5.15 Investeringsprosjektene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015"

Transkript

1 5.15 Investeringsprosjektene Forslag til endringer i investeringsbudsjett vedtatt i Rammesaken for 2012 til 2015 Kommunestyret vedtok i K-sak 58/11 (Rammesaken) investeringsbudsjettet for perioden I løpet av sommeren og høsten har det fremkommet informasjon om ytterligere behov for investeringer i planperioden, og det foreslås nye/økte bevilgninger på til sammen 185,6 mill. kroner i planperioden. I tabellen nedenfor vises rådmannens forslag til økt investeringsramme i forhold til rammesaken, per prosjekt. (i kr) Nr. Prosjekt OPPVEKST: NY Overvann Langhus barnehage Sum oppvekst LEVEKÅR: Ø Finstadtun Ø Finstadtun 2, Inventar og utstyr Ø Solborgvn. 2, byggetrinn NY Solborgvn. 2, inventar og utstyr Sum levekår SAMFUNN: NY Rive Kirkeveien NY Lys til G-S vei Siggerud-Langhus NY Prestebolig (Gml. Åsenvn. 23) 400 NY Biblioteket, nye linjer og tlf.sentral 200 NY Ny veiforb. Finstadtun-Kråkstadvei NY Kunstgressbaner i Ski idrettspark Sum samfunn Sum kommunal finansiering BOLIGFORVALTNING - SELVFINANSIERENDE: Ø Prostebolig Ski sokn Sum boligforvaltning VANN OG AVLØP - SELVFINANSIERENDE: NY Oppgrad. nybygg/sanitæranl NY Tiltak iht. tiltaksplan VA Sum vann og avløp SUM NYE / ØKTE INVESTERINGER NY - Ikke vedtatt bevilgning tidligere år. Prosjektnummer blir tildelt når prosjektet igangsettes. Ø - Økning i opprinnelig bevilgning fra tidligere år. Evt prosjektnummer blir tildelt når prosjektet igangsettes. Disse tallene er innarbeidet i tabellen på neste side. For kommentarer til det enkelte prosjekt vises det til beskrivelsene som etterfølger tabellen på de neste sidene. 66

2 Forskyvninger i budsjettperioden Rådmannen har pga kapasitetsproblemer flyttet et prosjekt nærmere i tid i forhold til rammesaken i juni, og noen prosjekter er fordelt over flere år/flyttet utover i tid. Dette kan vi se i tabellen under, og vil dessuten bli omtalt i teksten for de prosjektene det gjelder. (i kr) Nr. Prosjekt OPPVEKST: Ny Siggerud barnehage Endring fra rammesak LEVEKÅR: Finstadtun Endring fra rammesak * Finstadtun 2, inventar og utstyr Endring fra rammesak * Solborg 1956-bygget Endring fra rammesak * Samlokaliserte boliger Langhus Endring fra rammesak NY Follo omsorgsboliger Endring fra rammesak SAMFUNN: Asfaltering av grusveier (overf ) Endring fra rammesak Komm.vei Siggerud Si Endring fra rammesak * Kap.utv. Kjeppestad gård Endring fra rammesak Sum kommunal finansiering BOLIGFORVALTNING - SELVFINANSIERENDE: Bygging ambulansestasjon for utleie Endring fra rammesak VANN OG AVLØP - SELVFINANSIERENDE: Kulvert for avløp gj. Ski stasjon Endring fra rammesak * Vann og avløp Si Endring fra rammesak Sum selvfinansierende SUM ENDRING PR ÅR Bevilgning er flyttet fra dette året til et annet år. + Bevilgning er flyttet fra et annet år til dette året. 67

3 Samlet forslag til investeringsbudsjett for Følgende tabell tar utgangspunkt i rammesaken og inkluderer alle tillegg og flytting i tid, som har tilkommet etter det, jfr. tabeller på foregående sider. (i1 000 kr) Nr. ADMINISTRASJON: Prosjekt Prosjektkostnad Bevilget 2011 eller tidligere Gjenst. behov fom Gjenst. behov etter IKT-investeringer løpende Nettbaserte tjenester løpende Parkeringsplasser løpende Nytt økonomisystem OPPVEKST: Sum administrasjon Ny Siggerud barnehage * Kap.utv. Ski u.skole * Hebekk skole, rehabilitering * Skolekapasitet Ski tettsted? * Follo barne- og ungdomsskole Skis del * Dagbo, ombygg. av 2. etg * Ombygg. kjøreporter/veier bhg NY Overvann Langhus barnehage LEVEKÅR: Sum oppvekst Finstadtun * Inventar og utstyr Finstadtun Solborgvn. 2, byggetrinn NY Solborgvn. 2, inventar og utstyr Solborgveien 4 og 6, byggetrinn * Utvidet sykehjemskapasitet * Solborg 1956-bygget * Oppgrad. terr. Dags. Kirkevn.3, * Ombygg. Kirkev. 3, helsest./adm * Kap.utv. Kjeppestad gård * Samlokaliserte boliger Langhus * Follo omsorgsboliger * Asfalt rundt Solborg BA * Møbler fellesareal Solborg BA * Kjele til kjøkkenet på Solborg BA * NAV, energisparetiltak * Buss, Dagsenter * Fryserom og kjøled.kråkstad shj Sum levekår * Opprinnelig bevilget tidligere år. Prosjektnummer blir tildelt når prosjektet igangsettes. NY - Ikke vedtatt bevilgning tidligere år. Prosjektnummer blir tildelt når prosjektet igangsettes. 68

4 (i kr) Nr. SAMFUNN: Prosjekt Prosjektkostnad Bevilget 2011 eller tidligere Gjenst. behov fom Gjenst. behov etter Rehab. komm.veier/p-plasser løpende Trafikksikring løpende Gang-/sykkelvei Sigg.-Langen Asfaltering av grusveier Komm.vei, Siggerud Si Fornyelse biler, maskiner VIP løpende Oppgradering el-anlegg løpende Oppgradering komm. bygg løpende Bhg/skoler oppgr. ute løpende Kulturarena - tekn.oppgrad løpende Oppgrad. komm. utl.bygg Kontra kulturskole, omb * Kontra kulturskole, nye instr Geodata FKB-kartlegging Geodata, ortofotokartlegging * Komm. bygg, nedfelte matter * Etabl. av tømmervelteplass Sigg * Omb. til vannb. varme Kråkstad * Omb. til vannb. varme Bølerå. sk * Omb. til kortlås på kom. bygg * Kunstgressbane på Siggerud NY Kunstgressbaner i Ski idrettspark NY Ombygging av lys på ulike anlegg NY Lys til GS-vei Siggerud-Langhus NY Prestebolig (Gml. Åsenvn. 23) NY Bibl., nye linjer og tlf.sentral NY Ny veiforb.finstadtun-kråkst.vei NY Rive Kirkeveien Kirkeformål * Gravlund Langhus Sum samfunn Sum kommunal finansiering * Opprinnelig bevilget tidligere år. Prosjektnummer blir tildelt når prosjektet igangsettes. NY - Ikke vedtatt bevilgning tidligere år. Prosjektnummer blir tildelt når prosjektet igangsettes. 69

5 (i kr) Nr. Prosjekt Prosjektkostnad Bevilget 2011 eller tidligere Gjenst. behov fom Gjenst. behov etter 2015 BOLIGFORVALTNING - SELVFINANSIERENDE: Bygging av ambulansest. for utleie Kjøp av boliger for utleie løpende Prostebolig Ski sokn Sum boligforvaltning VANN OG AVLØP - SELVFINANSIERENDE: Fornyelse biler, maskiner VAR løpende Oppgrad. nybygg/sanitæranl Rehabilitering vannforsyning løpende Rehabilitering avløp løpende Utbedring betongledninger løpende Kulvert for avløp gj. Ski stasj * Vann/avløp Si * Tiltak iht tiltaksplan VA løpende Sum vann og avløp SUM INVESTERINGER - SKI KOMMUNE * Opprinnelig bevilget tidligere år. Prosjektnummer blir tildelt når prosjektet igangsettes. NY - Ikke vedtatt bevilgning tidligere år. Prosjektnummer blir tildelt når prosjektet igangsettes. 70

6 Administrasjon IKT-investeringer For at kommunen skal kunne levere ønskede tjenester både til publikum og interne brukere, er det en forutsetning at kommunen til enhver tid har tilstrekkelig med båndbredde / kapasitet i nettverket. Kommunen har gjennomført fase 1 av bredbåndsutbyggingen i Ski kommune, som primært dekker skolene og våre store institusjoner. For å videreføre dette arbeidet, samt tilrettelegge for sentral drift er det nødvendig med fortsatt utbygging av våre nettverk Nettbaserte tjenester Ski kommune etablerer nye elektroniske tjenester på nett. Utvikling av nye verktøy og løsninger er ressurskrevende og behovet for opplæring stort både hos innholdsleverandører, redaktører og administratorer. Digitale tjenester som bygger opp under økt dialog med innbyggerne og muligheter for medvirkning, har prioritet i perioden Parkeringsplasser Det er nødvendig å sette av midler til oppgradering av kommunens parkeringsautomater i henhold til ny standard for kreditkort (EMV). Den nye standarden innebærer bruk av chip og krav til sikker lagring/oppbevaring av sensitive kortholderdata. Det ble bevilget kr i 2011 til ny-/ettermonteringer av tekniske komponenter på kommunens parkeringsautomater. Rådmannen foreslår en årlig løpende bevilgning på kr som i hovedsak skal benyttes til ytterligere oppgradering av eksisterende parkeringsanlegg, men kan også benyttes til å etablere nye parkeringsordninger for parkeringsarealer som ikke er avgiftsbelagte i dag Nytt økonomisystem Bevilgningen gjelder prosjekt og etableringskostnader ved anskaffelse av nye IKT-systemer. Det er behov for 1,2 mill. kroner i 2012 for å fullføre prosjektet. Oppvekst Ny Siggerud barnehage Ny barnehage på Siggerud skal erstatte nåværende Siggerud barnehage og bidra til å øke antall plasser for å opprettholde full barnehagedekning med effektiv drift. Det vises til K-sak 74/10 der det vedtas å bygge 5-avdelings barnehager i kommunen. Dette øker investeringsrammen med 2 mill. kroner til totalt 30 mill. kroner. Det gjenstår å bevilge 10 mill. kroner i 2012, men rådmannen anbefaler å fordele dette med 5 mill. kroner i 2012 og 5 mill. kroner i Dette for å tilpasse seg fremdriften. * - Kapasitetsutvidelse Ski ungdomsskole Det blir trolig behov for en kapasitetsutvidelse ved Ski ungdomsskole i handlingsplanperioden. Foreslått utgiftsramme på 22 mill. kroner finansierer en utvidelse av dagens ungdomsskole med inntil 2 paralleller. * - Hebekk skole, rehabilitering Ski barneskole er 3 paralleller og har plass til gjennomsnittlig 515 elever. Finstad skole er rehabilitert til 3 paralleller og 499 elever (det mangler ett klasserom på Finstad til fullt ut å være 3 paralleller). Hebekk skole er i dag 2 paralleller og består av 2 gamle paviljonger i tillegg til et nybygg/delvis rehabilitering fra ca 12 år siden. Rådmannen anbefaler at Hebekk skole fullt ut blir rehabilitert. Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret med egen sak om det er behov for en utvidelse til tre paralleller. Rådmannen anbefaler at det bevilges 3 mill. kroner til et forprosjekt i 2014 og at det bevilges 60 mill. kroner i

7 * - Skolekapasitet Ski tettsted Ski kommuneplan inneholder følgende rammer for boligbygging i Ski tettsted : Hebekk: ca 120 boliger, Finstad: ca boliger og Kontra: ca boliger. Befolkningsprognosene i kommuneplanen viser at det er ved Ski barneskole kapasitetsproblemene vil bli størst. En boligbygging på boliger vil medføre en ny skolestruktur. Kommuneplanen anbefaler at fremtidig skolestruktur (både barne- og ungdomsskole) i Ski tettsted utredes. Ski kommune har fått 0,5 mill. kroner i støtte fra FMOA til utarbeiding av et langsiktig investeringsbudsjett for kommuneplanperioden. Rådmannen vil nedsette et prosjekt høsten 12 som starter opp dette arbeidet. Når det er ferdig vil rådmannen fremme en sak om skolekapasitet i Ski tettsted. * - Follo barne- og ungdomsskole Det er inngått en avtale mellom Follo-kommunene om eierskap og drift av Follo barne- og ungdomsskole. Før denne avtalen ble inngått ble det laget et kostnadsoverslag på nødvendig oppgradering, på 5,5 mill. kroner. For at Nesodden kommune skulle bli fullverdig medeier på like vilkår som de andre kommunene, ble det avtalt at de skulle betale 2 mill. kroner. Disse midlene skulle gå til oppgradering. Ski kommune anbefaler nå overfor de andre Follokommunene at man bevilger resterende 3,5 mill. kroner av nevnte 5,5 mill. kroner. Ski kommune har en eierandel på 23 % og Skis andel blir dermed 0,8 mill. kroner. Rådmannen anbefaler at dette bevilges i * - Dagbo, ombygging av 2. etg. Når avlastningsboligene for barn er flyttet til Skoghusveien 2, må bruken av hele Dagbo vurderes på nytt. For å få til en helhetlig og effektiv bruk av bygningsmassen på Dagbo bør også 2. etg. i hovedbygningen bygges om til kontorer. Det er vanskelig med heis til 2. etg., men en trappeheis og et kontor i 1. etg. vil gi tilfredsstillende forhold når det gjelder universell utforming. Ombygging av 2. etg. i hovedbygningen er beregnet til ca 3 mill. kroner. Disse beregningene henger nøye sammen med hvordan bruken av hele bygningsmassen blir. Rådmannen anbefaler at det blir bevilget 3 mill. kroner til ombygging, tilpasninger m.m. i Rådmannen kommer tilbake til denne saken våren * - Ombygging av kjøreporter og veier inne i barnehagene Det har ikke tidligere år blitt maskinelt brøytet fra p-plassene på de ulike barnehagene og inn til inngangspartiene. Dette medfører at alle foreldrene må gå i løssnø. Mange har også barnevogn som de må dra gjennom snøen. Når snøen er trampet ned, blir det glatt, uten at kommunen har mulighet for maskinell strøing. Kommunen har ikke ressurser til å håndmåke eller strø. Ski kommune har derfor behov for å kartlegge hvor store kjøreportene er inn til de 20 kommunale barnehagene. Mange porter er for smale til at brøyteplogen/brøytetraktoren kommer inn. Disse portene bør derfor bygges om. Mange av barnehagene der brøyteplogen/brøytetraktoren kommer inn, har ikke kjørevei til de ulike inngangsdørene. Her må lekeapparat flyttes og det må etableres asfaltert vei som kan brøytes. Ved å brøyte/strø fra p-plassen til noen meter fra de fleste inngangsdørene, vil det lette hverdagen til alle foreldre som leverer barn. Det legges opp til at de siste meterne, fra der brøyteplogen må stoppe og bort til inngangsdøren, håndmåkes av de ansatte i barnehagene. Rådmannen anbefaler at det bevilges 3 mill. kroner til dette ombyggingsarbeidet. Noen av de barnehagene som hadde det vanskeligst i 2011, vil bli utbedret høsten 2011; de resterende barnehagene bør utbedres våren/sommeren Hvis 3 mill. kroner ikke er tilstrekkelig, vil rådmannen komme tilbake til denne saken våren

8 NY Overvann Langhus barnehage I forbindelse med byggearbeidene ble kommunen klar over at det kommer store mengder grunnvann ut i byggegrunnen til barnehagen. Det kommer av terrengformasjonen og at det mangler drenering på oversiden av tomten. Det må nå anlegges en slik drenering på oversiden og dette vannet må ledes ned til fylkesveien i en 500 mm. betongledning, før det slippes på eksisterende overvannsledning. Denne overvannsledningen har ikke nok kapasitet, og det må derfor anlegges en fordrøyningskum på 17 m3. Dette arbeidet har blitt/blir svært dyrt, men nå er barnehagetomten med bygning sikret for all fremtid, slik at en unngår vannproblem og setningsskader. Rådmannen vil informere om at det ikke var mulig og forutse dette. Et annet faktum som gjør at dette blir så dyrt, er den ekstremt våte høsten vi har bak oss. Byggingen av barnehagen er i rute og den blir åpnet i januar Noe utomhusarbeider på nordsiden av barnehagen må forventes ferdigstilt våren Levekår Finstadtun 2 Videre utbygging av Finstadtun skal dekke behovet fra basert på at prognosene tilsier at kommunen må bygge ca 50 nye plasser. Det vises til K-sak 73/09 Finstadtun fase 2. Det vises også til FSK-sak 52/11 om tilleggsbevilgning og bygging av vaskeri. Byggeprosjektet er planlagt med oppstart våren/sommeren 2012 og ferdigstillelse høsten Derfor kan alt av den resterende investeringen på 100,6 mill. kroner som er vedtatt i 2012, flyttes til Likeledes kan 33 av 35 mill. kroner som skal tilleggsbevilges vedr bygningen settes på * - Inventar og utstyr Finstadtun 2 I tråd med K-sak 73/09 budsjetteres det med 9,4 mill. kroner til inventar og utstyr ved Finstadtun 2. I forbindelse med tilleggsbevilgningen må denne økes med 2 mill. kroner til utstyr til vaskeriet. Hele bevilgningen flyttes/bevilges i Solborgveien 2, byggetrinn 1 I K-sak 43/09 ble det vedtatt å igangsette arbeid med ny reguleringsplan for eiendommen. Planen innebærer fortetting i forhold til dagens utnyttelse med hovedvekt på spesialboliger og en fellesbase for kommunens hjemmetjeneste. Rådmannen anbefaler at byggetrinn 1 inneholder base for hjemmetjenesten og avlastningsbolig for barn med tilhørende parkeringsplasser/garasje. En slik samlokalisering vil gi positiv synergieffekt. Ny base for hjemmetjenesten vil føre til at dagens husleieutgifter til hjemmetjenesten i Kirkevegen 1 og Torgveien 7 faller bort. Dette finansierer nær halvparten av økningen i årlige renter og avdrag ved prosjektet. Avlastningsboligen gir avlastning til foreldre som har omsorg for barn med omfattende hjelpebehov jf. lov om sosiale tjenester 4-3 og 4-2b. Avlastningsboligen har i dag 4 rom/plasser og gir tilbud til 10 barn/ungdom i alderen 6-23 år. Venteliste for barn som har behov for avlastning er for tiden barn/ungdom. For å imøtekomme disse barnas behov, anbefaler rådmannen at kapasiteten utvides. På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at prosjektet økes noe i forhold til opprinnelige planer. Det skyldes at behovet for avlastning er sterkt økende. Ved å bruke 2 etg til dette formålet, står kommunen mye friere til å møte de fremtidige behovene, ved å ha ulike tilbud i de to etasjene. Denne økningen er antatt å koste ca 10 mill. kroner. Rådmannen anbefaler at halve beløpet legges til 2012 og den andre halvdelen legges til NY - Solborgveien 2, inventar og utstyr Det er et stort behov for utstyr av ulike kategori, og innkjøp av dette for 2. etg er grovt kostnadsberegnet til ca 5 mill. kroner. Denne bevilgningen anbefales i

9 Solborgveien 4 og 6, byggetrinn 2 Byggetrinn 2 kan inneholde inntil 40 leiligheter/boenheter over fire etasjer. Om disse skal bygges i ett byggetrinn eller to, må avklares på et senere tidspunkt. Total byggekostnad antar rådmannen vil ligge på rundt 60 mill. kroner, hvis det blir ett byggetrinn. Rådmannen anbefaler denne bevilgningen i * - Utvidet sykehjemskapasitet I kommende kommuneplanrullering må behovet for ytterligere økning av sykehjemskapasiteten vurderes. Effekten som den nye kommunale helse og omsorgstjenesteloven vil ha for behovet for plasser for utskrivningsklare pasienter og behovet for akuttsenger, vil i denne sammenheng måtte medtas i den videre vurderingen. * - Solborg 1956-bygget Når Finstadtun 2 åpner i 2013 foreslår rådmannen at 56-bygget på Solborg rehabiliteres med bad på alle rom. Antall rom reduseres fra 32 til 25 og gjenåpnes i august Prosjektet er anslått til 17,5 mill. kroner. * - Oppgradering av terrasse Dagsenter Kirkeveien 3 og 5 Det er nødvendig med en oppgradering for å kunne benytte terrassen optimalt for dagsenteret og beboere i Kirkevegen 3. * - Ombygging Kirkeveien 3, helsestasjon og administrasjon Det foreslås en ombygging og oppussing av helsestasjon og administrasjonslokaler i Kirkeveien 3, 1. etg. Dette skal gi bedre utnyttelse av eksisterende kontorer. * - Kapasitetsutvidelse Kjeppestad gård Rådmannen anbefaler en utvidelse av dagens kapasitet innenfor psykiatrisk dagtilbud på Kjeppestad gård. Prosjektet omfatter regulering, renseanlegg og et frittstående nybygg på 120 m2. Samtidig skal det anlegges rampe til hovedbygningen og gangen skal heves slik at det blir flatt gulv inn til de fire rommene fra gangen. Dette vil ivareta kravene til universell utforming. Levekår kartlegger nå de ulike behovene innenfor sine virksomheter og utarbeider strategi for hvor de bør lokaliseres. Rådmannen vil eventuelt komme tilbake til denne saken ved budsjettforslaget våren * - Samlokaliserte boliger på Langhus Det foreslås å bygge 10 nye leiligheter og personalbase på Langhus. Rundt % av årlige kapitalkostnader finansieres av husleieinntekter og tilskudd fra Husbanken. Det er mange som i dag trenger slike samlokaliserte boliger. Rådmannen anbefaler prosjektet fordi det vil gi et bedre faglig samarbeid innenfor gruppen. Bygget planlegges i 2012 og realiseres i * - Follo Omsorgsboliger Follo Omsorgsboliger består i dag av 10 leiligheter, mens 2 leiligheter blir brukt som kontor og personalrom for de ansatte. Det er et økende behov for slike leiligheter. Rådmannen har derfor fått utarbeidet en skisse som viser at det kan bygges 3 nye leiligheter i aksen mot nord og samtidig kan det etableres kontor og personalrom i 2. etg. Denne løsningen frigjør de 2 leilighetene som i dag blir brukt til kontor og personalrom. Denne utbyggingen medfører at det blir 15 leiligheter ved Follo Omsorgsboliger, samtidig som en får egnede lokaler for de ansatte i 2. etg. Når en øker antall beboere fra 10 til 15, må det også bygges et nytt større fellesrom for leilighetene. Rådmannen vil samtidig anbefale at det blir bevilget midler til etterisolering av de eksisterende leilighetene. Follo Omsorgsboliger er et kaldt bygg som ikke har fått nødvendig vedlikehold siden det ble bygget på 1990-tallet. Tilbygget i to etasjer og nytt fellesareal er kostnadsberegnet til 8 mill. kroner, mens etterisoleringen er kostnadsberegnet til 3 mill. kroner. Rådmannen anbefaler at det blir bevilget 11 mill. kroner 74

10 for utvidelse og oppgraderinger av Follo Omsorgsboliger, 6 mill. kroner i 2012 og 5 mill i Etter rammesaken i juni er det kommet statlige føringer som gjør at det er usikkert om dette prosjektet kan realiseres. Derfor anbefaler rådmannen at bevilgning blir endret slik at 1 mill. kroner blir bevilget i 2012 og 10 mill. kroner i Rådmannen vil komme tilbake til denne saken på nyåret * - Asfalt rundt Solborg bo- og aktiviseringssenter Det er kommet forespørsel fra brukergruppen til Solborg bo- og aktiviseringssenter om å anlegge en asfaltert tursti rundt Solborg bo- og aktiviseringssenter slik at de pårørende kan trille tur med beboerne. Rådmannen anbefaler at det bevilges kr til dette i * - Møbler fellesareal Solborg bo- og aktiviseringssenter Det er kommet forespørsel fra brukergruppen til Solborg bo- og aktiviseringssenter om å kjøpe nye møbler til fellearealene til Solborg bo- og aktiviseringssenter. Rådmannen anbefaler at det bevilges kr til dette i * - Kjele til kjøkkenet på Solborg bo- og aktiviseringssenter Når byggetrinn 2 på Finstad er gjennomført og 50 nye beboerrom står klare, må kjøkkenet på Solborg bo- og aktiviseringssenter utvides med en ny kjele. Rådmannen anbefaler at det bevilges kr til dette i * - NAV, energisparetiltak NAV Ski har fått utarbeidet et kostnadsoverslag på kr til å skifte panelovner i bygget. Dette skyldes at de panelovnene som er der ikke kan reguleres og at det er for varmt i bygget. Dette tiltaket har en nedbetalingstid på 3 år. Staten har bevilget 0,1 mill. kroner og ber kommunene bevilge det samme. Rådmannen anbefaler at det bevilges 0,1 mill. kroner til dette i * - Buss, Dagsenter Det er behov for buss til dagsenteret. Sjåfør er lagt inn som konsekvensjustering. Rådmannen anbefaler at det bevilges 1 mill. kroner til dette i * - Fryserom og kjøledisk på Kråkstad sykehjem Det er behov for fryserom og ny kjøledisk på Kråkstad sykehjem. Rådmannen anbefaler at det bevilges 0,1 mill. kroner til dette i Samfunn Rehabilitering kommunale veier/parkeringsplasser Midlene gjelder hovedsakelig rehabilitering og nyasfaltering av veidekke Trafikksikring Beløpet brukes til grunnerverv for tiltak som gjennomføres av Statens vegvesen langs fylkesveier, samt til mindre kommunale tiltak Gang-sykkelvei Siggerud Langen (Bru Ø. Solberg gård) Fase 3 er godt i gang. Det blir mer sprengning enn først antatt. Det som er bevilget dekker årets produksjon, men det mangler ca 5 mill. kroner for ferdigstillelse. Rådmannen anbefaler at det bevilges 5 mill. kroner til dette i Arbeidene i 2011 vil gi en gruset gangvei, slik at rekkefølgebestemmelsene om gangvei er oppfylt ved november/desember Da kan eierne av de ulike eiendommene/tomtene søke om byggetillatelse m.m. Arbeidene i 2012 vil være ferdigstillelse og asfaltering. 75

11 Asfaltering av grusveier Det ble i 2009 grøftet grusveier, forsterket og asfaltert ca 12,5 km av kommunens grusveier, ved hjelp av tiltakspakken fra regjeringen. I 2010 ble det ikke asfaltert noen grusveier, men i 2011 skal det grøftes, forsterkes og asfalteres ca 3 km med grusveier. Kommunalteknikk har meget god erfaring med de nye asfalterte veiene. Derfor anbefaler rådmannen at kommunen jobber videre med å grøfte, forsterke og asfaltere de resterende grusveier kommunen har drifts- og vedlikeholdsansvaret på. Rådmannen anbefaler at det bevilges 10 mill. kroner over 2 år. 5 mill. kroner i 2012 og 5 mill. kroner i Når disse midlene er brukt opp kommer rådmannen tilbake med en sak om status på de resterende grusveiene. På grunn av kapasitetshensyn anbefales det nå at bevilgningen fordeles over 3 år. 3 mill. kroner i 2012 og 2013 og 4 mill. kroner i Kommunal vei Siggerud Si1 Rådmannen anbefaler at kommunen igangsetter bygging av kommunal vei til Si1, ca 350 m. Kostnadsoverslaget på 13,5 mill. kroner er basert på erfaringstall fra tilsvarende anlegg. Det er ikke basert på reelle masseberegninger og kan derfor bli % dyrere. Når veien er etablert, vil kommunen selge tomter slik at kostnaden til vei blir dekket inn. Rådmannen anbefaler at investeringen flyttes frem til 2012 fra 2013, slik at arbeidene med anbudsinnhenting kan starte i På denne måten kan de fysiske arbeidene starte høsten 2012 og ferdigstillelse høsten Deretter gjennomføres salg av tomter/tomteområder. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med egen sak om salget, i god tid før det skal begynne. Rådmannen anbefaler at bevilgningen endres slik at 3,5 mill. kroner bevilges i 2012 og 10 mill. kroner i Dette samsvarer med kommunalteknikk sin kapasitet Fornyelse biler, maskiner VIP Det er som tidligere ført opp en løpende bevilgning til fornyelse av biler, maskiner og utstyr. I tillegg kommer anskaffelse til Fornyelse biler, maskiner VAR under gebyrkapitlene VA Oppgradering el.anlegg i kommunale bygg og brannteknisk oppgradering Utbedring av elektriske anlegg og brannteknisk oppgradering planlegges for å etterkomme pålegg fra myndighetene Oppgradering kommunale bygg Budsjetterte midler gjelder løpende bevilgning til oppgradering av kommunale bygg og vil være knyttet til kommunens vedlikeholdsplan Barnehager og skoler, oppgradering ute Det er ført opp en løpende bevilgning til oppgradering av uteområdene med dertil hørende lekeapparater, husker, klatrestativer mv. for å tilfredsstille forskriftskrav og å opprettholde tilbudet til barn og unge Kulturarena tekn.oppgrad. Løpende utskifting og oppgradering av teknisk utstyr på rådhusteateret, bl.a. lydbord, lys, scenetrekk og seter Oppgradering kommunale utleiebygg (kulturbygg) Avsatte midler gjelder oppgradering av kommunale utleiebygg i henhold til kommunestyrets økonomiplanvedtak for Det ble avsatt 2,5 mill. kroner i 2011 og 3,5 mill. kroner i I 2011 er kjøkkenet på Waldemarhøy skiftet. Rådmannen vil komme tilbake med en sak om hva midlene kan brukes til Kontra kulturskole ombygging Det bygges ny stor 5 avdelings barnehage på Langhus som skal stå ferdig til drift fra Det betyr at Kontra barnehage blir avviklet høsten

12 Kontra kulturskole er i en omstillingsfase, for å kunne tilby flere elever plass ved skolen. For å klare dette, ønsker de å overta lokalene Kontra barnehage har hatt. Dette er et elementbygg som ble satt opp i 1995 på sviller. Dvs. at fundamenteringen er litt ustabil og derfor oppstår det setninger/bevegelse i bygget ved harde vintrer (som vinteren 2010/2011). Eiendom har utbedret bygget en del i disse 15 årene og forventet restlevetid er ca 15 år. For at Kontra kulturskole skal kunne bruke bygget optimalt, må det fjernes en del vegger og lydisoleres. Likeledes må en del dører og vinduer skiftes. Kommunen har i dag et kompakt ventilasjonsanlegg på lager som bør monteres i det største rommet. Eiendom har laget et grovt kostnadsoverslag som tilsier at for 1,5 mill. kroner kan bygget brukes av Kontra kulturskole de neste årene. Rådmannen anbefaler en slik etterbruk av lokalene. * - Kontra kulturskole, nye instrument Som en følge av kommunestyrevedtaket om økning av antall elever, er dett et behov for instrumenter tilpasset denne type undervisningsform. I tillegg vil en basisutrustning av lokalene i barnehagen være nødvendig. Som eksempel på nye undervisningsformer og instrumentbehov er gruppeundervisning på piano. Det er gjennomførbart med en pianolab, hvor elevene sitter med hvert sitt keyboard med øretelefoner og læreren kan koble inn og ut hvem man hører. Andre behov er strykeinstrumenter i barnestørrelse (elevene kjøper selv instrumenter når de når den størrelsen at de kan bruke instrumenter i full størrelse). I barnehagelokalene vil det være nødvendig med en backline (forsterkere, mikrofoner, sanganlegg, et keyboard og et trommesett) som gjør at ungdomsgrupper og andre kan bruke dette til rytmisk musikk. I tillegg mangler skolen opplæringsinstrumenter til nye blåseelever. 28 lærere deler på en arbeidsplass på skolen. Med økt elevadministrasjon er det et minimum at de har et lesebrett som kan knyttes til skolens trådløse nettverk og at de derved kan bruke undervisningsrommene som sin arbeidsplass. Rådmannen anbefaler at det bevilges 0,5 mill. kroner til nye instrument for å nå målet om flere elever, og samtidig utnytte de nye lokalene der Kontra barnehage har vært Geodata FKB-kartlegging Ajourføring og oppgradering av basiskartdata (terreng, veier, bygg etc) i Follo. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kommunene i Follo og andre offentlige etater (GEOVEKST). Prosjektet er i.h.t. geodataplanen for Akershus. Prosjektet var planlagt i 2012, men er nå flyttet til Kostnadsramme er hevet fra 0,2 mill. kroner til 0,3 mill. kroner Geodata ortofotokartlegging Ny ortofotokartlegging (georefererte flybilder) i samarbeid med kommunene i Follo og andre offentlige etater (GEOVEKST). Prosjektet er i.h.t. geodataplanen for Akershus. * - Kommunale bygg nedfelte matter ved inngangsparti For å bedre innemiljøet i kommunale bygg og for å oppnå bedre renholdskvalitet, foreslås det å anskaffe nedfelte matter til inngangspartiene. Dette er en viktig oppfølging av Strategiplan for renhold, jf. K- sak 78/08. Det foreslåtte beløp vil dekke ca 25 bygg, og mattene forventes å vare i 10 år. Da halve renholdet skal ut på anbud, anbefaler rådmannen at dette prosjektet flyttes frem til 2012 fra 2013, og gjennomføres så raskt som mulig i * - Etablering av tømmervelteplass Siggerud Etter at eksisterende tømmervelteplass på Bjønnmyra er solgt til næringsområde (Fugleåsen), har Ski kommuneskoger har stort behov for ny tømmervelteplass i dette området, da store skogområder drenerer naturlig dit, og det er langt til nærmeste velteplass. Området ved Stallerud skibru er et sted som det praktisk er mulig å etablere en tømmervelteplass, øst for Vevelstadveien og sør for skibrua. Her er det fast mark og ideelt for lokalisering av en velteplass. Denne løsningen fordrer en ny avkjøring til Vevelstadveien. En slik avkjøring for tømmertransport må godkjennes av Statens vegvesen. Når den ikke er i bruk (sommerhalvåret), forventes det at Statens vegvesen vil kreve avkjørselen stengt med stengsel/bom. Dette området ligger innenfor markagrensen med påfølgende saksbehandling. 77

13 Ski kommuneskoger har laget et grovt kostnadsoverslag som sier ca 1 mill. kroner. Rådmannen anbefaler prosjektet, og at midlene bevilges i * - Ombygging til vannbåren varme på Kråkstad Fra sommeren 2012 opphører muligheten til å kjøpe tilfeldig kraft (strøm). Kommunen skal legge ut kjøp av vannbåren varme på anbud, men det behovet som er i dag på de ulike bygningene på Kråkstad, er for lite til at en kan få et tilbud iht. det Ski kommune betaler i Ski sentrum. Får å øke omfanget bør flere bygg/funksjoner på Kråkstad bygges om til å benytte vannbåren varme. Det gjelder tappevann og ventilasjon på Kråkstadhallen, oppvarming av barnehagen, oppvarming av Kråkstadtunet, oppvarming av SFO bygget og eventuelt oppvarming av 1911-bygget. Dette er relativt kostbart, men på sikt vil det gi sparte energiutgifter, samtidig som det er i tråd med kommunens klima og energiplan. Rådmannen anbefaler at det bevilges 2,5 mill. kroner til dette, slik at kommunen kan legge kjøp av vannbåren varme ut på anbud våren * - Ombygging til vannbåren varme på Bøleråsen skole Fra sommeren 2012 opphører muligheten til å kjøpe tilfeldig kraft (strøm). Bygningsmassen til Bøleråsen er stor og energiforbruket er stort. Rådmannen anbefaler at det blir gjennomført forarbeid med sikte på at det blir etablert et vannbåret anlegg. Som oppvarming kan det være aktuelt med en brønnpart eller luft til luftanlegg. Eiendom har laget et grovt kostnadsoverslag på 2,5 mill. kroner som rådmannen anbefaler blir bevilget i * - Ombygging til kortlås på kommunale bygg Alle nye bygg blir bygget med kortlås i ytterdørene. Det er også byttet til kortlås på rådhuset og noen andre bygg. Eiendom anbefaler at det blir byttet til kortlås på alle utleiebygg, skoler og barnehager. Dette vil lette den daglige driften til eiendom, det blir lettere for virksomhetene og utleie blir enklere. Ved kortlås virker kortlåsen den/de dagen(e) kortet er programmert for. Ved tap av kort er det bare å sperre det kortet som er mistet. Rådmannen anbefaler at det bevilges 2 mill. kroner til dette i 2013, slik at eiendom kan begynne å skifte på de viktigste byggene først. * - Kunstgressbane på Siggerud Siggerud IL har søkt Ski kommune om 0,5 mill. kroner i støtte til å anlegge en 40x60 m kunstgressbane. Budsjettet er på 1,8 mill. kroner. Egenkapitalen er på ca 0,4 mill. kroner. Siggerud IL ber kommunen bygge banen og at momskompensasjonen fra denne investeringen tilbakeføres til dette prosjektet. Likeledes ber Siggerud IL om at Ski kommune forskutterer spillemidlene. Rådmannen er positiv til dette prosjektet og viser til egen sak om dette som vil bli fremmet i juni. NY - Kunstgressbaner i Ski idrettspark Ski IL har kontaktet ordfører og rådmann og presentert en plan for Ski idrettspark. Ved å flytte padden og kunstgresset som er på dagens kunstgressbane til grusbanen, får Ski idrettspark en kunstgressbane nr 2. Før en slik flytting kan gjøres må dagens grusbane traues ut, fylles med drenerende masser og det må anlegges drenering. Den eksisterende kunstgressbanen må omprosjekteres med tynnere pad slik at undervarmeanlegget kan fungere etter intensjonen. Prosjektet er vurdert og rådmannen anbefaler at det bevilges 6 mill. kroner til dette formålet i Prosjektet vil bli realisert så raskt som mulig. NY Ombygging av styrelys på ulike anlegg Rådmannen vil i forbindelse med budsjett- og handlingsplan for foreslå at Idretten overtar ansvaret for idrettsparkene. De 1,1 mill. kroner kommunen har til dette formålet fordeles til de idrettslag som ønsker dette, ved hjelp av Idrettsrådet. 78

14 For at belysning av ulike anlegg skal fungere optimalt, anbefaler rådmannen at det bevilges 0,2 mill. kroner til å bygge om styring av de anlegg som i dag ikke funger optimalt. F.eks at en skiløype og en forballbane har samme strømbryter. NY Lys til gang- og sykkelvei Siggerud-Langhus Gang- og sykkelveien mellom Siggerud og Regnbuen/Langhus er mye brukt. Den har fast dekke (oljegrus og asfalt) og er et lavterskeltilbud for alle, både sommer og vinter. Om sommeren med f.eks rullestol og om vinteren som en flat preparert løype. Det er et sterkt ønske om å få belysning til denne gang- og sykkelveien, slik at brukerne kan benytte den enda mer enn i dag. Dette er også et godt folkehelsetiltak. Derfor anbefaler rådmannen at det bevilges 1,5 mill. kroner til dette formålet. NY Prestebolig (Gml. Åsenvn. 23) Ski kommune har blitt kontaktet av Borg bispedømmeråd angående presteboligen i Ski. Det bør utføres støydempende tiltak, bygge en garasje, lagerkapasitet på loftet i garasjen, utvide en terrasse og bygge en platting. I tillegg bør det plantes noen busker, og veien forbi huset bør asfalteres pga. støv. Rådmannen har vurdert dette, og etter en totalvurdering anbefales det at det bevilges 0,4 mill. kroner til formålet. NY Biblioteket, nye linjer og tlf.sentral Telefonsentralen på Biblioteket er defekt og kapasiteten på datalinjene til/fra biblioteket har ikke lenger tilstrekkelig kapasitet i forhold til de nye utleiemediene. For at et moderne bibliotek skal fungere, er oppgardering av disse tilakene helt nødvendig. Derfor anbefaler rådmannen at det bevilges 0,2 mill. kroner til dette formålet. NY Vei Finstadtun-Kråkstadveien Ved regulering av Finstadtun ble det regulert inn en ny adkomst til Kråkstadveien. Denne veien ligger ikke inne i selve prosjektet Finstadtun 2. Ved realiseringen av Finstadtun 2 skal vinner av totalentreprisen opparbeide en anleggsvei der ny fremtidig vei skal ligge. Dette for å spare nærmiljøet for trafikk på eksisterende veier. I prosjektet blir det lagt inn en opsjon for å opparbeide denne veien til full kommunal standard. Dette er kostnadsberegnet til ca 5 mill. kroner og rådmannen anbefaler denne bevilgningen. NY Rive Kirkeveien 9 Rådmannen anbefaler at Kirkeveien 9 blir revet slik som Kirkeveien 7. Det koster ca 0,4 mill. kroner, mens opparbeiding av p-plasser koster ca 0,1 mill. kroner, totalt 0,5 mill. kroner. Rådmannen anbefaler at det blir opparbeidet noen flere p-plasser som kan ha forskjellig bruk i årene frem til kvartal 6 skal realiseres. Kirkeformål * - Gravlund Langhus Det er behov for større kirkegårdskapasitet for området Ski og Langhus. Anlegget Langhus gravlund foreslås lagt til rette for alle tros- og livssynssamfunn. En kan da samarbeide med andre kommuner om bruken av gravlunden. Dette vil redusere kommunens kostnader. Boligkontoret (finansieres av husleieinntekter) Bygging av ambulansestasjon for utleie Det vises til K-sak 64/10 Oslo universitetssykehus HF Ambulansetjenesten i Ski der rådmannen gis fullmakt til å starte forhandlinger med Oslo universitetssykehus HF om et forprosjekt som omfatter bygging av ambulansestasjon med utleieavtale som dekker alle kommunens driftsutgifter. 79

15 Administrasjonen har hatt møte Oslo universitetssykehus HF Ambulansetjenesten i mai 2011 og de ønsker nå at Ski kommune bygger et større bygg. De trenger bl.a. en garasje ekstra, samtidig som de må se på de øvrige arealene de trenger. De er inneforstått med at en høyere investering medfører høyere husleie. På møtet anbefalte de at Ski kommune hevet investeringsrammen fra 15 mill. kroner til 20 mill. kroner. Rådmannen vil komme tilbake med ny sak når forprosjektet med tegninger, kostnadsoverslag og tilhørende leieavtale er fullført. Rådmannen anbefaler økningen fra 15 til 20 mill. kroner. Resterende finansiering fordeles med 3 mill. kroner i 2012 og 9,5 mill. kroner i Kjøp av boliger for utleie I boligpolitisk handlingsplan av 2003 ble det vedtatt å kjøpe inntil 20 kommunale utleieboliger årlig. Som følge av at behovet for flyktningeboliger er økende, har rådmannen inkludert kjøp av flyktningeboliger i den løpende bevilgningen fra Finansiering forutsetter lån og tilskudd fra Husbanken og utgiftene dekkes av husleier. Boligkontoret har kjøpt 6-8 boliger per år de siste årene, uten at rammen har blitt brukt opp. I 2011 kjøpte kommunen 28 boenheter/ leiligheter av Aker sykehus innenfor den bevilgede rammen. Administrasjonen har vært i kontakt med Follo boligbyggelag og FOBAS om kjøp av leiligheter Ski kommune i dag leier, men som Follo boligbyggelag og FOBAS eier. Derfor anbefaler rådmannen at bevilgningen for 2012 økes fra 25 mill. kroner til 35 mill. kroner, mens de øvrige årene har en bevilgning på 25 mill. kroner. Denne økningen for 2012 gjør at rådmannen har en større fleksibilitet, hvis Follo boligbyggelag og FOBAS ønsker å selge flere av sine leiligheter Prostebolig i Ski sokn Rådmannen viser til sak 38/11, Høring behov for regulering av Follo prosti, vedtatt av Ski kommunestyre den Det kgl. Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet har vedtatt: Follo prosti i Borg bispedøme deles. Øvre Follo prosti opprettes som nytt prosti og består av kommunene Enebakk, Ski og Oppegård. Kontorsted (prosti) legges til Ski kommune og Ski sokn. Nedre Follo prosti opprettes som nytt prosti og består av kommunene Ås, Vestby, Frogn og Nesodden. Kontorsted (prosti) legges til Ås kommune og Ås sokn. Dette medfører at Ski kommune må kjøpe en prostebolig i Ski sokn. Den skal tilfredsstille en del krav og anslått kostnad er ca 5 mill. kroner. Det antas at presteboligen på Siggerud kan selges for 2,5 mill. kroner. Rådmannen anbefaler derfor at boligen selges og vurderer at salgssum og en bevilgning på 2,5 mill. kroner i 2012 er tilstrekkelig til å kjøpe ny prostebolig. Kommunen har imidlertid fått forespørsel fra IMDI om å motta 5 mindreårige flyktninger iht. det kommunestyret har vedtatt. Tidligere prestebolig på Siggerud passer godt til dette formålet. Derfor anbefaler rådmannen at presteboligen på Siggerud allikevel ikke selges, men at det tilleggsbevilges 2,5 mill. kroner til prostebolig. Totalbevilgning blir da 5 mill. kroner. VA-prosjekter (selvfinansierende) Fornyelse biler, maskiner VAR Dette er gebyrområdets (VA) andel av utskiftninger av biler, maskiner og utstyr Oppgrad. nybygg/sanitæranlegg På grunn av råteskade og pålegg fra El-tilsynet om utbedring av det elektriske anlegget, og dessuten brannvesenets pålegg om ytterligere brannhemmende tiltak, anbefaler rådmannen 80

16 oppgradering og fornying av garderobesystemene på Drømtorp. Rådmannen anbefaler derfor en tilleggsbevilgning på 2 mill. kroner Rehabilitering vannforsyning Det er et løpende behov for rehabilitering av vannledningene i kommunen. Store deler av vannforsyningen har en aldersfordeling som medfører at det vil nå sin forventede levetid de neste årene. For å sikre stabil og sikker vannforsyning er det derfor nødvendig å foreta utskiftning og rehabilitering av ledningsnettet i den takt som hovedplan vannforsyning legger opp til Rehabilitering avløp Avløpsnettet har en aldersfordeling som vannettet. For å hindre mot økt forurensning samt opprettholde funksjonaliteten, er det nødvendig å intensivere arbeidet med rehabilitering og utskiftning av avløpsnettet. De tiltak som vil bli tatt opp vil være i samsvar med saneringsplan avløp som er knyttet opp mot kommunedelplan for vannmiljø. Dette vil særlig gjelde tiltak knyttet til nedbørsfeltene Gjersjøen, Årungen og Kråkstadelva Utbedring betongledninger Det er tidligere benyttet betongledninger til avløpsledninger. Undersøkelser viser at disse ledningene over tid er både utette og har dårlig funksjonalitet. Ledningslengdene er korte, noe som igjen medfører mange og utette skjøter med påfølgende utlekk av kloakk til overvannsnettet og videre til de ulike vassdragene. De tiltak som vil bli tatt opp vil være i samsvar med saneringsplan avløp som er knyttet opp mot kommunedelplan for vannmiljø. Aktuelle tiltak vil særlig være i Ski sentrum, men også i utkantområder. Det vises videre til K- sak 81/10 (13. okt) Hovedplan Vann og Avløp Alle betongledninger anlagt før 1970 skal saneres og utskiftningstakten på arbeidet er økende Kulvert for avløp gjennom Ski stasjon Dagens ledning for avløp (kloakk) i Ski tettsted er komplisert og med unødvendig mange pumpestasjoner. Dette anlegget er kostbart i drift og ny Hovedplan Vann og Avløp legger derfor opp til en omlegging av ledninger samt reduksjon i antall pumpestasjoner. Ny trase for hovedavløpsledning fra Ski sentrum gjennom stasjonsområdet er under planlegging i samarbeid med Jernbaneverket. Anleggsarbeider er forutsatt oppstartet i Avløpsledningen skal tilknyttes ny hovedledning Ski Haugbro nord for stasjonsområde. Dette arbeidet er forsinket og foreslåtte bevilgning i 2012 flyttes til Det er allerede bevilget 8 mill. kroner til dette prosjektet som kan brukes i 2012, hvis prosjektet kommer i gang i * - Vann og avløp Si1 Rådmannen anbefaler at kommunen igangsetter bygging av kommunalt vann-, kloakk-, overvannsnett og ringledning for vann til Si1. Kostnadsoverslaget er basert på erfaringstall fra tilsvarende anlegg. Det er ikke basert på reelle masseberegninger og kan derfor bli % dyrere. Når ledningsnettet er etablert, vil kommunen kunne selge tomter. Kostnadene til vann og avløp inngår i selvkostregnskapet for kommunen, men deler av kostnaden blir dekket av tilknytningsavgift iht. kommunens gebyrregulativ. Rådmannen anbefaler at investeringen flyttes frem til 2012 fra 2013, slik at arbeidene med anbudsinnhenting kan starte i På denne måten kan de fysiske arbeidene starte høsten 2012 og ferdigstillelses høsten Etter dette kan tomter/tomteområder selges. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med egen sak om salget, i god tid før det skal begynne. Rådmannen anbefaler at bevilgningen endres slik at 4 mill. kroner bevilges i 2012 og 7 mill. kroner i Dette samsvarer bedre med den kapasiteten kommunalteknikk har. * - Tiltak iht tiltaksplan VA Hovedplan VA ble vedtatt av kommunestyret i Kommunalteknikk har utarbeidet en omfattende tiltaksplan som en konsekvens. Planen omhandler ca 40 prosjekter for perioden 81

17 Prosjektene er viktige m.h.t. utviklingen av Ski. Rådmann viser til K-sak 91/11 og anbefaler på nåværende tidspunkt at det bevilges 30 mill. kroner i 2012, 70 mill. kroner i 2013 og 50 mill. kroner i 2014 og Det er kapasitetsproblemer innen VA bransjen. Rådmannen vil komme tilbake til Teknikk og Miljø og kommunestyret med en sak på nyåret i 2013, om status, fremdrift, anskaffelse m.m. Ellers vil rådmannen, til rammesaken i juni 2012, utarbeide en ny fremdriftsplan og prognose for dette arbeidet. 82

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Ramme Budsjett Budsjett (alle tall i 1 000) 2014 2015 2016 2017 2018 10 Politisk styring 0 0 0 0 0 Snarveien AS -aksjekjøp 250 Snarveien AS - Bruk av investeringsfond

Detaljer

5.6 Kommunalområde samfunn

5.6 Kommunalområde samfunn 5.6 Kommunalområde samfunn Tabellen viser endringer fra budsjett 2011 på virksomhetsnivå: (i 1000) Virksomhetsområde Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Boligkontor -2 050-4 100-6 150-8

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 NB! Befaring til Follo barne- og ungdomsskole kl. 16.30 Oppmøtested: Utenfor inngangen til administrasjonen på Follo barne- og ungdomsskole,

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 211 Arkivsaksnr: 2008/4266-1 Saksbehandler: Anne Røddesnes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG Rådmannens

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Enhet arealforvaltning Notat Sak nr: Dato: 2016/1863-9 24.03.2017 Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Bakgrunn: Rådmannen har foreslått å endre kravet til

Detaljer

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres.

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Kapittel : Usorterte tiltak 1000: Eksempeltiltak for momskompensasjon Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Det er tatt utgangspunkt i et tiltak

Detaljer

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016.

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016. Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD Lørenskog kommune PUBLISERT: LENE KARLSTAD TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING OPPVEKST OG UTDANNING Bakgrunn Utvalg for barnehage- og skoleutbygging,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 14.03.2013 Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 0 Ikke prosjekt 21,545 300,000 278,455 278,455 81257

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2011 Møtetid:

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT

PROSJEKTRAPPORT PROSJEKTRAPPORT 31.12.2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 28.01.2015 Utvalg for teknikk og miljø 29.01.2015 Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-12

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/398-9 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 2014 2015 2016 2017 Netto investering

Detaljer

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter 2013-09-17 Oppdragsnr.: 5133752 - 17.09.2013 Utredning G.M.H. H.S H.S Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/231-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2012

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/9199-29 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER

FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Roger Granheim Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/9212-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2015 til 2016 i investeringsregnskapet - Revidering av budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0 Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 27.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:30-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Møtet startet med befaring kl. 15.30. Oppmøte på eiendommen (Pionerveien

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/500 614 A10 Grete Oshaug UTBYGGING AV BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det iverksettes ikke tiltak med sikte på varig drift i Løkkeveien barnehage.

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK Side Møteprotokoll Kommunestyret 08.04.2015 Sakliste KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK KST-36/15 REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER KST-37/15 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Orienteringssak - behov for nye barnehageplasser i Ås kommune.

Orienteringssak - behov for nye barnehageplasser i Ås kommune. Orienteringssak - behov for nye barnehageplasser i Ås kommune. Barnetallsutviklingen i Ås kommune Antall barn i aldersgruppen 1 til 5 år har steget jevnt siden 2006 og trenden forventes å fortsette mot

Detaljer

Bygging av avlastningsboliger. Tidligere budsjett tilbakeføres. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående

Bygging av avlastningsboliger. Tidligere budsjett tilbakeføres. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Kapittel : Usorterte tiltak 012: Avlastningsboliger Bygging av avlastningsboliger. Tidligere budsjett tilbakeføres. 0.32300.261.9664 0.34290.261.9664 Merverdiavgift utenfor mvaloven 0.38100.261.9664 Andre

Detaljer

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål Etterslep på kommunale bygg i Gildeskål kommune Status og etterslep på bygg pr. 1.09. 2014 Sandhornøy Skole Sørarnøy Skole Sørarnøy Barnehage GIBOS Rådhuset Nygårdsjøen eldresenter Sandhornøy eldresenter

Detaljer

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK Årsrapport KOMMUNALTEKNIKK Inderøy kommune Årsrapport Om resultatenheten Kommunalteknikk ansvar 510, vann ansvar 520 og avløp ansvar 521 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

Ny aktivitetspark Vikåsen skole

Ny aktivitetspark Vikåsen skole Ny aktivitetspark Vikåsen skole Anleggsutvikling 2017-2018 Mål og hensikt Etabler tilstrekkelig baneflate i egen klubb, for å sikre gode treningsforhold og kamparena for alle lagceller og spillere i Ranheim

Detaljer

Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000

Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Kostnadsramme Dikterportalen Utgifter: Inntekter Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Tilskudd 1 mill. kr fra Statens -1 000 000 Vegvesen. Tilskudd fra Kavlifondet 700 000-700 000 Tilskudd fra Oppland fylkeskomm.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Kommunal og forvaltningskomiteen Stortinget Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai 2016 Innspill fra BNL til høring om Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innledning

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27.08.2014 Utvalg for teknikk og miljø 28.08.2014 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90 Saksbehandler: Kjell Skarstad NY UTOMHUSPLAN FOR FJERDUM SKOLE OG BARNEHAGE Vedlegg: 1. Tegninger av utomhusplan i konkurransegrunnlaget a.

Detaljer

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200)

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200) Side 1 av 5 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2007 Sak: PS 122/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Endelig vedtak: 1. Budsjett 2008 og økonomiplan 2009-2011 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

KOMMUNESTYRET OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL BEHANDLEDE SAKER TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL BEHANDLEDE SAKER TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Tylldalen samfunnshus Møtedato: 24.06.2008 Tid: kl. 18.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 55/08 NYE UTFORDRINGER I HELSE- OG

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Saksfremlegg Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: 1. Prosjektet realiseres som planlagt, og prosjektrammen

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 08.06.2016 kl. 18:30 Møtested: Obs! Endret til Bjørnebekk asylmottak, Kroerveien 50, Ås Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Sandnes Eiendomsselskap KF eier en tomt på Riska i Hommersåk, hvor de ønsker en vurdering på fremtidig bruk og behov.

Sandnes Eiendomsselskap KF eier en tomt på Riska i Hommersåk, hvor de ønsker en vurdering på fremtidig bruk og behov. Oppdragsgiver: Oppdrag: 605802-10 Riskatun Dato: 10.11.2016 Skrevet av: Kjerlaug Marie Kuløy Kvalitetskontroll: Trygve Valen VURDERING AV RISKATUN INNHOLD Innledning... 1 1.1 Planstatus... 2 Eksisterende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Tilskudd og lån til kommunale boliger v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Finansiering av kommunale boliger 1. Investeringstilskudd (ikke lån) Til omsorgsboliger og sykehjem mm Gjelder tiltak for personer

Detaljer

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/850-21 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Kalkyle økonomipl. Budsjett 2017

Kalkyle økonomipl. Budsjett 2017 4.2 Investeringsdel Investeringer i økonomiplanperioden 2017-2020 Ikke selvfinansierende prosjekter. Kalkyle økonomipl. Budsjett 2017 2018 2019 2020 Prosjekter 073-AP. Nytt sykehjem 245 250 10 000 26 250

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/13 11/1017 ISTANDSETTING AV LOKALER PÅ THORESTRØA

Detaljer

Nesodden kommune. INNSTILLING 1. Kostnadsrammen for Tapperiet Steilene økes ved bruk av ubundet investeringsfond.

Nesodden kommune. INNSTILLING 1. Kostnadsrammen for Tapperiet Steilene økes ved bruk av ubundet investeringsfond. Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 30.09.2014 Vår ref: 07/2315-17 - 14/23800 Arkivkode: 153 Saksbeh.: Linn Reppe Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 09.10.2014 045/14 Kommunestyret 16.10.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer