PROSJEKTLEDELSE. Del 1 Prosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTLEDELSE. Del 1 Prosjektet"

Transkript

1 PROSJEKTLEDELSE Advokat Anders Folkman MNA Boks GRIMSTAD Del 1 Prosjektet Bakgrunn og forståelse av emnet Kontraktsstrategier Sammenhengen mellom kontraktregimet og fremdrift Først skal vi se på hva et prosjekt og prosjektledelse er 1

2 Hva er prosjektledelse? Fragmentert driftsform Samling av kunnskap og energi rundt et prosjekt Kan vare kort eller lenge Involverer ofte eksterne ressurser Mange typer: HR-styring, dataprogrammer, bygg, båt, analyse Prosjektledelse er på forstå og lede prosesser Hva kjennetegner et prosjekt? 2

3 Sentrale oppgaver Ressursstyring Etterlevelse av roller ansvar og myndighet beslutningsmatrisen i prosjekt Endringsstyring Prosjektledelse = Utøvelse av lederrollen i et prosjektsituasjonsbestemt perspektiv Styring på hva? Prognoser Relasjon til basisorganisasjonen Forhold til interessentene Prosjektstyring Planlegging Gjennomføring og styring i henhold til vedtatte planer og mot spesifiserte mål 3

4 Minima Prosjektmandat Etablere effektmål og resultatmål Fremdrifts- og milepælsplan Mulighets- og risikoanalyse Prosjektet deles opp til håndterbare biter/arbeidsoppgaver Roller, ansvars/myndighetstabell/kart Prosjektets organisering Ressursmobiliseringsplan Oppgaver og mål Utøve styring på basis av etablert plangrunnlag og mål Etablere rullerende ukesplaner Måle faktisk fremdrift og verdiskapning Måle kostnads- og ressursbruk Er fremdrift og kostnadsbruk som planlagt? Overvåk produktivitet Ved avvik, iverksett korrigerende tiltak Overvåk grensesnitt Etabler prognoser Overvåk utvikling av muligheter og risiko Overvåk kritisk linje 4

5 Utfordringer Lederskap Teambuilding Lage en prosjektkultur internt/eksternt Mål 5

6 Perspektiver sett fra kunde/leverandør Prosjektgjennomføringsstrategier : Strategisk viktighet for virksomheten Prosjektporteføljestrategi Konkurransestrategi Risikostrategi Ressursstrategi Kontraktsstrategi Underleverandørstrategi Styrings- og oppfølgingsstrategi Endringshåndteringsstrategi Organisasjonsstrategi Interessentstrategi(stakeholder strategi) Kontraktsutvikling Utarbeide kontraktstrategier Evaluering av potensielle leverandører Etablering av og organisering av team for fase I (prosjektorganisering naturlig) Utarbeidelse av kontraktsdokumenter Utsendelse av kontraktsdokumenter til tilbydere Utarbeide egne estimater for oppgaven Mottak av tilbud Evaluering av innsendte tilbud Avklaringer Kontraktstildeling 6

7 Totalvurderinger Kontrakt Ryddig og god beskrivelse av leveransen Et prisformat som passer med ansvar og roller Realistisk plan som lar seg styre etter God kunde God leverandør Kommersiell balanse Rett kontraktstype Avvise det som ikke går Kvalitetssikring Back to back 7

8 Kontraktsminima Beskrivelse av arbeidet Hva og hvor mye Hvordan betales det Fast pris Enhetspriser Regningsarbeid Mengderegulering eller låste masser Tidsfrist Fremdriftsplan Koordinering Dagmulkt Kontrakts-standarder NS 8415? 8416? ? 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 4. Generelle bemerkninger. 1. Tvisteløsningmodellene er i de fleste nyere NS svært dårlig med vekt på voldgift, dvs 1 trinn system for de store konfliktene. Dette bør man vurdere å endre til generell bruk av domstolene for beløp over for eksempel kr. 2. Ingen av standardene forutsetter delovertakelse for entreprenør, hvilket er en stor fordel å oppnå. 3. Mange av standardene har delfrister som er dagmulktbelagt. Det må undersøkes så man har en plan over delfrister og beregningsgrunnlag pr frist som bør nedtrappes. 4. Standardene forutsetter at må avtales. 5. Man bør forhandle på betalingsfristene som ofte er gode for byggherre. 6. Pass på at forbehold tas i det viktigste dokumentet, avtalen. 7. Foretrukne standarder er merket røde. Del 2 Planlegging Planlegging Strategier Timing Ressurser Rett person på rett sted og tid 13

14 Grunnleggende planlegging Betydning av forkantarbeid Milepælsplanlegging Prosjektets styringsgrunnlag Resursplanlegging Muligheter og risiko Estimering av usikkerhet Planlegging i kontraktsperspektivet Flaks - planlegging 14

15 Milepæler Tilstand skal være tydelig beskrevet Milepælene skal oppleves som naturlige Milepælen må være slik beskrevet at det er mulig å konstatere om den ønskede tilstand er nådd. En milepælstekst består ofte av to elementer: A) Selve tilstanden som skal være oppnådd B) Betingelser som er knyttet til å oppnå tilstanden En milepæl må være kontrollerbar Et viktig beslutningspunkt i prosjektet må være en milepæl 15

16 16

17 Tiltaksplan For topp ti risikoelementer gjøres følgende: Tiltaksplan etableres for å rekategorisere og nedgradere hotspot-elementene Rekategorisering krever dokumentasjon og formell ledelsesbehandling Revidert Topp-Ti risikoliste godkjennes av prosjektledelsen 17

18 Estimering - Prosjektstyringsgrunnlaget Etablering av Kostnadsestimat Etablering av Budsjetter som en del av; o Prosjektstyringsgrunnlaget o Kontraktsstyringsgrunnlaget o Estimatusikkerhet o Optimistisk o Pessimistisk o Mest sannsynlig estimat o Beregning av Forventet verdi 18

19 19

20 NS 8405 pkt 25.2 Vederlagsjustering Entreprenøren har krav på vederlagsjusteing som forårsakes av a) endringer, jf pktene 22 og 23, eller b) Forsinkelse eller svikt ved byggherrens leveranser eller annen medvirkning etter bestemmelsene i punktene 19 og 20, eller c) Andre hindringer entreprenørens oppfyllelse som byggherren har risikoen for Vederlagsjustering Gjennomføring av prosjekter Prosjektets styringsgrunnlag Resursstyring Muligheter og risiko Prognoser Endringer 20

21 Hva er Prosjektgjennomføring? Mobilisere i henhold til ressursplan Styre på basis av styringsgrunnlaget Styring av risiko Kontinuerlig fokus på ledelsesfunksjoner Måling av ressursbruk og verdiskapning Avviks/endringsstyring Gjennomføre korrigerende tiltak 21

22 Hva er endring i prosjekter? Endringer i tilknytning til prosjekter kan være: Nye offentlige regler og bestemmelser Politiske vedtak om utsettelse av initiativet Endret arbeidsomfang (Scope of Work) Endret funksjonsspesifikasjon Endret kravspesifikasjon, innhold og kvalitetsnivå Endret finansieringsform (OPS alternativ til tradisjonell finansiering av offentlige investeringer) Ny teknologi som tvinger frem endringer (Eksempel. Tress 90 prosjektet til Rikstrygdeverket) Endret arbeidsform og metodebruk hos leverandører Endret kontraktsform og kompensasjonsformat Følgende endringer er ofte en konsekvens av ovenstående elementer: Endret fremdriftsplan Endret budsjett 22

23 23

24 24

25 Prosjektavslutning Viktige elementer: Overlevering av resultatet/produktet til kunde Opplæring knyttet til drift/vedlikehold av produktet hos kunde Etterkalkyle Lage erfaringsoppsummering som formidles til organisasjonen 25

26 Rolle til styringsgruppen Sentral rolle Øverste beslutningsorgan Støtte til prosjektleder Pådriver for å skaffe ressurser Ansvarlig for å synkronisere prosjektstrategien med virksomhetens strategi Begrens antall medlemmer til maksimum 5 Rolle til referansegruppen Sentral rolle Rådgivende organ Ingen beslutterrolle Utføre spesialistutredninger Fleksibilitet i størrelse Kan konsentrere seg om særskilte emner 26

27 Rolle til prosjektleder Sentral rolle Resultatansvarlig for prosjektets leveranse og produktivitet Beslutter i henhold til ansvarsmyndighetsmatrise Lagbygger Prognoser Endringsstyring Styring av risiko og muligheter Utøver lederskap Rolle til prosjektmedlem Sentral rolle Resultatansvarlig for sin del av leveranse og produktivitet Leveranse i henhold til kravspesifikasjon Komme med løsningsforslag ved avvik og endringer Sjekke samvirke med andre oppgaver, grensesnittshåndtering 27

28 Roller til basisorganisasjonen Sentrale roller Ressursavgivende enhet Faglig kvalitetskontroll Policymaker og strategiovervåker Porteføljestyring og forvaltning Internleverandør Tilsyn og intern revisjon Mottaker av produktet eller tjenesten(kunde) Bruker av levert tjeneste og produkt Lederskap og den menneskelige faktor Ledelse og lederskap i prosjekter Interessentanalyser Resultatorientert prosjektlederskap Suksessfaktorer og fallgruver Tips til implementering og etterlevelse av prosjektmetodikk og prosjektledelse 28

29 Lederskap og motivasjon Forbindes med kvaliteter og karaktertrekk som: Karisma Klar visjon Bevisste mål Evne til å tenke/reflektere Evne til å handle raskt Evne til å motivere og inspirere Tilpasningsdyktighet Evne til å motivere Støtte den enkelte Se skogen og trærne Hente ut potensiale hos den enkelte Gi ærlig og direkte tilbakemelding til den enkelte på Arbeidet samarbeidsevner Integrere den enkelte i teamet Gi utfordringer og stille krav 29

30 Evne til å inspirere Gå foran Være rollemodell Synliggjøre mål Overbevise Skape humør Skape atmosfære Få den enkelte til å kommemed løsning og ta initiativ selv Ledelse Ledelsesutfordringen Hva er ledelse: A) Kybernetiske prosesser(strukturdel) B) Sosiale prosesser(kulturdel) 30

31 Kybernetiske prosesser Planleggingsprosesser Strategiplan Effektmål og mål Måleparametre Plangrunnlag Overordnet plan Detaljplan Milepælsplan Styring og gjennomføring Styringsgrunnlag Avvikshåndetering Risikostyring Ressursstyring Fremdriftsrapportering Verdiskapning 31

32 Hva motiverer den enkelte? Interessante arbeidsoppgaver Klare mål med arbeidet Utfordring, noe å strekke seg etter Samsvar mellom oppgavens kompetansebehov og faktisk eget kompetansenivå Sosialt akseptert Det stilles krav til arbeidet, utførelse, kvalitet, leveringsevne Tilbakemelding fra overordnet Delta i beslutningsprosesser der en er kvalifisert 32

33 Hva gjør lederrollen tydeligere? Godt prosjektmandat Vel definerte mål, både formål og resultatmål Avgrenset og unik oppgave Lettere å fokusere og konsentrere seg om en oppgave Oppgavefokusert Tverrfaglig team- større fleksibilitet Leveranser pr fase og ved prosjektslutt 33

34 Personalleder-paradokset Prosjektleder er pr definisjon ikke personalleder til medarbeiderne i prosjektet Linjeleder er personalleder Prosjektleder har personallederutfordringene, men ikke ansvar og myndighet Godt lederskap er kritisk suksessfaktor for å få en vellykket prosess For lite tid/ressurser? Aksellerere aktiviteter? Reallokere ressurser fra ikkekritiske til kritiske aktiviteter, mentalt tøft for mange å skifte oppgaver underveis Er kommunikasjonen på nødvendig nivå? Prioriteringsevne er avgjørende På ballen med en gang, ikke plass til lang opplæringstid Er forenklinger mulig underveis 34

35 Prosjektmandatet Godt prosjektlederskap styrkes gjennom bla annet: Et tydelig prosjektmandat som beskriver: Tydelig eierskap til prosjektet Tydelige rammer Tydelige roller God beskrivelse av prosjektets effektmål/formål God beskrivelse av prosjektets resultatmål/leveranse Forutsetninger og rammebetingelser for igangsettelse 35

36 36

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET 2. utgave 2008 2. utgave 2008 Page 2 Henvendelse vedrørende PRINSIX og Forsvarets metode for håndtering av usikkerhet kan rettes til PRINSIX sekretariatet. Copyright

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Finansdepartementet KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT

Finansdepartementet KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Finansdepartementet Kvalitetssikring av kostnadsoverslag, herunder risikoanalyse for store statlige investeringer KRAV TIL INNHOLDET I DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENT Veiledning Kvalitetssikrere: Dovre International

Detaljer

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst Dokumenter som er overordnet kvalitetssystemet i sin helhet: HF- Prosjekt Dok. type L.nr Beskrivelse OD 0001 Overordnede strategier, vedtak, føringer, rammer OD 0002 Overordnede krav til eiendommer i Helse

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Førsteamanuensis prosjektledelse, NTNU

Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Førsteamanuensis prosjektledelse, NTNU Bassam.hussein@ntnu.no Dr. ing. Førsteamanuensis prosjektledelse, NTNU 1 www.ntnu.no B. SC. Electrical engineering 1985 Prosjektingeniør, prosjektering og oppfølging. 1986-1991 Sivilingeniør: produksjonsteknologi

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa 18.03.2014 Samlet revisjon for byggefase

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE Opplæring og utvikling av anleggsledere og prosjektledere FAGPLAN Hovedmål, oppbygging og innhold, målgruppe og inntakskrav og delmål for skolen og fagtemaer o Prosjektoppgave

Detaljer