«NYE» NORDAVINDSHAGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«NYE» NORDAVINDSHAGEN"

Transkript

1 «NYE» NORDAVINDSHAGEN

2 Innhld Oppdrag/mandat Tidsramme Målsetning Ønsketmdell Frankring/plitiskevedtak Bidragsyterei tidlig fase Faktam Nrdavindshagen Pustermmetg strsalen Dyrøy flkebiblitekg Arvid Hanssendkumentasjnssenter Næringshagen(utleiedel) Beskrivelseavutfrdringer Beskrivelseav muligheter Innspill 1 Sju pilarerfr lønnsmhet Detgdevertskap Festivaler Lkal mat Turisme Frivillige lag g freninger Internasjnalisering Kmmunikasjn Innspill 2 Nrdavindshagen,Fremtidenshus Innspill 3 Dkumentasjnssenterets betydningfr Nrdavindshagen Innspill 4 Enhetfr kultur, kmmunikasjng kmpetanse Innspill 5 Sentrumsutvikling

3 Oppdrag/mandat Dyrøyseminarsenteret KF ble servertfølgendeutfrdringavrådmannenfør jul 2012: 1. SkisséralternativedriftsfrmeravNrdavindshagen(hvem,hva,hvrdan). 2. Seutfrdringeni sammenhengmedmrganiseringav stillingensmenhetslederfr kultur 3. Utvid perspektivetil gsåå gjeldevertskapsfunksjner/utadrettede servicefunksjner til innbyggerne Tidsramme Skisseinnen viderearbeidi tett samarbeidmedrådmanneni førstekvartal2013. Målsetning En merbærekraftigdriftsfrm av Nrdavindshagen, smtar hensyn til interneg eksterne brukere,samtidigsmviktige, utadrettedeppgavermedkulturfrmidling, infrmasjng markedsføringpåvegneav Dyrøy kmmuneivaretas. Ønsket mdell Prsjektbasertmrganisering,tidsramme3 år (flere trinn) Frankring/plitiske vedtak Drift av Nrdavindshagentilhørerrammemråde1, Sentraladministrasjng fellesdrift. I budsjettetfr 2013gjennmføresreduksjni drift, samtidigsmdetfrutsettesøkte salgsinntektermedensamletvirkning på ,-. Detkuttesgsåi bibliteketsbudsjett med ,- (vil påvirkeåpningstid)g mulighetfr smmerverter(smmerjbbfr ungdm)reduseresi mfang/varighet( ,-). I tekstdelenkmmenteresdrift avnrdavindshagenslik: «Rådmannenønskernå at driften av Nrdavindshagen «kulturhuseti Midt-Trms» spesieltmåvurderes.rådmannenvisertil kmmentarerunderrammemråde2».[ ] Kultur tilhørerrammemråde2, Undervisning,barnehageg kultur. Her kmmenteresutfrdringeneslik: «Deter et mål å få igangsattnøkkelentil bibliteket,økeaktiviteteni Nrdavindshagen,ppretthldeg utvidetilbudenei kultursklen».[ ] «Nrdavindshagenhar gjennmenrekkearrangementg knserterbefestetsin psisjnsmetkulturhusi Midt-Trms,hvr kulturener lkalt frankretmedarvid Hanssensfrfatterskapsmbakteppe.Nrdavindshagen/ArvidHanssenhuseter kulturhuseti bygdahvr gsåidentitetenskapesfr beflkningen.det ligger helt klart et ptensialefr økningav aktiviteteng økningav antall besøkendeg henvendelser i Nrdavindshagen.Det freslåsat detsettesav mertid til markedsføringg ppfølging av utleievirksmheten.det vil igjen generereinntekter».[ ] «Nyttfrslager å behlde15 % stilling smdaglig lederi minnestiftelsen. Dettemå sesi sammenhengmedenønsketg villet øktaktiviteti Nrdavindshageng videreutviklingav Arvid Hanssenfrfatterskap».[ ]

4 «Rådmannenfreslårat daglig lederminnestiftelsenvidereføres,menfrutsetter følgende;drift av Nrdavindshagenmåtydeliggjøresg vurderesnærmere.det måei nærmereavklaringi frhld til rganiseringg drift medsiktepå å få til større aktivitetg inntjeningfr «kulturhuset»i Midt-Trms.Dettemåseesi sammenheng meddriften av helekulturenheten,aktuellekmmunaleenheterg næringslivg lag/freninger.dettevil væreviktigeelementeri ppfølgingaav Dyrøy2017.Arbeidet gjennmføresvedegenprsjektrganisering,g leggesfram fr plitisk behandlingi løpetav februar2013». Bidragsy tere i tidlig fase Alle smjbberi Nrdavindshagen(eller er tilknyttetvirksmheti bygget)harbidrattmed innspill gjennmfelleshusmøter,særmøtereller i skriftlig frm. SisselStklandJørgensen,Enhetslederkultur HansBakkejrd,daglig lederfrivilligsentralen RagnvaldStrvll,prsjektleder/PhD,Dyrøyseminarsenteret Marit A. Espenes,daglig leder,dyrøyseminarsenteret Nina J. Niklaisen,prsjektleder,Dyrøyseminarsenteret MereteAlbertsen,senirknsulent,Samfunnsmedisin/Universitetet i Trmsø DaisyAgapit,frskningstekniker,Samfunnsmedisin/Universitetet i Trmsø StigStkkland,StkklandBedriftsutviklingAS ArneIvar Hanssen, dagligleder,arvid Hanssensminnestiftelse Mira Sandaaker,bibliteksjef,Dyrøybiblitek Ital Prfeti,prsjektleder«SO1BK»,Dyrøyseminarsenteret Ulrike Naumann,prsjektleder«Stedsuavhengigearbeidsplasser»,Dyrøyseminarsenteret Innspilleneer bearbeidetavdagliglederi Dyrøyseminarsenteret, påppdragfra rådmannen. Fakta m Nrdavindshagen Etablerti 2006gåpnetavstatsrådÅslaugHagaunderDyrøyseminareti ktbersamme høst.nrdavindshagenhusetdadyrøyseminarsenteretkf, lkalerfr SenjaNæringshage (ansvarligfr utleiedelen),flkebiblitek, samtarvid Hanssendkumentasjnssenter. Sidenharhusetfått bådeet lite g et strtdigitalt senter,g er blitt tilhldsstedfr enhetslederkultur g dagliglederfr Frivilligsentralen.Dyrøy Utleiebygg AS hartatt ver ansvaretfr utleieav kntrertil bedrifterg institusjner. De flestesmkjennerarvid Hanssengjennmvisenehans,er ikke klar verat hanvar en mderneprsaistg lyrikersmetterstrebetetminimalistiskuttrykk. Dettetk arkitektvigg Ditlevsenutgangspunkti dahantegnetbygget.huset,medsin karakteristiske«skjeve»vegg g detsvakthellendetaket,skalimiterefjølbåtmetafrensmarvid Hanssennyttet i diktet «Mijnnsdu». Byggetharfått navnetterarvid HanssensførstediktsamlingI Nrdavindshagen smkmut i 1977.I mnterenhvr Hanssensamledebibligrafi er utstilt, kandu finne riginalmanusetil diktsamlingen. Byggeter seksjnertg finansierti tre ulike deler.det betyr at inntekterg utgifter gsåi dag frdelespåulike budsjetter,g at mangemåjbbegdtsammenfr å realiserehusets ptensial.

5 1. Pustermmet g strsalen Fajeenmedkafédelg fellesfasilitetersmstrkjøkkeng garderbe,kalles«pustermmet» (mørk,grå del i illustrasjnen). Dennedelenfungerersmufrmelt«kundemttak», lunsjrm fr husetsleietakere,utstillings- g salgsareal,kafé,møte- g selskapslkalem.m.et meget fleksibeltrm smkantilpassesstreg småarrangement,utstyrt medhøyttalereg prsjektrmedlerret.i bakkantligger lagre,tekniskerm m.m. Kmbinertmeddenstrefestsalen,smgsåkallesdigital strsal,gis detmulighettil å gjennmførestreselskaper,seminarg knferanser.strsaleng pustermmetil sammen rmmerpptil 150 middagsgjesterg pptil 200knferansedeltakere. Strsalenbrukesgså separatsmknsertsal,møtermfr bl.a.kmmunestyret i Dyrøy, kursg knferanser. Strsalener utstyrt medprfesjneltlyd- gbildeutstyr g videknferanseløsning. Strsalen g pustermmetbrukesannethvertår til gjennmføringav Dyrøyseminaret. Dyrøyseminareter desmåkmmunersmøtested,g denviktigstefrmidlings- g utviklingsarenafr Dyrøyseminarsenteret. Det er gsådyrøyseminaretsmprsjektsmhar bekstetendel av dedigitaleg teknlgiskeløsningenesmfinnesi huset.her gjenstårdet å finne entilfredsstillendeløsningpådrifts- g serviceavtalerpåutstyret i framtida.en kartleggingav løpendeavtalerpågår. FrmelterdetDyrøy kmmunesmleier ut disselkalene.bkingskjervia sammedigitale løsningsmi kntrhtellet(tverrveien14) g detdigitalemøtermmeti næringsfløya av Nrdavindshagen.EnhetslederKultur er ansvarligfr utleie,inkl. salg/markedsføring, ppfølgingav kunder,utarbeidelseavfakturagrunnlagtil øknmiavdelingai Dyrøy kmmunesv.utgifter g inntekterføresverkulturenhetensbudsjett.enhetslederkultur har sitt kntri dennedelenav bygget. Inntektsptensial: Mer utleieav digital strsaltil kurs,knferanse,seminarg private selskap.bedresamarbeidmedaktørerinnenreiseliv/turisme,mtp. mvisninger,bespisninger, Arvid Hanssen-turismem.m.Justeringerav prisnivå.

6 2. Dyrøy flkebiblitek g Arvid Hanssen dkumentasjnssenter Bibliteketi Dyrøy(del 2 i illustrasjnen)haret innbydendelkaleg ei fltt samlingav bøker,lydbøker,film gtidsskrift til sammenmlag15.000titler. Her finnesgsåen samlingmed2.000bilder fra gamledyrøy. Bibliteketer et av deflttesteflkebiblitekenei Trms.Barneavdelingener megetgdtutstyrt medbøker,tegnebåtbrd,sittebingenklakken, lekerg strflatskjermdermankansefilm eller hørelydbkg musikk. Biblitekethart PC-ertilgjengeligfr publikum,kblettil bredbåndmedhøykapasitet. HeleNrdavindshagenhartrådløstnettverktilgjengeligfr publikum. Studiermmetpå bibliteketmarkedsføresi sammenhengmedtilbudetpåkntrhtellet(tverrveien14). Gjennmfellesmarkedsføringav tjenestertil studenter,stedsuavhengigansatteg besøkende/turisterhåpermanå gi et bredtg attraktivttilbud. De sammetilbudene prmteresverfrdesmer nye i Dyrøy, eller nysgjerrigepådyrøy smb- eller arbeidssted,blantannetpådyrøy kmmunesnettside. I sammelkalersmbibliteketfinnesgsåarvid Hanssendkumentasjnssenter g utstillingerfra hansmfattendeprduksjn.her skal besøkendefå enunik mulighettil å nærmeseget frfatterskapi frfatterensegetmiljø. Arvid Hanssenetterltsegenanselig mengdedkumenter,tidsmessigfrdeltverhelehansvksnearbeidsliv.dettematerialet mfatterførsteutkast,skisser,kildelitteraturtil egetverk,brev,histriskinnsamlet bakgrunnsstffsamtenhel rekkeupubliserteskjønnlitteræretekster. Smmeren1999feiret TIRB (TrmsInnlandRutebil)80-årsjubileumg gai denfrbindelse i støttetil etableringenav enstiftelsesmskullearbeidevideremedivaretakelseav Arvid Hanssensminne.I januar2000ble Arvid Hanssensminnestiftelsepprettet.Sm stifterestårdyrøyglenvik kmmuner,trmsfylkeskmmuneg TIRB. Stiftelsenharsete i Dyrøy, g styretssammensetninger peri dagrlf Espene smstyreleder,william Engseth g Ivar Enksensmstyremedlemmer.Arvid Hanssensønn,Arne Ivar Hanssen,er daglig lederav Minnestiftelsen.Stiftelsenbidrarmedhjelp g materialetil bådeeleverg studenter smarbeidermedhanssensfrfatterskap.

7 3. Næringshagen (utleiedel) I kntrfløya skapeset gdtutviklingsmiljø fr kunnskapsbedrifterg kmmunaltansatte.sju kntrermedpptil 12 arbeidsstasjner stårferdig møblertmedbredbåndsaksess. Et felles digitaltmøterm,samtkjøkkengkpi/utstyrsrmstårtil fri dispsisjnfr leietakerne. Møtermmetkanbrukestil videknferanser, fjernundervisning,streamingm.m. DyrøyUtleiebygg AS stårsmutleierg administratrav lkalene.selskapetharselv ansvarfr markedsføringg ppfølgingav leietakerne.er frpliktet til å haet næringsfkuspga.tilskuddfra SIVA. Bkingav møtermgjøresdigitalt, g vertskapsfunksjnenfr dennetjenesten ivaretastil g med2014av prsjektet«stedsuavhengigearbeidsplasser», smhar utviklet prgramvaren.inntekterfra utleieav møtermmeti dennefløyatilfaller DyrøyUtleiebygg AS. Inntektsptensial: Mer utleieav digitalt rm. Bedrebeleggpåutleieav kntrer(fire av sju utleid pr d.d).justeringav priser.

8 Beskrivelse av utfrdringer Førstehusmøteble avhldti Nrdavindshagen15. nvember2012.brukernevar bedtm å gi innspill m Bruk av huset,ptensialg mulighetsrm Frhldfr leietakerne behvg erfaringer Driftsknsept ideertil hvrdanhusetkandrives Blant tilbakemeldingeneg innspillene var disse: Nrdavindshagener et hussmbrukesmye,harlikevel størreptensialfr inntekt. Det krevermeråpningstidg mersatsingpåmarkedsføring Utnytte synergier,samarbeidmedfrivilligsentralen,ikke fragmenterefr mye Utføresikke såmye «dugnad»smdet gjrdefør, harnåflere eksternebrukereenni starten.skille tydeligeremellmtilbudettil brukerepådagtidg kveldstid. Brukernetrengernenå bestillehs,et «vertskap»kangsåhaansvarfr kntrhtelletg idrettshallen(utleveringav nøkler g lignende) Nrdavindshagener bådeet kulturhusg et dkumentasjnssenter Utfrdrendeå vite hvemsmharansvarfr ulike tekniskeinstallasjnernårdetrenger vedlikehld,reparasjner,ppgraderingersv. Kan selgedettehusetsmet «prdukt» til reiseliv/næringsliv Stengthusmedlite åpningstid/livg røreer ikke attraktivtå leie kntri Lkalisereflere funksjnerher,utspill til menighetskntr,dyrøy Vekstm.fl. Framstøtmt UiT/ISM medtankepåå byggeppenstørrestabher. Oppsummert 1. Sårbare g persnavhengigesystemer En frykt fr at man«plukker fra hverandre»et sårbartg skjørtsystem/utviklingsmiljø,preget av mye velvilje g innsats.har et gdtarbeidsmiljøi dag.hvrdanblir deti framtida? Åpningstidapåhuseter avhengig avhvemsmtil enhvertid erpåsitt kntr(gsmtarseg tid til å betjenebesøkende), frutenm nårbibliteketharåpent.når bibliteketer åpent, kan ikke publikumnødvendigvisbenytte segav øvrigefasiliteter(møterm,kjøkkensv.). 2. Behvfr rllefrdelingg ansvarsplassering Vertskapsrllenpåhuseter ikke tydelig nk plassert.hvemskalstille pppåettermiddagstid nårleietakerneharutfrdringermedvideutstyret eller vnenpåkjøkkenet?markedsføringa av tilbud g muligheterstårikke i stil medptensialet,g er hellerikke tydelig nk plassert. Vi trengersystemersmer uavhengigeav hvemsmbesitterfunksjnene. 3. Kartleggingav ptensialet Hva er detreelleinntektsptensialet?mulig manglendesamsvarmellmprisnivåg utgiftsnivåvedutleie(hvaksterfr eksempelekstravasketterarrangementer?)

9 Beskrivelse av muligheter Andre husmøtebleavhldti Nrdavindshagen18.desember2012.Til dettemøtetframkm flere muntligeg skriftlige bidragtil løsningersmherpresenteresi nebearbeidetfrm. Innspill 1 Sju pilarer fr lønnsmhet Det pekersegut sju muligepilarerå byggeviderepå.det er et mål å tenkeenmderne utviklingsenhet derkultur er verrdnetenhet.nrdavindshagener ensentralbase. 1. Det gde vertskap. Fr innbyggereg deltidsinnbyggere/turister/besøkende /kursdeltakere.gjennmsatsingeni Dyrøy2017harvi settstrtbehvfr å utvikle Det gdevertskap. Kanmani Nrdavindshagenutføreppdragfr Dyrøykmmune? 2. Festivaler. I Dyrøyharvi strarrangementskmpetanse; Midtsmmerfestival, Fårikålfestival,strearrangementpåBilcrss/mtrcrss/ caravan, Dyrøyseminaret, turneringerm.m.her vil detgsåi framtidaværebehvfr krdineringg videre utvikling. Finnesdetet kmmersieltptensialher? 3. Lkal mat. Lkal mathandlergsåm lkal identitet.kul mater et tilbud smgis gjennmkultursklen.matkursfr nye grupper(vksne)er aktuelt.med Dyrøymat smressurskanvi ppnåmye.tilgangpåråvarersmdyrøylam,vilt (elg/rein)g fisk. Kmmersieltptensial? 4. Turisme. Hvaskjerframveri Dyrøy? GjennmDyrøy 2017harvi setttydelig et behvfr vernatting.kan dettilretteleggesfr å drive utleieav hytter, gjørekalde sengervarme?i samarbeidmedturistsatsingersmskjeri Dyrøykandetvære mulighetfr å selgebkingtjenesterfra Nrdavindshagen? 5. Frivillige lag g freninger. SamarbeidmedFrivilligsentralener avgjørendei den «nye» kulturenheten.muligheterfr å trekkevekslergsåpådyrøyvekst.hvrdan kandetetableresgdestrukturersmskapervinn-vinn-situasjner? 6. Internasjnalisering. Mangenasjnerer representert i Dyrøy. Språkpplæring. Kulturfrmidling beggeveier bli kjentmednrskkulturgsamtidigfrmidlingav kulturtradisjnerfra andreland.arenafr nrskkurs/vksenpplæring? 7. Kmmunikasjn. En fellesstrategifr Dyrøykmmuneskmmunikasjnkan samlesgjennmkulturavdelingen.kulturavdelingener gsåenviktig kulturfrmidler, bådeav tradisjnellkultur, arbeidskulturg av infrmasjnm Li v g Rørei Dyrøyenviktig frvalterav kmmunensmdømme.

10 Kmmentarer ang.pilarer 1 g 4, vertskap g turisme: Det manglerregintenkingg samarbeidnårdetgjeldervertskap/turisme,g i avslutningsfasenav prsjektet«det gdeliv» tenkermanå videreføreg utvikle kunnskapenrundtvertskapsrllen.det er pptil hver enkeltkmmuneå gripemuligheteng bli «vertskap»fr enslik funksjn. I Reginrådets vedtakheterdetbl.a.:«framleggetmedfrslagtil tiltak tasmedtil denenkeltekmmunetil inspirasjnfr frbedringerg diskusjnmedvurderingav freslåttetiltak». Helesakeni Midt-Trmsreginrådkanlesesherfra(sak45/12). Rådmanng rdførerer infrmerther, menvi bringer videretankenm å sedisseprsjektenei sammenhengmedfremtidig drift av Nrdavindshagen.Her et utdragfra «Det gdeli v i Nrd»sitt frslagtil MTR: Tilflyttere har strt behvfr hjelp, bådetil detssialeg detbyråkratiske.vi har vurdert ulike rganiseringernår detgjeldervertskapsfunksjng har tre ulike frslag: Eget,nypprettetilflytterkntr med2 ansattesm«kan»midt-trmsg følgepp tilflyttere medhjelp bådepå detfrmelle/byråkratiske,mht.språkpplæring,bsted, jbb g andrespørsmål.[ ] Styrkeservicekntrenei kmmunenefr å følgeppbådeindividuellespørsmålg infrmasjnskanalenerettetmtinnflytteretil denenkeltekmmune. Kmbinereturistinfrmasjng envertskapsfunksjnfr innflytterefr helemidt- Trms-reginenvedå byggepå deenhetenesmalleredefinnesi dag.turisterg tilflyttere har behvfr neav densammeinfrmasjnen,g sesngenvil værene ulik fr dissemålgruppene.[ ] Kmmentarer ang. pilarer 2 g 3, festivaler g lkal mat: Her børsatsingenkunnevære reginal,derdyrøy settersegi førersetefr flere kmmuneri Midt-Trms.Kmmunenhar gdeerfaringerpåreginaltsamarbeidinnenfrlegetjenesteg barnevern.når detgjelder landbruk/skgbrukg lkal matkandyrøy inntaensterkerereginalpsisjng drifte tjenestersmi størregrad kanselgestil nabkmmuner. Det vil væreengdmåteå bygge størrefagmiljø hsss. Kmmentar ang. pilar 5, frivillige lag g freninger: En telefntil enannen«lærende kmmune» frtaltessmyem hvrdanrennesøy kmmunejbbermedkulturfrmidling. Frsøkerå samlealleunderett tak.daalletrengerå jbbetetteresammen. Frivillighetssentralen - Har kntrpåbibliteket,samarbeidm ulike arrangementfr ulike alderstrinn.her kbles lag g freningerinn; histrielaget,pensjnistfreningsv. Bibliteket - Veldig gdrespnspåsinsidepåfacebk.frmidlingm nyheter/bøkersv.har praksisplasservia NAV, smbl.a.harbygd ppbildemapperpåbibliteketsnettside. Kulturfrmidler - Frmidlingavalle kulturpplevelseri kmmunen,bl.a.i ssialemedia.administrativ del knyttettil kmmunehuset.ansvarfr ppfølgingavturisme. Tett samarbeidmed Frivillighetssentraleng ungdmsarbeider. Brukerbibliteket smarena, arr.rettetmt ulike grupper(skle/barnehage++) Turisme - Samarbeidmellmkulturfrmidlerg landbruksavdeling (turstier,friluft, ppdatering skilting) m.m.

11 Innspill 2 Nrdavindshagen, Fremtidens hus Nrdavindshagenbletatt i brukhøsten2006.februar2007ble dettilsatt krdinatri 20 % stilling medenverrdnetfunksjnsmvertskapi Nrdavindshagen,medenklar visjn rundt«liv g rørei g utenfrnrdavindshagen». Stillingenligger underenhetslederkultur. Jbbenharbeståtti bkingerkurs,knferanser,privateg ffentligearrangement,g tilrettelegging/klargjøringgppryddingi frbindelsemeddisseaktivitetene.bkingerhar værtgjrt manuelt.det sisteåretharvi fått elektrniskbking.det er endai innkjøringsfasen,menutgjørenbesparelse.deter frtsattnødvendigmedmuntlig samtale medleietakerne. Infrmasjntil innbyggerneharskjeddi frbindelsemedbrsjyrenesmharværtsendtut 2-3 gangeri året(gjennmprsjektetdyrøy2017). Synliggjøringhargsåskjeddnårdetharvært åpnearrangement.ssialeg tradisjnellemediahargsåværti bruk. Det harværtviktig å gi brukereg andrebesøkendengdpplevelseg at dehuskernrdavindshagenfr ensenere anledning.arvid Hanssen-huseter utentvil blitt å regnesmbygdaskulturhus,g er gsået stedsmer lagt merketil, g brukes,utverkmmunegrensene. Nrdavindshageng bibliteketer enviktig møteplass.husetharhattøkendeaktivitet fra 2007g harbefestetsegsmennaturligmøtearenafr deflesteaktiviteter.det gjennmføres flere arrangementbådei privat g ffentlig regi.nrdavindshagener gsåarrangementssted fr festivaler,knserter,utstillingersv. Ordningenmedsmmerverterg smmeråpentbiblitek harsmmål å haen«åpnere» kmmunei smmermånedene, nårdeter flest besøkendei kmmunen. Ordningener lkaliserttil Nrdavindshagen.Ordningenmedsmmervertermåevalueresg taspptil vurderingfr videreengasjement.førsteåretmedsmmerverterble denøknmiskebiten delt mellmfrmannskap,kulturkntrg bibliteket.etterhvertharkulturkntrettatt den øknmiskebitenalene. Genereltvil økt aktivitet i Nrdavindshagengenerereflere inntekter. Kritiske punkter Prgrammerelåssystemetetterdeåpnings- g lukketiderbestillerharønsket Infrmerem rutinerfr pplåsingg låsingav dører Bruk av ppvaskmaskin,kjøkkenmaskinerg hygienerutiner Bruk av PCi strsal Bruk avvideknferanserm/utsty r (ppgradert2011) Inf m lys Rutinerfr hvr utstyr er,g hvr detskalplasseres Branninstruks Førstelinjes vedlikehldutenfrg innenfrhuset Bestilleendringav ventilasjnfra tekniskvedbehv Rutiner I dagbkerkundenselvdentidenhanønskerå brukenrdavindshagenpåsammemåtesm Læringshagen(kntrhtellet).Detteblir fulgt ppav kulturetatenpåhuset.i deflestetilfeller mådetgjøresenpersnlighenvendelsetil kundefr å avklarehvadenønsker.ogsåfr å få gitt inf m huset.*sekrit iske punkter.

12 Kundenskalselvhenteut nøkkeltil husetpåservicetrget,dyrøy kmmune,mendeharikke dennødvendigekjennskaptil rutinerfr huset.infrmasjng gjennmgangav husetblir derfrutført vedat leietakerkmmerinnmhuseti densåpningstid.i detilfeller hvr dette ikke skjer,blir lederav Frivilligsentraleneller andremedtilknytting til husetfte ppringt etterarbeidstidfr å løseet prblemsmharppståttfr leietaker.dettegjeldergsåhelger. Frventninger De førsterutinersmble lagetfr husetbasertesegpålkalebrukeremedkjennskaptil huset. En seri dagenøkningav brukereutenkjennskaptil huset.det er gsåenklar frventningm at huseti dagskalværeklart fr leietakerg at dekanhentestøttefr bruk av utstyr. Leietakerebrukergsåi størregradå leggemøterderdetinkluderesbespisning.her blir det frventetppfølging.leietakerefrventergsåi størregradat dekanfrlatelkaleneved møtetsslutt gikke måttetasegavpprydding,g få husettilbaketil detppsettetsmer fr dagligdrift. Erfaringer Husetfungerergdt,mednenunntak,i dagenssituasjn. Denstørstefrdelener at husethar alle defasilitetersmenleietakerkantrenge.vlumetpåhuseter gsåbratilpassetde arrangementersmetterspørres.ved størrebehver Dyrøyhallentilgjengeligg blitt brukt. OgsåatDyrøymat eretablerti slik nærhet,er enfrdel. Dettetjenerbeggepå. Minuserfaringen er fte derentpraktiskemedå gi infrmasjng instruksjntil bruker.det viserseggsåat deter et betydelig etterarbeidsmmågjøresnårleietakerskullehardnetalt selv.glass,kpper,stler,brdmåryddesbedrepåplass.her er erfaringat tilfeldig innleid betjeningikke fungerergdtnk, deharikke gdnk kjennskaptil huset.erfaringviserat det fte er kstbartå habetjeningsmjbberfr eksempelca.1 time, fr såå vente2-4 timer fr såå ryddei 1 til 2 timer. Det er utelukketå leie inn persnellsmfungereri delteperider. Det børgsåtasmedat vedskjenkingav alkhlskaldetteskjeetterlvengsåvedsluttet lag. Her er detbevillingshaversmer ansvarlig.ogsåvedbursdag,bryllup, sv. Krt sikt: Leggetil retteg frberedeenny driftsfrm derensamlerdefrskjelligeaktive utleiedelenei kmmunen.nrdavindshagen,læringshagen,dyrøyhallen. Samledenikke-pålagteservicedeleni kmmunenunderett. Justereutleiepriser,deleppi priserfr frivillig /annenaktivitet. Byggeppenrganisasjnsmkanbetjenedettilbudetsmdeter behvfr. Herunderse pååpningstiderg fleksibilitet. Mellmlang sikt: Byggeppet tilbud smer mersalgbart. Kvalitet i nettsiderdermerinfrmasjnm utleie,priser,bilder er tilgjengelig. Lageetppleggi samarbeidmeddyrøymat smmfatterlkalerg bespisning. Byggeppet samarbeidmedfrivillig smdeter naturligå hasamarbeidmed,fr eksempel Båthavna,Dyrøyturlag,Dyrøy jegerg fisk, Histrielag,B.I.L. gnmk Dyrøy Lang sikt: Jbbeseginn mt kurs/knferanse, reiselivi samarbeidmedeksisterendeaktører Byggesamarbeidmellmreiselivsaktørerg frivillig virksmhetslik at denfriv illige virksmhetenstyrkes.

13 Innspill 3 Dkumentasjnssenterets bety dning fr Nrdavindshagen Daglig lederi Minnestiftelsenstårfr alt arbeidknyttet til Dkumentasjnssenterets arbeidi Nrdavindshagen. - Minnestiftelsener denjuridiskeenhetensmregnskapg revisrfrhldersegtil. - OrdetDkumentasjnssenter brukesm all aktivitet knyttet til Arvid Hanssensfrfatterskap. Etterat Nrdavindshagenble åpnethøsten2006,haddedagliglederfrem til prsent stilling. I 2009ble denredusertil 15 prsent,etterat lørdagsvaktenepåbibliteketble trukketut. Fra var DL lønnetmedfylkeskmmunalemidler gjennmdettreårige kulturprsjektet«ekk». Resultatenefra prsjektperidener beskreveti årsrapprtenefr «Ekk». I denneperidenvar kstnadenetil dagligledelse«baktinn»i prsjektet. Arvid Hanssensminnestiftelseharperi dagikke lønnsmidler,debeskjedneinntektenebrukes til egendrift, detvil si regnskapg revisrsamtdrift av stiftelsensnettsted smgsåfungerersmdkumentasjnssenterets nettsted. Alt arbeidsmdethenvisestil videresmdkumentasjnssenterets arbeid,er altsålønnetav den15 prsentsstrestillingensmdl har. Systematiseringg presentasjnav materiale fra Arvid Hanssensfrfatterskap. Dettegjelderbådefredragg sklebesøksamttilretteleggingav materialefr eleverg studentermedsæremne. I tillegg kmmergsåutfrmingav materialefr artister,kr, band g såvidere.t gdeeksempler: I 2011hldt RssfjrdblandakrknsertunderArvid Hanssen-festivalen, medmateriale basertpåhittil upublisertetekster. Dettematerialeter detkundkumentasjns senteretsm hartil rådighet. Det andreeksempleter fra smmeren2012dasandsøydagenehaddefkuspåarvid Hanssensdiktning.SandsøykretbesøkteNrdavindshagenhøsten2011g bam en upublisertteksttil fremføringunderåpningsknserten. Tekstenble tnesattg fremførtav kret,g dkumentasjnssenteret var representertmedutstilling av bøkerunderhele dennekulturuka, g hldt gsåfredrag. En slik ppfølgingav et arrangement,detværesegfra et kr eller fra enenkeltartist,samt reisegdeltagelse,er tidkrevende.alt dettegir gdreklamefr bådedkumentasjnssenteret gdyrøy. 2012var et hektiskår medknsertfrberedelsersammenmed Anneli Drecker, møteaktivitet i jubileumskmiteen gfrberedelsenetil MargretheLøvlandsutstilling. I tillegg gadkumentasjnssenteret i samarbeidmedry-frdeløvlandut diktsamlingen RcksandStraws.Arvid Hanssenpå engelsk. Å utgi enslik diktsamlinghandlerikke barem denfrretningsmessigedelensmgjeldertrykkeri, bestillingav pplag,bestemmelseav papirkvalitet,mslag,illustrasjner,layut påselveteksteng til slutt presenteringen.det handlergsåm gjendiktningsarbeid,m gjennmlesning,krrigeringerg språkvask. Arbeideter tidkrevendegprsessenlangvarig. Dkumentasjnssenterethar jevnlig henvendelserfra eleverg studenter vedrørende særemne.de t sisteåreneharsenteretgsåhattt eleverfra avsluttendevideregående.å tilretteleggeg veiledeeleverpåvideregåendeer merkrevendeenneleverpågrunnsklenivå, sidennivåeter høyere g stffetmermfangsrikt.dkumentasjnssenterets arbeidbeståri

14 hjelp til utvelgelseav materiale,hjelp til tekstfrståelse, rettledning,gjennmlesningg i enkeltetilfeller gsåbesøkvedsklene. Senteretharjevnlig henvendelser,detværesegfra lærere,artistereller rett g slettlitteratureller lyrikkinteressertesmtar kntaktpertelefn,besøkeller via mail, fte gjennm dkumentasjnssenterets nettside.henvendelsenegjelderspørsmålm bruk av tekster, frespørselm å finne tekster,eller spørsmålm bøkersmikke lengerlar segskaffe gjennmfrlag eller bkhandel.dkumentasjnssenteret kjøperjevnlig inn fra bruktfrretningerg antikvariat,g sørgerfr at detmtrenttil enhvertid er enbasisav bøker smkandistribueres.utgiftenetil dissekjøpenedekkesav Stiftelsensmidler,g nårbøkene selges,gårdeti balanse.dkumentasjnssenteret harunderprsjektperiden«ekk» sørget fr gjenutgivelse avarvid Hanssenslyrikk samtutgivelseav filmen «SøskenpåGudsjrd» smdvd. Distribusjnenav DVD-enfregårførstg fremstgjennmdirektesalgi Nrdavindshagen,mengsåvia nettstedetil dkumentasjnssenteret. Bådesalgg distribusjnmedfører arbeidfr dkumentasjnssenteret, ettersmmaterialetskalpakkes, frankeresg sendes.de relativt beskjedneinntektenesmkmmerav dettesalget,gårtil Stiftelsen.Stiftelsenharårsmøtehvertår hvr stifternefylkeskmmunen,tirb, Lenvik g Dyrøyinnkalles,detskalfrberedesårsmøtepapirer, regnskapetskalleveres,g smeneste bindeleddmellmstiftelsen,regnskapskntrg revisr,er detdl smutførerdettearbeidet. Fr detrentknkreteadministrasjnsarbeidet smdl utførerfr Stiftelsen, har vedkmmendealtsåikke lønn,medmindremangsåserdettei sammenhengmedhans15 prsentfr dkumentasjnssenteret. Nrdavindshagenhar jevnlig besøk,g med jevnlige mellmrm bidrar dkumentasjnssenteretmed presentasjng mvisning. Hyppighetenvarierer.Det viktige er likevel at enslik funksjner tilgjengelig. Peri dager detdkumentasjnssenteret smfrvalter cpyrighten til brukavarvid Hanssenstekster g brukavnavnetarvid Hanssen. Hvis nenønskeråbrukeenteksteller brukenavnetarvid Hansseni eneller annensammenheng(fr eksempel«arvid Hanssenfestivalen»), er dettenesmskalavklaresmedrettighetshaverneførst.åndsverkslven påbyr brukerneå innhentetillatelse,g deter straffbartåbrukecpyrightbelagte tekstersamt enfrfattersnavnfritt. Dkumentasjnssenterets ppgavebestårderfrgsåi å besvare henvendelsenefra desmtar kntaktfr å utgi antlgierhvr Arvid Hanssener representert, eller fra desmønskerå hldeenknsertmedhanssenstekster,eller ønskerå fremføredisse eller spille inn tekstersmdeselvharsattmelditil. Dettearbeidetbidrartil denøkende interesseng utbredelsenav Arvid Hanssensfrfatterskap.Alt detteer frankretgjennm dkumentasjnssenteret. Dyrøyseminaretharflere gangerhattfkuspåarvid Hanssens frfatterskapg hattdettesmbærendekulturelementi sinearrangementer.senesti 2012,da Dyrøyseminarsenteret blantannetprdusertekrtfilmer i samarbeidmedteatergruppen Rimfrst.En slik prduksjn g bruk er ikke mulig utendkumentasjnssenterets arbeidg invlvering. Gjennm dkumentasjnssenteretsvirke har det de sisteårenevært avhldt t utstillinger i Dyrøy av megethøy kunstneriskkvalitet: Utstillingentil MargretheLøvlandi 2010g åretsutstilling av DagfinnBakke.Beggegangeneharkunstnerneselvværttil stede undervernissagen. Dkumentasjnssenteretsnettstedppdateresjevnlig, bådemednyheter,frhåndsmtaler g publiseringav prgrammetfr Arvid Hanssen-festivalen.Materialet,bådetekstg bilder,

15 prduseresmftestav dkumentasjnssenteret. Arvid Hanssen-festivalen,med hvedtyngdei Lenvik, harvært avhldthvernvembersidenår Dkumentasjnssenteret g Dyrøy er representert i kmiteenfr festivalen,hvr både prgramg til delsgsåfestivalenslinjer utfrmes.til dkumentasjnssenterets arbeidhører derfrbådemøtevirksmhetensmhverfestivalmedfører,g til delsgsåarbeidetmed avviklingenavarrangementer.de sisteåreneharflere arrangementværtlagt til Dyrøy, deriblantbesøkav TuaFrsstrøm,mttagerav Nrdiskrådslitteraturpris.Gjennm dkumentasjnssenteret er ikke baredyrøy frankretsmet viktig mrådetil Arvid Hanssenfestivalen:Gjennmdkumentasjnssenteret er selvefestivalenlegitimert. Siden2006har Arvid Hanssen-stipendetvært utdelt. Dkumentasjnssenteret er representert i juryensmstårfr utvelgelsenav densmhvertår mttarstipendet.stipendet påkrner50 000delesut til enungkunstner aldersgrense30 år medtilknytning til Nrd- Nrge.Stipendetvar deførsteårenefinansiert ginitiert gjennmutviklingssenteretpå Finnsnes.Da Utviklingssenteretble avviklet,frsvantfinansieringen.etteret parårspphld kmstipendetpånytt i ganggjennmfellesinnsatsfra aktøreri Lenvik. I Arvid Hanssen-året 2012lyktesdetdessverreikke skaffefinanseringtil et nytt stipend. Dkumentasjnssentereter i dag lkalisert tett med Dyrøy flkebiblitek. I enårrekke hardetværtjevnlig infrmasjnsflyt g utvekslingmellmdkumentasjnssenteret g bibliteket.senteretg biblitekethardesisteårenesamarbeidetm flere utstillinger. Under dkumentasjnssenterets arbeidhørergsådeutstillingersmstårpermanenti Nrdavindshagen.Utstillingenmfatterriginalmanus,priser,billedmaterialeg annet tilknyttet Arvid Hanssenbådesmfrfatterg privatpersn.i dkumentasjnssent eretsarkiv finnesarvid Hanssenskrrespndansemedfrlag g andrefrfattere;hansførsteutkast, research-materiale,upublisertmaterialeg mfangsrikeinnsamlingsmhartjent g skal tjenesmgrunnlagfr desmfrskerpåarvid Hanssenslitteratur.Underprsjekt«Ekk» ble detetablertkntaktmeduniversiteteti Trmsø,hvr mani førstemgangkm frem til at detskalarbeidesmt mastergradsstudenter smvil vektleggearvid Hansseni sine avhandlinger.denfagligeutvekslingenverfruniversitetet eller andresmønskerinnsyn i dettemateriale,vil detværedkumentasjnssenterets smivaretar. Dkumentasjnssenteret er det lille bindeleddettil detsmav mangeppfattesg brukes smdyrøy kmmunesgrunnleggendekulturfundament,nesmpengteresg bekreftes uavbrutt nåsistgjennmdyrøy krfreningsknsertunderåpningsdagenpåarvid Hanssen-festivalen2012.DentilknytningenArvid Hanssengjennm dkumentasjnssenterets arbeidharfått til Dyrøy, gjelderikke barereginalt,mennasjnalt. Det er utvilsmtviktig fr Nrdavindshagenå byggeviderepåarvenetterarvid Hanssen.Ei «frikbling»fra dkumentasjnssenterets virksmheter usannsynlig g uønsket.i detvidere børmansepåhvrdanmani størregradkanutnytte synergiermellm ulike brukereg leietakerei Nrdavindshagen, fr å økeåpningstiderg tilgjengelighet,økesalg(av effekter g litteratur)g økekjennskaptil bådefrfattereng huseti Dyrøy.

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540 ARBEIDSGIVERFOREN I NGEN SPEKTER I,,L t9 rì E Þ õ Ð Ûì Jernbaneverket pstmttak@jbv.n Pstbks 4350 2308Hamar Osl,2O.12.2073 (D {, 5 'Ú aj ti s Vår ref. 49254tH540 ;!l (:) ñ ùì a ù ;,: î Gl (tl Ð' ir p 'tl

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22.

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22. Reginal plan fr verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING Legge til rette fr nyskaping g vekst leveranse til næringsfrum sitt møte 22. januar 2014 Sekretariatet fr nyskaping 16.01.2014 1 Innhld 1 Innleiande... 3

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesstyreledersnarestpåtlf.

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer