5.15 Investeringsprosjektene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015"

Transkript

1 5.15 Investeringsprosjektene Forslag til endringer i investeringsbudsjett vedtatt i Rammesaken for 2012 til 2015 Kommunestyret vedtok i K-sak 58/11 (Rammesaken) investeringsbudsjettet for perioden I løpet av sommeren og høsten har det fremkommet informasjon om ytterligere behov for investeringer i planperioden, og det foreslås nye/økte bevilgninger på til sammen 185,6 mill. kroner i planperioden. I tabellen nedenfor vises rådmannens forslag til økt investeringsramme i forhold til rammesaken, per prosjekt. (i kr) Nr. Prosjekt OPPVEKST: NY Overvann Langhus barnehage Sum oppvekst LEVEKÅR: Ø Finstadtun Ø Finstadtun 2, Inventar og utstyr Ø Solborgvn. 2, byggetrinn NY Solborgvn. 2, inventar og utstyr Sum levekår SAMFUNN: NY Rive Kirkeveien NY Lys til G-S vei Siggerud-Langhus NY Prestebolig (Gml. Åsenvn. 23) 400 NY Biblioteket, nye linjer og tlf.sentral 200 NY Ny veiforb. Finstadtun-Kråkstadvei NY Kunstgressbaner i Ski idrettspark Sum samfunn Sum kommunal finansiering BOLIGFORVALTNING - SELVFINANSIERENDE: Ø Prostebolig Ski sokn Sum boligforvaltning VANN OG AVLØP - SELVFINANSIERENDE: NY Oppgrad. nybygg/sanitæranl NY Tiltak iht. tiltaksplan VA Sum vann og avløp SUM NYE / ØKTE INVESTERINGER NY - Ikke vedtatt bevilgning tidligere år. Prosjektnummer blir tildelt når prosjektet igangsettes. Ø - Økning i opprinnelig bevilgning fra tidligere år. Evt prosjektnummer blir tildelt når prosjektet igangsettes. Disse tallene er innarbeidet i tabellen på neste side. For kommentarer til det enkelte prosjekt vises det til beskrivelsene som etterfølger tabellen på de neste sidene. 66

2 Forskyvninger i budsjettperioden Rådmannen har pga kapasitetsproblemer flyttet et prosjekt nærmere i tid i forhold til rammesaken i juni, og noen prosjekter er fordelt over flere år/flyttet utover i tid. Dette kan vi se i tabellen under, og vil dessuten bli omtalt i teksten for de prosjektene det gjelder. (i kr) Nr. Prosjekt OPPVEKST: Ny Siggerud barnehage Endring fra rammesak LEVEKÅR: Finstadtun Endring fra rammesak * Finstadtun 2, inventar og utstyr Endring fra rammesak * Solborg 1956-bygget Endring fra rammesak * Samlokaliserte boliger Langhus Endring fra rammesak NY Follo omsorgsboliger Endring fra rammesak SAMFUNN: Asfaltering av grusveier (overf ) Endring fra rammesak Komm.vei Siggerud Si Endring fra rammesak * Kap.utv. Kjeppestad gård Endring fra rammesak Sum kommunal finansiering BOLIGFORVALTNING - SELVFINANSIERENDE: Bygging ambulansestasjon for utleie Endring fra rammesak VANN OG AVLØP - SELVFINANSIERENDE: Kulvert for avløp gj. Ski stasjon Endring fra rammesak * Vann og avløp Si Endring fra rammesak Sum selvfinansierende SUM ENDRING PR ÅR Bevilgning er flyttet fra dette året til et annet år. + Bevilgning er flyttet fra et annet år til dette året. 67

3 Samlet forslag til investeringsbudsjett for Følgende tabell tar utgangspunkt i rammesaken og inkluderer alle tillegg og flytting i tid, som har tilkommet etter det, jfr. tabeller på foregående sider. (i1 000 kr) Nr. ADMINISTRASJON: Prosjekt Prosjektkostnad Bevilget 2011 eller tidligere Gjenst. behov fom Gjenst. behov etter IKT-investeringer løpende Nettbaserte tjenester løpende Parkeringsplasser løpende Nytt økonomisystem OPPVEKST: Sum administrasjon Ny Siggerud barnehage * Kap.utv. Ski u.skole * Hebekk skole, rehabilitering * Skolekapasitet Ski tettsted? * Follo barne- og ungdomsskole Skis del * Dagbo, ombygg. av 2. etg * Ombygg. kjøreporter/veier bhg NY Overvann Langhus barnehage LEVEKÅR: Sum oppvekst Finstadtun * Inventar og utstyr Finstadtun Solborgvn. 2, byggetrinn NY Solborgvn. 2, inventar og utstyr Solborgveien 4 og 6, byggetrinn * Utvidet sykehjemskapasitet * Solborg 1956-bygget * Oppgrad. terr. Dags. Kirkevn.3, * Ombygg. Kirkev. 3, helsest./adm * Kap.utv. Kjeppestad gård * Samlokaliserte boliger Langhus * Follo omsorgsboliger * Asfalt rundt Solborg BA * Møbler fellesareal Solborg BA * Kjele til kjøkkenet på Solborg BA * NAV, energisparetiltak * Buss, Dagsenter * Fryserom og kjøled.kråkstad shj Sum levekår * Opprinnelig bevilget tidligere år. Prosjektnummer blir tildelt når prosjektet igangsettes. NY - Ikke vedtatt bevilgning tidligere år. Prosjektnummer blir tildelt når prosjektet igangsettes. 68

4 (i kr) Nr. SAMFUNN: Prosjekt Prosjektkostnad Bevilget 2011 eller tidligere Gjenst. behov fom Gjenst. behov etter Rehab. komm.veier/p-plasser løpende Trafikksikring løpende Gang-/sykkelvei Sigg.-Langen Asfaltering av grusveier Komm.vei, Siggerud Si Fornyelse biler, maskiner VIP løpende Oppgradering el-anlegg løpende Oppgradering komm. bygg løpende Bhg/skoler oppgr. ute løpende Kulturarena - tekn.oppgrad løpende Oppgrad. komm. utl.bygg Kontra kulturskole, omb * Kontra kulturskole, nye instr Geodata FKB-kartlegging Geodata, ortofotokartlegging * Komm. bygg, nedfelte matter * Etabl. av tømmervelteplass Sigg * Omb. til vannb. varme Kråkstad * Omb. til vannb. varme Bølerå. sk * Omb. til kortlås på kom. bygg * Kunstgressbane på Siggerud NY Kunstgressbaner i Ski idrettspark NY Ombygging av lys på ulike anlegg NY Lys til GS-vei Siggerud-Langhus NY Prestebolig (Gml. Åsenvn. 23) NY Bibl., nye linjer og tlf.sentral NY Ny veiforb.finstadtun-kråkst.vei NY Rive Kirkeveien Kirkeformål * Gravlund Langhus Sum samfunn Sum kommunal finansiering * Opprinnelig bevilget tidligere år. Prosjektnummer blir tildelt når prosjektet igangsettes. NY - Ikke vedtatt bevilgning tidligere år. Prosjektnummer blir tildelt når prosjektet igangsettes. 69

5 (i kr) Nr. Prosjekt Prosjektkostnad Bevilget 2011 eller tidligere Gjenst. behov fom Gjenst. behov etter 2015 BOLIGFORVALTNING - SELVFINANSIERENDE: Bygging av ambulansest. for utleie Kjøp av boliger for utleie løpende Prostebolig Ski sokn Sum boligforvaltning VANN OG AVLØP - SELVFINANSIERENDE: Fornyelse biler, maskiner VAR løpende Oppgrad. nybygg/sanitæranl Rehabilitering vannforsyning løpende Rehabilitering avløp løpende Utbedring betongledninger løpende Kulvert for avløp gj. Ski stasj * Vann/avløp Si * Tiltak iht tiltaksplan VA løpende Sum vann og avløp SUM INVESTERINGER - SKI KOMMUNE * Opprinnelig bevilget tidligere år. Prosjektnummer blir tildelt når prosjektet igangsettes. NY - Ikke vedtatt bevilgning tidligere år. Prosjektnummer blir tildelt når prosjektet igangsettes. 70

6 Administrasjon IKT-investeringer For at kommunen skal kunne levere ønskede tjenester både til publikum og interne brukere, er det en forutsetning at kommunen til enhver tid har tilstrekkelig med båndbredde / kapasitet i nettverket. Kommunen har gjennomført fase 1 av bredbåndsutbyggingen i Ski kommune, som primært dekker skolene og våre store institusjoner. For å videreføre dette arbeidet, samt tilrettelegge for sentral drift er det nødvendig med fortsatt utbygging av våre nettverk Nettbaserte tjenester Ski kommune etablerer nye elektroniske tjenester på nett. Utvikling av nye verktøy og løsninger er ressurskrevende og behovet for opplæring stort både hos innholdsleverandører, redaktører og administratorer. Digitale tjenester som bygger opp under økt dialog med innbyggerne og muligheter for medvirkning, har prioritet i perioden Parkeringsplasser Det er nødvendig å sette av midler til oppgradering av kommunens parkeringsautomater i henhold til ny standard for kreditkort (EMV). Den nye standarden innebærer bruk av chip og krav til sikker lagring/oppbevaring av sensitive kortholderdata. Det ble bevilget kr i 2011 til ny-/ettermonteringer av tekniske komponenter på kommunens parkeringsautomater. Rådmannen foreslår en årlig løpende bevilgning på kr som i hovedsak skal benyttes til ytterligere oppgradering av eksisterende parkeringsanlegg, men kan også benyttes til å etablere nye parkeringsordninger for parkeringsarealer som ikke er avgiftsbelagte i dag Nytt økonomisystem Bevilgningen gjelder prosjekt og etableringskostnader ved anskaffelse av nye IKT-systemer. Det er behov for 1,2 mill. kroner i 2012 for å fullføre prosjektet. Oppvekst Ny Siggerud barnehage Ny barnehage på Siggerud skal erstatte nåværende Siggerud barnehage og bidra til å øke antall plasser for å opprettholde full barnehagedekning med effektiv drift. Det vises til K-sak 74/10 der det vedtas å bygge 5-avdelings barnehager i kommunen. Dette øker investeringsrammen med 2 mill. kroner til totalt 30 mill. kroner. Det gjenstår å bevilge 10 mill. kroner i 2012, men rådmannen anbefaler å fordele dette med 5 mill. kroner i 2012 og 5 mill. kroner i Dette for å tilpasse seg fremdriften. * - Kapasitetsutvidelse Ski ungdomsskole Det blir trolig behov for en kapasitetsutvidelse ved Ski ungdomsskole i handlingsplanperioden. Foreslått utgiftsramme på 22 mill. kroner finansierer en utvidelse av dagens ungdomsskole med inntil 2 paralleller. * - Hebekk skole, rehabilitering Ski barneskole er 3 paralleller og har plass til gjennomsnittlig 515 elever. Finstad skole er rehabilitert til 3 paralleller og 499 elever (det mangler ett klasserom på Finstad til fullt ut å være 3 paralleller). Hebekk skole er i dag 2 paralleller og består av 2 gamle paviljonger i tillegg til et nybygg/delvis rehabilitering fra ca 12 år siden. Rådmannen anbefaler at Hebekk skole fullt ut blir rehabilitert. Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret med egen sak om det er behov for en utvidelse til tre paralleller. Rådmannen anbefaler at det bevilges 3 mill. kroner til et forprosjekt i 2014 og at det bevilges 60 mill. kroner i

7 * - Skolekapasitet Ski tettsted Ski kommuneplan inneholder følgende rammer for boligbygging i Ski tettsted : Hebekk: ca 120 boliger, Finstad: ca boliger og Kontra: ca boliger. Befolkningsprognosene i kommuneplanen viser at det er ved Ski barneskole kapasitetsproblemene vil bli størst. En boligbygging på boliger vil medføre en ny skolestruktur. Kommuneplanen anbefaler at fremtidig skolestruktur (både barne- og ungdomsskole) i Ski tettsted utredes. Ski kommune har fått 0,5 mill. kroner i støtte fra FMOA til utarbeiding av et langsiktig investeringsbudsjett for kommuneplanperioden. Rådmannen vil nedsette et prosjekt høsten 12 som starter opp dette arbeidet. Når det er ferdig vil rådmannen fremme en sak om skolekapasitet i Ski tettsted. * - Follo barne- og ungdomsskole Det er inngått en avtale mellom Follo-kommunene om eierskap og drift av Follo barne- og ungdomsskole. Før denne avtalen ble inngått ble det laget et kostnadsoverslag på nødvendig oppgradering, på 5,5 mill. kroner. For at Nesodden kommune skulle bli fullverdig medeier på like vilkår som de andre kommunene, ble det avtalt at de skulle betale 2 mill. kroner. Disse midlene skulle gå til oppgradering. Ski kommune anbefaler nå overfor de andre Follokommunene at man bevilger resterende 3,5 mill. kroner av nevnte 5,5 mill. kroner. Ski kommune har en eierandel på 23 % og Skis andel blir dermed 0,8 mill. kroner. Rådmannen anbefaler at dette bevilges i * - Dagbo, ombygging av 2. etg. Når avlastningsboligene for barn er flyttet til Skoghusveien 2, må bruken av hele Dagbo vurderes på nytt. For å få til en helhetlig og effektiv bruk av bygningsmassen på Dagbo bør også 2. etg. i hovedbygningen bygges om til kontorer. Det er vanskelig med heis til 2. etg., men en trappeheis og et kontor i 1. etg. vil gi tilfredsstillende forhold når det gjelder universell utforming. Ombygging av 2. etg. i hovedbygningen er beregnet til ca 3 mill. kroner. Disse beregningene henger nøye sammen med hvordan bruken av hele bygningsmassen blir. Rådmannen anbefaler at det blir bevilget 3 mill. kroner til ombygging, tilpasninger m.m. i Rådmannen kommer tilbake til denne saken våren * - Ombygging av kjøreporter og veier inne i barnehagene Det har ikke tidligere år blitt maskinelt brøytet fra p-plassene på de ulike barnehagene og inn til inngangspartiene. Dette medfører at alle foreldrene må gå i løssnø. Mange har også barnevogn som de må dra gjennom snøen. Når snøen er trampet ned, blir det glatt, uten at kommunen har mulighet for maskinell strøing. Kommunen har ikke ressurser til å håndmåke eller strø. Ski kommune har derfor behov for å kartlegge hvor store kjøreportene er inn til de 20 kommunale barnehagene. Mange porter er for smale til at brøyteplogen/brøytetraktoren kommer inn. Disse portene bør derfor bygges om. Mange av barnehagene der brøyteplogen/brøytetraktoren kommer inn, har ikke kjørevei til de ulike inngangsdørene. Her må lekeapparat flyttes og det må etableres asfaltert vei som kan brøytes. Ved å brøyte/strø fra p-plassen til noen meter fra de fleste inngangsdørene, vil det lette hverdagen til alle foreldre som leverer barn. Det legges opp til at de siste meterne, fra der brøyteplogen må stoppe og bort til inngangsdøren, håndmåkes av de ansatte i barnehagene. Rådmannen anbefaler at det bevilges 3 mill. kroner til dette ombyggingsarbeidet. Noen av de barnehagene som hadde det vanskeligst i 2011, vil bli utbedret høsten 2011; de resterende barnehagene bør utbedres våren/sommeren Hvis 3 mill. kroner ikke er tilstrekkelig, vil rådmannen komme tilbake til denne saken våren

8 NY Overvann Langhus barnehage I forbindelse med byggearbeidene ble kommunen klar over at det kommer store mengder grunnvann ut i byggegrunnen til barnehagen. Det kommer av terrengformasjonen og at det mangler drenering på oversiden av tomten. Det må nå anlegges en slik drenering på oversiden og dette vannet må ledes ned til fylkesveien i en 500 mm. betongledning, før det slippes på eksisterende overvannsledning. Denne overvannsledningen har ikke nok kapasitet, og det må derfor anlegges en fordrøyningskum på 17 m3. Dette arbeidet har blitt/blir svært dyrt, men nå er barnehagetomten med bygning sikret for all fremtid, slik at en unngår vannproblem og setningsskader. Rådmannen vil informere om at det ikke var mulig og forutse dette. Et annet faktum som gjør at dette blir så dyrt, er den ekstremt våte høsten vi har bak oss. Byggingen av barnehagen er i rute og den blir åpnet i januar Noe utomhusarbeider på nordsiden av barnehagen må forventes ferdigstilt våren Levekår Finstadtun 2 Videre utbygging av Finstadtun skal dekke behovet fra basert på at prognosene tilsier at kommunen må bygge ca 50 nye plasser. Det vises til K-sak 73/09 Finstadtun fase 2. Det vises også til FSK-sak 52/11 om tilleggsbevilgning og bygging av vaskeri. Byggeprosjektet er planlagt med oppstart våren/sommeren 2012 og ferdigstillelse høsten Derfor kan alt av den resterende investeringen på 100,6 mill. kroner som er vedtatt i 2012, flyttes til Likeledes kan 33 av 35 mill. kroner som skal tilleggsbevilges vedr bygningen settes på * - Inventar og utstyr Finstadtun 2 I tråd med K-sak 73/09 budsjetteres det med 9,4 mill. kroner til inventar og utstyr ved Finstadtun 2. I forbindelse med tilleggsbevilgningen må denne økes med 2 mill. kroner til utstyr til vaskeriet. Hele bevilgningen flyttes/bevilges i Solborgveien 2, byggetrinn 1 I K-sak 43/09 ble det vedtatt å igangsette arbeid med ny reguleringsplan for eiendommen. Planen innebærer fortetting i forhold til dagens utnyttelse med hovedvekt på spesialboliger og en fellesbase for kommunens hjemmetjeneste. Rådmannen anbefaler at byggetrinn 1 inneholder base for hjemmetjenesten og avlastningsbolig for barn med tilhørende parkeringsplasser/garasje. En slik samlokalisering vil gi positiv synergieffekt. Ny base for hjemmetjenesten vil føre til at dagens husleieutgifter til hjemmetjenesten i Kirkevegen 1 og Torgveien 7 faller bort. Dette finansierer nær halvparten av økningen i årlige renter og avdrag ved prosjektet. Avlastningsboligen gir avlastning til foreldre som har omsorg for barn med omfattende hjelpebehov jf. lov om sosiale tjenester 4-3 og 4-2b. Avlastningsboligen har i dag 4 rom/plasser og gir tilbud til 10 barn/ungdom i alderen 6-23 år. Venteliste for barn som har behov for avlastning er for tiden barn/ungdom. For å imøtekomme disse barnas behov, anbefaler rådmannen at kapasiteten utvides. På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at prosjektet økes noe i forhold til opprinnelige planer. Det skyldes at behovet for avlastning er sterkt økende. Ved å bruke 2 etg til dette formålet, står kommunen mye friere til å møte de fremtidige behovene, ved å ha ulike tilbud i de to etasjene. Denne økningen er antatt å koste ca 10 mill. kroner. Rådmannen anbefaler at halve beløpet legges til 2012 og den andre halvdelen legges til NY - Solborgveien 2, inventar og utstyr Det er et stort behov for utstyr av ulike kategori, og innkjøp av dette for 2. etg er grovt kostnadsberegnet til ca 5 mill. kroner. Denne bevilgningen anbefales i

9 Solborgveien 4 og 6, byggetrinn 2 Byggetrinn 2 kan inneholde inntil 40 leiligheter/boenheter over fire etasjer. Om disse skal bygges i ett byggetrinn eller to, må avklares på et senere tidspunkt. Total byggekostnad antar rådmannen vil ligge på rundt 60 mill. kroner, hvis det blir ett byggetrinn. Rådmannen anbefaler denne bevilgningen i * - Utvidet sykehjemskapasitet I kommende kommuneplanrullering må behovet for ytterligere økning av sykehjemskapasiteten vurderes. Effekten som den nye kommunale helse og omsorgstjenesteloven vil ha for behovet for plasser for utskrivningsklare pasienter og behovet for akuttsenger, vil i denne sammenheng måtte medtas i den videre vurderingen. * - Solborg 1956-bygget Når Finstadtun 2 åpner i 2013 foreslår rådmannen at 56-bygget på Solborg rehabiliteres med bad på alle rom. Antall rom reduseres fra 32 til 25 og gjenåpnes i august Prosjektet er anslått til 17,5 mill. kroner. * - Oppgradering av terrasse Dagsenter Kirkeveien 3 og 5 Det er nødvendig med en oppgradering for å kunne benytte terrassen optimalt for dagsenteret og beboere i Kirkevegen 3. * - Ombygging Kirkeveien 3, helsestasjon og administrasjon Det foreslås en ombygging og oppussing av helsestasjon og administrasjonslokaler i Kirkeveien 3, 1. etg. Dette skal gi bedre utnyttelse av eksisterende kontorer. * - Kapasitetsutvidelse Kjeppestad gård Rådmannen anbefaler en utvidelse av dagens kapasitet innenfor psykiatrisk dagtilbud på Kjeppestad gård. Prosjektet omfatter regulering, renseanlegg og et frittstående nybygg på 120 m2. Samtidig skal det anlegges rampe til hovedbygningen og gangen skal heves slik at det blir flatt gulv inn til de fire rommene fra gangen. Dette vil ivareta kravene til universell utforming. Levekår kartlegger nå de ulike behovene innenfor sine virksomheter og utarbeider strategi for hvor de bør lokaliseres. Rådmannen vil eventuelt komme tilbake til denne saken ved budsjettforslaget våren * - Samlokaliserte boliger på Langhus Det foreslås å bygge 10 nye leiligheter og personalbase på Langhus. Rundt % av årlige kapitalkostnader finansieres av husleieinntekter og tilskudd fra Husbanken. Det er mange som i dag trenger slike samlokaliserte boliger. Rådmannen anbefaler prosjektet fordi det vil gi et bedre faglig samarbeid innenfor gruppen. Bygget planlegges i 2012 og realiseres i * - Follo Omsorgsboliger Follo Omsorgsboliger består i dag av 10 leiligheter, mens 2 leiligheter blir brukt som kontor og personalrom for de ansatte. Det er et økende behov for slike leiligheter. Rådmannen har derfor fått utarbeidet en skisse som viser at det kan bygges 3 nye leiligheter i aksen mot nord og samtidig kan det etableres kontor og personalrom i 2. etg. Denne løsningen frigjør de 2 leilighetene som i dag blir brukt til kontor og personalrom. Denne utbyggingen medfører at det blir 15 leiligheter ved Follo Omsorgsboliger, samtidig som en får egnede lokaler for de ansatte i 2. etg. Når en øker antall beboere fra 10 til 15, må det også bygges et nytt større fellesrom for leilighetene. Rådmannen vil samtidig anbefale at det blir bevilget midler til etterisolering av de eksisterende leilighetene. Follo Omsorgsboliger er et kaldt bygg som ikke har fått nødvendig vedlikehold siden det ble bygget på 1990-tallet. Tilbygget i to etasjer og nytt fellesareal er kostnadsberegnet til 8 mill. kroner, mens etterisoleringen er kostnadsberegnet til 3 mill. kroner. Rådmannen anbefaler at det blir bevilget 11 mill. kroner 74

10 for utvidelse og oppgraderinger av Follo Omsorgsboliger, 6 mill. kroner i 2012 og 5 mill i Etter rammesaken i juni er det kommet statlige føringer som gjør at det er usikkert om dette prosjektet kan realiseres. Derfor anbefaler rådmannen at bevilgning blir endret slik at 1 mill. kroner blir bevilget i 2012 og 10 mill. kroner i Rådmannen vil komme tilbake til denne saken på nyåret * - Asfalt rundt Solborg bo- og aktiviseringssenter Det er kommet forespørsel fra brukergruppen til Solborg bo- og aktiviseringssenter om å anlegge en asfaltert tursti rundt Solborg bo- og aktiviseringssenter slik at de pårørende kan trille tur med beboerne. Rådmannen anbefaler at det bevilges kr til dette i * - Møbler fellesareal Solborg bo- og aktiviseringssenter Det er kommet forespørsel fra brukergruppen til Solborg bo- og aktiviseringssenter om å kjøpe nye møbler til fellearealene til Solborg bo- og aktiviseringssenter. Rådmannen anbefaler at det bevilges kr til dette i * - Kjele til kjøkkenet på Solborg bo- og aktiviseringssenter Når byggetrinn 2 på Finstad er gjennomført og 50 nye beboerrom står klare, må kjøkkenet på Solborg bo- og aktiviseringssenter utvides med en ny kjele. Rådmannen anbefaler at det bevilges kr til dette i * - NAV, energisparetiltak NAV Ski har fått utarbeidet et kostnadsoverslag på kr til å skifte panelovner i bygget. Dette skyldes at de panelovnene som er der ikke kan reguleres og at det er for varmt i bygget. Dette tiltaket har en nedbetalingstid på 3 år. Staten har bevilget 0,1 mill. kroner og ber kommunene bevilge det samme. Rådmannen anbefaler at det bevilges 0,1 mill. kroner til dette i * - Buss, Dagsenter Det er behov for buss til dagsenteret. Sjåfør er lagt inn som konsekvensjustering. Rådmannen anbefaler at det bevilges 1 mill. kroner til dette i * - Fryserom og kjøledisk på Kråkstad sykehjem Det er behov for fryserom og ny kjøledisk på Kråkstad sykehjem. Rådmannen anbefaler at det bevilges 0,1 mill. kroner til dette i Samfunn Rehabilitering kommunale veier/parkeringsplasser Midlene gjelder hovedsakelig rehabilitering og nyasfaltering av veidekke Trafikksikring Beløpet brukes til grunnerverv for tiltak som gjennomføres av Statens vegvesen langs fylkesveier, samt til mindre kommunale tiltak Gang-sykkelvei Siggerud Langen (Bru Ø. Solberg gård) Fase 3 er godt i gang. Det blir mer sprengning enn først antatt. Det som er bevilget dekker årets produksjon, men det mangler ca 5 mill. kroner for ferdigstillelse. Rådmannen anbefaler at det bevilges 5 mill. kroner til dette i Arbeidene i 2011 vil gi en gruset gangvei, slik at rekkefølgebestemmelsene om gangvei er oppfylt ved november/desember Da kan eierne av de ulike eiendommene/tomtene søke om byggetillatelse m.m. Arbeidene i 2012 vil være ferdigstillelse og asfaltering. 75

11 Asfaltering av grusveier Det ble i 2009 grøftet grusveier, forsterket og asfaltert ca 12,5 km av kommunens grusveier, ved hjelp av tiltakspakken fra regjeringen. I 2010 ble det ikke asfaltert noen grusveier, men i 2011 skal det grøftes, forsterkes og asfalteres ca 3 km med grusveier. Kommunalteknikk har meget god erfaring med de nye asfalterte veiene. Derfor anbefaler rådmannen at kommunen jobber videre med å grøfte, forsterke og asfaltere de resterende grusveier kommunen har drifts- og vedlikeholdsansvaret på. Rådmannen anbefaler at det bevilges 10 mill. kroner over 2 år. 5 mill. kroner i 2012 og 5 mill. kroner i Når disse midlene er brukt opp kommer rådmannen tilbake med en sak om status på de resterende grusveiene. På grunn av kapasitetshensyn anbefales det nå at bevilgningen fordeles over 3 år. 3 mill. kroner i 2012 og 2013 og 4 mill. kroner i Kommunal vei Siggerud Si1 Rådmannen anbefaler at kommunen igangsetter bygging av kommunal vei til Si1, ca 350 m. Kostnadsoverslaget på 13,5 mill. kroner er basert på erfaringstall fra tilsvarende anlegg. Det er ikke basert på reelle masseberegninger og kan derfor bli % dyrere. Når veien er etablert, vil kommunen selge tomter slik at kostnaden til vei blir dekket inn. Rådmannen anbefaler at investeringen flyttes frem til 2012 fra 2013, slik at arbeidene med anbudsinnhenting kan starte i På denne måten kan de fysiske arbeidene starte høsten 2012 og ferdigstillelse høsten Deretter gjennomføres salg av tomter/tomteområder. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med egen sak om salget, i god tid før det skal begynne. Rådmannen anbefaler at bevilgningen endres slik at 3,5 mill. kroner bevilges i 2012 og 10 mill. kroner i Dette samsvarer med kommunalteknikk sin kapasitet Fornyelse biler, maskiner VIP Det er som tidligere ført opp en løpende bevilgning til fornyelse av biler, maskiner og utstyr. I tillegg kommer anskaffelse til Fornyelse biler, maskiner VAR under gebyrkapitlene VA Oppgradering el.anlegg i kommunale bygg og brannteknisk oppgradering Utbedring av elektriske anlegg og brannteknisk oppgradering planlegges for å etterkomme pålegg fra myndighetene Oppgradering kommunale bygg Budsjetterte midler gjelder løpende bevilgning til oppgradering av kommunale bygg og vil være knyttet til kommunens vedlikeholdsplan Barnehager og skoler, oppgradering ute Det er ført opp en løpende bevilgning til oppgradering av uteområdene med dertil hørende lekeapparater, husker, klatrestativer mv. for å tilfredsstille forskriftskrav og å opprettholde tilbudet til barn og unge Kulturarena tekn.oppgrad. Løpende utskifting og oppgradering av teknisk utstyr på rådhusteateret, bl.a. lydbord, lys, scenetrekk og seter Oppgradering kommunale utleiebygg (kulturbygg) Avsatte midler gjelder oppgradering av kommunale utleiebygg i henhold til kommunestyrets økonomiplanvedtak for Det ble avsatt 2,5 mill. kroner i 2011 og 3,5 mill. kroner i I 2011 er kjøkkenet på Waldemarhøy skiftet. Rådmannen vil komme tilbake med en sak om hva midlene kan brukes til Kontra kulturskole ombygging Det bygges ny stor 5 avdelings barnehage på Langhus som skal stå ferdig til drift fra Det betyr at Kontra barnehage blir avviklet høsten

12 Kontra kulturskole er i en omstillingsfase, for å kunne tilby flere elever plass ved skolen. For å klare dette, ønsker de å overta lokalene Kontra barnehage har hatt. Dette er et elementbygg som ble satt opp i 1995 på sviller. Dvs. at fundamenteringen er litt ustabil og derfor oppstår det setninger/bevegelse i bygget ved harde vintrer (som vinteren 2010/2011). Eiendom har utbedret bygget en del i disse 15 årene og forventet restlevetid er ca 15 år. For at Kontra kulturskole skal kunne bruke bygget optimalt, må det fjernes en del vegger og lydisoleres. Likeledes må en del dører og vinduer skiftes. Kommunen har i dag et kompakt ventilasjonsanlegg på lager som bør monteres i det største rommet. Eiendom har laget et grovt kostnadsoverslag som tilsier at for 1,5 mill. kroner kan bygget brukes av Kontra kulturskole de neste årene. Rådmannen anbefaler en slik etterbruk av lokalene. * - Kontra kulturskole, nye instrument Som en følge av kommunestyrevedtaket om økning av antall elever, er dett et behov for instrumenter tilpasset denne type undervisningsform. I tillegg vil en basisutrustning av lokalene i barnehagen være nødvendig. Som eksempel på nye undervisningsformer og instrumentbehov er gruppeundervisning på piano. Det er gjennomførbart med en pianolab, hvor elevene sitter med hvert sitt keyboard med øretelefoner og læreren kan koble inn og ut hvem man hører. Andre behov er strykeinstrumenter i barnestørrelse (elevene kjøper selv instrumenter når de når den størrelsen at de kan bruke instrumenter i full størrelse). I barnehagelokalene vil det være nødvendig med en backline (forsterkere, mikrofoner, sanganlegg, et keyboard og et trommesett) som gjør at ungdomsgrupper og andre kan bruke dette til rytmisk musikk. I tillegg mangler skolen opplæringsinstrumenter til nye blåseelever. 28 lærere deler på en arbeidsplass på skolen. Med økt elevadministrasjon er det et minimum at de har et lesebrett som kan knyttes til skolens trådløse nettverk og at de derved kan bruke undervisningsrommene som sin arbeidsplass. Rådmannen anbefaler at det bevilges 0,5 mill. kroner til nye instrument for å nå målet om flere elever, og samtidig utnytte de nye lokalene der Kontra barnehage har vært Geodata FKB-kartlegging Ajourføring og oppgradering av basiskartdata (terreng, veier, bygg etc) i Follo. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kommunene i Follo og andre offentlige etater (GEOVEKST). Prosjektet er i.h.t. geodataplanen for Akershus. Prosjektet var planlagt i 2012, men er nå flyttet til Kostnadsramme er hevet fra 0,2 mill. kroner til 0,3 mill. kroner Geodata ortofotokartlegging Ny ortofotokartlegging (georefererte flybilder) i samarbeid med kommunene i Follo og andre offentlige etater (GEOVEKST). Prosjektet er i.h.t. geodataplanen for Akershus. * - Kommunale bygg nedfelte matter ved inngangsparti For å bedre innemiljøet i kommunale bygg og for å oppnå bedre renholdskvalitet, foreslås det å anskaffe nedfelte matter til inngangspartiene. Dette er en viktig oppfølging av Strategiplan for renhold, jf. K- sak 78/08. Det foreslåtte beløp vil dekke ca 25 bygg, og mattene forventes å vare i 10 år. Da halve renholdet skal ut på anbud, anbefaler rådmannen at dette prosjektet flyttes frem til 2012 fra 2013, og gjennomføres så raskt som mulig i * - Etablering av tømmervelteplass Siggerud Etter at eksisterende tømmervelteplass på Bjønnmyra er solgt til næringsområde (Fugleåsen), har Ski kommuneskoger har stort behov for ny tømmervelteplass i dette området, da store skogområder drenerer naturlig dit, og det er langt til nærmeste velteplass. Området ved Stallerud skibru er et sted som det praktisk er mulig å etablere en tømmervelteplass, øst for Vevelstadveien og sør for skibrua. Her er det fast mark og ideelt for lokalisering av en velteplass. Denne løsningen fordrer en ny avkjøring til Vevelstadveien. En slik avkjøring for tømmertransport må godkjennes av Statens vegvesen. Når den ikke er i bruk (sommerhalvåret), forventes det at Statens vegvesen vil kreve avkjørselen stengt med stengsel/bom. Dette området ligger innenfor markagrensen med påfølgende saksbehandling. 77

13 Ski kommuneskoger har laget et grovt kostnadsoverslag som sier ca 1 mill. kroner. Rådmannen anbefaler prosjektet, og at midlene bevilges i * - Ombygging til vannbåren varme på Kråkstad Fra sommeren 2012 opphører muligheten til å kjøpe tilfeldig kraft (strøm). Kommunen skal legge ut kjøp av vannbåren varme på anbud, men det behovet som er i dag på de ulike bygningene på Kråkstad, er for lite til at en kan få et tilbud iht. det Ski kommune betaler i Ski sentrum. Får å øke omfanget bør flere bygg/funksjoner på Kråkstad bygges om til å benytte vannbåren varme. Det gjelder tappevann og ventilasjon på Kråkstadhallen, oppvarming av barnehagen, oppvarming av Kråkstadtunet, oppvarming av SFO bygget og eventuelt oppvarming av 1911-bygget. Dette er relativt kostbart, men på sikt vil det gi sparte energiutgifter, samtidig som det er i tråd med kommunens klima og energiplan. Rådmannen anbefaler at det bevilges 2,5 mill. kroner til dette, slik at kommunen kan legge kjøp av vannbåren varme ut på anbud våren * - Ombygging til vannbåren varme på Bøleråsen skole Fra sommeren 2012 opphører muligheten til å kjøpe tilfeldig kraft (strøm). Bygningsmassen til Bøleråsen er stor og energiforbruket er stort. Rådmannen anbefaler at det blir gjennomført forarbeid med sikte på at det blir etablert et vannbåret anlegg. Som oppvarming kan det være aktuelt med en brønnpart eller luft til luftanlegg. Eiendom har laget et grovt kostnadsoverslag på 2,5 mill. kroner som rådmannen anbefaler blir bevilget i * - Ombygging til kortlås på kommunale bygg Alle nye bygg blir bygget med kortlås i ytterdørene. Det er også byttet til kortlås på rådhuset og noen andre bygg. Eiendom anbefaler at det blir byttet til kortlås på alle utleiebygg, skoler og barnehager. Dette vil lette den daglige driften til eiendom, det blir lettere for virksomhetene og utleie blir enklere. Ved kortlås virker kortlåsen den/de dagen(e) kortet er programmert for. Ved tap av kort er det bare å sperre det kortet som er mistet. Rådmannen anbefaler at det bevilges 2 mill. kroner til dette i 2013, slik at eiendom kan begynne å skifte på de viktigste byggene først. * - Kunstgressbane på Siggerud Siggerud IL har søkt Ski kommune om 0,5 mill. kroner i støtte til å anlegge en 40x60 m kunstgressbane. Budsjettet er på 1,8 mill. kroner. Egenkapitalen er på ca 0,4 mill. kroner. Siggerud IL ber kommunen bygge banen og at momskompensasjonen fra denne investeringen tilbakeføres til dette prosjektet. Likeledes ber Siggerud IL om at Ski kommune forskutterer spillemidlene. Rådmannen er positiv til dette prosjektet og viser til egen sak om dette som vil bli fremmet i juni. NY - Kunstgressbaner i Ski idrettspark Ski IL har kontaktet ordfører og rådmann og presentert en plan for Ski idrettspark. Ved å flytte padden og kunstgresset som er på dagens kunstgressbane til grusbanen, får Ski idrettspark en kunstgressbane nr 2. Før en slik flytting kan gjøres må dagens grusbane traues ut, fylles med drenerende masser og det må anlegges drenering. Den eksisterende kunstgressbanen må omprosjekteres med tynnere pad slik at undervarmeanlegget kan fungere etter intensjonen. Prosjektet er vurdert og rådmannen anbefaler at det bevilges 6 mill. kroner til dette formålet i Prosjektet vil bli realisert så raskt som mulig. NY Ombygging av styrelys på ulike anlegg Rådmannen vil i forbindelse med budsjett- og handlingsplan for foreslå at Idretten overtar ansvaret for idrettsparkene. De 1,1 mill. kroner kommunen har til dette formålet fordeles til de idrettslag som ønsker dette, ved hjelp av Idrettsrådet. 78

14 For at belysning av ulike anlegg skal fungere optimalt, anbefaler rådmannen at det bevilges 0,2 mill. kroner til å bygge om styring av de anlegg som i dag ikke funger optimalt. F.eks at en skiløype og en forballbane har samme strømbryter. NY Lys til gang- og sykkelvei Siggerud-Langhus Gang- og sykkelveien mellom Siggerud og Regnbuen/Langhus er mye brukt. Den har fast dekke (oljegrus og asfalt) og er et lavterskeltilbud for alle, både sommer og vinter. Om sommeren med f.eks rullestol og om vinteren som en flat preparert løype. Det er et sterkt ønske om å få belysning til denne gang- og sykkelveien, slik at brukerne kan benytte den enda mer enn i dag. Dette er også et godt folkehelsetiltak. Derfor anbefaler rådmannen at det bevilges 1,5 mill. kroner til dette formålet. NY Prestebolig (Gml. Åsenvn. 23) Ski kommune har blitt kontaktet av Borg bispedømmeråd angående presteboligen i Ski. Det bør utføres støydempende tiltak, bygge en garasje, lagerkapasitet på loftet i garasjen, utvide en terrasse og bygge en platting. I tillegg bør det plantes noen busker, og veien forbi huset bør asfalteres pga. støv. Rådmannen har vurdert dette, og etter en totalvurdering anbefales det at det bevilges 0,4 mill. kroner til formålet. NY Biblioteket, nye linjer og tlf.sentral Telefonsentralen på Biblioteket er defekt og kapasiteten på datalinjene til/fra biblioteket har ikke lenger tilstrekkelig kapasitet i forhold til de nye utleiemediene. For at et moderne bibliotek skal fungere, er oppgardering av disse tilakene helt nødvendig. Derfor anbefaler rådmannen at det bevilges 0,2 mill. kroner til dette formålet. NY Vei Finstadtun-Kråkstadveien Ved regulering av Finstadtun ble det regulert inn en ny adkomst til Kråkstadveien. Denne veien ligger ikke inne i selve prosjektet Finstadtun 2. Ved realiseringen av Finstadtun 2 skal vinner av totalentreprisen opparbeide en anleggsvei der ny fremtidig vei skal ligge. Dette for å spare nærmiljøet for trafikk på eksisterende veier. I prosjektet blir det lagt inn en opsjon for å opparbeide denne veien til full kommunal standard. Dette er kostnadsberegnet til ca 5 mill. kroner og rådmannen anbefaler denne bevilgningen. NY Rive Kirkeveien 9 Rådmannen anbefaler at Kirkeveien 9 blir revet slik som Kirkeveien 7. Det koster ca 0,4 mill. kroner, mens opparbeiding av p-plasser koster ca 0,1 mill. kroner, totalt 0,5 mill. kroner. Rådmannen anbefaler at det blir opparbeidet noen flere p-plasser som kan ha forskjellig bruk i årene frem til kvartal 6 skal realiseres. Kirkeformål * - Gravlund Langhus Det er behov for større kirkegårdskapasitet for området Ski og Langhus. Anlegget Langhus gravlund foreslås lagt til rette for alle tros- og livssynssamfunn. En kan da samarbeide med andre kommuner om bruken av gravlunden. Dette vil redusere kommunens kostnader. Boligkontoret (finansieres av husleieinntekter) Bygging av ambulansestasjon for utleie Det vises til K-sak 64/10 Oslo universitetssykehus HF Ambulansetjenesten i Ski der rådmannen gis fullmakt til å starte forhandlinger med Oslo universitetssykehus HF om et forprosjekt som omfatter bygging av ambulansestasjon med utleieavtale som dekker alle kommunens driftsutgifter. 79

15 Administrasjonen har hatt møte Oslo universitetssykehus HF Ambulansetjenesten i mai 2011 og de ønsker nå at Ski kommune bygger et større bygg. De trenger bl.a. en garasje ekstra, samtidig som de må se på de øvrige arealene de trenger. De er inneforstått med at en høyere investering medfører høyere husleie. På møtet anbefalte de at Ski kommune hevet investeringsrammen fra 15 mill. kroner til 20 mill. kroner. Rådmannen vil komme tilbake med ny sak når forprosjektet med tegninger, kostnadsoverslag og tilhørende leieavtale er fullført. Rådmannen anbefaler økningen fra 15 til 20 mill. kroner. Resterende finansiering fordeles med 3 mill. kroner i 2012 og 9,5 mill. kroner i Kjøp av boliger for utleie I boligpolitisk handlingsplan av 2003 ble det vedtatt å kjøpe inntil 20 kommunale utleieboliger årlig. Som følge av at behovet for flyktningeboliger er økende, har rådmannen inkludert kjøp av flyktningeboliger i den løpende bevilgningen fra Finansiering forutsetter lån og tilskudd fra Husbanken og utgiftene dekkes av husleier. Boligkontoret har kjøpt 6-8 boliger per år de siste årene, uten at rammen har blitt brukt opp. I 2011 kjøpte kommunen 28 boenheter/ leiligheter av Aker sykehus innenfor den bevilgede rammen. Administrasjonen har vært i kontakt med Follo boligbyggelag og FOBAS om kjøp av leiligheter Ski kommune i dag leier, men som Follo boligbyggelag og FOBAS eier. Derfor anbefaler rådmannen at bevilgningen for 2012 økes fra 25 mill. kroner til 35 mill. kroner, mens de øvrige årene har en bevilgning på 25 mill. kroner. Denne økningen for 2012 gjør at rådmannen har en større fleksibilitet, hvis Follo boligbyggelag og FOBAS ønsker å selge flere av sine leiligheter Prostebolig i Ski sokn Rådmannen viser til sak 38/11, Høring behov for regulering av Follo prosti, vedtatt av Ski kommunestyre den Det kgl. Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet har vedtatt: Follo prosti i Borg bispedøme deles. Øvre Follo prosti opprettes som nytt prosti og består av kommunene Enebakk, Ski og Oppegård. Kontorsted (prosti) legges til Ski kommune og Ski sokn. Nedre Follo prosti opprettes som nytt prosti og består av kommunene Ås, Vestby, Frogn og Nesodden. Kontorsted (prosti) legges til Ås kommune og Ås sokn. Dette medfører at Ski kommune må kjøpe en prostebolig i Ski sokn. Den skal tilfredsstille en del krav og anslått kostnad er ca 5 mill. kroner. Det antas at presteboligen på Siggerud kan selges for 2,5 mill. kroner. Rådmannen anbefaler derfor at boligen selges og vurderer at salgssum og en bevilgning på 2,5 mill. kroner i 2012 er tilstrekkelig til å kjøpe ny prostebolig. Kommunen har imidlertid fått forespørsel fra IMDI om å motta 5 mindreårige flyktninger iht. det kommunestyret har vedtatt. Tidligere prestebolig på Siggerud passer godt til dette formålet. Derfor anbefaler rådmannen at presteboligen på Siggerud allikevel ikke selges, men at det tilleggsbevilges 2,5 mill. kroner til prostebolig. Totalbevilgning blir da 5 mill. kroner. VA-prosjekter (selvfinansierende) Fornyelse biler, maskiner VAR Dette er gebyrområdets (VA) andel av utskiftninger av biler, maskiner og utstyr Oppgrad. nybygg/sanitæranlegg På grunn av råteskade og pålegg fra El-tilsynet om utbedring av det elektriske anlegget, og dessuten brannvesenets pålegg om ytterligere brannhemmende tiltak, anbefaler rådmannen 80

16 oppgradering og fornying av garderobesystemene på Drømtorp. Rådmannen anbefaler derfor en tilleggsbevilgning på 2 mill. kroner Rehabilitering vannforsyning Det er et løpende behov for rehabilitering av vannledningene i kommunen. Store deler av vannforsyningen har en aldersfordeling som medfører at det vil nå sin forventede levetid de neste årene. For å sikre stabil og sikker vannforsyning er det derfor nødvendig å foreta utskiftning og rehabilitering av ledningsnettet i den takt som hovedplan vannforsyning legger opp til Rehabilitering avløp Avløpsnettet har en aldersfordeling som vannettet. For å hindre mot økt forurensning samt opprettholde funksjonaliteten, er det nødvendig å intensivere arbeidet med rehabilitering og utskiftning av avløpsnettet. De tiltak som vil bli tatt opp vil være i samsvar med saneringsplan avløp som er knyttet opp mot kommunedelplan for vannmiljø. Dette vil særlig gjelde tiltak knyttet til nedbørsfeltene Gjersjøen, Årungen og Kråkstadelva Utbedring betongledninger Det er tidligere benyttet betongledninger til avløpsledninger. Undersøkelser viser at disse ledningene over tid er både utette og har dårlig funksjonalitet. Ledningslengdene er korte, noe som igjen medfører mange og utette skjøter med påfølgende utlekk av kloakk til overvannsnettet og videre til de ulike vassdragene. De tiltak som vil bli tatt opp vil være i samsvar med saneringsplan avløp som er knyttet opp mot kommunedelplan for vannmiljø. Aktuelle tiltak vil særlig være i Ski sentrum, men også i utkantområder. Det vises videre til K- sak 81/10 (13. okt) Hovedplan Vann og Avløp Alle betongledninger anlagt før 1970 skal saneres og utskiftningstakten på arbeidet er økende Kulvert for avløp gjennom Ski stasjon Dagens ledning for avløp (kloakk) i Ski tettsted er komplisert og med unødvendig mange pumpestasjoner. Dette anlegget er kostbart i drift og ny Hovedplan Vann og Avløp legger derfor opp til en omlegging av ledninger samt reduksjon i antall pumpestasjoner. Ny trase for hovedavløpsledning fra Ski sentrum gjennom stasjonsområdet er under planlegging i samarbeid med Jernbaneverket. Anleggsarbeider er forutsatt oppstartet i Avløpsledningen skal tilknyttes ny hovedledning Ski Haugbro nord for stasjonsområde. Dette arbeidet er forsinket og foreslåtte bevilgning i 2012 flyttes til Det er allerede bevilget 8 mill. kroner til dette prosjektet som kan brukes i 2012, hvis prosjektet kommer i gang i * - Vann og avløp Si1 Rådmannen anbefaler at kommunen igangsetter bygging av kommunalt vann-, kloakk-, overvannsnett og ringledning for vann til Si1. Kostnadsoverslaget er basert på erfaringstall fra tilsvarende anlegg. Det er ikke basert på reelle masseberegninger og kan derfor bli % dyrere. Når ledningsnettet er etablert, vil kommunen kunne selge tomter. Kostnadene til vann og avløp inngår i selvkostregnskapet for kommunen, men deler av kostnaden blir dekket av tilknytningsavgift iht. kommunens gebyrregulativ. Rådmannen anbefaler at investeringen flyttes frem til 2012 fra 2013, slik at arbeidene med anbudsinnhenting kan starte i På denne måten kan de fysiske arbeidene starte høsten 2012 og ferdigstillelses høsten Etter dette kan tomter/tomteområder selges. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med egen sak om salget, i god tid før det skal begynne. Rådmannen anbefaler at bevilgningen endres slik at 4 mill. kroner bevilges i 2012 og 7 mill. kroner i Dette samsvarer bedre med den kapasiteten kommunalteknikk har. * - Tiltak iht tiltaksplan VA Hovedplan VA ble vedtatt av kommunestyret i Kommunalteknikk har utarbeidet en omfattende tiltaksplan som en konsekvens. Planen omhandler ca 40 prosjekter for perioden 81

17 Prosjektene er viktige m.h.t. utviklingen av Ski. Rådmann viser til K-sak 91/11 og anbefaler på nåværende tidspunkt at det bevilges 30 mill. kroner i 2012, 70 mill. kroner i 2013 og 50 mill. kroner i 2014 og Det er kapasitetsproblemer innen VA bransjen. Rådmannen vil komme tilbake til Teknikk og Miljø og kommunestyret med en sak på nyåret i 2013, om status, fremdrift, anskaffelse m.m. Ellers vil rådmannen, til rammesaken i juni 2012, utarbeide en ny fremdriftsplan og prognose for dette arbeidet. 82

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Ski kommune Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Sperrefrist 29. oktober 2013 kl. 12.00 Forsiden: Finstadtun 2 Illustrasjon: BRIGHT arkitekter AB Produksjon: Ski kommune - hustrykkeriet Produksjonsdato:

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012-2015

ØKONOMIPLAN 2012-2015 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2012-2015 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhushallen, Klasserommet OBS! Merk møtested!

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune August 2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Mandat... 6 1.3 Forutsetninger og avgrensninger... 6 1.4 Mål... 7 1.4.1

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Konsolidert økonomiplan. for. Nye Inderøy kommune

Konsolidert økonomiplan. for. Nye Inderøy kommune Konsolidert økonomiplan 2012 2014 for Nye Inderøy kommune Prosjektleders reviderte forslag 02.12..10 Innhold 1. Forord... 3 2. Hovedforutsetninger... 3 Kommunesammenslåingen og utviklingen i den nye kommunens

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer