NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012"

Transkript

1 NY STANDARD KONTOPLAN Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012

2 Bakgrunn Ny felles standard kontoplan (grunnkontoramme) for hele staten (Findep) Ikke så veldig annerledes enn det som allerede er i bruk i vår sektor Samme kontoklasseinndeling (1-siffer) Endring hovedsakelig på 3-siffernivå Obligatorisk på 3-siffernivå (med noen få unntak i gruppe 19, der det er angitt enkelte obligatoriske underkonti (4- siffernivå) Obligatorisk for UH-sektoren fra

3 Bakgrunn, forts. Anbefalt føringskontoplan for statlige universiteter og høyskoler Utarbeidet av kontoplangruppa (SAP og regnskap) i samarbeid med KD/DFØ Anbefalt, dvs. at det er anledning til å gjøre tilpasninger hos hver enkelt institusjon, innenfor den obligatoriske konto-inndelingen (3-siffer), unntak for SAP-konti Det er ikke utarbeidet konverteringsoversikt

4 Nivåer i kontoplanen Kontoklasse 1 Eiendeler Kontogruppe 15 Kortsiktige fordringer Konto 154 Fordring på ansatte Underkonto 1540 Reiseforskudd

5 Overskrifter i kontoplanen Alle nivåer/overskrifter er tatt inn i føringskontoplanen Alle obligatoriske nivåer er lagt inn med fargede linjer viktig å plassere eventuelle nye underkonti i rett konto(gruppe). Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter (utarbeidet av DFØ) gir nærmere beskrivelser av hva som skal i de enkelte kontogruppene.

6 Nummerering av underkonti Forsøkt å unngå nye nummer der vi kan Noen underkontoserier begynner med xx00 og noen med xx01 Der hvor vi har en helt ny tresiffer-serie har vi begynt underkontoserie på xx00 Der hvor vi har samme tresiffer-serie som tidligere har vi forsøkt å beholde gammel underkonto

7 Status-kolonnen O SAP A R Obligatorisk konto Lønnssystemrelatert underkonto for institusjoner som kjøper lønns-tjenester fra DFØ (dvs. bokføring kun via SAP) Anbefalt underkonto Kun tas i bruk etter godkjennelse fra KD

8 Reserverte konti Kontonivået har mange reserverte kontoer (3-siffer). Eksempel: 20 Virksomhetskapital 200 Innskutt virksomhetskapital 201 Reservert 202 Reservert 203 Reservert 204 Reservert 205 Opptjent virksomhetskapital 206 Reservert Osv

9 Reserverte konti, forts. Vi har valgt å ikke ta inn de reserverte kontiene i vår kontoplan Vi kan ikke opprette nye konti/underkonti i reserverte konto-grupper

10 Endringer i kontogruppe Det er enkelte endringer både på gruppe- og kontonivå, men det som ikke er særlig aktuelt for vår sektor utelates i presentasjonen Det er også noe endringer i tekst både på gruppe- og kontonivå, men med mindre det er reell endring av innholdet i gruppa/kontoen er dette også utelatt. Konti for tilskuddsforvaltning 35 Uopptjent inntekt tidligere hadde vi underkonto 3500 Periodisering inntekt oppdrag. Oppdragsprosjekter skal nå periodiseres på (Ikke lenger noen aktuelle underkonti i gruppe 35)

11 Endringer i kontogruppe, forts. I klasse 4 har vi nå tatt inn noen nye varekjøpskonti i standarden, da noen av enhetene har varesalg (og flere burde kanskje benyttet denne gruppen i enkelte tilfeller) I gammel kontoplan hadde både gruppe 50 og 51 betegnelsen «Lønn og godtgjørelser». Disse er nå splittet i 50 Lønn fast tilsatte og 51 Lønn midlertidige ansatte Gruppe 79 Periodiseringskonto utgår

12 Endringer i konto, anleggsmidler For anleggsmidler er det kommet mange flere konti, men ingen som utgår eller bytter nummer. Vær obs på at underkonti kan være vurdert innunder en annen gruppe en tidligere, f.eks tidligere 1284 Labutstyr er nå 1202 Forskningsog laboratorieutstyr Inndeling i flere konti enn tidligere kan bety at noen driftsmidler må omposteres til nye underkonti

13 Endringer i konto, finansielle Investeringer i datterselskap har nå fått en egen konto;130 Ingen andre endringer anleggsmidler

14 Endringer i konto, øvrige eiendeler Fordringer på ansatte er flyttet fra 157 til 154 Andre forskuddsbetalte kostnader er flyttet fra 172 til 179 I gruppe 19 er det flere endringer, blant annet for arbeidskonti for inn- og utbetalinger, men konsernkonto Norges Bank har beholdt sin plass

15 Endringer i konto, virk.kapital og avsetning for forpliktelser Både bunden og fri opptjent virksomhetskapital er nå samlet i konto 205, mens bunden virksomhetskapital tidligere var på konto 201 Konto 219 var tidligere Avsetninger av EU midler eller andre tilskudd, men er nå endret til Andre avsetninger for forpliktelser ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger. Avsetninger EU skal nå føres i konto 218.

16 Endringer i konto, kortsiktig gjeld Ingen endringer på konto-nivå

17 Endringer i konto, inntekter Tidligere 302 Leieinntekter er ute, leieinntekter er nå med i konto 303 Avgiftspliktige salgsinntekter tjenester er flyttet fra 301 til Diverse avgiftspliktige tjenester utgår (underkonti inngår i 303) Avgiftsfrie salgsinntekter tjenester er flyttet fra 311 til 313 Salgsinntekt tjenester unntatt mvaloven er flyttet fra 321 til Div. inntekter utenom mvaloven utgår Ny 324 Periodisering av oppdrag I kontogruppe 34 er det flere omrokkeringer, de fleste konti på 3- siffernivå har fått nye nummer

18 Endringer i konto, inntekter, forts. Andre leieinntekter er flyttet fra 362 til 364 Tidligere 369 Andre driftsinntekter er nå 367 Annen driftsrelatert inntekt Gruppe 38 er nå splittet i 380 Salgssum ved avgang anleggsmidler og 385 Bokført verdi avhendede anleggsmidler Tidligere 393 Inntekter fra bevilgning periodens avskrivning er endret til 395 Inntektsføring av forpliktelse knyttet til anleggsmidler Ny 396 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang anleggsmidler Tidligere 395 Inntekter fra bevilgning fra andre departement er endret til 398

19 Endringer i konto, lønn Her er det mange endringer, og det er en annen oppdeling enn tidligere Kontoklasse 5 er i hovedsak utarbeidet av SAPgruppa Gjennomgang v/britt

20 Endringer i konto, klasse 6 og 7 Ingen endringer i kontogrupper, men det er flere endringer på konto-nivå. Det kan også være underkonti som har byttet konto Egen gjennomgang tar for seg bruken av de enkelte konti

21 Kontoklasse 9 Kontoklasse 9 er ikke en del av Standard kontoplan for statlige virksomheter Kontoplangruppa har laget et forslag til inndeling i konti og underkonti i Anbefalt føringskontoplan for statlige universiteter og høyskoler Forslaget er frivillig, alle står fritt til å gjøre sine egne utvidelser/tilpasninger

22 Linker https://www.uninett.no/ny-kontoplan yere_utdanning/okonomirapportering.html?id=

23 INVESTERINGER Aktivering Kostnadsføring Påkostning - Vedlikehold

24 Aktivering - Kostnadsføring SRS 17 Anleggsmidler Eiendeler til varig eie eller bruk (Anskaffelser over kr enkeltvis eller pool) aktiveres, øvrige anskaffelser kostnadsføres løpende Balanseføres til anskaffelseskost, dvs. kjøpspris med tillegg av eventuelle offentlige avgifter og kostnader i tilknytning til å klargjøre driftsmiddelet til bruk.

25 Vedlikehold Påkostning Vedlikehold opprettholder standard og/eller levetid Påkostning øker standard og/eller levetid Eksempel: Utskiftning av defekt disk/lagringsløsning som gir samme lagringskapasitet som tidligere vedlikehold kostnadsføres Anskaffelse av tilleggsdisk/lagringsløsning som øker lagringskapasiteten påkostning aktiveres

26 Regnskapsføring anskaffelse Ingen endring i forhold til tidligere, eksempel: Debet konto 1250 Inventar/innredning kr Kredit konto 2401 Leverandørgjeld kr Debet konto 3910 Utsatt inntektsføring inv. kr Kredit konto 2150 Forpliktelser anl.midler kr

27 Regnskapsføring avskrivning Endringer på 60* Ytterligere oppsplitting Utsatt inntektsføring avskrivning flyttet fra 3930 til 3950 Eksempel: Debet konto 6050 Avskrivning på dr.løsøre, inv. mv kr Kredit konto 1251 Akkumulert avskrivning inventar kr Debet konto 2150 Forpliktelse anleggsmidler kr Kredit konto 3950 Utsatt inntektsføring avskrivning kr 5 000

28 Avskrivningskonto Konto Navn Avskrivningskonto 1040 Lisenser/programvare Bygninger 6010 (6020) 1102 Påkostning egne bygg 6010 (6020) 1104 Påkostning andres bygg 6010 (6020) 1120 Bygningsmessige anlegg 6010 (6020) 1130 Anlegg under utførelse Avskrives ikke 1140 Jord- og skogbrukseiendommer Avskrives ikke 1150 Tomter og andre grunnarealer Avskrives ikke 1160 Boliger inkl. tomter Avskrives normalt ikke 1180 Nasjonaleiend., kulturminner, kunst Avskrives ikke 1190 Andre anleggsmidler 6010 (6020)

29 Avskrivningskonto, forts. Konto Navn Avskrivningskonto 1200 Maskiner og anlegg Forsknings- og laboratorieutstyr Maskiner og anlegg under utførelse Avskrives ikke 1220 Skip/forskningsfartøy Biler Andre transportmidler Inventar/innredning Fast bygningsinventar Verktøy Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr IT/Audiovisuelt utstyr 6050

30 Avskrivningskonto, forts. Konto Navn Avskrivningskonto 1290 Andre driftsmidler Undervisningsutstyr Kunst Avskrives ikke Konto 6010: Her kostnadsføres avskrivninger av virksomhetens driftsbygninger, dvs. bygninger som benyttes i egen virksomhet Konto 6020: Her kostnadsføres avskrivninger av øvrige bygninger, dvs. bygninger som ikke benyttes i virksomheten og som eventuelt leies ut (Ved bruk av denne, må det opprettes en egen underkonto for øvrige bygninger i balansen i konto 110)

31 Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler kan deles i to: Forskning og utvikling (FoU) Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler FoU: Av praktiske årsaker og forsiktighetshensyn, skal kostnader knyttet til FoU som hovedregel kostnadsføres i resultatregnskapet etter hvert som de påløper. Rettigheter og lignende: Hovedregel: Kun eksternt kjøp av programvare med tilhørende eksterne konsulenttjenester tilknyttet implementeringen skal balanseføres. (Egenutviklet programvare som er sentral i virksomhetens drift kan balanseføres) Underkonto 1040 Lisenser/programvare ikke årlige lisenser, disse kostnadsføres

32 Varige driftsmidler Materielle eiendeler som er ment til varig eie og bruk i virksomheten

33 Avgrensninger, bygg mm 1100 Bygninger Bygg som institusjonen eier selv 1102 Påkostning egne bygg Påkostning på bygg som eies av institusjonen 1104 Påkostninger andres bygg Påkostning på bygg som leies av andre (avskrives normalt over gjenværende leieperiode) 1120 Bygningsmessige anlegg Bygg eller innredning for midlertidig bruk, eks. brakker mv 1260 Fast bygningsinventar F.eks. fastmontert kjøkkeninnredning, laboratorieinnredning mm

34 Avgrensninger, IKT 1280 Kontormaskiner og kontorutstyr Eks. makuleringsmaskin 1282 IT/Audiovisuelt utstyr Eks. pc, servere, skrivere, skjermer mv 1290 Andre driftsmidler Iflg. veiledningsnotat skal kopimaskiner, herunder kopimaskiner som kan brukes som skrivere, og andre kontormaskiner balanseføres på konto 129

35 Avgrensning maskiner/verktøy 1200 Maskiner og anlegg Eks. moppemaskin mm 1202 Forsknings- og laboratorieutstyr Utstyr til PC-lab klassifiseres normalt som ikt-utstyr Avansert teknisk utstyr til bruk på lab føres her, eks. mikroskop 1270 Verktøy Mindre maskiner og verktøy som ikke passer inn noe annet sted

36 Undervisningsutstyr Her føres utstyr som benyttes av studenter i undervisningen og som ikke hører hjemme noe annet sted, eks. musikkinstrumenter o.l.

37 Under utførelse 1130 Anlegg under utførelse og 1210 Maskiner og anlegg under utførelse Disse underkontoene benyttes når bygging eller anskaffelsen går over en lengre tidsperiode. Totalkostnad overføres til korrekt anleggsgruppe når maskinen/anlegget er ferdigstilt, og avskrives fra det tidspunktet det tas i bruk i virksomheten.

38 Utrangering Det er kun anleggsmidler som er i virksomhetens eie/bruk som skal inngå i anskaffelseskost. Anleggsmidler som er ferdig avskrevet, men fortsatt i eie/bruk skal stå oppført med anskaffelseskost og akk. avskrivning, men skal ut av regnskapet den dagen de kastes/selges.

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

Veiledning til Føringskontoplanen

Veiledning til Føringskontoplanen Veiledning til Føringskontoplanen Prosjekt: Regnskapsprogrammet Prosjekt Løsning Dato 04.12.2013 Side 1 av 89 Konto Endringslogg Dato R-102 Oppdatering gjennomført etter endringer tatt inn i R-102 av 13.

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Oppdatert i henhold til standard kontoplan som gjelder fra 1.1.2014. Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17 FORELØPIG STANDARD StatligRegnskapsStandard 17 Veiledningsnotat for regnskapsføring av varige driftsmidler i pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning / formål... 2 Virkeområde... 2 Bakgrunn og avgrensninger...2

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 1 Sist oppdatert 11.12.09, Agneta Davidsson Innhold 1 Hensikt med økonomihåndboken... 4 1.1 Håndbokens målgruppe...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Universitetsdirektøren. Rundskriv. Regnskapsavslutning 1T2015

UNIVERSITETET I OSLO Universitetsdirektøren. Rundskriv. Regnskapsavslutning 1T2015 Rundskriv Regnskapsavslutning 1T2015 Innhold UNIVERSITETET I OSLO 1.0 ENDRINGER, TIDSFRISTER OG ARBEIDSFLYT... 2 1.1 ENDRINGER I RUNDSKRIVET... 2 1.2 TIDSFRISTER FOR REGNSKAPSAVSLUTNINGEN... 3 1.3 AVSLUTNING

Detaljer

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN VEILEDNING FOR VURDERING AV AKTIVERING/UTGIFTSFØRING

UNIVERSITETET I BERGEN VEILEDNING FOR VURDERING AV AKTIVERING/UTGIFTSFØRING UNIVERSITETET I BERGEN Økonomiavdelingen VEILEDNING FOR VURDERING AV AKTIVERING/UTGIFTSFØRING Innhold Definisjoner... 2 Maskiner og verktøy... 3 Skip... 4 Biler og andre transportmidler... 5 Inventar...

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6061 18.12.14 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-10/2014 av 13. november 2014 angående avslutning av statsregnskapet

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Universitetsstyret Universitetet Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Regnskap for Universitetet første tertial 2014 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges med dette frem for universitetsstyret

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0)

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 Innhold Innledning... 2 Kapittel 3. Regnskapsbestemmelser... 2 Merknader

Detaljer

Snart starter årsoppgjøret

Snart starter årsoppgjøret REGNSKAP Snart starter årsoppgjøret Vi nærmer oss årsskiftet 2011/2012, og noen uker inn i det nye året vil de autoriserte regnskapsførerne være travelt opptatt med årsregnskapet for tusenvis av norske

Detaljer

Utarbeidelse av åpningsbalanse for virksomheter som avlegger sitt virksomhetsregnskap etter reglene i de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS)

Utarbeidelse av åpningsbalanse for virksomheter som avlegger sitt virksomhetsregnskap etter reglene i de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) Veiledningsnotat Utarbeidelse av åpningsbalanse for virksomheter som avlegger sitt virksomhetsregnskap etter reglene i de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37a113 Sak nr.: 211/4918 Møte: 2.6.13 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 213 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer