VEILEDNING FOR KONTERING AV UTSTYR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNING FOR KONTERING AV UTSTYR"

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN Økonomiavdelingen VEILEDNING FOR KONTERING AV UTSTYR Innholdsfortegnelse Kontering i bestillingssystemet BasWare Purchase Management (PM)... 2 Kontering av faktura i BasWare IP... 3 Ompostering av utstyr/eiendeler i hovedbok... 5 Balanseføring av eiendeler og registrering av aktiva i anleggsregisteret... 6 Registrering av BOA - finansiert utstyr i anleggsregisteret listeføring og prosjektaktivering... 8

2 Kontering i bestillingssystemet BasWare Purchase Management (PM) Ved bestilling av utstyr som skal aktiveres skal bestillingen konteres mot artskonto 4xxx i PM. For hjelp til vurdering les Veiledning for vurdering av aktivering/utgiftsføring. Hver bestilling må vurderes ut fra hva innkjøpet gjelder, der er ingen fasit i PM på art, kun veiledning. I bestillingen fylles kun ut art og kostnadssted. FA opplysningene (for registrering av aktiva i anleggsregisteret): FA-Utstyrsgruppenavn» FA-Gruppenummer» FA-Utstyrsgruppe FA-Beskrivelse FA-Eiersted FA-Tellekortnummer FA-Serienummer IKKE fyll ut disse feltene i bestillingen eller ved mottak av varene. Mangler FAopplysningene vil faktura komme på vanlig sirkulasjon i Basware IP og man vil da kunne splitte faktura i flere linjer, ved flere enheter, som f.eks. ved innkjøp av 4 pc-er. Dersom bestillingen gjelder kun en enhet, f.eks. en PC og man ved varemottak har de nødvendige opplysningene som tellekortnummer, serienummer osv. kan FAopplysningene fylles ut. 2

3 Kontering av faktura i BasWare IP Utstyr/eiendeler som skal aktiveres/utstyrsregistreres skal konteres mot artskonto 4xxx. For hjelp til vurdering se Veiledning for vurdering av aktivering/utgiftsføring. I tillegg til den vanlige kontostrengen, må man fylle ut FA-opplysningene for anleggsregisteret: Alle artene 44xx - 47xx minus 4799 krever følgende kontering: FA-Utstyrsgruppenavn FA-Gruppenr. FA-Utstyrsgruppe FA-Beskrivelse FA-Eiersted I tillegg krever artene 4731 og 4734 FA-tellekortnummer. Artene krever FA-tellekortnummer og FA-serienummer: FA opplysningene er grunnlaget for registrering av aktiva i anleggsregisteret/fa- Fixed Assets Manager: FA-Utstyrsgruppenavn, hent opp navn/gruppenavn på utstyret fra plukklisten.» FA-Gruppenummer, kommer automatisk ved valg av Utstyrsgruppenavn.» FA-Utstyrsgruppe, kommer automatisk ved valg av Utstyrsgruppenavn. Utstyrsgruppenavn, Gruppenummer og Utstyrsgruppe utgjør Aktivanøkkel. Finnes også ved oppslag i NORUF - Aktivanøkkel FA-Beskrivelse, lokasjon/plassering av utstyret, f.eks. bygg, adresse, rom eventuelt bruker av utstyret. God beskrivelse gjør at utstyret er lett å finne igjen ved kvalitetskontroll. FA-Eiersted, stedkoden for eier av utstyret. FA-Tellekortnummer og tyverimerking. Noen arter krever tellekortnummer. Dette er et unikt nummer som skal limes på utstyret. Hvis avdelingen er tom for slike kan flere bestilles via Issue Tracker Regnskap. FA-Serienummer, er leverandørens serienummer på utstyret. 3

4 Ved flere enheter på samme faktura f.eks. flere PC-er, må der opprettes flere konteringslinjer i BasWare IP, en pr enhet. Skjerm som er levert sammen med PC, skal ikke registreres som en egen enhet i anleggsregisteret. Skjerm og PC skal registreres som en enhet når dette er kjøpt sammen. Ved innkjøp av en kostbar skjerm bør det vurderes om denne skal registreres i anleggsregisteret og tyverimerkes. Hvis en bestilling er fakturert med to fakturaer, må linjen som ikke gjelder den aktuelle fakturaen slettes. Legger man inn en linje med 0 i beløp og resten av FA-opplysningene er fylt ut, vil denne bli aktivert i anleggsregisteret og vi vil få en dobbeltregistrering. Ved kontering av faktura i BasWare IP sjekk at faktura også er linket til korrekt PM nummer. Hvis ikke send faktura i retur til regnskapskontoret og oppgi hvilket PM nummer faktura skal kobles til. Dette er spesielt viktig hvis man også har tatt varemottak på bestillingen. Anskaffelseskost: Som hovedregel skal alle utgifter som påløper for at anleggsmidlet skal kunne tas i bruk, aktiveres. Slike utgifter kan være tilleggsutstyr som datatilbehør, tinglysingsgebyr, dokumentavgift, frakt- og monteringskostnader. Disse skal aktiveres og avskrives sammen med kjøpesummen. Husk også og aktivere Tollfaktura på import. Her henvises til den opprinnelige faktura, eventuelt tellekortnummer og serienummer. Hvis man i Basware IP har mottatt en e-ompostering for toll/mva uten kolonnene for FA-opplysningene, må man returnere denne til regnskapskontoret og be om få tollfaktura på skjema «UIB-KORREKSJON-FA». Artskonto 4799 Ikke plassert utstyr Denne arten skal kun benyttes unntaksvis. Arten er ment brukt ved innkjøp av store kvanta utstyr, hvor en ser at det ikke er mulig å innhente nødvendig informasjon før kontering må gjennomføres. Det er attestant/anviser som har ansvar for å følge opp føringer som blir gjort på denne arten. Føringer som blir gjort på artskonto 4799 SKAL omposteres omgående når nødvendig informasjon er innhentet. Bruk e-ompostering skjema «UIB-KORREKSJON-FA». 4

5 Ompostering av utstyr/eiendeler i hovedbok Ved ompostering av utstyr fra annen art, annet prosjekt, sted osv. må det også gjøres tilsvarende registreringer/endringer i anleggsregisteret ved regnskapskontoret. Derfor er det viktig at de nødvendige opplysningene er oppgitt på omposteringen. Bruk e-omposterings skjema «UIB-KORREKSJON-FA». Til omposteringen i Basware legges ved den opprinnelige faktura som skal korrigeres. Alternativt må man referere til faktura nummer eller aktiva nummer i tekstfeltet. Aktiva nummer er det unike nummeret som blir registrert på utstyret i anleggsregisteret. For å finne aktiva nummer tar man ut en Discoverer rapport «A61- anleggsmodulregister». Rapport fra Anleggsmodulen I rapportbasen Discoverer finnes rapporten «A61 Anleggsregisterrapport». Rapporten kan begrenses ved parametere som stedkode (eiersted), utstyrsnavn eller beskrivelse. For å sikre god kvalitet på anleggsregisteret blir rapporten sendt ut til fakultet/institutt/avdeling for kvalitetskontroll en gang i året. Det er derfor en fordel å sende endringsskjema og utrangeringsskjema kontinuerlig gjennom året. 5

6 Balanseføring av eiendeler og registrering av aktiva i anleggsregisteret Når faktura er ferdig behandlet i BasWare IP, vil Regnskapskontoret opprette aktiva i anleggsregisteret og sørge for at kostnaden blir flyttet fra artskonto 4xxx og ført som eiendel i balansen. Avskrivningene blir automatisk belastet resultatregnskapet hver mnd. I henhold til Forpliktelsesmodellen (SRS 17 punkt 17) skal alle balanseførte anleggsmidler ha en motpost i form av en langsiktig forpliktelse i balansen. Forpliktelsen benevnes Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler og inntektsføres i takt med de årlige avskrivningene. Dette gir avskrivningene en resultatnøytral effekt. Denne regnskapsmetoden ivaretar både målsetningen om å vise virksomhetens kostnader til avskrivning og målsetningen om å inntektsføre bevilgninger etter hvert som aktiviteten utføres. Dette betyr at når utgiften blir balanseført som eiendel artskonto 1xxx, vil det generere en postering mot gjeld artskonto 215x og redusering av inntekt artskonto 392x. Likeledes vil avskrivning eiendel fra artskonto 1xxx og belastning artskonto 60xx generere en inntektsføring mot artskonto 393x og redusering av langsiktig gjeld artskonto 215x. Dette er posteringer som blir utført av regnskapskontoret! Eksempel faktura kr ,28 kontert på artskonto , vil resultere i følgende føringer ved regnskapskontoret: Merk at alle posteringene er med motpart 81 og skal kun omposteres av regnskapskontoret! 6

7 Omposteres den opprinnelige faktura ved institutt/avdeling, vil regnskapskontoret sørge for tilsvarende ompostering med motpart 81. I Discoverer rapporten «A61-anleggsmodulregister» for eksempel arkfanen Avskrivning-Akkumulert kan man få en oversikt over utstyret som er ført mot egen stedkode. Eksempel på aktiva som er ført mot balansen: Sted: Stedkoden for eier av utstyret. Pris: Den opprinnelige kostnaden. Beskrivelse: Skal fortelle hvor utstyret befinner seg eventuelt bruker av utstyret. Aktivanr: Et unikt nummer som tildeles i anleggsregisteret. Telknr: Tellekortnummer eller tyverimerkingen som er limt på utstyret. Kategori: Tilnærmet lik balanse arten, eks. A282 vil si det samme som at utstyret er ført i balansen på art 1282 Datautstyr. (Føring utført av regnskapskontoret) Serie.nr.: Utstyrets serienummer fra leverandør. Utstyrsnavn, Gr.nr., Utstnr.: Forteller hvilke type utstyr aktiva gjelder. Produsent og Modell er ikke valg ved kontering av faktura, men kan legges inn i etterkant om man har et sterkt ønske (bruk endringsskjema 5.32), men kolonene er lite brukt. Ved prosjektaktivering brukes kolonnen Produsent til det opprinnelige BOA - prosjektet, se detaljer under neste avsnitt. Fakturanr: Leverandørens fakturanummer. Etter aktiveringsdato er kontostreng for avskrivning for aktiva. Avskrivning kjøres i anleggsregisteret/fa en gang for måneden i forbindelse med månedsavslutning. Posteres så i hovedbok/gl. Saldo verdi: Dagens økonomiske verdi på utstyret, kostnad minus totale avskrivninger hittil - Akkumulert avskrivning. 7

8 Registrering av BOA - finansiert utstyr i anleggsregisteret listeføring og prosjektaktivering Utstyr som er BOA - finansiert vil i utgangspunktet ikke bli balanseført eller avskrevet, bare listeført i anleggsregisteret. Når en faktura blir belastet artskonto 47xx og et BOA - prosjekt vil regnskapskontoret videreføre kostnaden i hovedbok/gl fra artskonto 47xx og til artskonto 65xx/7600 mot samle prosjektet. Eksempel en faktura på kr ,00 kontert på artskonto 4711 og prosjekt 80xxxx. Hovedbok/GL-føringen vil da bli: Samtidig vil der bli opprettet aktiva i anleggsregisteret ut fra opplysningene som er registrert på linjen i BaseWare. Dette vil se slik ut i discoverer rapporten «A61- anleggsmodulregister» arkfane Avskrivning-Akkumulert: Kategori B711 tilsvarer artskonto 4711 og siden kategorien begynner på B kan det fortelle oss at aktiva bare er en listeføring. Alle aktiva må registres med en kontostreng for avskrivning, men siden dette utstyret ikke skal avskrives er aktiva registrert med: Art Avskrivning systemkonto FA (en "dummy"/hjelpe art for FA) ingen føringer på denne arten. Prosjekt er eksempel på samleprosjekt for PA prosjekt 80xxxx. Saldo verdi er lik Pris/anskaffelseskostnad, ingen avskrivninger. Hvis kostnaden for utstyret er mindre enn kr ,00 vil listeføringen blitt stående slik til utstyret blir utrangert/kassert. Eier av utstyret sender melding/skjema til regnskapskontoret. Ved store BOA - finansierte investeringer må det for øvrig vurderes om det er kjøp av utstyr som vil ha verdi for instituttet i lang tid, utover prosjektets levetid, og i så fall burde avskrives over sin økonomiske levetid, på instituttets annuum. Instituttet vil få en henvendelse fra regnskapskontoret med forespørsel om prosjektaktivering. 8

9 Ved tilbakemelding fra instituttet om at utstyret skal prosjektaktiveres vil regnskapskontoret foreta følgende posteringer: Faktura er nå ompostert fra artskonto 65xx og samle prosjektet via artskonto 9xxx til annuum og balansen. Samtidig som inntekten er redusert med motpost i form av en langsiktig forpliktelse i balansen. Dette i henhold til Forpliktelsesmodellen, side 6. I anleggsregisteret vil aktiva bli endret til kategori A271, som tilsvarer balansearten, A forteller oss at aktiva blir avskrevet. (Gjelder også D040 Dataprogrammer) Arten blir endret til art 6054 avskrivnings art for teknisk vitenskapelig utstyr, avskrivning 8 år. Prosjekt endres til , PA-prosjekt blir lagt inn i kolonne for Produsent (fra sept.2010) og aktiva hakes av for avskrivning. Aktiva vil da etter hvert se slik ut i A61 rapporten: Saldo verdi er nå anskaffelseskostnad redusert med akkumulert avskrivning. Hver måned kjøres avskrivninger fra anleggsregisteret, posteringene i hovedbok/gl: Det vil ikke bli foretatt noen omposteringer i PA og i PA rapporten vil faktura fortsatt være registrert som en kostnad mot artskonto

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Mamut Kunnskapsserie Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 1 Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Innhold Om kostnadskontering og regnskapsmessig

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Brukerveiledning for fakturering i AR

Brukerveiledning for fakturering i AR Brukerveiledning for fakturering i AR 1. Lag faktura i AR, laste opp vedlegg og slette vedlegg. 2. Utsending 3. Arkivering 4. Fakturakopi fra K-31 Kundereskontro Oppdatert pr 11.02.2014 KAH Side 1 av 13

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler

Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler Rune Borgan Reiling, Mirjam Snåre, Edvin Finnanger, Torstein Rikter-Svendsen, Stein Bjørnstad og Per Olaf Aamodt Rapport 52/2014

Detaljer

BETALING TIL UTLANDET

BETALING TIL UTLANDET BETALING TIL UTLANDET - enkel å bruke - tilgjengelig 24 timer i døgnet - mulighet til å legge betalinger på forfall frem i tid - mottakerregister 1.1 Før du begynner Før du begynner å registrere en betaling

Detaljer

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no er en webportal for påmelding og administrering av svømmekurs. Før du kan melde på deg eller noen av dine unger på

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr.

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr. NOBB prisindeks er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes. Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser

Detaljer

SLIK FÅR DU INN PENGENE DINE

SLIK FÅR DU INN PENGENE DINE SLIK FÅR DU INN PENGENE DINE 1 Vi liker å kalle det lekende lønnsomt. Så enkelt og sorgløst som bare det, men raskt, effektivt og lønnsomt. Vår lille konsulentbedrift arbeider mye med salg av Solvent Egeninkasso.

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer