«NYE» NORDAVINDSHAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«NYE» NORDAVINDSHAGEN"

Transkript

1 «NYE» NORDAVINDSHAGEN

2 Innhld Oppdrag/mandat Tidsramme Målsetning Ønsketmdell Frankring/plitiskevedtak Bidragsyterei tidlig fase Faktam Nrdavindshagen Pustermmetg strsalen Dyrøy flkebiblitekg Arvid Hanssendkumentasjnssenter Næringshagen(utleiedel) Beskrivelseavutfrdringer Beskrivelseav muligheter Innspill 1 Sju pilarerfr lønnsmhet Detgdevertskap Festivaler Lkal mat Turisme Frivillige lag g freninger Internasjnalisering Kmmunikasjn Innspill 2 Nrdavindshagen,Fremtidenshus Innspill 3 Dkumentasjnssenterets betydningfr Nrdavindshagen Innspill 4 Enhetfr kultur, kmmunikasjng kmpetanse Innspill 5 Sentrumsutvikling

3 Oppdrag/mandat Dyrøyseminarsenteret KF ble servertfølgendeutfrdringavrådmannenfør jul 2012: 1. SkisséralternativedriftsfrmeravNrdavindshagen(hvem,hva,hvrdan). 2. Seutfrdringeni sammenhengmedmrganiseringav stillingensmenhetslederfr kultur 3. Utvid perspektivetil gsåå gjeldevertskapsfunksjner/utadrettede servicefunksjner til innbyggerne Tidsramme Skisseinnen viderearbeidi tett samarbeidmedrådmanneni førstekvartal2013. Målsetning En merbærekraftigdriftsfrm av Nrdavindshagen, smtar hensyn til interneg eksterne brukere,samtidigsmviktige, utadrettedeppgavermedkulturfrmidling, infrmasjng markedsføringpåvegneav Dyrøy kmmuneivaretas. Ønsket mdell Prsjektbasertmrganisering,tidsramme3 år (flere trinn) Frankring/plitiske vedtak Drift av Nrdavindshagentilhørerrammemråde1, Sentraladministrasjng fellesdrift. I budsjettetfr 2013gjennmføresreduksjni drift, samtidigsmdetfrutsettesøkte salgsinntektermedensamletvirkning på ,-. Detkuttesgsåi bibliteketsbudsjett med ,- (vil påvirkeåpningstid)g mulighetfr smmerverter(smmerjbbfr ungdm)reduseresi mfang/varighet( ,-). I tekstdelenkmmenteresdrift avnrdavindshagenslik: «Rådmannenønskernå at driften av Nrdavindshagen «kulturhuseti Midt-Trms» spesieltmåvurderes.rådmannenvisertil kmmentarerunderrammemråde2».[ ] Kultur tilhørerrammemråde2, Undervisning,barnehageg kultur. Her kmmenteresutfrdringeneslik: «Deter et mål å få igangsattnøkkelentil bibliteket,økeaktiviteteni Nrdavindshagen,ppretthldeg utvidetilbudenei kultursklen».[ ] «Nrdavindshagenhar gjennmenrekkearrangementg knserterbefestetsin psisjnsmetkulturhusi Midt-Trms,hvr kulturener lkalt frankretmedarvid Hanssensfrfatterskapsmbakteppe.Nrdavindshagen/ArvidHanssenhuseter kulturhuseti bygdahvr gsåidentitetenskapesfr beflkningen.det ligger helt klart et ptensialefr økningav aktiviteteng økningav antall besøkendeg henvendelser i Nrdavindshagen.Det freslåsat detsettesav mertid til markedsføringg ppfølging av utleievirksmheten.det vil igjen generereinntekter».[ ] «Nyttfrslager å behlde15 % stilling smdaglig lederi minnestiftelsen. Dettemå sesi sammenhengmedenønsketg villet øktaktiviteti Nrdavindshageng videreutviklingav Arvid Hanssenfrfatterskap».[ ]

4 «Rådmannenfreslårat daglig lederminnestiftelsenvidereføres,menfrutsetter følgende;drift av Nrdavindshagenmåtydeliggjøresg vurderesnærmere.det måei nærmereavklaringi frhld til rganiseringg drift medsiktepå å få til større aktivitetg inntjeningfr «kulturhuset»i Midt-Trms.Dettemåseesi sammenheng meddriften av helekulturenheten,aktuellekmmunaleenheterg næringslivg lag/freninger.dettevil væreviktigeelementeri ppfølgingaav Dyrøy2017.Arbeidet gjennmføresvedegenprsjektrganisering,g leggesfram fr plitisk behandlingi løpetav februar2013». Bidragsy tere i tidlig fase Alle smjbberi Nrdavindshagen(eller er tilknyttetvirksmheti bygget)harbidrattmed innspill gjennmfelleshusmøter,særmøtereller i skriftlig frm. SisselStklandJørgensen,Enhetslederkultur HansBakkejrd,daglig lederfrivilligsentralen RagnvaldStrvll,prsjektleder/PhD,Dyrøyseminarsenteret Marit A. Espenes,daglig leder,dyrøyseminarsenteret Nina J. Niklaisen,prsjektleder,Dyrøyseminarsenteret MereteAlbertsen,senirknsulent,Samfunnsmedisin/Universitetet i Trmsø DaisyAgapit,frskningstekniker,Samfunnsmedisin/Universitetet i Trmsø StigStkkland,StkklandBedriftsutviklingAS ArneIvar Hanssen, dagligleder,arvid Hanssensminnestiftelse Mira Sandaaker,bibliteksjef,Dyrøybiblitek Ital Prfeti,prsjektleder«SO1BK»,Dyrøyseminarsenteret Ulrike Naumann,prsjektleder«Stedsuavhengigearbeidsplasser»,Dyrøyseminarsenteret Innspilleneer bearbeidetavdagliglederi Dyrøyseminarsenteret, påppdragfra rådmannen. Fakta m Nrdavindshagen Etablerti 2006gåpnetavstatsrådÅslaugHagaunderDyrøyseminareti ktbersamme høst.nrdavindshagenhusetdadyrøyseminarsenteretkf, lkalerfr SenjaNæringshage (ansvarligfr utleiedelen),flkebiblitek, samtarvid Hanssendkumentasjnssenter. Sidenharhusetfått bådeet lite g et strtdigitalt senter,g er blitt tilhldsstedfr enhetslederkultur g dagliglederfr Frivilligsentralen.Dyrøy Utleiebygg AS hartatt ver ansvaretfr utleieav kntrertil bedrifterg institusjner. De flestesmkjennerarvid Hanssengjennmvisenehans,er ikke klar verat hanvar en mderneprsaistg lyrikersmetterstrebetetminimalistiskuttrykk. Dettetk arkitektvigg Ditlevsenutgangspunkti dahantegnetbygget.huset,medsin karakteristiske«skjeve»vegg g detsvakthellendetaket,skalimiterefjølbåtmetafrensmarvid Hanssennyttet i diktet «Mijnnsdu». Byggetharfått navnetterarvid HanssensførstediktsamlingI Nrdavindshagen smkmut i 1977.I mnterenhvr Hanssensamledebibligrafi er utstilt, kandu finne riginalmanusetil diktsamlingen. Byggeter seksjnertg finansierti tre ulike deler.det betyr at inntekterg utgifter gsåi dag frdelespåulike budsjetter,g at mangemåjbbegdtsammenfr å realiserehusets ptensial.

5 1. Pustermmet g strsalen Fajeenmedkafédelg fellesfasilitetersmstrkjøkkeng garderbe,kalles«pustermmet» (mørk,grå del i illustrasjnen). Dennedelenfungerersmufrmelt«kundemttak», lunsjrm fr husetsleietakere,utstillings- g salgsareal,kafé,møte- g selskapslkalem.m.et meget fleksibeltrm smkantilpassesstreg småarrangement,utstyrt medhøyttalereg prsjektrmedlerret.i bakkantligger lagre,tekniskerm m.m. Kmbinertmeddenstrefestsalen,smgsåkallesdigital strsal,gis detmulighettil å gjennmførestreselskaper,seminarg knferanser.strsaleng pustermmetil sammen rmmerpptil 150 middagsgjesterg pptil 200knferansedeltakere. Strsalenbrukesgså separatsmknsertsal,møtermfr bl.a.kmmunestyret i Dyrøy, kursg knferanser. Strsalener utstyrt medprfesjneltlyd- gbildeutstyr g videknferanseløsning. Strsalen g pustermmetbrukesannethvertår til gjennmføringav Dyrøyseminaret. Dyrøyseminareter desmåkmmunersmøtested,g denviktigstefrmidlings- g utviklingsarenafr Dyrøyseminarsenteret. Det er gsådyrøyseminaretsmprsjektsmhar bekstetendel av dedigitaleg teknlgiskeløsningenesmfinnesi huset.her gjenstårdet å finne entilfredsstillendeløsningpådrifts- g serviceavtalerpåutstyret i framtida.en kartleggingav løpendeavtalerpågår. FrmelterdetDyrøy kmmunesmleier ut disselkalene.bkingskjervia sammedigitale løsningsmi kntrhtellet(tverrveien14) g detdigitalemøtermmeti næringsfløya av Nrdavindshagen.EnhetslederKultur er ansvarligfr utleie,inkl. salg/markedsføring, ppfølgingav kunder,utarbeidelseavfakturagrunnlagtil øknmiavdelingai Dyrøy kmmunesv.utgifter g inntekterføresverkulturenhetensbudsjett.enhetslederkultur har sitt kntri dennedelenav bygget. Inntektsptensial: Mer utleieav digital strsaltil kurs,knferanse,seminarg private selskap.bedresamarbeidmedaktørerinnenreiseliv/turisme,mtp. mvisninger,bespisninger, Arvid Hanssen-turismem.m.Justeringerav prisnivå.

6 2. Dyrøy flkebiblitek g Arvid Hanssen dkumentasjnssenter Bibliteketi Dyrøy(del 2 i illustrasjnen)haret innbydendelkaleg ei fltt samlingav bøker,lydbøker,film gtidsskrift til sammenmlag15.000titler. Her finnesgsåen samlingmed2.000bilder fra gamledyrøy. Bibliteketer et av deflttesteflkebiblitekenei Trms.Barneavdelingener megetgdtutstyrt medbøker,tegnebåtbrd,sittebingenklakken, lekerg strflatskjermdermankansefilm eller hørelydbkg musikk. Biblitekethart PC-ertilgjengeligfr publikum,kblettil bredbåndmedhøykapasitet. HeleNrdavindshagenhartrådløstnettverktilgjengeligfr publikum. Studiermmetpå bibliteketmarkedsføresi sammenhengmedtilbudetpåkntrhtellet(tverrveien14). Gjennmfellesmarkedsføringav tjenestertil studenter,stedsuavhengigansatteg besøkende/turisterhåpermanå gi et bredtg attraktivttilbud. De sammetilbudene prmteresverfrdesmer nye i Dyrøy, eller nysgjerrigepådyrøy smb- eller arbeidssted,blantannetpådyrøy kmmunesnettside. I sammelkalersmbibliteketfinnesgsåarvid Hanssendkumentasjnssenter g utstillingerfra hansmfattendeprduksjn.her skal besøkendefå enunik mulighettil å nærmeseget frfatterskapi frfatterensegetmiljø. Arvid Hanssenetterltsegenanselig mengdedkumenter,tidsmessigfrdeltverhelehansvksnearbeidsliv.dettematerialet mfatterførsteutkast,skisser,kildelitteraturtil egetverk,brev,histriskinnsamlet bakgrunnsstffsamtenhel rekkeupubliserteskjønnlitteræretekster. Smmeren1999feiret TIRB (TrmsInnlandRutebil)80-årsjubileumg gai denfrbindelse i støttetil etableringenav enstiftelsesmskullearbeidevideremedivaretakelseav Arvid Hanssensminne.I januar2000ble Arvid Hanssensminnestiftelsepprettet.Sm stifterestårdyrøyglenvik kmmuner,trmsfylkeskmmuneg TIRB. Stiftelsenharsete i Dyrøy, g styretssammensetninger peri dagrlf Espene smstyreleder,william Engseth g Ivar Enksensmstyremedlemmer.Arvid Hanssensønn,Arne Ivar Hanssen,er daglig lederav Minnestiftelsen.Stiftelsenbidrarmedhjelp g materialetil bådeeleverg studenter smarbeidermedhanssensfrfatterskap.

7 3. Næringshagen (utleiedel) I kntrfløya skapeset gdtutviklingsmiljø fr kunnskapsbedrifterg kmmunaltansatte.sju kntrermedpptil 12 arbeidsstasjner stårferdig møblertmedbredbåndsaksess. Et felles digitaltmøterm,samtkjøkkengkpi/utstyrsrmstårtil fri dispsisjnfr leietakerne. Møtermmetkanbrukestil videknferanser, fjernundervisning,streamingm.m. DyrøyUtleiebygg AS stårsmutleierg administratrav lkalene.selskapetharselv ansvarfr markedsføringg ppfølgingav leietakerne.er frpliktet til å haet næringsfkuspga.tilskuddfra SIVA. Bkingav møtermgjøresdigitalt, g vertskapsfunksjnenfr dennetjenesten ivaretastil g med2014av prsjektet«stedsuavhengigearbeidsplasser», smhar utviklet prgramvaren.inntekterfra utleieav møtermmeti dennefløyatilfaller DyrøyUtleiebygg AS. Inntektsptensial: Mer utleieav digitalt rm. Bedrebeleggpåutleieav kntrer(fire av sju utleid pr d.d).justeringav priser.

8 Beskrivelse av utfrdringer Førstehusmøteble avhldti Nrdavindshagen15. nvember2012.brukernevar bedtm å gi innspill m Bruk av huset,ptensialg mulighetsrm Frhldfr leietakerne behvg erfaringer Driftsknsept ideertil hvrdanhusetkandrives Blant tilbakemeldingeneg innspillene var disse: Nrdavindshagener et hussmbrukesmye,harlikevel størreptensialfr inntekt. Det krevermeråpningstidg mersatsingpåmarkedsføring Utnytte synergier,samarbeidmedfrivilligsentralen,ikke fragmenterefr mye Utføresikke såmye «dugnad»smdet gjrdefør, harnåflere eksternebrukereenni starten.skille tydeligeremellmtilbudettil brukerepådagtidg kveldstid. Brukernetrengernenå bestillehs,et «vertskap»kangsåhaansvarfr kntrhtelletg idrettshallen(utleveringav nøkler g lignende) Nrdavindshagener bådeet kulturhusg et dkumentasjnssenter Utfrdrendeå vite hvemsmharansvarfr ulike tekniskeinstallasjnernårdetrenger vedlikehld,reparasjner,ppgraderingersv. Kan selgedettehusetsmet «prdukt» til reiseliv/næringsliv Stengthusmedlite åpningstid/livg røreer ikke attraktivtå leie kntri Lkalisereflere funksjnerher,utspill til menighetskntr,dyrøy Vekstm.fl. Framstøtmt UiT/ISM medtankepåå byggeppenstørrestabher. Oppsummert 1. Sårbare g persnavhengigesystemer En frykt fr at man«plukker fra hverandre»et sårbartg skjørtsystem/utviklingsmiljø,preget av mye velvilje g innsats.har et gdtarbeidsmiljøi dag.hvrdanblir deti framtida? Åpningstidapåhuseter avhengig avhvemsmtil enhvertid erpåsitt kntr(gsmtarseg tid til å betjenebesøkende), frutenm nårbibliteketharåpent.når bibliteketer åpent, kan ikke publikumnødvendigvisbenytte segav øvrigefasiliteter(møterm,kjøkkensv.). 2. Behvfr rllefrdelingg ansvarsplassering Vertskapsrllenpåhuseter ikke tydelig nk plassert.hvemskalstille pppåettermiddagstid nårleietakerneharutfrdringermedvideutstyret eller vnenpåkjøkkenet?markedsføringa av tilbud g muligheterstårikke i stil medptensialet,g er hellerikke tydelig nk plassert. Vi trengersystemersmer uavhengigeav hvemsmbesitterfunksjnene. 3. Kartleggingav ptensialet Hva er detreelleinntektsptensialet?mulig manglendesamsvarmellmprisnivåg utgiftsnivåvedutleie(hvaksterfr eksempelekstravasketterarrangementer?)

9 Beskrivelse av muligheter Andre husmøtebleavhldti Nrdavindshagen18.desember2012.Til dettemøtetframkm flere muntligeg skriftlige bidragtil løsningersmherpresenteresi nebearbeidetfrm. Innspill 1 Sju pilarer fr lønnsmhet Det pekersegut sju muligepilarerå byggeviderepå.det er et mål å tenkeenmderne utviklingsenhet derkultur er verrdnetenhet.nrdavindshagener ensentralbase. 1. Det gde vertskap. Fr innbyggereg deltidsinnbyggere/turister/besøkende /kursdeltakere.gjennmsatsingeni Dyrøy2017harvi settstrtbehvfr å utvikle Det gdevertskap. Kanmani Nrdavindshagenutføreppdragfr Dyrøykmmune? 2. Festivaler. I Dyrøyharvi strarrangementskmpetanse; Midtsmmerfestival, Fårikålfestival,strearrangementpåBilcrss/mtrcrss/ caravan, Dyrøyseminaret, turneringerm.m.her vil detgsåi framtidaværebehvfr krdineringg videre utvikling. Finnesdetet kmmersieltptensialher? 3. Lkal mat. Lkal mathandlergsåm lkal identitet.kul mater et tilbud smgis gjennmkultursklen.matkursfr nye grupper(vksne)er aktuelt.med Dyrøymat smressurskanvi ppnåmye.tilgangpåråvarersmdyrøylam,vilt (elg/rein)g fisk. Kmmersieltptensial? 4. Turisme. Hvaskjerframveri Dyrøy? GjennmDyrøy 2017harvi setttydelig et behvfr vernatting.kan dettilretteleggesfr å drive utleieav hytter, gjørekalde sengervarme?i samarbeidmedturistsatsingersmskjeri Dyrøykandetvære mulighetfr å selgebkingtjenesterfra Nrdavindshagen? 5. Frivillige lag g freninger. SamarbeidmedFrivilligsentralener avgjørendei den «nye» kulturenheten.muligheterfr å trekkevekslergsåpådyrøyvekst.hvrdan kandetetableresgdestrukturersmskapervinn-vinn-situasjner? 6. Internasjnalisering. Mangenasjnerer representert i Dyrøy. Språkpplæring. Kulturfrmidling beggeveier bli kjentmednrskkulturgsamtidigfrmidlingav kulturtradisjnerfra andreland.arenafr nrskkurs/vksenpplæring? 7. Kmmunikasjn. En fellesstrategifr Dyrøykmmuneskmmunikasjnkan samlesgjennmkulturavdelingen.kulturavdelingener gsåenviktig kulturfrmidler, bådeav tradisjnellkultur, arbeidskulturg av infrmasjnm Li v g Rørei Dyrøyenviktig frvalterav kmmunensmdømme.

10 Kmmentarer ang.pilarer 1 g 4, vertskap g turisme: Det manglerregintenkingg samarbeidnårdetgjeldervertskap/turisme,g i avslutningsfasenav prsjektet«det gdeliv» tenkermanå videreføreg utvikle kunnskapenrundtvertskapsrllen.det er pptil hver enkeltkmmuneå gripemuligheteng bli «vertskap»fr enslik funksjn. I Reginrådets vedtakheterdetbl.a.:«framleggetmedfrslagtil tiltak tasmedtil denenkeltekmmunetil inspirasjnfr frbedringerg diskusjnmedvurderingav freslåttetiltak». Helesakeni Midt-Trmsreginrådkanlesesherfra(sak45/12). Rådmanng rdførerer infrmerther, menvi bringer videretankenm å sedisseprsjektenei sammenhengmedfremtidig drift av Nrdavindshagen.Her et utdragfra «Det gdeli v i Nrd»sitt frslagtil MTR: Tilflyttere har strt behvfr hjelp, bådetil detssialeg detbyråkratiske.vi har vurdert ulike rganiseringernår detgjeldervertskapsfunksjng har tre ulike frslag: Eget,nypprettetilflytterkntr med2 ansattesm«kan»midt-trmsg følgepp tilflyttere medhjelp bådepå detfrmelle/byråkratiske,mht.språkpplæring,bsted, jbb g andrespørsmål.[ ] Styrkeservicekntrenei kmmunenefr å følgeppbådeindividuellespørsmålg infrmasjnskanalenerettetmtinnflytteretil denenkeltekmmune. Kmbinereturistinfrmasjng envertskapsfunksjnfr innflytterefr helemidt- Trms-reginenvedå byggepå deenhetenesmalleredefinnesi dag.turisterg tilflyttere har behvfr neav densammeinfrmasjnen,g sesngenvil værene ulik fr dissemålgruppene.[ ] Kmmentarer ang. pilarer 2 g 3, festivaler g lkal mat: Her børsatsingenkunnevære reginal,derdyrøy settersegi førersetefr flere kmmuneri Midt-Trms.Kmmunenhar gdeerfaringerpåreginaltsamarbeidinnenfrlegetjenesteg barnevern.når detgjelder landbruk/skgbrukg lkal matkandyrøy inntaensterkerereginalpsisjng drifte tjenestersmi størregrad kanselgestil nabkmmuner. Det vil væreengdmåteå bygge størrefagmiljø hsss. Kmmentar ang. pilar 5, frivillige lag g freninger: En telefntil enannen«lærende kmmune» frtaltessmyem hvrdanrennesøy kmmunejbbermedkulturfrmidling. Frsøkerå samlealleunderett tak.daalletrengerå jbbetetteresammen. Frivillighetssentralen - Har kntrpåbibliteket,samarbeidm ulike arrangementfr ulike alderstrinn.her kbles lag g freningerinn; histrielaget,pensjnistfreningsv. Bibliteket - Veldig gdrespnspåsinsidepåfacebk.frmidlingm nyheter/bøkersv.har praksisplasservia NAV, smbl.a.harbygd ppbildemapperpåbibliteketsnettside. Kulturfrmidler - Frmidlingavalle kulturpplevelseri kmmunen,bl.a.i ssialemedia.administrativ del knyttettil kmmunehuset.ansvarfr ppfølgingavturisme. Tett samarbeidmed Frivillighetssentraleng ungdmsarbeider. Brukerbibliteket smarena, arr.rettetmt ulike grupper(skle/barnehage++) Turisme - Samarbeidmellmkulturfrmidlerg landbruksavdeling (turstier,friluft, ppdatering skilting) m.m.

11 Innspill 2 Nrdavindshagen, Fremtidens hus Nrdavindshagenbletatt i brukhøsten2006.februar2007ble dettilsatt krdinatri 20 % stilling medenverrdnetfunksjnsmvertskapi Nrdavindshagen,medenklar visjn rundt«liv g rørei g utenfrnrdavindshagen». Stillingenligger underenhetslederkultur. Jbbenharbeståtti bkingerkurs,knferanser,privateg ffentligearrangement,g tilrettelegging/klargjøringgppryddingi frbindelsemeddisseaktivitetene.bkingerhar værtgjrt manuelt.det sisteåretharvi fått elektrniskbking.det er endai innkjøringsfasen,menutgjørenbesparelse.deter frtsattnødvendigmedmuntlig samtale medleietakerne. Infrmasjntil innbyggerneharskjeddi frbindelsemedbrsjyrenesmharværtsendtut 2-3 gangeri året(gjennmprsjektetdyrøy2017). Synliggjøringhargsåskjeddnårdetharvært åpnearrangement.ssialeg tradisjnellemediahargsåværti bruk. Det harværtviktig å gi brukereg andrebesøkendengdpplevelseg at dehuskernrdavindshagenfr ensenere anledning.arvid Hanssen-huseter utentvil blitt å regnesmbygdaskulturhus,g er gsået stedsmer lagt merketil, g brukes,utverkmmunegrensene. Nrdavindshageng bibliteketer enviktig møteplass.husetharhattøkendeaktivitet fra 2007g harbefestetsegsmennaturligmøtearenafr deflesteaktiviteter.det gjennmføres flere arrangementbådei privat g ffentlig regi.nrdavindshagener gsåarrangementssted fr festivaler,knserter,utstillingersv. Ordningenmedsmmerverterg smmeråpentbiblitek harsmmål å haen«åpnere» kmmunei smmermånedene, nårdeter flest besøkendei kmmunen. Ordningener lkaliserttil Nrdavindshagen.Ordningenmedsmmervertermåevalueresg taspptil vurderingfr videreengasjement.førsteåretmedsmmerverterble denøknmiskebiten delt mellmfrmannskap,kulturkntrg bibliteket.etterhvertharkulturkntrettatt den øknmiskebitenalene. Genereltvil økt aktivitet i Nrdavindshagengenerereflere inntekter. Kritiske punkter Prgrammerelåssystemetetterdeåpnings- g lukketiderbestillerharønsket Infrmerem rutinerfr pplåsingg låsingav dører Bruk av ppvaskmaskin,kjøkkenmaskinerg hygienerutiner Bruk av PCi strsal Bruk avvideknferanserm/utsty r (ppgradert2011) Inf m lys Rutinerfr hvr utstyr er,g hvr detskalplasseres Branninstruks Førstelinjes vedlikehldutenfrg innenfrhuset Bestilleendringav ventilasjnfra tekniskvedbehv Rutiner I dagbkerkundenselvdentidenhanønskerå brukenrdavindshagenpåsammemåtesm Læringshagen(kntrhtellet).Detteblir fulgt ppav kulturetatenpåhuset.i deflestetilfeller mådetgjøresenpersnlighenvendelsetil kundefr å avklarehvadenønsker.ogsåfr å få gitt inf m huset.*sekrit iske punkter.

12 Kundenskalselvhenteut nøkkeltil husetpåservicetrget,dyrøy kmmune,mendeharikke dennødvendigekjennskaptil rutinerfr huset.infrmasjng gjennmgangav husetblir derfrutført vedat leietakerkmmerinnmhuseti densåpningstid.i detilfeller hvr dette ikke skjer,blir lederav Frivilligsentraleneller andremedtilknytting til husetfte ppringt etterarbeidstidfr å løseet prblemsmharppståttfr leietaker.dettegjeldergsåhelger. Frventninger De førsterutinersmble lagetfr husetbasertesegpålkalebrukeremedkjennskaptil huset. En seri dagenøkningav brukereutenkjennskaptil huset.det er gsåenklar frventningm at huseti dagskalværeklart fr leietakerg at dekanhentestøttefr bruk av utstyr. Leietakerebrukergsåi størregradå leggemøterderdetinkluderesbespisning.her blir det frventetppfølging.leietakerefrventergsåi størregradat dekanfrlatelkaleneved møtetsslutt gikke måttetasegavpprydding,g få husettilbaketil detppsettetsmer fr dagligdrift. Erfaringer Husetfungerergdt,mednenunntak,i dagenssituasjn. Denstørstefrdelener at husethar alle defasilitetersmenleietakerkantrenge.vlumetpåhuseter gsåbratilpassetde arrangementersmetterspørres.ved størrebehver Dyrøyhallentilgjengeligg blitt brukt. OgsåatDyrøymat eretablerti slik nærhet,er enfrdel. Dettetjenerbeggepå. Minuserfaringen er fte derentpraktiskemedå gi infrmasjng instruksjntil bruker.det viserseggsåat deter et betydelig etterarbeidsmmågjøresnårleietakerskullehardnetalt selv.glass,kpper,stler,brdmåryddesbedrepåplass.her er erfaringat tilfeldig innleid betjeningikke fungerergdtnk, deharikke gdnk kjennskaptil huset.erfaringviserat det fte er kstbartå habetjeningsmjbberfr eksempelca.1 time, fr såå vente2-4 timer fr såå ryddei 1 til 2 timer. Det er utelukketå leie inn persnellsmfungereri delteperider. Det børgsåtasmedat vedskjenkingav alkhlskaldetteskjeetterlvengsåvedsluttet lag. Her er detbevillingshaversmer ansvarlig.ogsåvedbursdag,bryllup, sv. Krt sikt: Leggetil retteg frberedeenny driftsfrm derensamlerdefrskjelligeaktive utleiedelenei kmmunen.nrdavindshagen,læringshagen,dyrøyhallen. Samledenikke-pålagteservicedeleni kmmunenunderett. Justereutleiepriser,deleppi priserfr frivillig /annenaktivitet. Byggeppenrganisasjnsmkanbetjenedettilbudetsmdeter behvfr. Herunderse pååpningstiderg fleksibilitet. Mellmlang sikt: Byggeppet tilbud smer mersalgbart. Kvalitet i nettsiderdermerinfrmasjnm utleie,priser,bilder er tilgjengelig. Lageetppleggi samarbeidmeddyrøymat smmfatterlkalerg bespisning. Byggeppet samarbeidmedfrivillig smdeter naturligå hasamarbeidmed,fr eksempel Båthavna,Dyrøyturlag,Dyrøy jegerg fisk, Histrielag,B.I.L. gnmk Dyrøy Lang sikt: Jbbeseginn mt kurs/knferanse, reiselivi samarbeidmedeksisterendeaktører Byggesamarbeidmellmreiselivsaktørerg frivillig virksmhetslik at denfriv illige virksmhetenstyrkes.

13 Innspill 3 Dkumentasjnssenterets bety dning fr Nrdavindshagen Daglig lederi Minnestiftelsenstårfr alt arbeidknyttet til Dkumentasjnssenterets arbeidi Nrdavindshagen. - Minnestiftelsener denjuridiskeenhetensmregnskapg revisrfrhldersegtil. - OrdetDkumentasjnssenter brukesm all aktivitet knyttet til Arvid Hanssensfrfatterskap. Etterat Nrdavindshagenble åpnethøsten2006,haddedagliglederfrem til prsent stilling. I 2009ble denredusertil 15 prsent,etterat lørdagsvaktenepåbibliteketble trukketut. Fra var DL lønnetmedfylkeskmmunalemidler gjennmdettreårige kulturprsjektet«ekk». Resultatenefra prsjektperidener beskreveti årsrapprtenefr «Ekk». I denneperidenvar kstnadenetil dagligledelse«baktinn»i prsjektet. Arvid Hanssensminnestiftelseharperi dagikke lønnsmidler,debeskjedneinntektenebrukes til egendrift, detvil si regnskapg revisrsamtdrift av stiftelsensnettsted smgsåfungerersmdkumentasjnssenterets nettsted. Alt arbeidsmdethenvisestil videresmdkumentasjnssenterets arbeid,er altsålønnetav den15 prsentsstrestillingensmdl har. Systematiseringg presentasjnav materiale fra Arvid Hanssensfrfatterskap. Dettegjelderbådefredragg sklebesøksamttilretteleggingav materialefr eleverg studentermedsæremne. I tillegg kmmergsåutfrmingav materialefr artister,kr, band g såvidere.t gdeeksempler: I 2011hldt RssfjrdblandakrknsertunderArvid Hanssen-festivalen, medmateriale basertpåhittil upublisertetekster. Dettematerialeter detkundkumentasjns senteretsm hartil rådighet. Det andreeksempleter fra smmeren2012dasandsøydagenehaddefkuspåarvid Hanssensdiktning.SandsøykretbesøkteNrdavindshagenhøsten2011g bam en upublisertteksttil fremføringunderåpningsknserten. Tekstenble tnesattg fremførtav kret,g dkumentasjnssenteret var representertmedutstilling av bøkerunderhele dennekulturuka, g hldt gsåfredrag. En slik ppfølgingav et arrangement,detværesegfra et kr eller fra enenkeltartist,samt reisegdeltagelse,er tidkrevende.alt dettegir gdreklamefr bådedkumentasjnssenteret gdyrøy. 2012var et hektiskår medknsertfrberedelsersammenmed Anneli Drecker, møteaktivitet i jubileumskmiteen gfrberedelsenetil MargretheLøvlandsutstilling. I tillegg gadkumentasjnssenteret i samarbeidmedry-frdeløvlandut diktsamlingen RcksandStraws.Arvid Hanssenpå engelsk. Å utgi enslik diktsamlinghandlerikke barem denfrretningsmessigedelensmgjeldertrykkeri, bestillingav pplag,bestemmelseav papirkvalitet,mslag,illustrasjner,layut påselveteksteng til slutt presenteringen.det handlergsåm gjendiktningsarbeid,m gjennmlesning,krrigeringerg språkvask. Arbeideter tidkrevendegprsessenlangvarig. Dkumentasjnssenterethar jevnlig henvendelserfra eleverg studenter vedrørende særemne.de t sisteåreneharsenteretgsåhattt eleverfra avsluttendevideregående.å tilretteleggeg veiledeeleverpåvideregåendeer merkrevendeenneleverpågrunnsklenivå, sidennivåeter høyere g stffetmermfangsrikt.dkumentasjnssenterets arbeidbeståri

14 hjelp til utvelgelseav materiale,hjelp til tekstfrståelse, rettledning,gjennmlesningg i enkeltetilfeller gsåbesøkvedsklene. Senteretharjevnlig henvendelser,detværesegfra lærere,artistereller rett g slettlitteratureller lyrikkinteressertesmtar kntaktpertelefn,besøkeller via mail, fte gjennm dkumentasjnssenterets nettside.henvendelsenegjelderspørsmålm bruk av tekster, frespørselm å finne tekster,eller spørsmålm bøkersmikke lengerlar segskaffe gjennmfrlag eller bkhandel.dkumentasjnssenteret kjøperjevnlig inn fra bruktfrretningerg antikvariat,g sørgerfr at detmtrenttil enhvertid er enbasisav bøker smkandistribueres.utgiftenetil dissekjøpenedekkesav Stiftelsensmidler,g nårbøkene selges,gårdeti balanse.dkumentasjnssenteret harunderprsjektperiden«ekk» sørget fr gjenutgivelse avarvid Hanssenslyrikk samtutgivelseav filmen «SøskenpåGudsjrd» smdvd. Distribusjnenav DVD-enfregårførstg fremstgjennmdirektesalgi Nrdavindshagen,mengsåvia nettstedetil dkumentasjnssenteret. Bådesalgg distribusjnmedfører arbeidfr dkumentasjnssenteret, ettersmmaterialetskalpakkes, frankeresg sendes.de relativt beskjedneinntektenesmkmmerav dettesalget,gårtil Stiftelsen.Stiftelsenharårsmøtehvertår hvr stifternefylkeskmmunen,tirb, Lenvik g Dyrøyinnkalles,detskalfrberedesårsmøtepapirer, regnskapetskalleveres,g smeneste bindeleddmellmstiftelsen,regnskapskntrg revisr,er detdl smutførerdettearbeidet. Fr detrentknkreteadministrasjnsarbeidet smdl utførerfr Stiftelsen, har vedkmmendealtsåikke lønn,medmindremangsåserdettei sammenhengmedhans15 prsentfr dkumentasjnssenteret. Nrdavindshagenhar jevnlig besøk,g med jevnlige mellmrm bidrar dkumentasjnssenteretmed presentasjng mvisning. Hyppighetenvarierer.Det viktige er likevel at enslik funksjner tilgjengelig. Peri dager detdkumentasjnssenteret smfrvalter cpyrighten til brukavarvid Hanssenstekster g brukavnavnetarvid Hanssen. Hvis nenønskeråbrukeenteksteller brukenavnetarvid Hansseni eneller annensammenheng(fr eksempel«arvid Hanssenfestivalen»), er dettenesmskalavklaresmedrettighetshaverneførst.åndsverkslven påbyr brukerneå innhentetillatelse,g deter straffbartåbrukecpyrightbelagte tekstersamt enfrfattersnavnfritt. Dkumentasjnssenterets ppgavebestårderfrgsåi å besvare henvendelsenefra desmtar kntaktfr å utgi antlgierhvr Arvid Hanssener representert, eller fra desmønskerå hldeenknsertmedhanssenstekster,eller ønskerå fremføredisse eller spille inn tekstersmdeselvharsattmelditil. Dettearbeidetbidrartil denøkende interesseng utbredelsenav Arvid Hanssensfrfatterskap.Alt detteer frankretgjennm dkumentasjnssenteret. Dyrøyseminaretharflere gangerhattfkuspåarvid Hanssens frfatterskapg hattdettesmbærendekulturelementi sinearrangementer.senesti 2012,da Dyrøyseminarsenteret blantannetprdusertekrtfilmer i samarbeidmedteatergruppen Rimfrst.En slik prduksjn g bruk er ikke mulig utendkumentasjnssenterets arbeidg invlvering. Gjennm dkumentasjnssenteretsvirke har det de sisteårenevært avhldt t utstillinger i Dyrøy av megethøy kunstneriskkvalitet: Utstillingentil MargretheLøvlandi 2010g åretsutstilling av DagfinnBakke.Beggegangeneharkunstnerneselvværttil stede undervernissagen. Dkumentasjnssenteretsnettstedppdateresjevnlig, bådemednyheter,frhåndsmtaler g publiseringav prgrammetfr Arvid Hanssen-festivalen.Materialet,bådetekstg bilder,

15 prduseresmftestav dkumentasjnssenteret. Arvid Hanssen-festivalen,med hvedtyngdei Lenvik, harvært avhldthvernvembersidenår Dkumentasjnssenteret g Dyrøy er representert i kmiteenfr festivalen,hvr både prgramg til delsgsåfestivalenslinjer utfrmes.til dkumentasjnssenterets arbeidhører derfrbådemøtevirksmhetensmhverfestivalmedfører,g til delsgsåarbeidetmed avviklingenavarrangementer.de sisteåreneharflere arrangementværtlagt til Dyrøy, deriblantbesøkav TuaFrsstrøm,mttagerav Nrdiskrådslitteraturpris.Gjennm dkumentasjnssenteret er ikke baredyrøy frankretsmet viktig mrådetil Arvid Hanssenfestivalen:Gjennmdkumentasjnssenteret er selvefestivalenlegitimert. Siden2006har Arvid Hanssen-stipendetvært utdelt. Dkumentasjnssenteret er representert i juryensmstårfr utvelgelsenav densmhvertår mttarstipendet.stipendet påkrner50 000delesut til enungkunstner aldersgrense30 år medtilknytning til Nrd- Nrge.Stipendetvar deførsteårenefinansiert ginitiert gjennmutviklingssenteretpå Finnsnes.Da Utviklingssenteretble avviklet,frsvantfinansieringen.etteret parårspphld kmstipendetpånytt i ganggjennmfellesinnsatsfra aktøreri Lenvik. I Arvid Hanssen-året 2012lyktesdetdessverreikke skaffefinanseringtil et nytt stipend. Dkumentasjnssentereter i dag lkalisert tett med Dyrøy flkebiblitek. I enårrekke hardetværtjevnlig infrmasjnsflyt g utvekslingmellmdkumentasjnssenteret g bibliteket.senteretg biblitekethardesisteårenesamarbeidetm flere utstillinger. Under dkumentasjnssenterets arbeidhørergsådeutstillingersmstårpermanenti Nrdavindshagen.Utstillingenmfatterriginalmanus,priser,billedmaterialeg annet tilknyttet Arvid Hanssenbådesmfrfatterg privatpersn.i dkumentasjnssent eretsarkiv finnesarvid Hanssenskrrespndansemedfrlag g andrefrfattere;hansførsteutkast, research-materiale,upublisertmaterialeg mfangsrikeinnsamlingsmhartjent g skal tjenesmgrunnlagfr desmfrskerpåarvid Hanssenslitteratur.Underprsjekt«Ekk» ble detetablertkntaktmeduniversiteteti Trmsø,hvr mani førstemgangkm frem til at detskalarbeidesmt mastergradsstudenter smvil vektleggearvid Hansseni sine avhandlinger.denfagligeutvekslingenverfruniversitetet eller andresmønskerinnsyn i dettemateriale,vil detværedkumentasjnssenterets smivaretar. Dkumentasjnssenteret er det lille bindeleddettil detsmav mangeppfattesg brukes smdyrøy kmmunesgrunnleggendekulturfundament,nesmpengteresg bekreftes uavbrutt nåsistgjennmdyrøy krfreningsknsertunderåpningsdagenpåarvid Hanssen-festivalen2012.DentilknytningenArvid Hanssengjennm dkumentasjnssenterets arbeidharfått til Dyrøy, gjelderikke barereginalt,mennasjnalt. Det er utvilsmtviktig fr Nrdavindshagenå byggeviderepåarvenetterarvid Hanssen.Ei «frikbling»fra dkumentasjnssenterets virksmheter usannsynlig g uønsket.i detvidere børmansepåhvrdanmani størregradkanutnytte synergiermellm ulike brukereg leietakerei Nrdavindshagen, fr å økeåpningstiderg tilgjengelighet,økesalg(av effekter g litteratur)g økekjennskaptil bådefrfattereng huseti Dyrøy.

16 Innspill 4 Enhet fr kultur, kmmunikasjn g kmpetanse Detteinnspillethandleri hvedsakm rganisering. Vi menerdeter behvfr et størreskille mellmlederppgaver(strategi,øknmi,persnal,rapprtering,søknader)g drift i Nrdavindshagen. Knsekvenser - Splitt av ppgaveri flere funksjner/persner - Behvfr å byggeut lønnspttenrundtkulturledelsei enperide,pga. mrganisering/testing(prsjektmdell) - Enhetslederknyttestil annen,eksisterendenhetslederfunksjn; enheterfusjnerer eller detskapesnye knstellasjnermedstøtteenhetersm persnalg Servicetrg (herunderikt). Mulig frslag Enhetslederfunksjnenknyttestetteretil eksisterendemiljø påkmmunehuset (smalleredeharansvarfr kmmunikasjng kmpetanse) Enhetfr kultur, kmmunikasjng kmpetanse Mulig frslag I eninnkjøringsperidekanfunksjnenknyttestetteretil vikariatsmutlysessmdaglig lederi Dyrøyseminarsenteret (peridenmediapril 2013 medijanuar2014).kanskjekan detgjøredetmerattraktivt,beggehldertil i sammebygg,g manvil nåen større søkergruppe.denenestillingsdelener midlertidig, mensdenandreer permanentg kan muligensbyggesut i størrelsei takt medat prsjektetdefinerestydeligere. Innspill 5 Sentrumsutvikling 1. SepåNrdavindshageni sentrumsplanen. En fysiskhageg et husi hagen. 2. Bygge/tilretteleggeen«sammenheng» mellmnrdavindhageng kmmunehuset. 3. Tankenm «benheter»knyttet til Nrdavindshagen.

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat 52/12 Havnestyre 24.05.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdelingen Per Gisle Rekdal Dat: 25.03.2012 Saksnummer: 2010/229 Sak: Nasjnal

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring 1/2 ÅRSPLAN 2012 Intern del GRØNBERG BARNEHAGE Visjn: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap g læring Årsplan 2012 Dette er en halvårsplan fr Grønberg barnehage,

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis

Detaljer

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010 Nettverksmøte Trndheim-Osl 26. nvember 2010 Myldrende samarbeid m gdt inneklima g termitt inspirert byutvikling ved bl.a. MVRDV i Gwanggy Sør-Krea. Hvrfr er vi her? Det er viktige tema sm tas pp g jeg

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling Tvang ved etablering Referent Trnd Hatling Bredt sammensatt gruppe Klinikere (leger/sykepleiere), pårørende, jurister (juridisk fakultet), SSB (tvangsstatistikken), underviser på høgskle (antrplg), UiTø

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg Arbeidsgruppe: Ansvar fr å freslå løsninger i en ny kmmune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prsjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie g msrg Arbeidsrapprt 01.09.15 Arbeidsrapprten er et dkument

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Rapport om virksomheten i 2013

Rapport om virksomheten i 2013 Rapprt m virksmheten i 2013 Innhld: Side Hva er Bigass Østfld 2015? 2 Hva, hvrfr g hvem? Hva er målet? Virksmheten i 2013 3 Styringsgruppen Prsjektledelse Aktiviteter hvr Bigass Østfld 2015 har deltatt

Detaljer

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?»

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» Laget av: Inger Karin Engdal Rådgiver Oktber 2014 1 Bakgrunn: Varehandelen er Nrges største private arbeidsplass g karrieremulighetene

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

PIXEL. Lær italiensk i Firenze Individuelle spesialkurs for utlendinger

PIXEL. Lær italiensk i Firenze Individuelle spesialkurs for utlendinger Certified Quality System in cmpliance with the standard UNI EN ISO 9001:2000. Certificate n SQ.41823. PIXEL Lær italiensk i Firenze Individuelle spesialkurs fr utlendinger Pixel Via del Berignl 40 50141

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Klar for fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole. Ålesund 26.09.14.

Klar for fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole. Ålesund 26.09.14. Klar fr fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakbsen Lvisenberg diaknale høgskle Ålesund 26.09.14. Utfrdringer i msrgstjenestene. # Vi kjenner alle utfrdringene fra utredninger, strtingsmeldinger, samhandlingsrefrmen,

Detaljer

Curriculum Vitae Personalia

Curriculum Vitae Personalia Navn Alder Sivilstatus Curriculum Vitae Persnalia Mikael Fønhus 56 år Gift, 2 vksne barn Adresse Valdresvegen 47, 2900 Fagernes Telefn 992 87 002 E-pst mikael@fnhus.net Nøkkelkvalifikasjner Strt nettverk

Detaljer

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Årsmelding 2015 for Seniornett Asker. (Sendt medlemmer for godkjenning på årsmøtet 17. februar 2016)

Årsmelding 2015 for Seniornett Asker. (Sendt medlemmer for godkjenning på årsmøtet 17. februar 2016) Årsmelding 2015 fr Senirnett Asker. (Sendt medlemmer fr gdkjenning på årsmøtet 17. februar 2016) 1. Freningens tilhørighet g frmål. Senirnett Asker (SnA) er en lkal frening i rganisasjnen Senirnett Nrge

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Behovsplan omsorgsbygg 2016 2029. Høringsforslag

Behovsplan omsorgsbygg 2016 2029. Høringsforslag Behvsplan msrgsbygg 2016 2029 Høringsfrslag 2. februar 2016 1 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Frmålet med prsjektet... 4 1.2 Avgrensing... 4 1.3 Prsjektrganisering... 5 1.4 Prsess g medvirkning... 5 1.5 Lvgrunnlag...

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 10/2008

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 10/2008 Møte i Osl SVs fylkesstyre FS 10/2008 Tid: 22.05.08 kl 18.30 Sted: Akersgata 35, 5. etg. Til stede: Gjest: Frfall: Heikki Hlmås, Andreas Behring, Anniken Thrsen, Audun Herning, Rlf Vestvik, Hamsa Mhamed,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

ØNTNU. Etterutdanning av lærere i elevvurdering planer NTNUIProgram for lærerutdanning (PLU)

ØNTNU. Etterutdanning av lærere i elevvurdering planer NTNUIProgram for lærerutdanning (PLU) ØNTNU Vår dat 0406.2009 Fakultet fr samfunnsvitenskap g teknlgiledelse Deres dat Deres referanse Prgram fr lærerutdanning 24.3.2009 1av25 Utdanningsdirektratet Trude Slemmen Pstbks 2924 Tøyen 0608 Osl

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei.

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvm Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dk. ffentlig: Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Arkivsaksnr.: 14/2217 Klageadgang: Etter FVL: Nei

Detaljer

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER OG STANDARDROM REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 Tilstede: Navn Geir Ingebrigtsen Linda Bjørnsund Anne Hensrud Rune Haaverstad

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023

KOMMUNEPLAN 2011-2023 KOMMUNEPLAN 2011-2023 REFERAT FRÅ TEMASAMLINGAR Tema 1: Omdømme Tid: Tysdag 22. mars Stad: Kmmunestyresalen Oppmøte: Ca 25 persnar Kva gir mdømme fr Sauda? Vere inkluderande Vise stlthet Natur/friluftsliv

Detaljer

Gulskogen Nord Hvorfor planarbeid for et så stort område?

Gulskogen Nord Hvorfor planarbeid for et så stort område? Gulskgen Nrd Hvrfr planarbeid fr et så strt mråde? Det er rettet en rekke frespørsler til Drammen kmmune m endret bruk av eiendmmer g eksisterende bygg innenfr freslått planmråde. En plan er påkrevet fr

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013 Begrepsppgave (20 %) Gi en krt definisjn av 4 av de 8 begrepene. Frslagene til definisjn under er kun veiledende. Mange av begrepene er behandlet flere steder

Detaljer

Høgevarde Vel. Arbeidsplan 2011

Høgevarde Vel. Arbeidsplan 2011 Høgevarde Vel Arbeidsplan 2011 Styrets frslag Innledning.... 2 Kjennskap til egne medlemmer... 3 Videre utbygging i Gulsvikfjellet... 4 Veier, stier g løyper.... 8 Beredskap... 10 Infrmasjn g kmmunikasjn...

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer