TA),

Detaljer

26. MARS Underveisevaluering. Mandat og framdrift

26. MARS Underveisevaluering. Mandat og framdrift 26. MARS 2014 Underveisevaluering Mandat og framdrift Mandat underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, med særlig vekt på forholdet mellom faglig og administrativ

Detaljer

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 39/2014 Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden... 2 2. Bakgrunn for saken... 3 2.1 Tidligere

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Notat. BAKGRUNNSNOTAT 2 - ADMINISTRATIV ORGANISERING - Ref oppfølging av styresak

Notat. BAKGRUNNSNOTAT 2 - ADMINISTRATIV ORGANISERING - Ref oppfølging av styresak Notat Dato: 25.05.2015 BAKGRUNNSNOTAT 2 - ADMINISTRATIV ORGANISERING - Ref oppfølging av styresak 39-2014 Dette notatet er et sammendrag av aktuell bakgrunnsinformasjon for diskusjon om administrativ organisering

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA LUI UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRINGSSVAR FRA LUI UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 12.11.14 Høring Saksnr./arkivnr: 14/05865 Til: Sekretariatet for Underveisevalueringen, underveis-prosjektet@hioa.no Fra: Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) HØRINGSSVAR

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Niclas J.M. Berger Stillingskategori: Administrativ/teknisk Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD FORSLAG TIL ORGANISERING AV MARKED OG KOMMUNIKASJON 05.04.13 1. Organisering Markeds- og kommunikasjonsmiljøene ved høgskolene i Buskerud og Vestfold er bedt om å utarbeide

Detaljer

Rapport 29/2014. Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ISBN 978-82-327-0019-6 1892-2597 (online) www.nifu.

Rapport 29/2014. Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ISBN 978-82-327-0019-6 1892-2597 (online) www.nifu. Rapport 29/2014 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver Adresse Trykk Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

PROSJEKT TIMEPLANKVALITET OG AREALEFFEKTIVITET (TARE) RAPPORT FRA GJENNOMGANG OG EVALUERING HØSTEN 2013

PROSJEKT TIMEPLANKVALITET OG AREALEFFEKTIVITET (TARE) RAPPORT FRA GJENNOMGANG OG EVALUERING HØSTEN 2013 Notat Dato: 14.11.13 Saksnr./arkivnr.: 2012/6202 Til: Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering ved Anka Ødegårdshaugen Fra: Ragnvald Thilesen ragnvald.thilesen@hioa.no PROSJEKT

Detaljer

Fakultet for helsefag. Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen

Fakultet for helsefag. Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen Fakultet for helsefag Organisering, status og kort om utvalg ved institusjonen Fakultet for helsefag 530 tilsatte 5000 studenter 7 institutter 2 campus 9 bygninger Dekan Dir Stab SS ØK SS SA SS HR Pro

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering NOTAT Til: prosjektledelsen SD/høgskoledirektører Fra: Seksjon FT-Utdanning v/viserektor utdanning og gruppeleder SD studieadministrasjon Dato: 8. april 2013 Kopi: Johnny Thorsen Saksnummer: 2012/996 Høringsuttalelse

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Pål Kraft, instituttleder Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: SV En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FORNYELSE AV DET STUDIEADMINISTRATIVE ARBEIDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

HØRING OM FORSLAG TIL FORNYELSE AV DET STUDIEADMINISTRATIVE ARBEIDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til høringsinstansene ved HiOA - Fakulteter, SPS og SVA - Avdelinger i Fellesadministrasjonen - Studieadministrativt lederforum - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet :

Detaljer

HiOA underveis mot strategiske mål? Sammendrag

HiOA underveis mot strategiske mål? Sammendrag HiOA underveis mot strategiske mål? Sammendrag Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus Kyrre Lekve, Svein Kyvik, Bjørn Stensaker,

Detaljer

Fakultet for helsefag viser til høringsbrev av og avgir med dette sin høringsuttalelse.

Fakultet for helsefag viser til høringsbrev av og avgir med dette sin høringsuttalelse. Til: Studiedirektør marianne.brattland@hioa.no Fra: Fakultet for helsefag Dato: 20. mai 2014 Vår ref.: 2014/1755 Saksbehandler: Ewelyn Jordal, ewelyn.jordal@hioa.no Deres ref.: 2014/1755 Høringssvar: Fornyelse

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: SFF, Senter for immunregulering Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Saksnummer i P360: 14/05865 Dato: 3. september 2015 HØRINGSNOTAT- OM PRODEKANROLLEN I NY LEDELSESMODELL OPPFØLGING AV STYRESAK 39/2014

Saksnummer i P360: 14/05865 Dato: 3. september 2015 HØRINGSNOTAT- OM PRODEKANROLLEN I NY LEDELSESMODELL OPPFØLGING AV STYRESAK 39/2014 Til høringsinstansene ved HiOA: - Fakultetene - Sentrene (SPS og SVA) - Avdeling for RI og SK - Prorektor for utdanning med avdelinger - Prorektor for forskning og utvikling med avdelinger - Studentparlamentet

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 25. september 2014 kl i P32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 25. september 2014 kl i P32, N Dato: 25.9.2014 Vår ref.: 2013/5691 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 25. september 2014 kl. 12-14.40 i P32,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: De fast vitenskapelig ansatte i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

Høringsuttalelse fra Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag NIFUs fase 2-/sluttrapport «HiOAs organisasjonsdesign for fremtiden»

Høringsuttalelse fra Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag NIFUs fase 2-/sluttrapport «HiOAs organisasjonsdesign for fremtiden» Notat Dato: 06.11.2014 Saksnr./arkivnr.: 2013/4726 (ephorte) Til: Fakultet for samfunnfsag Fra: Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag Høringsuttalelse fra Institutt for arkiv-, bibliotek-

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Fremtidig ledelse ved og organisering av instituttene

Fremtidig ledelse ved og organisering av instituttene 1 av 5 Det medisinske fakultet 05/15217 (2008/3360) Rådsak 14-08, Fakultetsråd ved DMF, 29.05.08 Til: Fakultetsrådet ved DMF Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Per Kjøl/Tone Merete Follum Sak 14-08

Detaljer

Sak S Styrings- og ledelsesordning ved Universitetet i Tromsø. Bakgrunn. Evalueringsprosess og presentasjon av hovedfunn

Sak S Styrings- og ledelsesordning ved Universitetet i Tromsø. Bakgrunn. Evalueringsprosess og presentasjon av hovedfunn UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR PERSONAL OG ORGANISASJON Sak S 32-12 Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. oktober 2012 Arkivref.: 2012/1956 Styrings- og ledelsesordning ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, Marianne Brattland, Anne Christel Johnsgaard, Ellinor Dalbye Kasahara, Anne Berit Faaberg

Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, Marianne Brattland, Anne Christel Johnsgaard, Ellinor Dalbye Kasahara, Anne Berit Faaberg Møtebok 06.05.2014 Møtebok 3/14 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte tirsdag 6. mai 2014 fra kl. 12.30 14.05, Pilestredet 46, møterom 301 Til stede: Kari Toverud Jensen, Anton Havnes, Ragnar Audunson,

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe Personallederkonferansen 2013

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe Personallederkonferansen 2013 Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo 2010-2013 Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe Personallederkonferansen 2013 UiOs strategi 2020 UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27.10.14 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 17/2014 Journalnr.: 2014/xxxx (Ephorte) og 14/xxxx (Public360) Saksbehandler: Ewelyn Jordal NIFUs UNDERVEISEVALUERING UTKAST TIL HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl i p32, N Dato: 9.9.2013 Vår ref.: 2013/149 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: 6T Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl. 12-14.50 i p32, N100.037 Til

Detaljer

Innkalling til prosjektgruppemøte

Innkalling til prosjektgruppemøte Innkalling til prosjektgruppemøte Tid: 23. april kl. 12 14 Sted: Møterom NYER i kjelleren i Hovedbygningen Gløshaugen Saksliste Beslutningssaker Sak 19/15 Ledelsesfunksjon fra 1.1.2016 Styringsgruppa la

Detaljer

Informasjonsmøte for FA Styremøtet 18 desember 2014 Det som ble vedtatt og hva som skjer videre

Informasjonsmøte for FA Styremøtet 18 desember 2014 Det som ble vedtatt og hva som skjer videre Informasjonsmøte for FA Styremøtet 18 desember 2014 Det som ble vedtatt og hva som skjer videre 8 januar 2015 08.01.2015 Godt nyttår Presentasjonens tittel 08.01.2015 Agenda Kort tilbakeblikk Hva ble vedtatt

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

Kommunikasjonspolicy. Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016

Kommunikasjonspolicy. Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016 Kommunikasjonspolicy Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016 A Innhold Innledning... 1 Føringer for kommunikasjonsarbeidet... 2 Strategi 2020... 3 Statens kommunikasjonspolitikk... 5 Mål for kommunikasjon

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Administrativ organisering i ny ledelsesmodell Høgskolen i Oslo og Akershus

Administrativ organisering i ny ledelsesmodell Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 Administrativ organisering i ny ledelsesmodell Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden... 2 2. Bakgrunn for saken... 3 2.1 Tidligere styrevedtak...

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 07.12.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Underveis. administrativ organisering SK/RI

Underveis. administrativ organisering SK/RI 27. MAI 2015 Underveis administrativ organisering SK/RI Workshop RI/SK 27.05 2015 Workshop RI SK 27.5 12.00 15.00, KK-senteret Formål: omforent bilde av nåsituasjon, suksesskriterier og hovedretning for

Detaljer

Samhandling mellom de tre øverste styringsnivåene

Samhandling mellom de tre øverste styringsnivåene Arne Bugge Amundsen Samhandling mellom de tre øverste styringsnivåene Fremlegg til styreseminar 20/10 2015 Vårt utgangspunkt Behovet for samhandling fordrer en helhetlig tilnærming til UiOs kjernevirksomhet

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT )

31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT ) Arkivsak-dok. 17/01504-77 Saksbehandler Hans Petter Nyberg Saksgang Møtedato Høgskolestyret 24.05.2017 31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT 23.05.17) Forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Veiledning til utarbeidelse av årsplan

Veiledning til utarbeidelse av årsplan Veiledning til utarbeidelse av årsplan 2017-2019 Innledning Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan 2017-2019. Veiledningen gjelder for alle enheter under universitetsstyret som skal

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Rapport Arbeidsgruppe «Styring og ledelse»

Rapport Arbeidsgruppe «Styring og ledelse» Rapport Arbeidsgruppe «Styring og ledelse» Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn 2. Mandat 3. Beskrivelse av aktivitet 4. prinsipielle synspunkter 5. Nærmere om de enkelte funksjoner 6. Oppgaver frem til fusjonstidspunktet

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

HØRING OM ADMINISTRATIV ORGANISERING I NY LEDELSESMODELL OPPFØLGING AV STYRESAK 39/2014

HØRING OM ADMINISTRATIV ORGANISERING I NY LEDELSESMODELL OPPFØLGING AV STYRESAK 39/2014 Til høringsinstansene ved HiOA - Fakultetene - Sentrene (SPS og SVA) - Avdelinger i Fellesadministrasjonen - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet Dato: 10. juni 2015 HØRING

Detaljer

VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1. JANUAR 2016

VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1. JANUAR 2016 P360 - dokument 15/08222-5 Saksbehandler Anne Berit Faaberg Saksgang Møtedato Høgskolestyret 15.12.2015 VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1.

Detaljer

UiB og Uni Research utredning

UiB og Uni Research utredning U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N UiB og Uni Research utredning Rk Møte i arbeidsgruppe 22.1.2016 Anne Lise Fimreite Bakgrunn Universitetsstyret har ansvar for at vedtak som institusjonen fatter

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Administrativ organisering. Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag Hilde Grimstad

Administrativ organisering. Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag Hilde Grimstad Administrativ organisering Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag 25.05.2016 Hilde Grimstad Administrativ organisering ved nye NTNU «Arbeidsgruppe administrativ organisering ved NTNU, Børresen-utvalget,

Detaljer

Forslag til prosjekter Fornyelsen av studieadministrasjonen. Arbeidsgruppens tiltak strukturert i prosjekter

Forslag til prosjekter Fornyelsen av studieadministrasjonen. Arbeidsgruppens tiltak strukturert i prosjekter Forslag til prosjekter Fornyelsen av studieadministrasjonen Arbeidsgruppens tiltak strukturert i prosjekter Forslag til prosjekter 12.02.2014 Tjenester i studieadministrasjonen 1. Internasjonalisering

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-37/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som prorektor og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK Til fakultetsstyret Dato: 11. oktober 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: 29/13 Journalnr.: 2013/4540 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Orientering om system for kvalitet og kvalitetsutvikling

Detaljer

HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 13.11.2014 Saksnr./arkivnr.: 14/05865 Til: Sekretariatet for Underveisevalueringen, underveis-prosjektet@hioa.no Fra: Norsk Tjenestemannslag (NTL) HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING

Detaljer

NTNU S-sak 74/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 74/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 74/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.11.2006 Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs sentrale ledelse Tilråding: Styret slutter seg til framlagt

Detaljer

Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen rundt fakultetets videre beslutninger - drøftingssak

Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen rundt fakultetets videre beslutninger - drøftingssak Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 8/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 10.03.09 Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Roller og ansvar for Tjenesterådet Tjenesterådet er opprettet for å sikre god forvaltning av HiOAs administrative tjenesteportefølje.

Roller og ansvar for Tjenesterådet Tjenesterådet er opprettet for å sikre god forvaltning av HiOAs administrative tjenesteportefølje. Sak 27/2015: Revidert versjon av «Roller og ansvar for Tjenesterådet» Sammendrag Notatet er oppdatert på bakgrunn av innspill fra forrige Tjenesteråd. Det er gjort flere mindre endringer i teksten, med

Detaljer