Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte og campusbasert støtte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte og campusbasert støtte"

Transkript

1 Til Prosjektledelsen Administrativ Etablering HiBV Fra Arbeidsgruppe Økonomi ved økonomiseksjonene ved HiBU og HiVe (fork. AG Ø) Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte og campusbasert støtte Viser til gjennomgang i prosjektmøte «Administrativ Etablering» 13 mars, og påfølgende utsendte powerpointpresentasjon med bestilling til arbeidsgruppene. Bestillingen som AG Ø har oppfattet er: - Komme med høringsuttalelser knyttet til forslag organisering av HIBV - Utforme organisasjonsmodell for hvert direktørområde (økonomi) - Plassere ressurser - Foreslå ansvarsområde/ instruks for økonomidirektør - Foreslå omfang av fakultetsvis stab/ lederstøtte - Foreslå campusbasert lederstøtte, støtte til ansatte og studenter Forslag og svar følger nedenfor i tilsvarende rekkefølge som stilte spørsmål. Høringsuttalelse organisasjonskart HiBV AG Ø har følgende innspill basert på utsendte powerpointplansjer med organisasjonskart: - AG Ø støtter forelagt forslag til organisasjonskart med stabsfunksjoner, 4 fakulteter og 6 administrative områder (hvorav forskning og utdanning har todelt ledelse med prorektorer uten linjeføring og administrative ledere). Antall administrative områder kan vurderes redusert til 5 dersom man fordeler funksjoner fra «direktør kommunikasjon» til andre direktørområder (f eks campus og utdanning). - Vedtak om prorektorer uten linjeføring medfører at antall fagdirektører øker med 2 for å ivareta det samlede forvaltningsansvaret. Dersom hovedvirksomhetsområdene utdanning og forskning (FoUI) hadde vært underlagt enhetlig ledelse med prorektorer ville det sannsynligvis medført et redusert behov for antall fagdirektører. Organisasjonsmodell for økonomiområdet AG Ø har valgt å presentere økonomiområdet med: - Prinsippskisse med tilhørende forvaltningsområder underlagt økonomidirektør, og - Forslag til organisering av økonomiadministrasjonen for HiBV Side 1 av 5

2 Figur 1 Forvaltningsområder økonomi Forvaltningsområdene som skissert over kan kort oppsummeres slik: Anskaffelser Innkjøpsadministrasjon, overholdelse av lov om offentlige anskaffelser (LOA), støtte og gjennomføring av større anskaffelser ved fakulteter/institutter/enheter, innkjøpsstøtte, avtaleadministrasjon, elektroniske innkjøpssystemer Regnskap og rapportering Eksternregnskapet, rapportering eksternt Kunnskapsdepartementet, andre dept og offentlige registre, internregnskap og rapportering til fakulteter/institutter/enheter, BOA regnskapsføring, betalingsformidling, faktura, student- og kundebetalinger, regnskapsanalyse, internkontroll, TDI implementering Budsjett og planer Prinsipper for budsjettfordeling, budsjettmodell(er), budsjettering og modell BOA, budsjettering av virksomheten og prosjekter, controllerstøtte og økonomitjenester til fakulteter/ institutter/ enheter Støtte Innenfor alle forvaltningsområdene vil det være fokus på å levere tjenester og støtte til HiBVs fakulteter, institutter og andre enheter (viser til gjennomgående pil i modellen over). Støtten og tjenestene leveres fra funksjonsområdene (regnskap, budsjett, innkjøp) og/eller fra controllerfunksjonene dedikert i fakultetetenes lederstøtte. Side 2 av 5

3 Figur 2 Forslag organisering av økonomiadministrasjonen Økonomiadministrasjonen foreslås organisert som en fellestjeneste ledet av økonomidirektør. Forvaltningsoppgaver og tjenester innenfor fellestjenesten som angitt i prinsippskissen for forvaltningsområdene. Fokus for organiseringen og tilretteleggingen vil være en best mulig støtte for primærvirksomheten innenfor ressursene som stilles til rådighet. Ressurser til forslag til organisering av økonomiadministrasjon Ressurser og stillinger i dagens to økonomiseksjoner skal dekke ressursbehovet i forslaget til organisering av ny økonomiavdeling. Dersom alle årsverk til nåværende økonomikonsulenter ved HiBu overføres personal/ personalservice ifm lønnsarbeid, kan det derimot oppstå noe ressursbehov knyttet til tidligere førstelinje regnskapstjenester utført av disse (utlegg og fakturahåndtering). Dette kan løses ved samarbeid eller annen løsning sammen med personalservice/personalseksjonen. Innplassering av ressurser i stillinger og funksjoner skjer i tråd med det sentrale innplasseringsprosjektet. Ansvarsområde/ instruks for økonomidirektør Stillingstype Stillingskode avdelingsdirektør Formalkrav til stillingen Utdanningsnivå høyere grad, master og tilsvarende Arbeidsted Økonomiadministrasjon Ansvarsområder og oppgaver - Delta i høgskoledirektørens ledergruppe - Ivareta og utvikle økonomiforvaltningen, herunder anskaffelsesområdet - Saksforberedelse og presentasjon av økonomisaker for Høgskolestyret Side 3 av 5

4 - Lede økonomiadministrasjonen til støtte for alle enheter ved høgskolen - Delta og bidra i strategi- og planutvikling, herunder rapport og planer - Budsjett - Regnskap - Rapportering internt og eksternt Myndighet og tildelte fullmakter til stillingen - Budsjettdisponeringsmyndighet - Attestasjonsansvar - Personalansvar - Stedfortrederansvar dersom gitt av høgskoledirektør Fakultetsvis lederstøtte AG Ø har valgt å beskrive forslag til omfang på lederstøtte til fakultetene ved å angi forslag til ressurser underlagt dekanens personalansvar, og lederstøtte dedikert til fakultetet fra de ulike fellestjenestene. Dette begrunnes ved: - Flere «administrasjoner» (4 5 fakultetsadministrasjoner og fellesadministrasjon/ stabsfunksjoner) vil medføre: økt ressursbruk til koordinering mellom administrasjonsledd, «bestilling-leveringsrutiner», lavere administrativ effektivitet, sårbarhet (flere «nøkkelpersoner» - mindre robust), lengre ledetider i saksbehandlingen og fare for dobbeltarbeid eller at saker faller mellom organisasjonsledd («stoler»). - Administrasjonen bør organiseres som fellestjenester med fagadministrativ linjeføring (ref plattformdokumentet). Fakultetenes behov for nær/ lokal støtte bør i stedet ivaretas med dedikerte/ navngitte ressurser fra fellestjenester og/ eller fysisk plassering. Da unngår også fakultetet å ivareta kompetanseutvikling av administrasjonen og ansvar for forvaltningsoppgaver som kan anses å være perifert ift egen primærvirksomhet. Ressurser innenfor dekanens personalansvar (organisatorisk tilknyttet fakultetet eller institutt): Oppdragsleder/ - prosjektkoordinator Ivareta fakultetets strategi og målsettinger med BOA Ansvar for helhetlig oversikt og gjennomføring av fakultetets prosjektportefølje (bevilgnings-, bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter), herunder allokere riktig kompetanse og ressurser til dette i samarbeid med fakultetets ledergruppe Samarbeide med fellestjenester vedr avtaleinngåelse/ kontrahering, økonomi og rapportering etter behov Studieleder(e) Forvalte fakultetets samlede studieportefølje og bidra til å utvikle denne i tråd med vedtatt strategi Sikre at alle studieplaner og programmer planlegges og gjennomføres i tråd med gjeldende retningslinjer og bestemmelser Lede arbeidsplanleggingen av de faglige og vitenskapelige ansattes gjennomføring av studieporteføljen, herunder koordinere dette med oppdragsleder og øvrige i fakultetets ledergruppe Samarbeide og delta i det koordinerende arbeidet sammen med høgskolens øvrige studieledelse, studieadministrasjon og studiedirektør Dedikerte ressurser fra fellestjenester (dedikerte ressurser må også sees i sammenheng med øvrig støtte og tjenestetilbud fra fellestjenestene): Studieveiledere/ konsulenter (inngår i fellestjeneste Utdanning) Side 4 av 5

5 Veilede studenter innenfor fakultetets samlede studietilbud og i gjennomføringen av sin utdanning på fakultetet Støtte fakultetets studieleder(e) i utførelsen av sitt arbeid Forskningsrådgiver (inngår i fellestjeneste FoUI) Ha oversikt over tilgjengelige og relevante programmer nasjonalt og internasjonalt Ha kunnskap om søknadsprosess, gjennomføring og rapportering om disse, til støtte for fakultetets forskere Økonomirådgiver (inngår i fellestjeneste Økonomi) Bistår i fakultetets budsjettarbeid etter føringer og prioriteringer fra dekanen/ fakultetets ledergruppe. Legge inn fakultetets budsjett i økonomisystemer. Gi råd støtte fakultetet i økonomiske spørsmål, herunder bidra med kostnads- og inntektsberegninger i prosjekter, søknader, strategi- og prognosearbeid Rapporterer månedlig og på forespørsel regnskap og status mot budsjett, til fakultetet Bistå fakultetet i tertialvis rapportering til høgskoledirektør/høgskolestyret med regnskap og budsjettrapporter HR rådgiver (inngår i fellestjeneste Personal) Rådgiver i personalsaker og personaladministrasjon Campusbasert lederstøtte, støtte til ansatte og studenter AG Ø foreslår at nedenstående tjenester i stor grad er tilstede på alle fire campus, men må ses i sammenheng med enkelte standardiserte tjenesteleveranser som komplementerer den samlede campusbaserte støtten (intranett, standardiserte portalløsninger for reiser, lønnsslipp, utlegg, faktura og enkelte brukerstøttetjenester). Informasjon, servicesenter, rombooking Bygningers drift og renhold IT og AV støtte Bibliotektjenester Studieadministrasjon, førstelinje for ansatte og studenter Personalservice (reise, arbeidstid, lønn og godtgjørelser) Økonomitjenester (faktura, utlegg) Innkjøpstjenester Dato 7. april 2013 Økonomiseksjonene ved HiBu og HiVe Side 5 av 5

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Bestilling fra det administrative prosjektet: Prinsippskisse administrative saksområder

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 22.04.13 Dokumentdato: 15.04.13 Saksbehandler: Johnny Thorsen Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering NOTAT Til: prosjektledelsen SD/høgskoledirektører Fra: Seksjon FT-Utdanning v/viserektor utdanning og gruppeleder SD studieadministrasjon Dato: 8. april 2013 Kopi: Johnny Thorsen Saksnummer: 2012/996 Høringsuttalelse

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Delprosjekt faglig etablering ved HiBV-TEKMAR

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Delprosjekt faglig etablering ved HiBV-TEKMAR NOTAT Til SGFE v/elisabeth Ernø Borhaug Fra HiBV-TEK prosjektledelsen v/monica Husby og Anne Kari Botnmark 08.02.2013 Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Delprosjekt faglig etablering ved HiBV-TEKMAR

Detaljer

Status for AG2 sitt arbeid.

Status for AG2 sitt arbeid. Oppdatert pr 27.08.2012 Status for AG2 sitt arbeid. Arbeidsgruppe2 vil i møter i uke 35 presentere foreløpige statuser for arbeidet med å utrede administrativ og teknisk organisering i framtidens fakultet

Detaljer

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Rapport fra UG Administrasjon

Rapport fra UG Administrasjon Rapport fra UG Administrasjon Forslag til organisering av administrasjonen ved det fusjonerte universitetet Tromsø og Alta, 24. mars 2013 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Organisering og mandat... 3 1.1.1.

Detaljer

Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi

Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi Arbeidsdeling mellom institutt og fakultet: personal og økonomi Bakgrunn Interimsstyret har i sak IH 02-09 godkjent plan for arbeidet mot etablering av det nye helsevitenskaplige fakultet. I arbeidet med

Detaljer

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Økonomiavdelingen Vedlegg til S-sak 82/05 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Fastsatt av

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

Styresak 48/2008 vedlegg 2. Kunsthøgskolen i Oslo. Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver. Rapport

Styresak 48/2008 vedlegg 2. Kunsthøgskolen i Oslo. Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver. Rapport Styresak 48/2008 vedlegg 2 Kunsthøgskolen i Oslo Studielederrollen - avklaring av myndighet, ansvar og oppgaver Rapport Forord På oppdrag fra rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo har jeg ledet en gruppe

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo. Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen. 28. mai 2013

Kunsthøgskolen i Oslo. Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen. 28. mai 2013 Kunsthøgskolen i Oslo Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen 28. mai 2013 Bakgrunn Styret har i møte 18. desember 2012, i sak 60/12 utsatt sak om organisering av Drift

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 12.11.2014 Saksnr./arkivnr.: 14/05865 Til: Sekretariatet for Underveisevalueringen, underveis-prosjektet@hioa.no Fra: Fakultet for helsefag HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG

Detaljer

Støttetjenester i STFK - kompetanse, ansvar og service. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Støttetjenester i STFK - kompetanse, ansvar og service. Sør-Trøndelag fylkeskommune Støttetjenester i STFK - kompetanse, ansvar og service Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg

Detaljer

Rapport om økonomiforvaltningen ved UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg

Rapport om økonomiforvaltningen ved UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 56/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ØKONOMIDIREKTØR HANS CHR SUNDBY SAKSBEHANDLER(E):SENIORRÅDGIVER TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR:

Detaljer

Effektiv organisering av Jernbaneverket Høringsnotat: Hovedstruktur for stabs- og støttefunksjoner

Effektiv organisering av Jernbaneverket Høringsnotat: Hovedstruktur for stabs- og støttefunksjoner Effektiv organisering av Jernbaneverket Høringsnotat: Hovedstruktur for stabs- og støttefunksjoner 17. september 2013 1 Innledning Dette dokumentet inneholder forslag til noen prinsipper og en hovedstruktur

Detaljer

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering (versjon 1.0, 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering (versjon 1.0, 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering (versjon 1.0, 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. HiBVs profil... 3 3. Visjon

Detaljer

INNSTILLING FRA ADMINISTRASJONSGRUPPEN ORGANISERING AV ADMINISTRASJONEN VED HØGSKOLEN I BERGEN

INNSTILLING FRA ADMINISTRASJONSGRUPPEN ORGANISERING AV ADMINISTRASJONEN VED HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolen i Bergen 17.4.2007 INNSTILLING FRA ADMINISTRASJONSGRUPPEN ORGANISERING AV ADMINISTRASJONEN VED HØGSKOLEN I BERGEN 1. Bakgrunn Høgskoledirektøren nedsatte i desember 2006 en arbeidsgruppe som

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 3. februar 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 3. februar 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 3. februar 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Kaia Therese Bredvold, Petter Dyndahl, Thomas Engen Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad,

Detaljer

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5. desember 2014 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00286 SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD FORSLAG TIL ORGANISERING AV MARKED OG KOMMUNIKASJON 05.04.13 1. Organisering Markeds- og kommunikasjonsmiljøene ved høgskolene i Buskerud og Vestfold er bedt om å utarbeide

Detaljer

Redegjørelse for den administrative virksomhet ved UMB og framtidige utviklingsplaner for administrasjonen

Redegjørelse for den administrative virksomhet ved UMB og framtidige utviklingsplaner for administrasjonen US-SAK NR: 152/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR: 2011/1602

Detaljer

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 23.01.2014 Dokumentdato 15.01.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Instruksen er fastsatt av rektor og gjelder fra 01.03.2006 (Instruksens kap.5.1 er revidert 28.03.2011) Innholdsfortegnelse

Detaljer