Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/ Kommunestyret 31/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011"

Transkript

1 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/ Kommunestyret 31/ Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets Hus - utbygging - beskrivelse Skisser - Folkets Hus Saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. Saksopplysninger. Saken gjelder utbygging og oppussing av Folkets Hus i Hommelvik. Et nytt selskap under stiftelse, Folkets Hus Hommelvik SA (heretter kalt FHH), har skissert et opplegg for utbygging og oppussing av Folkets Hus i Hommelvik. Opplegget forutsetter at selskapet overtar eiendommen fra kommunen, finansierer og gjennomfører en ombygging og utbygging av Folkets Hus. FHH vil bli et samvirkeforetak tilsluttet Folkets Hus Landsforbund, og vil ha en andelskapital på kr kroner. Medlemmene vil være lag, organisasjoner og enkeltpersoner. Behovet for rehabilitering av Folkets hus. Folkets Hus ble bygget i Bygget er i liten grad rehabilitert. I forhold til dagens krav til bygg er det i første rekke sanitæranlegg, isolasjon, ventilasjon og universell utforming som er av dårlig standard. Bygget ble vurdert i 2005 og fikk tilstandsgrad 2,27 på en skala fra 1 til 3. Bygget ble vurdert til verdi kr. 0,-. Huset er det sentrale kulturbygget for Hommelvik-området og framstår i dag i en forfatning som er langt fra dagens krav til et slikt hus. Alternativ 1 Utbygging i regi av Folkets Hus Hommelvik SA. Prosjektet omfatter utbygging på 590 m2 og ombygging av 210 m2 ved Folkets hus. Det vises til vedlagt beskrivelse og skisser. Gruppen som har tatt initiativet til stiftelsen av FHH har kommet langt i planlegging og prosjektering av bygget. Prosjektet vil gi ny scene, nytt møterom,

2 nye toaletter og garderobe. Det vil videre gi utvidet storsal med teleskoptribune, samt nytt varme- og ventilasjonsanlegg. Utbyggingen forutsettes gjennomført innenfor en kostnadsramme på 13,3 mill. kroner. Det forutsettes en betydelig dugnadsinnsats slik at maksimalt lånebehov settes til 10 mill. kroner. Finansiering forutsettes å skje gjennom dugnadsinnsats og lån i Folkets Hus Landsforbund, med lånegaranti fra Malvik kommune. Lånet kan opptas på like gunstige vilkår som ved kommunalt låneopptak. FHH har ikke intensjoner om å etablere en driftsorganisasjon som kan drifte bygget etter at utbyggingen er ferdig. Det forutsettes inngått en avtale med Malvik kommune om drift av bygget. Dette innebærer at alle netto driftskostnader, inkludert renter og avdrag på lån, må dekkes av Malvik kommune, mens det vil være FHH som eier bygget. Kostnadene til drift og renter/avdrag må innarbeides i kommunens økonomiplan. Alternativ 2 Utbygging i kommunal regi. En utbygging/oppussing i kommunal regi vil i stor grad kunne bygge på det skisserte prosjekt fra FHH. I tillegg vil det være naturlig å vurdere sambruk med andre kommunale enheter, i første rekke Hommelvik Bo- og Servisesenter (HOBOS) som ligger på naboeiendommen. Det er sambruk av rom, parkeringsplasser og uteareal som kan være mest aktuelt. Oppussing av 2. etasje i den vestlige fløyen er ikke med i kostnadene i alt.1, men bør inkluderes i prosjektet. Prosjektet er ikke med i den vedtatte økonomiplan for Malvik kommune. Dersom kommunal utbygging av Folkets hus skal erstatte prosjektet i regi av FHH, må dette inn i økonomiplanen for 2012 ved revidering i høst. Det antas at kommunen kan lånefinansiere en utbygging til omtrent samme vilkår som selskapet FHH. Vurdering. Behov Malvik kommune har ikke et eget kulturhus slik mange andre kommuner har. I perioder har det vært forslag om kulturhus, men dette er for tiden ikke prioritert i kommunens planer. I mangel av kulturhus har Ytre Malvik Samfunnshus og Folkets Hus dekket rollen som de sentrale samfunnshus i h.h.v. ytre og indre del av kommunen. Begge disse drives i dag av kommunen. Folkets hus ble overtatt i 1995, mens Ytre Malvik Samfunnshus ble overtatt i I tillegg er det en rekke mindre forsamlingshus i kommunen som drives av ulike lag og organisasjoner. Kommunen har ikke i ønsket grad maktet å vedlikeholde og å utvikle de to samfunnshusene i kommunen. Det er siden de ble overtatt av kommunen brukt 1,2 mill. på Folkets Hus og ca. 4 mill. på Ytre Malvik samfunnshus, men det gjenstår likevel behov for vedlikehold, utvidelse og oppgradering. I kommunens vedlikeholdsplan for er det foreslått brukt ytterligere 1,2 mill, på Folkets Hus og ca. 10 mill. på Ytre Malvik samfunnshus (eks.svømmehallen). Dette gir ikke byggene økt funksjonalitet, men er nødvendig for å imøtekomme krav og pålegg samt en bedre teknisk standard.. Det foreslåtte prosjekt fra Folkets Hus i Hommelvik går vesentlig lenger enn det kommunens vedlikeholdsplan omfatter. Utbyggingen vil gi større lokaler, og den tekniske standard vil bli vesentlig forbedret. I en periode med sterk befolkningsvekst i Hommelvik som følge av utbygginger vil dette dekke et behov i området. Vurdering alt. 1 Prosjektet med utbygging av Folkets Hus vil være et svært positivt prosjekt. Det skisserte prosjekt med rimelig finansiering og stor grad av dugnadsinnsats vil kunne gi et bra forsamlingshus for en rimelig penge. Det foreliggende prosjekt synes å kunne gi mye igjen i forhold til investeringen, spesielt fordi det legges opp til å dekke en stor del av kostnadene

3 gjennom dugnad og rabatter. Så langt rådmannen kan vurdere dette synes prosjektet realistisk gjennomførbart. Konseptet med at innbyggere og lag/organisasjoner tar tak i dette i et samarbeid med kommunen er prisverdig. Dette er helt i samsvar med mål og veivalg i kommuneplanens samfunnsdel, spesielt mål 2 om samhandling og utvikling og mål 7 om variert og aktivt kulturliv. Malvik kommune har god erfaring med slike samarbeid fra tidligere, spesielt innenfor idrettssektoren. Ulempen ved opplegget er i første rekke at FHH skal eie bygget, men at alle kostnader til drift og kapital faller på kommunen. Dette kan skape et uryddig forhold som krever detaljert avtale og oppfølging. Det er lite utomhusplass og plass til parkering ved Folkets Hus, og dette tilsier at sambruka av arealer med HOBOS bør vurderes. Sambruk av rom og utearealer kan være enklere dersom kommunen selv står som eier av begge. Samlet vurdert synes nettogevinsten for kommunen ved dette alternativet å være den skisserte dugnadsinnsatsen. Vurdering alt. 2 Ved en utbygging i kommunal regi vil man kunne samordne prosjektet Folkets Hus med planene om utbygging av HOBOS. Det vil for eksempel kunne være sambruk av rom i Folkets Hus til undervisning/kurs, spiserom, rom for vaktmester/renhold osv. De begrensede utearealer tilsier at en samordning av parkering er nødvendig. Kostnadene ved utbyggingen antas å være usikre. Med så gammelt bygg kan det påregnes at det dukker opp behov under byggingen. Vann/avløps-ledninger, el-anlegg, røropplegg, isolasjon etc. er usikre faktorer. Kommunen må ta risikoen for slik usikkerhet. Når kommunen skal dekke alle framtidige kostnader, synes det mest ryddig at kommunen også eier bygget. Ulempen i forhold til alt. 1 er at verdien av dugnadsinnsatsen kan bli redusert. Konklusjon. Samlet sett vurderer rådmannen en utbygging i kommunal regi som det beste alternativ. Dette på grunn av behovet for samordning med HOBOS-prosjektet og at det er ryddigst at kommunen fortsatt står som eier av bygget. Økonomisk vil utbyggingen generere økte kostnader som må dekkes i kommende budsjetter. Det gjelder utgifter til renter og avdrag på låneopptak til utbyggingen. Selve driftsutgiftene burde kunne reduseres noe gjennom redusert energiforbruk og økte leieinntekter som følge av at bygget blir mer attraktivt. Rådmannens innstilling Malvik kommune tar sikte på å gjennomføre utbygging og rehabilitering av Folkets Hus i Hommelvik i kommunal regi. Det startes opp en forstudie for prosjektet. Det drøftes med representanter for Folkets Hus Hommelvik SA om hvordan foreliggende utredninger kan legges til grunn for et kommunalt prosjekt. Prosjektet søkes innarbeidet i kommunens økonomiplan med sikte på oppstart i Behandling i Formannskapet Randi Eikevik (AP), Knut Sjøvold (SP) og Lars Refseth (SV) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens siste setning: Prosjektet innarbeides.. osv, men ordet søkes utgår.

4 Randi Eikevik (AP), Knut Sjøvold (SP) og Lars Refseth (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: Vikhammer samfunnshus søkes innarbeidet i økonomiplan for rehabilitering. Lag og Gunhild Lund Kvaale (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingens 2.setning:, som sees i sammenheng/sambruk med HOBOS-prosjektet. VOTERING: Endringsforslaget fra representantene Eikevik, Sjøvold og Refseth ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Tilleggsforslaget fremmet av representanten Lund Kvaale enstemmig vedtatt. Deretter ble tilleggsforslaget fremmet av representantene Eikevik, Sjøvold og Refseth vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Avslutningsvis ble rådmannens innstilling, med de vedtatte endringer, vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Innstilling til Kommunestyret i Formannskapet Malvik kommune tar sikte på å gjennomføre utbygging og rehabilitering av Folkets Hus i Hommelvik i kommunal regi. Det startes opp en forstudie for prosjektet, som sees i sammenheng/sambruk med HOBOS-prosjektet. Det drøftes med representanter for Folkets Hus Hommelvik SA om hvordan foreliggende utredninger kan legges til grunn for et kommunalt prosjekt. Prosjektet innarbeidet i kommunens økonomiplan med sikte på oppstart i Tilleggsvedtak i Formannskapet : Vikhammer samfunnshus søkes innarbeidet i økonomiplan for rehabilitering. Lag og Behandling i Kommunestyret Gunhild Lund Kvaale (FRP) fremmet på vegne av Malvik FRP følgende merknad til saken: Malvik FRP`s gruppe stemmer i mot punktet som ble vedtatt i Formannskapet: Vikhammer samfunnshus søkes innarbeid i økonomiplan for rehabilitering. Lag og Begrunnelse: Vi mener at denne saken ikke har noe i denne saken, vedr Folkets-Hus-utbygging, å gjøre. Og ikke pga at vi er uenige i at noe må gjøres vedr. Vikhammer samfunnshus. Ranveig Fosmo Holden (AP) fremmet på vegne av Malvik AP, Malvik Sp og Malvik SV følgende endringsforslag: Malvik kommune gjennomfører utbygging og rehabilitering av Folkets Hus i Hommelvik i kommunal regi. Det startes umiddelbart opp en forstudie som bygger på den frivillige prosjektgruppas skisser, som sees i sammenheng/sambruk med HOBOS-prosjektet. En representant fra dagens faste leietakere og en representant fra kulturavdelingen i Malvik

5 kommune, skal inn i denne prosjektgruppa for å ivareta kulturinteressene i prosjektet. Prosjektet innarbeides i kommunens budsjett og økonomiplan med byggestart i Ytre Malvik Samfunnshus søkes innarbeidet i økonomiplan for rehabilitering. Lag og Votering: Formannskapets innstilling, første del, ble satt opp imot endringsforslagets første kulepunkt. Endringsforsalgets første kulepunkt ble enstemmig vedtatt. Deretter ble innstillingens andre del (og endringsforslagets andre kulepunkt) vedtatt med 26 mot 5 stemmer, Vedtak i Kommunestyret Malvik kommune gjennomfører utbygging og rehabilitering av Folkets Hus i Hommelvik i kommunal regi. Det startes umiddelbart opp en forstudie som bygger på den frivillige prosjektgruppas skisser, som sees i sammenheng/sambruk med HOBOSprosjektet. En representant fra dagens faste leietakere og en representant fra kulturavdelingen i Malvik kommune, skal inn i denne prosjektgruppa for å ivareta kulturinteressene i prosjektet. Prosjektet innarbeides i kommunens budsjett og økonomiplan med byggestart i Ytre Malvik Samfunnshus søkes innarbeidet i økonomiplan for rehabilitering. Lag og

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar å selge Lyngrabben utleieboliger i 2014.

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar å selge Lyngrabben utleieboliger i 2014. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/1108 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato LYNGRABBEN UTLEIEBOLIGER SALG Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommunestyre

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F31, TI-&73 13/580 15/1660 Steinar Lund. 25.02.2015 Bygg og anlegg til drift av asylmottak - ny behandling Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer