Tilpasset kontrollprogram lokalt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilpasset kontrollprogram lokalt"

Transkript

1 Tilpasset kontrollprogram lokalt Seksjon for regnskap Universitetet i Oslo 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 2.0 KONTROLLMATRISE BAKGRUNN FOR KONTROLLPROGRAMMET KOSTNADSALLOKERINGSKONTROLL PÅ PROSJEKT KLASSIFISERINGSKONTROLL (INVESTERING/ANDRE DRIFTSKOSTNADER (ADK)) KONTROLL AV BRUKERTILGANG OA, IP OG PM KONTROLL AV PARKONTOER KONTROLL AV DIVERSE KOSTNADER OG DIVERSE INNTEKTER EIERSTED / BOKFØRT STED KONTROLLER LØPENDE OPPFØLGING AV UNDERSKUDD PÅ OPPDRAGSPROSJEKTER KONTROLL FAKTURAFLYT I BASWARE KONTROLL AV FAKTURAER OVER , KONTROLL AV FA-REGISTER KONTROLL AV ANLEGG UNDER UTFØRELSE (AU) Kontrollprogram Lokale kontroller 2

3 2.0 Kontrollmatrise Bakgrunn for kontrollprogrammet Som en oppfølging av aktivitetsplanen fastsatt i 2003 for forbedring av administrative rutiner har regnskapsseksjonen ved Universitetet i Oslo (UiO) etablert et kontrollprogram, som i første omgang skal verifisere kvaliteten på regnskapet. Dette kontrollprogrammet vil videre danne grunnlaget for identifikasjon av risikoområder og konkrete områder for endring og forbedring av eksisterende rutiner/kontroller, samt angi områder hvor det må implementeres ytterligere rutiner/kontroller. Kontrollprogrammet er i 2009 tilpasset retningslinjer for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), og periodiseringsprinsippet med tilhørende artskontoplan. Aktivitetsplanen kan kategoriseres i følgende: Skillet mellom bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet herunder prosjekter Inntektsområdet Godkjennelse og allokering av kostnader Periodiseringer Generell intern kontroll Innkjøpsområdet (herunder investering i anleggsmidler) Lønnsområdet Kontrollprogrammet er i første omgang konsentrert omkring de ovenfor nevnte områdene. Kontrollprogrammet for lønn er ikke implementert i dette dokumentet, og administreres og følges opp av seksjon for lønn. Kontrollmatrisens formål er å gi en totaloversikt over status på etablerte kontroller. I kontrollmatrisen skal leseren raskt få en oversikt over gjennomførte kontroller, eventuelle avvik og eventuelt hvilke tiltak som er igangsatt for å redusere risikoen for tilsvarende avvik i fremtiden. Matrisen er tenkt som et aktivt arbeidsverktøy hvor den enkelte kontrollør selv skal legge inn sine kommentarer løpende etter utført kontroll. Det skal etableres en kontrollmatrise for hver enkelt måned i regnskapsåret. Kontrollene skal gjennomføres hver måned, i forbindelse med kvartalsavslutning eller tertialavslutning. Hvilke kontroller som skal gjøres når, og hvor ofte de vil fremkomme av kontrollmatrisen. Kontrollprogram Lokale kontroller 3

4 3.2 Kostnadsallokeringskontroll på prosjekt De løpende registreringer av kostnader og inntekter på de enkelte prosjektene gjøres av den enkelte enheten. Det er viktig at alle løpende registreringer gir et korrekt bilde av kostnader og inntekter på de enkelte prosjekt. Selv om prosjektene er klassifisert riktig er det viktig at også kostnader (og inntekter) allokeres riktig til henholdsvis Bidrag/Oppdrag. Følgende kontroll utføres hos den enkelte enhet: Hovedområde Aktivitet Risiko i regnskapet EFP Kostnadsallokeringskontroll (Bidrag/Oppdrag) Feilklassifisering av kostnader mellom bidrag og oppdrag med påfølgende feilklassifiseringer i forbindelse med avregninger. Nøyaktighet i kontering. Intervall Månedlig kontroll. Utvalg på ca 60 prosjekter pr år dvs. snitt på 5 prosjekt pr måned. Kontrollen skal omfatte alle forutgående måneder for rapporteringstidspunktet i inneværende år. Utfører Ansvarlig lokalt Ansvarlig Den enkelte rapporterende enhet Tilbakemelding Rapportering skjer per mail til Det skal sendes ett utfylt standard mal/skjema per rapporterende enhet. Kontrollen utføres og rapporteres iht. Frister for regnskapsavslutning og rapportering. 1. Gå til WEB rapporter på Seksjon for regnskaps hjemmesider: 2. Velg rapport UIO: Tilfeldig utvalg av prosjektnummer. Logg på i OA. Benytt kontorapporten UiO: Tilfeldig utvalg av prosjektnumre for å foreta et tilfeldig utvalg av 5 aktive prosjekter. Dersom utvalget fremkommer med prosjekter som for kort tid siden er gått igjennom anbefales det å utvide utvalget til 10 prosjekter og av disse velge 5 som ikke tidligere er gått igjennom. Det er også mulig å gjøre en avgrensning i spørringen, slik at det kun kan velges ut prosjekter med sluttdato i løpet av de neste 12 månedene. Utvalget gjøres ved å sette følgende parameter ved bestilling av rapporten: Antall prosjekter returnert: 5(10) Prosjekter med sluttdato innen et år: Ja/Nei Post. Startperiode: Post. Sluttperiode: 2015XX Prosjekter opprettet etter: Prosjekter opprettet før: dd.mm.20xx. Maks antall forsøk før avbrudd: Eiersted - fra: Laveste Eiersted til: Høyeste Kontrollprogram Lokale kontroller 4

5 3. Gå til WEB rapporter på Seksjon for regnskaps hjemmesider Velg rapport: H - Sted- art-prosjekt-tiltak all virk. alle hovedboksbilag og rapport P TRF Prosjektrapport for valgte prosjekter pr aktuelt år og periode 5. Økonomikonsulent skal distribuere rapporter til den enkelte prosjektleder som skal gjennomgå prosjektet(ene) med hensyn til korrekthet av kostnader og inntekter registrert på prosjektet pr aktuell dato. Det skal kontrolleres at bokførte inntekter og kostnader på prosjektet(ene) er gyldig og at alle kostnader og inntekter er ført fullstendig. Sistnevnte er kontroll av at det ikke mangler noen konteringer. Skjema Prosjektgjennomgang skal fylles ut, signeres av prosjektleder og returneres i scannet versjon sammen med resten av kontrollprogrammet. 6. Dersom det er feil skal disse korrigeres. 7. Oppsummer resultatet av kontrollen i egen mal (en pr rapporterende enhet) og returner dette til Seksjon for regnskap. Kontrollprogram Lokale kontroller 5

6 5.2 Klassifiseringskontroll (Investering/Andre driftskostnader (ADK)) Hovedområde Godkjennelse og allokering av kostnader. Aktivitet Risiko i regnskapet Intervall Utfører Ansvarlig Tilbakemelding Klassifiseringskontroll (Investering/ADK) At investeringer blir presentert som kostnader Månedlig kontroll. Kontrollen skal omfatte alle forutgående måneder for rapporteringstidspunktet i inneværende år. Ansvarlig lokalt Den enkelte rapporterende enhet Rapportering skjer pr. mail til Det skal sendes ett utfylt standard mal/skjema per rapporterende enhet. Kontrollen utføres og rapporteres ihht Frister for regnskapsavslutning og rapportering. 1) Gå til WEB rapporter på Seksjon for regnskaps hjemmesider: og velg følgende rapporter: L - Klassifiseringskontroll mindre enn L - Klassifiseringskontroll større enn kr Dette er rapporter som viser henholdsvis alle fakturaer mellom kr for art 6422, 6541, 6568, 6800 og 7021 samt alle fakturaer over kr for artsintervall Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres og Reparasjon og vedlikehold. Konverter rapportene til excel og sett inn en kolonne for kommentarer. 2) Ta utgangspunkt i kontrollrapport mellom kr og foreta en gjennomgang (av leverandørnavn, linjebeskrivelse etc.) for å avdekke eventuelle konteringer som skulle ha vært håndtert som investeringer i regnskapet. Se for eksempel etter fakturaer som er felles delleveranser av større investeringer som skal pool aktiveres eller påkostninger på eksisterende anleggsmidler. 3) Med utgangspunkt i kontrollrapport over kr , foreta en vurdering ut fra leverandørnavn, beløp etc. og velg ut 5-10 fakturaer for ytterligere oppfølging mot originalbilag. a. Dersom bilag er bokført som ADK, men skulle vært investering foreta en ompostering til korrekt art med tilbakemelding til Seksjon for regnskap. Skjemaet som skal fylles ut ifm ompostering: Gå til WEB rapporter på Seksjon for regnskaps hjemmesider: Se høyre marg. Skjemaer i FA, velg skjema Ompostering. Kontrollprogram Lokale kontroller 6

7 b. Ved gjentagende avvik skal/bør det gjennomføres et møte hvor rutinene gjennomgås og forklaringer gis. 4) Oppsummer resultatet av kontrollen i egen mal (en per rapporterende enhet) og returner dette sammen med rapportene 5.2 til Seksjon for regnskap. Kontrollprogram Lokale kontroller 7

8 5.3 Kontroll av brukertilgang OA, IP og PM Hovedområde Brukertilganger Aktivitet Kontroll av brukertilganger Basware IP, Basware PM og OA Risiko i Brukere har feil eller mangelfulle rettigheter i systemene. regnskapet Feil personer har rettigheter i systemene, og kostnader som registreres er ikke gyldige og godkjent i henhold til eksisterende rutine. Forsinkelse i fakturabehandlingen Intervall «Tertialvis kontroll(i forkant av tertialavslutning)». Kontrollen skal leveres sammen med kontrollprogrammet for mars, juni/juli og november Utfører Lokalt hos hver rapporterende enhet Ansvarlig Leder(e) ved enhet Tilbakemelding Rapportering skjer per mail til Det skal sendes ett utfylt standard mal/skjema per rapporterende enhet. Kontrollen utføres og rapporteres iht. Frister for regnskapsavslutning og rapportering. 1. Gå til WEB rapporter på Seksjon for regnskaps hjemmesider: 2. Benytt rapportene: a) R - Brukeroversikt PM-IP-OA ref. Webrapporter fakturabehandling (Basware). Legg inn % etter organisasjonsenhet som angis med de to eller fire første siffer eks: 31% eller 2912% Dette er en samlerapport. Det kan foretas drilling i rapporten forutsatt at den ikke er eksportert til excel. Da det i enkelte tilfeller i forbindelse med kontroller, se pkt. 3, som skal utføres vil være nødvendig å innhente mer detaljer henvises til følgende rapporter. b) R - Brukeroversikt IP ref. Webrapporter fakturabehandling (Basware) Legg inn % etter Bestillerkode/Stedkode som angis med de to eller fire første siffer eks: 31% eller 2912% c) R - Brukeroversikt PM ref. Webrapporter fakturabehandling (Basware) Legg inn % etter Organisasjonsenhet/Bruker som angis med de to eller fire første siffer eks: 31% eller 2912% (Vedrørende rapport brukeroversikt PM. Dersom enhet ønsker å få kunnskap om hvilke andre enheter som har tilgang til egen enhet må man velge Enhet_Rolle) d) R - Brukeroversikt OA ref. Webrapporter - OA, Økonomikonsulenter Legg inn etter Stedkode som angis med de to eller fire første siffer eks: 31% eller 2912% Last rapportene over i excel og legg inn en kolonne for kommentarer og en for ansvarlig leder. Gå igjennom de enkelte brukerne. Kontrollprogram Lokale kontroller 8

9 3. Kontroller: a) at alle personer på enheten har korrekt systemtilgang, at de faktisk skal inneha de rettigheter som de er satt opp med. Vær spesielt oppmerksom på brukere som ikke skal ha tilgang (sluttet, permisjon lengre enn 3 mnd, endrede arbeidsoppgaver, byttet stilling etc.) b) at brukere har korrekte tilgang i forhold til de handlinger de skal utføre på de ulike stedkodene. c) at brukere med Monitor tilgang faktisk skal beholde denne. Brukere identifiseres ved at det står Ja i kolonne «Monitor» i Brukeroversikt for IP. d) at alle stedkoder hvor det utføres bestillinger for, har minst en attestant som ivaretar fakturaer som ikke automatisk matches mot bestillinger. Se kolonne «Sted IP Avvikssteder» i Brukeroversikt PM-IP-OA og sammenlign denne med kolonne «Org.enhet Bruker» i Brukeroversikt PM-IP-OA. Alle bestillingssteder skal være dekket opp. 4. Endring på rettighet til bruker(e) som er beskrevet under pkt 3 skal meldes via brukerskjema. Gjelder også ved sletting/inaktivering: Brukertilgang systemer/verktøy Nettskjema.uio. Ved endring av tilgang i OA skal følgende skjema fylles ut: OA Oracle Applications (økonomisystemet), ved endring av tilgang i Basware skal ifølge skjema(er) fylles ut: Basware IP(fakturasystem) og PM (bestillingssystem). 5. Kontroller korrigeringen(e) ved å ta et nytt tilsvarende utvalg, etter at seksjon for regnskap har utført brukerendringene. 6. Oppsummer resultatet av kontrollen i egen mal (en pr rapporterende enhet) og returner dette til Seksjon for regnskap. Kontrollprogram Lokale kontroller 9

10 7.6 Kontroll av parkontoer Hovedområde Generell intern kontroll Aktivitet Kontroll av parkontoer = 0 i avvik Risiko i Ikke korrekt internregnskap regnskapet Intervall Månedlig kontroll - i forkant av månedlig bilagsfrist Utfører Ansvarlig lokalt Ansvarlig Kontrollen må utføres sentralt for den rapporterende enheten, for å få med hele oversikten. Tilbake-melding Rapportering skjer per mail til Det skal sendes ett utfylt standard mal/skjema per rapporterende enhet. Kontrollen utføres og rapporteres iht. Frister for regnskapsavslutning og rapportering. Denne rapporten er laget for å lette kontrollen med at riktige parkonto-kombinasjoner er benyttet, og at parkontoene er ført korrekt mellom egne og eksterne stedkoder. 1. Gå til WEB - Kontrollprogram Lokal kontroll 7.6, og velg web-rapport H Kontroll av parkonto: KONTROLL_AV_PARKONTI&wsk=1 2. Velg enhetens stedkode på høyeste nivå, for eksempel 16%, slik at alle enhetens stedkoder kommer med, og sett inn måneden som skal kontrolleres. 3. Eksporter rapporten til excel og kontroller nettoavvikskolonnen, for å få oversikt over bilag med avvik. 4. Gå deretter tilbake til rapporten, og kontroller at det ikke er avvik mellom følgende parkontoer for egne stedkoder i avstemmingsdel 1: 3601 Interne husleieinntekter 6309 Intern husleie 3960 Refusjon av internt finansiert overheadkostnader på ordinær drift 7198 Internt finansiert overheadkostnader på prosjekt 3963 Refusjon av eksternt finansiert overheadkostnader på ordinær drift 7196 Eksternt finansiert overheadkostnader på prosjekt 3966 Refusjon av internt finansiert overheadkostnad på SFF (manuell postering) 7194 Internt finansiert overheadkostnad på SFF (manuell postering) 5891 Refusjon ved eksternt finansiert frikjøp, fra enhet til prosjekt 5892 Kostnad ved eksternt finansiert frikjøp, fra enhet til prosjekt 5893 Refusjon ved internt finansiert frikjøp, fra enhet til enhet 5894 Kostnad ved internt finansiert frikjøp, fra enhet til enhet Kontrollprogram Lokale kontroller 10

11 5895 Refusjon ved internt finansiert frikjøp, fra enhet til prosjekt 5896 Kostnad ved internt finansiert frikjøp, fra enhet til prosjekt 5898 Refusjon ved eksternt finansiert frikjøp, fra enhet til enhet 5899 Kostnad ved eksternt finansiert frikjøp, fra enhet til enhet Se nærmere beskrivelse/kommentar til de enkelte arter i artkontoplanen. 5. Der det fremkommer bilagsnummer med avvik, still deg på pilen i bilagsnummeret, og drill ned til neste nivå. Da kommer du inn i avstemmingsdel 2, og kan der også kontrollere motkonto mot ekstern stedkode. Om det er avvik eller uoverensstemmelse med føring av frikjøp o.l., ta kontakt med motparten, og avklar eventuell ompostering av bilaget. Når bilaget er avklart, trykk pil tilbake til avstemmingsdel 1, og kontroller neste bilagsnummer med avvik osv. 6. Utarbeid korreksjonsbilag ADI (vanlig rutine), og send melding til de involverte institutt om hva som er gjort og hvorfor. 7. Kontrollen med eventuelle omposteringer bør gjennomføres før regnskapet for perioden lukkes, da det vil gjøre det lettere å matche avviket mot rettingen ved senere kontroller. 8. Oppsummer resultatet av kontrollen i malen til kontrollprogrammet (en pr rapporterende enhet). Kontrollprogram Lokale kontroller 11

12 7.9 Kontroll av diverse kostnader og diverse inntekter Hovedområde Generell intern kontroll Aktivitet Kontroll av diverse kostnader og diverse inntekter Risiko i At henholdsvis kostnader og inntekter havner på diverse-konti i stedet regnskapet for på de respektive arter. Intervall Månedlig kontroll. Kontrollen skal omfatte alle forutgående måneder for rapporteringstidspunktet i inneværende år. Utfører Ansvarlig lokalt Ansvarlig Den enkelte rapporterende enhet. Tilbakemelding Det skal sendes ett utfylt standard mal/skjema per rapporterende enhet. Rapportering skjer pr. mail til Kontrollen utføres og rapporteres ihht Frister for regnskapsavslutning og rapportering. 1. Gå til WEB rapporter på Seksjon for regnskaps hjemmesider: 2. Velg rapport: H - Sted- art-prosjekt-tiltak all virk. alle hovedboksbilag Rapporten skal kjøres for følgende arter for rapporterende fakultet/enhet: Art Tekst 3679 Andre driftsinntekter 3907 Andre tilskudd 5999 Andre personalkostnader 6799 Andre fremmedtjenester 7799 Diverse kostnader 3. Konverter rapportene over i Excel og sorter posteringene etter beløp i stigende rekkefølge. Bilag over ,- skal undersøkes nærmere. Legg inn en kolonne for kommentarer. 4. Finn frem de utvalgte bilag og vurder i hvert enkelt tilfelle hvorvidt bilaget skal omposteres til en annen art. Det skal/bør i de fleste tilfeller være mulig å finne en art i kontoplanen som passer. Det er viktig å være klar over at det i enkelte tilfeller er riktig å bruke en diverse art. 5. Utarbeid et felles bilag med underlag pr måned for alle omposteringer som foretas på arter (3679, 3907, 5999, 6799, 7799). 6. Send bilag til anvisning, registrering og postering samt send melding til de involverte institutt med beskjed om hva som er gjort og hvorfor. 7. Oppsummer resultatet av kontrollen i egen mal (en pr rapporterende enhet) og returner dette til Seksjon for regnskap. Kontrollprogram Lokale kontroller 12

13 7.13 Eiersted / Bokført sted kontroller Hovedområde Diverse intern kontroll Aktivitet Eiersted / Bokført sted kontroller Risiko i At kostnadene i prosjektene belastes feil kostnadssted, og ikke regnskapet prosjektets eiersted. Intervall Månedlig kontroll. Kontrollen skal omfatte alle forutgående måneder for rapporteringstidspunktet. Oppfølging med løpende ompostering. Utfører Ansvarlig lokalt Utføres Lokalt med sentral kontroll Ansvarlig Den enkelte rapporterende enhet Tilbakemelding Det skal sendes ett utfylt standard mal/skjema per rapporterende enhet. Rapportering skjer pr. mail til Kontrollen utføres og rapporteres ihht Frister for regnskapsavslutning og rapportering 1. Gå til WEB rapporter på Seksjon for regnskaps hjemmesider: 2. Velg rapport: S - Kontroll av eiersted Art 3. Kjør rapporten for rapporterende enhet eller hele UiO. Ved å kjøre rapporten for hele UiO vil det i tillegg til å foreta kontroll med utgangspunkt i eiersted være mulig å foreta kontroll med utgangspunkt i bokført sted. Formål er å avdekke avvik så raskt som mulig. Rapporten viser med utgangspunkt i eiersteder (prosjektets eiersted) hvilke prosjekter hvor bokført sted ikke samsvarer med eier sted. Dette er feilføringer og skal korrigeres. NB! Ved overgang til nytt år kan avvik skyldes korrigering for feilføringer fra forrige år. Rapporten viser enkeltposteringer per prosjekt, bokført sted og saldo per eiersted. Konverter rapporten til excel og legg inn en kolonne for kommentarer. 4. Feilføringene skal korrigeres i det systemet der den/de oppsto. Det vil si at det er eierstedet som skal ha kostnaden. Det skal som hovedregel være 1 til 1 forhold mellom eiersted og bokført sted. Avvik fra hovedregel som er avtalt må opplyses om. 5. Oppsummer resultatet av kontrollen i egen mal (en pr rapporterende enhet) og returner dette sammen med rapporten til Seksjon for regnskap. Kontrollprogram Lokale kontroller 13

14 7.17 Løpende oppfølging av underskudd på oppdragsprosjekter Hovedområde Aktivitet Risiko i regnskapet Intervall Utfører Ansvarlig Generell intern kontroll Løpende oppfølging av oppdragsprosjekter At underskuddsprosjekter finansiert med eksterne midler ikke blir identifisert løpende med tilhørende korrektiv atferd. Månedlig kontroll (i forkant av periodeavslutning) Ansvarlig lokalt Den enkelte rapporterende enhet Tilbakemelding Rapportering skjer pr. mail til Det skal sendes ett utfylt standard mal/skjema per rapporterende enhet. Kontrollen utføres og rapporteres ihht Frister for regnskapsavslutning og rapportering. 1) Gå til WEB rapporter på Seksjon for regnskaps hjemmesider 2) Velg rapport: S - Underskuddsprosjekter oppdrag. Legg inn ønsket stedsintervall og måned. Rapporten lister opp alle underskuddsprosjekter innenfor oppdrag. Rapporten viser for hvert enkelt prosjekt finansiering, egenkapitalisering, eiersted samt saldo hittil i år. 3) Konverter rapporten til Excel regneark og legg til en kolonne for kommentarer og en kolonne for oppfølging. 4) Foreta deretter en gjennomgang av alle prosjektene på listen og kommenter til hvert enkelt prosjekt eventuelt hvilke oppfølgingstiltak som er tenkt foretatt og / eller er foretatt. 5) Oppsummer resultatet av kontrollen i egen mal (en per rapporterende enhet) og returner dette med sammen med rapport S-Underskuddsprosjekter oppdrag til Seksjon for regnskap. Kontrollprogram Lokale kontroller 14

15 7.18 Kontroll fakturaflyt i Basware Hovedområde Generell intern oppfølging og kontroll Aktivitet Følge opp fakturaflyten i Basware. Gjennomgang og tiltaksavklaring av fakturaer med forfall over 30 dg. Risiko i At antall ukonterte fakturaer i Basware er for stort, som kan føre til regnskapet krav om betaling av forsinkelsesrenter fra leverandører. I tillegg vil mange ukonterte fakturaer utgjøre en kvalitetsmessig svakhet i regnskapsinformasjonen, siden mange inngående fakturaer ikke vil være kontert ved stenging. Intervall Månedlig kontroll. Utfører Ansvarlig lokalt Ansvarlig Den enkelte rapporterende enhet Tilbakemelding Det skal sendes ett utfylt standard mal/skjema per rapporterende enhet. Rapportering pr. mail til Kontrollen utføres og rapporteres ihht Frister for regnskapsavslutning og rapportering 1) Gå til WEB rapporter på Seksjon for regnskaps hjemmesider: 2) Velg rapport: F - Saksbehandler oversikt sortert per fakturanummer eller F- Saksbehandler oversikt sortert per saksbehandler. Ved Stedkode fyll inn de to første sifrene i deres enhets stedkode etterfulgt av % -tegn. Eksempel ( 31% ). 3) Rapporten lister opp alle fakturaer ved valgt enhet. Eksporter rapporten til Excel. Fjern /filtrer vekk fakturaer som har alder under 30 dager. Tomme linjer i kolonne A(fakturanummer) betyr at faktura ligger hos flere saksbehandlere. Legg til en kolonne for kommentar. Hver faktura over 30 dager skal ha en kommentar. Påfør også eventuelle oppfølgingstiltak som er tenkt foretatt og / eller er foretatt. (Se bort bra faktura som har alder = null. Alder lik null vil si at faktura mangler forfallsdato. Faktura vil bli korrigert og forfallsdato vil bli registrert). 4) Oppsummer resultatet av kontrollen i egen mal (en pr rapporterende enhet) og returner dette sammen med regnearket, til Seksjon for regnskap. 5) Det er og mulig å velge rapport Saksbehandler oversikt - sortert per saksbehandler. Dette er samme rapport som over men sortert per saksbehandler istedenfor per fakturanummer. Denne kan og brukes som grunnlag for vurdering. Samme prosess som over. Kontrollprogram Lokale kontroller 15

16 7.20 Kontroll av fakturaer over ,- Hovedområde Innkjøp Aktivitet Kontrollere etterlevelse av regelverk og rutiner Risiko Risiko for at Lov om Offentlige Anskaffelser (LOA) og Forskrift om Offentlige Anskaffelser (FOA) ikke overholdes, og at fakturaer over ,- betales uten at nødvendig dokumentasjon foreligger. Intervall Tertialvis kontroll. Kontrollen skal leveres sammen med kontrollprogrammet for april, august og desember mnd. Kontroll av alle fakturaer over ,- per fakultet/sted for gjeldene kontrollmåneder. Utfører Ansvarlig lokalt Utføres Lokalt med sentral kontroll Ansvarlig Den enkelte rapporterende enhet Tilbakemelding Det skal sendes ett utfylt standard mal/skjema per rapporterende enhet. Rapportering pr. mail til Kontrollen utføres og rapporteres ihht Frister for regnskapsavslutning og rapportering. Generelt: Lov om offentlige anskaffelser (LOA) med tilhørende forskrift (FOA) krever dokumentasjon på alle anskaffelser over ,-: - Dokumentasjon på gjennomført konkurranse - Protokoll - Skatteattest - HMS attest ved anskaffelse av tjenester. Beskrivelse av kontrollene: 1) Controller i Innkjøpsseksjonen tar ut liste på alle fakturaer over ,- per fakultet og vasker listen for fakturaer mot leverandører med rammeavtaler. Resterende fakturaer er utvalget for kontroll. 2) Økonomirapportør for rapporterende enhet får tilsendt utvalget av fakturaer for kontroll 2 arbeidsdager etter at regnskapet er lukket. Det skal krysses av for om følgende dokumentasjon foreligger på de utvalgte fakturaene: 1. Avtale og/eller bestillingsdokumentasjon: kontrakt med leverandør og bestillingsdokument (bestilling i PM / PO fra filemaker) 2. Protokoll: alle anskaffelser over ,- er protokollpliktige og protokoll skal føres fra oppstart av anskaffelsesprosessen. 3. HMS attest: ved kjøp av tjenester eller produkter produsert i Norge skal det foreligge HMS attest fra leverandøren. Denne skal ikke være eldre enn 6 mnd ved mottak. Kontrollprogram Lokale kontroller 16

17 Der det ikke er aktuelt settes NA i feltet for HMS attest. 4. Skatt og MVA attest: skatt- og mva attest skal foreligge fra alle leverandører ved kjøp over ,-. Denne skal ikke være eldre enn 6 mnd ved mottak. Krav om kommentar: om noen av dokumentasjonskravene (1. til 4.) vurderes å ikke være aktuelt for gjeldene faktura skal dette forklares i kommentarfeltet. 3) Dokumentasjonen lagres og arkiveres på enheten. 4) Oppsummer resultatet av kontrollen i egen mal (en for hver rapporterende enhet) Fakturarapporten legges ved i egen fane. Kontrollprogram Lokale kontroller 17

18 8.2 Kontroll av FA-register Hovedområde Generell intern oppfølging og kontroll Aktivitet Kontrollere at anleggsmidlene registrert i FA-registeret fortsatt er i UiOs eie og i bruk. Risiko i At UiO ikke innehar oversikt over sine anleggsmidler vil påvirke regnskapet gyldighet, eksistens og verdsettelse av balanseverdiene. Bestemmelse Ledere for enheter er ansvarlige for å verifisere egen beholdning av aktiverte eiendeler. Det vises til rutine for aktivering av investeringer. Intervall Månedlig kontroll Utfører Lokalt hos hver enkelt rapporterende enhet Ansvarlig Den enkelte rapporterende enhet Tilbakemelding Det skal sendes en utfylt standard mal/skjema per rapporterende enhet. Rapportering skjer pr. mail til Kontrollen utføres og rapporteres i henhold til Frister for regnskapsavslutning og rapportering. 1. Gå til WEB rapporter på Seksjon for regnskaps hjemmesider: 2. Velg rapport: A Aktiva Utstyrsrapport med fakturadetaljer. 3. Velg aktiveringsdato fra og med 01-JAN-2010 til og med siste dato i kontrollperioden. Velg en aktiv stedkode. Valgt stedkode skal endres fra gang til gang. Dersom enheten har mange anlegg på en stedkode bør stedkoden kontrolleres på nytt i en annen periode. Det skal da foretas utvalg av 10 stk aktiva som ikke har vært kontrollert tidligere. 4. Velg Eksporter deretter bruk rullegardinliste til å velge eksportformat Microsoft Excel. 5. Velg de 10 aktiva med høyest dagsverdi fra resultatet av kjøringen. Aktiva med kategori UIO.A291 skal ikke velges fordi dette er kostnadsført utstyr. Dersom en utvalgt stedkode har mindre enn 10 aktiva skal det velges en stedkode til. (Aktiva som starter med aktiva nummer UIO- skal ikke velges fordi disse er fra åpningsbalansen, disse har aktiveringsdato før 2010). 6. Påse at aktivaene er i enhetens eie, eksisterer og er i bruk. Kontroller også at øvrige registrerte opplysninger på aktivaet er korrekt - som lokasjon og kategori (art). 7. Legg til en kolonne for kommentarer og en kolonne for utført av i Excel arket. Bruk kolonnen kommentarer til å angi om aktiva er korrekt registrert eller årsak til avvik. For eksempel at aktiva ikke eksisterer, er ødelagt etc. Kontrollprogram Lokale kontroller 18

19 8. Med bakgrunn i resultatene av utført kontroll, foreta korreksjon for de anleggsmidlene hvor det er avdekket avvik (via skjema for ompostering av aktiverte eiendeler). Omposteringene må være Seksjon for regnskap i hende innen bilagsfristen for bokføring i gjeldende periode 9. Oppsummer resultatet av kontrollen i egen mal (én per rapporterende enhet) og returner dette sammen med anleggsregisteret til Seksjon for regnskap. Kontrollprogram Lokale kontroller 19

20 8.5 Kontroll av anlegg under utførelse (AU) Hovedområde Generell intern oppfølging og kontroll Aktivitet Verifisere innholdet og kontrollere status på anlegg under utførelse: o hvorvidt anlegget er ferdigstilt, og derfor burde ha vært overført til anleggsregisteret og avskrivninger påbegynt. Risiko i At anlegg under utførelse blir liggende på art 1130, 1210 og 1211 etter regnskapet ferdigstillelse og at avskrivninger derfor ikke igangsettes. Bestemmelse Ledere for grunnenheter er ansvarlige for å verifisere egen beholdning av anlegg under utførelse. Intervall Månedlig kontroll Utfører Lokalt hos hver enkelt rapporterende enhet Ansvarlig Den enkelte rapporterende enhet Tilbakemelding Det skal sendes ett utfylt standard mal/skjema per rapporterende enhet. Rapportering skjer pr. mail til Kontrollen utføres og rapporteres ihht Frister for regnskapsavslutning og rapportering. 1) Gå til WEB rapporter på Seksjon for regnskaps hjemmesider: Velg rapport: H Sted-art-prosjekt-tiltak all virk. alle hovedboksbilag Rapporten skal kjøres for følgende arter for rapporterende fakultet/enhet: 1130 Anlegg under utførelse 1210 Maskiner, verktøy, andre anlegg og vitenskapelig utstyr under utførelse 1211 Innredning under utførelse Rapporten lister opp alle føringer som er gjort på nevnte arter som omhandler anlegg under utførelse. Konverter rapporten til Excel. 2) Verifiser innholdet i rapporten og kontroller status på anleggene under utførelse. Anlegg under utførelse skal aktiveres løpende etter hvert som de ferdigstilles og tas i bruk. For de anleggene som har status ferdigstilt og skal overføres til anleggsregisteret, konteres de vekk fra art 1130, 1210 eller 1211 og overføres til øvrige gjeldende arter for anleggsmidler slik at avskrivninger påbegynnes. Skjema for kapitalisering av anlegg under utførelse fylles ut og leveres Seksjon for regnskap. 3) Oppsummer resultatet av kontrollen i egen mal (én per rapporterende enhet) og returner dette til Seksjon for regnskap. Kontrollprogram Lokale kontroller 20

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare ip Utførende roller:

Detaljer

eompostering Brukerveiledning

eompostering Brukerveiledning eompostering Brukerveiledning Overordnet prosessflyt 05.04.2016 3 Malene Tre maler: Frikjøp Kun frikjøpsarter og motpart 01 Internhandel Alle internhandelsarter og motpart 01 Ompostering Brukes for omposteringer

Detaljer

Håndbok om anleggsmidlerløsøre

Håndbok om anleggsmidlerløsøre NTNU Håndbok om anleggsmidlerløsøre Nyanskaffelse, kassasjon og salg av anleggsmidler NTNU rev3/16.09.2015 Side 1 av 11 Innhold Innledning... 3 Definisjoner... 4 1. Nyanskaffelser... 5 1.1. Aktivere eller

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Kort brukerguide for søking blant anleggsaktiva og registrert utstyr i FA-registeret i OA fra og med 2010

Kort brukerguide for søking blant anleggsaktiva og registrert utstyr i FA-registeret i OA fra og med 2010 Kort brukerguide for søking blant anleggsaktiva og registrert utstyr i FA-registeret i OA fra og med 2010 1 Logg deg på ansvarsområdet Forespørselsmeny- UiO 1) Velg FA-register Regnskapsopplysninger trykk

Detaljer

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL Fung Yee

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA (oppdatert 11.05.16) Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Introduksjonskurs for økonomicontrollere. Delemne 3 UiOs nettside

Introduksjonskurs for økonomicontrollere. Delemne 3 UiOs nettside Introduksjonskurs for økonomicontrollere Delemne 3 UiOs nettside Formålet Formålet med delemne 3 er å gi en innføring i hvordan man finner fram på UiOs nettsider for mer inngående informasjon eller svar

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter 1 Versjon: 3.8.4 Brukere og fullmakter B01) Vedlikeholde/opprette fullmakter og brukere i regneark 12.06.08 Innhold Utfylling av regneark for brukere og fullmakter Formål: Veiledning for utfylling av bruker

Detaljer

Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering

Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering 4. november 2009 Innkjøp og registrering av anlegg/utstyr med verdi over kr 30.000,- Departementet har bestemt at fra 1. januar 2007 skal nytt anlegg/utstyr

Detaljer

Brukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM

Brukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM Boks for behandling av faktura, kommer automatisk inn i denne ved pålogging i Basware IP Arkivboks for alle faktura som har vært innom deg Brukerinnstillinger, sette inn stedfortreder ved fravær Spørsmål

Detaljer

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal registreres... 3 2. Registrering

Detaljer

VEILEDNING. Webrapporter

VEILEDNING. Webrapporter VEILEDNING Webrapporter br9-webrapporter-veiledning.doc Side 1 av 23 VEILEDNING INNHOLD: DOKUMENTSTYRING... 3 ENDRINGSKATALOG... 3 INNLEDNING... 4 FORMÅLET MED DETTE DOKUMENTET... 4 FORUTSETNINGER... 4

Detaljer

VEILEDNING FOR KONTERING AV UTSTYR

VEILEDNING FOR KONTERING AV UTSTYR UNIVERSITETET I BERGEN Økonomiavdelingen VEILEDNING FOR KONTERING AV UTSTYR Innholdsfortegnelse Kontering i bestillingssystemet BasWare Purchase Management (PM)... 2 Kontering av faktura i BasWare IP...

Detaljer

Introduksjon til E-ompostering

Introduksjon til E-ompostering U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen Introduksjon til E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til

Detaljer

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN Økonomimelding nr 02/2014 Regnskapet for 1. tertial 2014 for UNIVERSITETET I BERGEN Regnskapet for 1. tertial 2014 (1.01.-30.04.2014) skal avlegges i mai 2014. For å oppnå et korrekt regnskap er det viktig

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

Brukerveiledning Basware IP for Bestiller/Attestant

Brukerveiledning Basware IP for Bestiller/Attestant Boks for behandling av faktura, kommer automatisk inn i denne ved pålogging i Basware IP Arkivboks for alle faktura som har vært innom deg Brukerinnstillinger, sette inn stedfortreder ved fravær Spørsmål

Detaljer

Brukerveiledning Styringskartet

Brukerveiledning Styringskartet Brukerveiledning Styringskartet Universitetet i Oslo Brukerveiledning Styringskartet, versjon 2.3.2 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Tilgang... 4 3.0 Innlogging og navigering... 4 3.1 Innlogging...

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Prosjekt utvidelse av mva-registrering. Nettverksmøte Lokal Prosjektstøtte 19 okt

Prosjekt utvidelse av mva-registrering. Nettverksmøte Lokal Prosjektstøtte 19 okt 1 Prosjekt utvidelse av mva-registrering Nettverksmøte Lokal Prosjektstøtte 19 okt 2 Agenda 1. Status i arbeidet med klassifisering av prosjekter 2. Systemmessige endringer (Maconomy, Oracle, Basware +

Detaljer

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e: 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.1 Attestering av faktura 07.06.13 Innhold 1 Attestere og kontrollere faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet

Detaljer

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 0 ENDRINGSLOGG... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1 INNLEDNING... 3 1.1 DOKUMENTETS INNHOLD OG MÅLGRUPPE... 3 1.2 GENERELT OM UTBETALINGSORDNINGEN...

Detaljer

SUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM. Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder

SUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM. Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder SUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder Basware Invoice Flytting av fakturaer til annet selskap 2 Basware

Detaljer

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet Brukerveiledning for Agresso Self Service Parkere, dele rad, videresende og fordele UiT Norges Arktiske Universitet Version 1.0 Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen 18.07.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrollen og behandling av faktura DFØ Versjon: 1.3 8.1 Forkontroll 23.08.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 1 Behandling av faktura i forkontroll 2

Detaljer

Introduksjonskurs for Økonomicontroller Delemne 2: Økonomistyring i praksis

Introduksjonskurs for Økonomicontroller Delemne 2: Økonomistyring i praksis Introduksjonskurs for Økonomicontroller Delemne 2: Økonomistyring i praksis Formålet Formålet med delemne 2 er å gå dypere inn i den praktiske gjennomføringen av økonomistyringen som ble gjennomgått i

Detaljer

Rendalen kommune Økonomiavdelingen

Rendalen kommune Økonomiavdelingen Rendalen kommune Økonomiavdelingen Alle i Rendalen kommune Årsoppgjør 2017 Årsavslutningen nærmer seg og det vises til rutiner og frister som har vært fulgt ved de siste regnskapsavslutningene. Det stilles

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av oppdrag fra selvstendig næringsdrivende. 2. Målgruppe: Eksamenskonsulenter, forskningskonsulenter, nter, rekvirenter, innkjøpere og

Detaljer

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR FOSEN REGNSKAP Vår dato: Vår ref: 29.12.2015 IH Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Ingjerd Harøy, 72 51 95 00/68 Til kommunene v/økonomiansvarlig TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE

Detaljer

Brukerveiledning Kuben

Brukerveiledning Kuben Brukerveiledning Kuben Universitetet i Oslo Veiledning Kuben, versjon 1.1 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Tilgang... 4 3.0 Innlogging og viktig informasjon... 4 3.1 Innlogging... 4 3.2 Oppsett

Detaljer

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE S. 9 DIETT S. 0 KJØREBOK S. UTLEGG S. OVERNATTING

Detaljer

SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS

SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS Styret SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet(KD) ber om at styret blir forelagt en rapport fra et dialogmøte i 2010 (vedlagt). KD ber styret

Detaljer

PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB

PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB... 1 Pålogging Agresso web... 2 1. Økonomioppfølging i Agresso web... 3 2. Prosjektrapportenes plassering i Agresso web...

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon

Detaljer

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målgruppe... 3 2 Formål med brukerdokumentasjon... 3 3 Formål

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS Ny spillerstatus «Amatør med kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens

Detaljer

12. Rapporter og søk DFØ

12. Rapporter og søk DFØ 12. Rapporter og søk DFØ Versjon: 1.1 12.3 Rapporter Invoice Processing Monitor 17.04.12 Innhold 1 Rapporter og søk 2 Fakturasøk og kontosammendrag 3 Overføre rapport/søk til Excel 4 Andre søkemuligheter

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Universitetsdirektøren. Rundskriv. Regnskapsavslutning 1T2015

UNIVERSITETET I OSLO Universitetsdirektøren. Rundskriv. Regnskapsavslutning 1T2015 Rundskriv Regnskapsavslutning 1T2015 Innhold UNIVERSITETET I OSLO 1.0 ENDRINGER, TIDSFRISTER OG ARBEIDSFLYT... 2 1.1 ENDRINGER I RUNDSKRIVET... 2 1.2 TIDSFRISTER FOR REGNSKAPSAVSLUTNINGEN... 3 1.3 AVSLUTNING

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Universitetsdirektøren. Rundskriv. Regnskapsavslutning 2T2015

UNIVERSITETET I OSLO Universitetsdirektøren. Rundskriv. Regnskapsavslutning 2T2015 Rundskriv Regnskapsavslutning 2T2015 Innhold UNIVERSITETET I OSLO 1.0 ENDRINGER, TIDSFRISTER OG ARBEIDSFLYT...2 1.1 ENDRINGER I RUNDSKRIVET...2 1.2 TIDSFRISTER FOR REGNSKAPSAVSLUTNINGEN...3 1.3 AVSLUTNING

Detaljer

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer Riktig regnskap til rett tid Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer Agenda Kvalitet i regnskapet er avhengig av samspill mellom kunde og DFØ, og riktig bruk av DFØs systemer Viktige områder:

Detaljer

Kurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1

Kurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1 Kurs i Ebilag Kurs i ebilag Side 1 Kurs i ebilag Side 2 Litt om ebilag Ebilagmodulen er tilrettelagt til å lage bilag på en enkel måte for overføring til Visma Økonomi på bakgrunn av: - Eksisterende bilag

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Kurs i bestillingssystemet Basware PM

Kurs i bestillingssystemet Basware PM U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kurs i bestillingssystemet Basware PM Basware PM? Basware PM (Purchase Management) er UiB og Uni Researchs verktøy for å registrere og forhåndsgodkjenne alle bestillinger

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

Informasjon vedrørende bruk av ADI. Infomøte 16.11 og 21.11.2012

Informasjon vedrørende bruk av ADI. Infomøte 16.11 og 21.11.2012 1 Informasjon vedrørende bruk av ADI Infomøte 16.11 og 21.11.2012 2 ADI ADI er elektronisk ompostering via excel Vi ønsker at flere enheter skal ta i bruk elektronisk ompostering via ADI i stedet for manuelle

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VISMA Rendalen kommune (FARTT)

BRUKERVEILEDNING VISMA Rendalen kommune (FARTT) BRUKERVEILEDNING VISMA Rendalen kommune (FARTT) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Endringer i grunndata... 3 1.2.1 Ansvar:... 3 1.2.2 Artskontoplan:... 3 1.2.3 Funksjon (tjeneste

Detaljer

Innrapportering av sosialhjelps-/kvalifiseringstjenester 2015

Innrapportering av sosialhjelps-/kvalifiseringstjenester 2015 Til kommunens NAV-kontor Kopi er sendt kommunens KOSTRA-kontaktperson Oslo, 15. desember 2015 Vår referanse: 10/1973 Saksbehandler: Torild-Irene Brakalsvålet Seksjon for levekårsstatistikk Innrapportering

Detaljer

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura

Detaljer

Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal den ansatte

Detaljer

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Link til Krokus er tilgjengelig på http://www.skogoglandskap.no/temaer/geovekst, under «Eksterne lenker». Krokus, NIBIO sitt regnskaps-

Detaljer

Opprette rekvisisjon

Opprette rekvisisjon Opprette rekvisisjon Hvordan opprette en rekvisisjon Hvordan ser en ferdig innkjøpsordre ut Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert: 08.07.2016 Janne Alfheim INNHOLD BESTILLING AV VARER

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Oppsummering av SFFs styringsmodell

Oppsummering av SFFs styringsmodell Oppsummering av SFFs styringsmodell Et senter styres som et ordinært institutt med underliggende prosjektportefølje Porteføljen av prosjekter skal styres iht minimumsstandarden ved UiO, (jfr EFP-prosjekt)

Detaljer

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Leverandørregisteret Søk og vedlikehold Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørregister 01.12.2014 HamMir 2.0 Oppdatert 05.08.2015 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Finne riktig vare og riktig leverandør. Følge regelverket for offentlige anskaffelser. Følge interne regler for anskaffelser og attestasjon (etiske retningslinjer og retningslinjer for anskaffelser

Detaljer

Visma Enterprise - Økonomi

Visma Enterprise - Økonomi Visma Enterprise - Økonomi RAPPORTER og SPØRRING Kort innføring Fagenhet økonomi mars 2015 Del I Rapporter: Hvor mye penger har vi brukt, og hvordan ligger min avdeling an i forhold til budsjett. Hva er

Detaljer

«Service desk management system» Svar på spørsmål

«Service desk management system» Svar på spørsmål «Service desk management system» Svar på spørsmål Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 02.08.2013... 2 1. Innledning Det vises til kunngjøringen på Doffin, MAY198210. Dette dokumentet gir

Detaljer

Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017

Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017 Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp? EHF-konferansen 2017 Forutsetning 1 - def. verdikjeden Forutsetning Handlingsrom Verktøy Resultater Policy og strategi Organisasjon

Detaljer

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Introduksjonskurs for økonomicontroller Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Formålet Formålet med delemne 1 er å gå gjennom hovedprosessene innen virksomhets- og økonomistyringen for å få

Detaljer

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Innhold Informasjon om konvertering... 3 NB! Før du tar i bruk nye HRessurs Reise og Utlegg... 4 Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg: (reisende)... 4

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Rutine for inngående fakturaer.

Rutine for inngående fakturaer. Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Arbeids- og velferdsetaten. Rammeavtale om tjenester Bilag

Arbeids- og velferdsetaten. Rammeavtale om tjenester Bilag // RAMMEAVTALE BILAG Del III Arbeids- og velferdsetaten Rammeavtale om tjenester Bilag AMO Etablererkurs (ny kunngjøring) Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandlinger (FOA Del II) DEL III - Bilag

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015 Rapporteringspakken Rolf Petter Søvik og Joar Nybo Økonomiseminarene 2015 Målsetting Oppnå perfekt års- og delårsrapportering Diskusjon og forbedring av pakken Forklare hensikten med rapporteringen Lysarkene

Detaljer

Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte. Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/ versjon 11

Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte. Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/ versjon 11 Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/2011 24.02.2011 versjon 11 2 Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte versjon 11 Forord Denne brukerveiledningen

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N. Økonomiavdelingen KURS I BUDSJETTINNLEGGELSE I ADI (B4/B3) Kursinstruktører: Anita Vigstad og Therese Hystad

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N. Økonomiavdelingen KURS I BUDSJETTINNLEGGELSE I ADI (B4/B3) Kursinstruktører: Anita Vigstad og Therese Hystad U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N KURS I BUDSJETTINNLEGGELSE I ADI (B4/B3) Kursinstruktører: Anita Vigstad og Therese Hystad 1 Agenda 1. Forberedelser før du starter med budsjettinnleggelse 2. ADI

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 16.02.2009 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS--V-006/09 Aktivering av eiendeler og fastsetting av åpningsbalanse pr 01.01.08 Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Versjon 7 av 14. desember 2009 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 22. Dette dokumentet er av betydning for tredjepartsleverandører

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

Økonomiforum 27. oktober Økonomiseksjonen

Økonomiforum 27. oktober Økonomiseksjonen Økonomiforum 27. oktober 2016 Økonomiseksjonen Agenda Web rapportering v/heidi Honorar satser v/knut Engasjement av eksterne v/steinar Info fra regnskap (Basware) v/maria Engasjement Eksterne Hovedregel

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere

Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere I forbindelse med oppgradering av RT fra versjon 3.8 til 4, vil man kunne oppleve at menyer og funksjonalitet har endret seg noe. Dette dokumentet tar for seg

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Veiledning for nye skjema i PagaWeb

Veiledning for nye skjema i PagaWeb Veiledning for nye skjema i PagaWeb Flere skjema i PagaWeb er/blir byttet ut med nye som ser annerledes ut og har nye funksjoner. Nedenfor finner du forklaring til de viktigste funksjonene i de nye skjemaene.

Detaljer

Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem

Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem Rollen Rekvirent Opplæring nytt innkjøpssystem Agenda Om rekvirentrollen Demo og oppgaver Om kontering og mva Om produktgruppe Brukerstøtte Ansattweb Ny leverandør Ny bruker Avtaleoversikt Ofte stilte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre SSØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ 6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for

Detaljer

Web-rapporter for enhetsledere

Web-rapporter for enhetsledere Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1.10 Web-rapporter for enhetsledere Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 13.05.2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Oversikt over web-rapportene... 3 2. De

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 2.0 1.4.1 Opprette kontraktinnkjøp CM 06.06.14 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til annen rutine: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

Prosjektadministrasjon PA

Prosjektadministrasjon PA Rutine: Egenfinansiering Arbeidsområde: Prosjektadministrasjon Hyppighet: Synliggjøring av UiB sin egenfinansiering i bidragsprosjekter Nøkkelhendelse: Synliggjøring av UiB sin egenfinansiering i bidragsprosjekter

Detaljer