Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning"

Transkript

1 US-SAK NR: 175/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Utlysningstekst 2. SEVU-notat Forslag til vedtak Stillingen som avdelingsdirektør lyses ut. Forslag til utlysningstekst justeres ut fra styrets kommentarer. Ås, 24.november 2009 Siri Margrethe Løksa Universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

2 2 a) Saksframlegg Bakgrunn Direktørstillingen i Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) er i dag besatt midlertidig frem til 30. september Universitetsdirektøren foreslår at stillingen lyses ut på nytt. Etter 16 i UMBs personalreglement skal US tilsette avdelingsdirektør. Med hjemmel i personalreglementets 3 skal tilsettingsmyndigheten godkjenne forslag til kunngjøringstekst. Innstilling foretas av universitetsdirektøren som oppnevner en gruppe som skal bistå i innstillingsarbeidet, jfr. UMBs personalreglement 8. Tilsettingsråd og eksternt rekrutteringsbyrå Det foreslås at innstillingsrådet består av: Universitetsdirektøren To instituttledere En representant utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i felleskap En ansatt fra SEVU Sekretær fra personal- og organisasjonsavdelingen Innstillingsutvalget kan la seg bistå av et eksternt rekruttering byrå for nærmere vurdering av et utvalg av søkere. SEVUs virkeområde, forankring og organisering Etter konkrete tilbakemeldinger fra tjenestemannsorganisasjonene har SEVUs plassering på organisasjonskartet blitt vurdert. Det har særlig blitt stilt spørsmål ved om senteret trenger en direktørstilling eller om senteret som alternativ kan bli plassert under en annen avdeling, for eksempel Studieavdelingen. Universitetsdirektøren har valgt å opprettholde standpunktet om at senteret bør være en egen avdeling og ha en egen direktør. Det er lagt særlig vekt på at senterets synlighet er viktig. I tillegg er det lagt vekt på et betydelig vekstpotensial for EVU i fremtiden, særlig etter fusjonen med NVH. Ansvarsområder Lede SEVU Gjennomføre og videreutvikle SEVU-aktiviteter Kvalifikasjoner Gode lederevner med ambisjoner og evne til endring. Høyere relevant utdanning Relevant erfaring fra tilsvarende virksomhet. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

3 3 Personlige egenskaper Gjennomføringssterk Resultatorientert, Samlende og tydelig. Evne til å knytte gode relasjoner Det vises for øvrig til vedlagt utarbeidet grunnlagsdokument/notat (vedlegg 2) utarbeidet av SEVU. Dokumentet er utarbeidet på bakgrunn av diskusjoner internt på SEVU, diskusjon i SEVUs styringsgruppe og mandatet til SEVU fra Forslag til vedtak Stillingen som avdelingsdirektør lyses ut. Forslag til utlysningstekst justeres ut fra styrets kommentarer.

4 4 Det levende universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) deltar i den internasjonale kunnskapsutviklingen om verdens naturressurser, og har kompetanse som bidrar til å sikre dagens og fremtidens livsgrunnlag. UMB har konsentrert utdanning og forskning om biologi og bioproduksjon, natur og miljø, utviklingsstudier, ressursforvaltning, økonomi, samfunnsvitenskap og teknologi. VEDLEGG 1 Stortinget har vedtatt at Norges Veterinærhøyskole og UMB skal samorganiseres og flyttes til Campus Ås, hvor Norges største biovitenskapelige miljø er samlet. Universitetsstyret ønsker å videreutvikle UMB til et Life Science University av internasjonalt format. UMB har 3250 studenter, 400 doktorgradsstudenter og 1050 ansatte med en årlig omsetning på 880 mill. kroner. UMB ligger i Ås kommune, ca 30 minutter sør for Oslo. Mer informasjon på Senter for etter- og videreutdanning - avdelingsdirektørstilling Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) initierer, koordinerer, tilrettelegger og er teknisk arrangør for UMBs etter- og videreutdanning (EVU). Universitetets institutter og deres samarbeidspartnere har det faglige ansvaret, mens SEVU deltar med veiledning og prosessledelse ved utvikling av tilbudene. Tilbudet omfatter både åpne kurs og skreddersydde programmer for oppdragsgivere i offentlig og privat sektor. SEVU er en viktig del av UMBs merkevarebygging. Det er 7 personer ved senteret. Som avdelingsdirektør for SEVU ved UMB rapporterer du direkte til universitetsdirektøren og deltar i universitetsdirektørens ledergruppe. Du skal være bindeledd mellom UMBs ledelse, institutter og eksterne aktører for å bidra til større etterog videreutdanningsaktivitet. I tillegg til å lede UMBs EVU-virksomhet administrerer avdelingsdirektøren deler av EVUvirksomheten ved Nofima. I tillegg må det påregnes samarbeide med forskningsinstitutter på Campus Ås om felles EVU aktiviteter. Stortingets vedtak om flytting av Norges veterinærhøgskole til Ås og samorganisering med Universitetet for miljø- og biovitenskap, skal realiseres. En vellykket gjennomføring av dette prosjektet er avgjørende for å sikre en framtidsrettet utvikling av UMBs forskning og utdanning i tråd med samfunnets behov. Det må påregnes koordinering av EVU-aktiviteter med NVH i tiden frem til fusjon. Den som blir tilsatt i stillingen må regne med endringer i arbeidsoppgaver som en følge av fusjonsprosessen. Kvalifikasjoner Vi søker en leder med ambisjoner og evne til endring. Søkere må ha høyere utdanning og relevant erfaring fra tilsvarende virksomhet. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og

5 5 engelsk.erfaring fra universitets- og høyskolesektoren og kjennskap til EVU er en fordel. Du må kunne dokumentere resultater. Personlige egenskaper Du er gjennomføringssterk, resultatorientert, samlende og tydelig. Du trives i dialog med andre og evner å knytte gode relasjoner på alle nivåer i virksomheten. Lønnsvilkår Stillingen avlønnes etter avtale som avdelingsdirektør innenfor Statens tariffsystem. Kontaktpersoner: For nærmere informasjon ta kontakt per telefon: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa tlf Søknad merket stillingsnummer..., vedlagt CV, kopi av attester og vitnemål sendes til UMB, Sentraladministrasjonen, Postboks 5003, 1432 Ås. Søknadsfrist: Alle stillingene følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2%). Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

6 6 VEDLEGG 2 Senter for etter- og videreutdanning virkeområde, forankring og organisering Dette notatet er utarbeidet på bakgrunn av diskusjoner internt på Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), diskusjon i SEVUs styringsgruppe og mandatet til SEVU fra Hvorfor etter- og videreutdanning? I tillegg til at etter- og videreutdanning (EVU) er en lovpålagt oppgave (jf. UH-lovens 1.3 i) og dermed del av UMBs samfunnsoppdrag, er det flere gode grunner til å fokusere på EVU: o Potensial for økt ekstern inntjening o Fornøyde EVU-deltakere blir gode ambassadører for UMB og kan bidra til økt rekruttering til ordinære studier og generell profilering o Kontakt med praksisfeltet kan bidra til å gjøre ordinære studietilbud mer praksisnære o Nye kontakter kan generere eller gi innspill til ny FoU-aktivitet UMB har i dag en relativt stor aktivitet på EVU-feltet i forhold til universitetets størrelse og får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger på EVU-tilbudene. Alle tilbud evalueres, og både eksterne deltakere og fagansvarlige oppfatter SEVU som en positiv og profesjonell samarbeidspartner. Noen fagmiljøer er svært aktive på feltet, mens andre ikke har noen EVU-aktivitet. 2. SEVUs mandat fra 2002 med kommentarer Siden 1. januar 2002 har Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) vært organisert direkte under administrerende direktør. Tidligere var enheten organisert som en egen seksjon i Studieavdelingen. SEVUs opprinnelige mandat med kommentarer i forhold til videre arbeid: o En koordinerende instans og støttespiller for utvikling av etter- og videreutdanning Kommentar: Denne delen av opprinnelig mandat er fortsatt svært sentral. SEVU har en viktig rolle som bindeledd mellom ledelse, fagavdelingene i sentraladministrasjonen, institutter og eksterne aktører for å bidra til større bevisstgjøring rundt EVU som del av UMBs samfunnsoppdrag. En viktig oppgave for SEVU blir å bidra aktivt til at ledelsen følger opp målsettingen i strategisk plan om å bedre rammevilkårene for EVU-aktiviteter for fagansatte og institutter, bedre integreringen av EVU i instituttenes virksomhet og se EVU-aktivitet i sammenheng med annen formidling ved og profilering av UMB. o Bidra med praktisk, pedagogisk og økonomisk tilrettelegging av kurs, konferanser og andre betalte opplæringstilbud Kommentar: Dette er fortsatt en viktig del av SEVUs arbeide. De senere årene har SEVU i tillegg bidratt aktivt med tilrettelegging for kunnskapsformidling i forskningsprosjekter, bl.a. ved å medvirke til skriving av søknader om forskningsmidler og veilede og tilrettelegge for formidlingstiltak underveis og i etterkant av forskningsprosjekter.

7 7 FoU-midler fordrer i økende grad samarbeid med næringslivet, og kravet til formidlingskomponenten i forskningsprosjekter blir stadig sterkere (spesielt i brukerstyrte forskningsprosjekter). Her kan og bør SEVU, i samarbeid med Forskningsavdelingen og fagmiljøene, bidra aktivt til å gjøre formidlings- og samarbeidskomponenten så profesjonell som mulig. I forhold til praktisk og pedagogisk tilrettelegging av kurs er det en stor utfordring for SEVU at UMB i liten grad har utviklet kompetanse på bruk av digitale medier i læring. SEVU vil svært gjerne være med å bidra til at UMB blir mer profesjonell på bruk av digitale medier ved å bidra med gode pilotprosjekter, hjelpe til med å sikre finansiering og bidra til spredning av best practice. På EVU-feltet vil bruk av nettbaserte løsninger kunne øke markedspotensialet til UMBs kurs betraktelig, men også ordinær undervisning og profileringsarbeidet til UMB vil kunne dra nytte av økt fokus og kompetansebygging på bruk av digitale medier. o Et bindeledd mellom marked og fagmiljøer Kommentar: Dette er en svært viktig del av SEVUs mandat og et felt med stort utviklingspotensial. Ambisjonen her er å jobbe mer aktivt med å bygge nettverk eksternt. I tillegg blir det viktig å samarbeide tettere med bl.a. Næringslivskontoret og andre enheter for å sikre god informasjonsflyt og deling av kontakter. Mye eksterne midler er nå knyttet opp mot begrepet innovasjon og næringslivssamarbeid. SEVU ønsker å bidra til en bedre oversikt over eksterne midler og være profesjonelle på å følge pengestrømmene for å få tilgang til eksterne midler til EVU. o Administrere og samordne EVU-virksomheten ved Matforsk (Matalliansen) og UMB Kommentar: SEVU administrerer og samordner fortsatt EVU for Nofima (tidligere Matforsk) og UMB. I tillegg gjennomføres det en del EVU-kurs i samarbeid med de andre forskningsinstituttene på campus. SEVU ønsker å gå i dialog med de andre instituttene på Campus Ås, NVH og også andre relevante fagmiljøer og bransjeorganisasjoner for å sondere muligheten for ytterligere samarbeid. Et tettere samarbeid om EVU kan være et viktig bidrag i arbeidet med å styrke identiteten til Campus Ås som en relevant og attraktiv kompetanseleverandør. SEVUs styringsgruppe SEVU har en styringsgruppe som oppnevnes av, og er rådgivende for, universitetsstyret. Styringgruppens mandat: a) gi innspill og råd om strategiske satsninger og tilrettelegging for styrket EVU-aktivitet ved instituttene, b) bidra til å utvikle SEVUs strategiske rolle og utøvende funksjon gjennom overordnede signaler og innspill om utvikling og drift av senteret, c) bidra til å utvide og videreutvikle samarbeid med andre institusjoner, d) prioritere søknader om midler fra eksterne finansieringskilder. SIDE 3 av 4 Den sittende styringsgruppen har 3 eksterne og 4 interne representanter og har fått utvidet sin funksjonstid frem til august Med de arbeidsoppgaver styringsgruppen ser for seg, og rapportering til universitetsdirektør samt deltakelse på enkelte instituttledermøter, er styringsgruppen usikker på om det er behov for en fast styringsgruppe. Dette vil bli diskutert i styringsgruppen i god tid før den sittende styringsgruppen avslutter sin funksjonstid. 3. SEVU og forankring mot andre enheter ved UMB

8 8 For at SEVU skal kunne gjøre en best mulig jobb med å koordinere og støtte opp under EVU-virksomheten ved UMB, og bidra til at synergien av denne aktiviteten kommer universitetet som helhet til gode, er det viktig med en god forankring mot en rekke andre enheter: o Ledelsen (for å sikre gode rammebetingelser for EVU og få informasjon om strategiske satsninger) o Institutter og fagpersoner (kjenne fagportefølje, bevisstgjøring EVU-ansvar) o Studieavdelingen (studieadministrasjon, regelverk, nye medier i læring, etc.) o Forskningsavdelingen (bidra til forskningssøknader og formidlingstiltak FoU, eksterne nettverk) o IT-avdelingen (digitale medier i læring) o Kommunikasjonsavdelingen (bistand profilering EVU, sikre at EVU kan bidra til profilering av UMB) o Forskningsinstituttene på Campus Ås (øke grunnlaget for EVU-aktivitet) Forankringen av SEVU mot andre sentrale enheter bør skje både via formelle og uformelle fora, bl.a.: o Mulighet for å presentere SEVUs arbeid for instituttlederteamet et par ganger i året o Observatør i Forskningsnemda og Studienemda o Deltakelse i arbeidet med utvikling av ulike avdelingsoverskridende prosjekter f.eks. alumni, utvikling av CRM-system, LIV Levende, digitale medier i læring og andre prosjekter som kan ha relevans også for EVU-feltet og/eller der SEVU kan bidra positivt med sin delkompetanse. 4. Organisatorisk plassering av SEVU Vedtaket fra 2002 om å etablere et eget senter, plassert direkte under administrerende direktør, ble begrunnet i behovet for sterkere synliggjøring av feltet og økt frihet i forhold til økonomi, samarbeid og profilering. Disse argumentene er fortsatt aktuelle. SEVU har behov for et tett og godt samarbeid med mange ulike enheter ved UMB for å sikre en profesjonell drift og god utnyttelse av synergieffektene av EVU-arbeidet. EVU-virksomheten har behov for å operere innenfor mindre faste rammer enn de som gjelder ordinær undervisning. Aktiviteten er markeds- og behovstyrt, noe som fordrer korte beslutningslinjer og mulighet for å få etablert tilbud raskt og effektivt. Når det gjelder nettverksbygging eksternt, er det også en klar fordel at SEVU er organisatorisk plassert direkte under universitetsdirektøren. Dette gir lettere innpass i eksterne organisasjoner og virksomheter på et nivå der beslutninger fattes enn det man oppnår dersom enheten får en mindre tydelig organisatorisk plassering. Dagens plassering gir oss et klart konkurransefortrinn i forhold til de større universitetene, der etter- og videreutdanningsvirksomheten er desentralisert og mindre synlige i organisasjonen (se vedlegg for kort beskrivelse av organiseringen av EVU ved andre universiteter). Organisering av EVU-virksomheten ved andre norske universiteter Ved Universitetet i Oslo skjer EVU-aktivitetene i all hovedsak ved det enkelte institutt/fakultet. I tillegg er det en liten stab i Studieavdelingen som jobber med strategier, rådgivning og fellessystemer. Aktiviteten er fragmentert og mangler en felles profil. Det er for tiden diskusjoner ved UiO om å gå over til en sentral enhet for etter- og videreutdanning. Både NTNU og Universitetet i Bergen har egne sentre for etter- og videreutdanning organisert under det

9 9 som tilsvarer UMBs Studieavdeling. Sentrene har en organisering og ansvarsområder som SEVU-UMB og koordinerer all EVU ved universitetet. Ved NTNU har enheten i tillegg en større konferanseavdeling som har ansvar for både interne og eksterne konferanser. Universitetet i Tromsø har et eget kompetanse- og ressurssenter organisert direkte under universitetsstyret. Senterets ansvarsområde er organisering og tilrettelegging av fleksible studier og etterog videreutdanning. Enheten har administrativt ansatte og egne vitenskaplige stillinger innen fleksibel læring. I tillegg har senteret ansvar for regional utvikling gjennom utstrakt samfunnskontakt. EVUtilbudene driftes av de ulike fakultetene med bistand fra den sentrale enheten. Universitetet i Stavanger har en liten sentral enhet som er organisert direkte under universitetsdirektøren. Enheten har et ansvarsområde som tilsvarer dagens SEVU-UMB. Ved Universitetet i Agder drives etter- og videreutdanningen i all hovedsak som en desentralisert aktivitet i det enkelte fagmiljø og ved det enkelte studiestedet.

Samorganisering av bibliotektjenestene ved UMB og forslag til utlysningstekst for stillingen som leder av universitetsbiblioteket

Samorganisering av bibliotektjenestene ved UMB og forslag til utlysningstekst for stillingen som leder av universitetsbiblioteket US-SAK NR:89/2011 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER LISBETH ANDREASSEN OG ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: /578 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Samorganisering

Detaljer

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter 103 av 124 FS-83/2013 Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter Møtedato: Saksansvarlig: Saksbehandlere: 18. juni Jan Olav Aarflot

Detaljer

Mulig fakultetsorganisering av UMB

Mulig fakultetsorganisering av UMB Utkast 06.05.10 ÅAa/RH Mulig fakultetsorganisering av UMB Rapport fra prosjektgruppa som har utredet organisering av UMB i det nye universitetet som skal etableres på Ås Mai 2010 Universitetet for miljø-

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 06/13 Dato: 18. juni 2013 Tid: Del I: 08:00 09:00 og del II: 12:00 15:00 Sted: KD

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Innovasjonssenter på Campus Ås utarbeidelse av forretningsplan. Dokumenter: a) Saksframlegg

Innovasjonssenter på Campus Ås utarbeidelse av forretningsplan. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 41/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: FORSKNINGSDIREKTØR RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): SENIORRÅDGIVER COLIN MURPHY ARKIVSAK NR:

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 10.04.2014 S-sak 29/14 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene Ellen Brandt og Per O. Aamodt Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene NIFU skriftserie nr. 17 /2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 39/2014 Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden... 2 2. Bakgrunn for saken... 3 2.1 Tidligere

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 25.11.2014 Sted: Adamstuen, Gjesteserveringen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg: Finn-Arne Weltzien, professor, BasAm SAKSLISTE Saker 46/2014 Godkjenning

Detaljer

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge 1. Bakgrunn UHRs utdanningsutvalg satte høsten 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet

Detaljer

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill RAPPORT 6/2009 Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill Ellen Brandt, Taran Thune og Odd Bjørn Ure NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret. Dato: 5.3.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: Kl 09.00 - Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Årsrapport 2014, mål og planer for 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT I. Styrets beretning (to sider) 1. Styrets overordnede vurdering av samlede resultater,

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer