Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000"

Transkript

1 Kostnadsramme Dikterportalen Utgifter: Inntekter Opprinnelig budsjett Tilskudd 1 mill. kr fra Statens Vegvesen. Tilskudd fra Kavlifondet Tilskudd fra Oppland fylkeskomm Sum ramme per 31/ Netto egenandel for kommunen Kommunestyret har vedtatt at kommunens egenandel ved prosjektet skal være 2,5 mill. kr jmf oppr budsjett for Utgiftsrammen kan økes underforutsetning av tilsvarende finansiering slik at kommunens netto utgift ikke overskrider 2,5 mill kr. Ført i regnskapet for 2009: Utgifter Tilskudd fra Kavlistiftelsen Netto utgift regnskap Budsjetteres i 2010: Utgift budsjett Inntekt budsjett Netto utgift Sum 2009 og

2 Prosjekt og Utgifter: Inntekter Opprinnelig budsjett Tilskudd vedr gangveg Refusjon fra private Sum ramme per 31/ Netto egenandel for kommunen Ført i regnskapet for 2009: Utgifter Refusjon fra private Netto utgift regnskap Budsjetteres i 2010: Utgift budsjett Inntekt budsjett Netto utgift Sum 2009 og

3 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2009 TIL 2010 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2009 Justert budsjett 2009 Avvik i kr Gerica Videre internettsatsing, 3-1 samarb SD-anlegg Kommunehuset Etablering av NAV kontor Overføres til 2010 Kommentar Det er kommet inn inntekter på kr som må trekkes fra dette belpet. Avviket ble da på , dette ses mot bevilgning i 2010 til tak adm hus Adm. huset, rehab/ombygging lokaler Oppgradering økonomisystemet Rehabilitering Gausdal ungdomsskole Div. utbedringer barnehager Lekeapparater barnehagene Fjerdum skole, istands. midl. lokaler Rammebevilgning inv Barnehage Follebu skole, nybygg og rehabilitering Disse to prosjektene må ses Follebu skole, adkomst sammen Forset barnehage, utbedring tak Psykiatribolig Rehabilitering sykehjemmene Follebutunet, nytt fyranlegg mm Hjelpemiddellager Investeringer som følge av demensplanen Rehabilitering Bjørkvin Krisepakke-Trygdeboliger, brannvarsling Rammebevilgning inv Pleie og omsorg Gausdal idrettshall, ny hall Svingvold boligfelt etp 2 VVA Utbygging næringsareal Kjøp og salg av grunn Boligfelt Heggen VVA Heggeskogen etp Fj enga asfaltering Grønflata

4 Regnskap Justert budsjett Prosjekt Prosjekt (T) Avvik i kr Fjerdrumsenga opprust. Bjørndalsv. asfalt Overføres til 2010 Kommentar OBS! Er omdisponert i 2010 av formannskapet Linflåa næringsområde Fj.enga etp. 2 VA Tomt RA og VV Espedalen Veg og P-plass Kornhaug barnehage Utleieboliger, div. rehabtiltak Alle kommunale bygg, digitale tegninger Gjennomføring av brann- og sikkerhetstiltak Salg tomter Fjerdum seter Salg av tomter Heggen Salg av tomter Flaten boligfelt Salg av tomter Holshagen boligfelt Salg av tomter Sollia boligfelt Krisepakka-Ø.Gausdal kirkegård, heve området Investeringstilskudd kirkelig fellesråd Follebu kirkegård Dikterportalen Steinsmoen industriområde VA-Steinsmoen ind område Veg - Steinsmoen industriområde Ny idrettsplass Digitalt ledningskartverk Risikoanalyse, beredskapsplan vann Hovedplan avløp Rammebevilgning vann og avløp Rammebevilgning øvrige tekniske anlegg Se opp mot salgsinntekter 2009, ikke overføre til 2010 Se eget oppsett. Økte utgifter ses i fht tilsvarende økte inntekter Disse tre postene må ses under ett Rammebevilgning utbyggingsområder Trekkes fra rammebevilgning i Seg. bru vannverk, sanere oljetanker Sanering etternittledninger Grunnvannsområdet Forset Komm. vannv - sikring vanninntak Veslesetera h.basseng, forprosj./anlegg Råvannspst Nersetra

5 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2009 Justert budsjett 2009 Avvik i kr Vonheim-Kornhaug-Heggen vann Avløpsledn Ysteriet - Hovedpst Etabl. av brannhydr i tettbeb Follebu sentrum - Follebu krk. gv Follebu sentrum, vedr. RV Skei vv, utvidelse vannbeh anlegg VA-ledning gamle Slåsetervegen Overføres til 2010 Kommentar Vannledning Slåseter- Sør Skei Trekkes fra rammebevilgning i Surnflødt - Aanstad - Røysheim grenledning A Trekkes fra rammebevilgning i Kalstadbaklia høgdebasseng m ledn nett Veg prestegården kloakkpumpestasjon Utjevningsbasseng Skeislia Hovedpst kloakk Seg bru Svarttjern avløpspumpestasjon rehabilitering Oppgradert dim vannledn grense Lhmr-Brusvea Ses i forhold til mottatt tilskudd på kr. Er dermed noe midler igjen på dette prosjektet TFP 4 Svingvoll/R254 gang- og sykkelveg Utbedring Ulva bru Reasfaltering Ses i forhold til bevilgning i Utbedring kommunale grusveger Ses i forhold til bevilgning i Utskifting gatelysarmatur Krisepakka-Løvlund bru Trekkes fra rammebevilgning i Krisepakka-Mæhlingsvegen Trekkes fra rammebevilgning i Ysteriet - Fjerdum VA Ny bil feiing Inv.tiltak kartlegging Geovekstprosjekt Kjøp av bil - eiend.forv Ses mot budsjett Utbyggingsavtale Glåmhaugen Utbuggingsavtale Nersetra 1 etappe Utbyggingsavtale Bokstad Utbyggingsavtale Strand - Espedalen Utbyggingsavtale Boliger Kornhaug Se eget oppsett. Jmf kommentar under finansiering-utgiftsrammen økt tilsvarende mottatte refusjoner. Disse utgiftene er dekket opp av tilsvarende inntekter i 2009 og overføres derfor ikke.

6 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2009 Justert budsjett 2009 Avvik i kr Overføres til 2010 Kommentar GIS-prosjekt Ubrukt bevilgning fra 2007 ble glemt overført til 2008, og det framstår derfor som en overskridelse. Beløpet er i hht avtale. Ble finansiert ved større salgs- og refusjonsinntekter 0 enn budsjettert DTM m/ laserskanning av høyder Tyverialarmer Salg tomt Kornhaug, privat bhg Ses i sammenheng med salgsinntekt i Salg næringsomt Follebu sentrum BF Ses i sammenheng med salgsinntekt i Utlån husbankmidler Jmf tilsvarende finansiering bruk lån startlån Egenkapitalinnskudd KLP Finansiering: Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2009 Justert budsjett 2009 Avvik i kr Overføres til 2010 Kommentar Follebu sentrum, vedr. RV Tilskudd mottas i Ny idrettsplass Spillemidler Kunstgrasbane Ny idrettsplass Tilskudd fra idretten-kunstgrasbane Utgiftsbudsjettet på prosjektet økes tilsvarende mottatte refusjoner. Se Follebu sentrum, vedr. RV eget oppsett Dikterportalen Tilskudd fra Statens Vegvesen, utbetales i Dikterportalen Tilskudd fra Oppland fylkeskommune

7 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2009 Justert budsjett 2009 Avvik i kr Overføres til 2010 Kommentar Dikterportalen Tilskudd fra Kavlistiftelsen er innvilget med 700' kr. 350' kr utbetalt i 2009 og 350' kr kommer i Ikke prosjekt Bruk lån til egne investeringer Utlån husbankmidler Bruk lån til utlån startlån Ny idrettsplass Bruk av reservefond DTM m/ laserskanning av høyder Bruk av reservefondet Videre internettsatsing, 3-1 samarb Bruk av kapitalfondet Oppgradering økonomisystemet Bruk av kapitalfondet Ny idrettsplass Overføring fra drift til investering, momskompensasjon kunstgrasbane kontrollsum 0

8 dim1 dim2 dim3 dim4 dim5 xdim5 dim6 amount_py 0,00 0 Ikke prosjekt 0, Tradisjonelt landbruk 0, Vegnavn og adressetildeling 0, Etabl.lån , Etabl.lån , Etabl.lån , Startlån , Startlån , Startlån , Startlån , Startlån , Startlån , Startlån , Startlån , Startlån , Startlån , Gerica 0, Videre internettsatsing, 3-1 samarb. 0, SD-anlegg Kommunehuset 0, Etablering av NAV kontor 0, Adm. huset, rehab/ombygging lokaler 0, Oppgradering økonomisystemet 0, Rehabilitering Gausdal ungdomsskole 0, Div. utbedringer barnehager 0, Lekeapparater barnehagene 0, Fjerdum skole, istands. midl. lokaler 0, Rammebevilgning inv Barnehage 0, Follebu skole, nybygg og rehabilitering 0, Follebu skole, adkomst 0, Forset barnehage, utbedring tak 0, Psykiatribolig 0, Rehabilitering sykehjemmene 0, Follebutunet, nytt fyranlegg mm 0, Hjelpemiddellager 0, Investeringer som følge av demensplanen 0, Rehabilitering Bjørkvin 0, Krisepakke-Trygdeboliger, brannvarsling 0, Rammebevilgning inv Pleie og omsorg 0, Gausdal idrettshall, ny hall 0, Svingvold boligfelt etp 2 VVA 0, Utbygging næringsareal 0, Kjøp og salg av grunn 0, Boligfelt Heggen VVA 0, Heggeskogen etp 2 0, Fj enga asfaltering Grønflata 0, Fjerdrumsenga opprust. Bjørndalsv. asfalt 0, Linflåa næringsområde 0, Fj.enga etp. 2 VA 0, Tomt RA og VV Espedalen 0, Veg og P-plass Kornhaug barnehage 0, Utleieboliger, div. rehabtiltak 0, Alle kommunale bygg, digitale tegninger 0, Gjennomføring av brann- og sikkerhetstiltak 0,00

9 94500 Salg tomter Fjerdum seter 0, Salg av tomter Heggen 0, Salg av tomter Flaten boligfelt 0, Salg av tomter Holshagen boligfelt 0, Salg av tomter Sollia boligfelt 0, Krisepakka-Ø.Gausdal kirkegård, heve området 0, Investeringstilskudd kirkelig fellesråd 0, Dikterportalen 0, Steinsmoen industriområde 0, VA-Steinsmoen ind område 0, Veg - Steinsmoen industriområde 0, Ny idrettsplass 0, Digitalt ledningskartverk 0, Risikoanalyse, beredskapsplan vann 0, Hovedplan avløp 0, Rammebevilgning vann og avløp 0, Rammebevilgning øvrige tekniske anlegg 0, Rammebevilgning utbyggingsområder 0, Seg. bru vannverk, sanere oljetanker 0, Sanering etternittledninger 0, Grunnvannsområdet Forset 0, Komm. vannv - sikring vanninntak 0, Veslesetera h.basseng, forprosj./anlegg 0, Råvannspst Nersetra 0, Vonheim-Kornhaug-Heggen vann 0, Avløpsledn Ysteriet - Hovedpst. 0, Etabl. av brannhydr i tettbeb 0, Follebu sentrum - Follebu krk. gv. 0, Follebu sentrum, vedr. RV255 0, Skei vv, utvidelse vannbeh anlegg 0, VA-ledning gamle Slåsetervegen 0, Vannledning Slåseter- Sør Skei 0, Surnflødt - Aanstad - Røysheim grenledning A 0, Kalstadbaklia høgdebasseng m ledn nett 0, Veg prestegården kloakkpumpestasjon 0, Utjevningsbasseng Skeislia 0, Hovedpst kloakk Seg bru 0, Svarttjern avløpspumpestasjon rehabilitering 0, Oppgradert dim vannledn grense Lhmr-Brusvea 0, TFP 4 Svingvoll/R254 gang- og sykkelveg 0, Utbedring Ulva bru 0, Reasfaltering 0, Utbedring kommunale grusveger 0, Utskifting gatelysarmatur 0, Krisepakka-Løvlund bru 0, Krisepakka-Mæhlingsvegen 0, Ysteriet - Fjerdum VA 0, Ny bil feiing 0, Inv.tiltak kartlegging Geovekstprosjekt 0, Kjøp av bil - eiend.forv. 0, Utbyggingsavtale Glåmhaugen 0, Utbuggingsavtale Nersetra 1 etappe 0, Utbyggingsavtale Bokstad 0, Utbyggingsavtale Strand - Espedalen 0, Utbyggingsavtale Boliger Kornhaug 0,00

10 97100 GIS-prosjekt 3-1 0, DTM m/ laserskanning av høyder 0, Tyverialarmer 0, Salg tomt Kornhaug, privat bhg 0, Salg næringsomt Follebu sentrum BF4 0, Utlån husbankmidler 0, Egenkapitalinnskudd KLP 0,00

11 bt_rev_budget_py amount_y bt_budget_y bt_rev_budget_y bt_bud_value_y 0,00 323,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,89 0,00 0, ,00 0, ,60 0,00 0, ,00 0, ,56 0,00 0, ,00 0, ,25 0,00 0, ,00 0, ,73 0,00 0, ,00 0, ,69 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0, ,00 0, ,54 0,00 0, ,00 0, ,58 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,25 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,69 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0, ,00 0, ,42 0,00 0, ,00 0, ,42 0,00 0, ,00 0, ,22 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,61 0,00 0, ,00 0, ,01 0,00 0, ,00 0, ,78 0,00 0, ,00 0, ,05 0,00 0, ,00 0, ,40 0,00 0, ,00 0, ,50 0,00 0, ,00

12 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,25 0,00 0, ,00 0, ,66 0,00 0, ,00 0, ,95 0,00 0, ,00 0, ,45 0,00 0, ,00 0, ,22 0,00 0, ,00 0, ,45 0,00 0, ,00 0, ,07 0,00 0, ,00 0, ,87 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,51 0,00 0, ,00 0, ,39 0,00 0, ,00 0, ,81 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,84 0,00 0, ,00 0, ,89 0,00 0, ,00 0, ,87 0,00 0, ,00 0, ,79 0,00 0, ,00 0, ,16 0,00 0, ,00 0, ,32 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,44 0,00 0, ,00 0, ,72 0,00 0, ,00 0, ,91 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00 0, ,00 0, ,17 0,00 0, ,00 0, ,14 0,00 0, ,00 0, ,74 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,37 0,00 0, ,00 0, ,86 0,00 0, ,00 0, ,51 0,00 0, ,00 0, ,79 0,00 0, ,00 0, ,97 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,29 0,00 0, ,00 0, ,01 0,00 0, ,00 0, ,68 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,00

13 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00

14 bt_rev_budget_ytd row_num avvik_i_kr14 0,00-323,00 0, ,29 0, ,00 0,00-0,04 0, ,58 0, ,54 0, ,99 0, ,95 0, ,56 0, ,57 0, ,11 0, ,73 0, ,38 0, ,31 0, ,84 0, ,31 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00-0,05 0, ,66 0, ,00 0, ,11 0, ,40 0, ,44 0, ,75 0, ,27 0, ,31 0, ,00 0, ,40 0, ,00 0, ,31 0, ,00 0, ,85 0, ,46 0, ,58 0,00 0,00 0, ,75 0, ,00 0, ,31 0, ,00 0, ,00 0, ,87 0, ,58 0, ,58 0, ,78 0, ,00 0, ,39 0, ,99 0, ,22 0, ,95 0, ,40 0, ,50

15 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,75 0, ,66 0, ,05 0, ,55 0, ,78 0, ,55 0, ,93 0, ,13 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,49 0, ,61 0, ,19 0, ,00 0, ,16 0, ,11 0, ,13 0, ,21 0, ,84 0, ,68 0, ,00 0, ,56 0,00 975,28 0, ,91 0, ,00 0, ,72 0, ,83 0, ,86 0, ,26 0, ,00 0, ,63 0, ,86 0, ,49 0, ,79 0, ,97 0, ,00 0, ,29 0, ,01 0, ,32 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,60 0, ,30 0, ,40 0, ,29 0, ,16

16 0, ,00 0, ,00 0, ,50 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00