Sak S Styrings- og ledelsesordning ved Universitetet i Tromsø. Bakgrunn. Evalueringsprosess og presentasjon av hovedfunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak S Styrings- og ledelsesordning ved Universitetet i Tromsø. Bakgrunn. Evalueringsprosess og presentasjon av hovedfunn"

Transkript

1 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR PERSONAL OG ORGANISASJON Sak S Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. oktober 2012 Arkivref.: 2012/1956 Styrings- og ledelsesordning ved Universitetet i Tromsø Universitetsdirektøren legger med dette frem sak for universitetsstyret som omhandler evaluering og fastsetting av ordning for styring og ledelse ved Universitetet i Tromsø. Bakgrunn Dagens ordning for styring og ledelse ved UiT ble vedtatt av universitetsstyret i juni 2008 (sak S Forslag til modell for styring og ledelse for Universitetet i Tromsø) i forbindelse med fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø. Vedtaket omfatter ordningen med styring og ledelse på institusjonsnivået, fakultetsnivået og instituttnivået, og inkluderer innføring av ordning med ekstern representasjon og ekstern styreleder på fakultetsnivået. I vedtakets punkt 7 heter det at det skal gjennomføres en evaluering av ordningen innen utløpet av den første valgperioden, som vil si innen 31. juli I sak S Rammer og opplegg for evaluering av ordning med styring og ledelse ved Universitetet i Tromsø behandlet universitetsstyret rammer for gjennomføring av evalueringen. Saken omhandler metodikk og prosess for gjennomføring, med følgende fokusområder: - Valgt eller tilsatt rektor - Sammensetning av rektoratet - Dekanrollen valgt eller tilsatt, enhetlig eller delt ledelse - Ordningen med ekstern leder og nestleder for fakultetsstyrer - Størrelse og sammensetning av fakultetsstyrer - Ordningen med styrer ved sentrene Universitetsstyret vedtok følgende: Universitetsstyret slutter seg til rammer og opplegg for evaluering av ordningen for styring og ledelse ved UiT som beskrevet i saksframlegget, med de kommentarer som framkom i møtet. Evalueringsprosess og presentasjon av hovedfunn Universitetsstyret nedsatte en styringsgruppe for prosessen, som har bestått av rektor Jarle Aarbakke, universitetsdirektør Lasse Lønnum og styremedlem Herbjørg Valvåg. Universitetsdirektøren etablerte en arbeidsgruppe for evalueringsprosessen, som har bestått av personalsjef Bjarte Toftaker, seniorrådgiver Kjetil Kvalsvik, juridisk rådgiver Svein Are Edøy, kontorsjef Ann Karin Tobiassen, stipendiat Even Nerskogen (HSL/ISS) og personal- og organisasjonsdirektør Odd Arne Paulsen. NO-9037 Tromsø Sentralbord: Faks:

2 Evalueringen er gjennomført med utgangspunkt i de rammer og føringer som er gitt gjennom styrets vedtak i sak S 15-12, og styringsgruppens nærmere fastsetting av metodikk og tidsplan for evalueringsprosessen (vedlegg 1). Evalueringen har vektlagt de fokusområdene som er angitt, herunder ordningen med valgt rektor og rektorteam, tilsatt dekan og ekstern styrerepresentasjon i fakultetsstyrer. Ledelsesordningen på instituttnivå, den øvrige utvalgsstrukturen ved UiT, og ledelse av utdanningsprogrammene inngår ikke i evalueringen. For å innhente et bredt grunnlag av erfaringer og vurderinger knyttet til UiTs ordning for styring og ledelse, kombinerer evalueringen flere tilnærminger: - Høringsbrev til fakulteter, enheter under styret, studentorganisasjoner (Studentparlamentet) og tjenestemannsorganisasjoner ved UiT, - Spørreundersøkelse (Questback) til tillitsvalgte studenter i universitetsstyret, fakultetsstyrer og institutt-/senterstyrer, og alle ansatte med minst 50 % stilling, og - Dialog og drøftinger i ledergrupper, på ledermøter og ledersamlinger. Universitetsdirektøren vil i det følgende gi en kort presentasjon av hovedfunn fra evalueringen. Funnene er nærmere presentert i vedlegg til saken. Høringer Universitetsdirektøren har i høringsbrev av 5. juli 2012 bedt om tilbakemeldinger på dagens styringsog ledelsesordning ved UiT. Høringsinstansene er særskilt bedt om å avgi høringssvar på egne erfaringer og synspunkter fordelt på tidligere nevnte fokusområder. Alle fakulteter, Tromsø Museum, Universitetsbiblioteket, Kvinnforsk og U-vett har avgitt høringsuttalelse. Av tjenestemannsorganisasjonene har NTL gitt høringsuttalelse. Samlet sett viser høringen et sammenfallende ønske om å videreføre dagens ordning for styring og ledelse ved UiT. Ordningen med valgt rektor og rektorteam, tilsatt dekan og enhetlig ledelse, samt ekstern styreleder anses å fungere godt og ønskes videreført inn i neste periode. To av høringsinstansene mener at ordningen med valgt rektorteam har fungert i for kort tid til å konkludere om ordningen fungerer godt eller ikke, men vurderer det slik at dagens ordning bør videreføres. En oppsummering av høringsuttalelsene følger som vedlegg 2 til saken. Høringsbrev og svar fra fakulteter, enheter under styret og NTL følger som vedlegg 3. Spørreundersøkelse Spørreundersøkelsen omfatter de samme fokusområdene som i høringsbrevet, jf styresak Undersøkelsen ble besvart av 1295 personer. Samlet sett gir undersøkelsen et positivt bilde av dagens styrings- og ledelsesordning, der et flertall av ansatte og studenter i formelle verv hovedsak ønsker dagens ordning videreført på alle nivåer. Det samme gjelder for ordningen med ekstern styrerepresentasjon i fakultetsstyrer. Det er ingen vesentlig variasjon i svarene mellom fakulteter, sentre og avdelinger, eller mellom stillingskategorier. Det samme gjelder for ansatte tilsatt før og etter fusjonen. Det er stor grad av samsvar mellom de vurderinger som er gitt ved den enkelte enhet og UiT samlet sett. Det er også slik at hovedfunn fra spørreundersøkelsen i stor grad er sammenfallende med inntrykket fra høringssvarene. UiT har i dag en valgfri ordning med instituttstyrer, der fakultetsstyret bestemmer om det enkelte institutt skal ha eller ikke ha et styre. Spørreundersøkelsen viser at det ikke synes å være er vesentlige forskjeller i ansattes vurderinger på institutter med og uten styrer. Det gjelder for undersøkelsen som helhet, og også på de spørsmål om som dreier seg om medbestemmelse og åpenhet og forutsigbarhet i beslutningsprosesser. 2

3 Vedlegg 4 til saken gir en nærmere omtale av funn fra spørreundersøkelsen. Til sist i saksframlegget er det oppgitt en lenke til den samlede rapporten fra undersøkelsen, som også vil bli gjort tilgjengelig på styrets nettsider. Dialog og drøftinger Styrings- og ledelsesordningen ved UiT har vært tema på ledersamling august for universitetsledelsen og ledere på nivå to i organisasjonen, hvor det også ble presentert erfaringer fra NTNU og fra Universitets- og høyskolerådet. Temaet er satt på dagorden i ulike ledergrupper ved UiT, herunder dekanmøter og fakultetsvise ledermøter. Det er også gjennomført et møte med tjenestemannsorganisasjonene. Inntrykket fra møter i ulike lederfora er at dagens ordning for styring og ledelse i hovedsak fungerer godt, og at det ikke er ønske om å gjøre vesentlige endringer. Møtet mellom universitetsledelsen og tillitsvalgte ble gjennomført 21. september Alle tjenestemannsorganisasjonene mente at ordningen med valgt rektorat bør videreføres. Eventuelle endringer i ordningen bør være på fakultets- og instituttnivået. Parat mente at det kan være et demokratisk underskudd på instituttnivået, og særlig på institutt uten instituttstyrer. Parat mente videre at det er stor avstand mellom det operative nivået og det strategiske nivået i organisasjonen. NTL påpekte at et slikt demokratiunderskudd kan imøtekommes ved å ta i bruk formelle møteplasser for medbestemmelse. Forskerforbundet mente at ordningen med ekstern styreleder har ført til mer effektivitet i fakultetsstyrer. Universitetsdirektørens vurderinger Institusjonsnivå Valgt eller tilsatt rektor Samtlige høringssvar støtter en videreføring av dagens ordning med valgt rektor og todelt ledelse på institusjonsnivået. Tilbakemeldingene er begrunnet med at dagens ordning med valgt rektor er godt forankret i organisasjonen, og har fungert godt gjennom mange år. Høringssvarene viser til at valgt rektor sikrer UiTs behov for institusjonell frihet og ivaretar faglig legitimitet og tillit internt i organisasjonen. Høringssvarene er sammenfallende med funn fra spørreundersøkelsen, som viser at ansatte og tillitsvalgte studenter er godt fornøyd med hvordan ordningen med valgt rektorteam fungerer, og ønsker denne videreført. Universitetsdirektøren anbefaler på denne bakgrunn at rektoratet fortsatt skal rekrutteres ved valg. Sammensetning av rektoratet Alle høringsinstanser støtter ordningen med rektorat som er valgt som et team, og ber om at denne ordningen videreføres og videreutvikles. Erfaringer og høringsuttalelser tilsier at et utvidet rektorat har styrket UiTs utadrettede virksomhet, faglig dialog mellom nivåene, legitimitet i demokratiske prosesser, og godt faglig lederskap på institusjonsnivå. Jurfak og U-vett mener at ordningen med valgt rektorteam har fungert i for kort tid til å konkludere med om ordningen fungerer godt eller ikke. HSL-fakultet mener at en ordning med valgt rektor gir to alternative modeller (valgt rektorteam som i dag eller valgt rektor som peker ut prorektorer), med klare fordeler og ulemper. Uavhengig av modell er det sentrale likevel at rektoratet fremstår samlet, evner å føre en god dialog med universitetet for øvrig, og evner å gjennomføre nødvendige endringer. Fram til forrige valg i 2009 praktiserte UiT en ordning med rektor og én prorektor. I forbindelse med fusjonen ble det vedtatt en ordning med rektorteam på tre personer, hvor begge de fusjonerte institusjonene (UiT og HiTø) skulle være representert i rektorteamet i første valgperiode. Universitetsstyret må nå ta stilling til om ordningen med to prorektorer skal videreføres, eller om UiT skal gå tilbake til ordningen med én prorektor. Et rektorteam på tre har ut fra høringssvarene fungert godt de siste årene. Helsefak viser til at erfaringene med prorektorer for utdanning og FoU er gode, og at dette har styrket UiTs utadrettede virksomhet. Også NT-fak og BFE-fak foreslår en videreføring av rektorteam med to prorektorer. 3

4 Kunstfak viser i sitt høringssvar til at valgt rektorteam har bidratt til å styrke legitimiteten i interne demokratiske prosesser, og sikre et godt faglig lederskap på institusjonsnivået. Universitetsdirektøren foreslår på denne bakgrunn at rektor og prorektor(er) fortsatt skal velges som et team, som ved forrige valg. Universitetsdirektøren støtter vurderingene om at ordningen med to prorektorer har fungert godt. Det foreslås at rektorteamet skal bestå av rektor og to prorektorer, hvorav én skal være rektors stedfortreder. Ved en eventuell fusjon med Høgskolen i Finnmark, kan det bli behov for å utvide rektoratet med en viserektor, jf egen styresak om fusjon. Universitetsdirektøren foreslår at det åpnes for åremålstilsetting av en viserektor med et nærmere angitt ansvarsområde. Det anbefales at en slik utvidelse av rektoratet kan foreslås av rektor og vedtas av universitetsstyret, og at viserektor har møte- og talerett i universitetsstyret. Om prorektor(enes) rolle og eventuelle plass i styret Et flertall av høringssvarene anbefaler å videreutvikle ordningen gjennom en felles plattform for samarbeid i rektoratet. Det er foreslått at prorektorers rolle i saksforberedelsene til universitetsstyret blir synlig og nedfelles i instrukser. Prorektorer bør få et godt definert handlingsrom, som er kommunisert tydelig ut i organisasjonen. Det er uttrykt ønske om at rektoratet videreutvikler samhandlingen med fakulteter og styreledere. TMU mener at sammensetningen av rektoratet bør gjenspeile universitetets kjernevirksomhet i større grad enn i dag. For å sikre tilstrekkelig utvikling og ivaretakelse av formidlingsvirksomheten, bør det vurderes om formidling bør være ett av fokusområdene for rektoratet. Dersom universitetsstyret fastsetter en ordning med to prorektorer, bør det være opp til rektorteamene selv å fastsette hvilke fokusområder den enkelte prorektor skal ha. Rektorteamet må selv fordele ansvar og oppgaver ut fra kompetanse, erfaring og interesser. En av prorektorene må ha funksjon som rektors stedfortreder. Universitetsdirektøren støtter vurderingene om at rektorteamet bør etablere tydelige roller som kommuniseres godt utad. Universitetsdirektøren legger til grunn at rektorteamet ivaretar UiTs faglige virksomhet i sin fulle bredde. Dette inkluderer blant annet formidling, samfunnskontakt, innovasjon og internasjonalisering, i tillegg til FoU og utdanning. Fram til endringen i universitets- og høyskoleloven i 2005 hadde prorektor fast plass i styret. I UHL 9-3 (1) om sammensetning av styret er ikke prorektor nevnt. Bakgrunnen for dette var at departementet foreslo at verken rektor eller prorektor skulle kunne velges som styremedlem. Under lovarbeidet ble rektor ført inn igjen som fast representant i styret, men prorektor er ikke styremedlem etter lovens ordning. UiT har likevel mulighet for å gi prorektor plass i styret, jf. 9-3 (2). Det vil i så fall gå på bekostning av en representant fra gruppen fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling, og vil styrke rektoratets samlede innflytelse i styret. En slik endring vil kreve 2/3-flertall i styret. Prorektor(er) kan som alternativ gis møte- og talerett i styret, som i dag. Etter universitetsdirektørens vurdering tilsier demokratihensyn og hensyn til ansattes medbestemmelse at prorektor(er) ikke gis fast plass i styret. Universitetsdirektøren anbefaler at en av prorektorene skal være rektors faste stedfortreder, og at prorektor(er) ikke gis fast plass i styret, men skal ha møte- og talerett. Dette bør også gjelde for en eventuell viserektor med sete i Finnmark. Fakultetsnivå Hovedfunn fra evalueringen viser at dagens ordning på fakultetsnivået ønskes videreført, både med hensyn til dekanrollen, sammensetning av fakultetsstyrer og ordningen med ekstern styrerepresentasjon. Dekanrollen valgt eller tilsatt, enhetlig eller delt ledelse Samtlige høringssvar fra fakultetene støtter ordningen med enhetlig ledelse med dekan rekruttert ved tilsettingsprosess, og ønsker denne ordningen videreført. Fordeler som er nevnt er tydeliggjøring av ansvarsforhold på fakultetsnivået, og et styrket handlingsrom for fakultetet. Enhetlig ledelse anses å sikre en klar beslutningslinje og et helhetlig ansvar, og har ført til tydeligere ansvarsforhold og mer fokus på tydelig ledelse og et strategisk fokus. Norsk Tjenestemannslag (NTL) 4

5 mener imidlertid at todelt ledelse med valgt dekan og fakultetsdirektør med egne fullmakter vil være den beste modellen for å bevare demokrati og gi ledelsen legitimitet. Dekanene gis da mulighet til å prioritere arbeidet med å utvikle forskning, undervisning og god personalpolitikk. Høringssvarene er i stor grad sammenfallende med funn fra spørreundersøkelsen, og viser at ansatte og studenter i formelle verv er fornøyd med hvordan ordningen med tilsatt dekan og enhetlig ledelse fungerer, og ønsker denne videreført. Universitetsdirektøren anbefaler en videreføring av dagens ordning med enhetlig ledelse på fakultetsnivået. Ordningen med ekstern leder og nestleder for fakultetsstyrer Alle fakulteter vurderer ordningen med ekstern styreleder og nestleder i fakultetsstyrer til å fungere godt, og ønsker denne videreført. Ordningen anses å ha bidratt til profesjonalisering og har gjort styret til et mer strategisk organ. Ekstern styrerepresentasjon bringer inn verdifull kompetanse og sikrer god kontakt med samfunns- og næringsliv, og har ført til økt oppmerksomhet og forventninger til kvalitet på saksforberedelse og aksept for god møtegjennomføring og møtedisiplin. Ordningen kan i noen sammenhenger ha ført til noe økt avstand mellom fakultetsstyret og instituttnivået. TMU vurderer ekstern styrerepresentasjon som mindre viktig på nivå under universitetsstyret. NTL ser at det kan være gode grunner for ekstern representasjon i et fakultetsstyre, men mener at styreleder bør rekrutteres internt, det vil si fra en annen enhet ved UiT. Universitetsdirektøren mener at tilbakemeldingene om at ekstern styreleder og nestleder har bidratt til å styrke fakultetsstyret som et strategisk organ bør tillegges vekt, og anbefaler at ordningen blir videreført. Størrelse og sammensetning av fakultetsstyrer Samtlige fakulteter ser på dagens sammensetning og størrelse av fakultetsstyrer som hensiktsmessig og ønsker denne videreført. Høringssvar sammenfaller med funn fra spørreundersøkelsen som viser at ansatte og tillitsvalgte studenter er fornøyd med dagens ordning. Tromsø Museum ønsker en endring av museumsstyrets sammensetning med tilførsel av flere interne styrerepresentanter. Universitetsdirektøren anbefaler at gjeldende sammensetning av fakultetsstyrene blir videreført, og vil legge fram en oversikt over sammensetningen ved ulike styrer til neste møte i universitetsstyret. Herunder vil det bli fremmet nytt forslag om sammensetning av styret ved TMU. Instituttnivå UiT innførte i 2005 enhetlig ledelse på instituttnivået. Ordningen ble besluttet videreført i 2008, jf styresak I styresak besluttet universitetsstyret å ikke gjøre en omfattende evaluering av instituttnivået. Medarbeiderundersøkelse (2011), læringsmiljøundersøkelse samt resultater og måloppnåelse tilsier at det ikke er hensiktsmessig å endre ledelsesordningen på instituttnivået. Ut fra demokratihensyn kan det imidlertid vurderes om gjeldende ordning med valgfrihet for fakultetene om hvorvidt det enkelte institutt skal ha styre eller ikke er hensiktsmessig. Denne valgfriheten ble besluttet i 2008, og det er utarbeidet instrukser for instituttledere med og uten instituttstyre. Helsefak har i sitt høringssvar støttet en videreføring av denne valgfriheten for fakultetene. I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om hvordan den formelle ordningen for medbestemmelse ved instituttene fungerer. Som omtalt ovenfor, indikerer funn fra denne undersøkelsen at ansattes vurderinger av medbestemmelse og åpenhet ikke henger direkte sammen med om instituttet har styre eller ikke. Det er gjennomgående gitt høy score på alle kriterier. Tilbakemeldinger fra ledersamlinger og ledermøter tilsier at de institutter som ikke har styrer, etablerer andre hensiktsmessige ordninger for å ivareta ledelse og medbestemmelse på en tilfredsstillende måte. Universitetsdirektøren mener at det er grunn til å anta at det ikke er styringsordningen i seg selv som forklarer et eventuelt demokratiunderskudd, men at dette har mer å gjøre med instituttets praksis for informasjon, formell medbestemmelse gjennom tillitsvalgte og medvirkning fra ansatte. 5

6 Universitetsdirektøren anbefaler å videreføre ordningen med at fakultetene har valgfrihet med hensyn til etablering av instituttstyrer. Ordningen med styrer ved sentrene Fakulteter og enheter gir ulike høringssvar på dagens ordning med styrer ved sentrene som er overført fra nivå to til nivå tre i organisasjonen. Denne styringsordningen er ikke en del av evalueringen i denne saken. Det er i styresak 5-12 forutsatt at sentrene fortsatt skal ha egne styrer, men at disse må endres i tråd med endret mandat og organisatorisk tilknytning. Universitetsdirektøren foreslår at mandat og sammensetning av styrene for SESAM, BAI, det nye ressurssenteret og UB skal gjennomgås og justeres. I dette arbeidet skal det spesielt vurderes hvordan brukermedvirkning skal ivaretas ved det nye ressurssenteret. Forslag til mandater og sammensetning av disse styrene vil bli lagt fram for universitetsstyret til neste møte. Innstilling til vedtak: Universitetsstyret vedtar følgende styrings- og ledelsesmodell for Universitetet i Tromsø: 1. På institusjonsnivå a. Delt ledelse med valgt rektorat og åremålstilsatt universitetsdirektør. b. To prorektorer som velges i team sammen med rektor. c. En av prorektorene er rektors stedfortreder. d. Prorektorene er ikke medlemmer av styret, men har møte- og talerett. e. Universitetsstyrets sammensetning skal være i samsvar med normalmodellen i universitets- og høyskolelovens 9-3 (1). 2. På fakultetsnivå a. Enhetlig ledelse og åremålstilsatt dekan. b. Fakultetsstyre med ekstern representasjon. c. Fakultetsstyret ledes av ekstern styreleder, oppnevnt av universitetsstyret. d. Fakultetsdirektør har dekan som nærmeste overordnede. 3. På instituttnivå a. Enhetlig ledelse og åremålstilsatt instituttleder. b. Fakultetsstyret avgjør om det enkelte institutt skal ha instituttstyre. c. Kontorsjef har instituttleder som nærmeste overordnede. 4. Mandat for og sammensetning av styrer Universitetsdirektøren bes om å legge fram en egen sak om mandat for og sammensetning av styrer ved fakulteter, TMU, UB og sentrene til neste møte i universitetsstyret. 5. Eventuell fusjon med Høgskolen i Finnmark Dersom det i 2012 blir vedtatt fusjon mellom UiT og HiF gjelder følgende: a. Rektoratet kan utvides med en åremålstilsatt viserektor med ansvar som beskrevet i styresak om fusjon. Viserektor gis møte- og talerett i universitetsstyret. b. Valgreglementet skal tilpasses slik at ansatte og studenter ved HIF kan delta i valg på rektorteam. c. For de berørte fakulteter ved UiT, skal valgreglementet tilpasses slik at ansatte og studenter ved HIF kan delta i valg på kandidater til fakultetsstyrene. Det samme gjelder for de instituttene som blir berørt av en fusjon. d. Ved fusjon kan universitetsstyret utvides med to representanter fra HiF, som vil være en fra gruppen fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling og en student. Utvidelsen gjelder for styreperioden 1. august juli

7 Tromsø, Lasse Lønnum universitetsdirektør Odd Arne Paulsen personal og organisasjonsdirektør Vedlegg: 1. Notat om prosess for evalueringen, fastsatt av styringsgruppa 5. juli Oppsummering av høringsuttalelser fra fakulteter, enheter og tjenestemannsorganisasjoner 3. Høringssvar fra fakulteter, enheter og tjenestemannsorganisasjoner 4. Notat som oppsummerer funnene i spørreundersøkelsen 5. Notat fra møte i styringsgruppa 5. oktober 2012 Lenke til rapport fra spørreundersøkelsen: CF0C79F30&rid= Relevante dokumenter som er sendt styret tidligere: - Styresak S Rammer og opplegg for evaluering av ordning for styring og ledelse ved UiT (ref. ephorte 2012/1956) - Styresak S Forslag til modell for styring og ledelse for Universitetet i Tromsø (ref. DL ) 7

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet Universitetsledelsen Arkivref: 2016/5298 Dato: 14.9.2016 SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret 22.9.2016 Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet

Detaljer

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor Universitetsdirektøren Arkivref: 2013 / 4377 Dato: 11.9.2013 Saksnr: Styresak 50-13 SAK S 50-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 19.09.2013 Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 29-30.03.2017 Dato: 23.03.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 51/17 27.04.2017 Dato: 20.04.2017 Arkivsaksnr: 2017/4006 Søknad om prøveordning ved Det medisinsk- odontologiske fakultetekstern styreleder

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

Rapport Arbeidsgruppe «Styring og ledelse»

Rapport Arbeidsgruppe «Styring og ledelse» Rapport Arbeidsgruppe «Styring og ledelse» Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn 2. Mandat 3. Beskrivelse av aktivitet 4. prinsipielle synspunkter 5. Nærmere om de enkelte funksjoner 6. Oppgaver frem til fusjonstidspunktet

Detaljer

Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen rundt fakultetets videre beslutninger - drøftingssak

Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen rundt fakultetets videre beslutninger - drøftingssak Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 8/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 10.03.09 Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Bakgrunn. Mandater og instrukser

Bakgrunn. Mandater og instrukser Bakgrunn Mandater og instrukser Størrelse og sammensetning av styrer på nivå to i UiTs organisasjon Størrelse og sammensetning av styrer ved sentre som er overført til nivå tre Innstillingen ble

Detaljer

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet MØTEREFERAT Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT Møtedato: 19.10.2105 Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker Arkivref.: 2015/1550 Referat fra møte i rektorrådet

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 22/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 09.06.09 Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Detaljer

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret. Sirkulasjonssak til Universitetsstyret - Organisering av administrasjonen ved campus Harstad

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret. Sirkulasjonssak til Universitetsstyret - Organisering av administrasjonen ved campus Harstad Universitetsledelsen Arkivref: 2016/4610/BTO002 Dato: 24.05.2016 SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Sirkulasjonssak til Universitetsstyret - Organisering av administrasjonen ved campus

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

Orienteringssak. Status for fusjonsprosessen mellom UiT og HiF UNIVERSITETSLEDELSEN

Orienteringssak. Status for fusjonsprosessen mellom UiT og HiF UNIVERSITETSLEDELSEN UNIVERSITETSLEDELSEN Orienteringssak Til: Universitetsstyret Fra: Universitetsdirektøren Arkivref.:2012/6171 KKV010/011.0 Status for fusjonsprosessen mellom UiT og HiF Styringsgruppens arbeid Styringsgruppen

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Fusjonen i Tromsø. - Bakgrunn, prosess og konsekvenser. Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19.

Fusjonen i Tromsø. - Bakgrunn, prosess og konsekvenser. Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19. Fusjonen i Tromsø - Bakgrunn, prosess og konsekvenser Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19.september 2008 Universitetet i Tromsø 1 Universitetet i Tromsø 2 Organisasjonskart

Detaljer

Til styringsgruppen for fusjon

Til styringsgruppen for fusjon Til styringsgruppen for fusjon Dato: Arkivref.: SAK SG 12-13: Styring og ledelse Styringsgruppa nedsatte en arbeidsgruppe for å vurdere styring og ledelse for den fusjonerte institusjonen i sak SG 08-13:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Personalavdelingen VEDLEGG

Universitetet i Stavanger Personalavdelingen VEDLEGG Universitetet i Stavanger Personalavdelingen VEDLEGG REVISJON AV VALGREGLEMENTET Bakgrunn Som følge av styrets vedtak i møte 14.06.2007, sak 51/07 om opprettelse av instituttråd, er det behov for å revidere

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Saksbehandler: Albert Verhagen S-SAK 13-13 Organisering

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: EL Enhet for lederstøtte Dato: 25.05.2016 Saksnr..: 2016/4546 OLGADJ Høringsuttalelse fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

SAK 72/ Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Saksbehandler: AU

SAK 72/ Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Saksbehandler: AU SAK 72/1415 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: 22.04.2014 Saksbehandler: AU Valgt eller ansatt rektor ved UiT Norges arktiske universitet. Bakgrunn: I Stortingsmelding 18. (2014-2015) «Konsentrasjon

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Niclas J.M. Berger Stillingskategori: Administrativ/teknisk Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: fakultetsdirektør Jørgen Fossland Tlf.: 77 64 45 95 Faks: 77 64 49 05 jorgen.fossland@uit.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: 12.04.2013 - - - FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012 ERFARINGER MED FAKULTETSSTYRET OG INSTITUTTRÅDENES ROLLE OG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: 27.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor

Detaljer

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2016/712 Dato: 13.03.2017 Universitetsledelsen v/odd Arne Paulsen Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest til hege.skogvang@uit.no.

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering.

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering. Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: / Sak nr. Møte:.0. Om opplegg for styreevaluering Bakgrunn I styremøtet 9.. ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble

Detaljer

PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ HØSTEN 2009 OG VÅREN RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET

PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ HØSTEN 2009 OG VÅREN RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET U-Vett Det helsevitenskapelige fakultet Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Fakultet for naturvitenskap og teknologi Tromsø museum - Universitetsmuseet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 20/17 23.02.2017 Dato: 02.02.2017 Arkivsaksnr: 2013/9976 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

NTNU S-sak 35/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TSi/PEK Arkiv: 2012/2580 N O T A T

NTNU S-sak 35/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TSi/PEK Arkiv: 2012/2580 N O T A T NTNU S-sak 35/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.07.2012 TSi/PEK Arkiv: 2012/2580 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Styring og ledelse ved fakultet og institutt Tilråding: Saken legges

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET I møte 12. september

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI MØTEINNKALLING Til: Fakultetsstyret ved NT-fak Møtetid: Onsdag 5. desember 2012 kl. 12.30 Møtested: Møterom M1 i fakultetsadministrasjonen i Realfagbygget Arkivref.:

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen

Spørreundersøkelse som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen Spørreundersøkelse som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen har bedt Rokkansenteret om å gjennomføre en web-basert spørreundersøkelse om de ansattes

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 153/16 01.12.2016 Dato: 11.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/12126 Universitetsstyret for perioden 1.8.2017-31.7.2021 valg og oppnevning Henvisning

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00-14:00

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forslag til rekrutteringsform og styringsorgan på instituttnivå- UTKAST

Forslag til rekrutteringsform og styringsorgan på instituttnivå- UTKAST Forslag til rekrutteringsform og styringsorgan på instituttnivå- UTKAST Bakgrunn Fakultetsstyret ba i møte 20.5.2014 om å få lagt fram en skisse for en mer helhetlig prosess for diskusjon av rekrutterings-

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte!

Velkommen til informasjonsmøte! Velkommen til informasjonsmøte! Underveisevaluering August 2014 16.09.2014 Underveisevaluering - agenda Velkommen ved Ann Elisabeth Wedø Hvor er vi i prosessen, høringsprosess og styrevedtak ved prosjektledelsen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 146/16 20.10.2016 Dato: 05.10.2016 Arkivsaksnr: 2015/11379 Sammensetning av interimsstyre og valg ved det nye fakultetet Henvisning

Detaljer

VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1. JANUAR 2016

VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1. JANUAR 2016 P360 - dokument 15/08222-5 Saksbehandler Anne Berit Faaberg Saksgang Møtedato Høgskolestyret 15.12.2015 VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1.

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

Ledelse som medisin! Rektors tiltaksplan for medvirkning og internkommunikasjon

Ledelse som medisin! Rektors tiltaksplan for medvirkning og internkommunikasjon 1 Ledelse som medisin! Rektors tiltaksplan for medvirkning og internkommunikasjon Rådgiver Kirsti Jensen Rektors stab organisasjon og informasjon 2009-09-15 Kirsti Jensen 2 Hvorfor? Endringer i offentlig

Detaljer

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv:

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.08.2010 PA/pw Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Revidering av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisings- og forskerstillinger

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Kirkenes, Thon hotell Møtedato: 8.5.2014 Tidspunkt: 12:00 17.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor

Detaljer

Informasjonsansvarlig: Personaldirektør Halfdan Hagen

Informasjonsansvarlig: Personaldirektør Halfdan Hagen US 53/10 Mandat for og sammensetning av fakultetsstyrer, museumsstyret, instituttstyrer og senterstyrer. Stillingsbeskrivelse for dekaner, museumsdirektør, instituttledere og senterledere. Innstillingsutvalg

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 5/2010 Fra: Fakultetsdirektøren Møtedato: 16.4.2010 Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr.: Notat: 9.4.2010, Inger-Johanne Ullern

Detaljer

NTNU S-sak 15/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: 2012/2580 N O T A T

NTNU S-sak 15/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: 2012/2580 N O T A T NTNU S-sak 15/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12.03.2013 PEK Arkiv: 2012/2580 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Medbestemmelse og medvirkning ved NTNUs institutter Tilrådning 1. Dersom

Detaljer

Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT

Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010 Ved Britt Elin Steinveg, UiT Litt historie og bakgrunn 2 Hvem var vi før 2009 Høgskolen i Tromsø: En typisk profesjonshøgskolene med en Fellesadministrasjon

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisknaturvitenskapelige. Innledning hvorfor og hvordan evaluere?

Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisknaturvitenskapelige. Innledning hvorfor og hvordan evaluere? Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet Innledning hvorfor og hvordan evaluere? av dekanus Hans Petter Sejrup Solstrandsamling 9-10. april 2008 Ledelses

Detaljer

MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET

MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET Møtedato: 22. oktober 2009 Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor Britt-Vigdis Ekeli (ledet møtet under behandlingen av sak S 66-09B) Referent: Arkivref: Til stede: Odd Arne Paulsen,

Detaljer

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet Til: Styret Dato: 12.05.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-27/11 Møtedato: 19. mai 2011 Saksbehandler: Birger Kruse/Hans Gran Ref.: 2011/192 Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

Trinnvis prosessbeskrivelse ved omstilling

Trinnvis prosessbeskrivelse ved omstilling Trinnvis prosessbeskrivelse til bruk ved i stilling (omhandler utarbeidelse av bemanningsplaner, gjennomføring av omstillingssamtaler og vurdering av rettskrav ved i stilling) Ansvarlig for trinn 1: Universitetsdirektøren

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: De fast vitenskapelig ansatte i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Trine Syvertsen, Einar Lie, Gro Bjørnerud Mo, Mette Halskov Hansen Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Pål Kraft, instituttleder Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: SV En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Bakgrunn Styringsgruppa for fusjonsprosjektet behandlet styresammensetningen i sitt møte i år og anbefaler at

Bakgrunn Styringsgruppa for fusjonsprosjektet behandlet styresammensetningen i sitt møte i år og anbefaler at NTNU S-sak 8/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.04.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Per Eivind Kjøl Arkiv: 2015/7033 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Fusjon: Sammensetning

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US-62/16; arkiv nr. 16/00948 1 Innhold Styring & ledelsesreglement

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Høringsuttalelse Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Linda Løvdal- representant, Høgskolen i Harstad Gunn K. Stenhaug HTV, Norsk sykepleierforbundet

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Del 1 Arbeidsmiljøutvalget

Del 1 Arbeidsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT FRA ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) VED UNIVERSITETET I TROMSØ 2012 1 2 Del 1 Arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalgets mandat og sammensetning I henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser i kapittel

Detaljer

MØTEREFERAT SKRIFTLIGE ORIENTERINGSSAKER: Møtedato: Møtedato: Møteleder Referent:

MØTEREFERAT SKRIFTLIGE ORIENTERINGSSAKER: Møtedato: Møtedato: Møteleder Referent: MØTEREFERAT Møtedato: Møtedato: Møteleder Referent: Arkivref: Styret ved Universitetet i Tromsø 26.mars 2009 10.00-15.30 Jarle Aarbakke, rektor Britt Elin Steinveg, assisterende universitetsdirektør 2009/86

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: SFF, Senter for immunregulering Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sak2

Detaljer

Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 12 år.

Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 12 år. Regler for instituttorganene Fastsatt av universitetsstyret 18.06.09 1. Instituttorganene Instituttene skal ha: - instituttleder - instituttråd Et institutt kan ha valgt eller ansatt instituttleder. Vedtak

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelse ved UiT Norges arktiske universitet

Arbeidsmiljøundersøkelse ved UiT Norges arktiske universitet Universitetsledelsen Arkivref: 2013/5035/MFA000 Dato: 15.10.2013 Sak 60-13 SAK 60-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 24.oktober 2013 Arbeidsmiljøundersøkelse ved UiT Norges arktiske universitet Universitetsdirektøren

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG Tid: Fredag 3.11.17 klokka 11.15 15.00 Sted: Adm A319 Styrerommet, Administrasjonsbygget Saksliste: Sak 22 17 Rapport fra Fokusgruppe Innovasjon og entreprenørskap

Detaljer

Styring og ledelse. Valg av rekrutteringsform for rektor fra

Styring og ledelse. Valg av rekrutteringsform for rektor fra US 54/2016 Styring og ledelse. Valg av rekrutteringsform for rektor fra 01.08.17 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Anne Marie Bjørkeng, Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 22.1.2017 Dato: 16.02.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

Notat HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

Notat HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 07.10.2014 Saks Saksnr./arkivnr.: 2013/4726 (ephorte) ssaksbeh: Tormod A Furuseth/Kari Kjenndalen Til: Ellinor D Kasahara Kopi: Anne E. Wedø, Torbjørn Larsen Fra: FoUseksjonen ved Morten Irgens

Detaljer

Om dere har spørsmål, eller momenter dere ønsker å få avklart, kan seksjonsleder Marit Nilsen kontaktes.

Om dere har spørsmål, eller momenter dere ønsker å få avklart, kan seksjonsleder Marit Nilsen kontaktes. Institutt for arkeologi og sosialantropologi Centre for Peace Studies Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Institutt for kultur og litteratur Institutt for språkvitenskap Center

Detaljer

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen)

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen) Avdeling for økonomi Arkivref.: 2012/6168 Dato: 14.01.2015 Det helsevitenskapelige fakultet Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-36/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Fremtidig ledelse ved og organisering av instituttene

Fremtidig ledelse ved og organisering av instituttene 1 av 5 Det medisinske fakultet 05/15217 (2008/3360) Rådsak 14-08, Fakultetsråd ved DMF, 29.05.08 Til: Fakultetsrådet ved DMF Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Per Kjøl/Tone Merete Follum Sak 14-08

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10.

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10. UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008 Mandag 6.10.2008 TIL STEDE: Instituttleder: Hanne Gram Simonsen Nestleder:

Detaljer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Personal- og organisasjonsavdelingen Arkiv nr: 16/04533

Detaljer

PROTOKOLL. Følgende to saker var gjenstand for forhandling:

PROTOKOLL. Følgende to saker var gjenstand for forhandling: 1 PROTOKOLL I forhandlingsmøte den 25.1.12 har det vært ført forhandlinger mellom arbeidsgiversiden ved universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa UMB og Birger Kruse NVH og arbeidstakersiden ved NVH og

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 52 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 12. september 2013 FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: 4/17 Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Til saken Det vises til brev sendt fra KMD til insituttene 28.2.

Detaljer