5.6 Kommunalområde samfunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5.6 Kommunalområde samfunn"

Transkript

1 5.6 Kommunalområde samfunn Tabellen viser endringer fra budsjett 2011 på virksomhetsnivå: (i 1000) Virksomhetsområde Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Boligkontor Plan- og byggesak Eiendom Geodata og oppmåling Kommunalteknikk Kultur og fritid Biblioteket Kontra kulturskole Sum kommunalområde samfunn I tillegg blir det gitt kompensasjon for lønnsoppgjør Kapasiteten ved boligkontoret må økes fra 2013 pga stor økning i antall boliger. Det samme gjelder for plan og byggesak pga økende saksmengde. Eiendom og kommunalteknikk får økte utgifter knyttet til drift og vedlikehold av nye bygningsareal, til nettleie og strømutgifter. Ny renovasjonsavtale innebærer høyere kostnader enn tidligere budsjettert. Generelt økte utgifter til snøbrøyting må beregnes, da brøytearealene har økt. Generelt vedlikehold av vei skal gjenopptas. Ansvar for enkelte flyttinger av forsikringer, husleieinntekter og forvaltning av prestebolig er foretatt innenfor kommunalområde samfunn. Boligkontoret Det har vært en stor økning i antall kommunale boliger og det er derfor et sterkt behov for å øke kapasiteten ved boligkontoret fra Boligforvalterne har i tillegg til flere boliger fått merarbeid med leietakere som ikke har boevne og ikke betaler husleien. Utgiftene til ny boligforvalter dekkes av husleieinntekter. Boligkontoret overtar dessuten ansvaret for presteboliger fra virksomhet eiendom fra Utgiftene dekkes av statsstøtte. Plan og byggesak På grunn av økende saksmengde innenfor arealplanlegging foreslår rådmannen å styrke kapasiteten ved plan og byggesakskontoret. Kommunen er i gang med omfattende reguleringsarbeider i egen regi. Disse fordrer betydelig ressursbruk og nært samarbeid med private aktører. For at kommunens totale planverk skal bygge opp under en felles ønsket utvikling, vil det tilrettelegges for samtidighet i ulike planarbeider, og at private deltar også økonomisk ved utredning og planlegging. Behandling av private planforslag skal skje godt innenfor de tidsfrister som plan- og bygningsloven angir. Selvkostbudsjettet for området forutsetter overholdelse av fristene/at man unngår gebyrtap. Gebyrinntektene er anslått ut fra dette, og det legges opp til økning i plangebyrene på 10 %. 44

2 Kommunalområde samfunn Eiendom Leieavtalene for brakkebarnehagene utløper i 2011, og leieforholdet avløses derfor av erverv av byggene, noe som på sikt vil gi en besparelse. Oppgradering av disse må påregnes. Kwh-prisen for nettleie og kraftprisen har økt. Med ny renovasjonsavtale må det legges til grunn en høyere kostnad til dette enn budsjettert. Skadeforsikring er overført fra eiendom til biblioteket fra Årlig husleieinntekt for Skihallen, for leieforholdet med Akershus fylkeskommune, er overført til eiendom fra kommunalteknikk fra Boligkontoret overtar forvaltningen av presteboligene fra I tråd med dette flyttes statstilskudd presteboliger og FDV-utgiftene fra eiendom sin ramme over til boligkontorets budsjettramme. Rådmannen anbefaler at drift av idrettsparkene (Siggerud, Langhus og Ski) overføres til idretten, dvs 1,15 mill. kroner og to plenklippere. Rådmannen anbefaler at de tre idrettsparkene deler på beløpet. Det blir Kultur og fritid som står for utbetalingen av tilskuddet til idretten. Dette vil føre til overtallighet på to personer på kommunalteknikk. Disse vil bli tilbudt annet arbeid i kommunen. Geodata og oppmåling De siste to år har man hatt en betydelig økning av gebyrsatsene, vesentlig mer enn konsumprisindeksen, det er derfor ikke forsvarlig å øke gebyrene ytterligere i Det forventes en mindre merinntekt på gebyrene i årene Kommunalteknikk Barnehagenes uteområde, innenfor portene, skal brøytes for snø. Dette gjelder også ny parkeringsplass og fortau ved Vevelstadåsen skole. For sistnevnte må det også beregnes kostnader til feiing og annet vedlikehold. Det er planlagt rehabilitering av 18 km grusvei med asfalt. Dagens veibudsjett skal dessuten dekke annet vedlikehold av vei, som beskjæring av trær, grøfting av veier og rensing av sluk. Rådmannen ønsker blomster i sentrum og dette må det bevilges midler til. Nye bygg og anlegg gir økte FDV kostnader (forvaltning, drift, vedlikehold). Økte nettleie- og strømutgifter som følge av at leverandøren har satt opp prisene. Det utarbeides i disse dager en FDV-avtale mellom Ski kommune og Ski IL Alliansen, noe som medfører en økt bevilgning til kommunens andel av dette. Rådmannen legger opp til at det samlede nivået for kommunale gebyr innen selvkostområdene for vann, avløp, renovasjon og feiing holdes uendret i Det legges likevel opp til justering av gebyrsatsene, men slik at en gjennomsnittsabonnent i sum er beregnet å betale samme totalbeløp. Dette er nødvendige endringer for å justere størrelsen på selvkostfondene. I tillegg legges det opp til å etablere slam som eget selvkostområde da dette formelt ikke kan ses som en del av selvkostområdet for avløp. Det forslåtte investeringsnivået innenfor området innebærer at vann- og avløpsgebyrene i sum må påregnes å øke senere i handlingsplanperioden. Kultur og fritid Merutgifter i forbindelse med indeksregulering og økning av tilskuddene til Skiforeningen, Follo museum og Oslo omland friluftsråd. Det bør avsettes et årlig beløp til orgelfond for å bygge opp et større fond. Husleieinntekter Skihallen, fra Akershus fylkeskommune, er overført fra eiendom til kultur og fritid fra

3 Kommunalområde samfunn Kontra kulturskole For at kulturskolen skal bli et ressurssenter for skolene, korpsene og ungdomsmiljøet i Ski, vil det i årene som kommer bli enkelte justeringer i aktiviteten ved skolen. Både PPT, barnevern og skolesektoren vil ha behov for kulturskolens tjenester. Kulturskolen er dessuten i samtaler med diverse sponsorer for å se på mulighetene for å kunne gjennomføre prosjekter som ligger ut over rammen til den daglige driften, bla talentsatsing, konsertvirksomhet og seminarer. Investering i nytt utstyr gir grunnlag for økt utleie. På samme måte vil en oppjustering av prisen gi noe merinntekter. 46

4 5.7 Virksomhetsovergripende drift Kapitlet virksomhetsovergripende drift viser fellesutgifter og fellesinntekter som vedrører virksomhetene, men som ikke lar seg utfordele til virksomhetene når budsjettet behandles. Dette gjelder budsjettering av utgifter knyttet til lønnsoppgjør, premieavvik pensjon, årlig amortisering av premieavvik samt momskompensasjon knyttet til investeringer. I tillegg er Ski kommunes tilskudd til interkommunale virksomheter (IKS, 27 og 28b) budsjettert her. Budsjetterte midler til lønnsoppgjør blir fordelt virksomhetene når konsekvenser av tariffavtaler og lokale forhandlinger er sluttført og beregnet. Momskompensasjon knyttet til investeringsutgifter og premieavvik pensjon både regnskapsføres og budsjetteres på virksomhetsovergripende nivå. Utgifter til lønn og pensjon Prisjusteringen av de frie midlene fra staten bidrar til å finansiere kommunens lønns- og pensjonsvekst, og budsjettmessig legges regjeringens forutsetninger i statsbudsjettet til grunn. For 2012 legger statsbudsjettet opp til fire prosent lønnsvekst. Budsjett 2012 skal finansiere to komponenter. For det første skal helårseffekten av lønnsoppgjøret 2011 budsjetteres. Videre skal delårseffekten av lønnsoppgjøret 2012 finansieres. Det er budsjettert med rammeøkning på 39 mill. kroner for disse formålene. Helårseffekten av lønnsoppgjøret for 2011 vil bli fordelt til virksomhetene før detaljbudsjettering av vedtatt 2012-budsjett. (1 000 kr) Lønn og pensjonsutgifter Lønnsoppgjøret 2011 ble dyrere enn forutsatt, og sammen med økte utgifter til pensjon gjør det at rammeendringen til lønn- og pensjon er ca 10 mill. kroner høyere enn tilsvarende for 2011-budsjettet. Inkludert i rammeøkningen er det tatt høyde for økte utgifter til pensjon iht. pensjonsselskapenes beregninger. Satsene for arbeidsgivers pensjonsavsetninger er lagt til grunn som følger: Vital, fellesordningen 15,5 % 18,66 % Kommunal Landspensjonskasse, sykepleierordningen 15,0 % 21,5 % Statens pensjonskasse, pedagogisk personale 10,5 % 11,24 % Momskompensasjon for investeringsutgifter Regjeringen har fastsatt at merverdiavgiftskompensasjon knyttet til investeringer skal disponeres i investeringsregnskapet i stedet for i driftsregnskapet som i dag. I forskrift er det lagt opp til at endringene i disponering av momskompensasjonen starter i Dette året skal minimum 20 % av momskompensasjonen overføres til investeringsregnskapet for å finansiere investeringer. Dette er budsjettert som en egen overføring til investeringsbudsjettet i hovedoversikt drift. For 2011 var det 40 %, og i 2012 er det 60 % av denne 47

5 Virksomhetsovergripende drift kompensasjonen som skal overføres til investeringsregnskapet. Fra 2014 skal all momskompensasjon fra investeringer føres i investeringsregnskapet. Budsjettert momskompensasjon på virksomhetsovergripende nivå gjelder momskompensasjon knyttet til investeringer. Som følge av høyt investeringsnivå de siste årene, har Ski kommune mottatt relativ høy momskompensasjon knyttet til investeringsutgifter sett i forhold til kommunens størrelse. Kommunens driftsutgiftsnivå har vært tilpasset denne driftsinntekten, noe som gir visse utfordringer. Tilskudd til interkommunale virksomheter Tilskuddene gjelder Interkommunale selskap (IKS) og Interkommunale samarbeid etter kommunelovens 27. Tabellen viser endringer fra budsjett 2011: (i kr) Tilskudd til interkommunale virksomheter Nedenfor spesifiseres kommunes forslag budsjetterte tilskudd til de enkelte interkommunale virksomheter sammenlignet med Budsjett for 2012 er i utgangspunktet basert på budsjetter vedtatt av respektive representantskap/styrer. (i kr) Tilskudd til interkommunale selskap IKS: Budsjett 2011 Budsjett 2012 Tilskudd til Follo Kvalifiseringssenter IKS Tilskudd til Follo Legevakt IKS Tilskudd til Follo Krisesenter IKS Tilskudd til Follo Incestsenter IKS Tilskudd til Nordre Follo brannvesen, IKS Tilskudd til Nordre Follo brannvesen IKS, feiing Tilskudd til Nordre Follo brannvesen IKS, sivilforsvar Tilskudd til Nordre Follo renseanlegg IKS Tilskudd til Follo Ren IKS Tilskudd til interkomm.samarbeid ihht. Kommunelovens 27: Tilskudd til Follo distriktsrevisjon Tilskudd til Kemneren i Follo Tilskudd til Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat Tilskudd til Follo Barnevernsvakt Sum tilskudd interkommunale virksomheter Tilskudd til Ski Pro AS Tilskudd til Legevakt Aker Sum tilskudd virksomhetsovergripende drift

6 Virksomhetsovergripende drift Endret budsjettramme knyttet til Follo Ren IKS, Nordre Follo brannvesen IKS - feiing og Nordre Follo renseanlegg IKS finansieres av økte gebyrinntekter på selvkostområdene. I tillegg til de ovennevnte virksomhetene deltar Ski kommune i flere samarbeidstiltak der det er inngått ulike avtaler. I disse tiltakene har vertskommunen det formelle ansvaret for virksomheten og den avgjørende myndigheten i saker som angår driften. Utgiftene knyttet til disse tiltakene ligger fortsatt innenfor de faglig ansvarlige virksomheters (i Ski kommune) ramme. Ett eksempel på dette er det administrative vertskommunesamarbeidet om Follo barne og ungdomsskole etter kommunelovens 28b. Kommunens tilskudd til Ski Pro og legevakt på Aker inngår i virksomhetsovergripende drift. 49

7 5.8 Kirkeformål Området omfatter kommunens driftstilskudd til Ski kirkelig fellesråd og lovbestemte bidrag til øvrige livssyns- og trossamfunn. Rådmannen foreslår å øke netto ramme for Ski kirkelige fellesråd for 2012 med kr mill. Dette er i tråd med kirkevergens innstilling som behandles i arbeidsutvalget 10. november 2011 og senere i Ski kirkelige fellesråd sitt møte 24. november Driftstilskuddet ble ikke økt i 2011, og den foreslåtte økningen for 2012 dekker merutgifter etter lønnsoppgjøret 2011 og forventet økning i I tillegg søkes dekt utgifter til drift av lokalene for kirkevergekontoret. Da kontoret tidligere lå i kommunens lokaler ble dette dekket av kommunen. 50

8 5.9 Frie inntekter Ordinære skatteinntekter og rammetilskudd Økning i skatt og rammetilskudd anslås til 115 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett for Veksten er særlig knyttet til innlemming av midler til Samhandlingsreformen, som for Ski kommune er anslått å utgjøre i overkant av 30 mill. kroner. I tillegg kompenseres kommunen for regjeringens anslåtte lønns- og prisvekst (kommunal deflator) fra 2011 til 2012 på 3,25 %. Dette utgjør vel 35 mill. kroner for Ski kommune. Disse midlene finansierer bl.a. budsjettert lønnsvekst. Et siste sentralt element er at det budsjettmessig tas hensyn til den kraftige befolkningsveksten kommunen hadde i Fordelingen av de frie inntektene mellom postene skatteinntekter og rammetilskudd er basert på regjeringens forslag til kommunalt skattøre for Regjeringen har som mål at skatteandelen av de frie inntektene skal holdes på 40 prosent, og den kommunale skattøren for personlige skattytere settes i forslaget til statsbudsjett til 11,6 %. Rådmannens forslag til skatteinntekter for 2012, er basert på 4,5 % vekst fra Dette er i tråd med statsbudsjettets forutsetninger for skatteutviklingen i I tråd med statsbudsjettets premisser forskutteres det ikke videre vekst for årene Budsjettert rammetilskudd for er i tråd med statsbudsjettets forutsetninger og prognosemodell fra Kommunens Sentralforbund. Anslagene for skatt og rammetilskudd, og Ski kommunes andel av dette, bygger på fremskrivning av både kommunens og landets befolkningsvekst frem til (1 000 kr) Skatteinntekter Rammetilskudd Eiendomsskatt (netto) Andre generelle statstilskudd Sum Eiendomsskatt Som følge av de store økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor, foreslår rådmannen at det innføres eiendomsskatt i Ski kommune fra Denne inntekten vil gjøre det mulig å delfinansiere nødvendig kapasitetsøkning i kommunen, og håndtere de økende utgiftene til renter og avdrag i årene framover. I 2010 hadde 306 kommuner eiendomsskatt som inntektskilde 2. Av disse var det 168 som hadde eiendomsskat på boliger og fritidseiendommer. De siste årene har antall kommuner med eiendomsskatt økt med ca 10 i året. 1 Videre er det lagt til grunn at skatteinngangen for 2011 ender 6,5 % lavere enn i Nedgangen fra 2010 til 2011 skyldes nedjustering av det kommunale skattøret, som følge av regjeringens opplegg hvor skatteandelen av de frie inntektene ble redusert fra over 44 % i 2010 til 40 % i Kilde: Kommunenes regnskapsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå 51

9 Frie inntekter Eiendomsskatt er en kommunal skatt som den enkelte kommune utskriver med hjemmel i lov om eigedomsskatt 3. Etter loven er det kommunestyret som avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen, og kommunestyret kan skrive ut eiendomsskatt på verker og bruk (industri) og på boliger. Den generelle skattesatsen utgjør 2 promille, og maksimum 7 promille av taksten på eiendommen. Innenfor denne rammen er det kommunene som bestemmer nivået på skattesatsen. Kommunestyret kan fastsette bunnfradrag for alle eiendommer som ikke blir brukt til næringsvirksomhet. Første året det blir innført eiendomsskatt kan ikke skattesatsen være over 2 promille. Senere kan ikke skatten i noe år økes med mer enn 2 promille. Det kan fastsettes en skattesats for boliger og fritidseiendommer og en annen for tomter, næringseiendommer og verker og bruk. Det er ikke adgang til å sette forskjellig skattesats for boliger og fritidseiendommer. Innføring av eiendomsskatt krever at det foretas en taksering av alle eiendommer i kommunen. Fristen for å avholde taksten ved første gangs utskriving av eiendomsskatt i kommuner er utgangen av juni i skatteåret. Rådmannen anslår at utgifter til taksering vil utgjøre rundt 5 mill. Rådmannen legger opp til en gradvis opptrapping av eiendomsskatt fra 2 promille i 2013 til 5 promille fra Størrelsen på inntekten knyttet til eiendomsskatt er beregnet ved å ta utgangspunkt i hvor store inntekter kommuner med lignede størrelse og struktur som Ski har i eiendomsskatt. Tabellen under viser anslåtte inntekter for perioden. I tallene forutsettes det et bunnfradrag i størrelsesorden kr (1 000 kr) År Skattesats - 2 promille 4 promille 5 promille Beløp For 2013 budsjetterer rådmannen et nettobeløp på 25 mill. kroner som inneholder forventet inntekt på 30 mill. kroner fratrukket anslåtte utgifter til taksering på 5 mill. kroner. Dersom kommunestyret vedtar å innføre eiendomsskatt fra 2013 vil det bli lagt fram en egen politisk sak med ytterligere informasjon om prosessen, valg av bunnfradrag mv. For en bolig med markedsverdi på 1,5 mill. kroner vil eiendomsskatt med laveste sats (2 promille) og bunnfradrag på kr utgjøre kr for et år. Husstanden vil få tilsendt to fakturaer i året, hver på kr i dette tilfellet. Tilsvarende vil en bolig med markedsverdi på 3,5 mill. kroner få en årlig eiendomsskatt på kr fordelt med kr på hver faktura. Andre generelle statstilskudd Andre generelle statstilskudd består av rente- og avdragskompensasjon for investeringer ved reform 94, sykehjem og omsorgsboliger samt rentekompensasjon skoleanlegg og kirkebygg. Fra 2012 er det forutsatt at kommunen vil motta rentekompensasjon for deler av investeringen i Siggerund skole. De enkelte års beløp avhenger bl.a. av rentenivået, og det legges til grunn samme renteutvikling som kommunens øvrige lån. 3 Lov om eigedomsskatt 3 av juni 1975 nr, 29 (eigedomsskattelova) 52

10 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp (VA) og boligkontor, samt renteinntekter og -utgifter på formidlingslån (etableringslån og startlån). Det vises til kapitlet om formidlingslån for budsjettering og omtale av avdrag for formidlingslån. Avdrag - ordinære lån Avdragsutgiftene gjelder kommunens løpende lån, eksklusiv formidlingslån, samt beregnet avdragsutgift på budsjetterte ennå ikke opptatte lån i 2011, og av budsjetterte låneopptak i budsjett- og handlingsplanperioden. (i kr) År Avdragsutgifter Avdrags-inntekter Netto utgift R B Endring netto utgift fra B 2011 i prosent B ,8 % B ,8 % B ,4 % B ,2 % Ved avdragsberegning overholdes regelen om minimumsavdrag iht. kommunelovens 50 nr. 7a 1 om avdrag av lån. Det er lagt opp til nedbetaling av lån over 30 år. Låneporteføljen (ekskl. formidlingslån og boligkontorets lån) er per oktober 2011 på i underkant av 1,3 mrd. kroner og ventes å øke til bortimot 1,9 mrd. kroner i slutten av planperioden. Vann og avløp - selvfinansierende Innenfor VA skal gebyrinntektene dekke både kapitalkostnader og løpende drift. Dette fører til at budsjett og regnskap for VA-området viser en netto inntekt, jf budsjett til virksomhet kommunalteknikk. Nettoinntekten må sees i sammenheng med kapitalkostnadene i selvkostberegningene og finansutgiftene på overordnet nivå. Boligkontoret - selvfinansierende Boligkontorets andel av rente- og avdragsutgiftene utgjør hhv. 5,5 og 3,9 mill. kroner. Utgiftene budsjetteres og regnskapsføres på konto for rente- og avdragsutgifter, men finansieres av husleieinntekter som budsjetteres og bokføres på boligkontoret. 1 Kommuners og fylkeskommuners lånegjeld skal avdras på følgende måte: a. Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr. 1 og nr. 2, skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. 53

11 Finansinntekter/-utgifter Kassekreditt Kassekredittrammen, på 200 mill. kroner, har ikke blitt benyttet de siste årene. Rådmannen anbefaler likevel å fornye denne for Renter - ordinære lån Renteutgiftene gjelder kommunens løpende lån, inkl. formidlingslån og boligkontorets lån. Dessuten anslag på renteutgift på budsjetterte ennå ikke opptatte lån i 2011, og av budsjetterte låneopptak i budsjett- og handlingsplanperioden. (i kr) År Renteutgifter Renteinntekter Nettoutgift Endring netto utgift fra B 2011 i % R B B ,7 % B ,9 % B ,6 % B ,4 % Rådmannen legger til grunn at renten vil stige i perioden i forhold til dagens nivå og har valgt følgende rentesatser for den delen av låneporteføljen som har flytende rente for de enkelte år i budsjett- og handlingsplanperioden: : nom. rente 3,50 % : nom. rente 3,75 % Dette gjelder nye lån som tas opp, samt den del av porteføljen som i ikke har avtale om fastrente. Omtrent halvparten av Ski kommunes låneportefølje 2 (51 %) har fastrenteavtaler per oktober Usikkerhet knyttet til renteutvikingen gjelder lån med flytende rente, på til sammen 817 mill. kroner i Kommunalbanken og i Husbanken, samt evt. nye lån som tas opp i desember Økning i renten med 1 prosentpoeng utgjør for Ski kommune mellom mill. kroner. Det vil være behov for å ta opp et nytt lån i størrelsesorden mill. kroner i år, og rådmannen vil vurdere å ta opp lånet med flytende rente. For avkastning på innskudd og plasseringer (driftslikviditet og overskuddslikviditet) har rådmannen lagt til grunn følgende rentesats for de enkelte år: : nom. rente 3,00 % : nom. rente 3,25 % Det er lagt til grunn en gjennomsnittslikviditet på 230 mill. kroner. 2 Ekskl. boligforvaltningens lån og formidlingslån (startlån, etableringslån) 54

12 Finansinntekter/-utgifter Renter - formidlingslån Kommunen tilbyr sine kunder den samme rentesats på sine utlån som kommunen selv har i Husbanken, med et tillegg på 0,25 p.p. på startlån. Merinntekten, stipulert til 1 mill. kroner, skal brukes til å dekke kommunens administrasjonskostnader i forbindelse med forvaltning av startlånsordningen. (i kr) År Renteutgifter Renteinntekter Netto utgift R B Endring brutto utgift fra B 2011 i prosent B ,2 % B ,6 % B ,0 % B ,8 % Kommunen har en innlånsportefølje på 321 mill. kroner. I tillegg kommer låneopptaket i 2011 på 70 mill. kroner. Utlånsporteføljen er per oktober 2011 på 331 mill. kroner. Dagens rentesituasjon Det ventes en besparelse på finansutgifter i Årsaken til dette er lavere låneportefølje og lavere rente enn forutsatt i budsjettet for I budsjett 2011 ble det lagt til grunn at renten ville stige i løpet av Kommunens lån med p.t.-rente i Kommunalbanken har hittil i 2011 kun økt med 0,55 prosentenheter, likt som i 2010, mens lånene i Husbanken med flytende rente har gått ned med 0,03 prosentenheter. Gjennomsnittrenten på lån med flytende rente var per oktober 2,9 %, noe som er 1,6 prosentenheter lavere enn det som ble lagt til grunn i budsjettet for Norges Bank vedtok på rentemøtet 19. oktober 2011 å holde styringsrenten uendret på 2,25 %. Utsiktene for verdensøkonomien er blitt vesentlig svakere i løpet av sommerhalvåret. Utviklingen ute og uroen i finansmarkedene påvirker også utsiktene her hjemme. Utviklingen i norsk økonomi er fortsatt god, men også her hjemme har produksjonen og etterspørselen etter varer og tjenester vært noe svakere enn ventet. Renten settes med sikte på at inflasjonen over tid skal være nær 2,5 prosent. I juni ble styringsrenten anslått å øke gjennom andre halvår i år, men lav prisvekst, svakere utsikter for produksjon og sysselsetting, økte påslag i pengemarkedet og svært lave renter ute tilsier nå at renten holdes lav lenger. Det er uvanlig stor usikkerhet om utviklingen i renten videre fremover. Skulle norsk økonomi bli utsatt for nye, store forstyrrelser slik at utsiktene for vekst og inflasjon blir ytterligere svekket, kan renten bli satt ned. Statistisk sentralbyrå (SSB) skriver i sin analyse av konjunkturtendensene for Norge og utlandet: Den gjennomsnittlige utlånsrenten i bankene økte med 0,06 prosentpoeng til 4,67 prosent, mens innskuddsrenten økte med 0,07 prosentpoeng til 2,32 prosent i 2. kvartal Bankenes totale rentemargin falt således med 0,01 prosentpoeng til 2,35 prosentenheter. 55

13 Finansinntekter-/utgifter Fordeling av lån mellom de ulike lånegruppene og forholdet fast/flytende rente Diagrammet under viser at den største andelen av lånene (78 %) finansieres gjennom kommunekassen. Det er disse lånene som medfører at netto finansutgifter øker i perioden. Husleieinntekter fra de kommunale boligene finansierer 4 % av lånene, og rente- og avdragsinntektene fra videreutlånte husbanklån finansierer 18 % av lånene. Fordeling av lån mellom de ulike lånegruppene Formidlingslån, 18 % Kommunekassen, 78 % Lån finansiert av husleieinntekter, 4 % 78 % Diagrammet under viser forholdet mellom andel fast og flytende rente per oktober Fastrenteandelen ligger på 51 % og flytende rente på 49 %. Andel fast / flytende rente inkl Boligkontoret Flytende rente, 49 % Fast rente, 51 % 56

14 Finansinntekter-/utgifter Oversikt over Ski kommunes innlån og renteavtaler Låneinstitusjon R Rentebet. Husbanken Fast 3,7 % til Husbanken Fast 2,0 % til Husbanken Fast 2,7 % til Kommunalbanken Flytende 3,15 % Kommunalbanken Fast 4,28 % til Kommunalbanken Flytende 3,15 % Kommunalbanken Flytende 3,15 % Kommunalbanken Fast 4,57 til Kommunalbanken Flytende 3,15 % Husbanken Flytende 2,8 %. Husbanken Fast 5,0 % til Husbanken Fast 3,7 % til Husbanken Fast 2,7 % til Husbanken Flytende 2,8 %. Husbanken Fast 3,7 % til Husbanken Fast 5,0 % til Husbanken Fast 5,0 % til Husbanken Fast 3,7 % til Husbanken Fast 3,7 % til Husbanken Fast 3,7 % til Kommunekassen Boligkontoret - Husbanken, 31 lån Lån finansiert av husleieinntekter Kun fastrenteavtaler Husbanken Flytende 2,8 %. Husbanken Fast 5 % til Husbanken Flytende 2,8 % Husbanken Flytende 2,8 % Husbanken Fast 2,9 % til Husbanken Fast 2,9 % til Husbanken Flytende 2,8 % Husbanken Flytende 2,8 % Husbanken Flytende 2,8 % Formidlingslån LANGSIKTIG GJELD pr oktober Finansieres av kommunekassen og av gebyrer fra VA-området 2 Finansieres av husleieinntekter boligkontoret 3 Finansieres av Ski kommunes låntakere (startlån og etableringslån) 57

15 5.11 Avsetninger og bruk av fond Budsjettforslaget gir følgende avsetning til/bruk av fond i perioden: (i kr) B 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 Avsetning til ubundne fond: Rente og avdragsfond Leasingfond Orgelfond Økonomiplanfond Sum avsatt til ubundne fond Bruk av bundne fond: Fond Finstad skoleskrets Sum bruk av bundne fond NETTO AVSETNINGER Rådmannen kommenterer spesielt følgende elementer i tabellen: Budsjettforslag for 2012 innebærer netto avsatt til fond i underkant av 6,8 mill. kroner. Rente- og avdragsfond Rådmannen foreslår å videreføre avsetninger til bufferfond for håndtering av svingninger i finansmarkedet. Fondet vil være på 7,7 mill kroner ved utgangen av Leasingfond Hjemmetjenester inngår 3 års-kontrakter for leie av leasingbiler til bruk i tjenesten. For å betale for skader på bilene, som ikke dekkes av forsikringen i kontraktsperioden, og eventuelle skader ved tilbakelevering av bilene etter utløpet av kontraktsperioden, er det behov for å sette av midler til å dekke disse utgiftene. Fondet vil være på kr ved utgangen av Orgelfond Rådmannen foreslår å sette av kr til å bygge opp et orgelfond. Midlene skal brukes til nytt orgel i Ski middelalderkirke. Økonomiplanfond Budsjettmessig overskudd i de enkelte årene er satt av til fond. Fond Finstad skolekrets Fondet består av innbetalt kompensasjon fra utbygger ved forsert boligbygging. Fondet skal dekke årlige renteutgifter på et lån knyttet til kapasitetsutvidelsen på Ski ungdomsskole i Fondet vil være tomt ved utgangen av

16 5.12 Hovedoversikt drift (i kr) B11 B12 B13 B14 B15 1 Skatt på inntekt og formue 1) Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 2) 5 Andre generelle statstilskudd 3) Sum frie diponible inntekter Renteinntekter og utbytte 4) Renteutgifter, provisj. og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbr. 12 Til ubundne avsetninger b Til ubundne avsetninger - budsjm.overskudd Til bundne avsetninger 5) 14 Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbr. 15 Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk Notekrav iht. forskrift om årsbudsjett: 1) Det vises til kapittelet om Frie disponible inntekter 2) Ski kommune har ikke andre direkte eller indirekte skatter 3) Det vises til kapittelet om Frie disponible inntekter 4) Ski kommune har ikke eienandeler i kommunale selskaper, og venter dermed ikke utbytte fra slike 5) Det vises til kapitlet om Avsetninger 59

17 5.13 Fordeling drift (i kr) B11 B12 B13 B14 B15 Til fordeling drift DU Rådmannskontor DI Rådmannskontor NDU Rådmannskontor DU Økonomi og personal DI Økonomi og personal NDU Økonomi og personal DU Administrasjon og IKT* DI Administrasjon og IKT* NDU Administrasjon og IKT* DU Politisk virksomhet DI Politisk virksomhet NDU Politisk virksomhet DU Pedagogisk psykologisk tjeneste DI Pedagogisk psykologisk tjeneste NDU Pedagogisk psykologisk tjeneste DU Ski skole DI Ski skole NDU Ski skole DU Hebekk skole DI Hebekk skole NDU Hebekk skole DU Finstad skole DI Finstad skole NDU Finstad skole DU Langhus skole DI Langhus skole NDU Langhus skole DU Vevelstadåsen skole DI Vevelstadåsen skole NDU Vevelstadåsen skole DU Siggerud skole DI Siggerud skole NDU Siggerud skole

18 Fordeling drift DU Kråkstad skole DI Kråkstad skole NDU Kråkstad skole DU Bøleråsen skole DI Bøleråsen skole NDU Bøleråsen skole DU Ski ungdomsskole DI Ski ungdomsskole NDU Ski ungdomsskole DU Haugjordet ungdomsskole DI Haugjordet ungdomsskole NDU Haugjordet ungdomsskole DU Voksenopplæringen DI Voksenopplæringen NDU Voksenopplæringen DU Follo barne- og ungdomsskole DI Follo barne- og ungdomsskole NDU Follo barne- og ungdomsskole DU Barnehagesjef* DI Barnehagesjef* NDU Barnehagesjef* DU Skoghus barnehage DI Skoghus barnehage NDU Skoghus barnehage DU Siggerud barnehage DI Siggerud barnehage NDU Siggerud barnehage DU Vestråt barnehage DI Vestråt barnehage NDU Vestråt barnehage DU Øvre Hebekk barnehage DI Øvre Hebekk barnehage NDU Øvre Hebekk barnehage DU Vevelstadåsen barnehage DI Vevelstadåsen barnehage NDU Vevelstadåsen barnehage DU Tussestien barnehage DI Tussestien barnehage NDU Tussestien barnehage

19 Fordeling drift DU Kråkstad barnehage DI Kråkstad barnehage NDU Kråkstad barnehage DU Nordre Finstad barnehage DI Nordre Finstad barnehage NDU Nordre Finstad barnehage DU Bøleråsen barnehage DI Bøleråsen barnehage NDU Bøleråsen barnehage DU Smedsrud barnehage DI Smedsrud barnehage NDU Smedsrud barnehage DU Bjørkekroken barnehage DI Bjørkekroken barnehage NDU Bjørkekroken barnehage DU Dynamitten barnehage DI Dynamitten barnehage NDU Dynamitten barnehage DU Skoglia barnehage DI Skoglia barnehage NDU Skoglia barnehage DU Gjedsø barnehage DI Gjedsø barnehage NDU Gjedsø barnehage DU Kontra barnehage DI Kontra barnehage NDU Kontra barnehage DU Trollskogen barnehage DI Trollskogen barnehage NDU Trollskogen barnehage DU Siggerud gård barnehage DI Siggerud gård barnehage NDU Siggerud gård barnehage DU Hakkebrakkeskogen barnehage DI Hakkebrakkeskogen barnehage NDU Hakkebrakkeskogen barnehage DU Brakkebygrenda barnehage DI Brakkebygrenda barnehage NDU Brakkebygrenda barnehage

20 Fordeling drift DU Langhus barnehage DI Langhus barnehage NDU Langhus barnehage DU Finstadtunet DI Finstadtunet NDU Finstadtunet DU Langhus bo- og sercvicesenter DI Langhus bo- og sercvicesenter NDU Langhus bo- og sercvicesenter DU Solborg bo- og aktiviseringssenter DI Solborg bo- og aktiviseringssenter NDU Solborg bo- og aktiviseringssenter DU Kråkstadtunet DI Kråkstadtunet NDU Kråkstadtunet DU Botjeneste DI Botjeneste NDU Botjeneste DU Miiljøarb.tj DI Miiljøarb.tj NDU Miiljøarb.tj DU Dagsenter DI dagsenter NDU Dagsenter DU Hjemmetjenesten DI Hjemmetjenesten NDU Hjemmetjenesten DU Helse DI Helse NDU Helse DU NAV Ski kommune DI NAV Ski kommune NDU NAV Ski kommune DU Barnevern DI Barnevern NDU Barnevern DU Bestillerkontor DI Bestillerkontor NDU Bestillerkontor

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 Forslag til endringer i investeringsbudsjett vedtatt i Rammesaken for 2012 til 2015 Kommunestyret vedtok i K-sak 58/11 (Rammesaken) investeringsbudsjettet for perioden

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 13 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/956 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2015-2017 Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/956 Saksbehandler: Mette Hovstein Kviseth Saksnr. Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Rådmannens forslag til

Rådmannens forslag til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer