Verdivurdering. Hauskvartalet, Oslo kommune Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdivurdering. Hauskvartalet, Oslo kommune 25.11.2014. Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i"

Transkript

1 Verdivurdering Hauskvartalet, Oslo Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i Oslo kommune

2 INNHOLDSFOTEGNELSE SAMMENDAG INNLEDNINGIMANDAT FAKTISKE OPPLYSNINGE VEDIGUNNLAG Premisser Metode Markedsvurdering VEDIBEEGNING BENNEIVEIEN 1 Påregnelig utnyttelse Salgspriser Anleggskostnader isiko Verdiberegning VEDIBEEGNING HAUSMANNS GATE 40 Påregnelig utnyttelse Salgspriser Anleggskostnader isiko Verdiberegning VEDIBEGENING HAUSMANNS GATE 42 Premisser/påregnelig utnyttelse Verdigrunnlag boliger Verdigrunnlag forretningsdel Verdiberegning VEDIBEGENING "SlKUSTOMTEN" Påregnelig utnyttelse Verdiberegning KONKLUSJON verdivurdering Hauskvartalet Side 2 av 26

3 SAMMENDAG Takstobjekt Hauskvartalet, Oslo Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 Oslo kommune Mandat Oppdraget er å vurdere verdien av eiendommene Hausmanns gate 28-32, 40 og 42 samt Brenneriveien 1. Eiendommene er en del av det såkalte Hauskvartalet. Verdien skal beregnes som en normal_ salgsverdi (markedsverdi) for de angjeldende eiendommene. Markedsverdien er definert som den høyeste pris man kan påregne ' åå ` at flere uavhengige interessenter er villig til å betale for á eiendommene ved et salg pà det frie markedet. Den merverdi en ~.; i særinteresse kan være villig til å gi for eiendommene er ikke vurdert. - Nøkkelinformasjon Eiendomstype: Hjemmelshaver: Tomtenes samlede areal (mi) Bolig, forretning og sirkushall Oslo kommune eguleringsplan: S-43B7, Formal: Bolig, allmennyttig formal, forretning m.fl. Paregnelig utnyttelse bolig (ikke verneverdig, m' BA): Eiendommene er en del av det såkalte Hauskvartalet beliggende rett vest for Akerselva i bydel Grünerløkka sentralt i Oslo. Foruten de angjeldende eiendommene består Hauskvartalet av Hausmanns gate 34 også kjent som kulturhuset Hausmania. Området er både et etablert boligområde bestående av tradisjonelle bygårder og et næringsområde med kontorer og forretningsvirksomhet. Det nyutviklede handels- og boligområdet Vulkan er beliggende nord for eiendommene. Det er relativt kort avstand til barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon i form av buss. Noe lengre til Oslo S med T-bane-, trikk- og togforbindelse. Eiendommene Hausmanns gate 40 og 42 er bebygd med bygårder hvorav sistnevnte er verneverdig. De øvrige eiendommene er ubebygde. På bakgrunn av dette samt ulik regulering er det utført separate beregninger for de angjeldende eiendommene. For eiendommene regulert til boligformål har vi benyttet tomteprisbelastningsmetoden som gir den restverdi ved å beregne eiendommens normale salgsverdi etter fradrag av de totale bygge-/renoveringskostnader, hensyntatt prosjektets risiko. De angjeldende eiendommene i søndre del av Hauskvartalet utgjør den såkalte "Sirkustomten" og er regulert til byggeområde for allmennyttig formål (kultur, sirkushall/flerbrukshall). For denne har vi beregnet verdien på basert på tomtegrunnen som en andel av totale anleggskostnader. Konklusjon markedsverdi Basert på våre beregninger har vi konkludert med følgende verdi for de angjeldende eiendommene: Verdi Brenneriveien Kronerfemmillioneretthundretusen 00/100 Verdi Hausmanns gate O00 Kronerfiremillionersyvhundretusen OO/100 Verdi Hausmanns gate O00 Kronerseksmillionerfemhundretusen O0/100 Verdi "Sirkustomten" Kronertomilllonerfemhundretusen 00/100 Sum verdi hele utviklingsområdet Kronerattenmillioneråttehundretusen 00/100 Vurderingen er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. i Oslo, /j BE Verdivurdering AS Drammensveien 126 A, 0277 Oslo Tlf Telefaks: í/ Ã *t/ Johan Berg-Svendsen Siviløkonom MNTF Mmm Morten Høiseth Sivilingeniør M.Sc. Verdivurdering Hauskvartalet av 26

4 B INNLEDNING/MANDAT Oppdraget: Seniorkonsulent Stein Løvold i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har anmodet BE Verdivurdering AS om å vurdere verdien av eiendommene Hausmanns gate 28-32, 40 og 42 samt Brenneriveien 1. Eiendommene er en del av det såkalte Hauskvartalet og har matrikkel gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304. Oppdraget er å beregne normal salgsverdi (markedsverdi) for de angjeldende eiendommene. Eiendommene skal vurderes samlet og verdiene skal beregnes basert på gjeldende regulerings- og kommune(del)planer. Markedsverdien er definert som den høyeste pris man kan påregne at flere uavhengige interessenter er villig til à betale for eiendommen ved et salg på det frie markedet. Den merverdi en særinteresse kan være villig til å gi for eiendommen er ikke vurdert. Taksten skal benyttes i forbindelse med et eventuelt salg av eiendommene. Andre forutsetninger/ opplysninger: Det er forutsatt i denne rapport at eiendommen er godkjent til pàtenkt bruk, samt at eventuelle pålegg fra offentlig myndigheter er oppfylt. FAKTISKE OPPLYSNINGE Markedsverdien er henført til dagens dato og det forutsettes at: - det ikke foreligger uoppfylte pålegg på eiendommene som kan påvirke eiendommenes verdi. - mottatte muntlige og skriftlige opplysninger er korrekte. Det tas heller ikke med eventuelle forurensninger i grunn i verdiberegningen. For øvrig er vurderingen basert på egne observasjoner, erfaringer med markedet og eiendomsbransjen generelt samt konkrete referansetall. Eventuelle servitutter er ikke undersøkt nærmere i forbindelse med oppdraget og forutsettes i denne verdivurdering ikke ä ha verdipàvirkende effekt. Besiktigelse: Eiendommene ble besiktiget den 22. september Seniorkonsulent Stein Løvold viste eiendommene og ga faktiske opplysninger. Hausmanns gate 40 var ikke tilgjengelig på befaringsdagen utvendig. og ble kun besiktiget Dokumenter: Vi har mottatt følgende dokumenter i forbindelse med verdivurderingen: - Bestillingsskjema, datert (EBY) - eguleringskart - Utskrift fra grunnboken for eiendommene gnr. 208, bnr. 60, 295, 297, 299, 303 og Små reguleringsendringer, planforslag til vedtak, datert (Plan- og bygningsetaten) - Plantegninger Hausmanns gate 42, datert (Derlick Arkitekter AS) - Arealberegning eiendommen gnr. 208, bnr. 180, datert (EBY) - Takst Hausmanns gate 42, datert (A.L. Høyer AS) - Tilstandsvurdering Hausmanns gate 42, datert (Høyer Finseth AS) - Forslag til salgsprospekt og salgskontrakt, udatert (EBY) - Notat Forurensningsseksjonen, datert (EBY) Vi har forøvrig innhentet informasjon fra Eiendomsdata/grunnboken kommunes hjemmesider. samt fra Oslo Verdivurdering Hauskvartalet av 26

5 egisterbetegnelse og hjemmel: Eiendommene som omfattes av dette dokument har i henhold til Eiendomsdata følgende registerbetegnelser, adresser og hjemmelshavere: Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver 208/60 Brenneriveien 1 Oslo kommune 208/180 Vestre Elvebakke 10 Oslo kommune 208/295 Hausmanns gate 28 Oslo kommune 208/297 Hausmanns gate 30 Oslo kommune 208/299 Hausmanns gate 32 Oslo kommune 208/303 Hausmanns gate 40 Oslo kommune 208/304 Hausmanns gate 42 Oslo kommune Tomt: I henhold til Eiendomsdata har eiendommen gnr. 208, bnr 180 et areal på 279,8 m? Imidlertid skal en del av tomteområdet til naboeiendommen i nord (gnr. 208, bnr. 181) på ca. 75 m* innlemmes i eiendommen gnr. 208, bnr. 180 samt at eiendommen gnr. 208, bnr. 180 skal avstå et areal på ca. 5 m* til naboeiendommen i vest (gnr. 208, bnr. 300).I henhold til mottatt informasjon vil eiendommen gnr. 208, bnr. 180 ved endt kartforretning få et areal på ca. 350m? Tomtene gnr. 208, bnr. 180, 295, 297 og 299 er alle ubebygde og utgjør den såkalte "Sirkustomten". I henhold til overnevnte beskrivelse samt Eiendomsdata har tomtene følgende areal: Gnr.lbnr. Areal 208/180 ved endt kartforretning 350,0 208/ ,5 208/ ,0 208/ ,0 Sum "Sirkustomten" 996,5 208/60 616,4 208/ ,2 208/ ,9 Sum totalt tomteareal 2273,0 Den såkalte "Sirkustomten" er hovedsakelig flat og planert, men den nordøstlige delen av tomten skråner mot nordøst. Tomten gnr. 208, bnr. 60 er også ubebygd og flat, mens øvrige tomter skråner noe mot henholdsvis nord- og sørøst. Beliggenhet: Eiendommene er en del av det såkalte W f.. Hauskvartalet beliggende rett vest for ` Akerselva i bydel Grünerløkka sentralt i Oslo. Foruten de angjeldende eiendommene består Hauskvartalet av Hausmanns gate 34 også kjent som kulturhuset Hausmania. Området er både et etablert boligområde å 03 bestående av tradisjonelle bygårder og et jg næringsområde med kontorer og forretningsvirksomhet. Det nyutviklede og attraktive handels- og boligområdet Iwm l Vulkan er beliggende nord for 2 eiendommene. Det er relativt kort avstand til barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon av buss. Noe lengre til Oslo S med T-bane-, trikk- og togforbindelse. Ut.jl i form verdivurdering Hauskvartalet av 26

6 Verdivurderim Bebyggelse: Eiendommen Hausmannsgate 42, (gnr. 208, bnr. 304) er bebygd med en bygård over 4 etasjer pluss kjeller og loft. Bebyggelsen er hovedsakelig innredet til boliger i tillegg til noe næringsarealer i 1. etasje. Bygården er oppført med bærende konstruksjoner i mur og etasjeskillere antatt bestående av trebjelkelag. Fasaden mot Hausmanns gate/brenneriveien består av pusset mur med gesimsbånd. Fasaden mot bakgård består av forblendet murstein. Taket er av typen saltak og består av takstoler i tre med ukjent tekking. Alle vinduer i bygården er murt igjen, bortsett fra to vinduer på gateplan. I henhold til mottatt informasjon var det originalt ornamenter over vinduene i bygården. Eiendommen Hausmannsgate 40, (gnr. 208,bnr. 303) er bebygd med en bygård over 3 etasjer pluss kjeller og loft. I henhold til mottatt informasjon og Eiendomsdata er bebyggelsen innredet til boliger med 3 leiligheter i hver etasje. Bygården er oppført i bærende konstruksjoner mur og etasjeskillere antatt i trebjelkelag. Videre er det pusset, malt fasade og tak av typen saltak med ukjent tekking. De øvrige eiendommene er som tidligere nevnt ubebygd. Arealer: Vi har ikke mottatt arealoppgave for bebyggelsen. For eiendommen gnr. 208, bnr. 304 har vi således estimert bebyggelsens bruttoareal (BTA) og bruksareal (BA) basert på mottatte plantegninger for etasje samt kontrollmål gjort på stedet. Vi har imidlertid ikke mottatt plantegninger eiendommen gnr. 208, bnr. 303 og derfor benyttet bruksareal i henhold til Eiendomsdata samt estimert bruttoarealet basert på normale konverteringsfaktorer. Basert på vår erfaring med denne type bebyggelse er bruksarealet (BA) normalt beliggende mellom 5 og 10 % lavere enn bruttoarealet og har i vårt verdigrunnlag lagt til grunn gjennomsnittet av de overnevnte intervall. Basert på ovenforstående har vi benyttet følgende arealer for eksisterende bebyggelse: Eiendom Etasje Formål BA BTA 208/303 Kjeller Lager og bodareal etg. Bolig etg. Bolig etg Bolig Loft Lager og bodareal N/A N/A Sum BA etg./bta kj.-3. etg /304 Kjeller Lager og bodareal N/A etg. Disponibelt etg. Bolig etg. Bolig etg. Bolig Loft Lager og bodareal N/A 250 Sum BA etg/bta alle etg Sum bebygget areal Beregningene er som nevnt basert på kontrollmålinger, mottatte tegninger av varierende kvalitet og Eiendomsdata. Det er derfor noe usikkerhet knyttet til enkelte arealer. Verdivurdering Hauskvartalet av 26

7 Beskrivelse: Hausmanns gate 42 (gnr./bnr. 208/304) er som tidligere nevnt bebygd med en bygård fra 1882 over 4 etasjer pluss kjeller og loft. Bygget ble i 1999 okkupert og var bebodd av okkupanter i 4 år. Bygården er for tiden ubebodd og som tidligere nevnt er alle vinduer bortsett fra to vinduer på gateplan er murt igjen. 'i l Kjelleretasjen har adkomst via trapperom og består i hovedsak av rom for lagring. Det er jordgulv, vegger bestående av ubehandlet grunnmur og murvegger samt enkle skillevegger oppført i tre. Videre er det ubehandlet trebjelker og trebord i himling. Det er stedvis lav takhøyde. 1. etasje består av to deler begge med inngang fra gang mellom Hausmanns gate og bakgård. Den nordlige delen består av et lokale som tidligere er benyttet til næringsformål. Lokalet er utformet med to store rom, kjøkken, gang og toalett. Gulvet er dels belagt med fliser og dels med belegg. Flater er hvitmalte. Den sørlige delen av 1. etasje var ikke tilgjengelig på befaringsdagen etasje har relativt lik planløsning og er utformet med to leiligheter i hver etasje. Leilighetene består av flere oppholds- og soverom samt kjøkken, wc og bad. Videre er det trappeløp i tilknytning til kjøkkenet i hver leilighet. Det er hovedsakelig belegg på gulv, malte vegger og tak i ulike farger. Taket er stedvis utformet med stukkatur og rosett. Toalettrom og bad er innredet med enkelt hvitt sanitærutstyr. Loftsetasjen fremstår som et råloft med skråtak. Det er tregulv, ubehandlede murvegger, takstoler i tre og himling beståendeav ubehandlettre. Som tidligere nevnt var eiendommen Hausmanns gate 40 (gnr. 208, bnr. 303) ikke tilgjengelig på befaringsdagen. I henhold til mottatt informasjon har imidlertid denne tilsvarende standard og tilstand som eiendommen Hausmanns gate 42. Vi har således lagt dette til grunn i vårt verdigrunnlag. J Tekniske anlegg: I Hausmanns gate 42 er det elektriske anlegg av eldre årgang med sikringsskap med skrusikringer. Videre er det vann- og avløpsrør av eldre årgang. Det ble på befaring observert korrosjon på avløpsrør i kjeller av bygget. Verdivurdering Hauskvartalet av26

8 verdivurdering I henhold til tilstandsanalyse av Hausmanns gate 42 datert utført av Høyer Finseth AS har det vært lekkasjer i bebyggelsen. Videre er de tekniske installasjonene gått ut på dato, tilfredsstiller ikke dagens krav og bruk er forbundet med brannfare. Vedlikehold: Eiendommen Hausmanns gate 42 har et betydelig etterslep på vedlikehold og fremstår som umoderne/utidsmessige. Lokalene er generelt preget av graffiti på vegger, malingavflassing, betydelig slitasje på gulv, vegger og tak. l henhold til tilstandsanalyse av bygget datert utført av Høyer Finseth AS har lekkasjer påført bygget vannskader og innestengt fukt. I kombinasjon med mangelfull ventilasjon har dette i henhold til rapporten forårsaket vekst av muggsopp i alle etasjer. Videre er det påvist ekte hussopp i kjeller og 1. etasje og det er grunn til å anta at det finnes skjulte sopp og råteskader inne i konstruksjonene. Utvendig fremstår Hausmanns gate 42 også med et betydelig vedlikeholdsbehov. Store deler av fasaden i bakgården preget av graffiti. Videre er vinduene som tidligere nevnt støpt igjen. Hausmanns gate 40 er som nevnt kun utvendig besiktiget. Bebyggelsen fremstår også med et etterslep på utvendig vedlikehold. Det er også her graffiti på deler av fasaden samt på tak. Imidlertid er ikke vinduene i denne bygården støpt igjen. egulering: l henhold til Oslo kommunes hjemmesider omfattes det angjeldende området av reguleringsbestemmelser S-4387 "eguleringsplan med reg.best. for Brenneriveien 1 m. fl. (Hauskvartalet)", f datert Imidlertid har vi også lagt til grunn mottatt dokument "Brenneriveien 1 med flere, Grünerløkka, små reguleringsendringer, planforslag til ` vedtak", datert utarbeidet av Plan- og bygningsetaten. I henhold til reguleringsbestemmelsene er det angjeldende området regulert til spesialområde- byøkologisk kulturkvartal i kombinasjon med: - Byggeområde for bolig - Byggeområde allmennyttig formål (kultur, sirkushall/flerbrukshall) - Spesialområde- bevaring (bolig, forretning) - Fellesområde- gårdsplass, lek, opphold Det avgrensede planområdet skal behandles som en helhet hvor målet er å legge til rette for bevaring og utvikling av Hauskvartalet som et levende lokalsamfunn og kulturhus med følgende hovedmål: - Å legge til rette for utvikling av et byøkologisk kulturkvartal, der utviklingen er basert på LA21prinsipper med stor grad av brukermedvirkning. Det skal utarbeides et miljøprogram i samarbeid med "Hauskvartalet" og eierne. Byggeområde for bolig - Å legge til rette for enkel standard og dermed gunstige rammevilkår for nyetablering av kunstrelaterte virksomheter og bolig. verdivurdering Hauskvartalet av26

9 verdivurdering Fellesbestemmelser Tillatt bruksareal BA= m?. Bruksareal der avstand mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygning er mindre enn 0,5 meter, tas ikke med i beregningen. Ved bruksareal der avstand mellom himiing og gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen er mellom 0,5 og 1,5 meter skal 50% av arealet regnes med. Det tillates maks. 2 underetasjer, hvor overkant gulv på nederste etasje har minimum kote 2. Bygningene skal plasseres i henhold til byggelinjer, byggegrenser og gesims- og mønehøyder som angitt på plankartet. Fra 2. etasje og opp kan det oppføres balkonger på fasader inn mot felles gårdsrom. Balkonger kan gâ maks. 1,2 meter utover de på planen viste byggegrenser. Eventuelle fundamentering av balkonger må ikke leggebeslag på regulertfellesområde. Takene skal vurderes som en del av byens taklandskap og behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. Ved nybygg og ombygginger skal tekniske anlegg som heisoppbygg og ventilasjonsanlegg m.m integreres i den arkitektoniske utformingen. Påbygg over angitt gesimshøyde kan tillates for nødvendig heis- og trappehus og i forbindelse med hageanlegg på tak med maks høyde=3 meter, og inntil 20% BYA av takareal. l Byggeområde for bolig Tillatt bruksareal skal ikke overstige BA = m? Leilighetene mot Hausmanns gate skal være gjennomgående. Uteareal per boenhet skal være 20% av boligens BA. Maksimum 1/3 av uteoppholdsarealet kan godkjennes som takterrasse eller balkong. Byggeområde allmennyttig formål - (kultur, sirkushall/flerbrukshall) Tillatt bruksareal for Hausmania kulturhus skal ikke overstige BA=3 900 m? Det tillates oppført heisekran tilknyttet sirkusaktiviteter. Sirkushall/flerbrukshall tillates oppført på hjørnet av Hausmanns gate og Vestre Elvebakke. Tillatt bruksareal for sirkushall/flerbrukshall skal ikke overstige BA=4 750 m? Hovedatkomst for gående skal være Hausmanns gate. Spesialområde - bevaring (bolig, forretning) Alle meldings- og søknadspliktige tiltak skal foreligges Byantikvaren før det gis rammetillatelse/tillatelse til tiltak. Bygningen tillates bare ombygd/påbygd eller utbedret under forutsetning av at eksteriøret beholdes uendret eller føres tilbake til dokumentert opprinnelig utseende. Ved istandsetting/restaurering av eksisterende bygning skal de opprinnelige materialer og elementer søkes bevart i sin sammenheng. Det opprinnelige og karakteristiske uttrykk med hensyn til utforming, materialbruk, farge og utførelse skal bevares. Forretninger tillates kun lokalisert i 1. etasje. Fellesområde-gårdsplass,lek, opphold Fellesområdet skal være felles for gnr. 208, bnr. 60, 303 og 304 og eventuelle utskilte parseller av disse. Arealet tillates ikke brukt til parkering, lagring eller lignende. Annet Avkjørsel skal være i henhold til piler avmerket på plankartet. Sykkelparkering skal opparbeides i henhold til den enhver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo. For boligdelen skal det være 20% flere sykkelparkerings-plasser enn normen. Det kreves ikke parkeringsplasser for biler, med unntak av HC-plasser til bevegelseshemmede. Det skal avsettes samlet min. 2 og maks 5 plasser for bolig og kulturformål. Verdivurdering Hauskvartalet av 26

10 VerdivurderinL Grunnforurensninger: I henhold til notat datert utarbeidet av Forurensningsseksjonen i EBY er det basert på befaring av saigsarealet og jordprøver av enkelte av de angjeldende eiendommene, påvist forurensing på deler av salgsareal utover krav til gjeldende regulering i fyllmasser i øvre meter. l notatet anslåes kostnader henført til sanering av forurenset masse samlet beløper seg til ca. kr ,- eks. mva. Det henvises forøvrig til notatet. Vi vil for ordens skyld bemerke at forurensninger i grunnen er tomteeiers ansvar. Vi har i dette takstdokumentet ikke hensyntatt eventuelle kostnader til dette i verdigrunnlaget. Eventuelle kostnader til fjerning av forurensede masser vil komme til fradrag fra beregnet verdi. Salgskontrakt: I henhold til mottatt salgsprospekt og salgskontrakt er formålet med salget av eiendommene en utbygging av Hauskvartalet i samsvar med reguleringsplanen. Eiendommene selges som de er, jf. avhendingslovens 3-9. Det vil ikke bli foretatt noen form for opprydding eller lignende på eiendommen fra selgers side. Videre er minstekravene for utvikling av eiendommene: - Brenneriveien 1 og fellesområdet for boligeiendommene skal utbygges og utvikles som et miljøprosjekt med miljøsertifisering etter BEEAMstandarden, klassifiseringsnivå PASS. - Eiendommene skal utbygges og utvikles i henhold til gjeldende regulering og innen en utbyggingsfrist på 12 år. Brenneriveien 1og fellesområdet skal også BEEAM-sertifiseres innen denne fristen. En eventuell kjøper av Hausmanns gate 40 kjøper eiendommen usett og med de som til enhver tid oppholder seg i bygget. Selger fraskriver seg ethvert krav/ansvar knyttet til dette forholdet. Dersom ovennevnte tidsfrister for utbygging/utvikling av den nye bebyggelsen på eiendommene ikke overholdes, er dette å betrakte som en forsinkelse og et alminnelig mislighold. Ved forsinkelse kan selger kreve dagbøter på kr. 2000,-pr. dag regnet fra tidsfristen overskrides og frem til ferdigattest for den nye bebyggelsen på eiendommene foreligger. Videre skal kjøper for egen regning stille en samlet sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, forsinkelsesrente og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Sikkerheten stilles som påkravgaranti av bank, forsikringsselskap, annen kredittinstitusjon, eller morselskap/konsern. Som sikkerhet aksepteres også at garantibeløpet plasseres på sperret konto til fordel for Oslo kommune. Sikkerheten skal utgjøre kr. 10mill. Det henvises forøvrig til salgsprospekt og salgskontrakt. Spesielle forhold: I henhold til den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden er eiendommen Hausmanns gate 42 fra vernet etter plan- og bygningsloven. For denne type eiendommer er det egne bestemmelser knyttet til spesialområdet/ hensynssonen. Bestemmelsene fastsetter bruk og grenser for hva som kan tillates av endringer på eksisterende bebyggelse, og kan angi hva slags nybygg som kan oppføres innenfor området. I henhold til mottatt informasjon fra oppdragsgiver skal det tinglyses adkomstrett for de bakenforliggende eiendommene over eiendommen gnr. 208, bnr. 180 samt utarbeides bruksrettsavtale. Videre går det i henhold til mottatt overføringsnotat en vannledning over Sirkustomten fra Vestre Elvebakke til Hausmania kulturhus. Verdivurdering Hauskvartalet av 26

11 verdivurdering I henhold til grunnbokutskriften er eiendommen gnr. 208, bnr. 295 oppført med to pengeheftelser. Videre er de øvrige angjeldende eiendommene oppført med en pengeheftelse. I henhold til mottatt informasjon skal disse pengeheftelsene slettes av selger før overtagelse. Da kommunen kjøpte eiendommene Hausmannsgate 40 og 42 var de okkuperte. Etter pålegg fra Brann- og redningsetaten om bruksnekt ble Hausmannsgate 42 stengt i 2010, og bygget har stått tomt siden. Det oppholder seg fortsatt et ukjent antall mennesker i Hausmannsgate 40. Det foreligger ikke leiekontrakter, bruken anses som tålt. verdivurdering Hauskvartalet av 26

12 verdivurdering VEDIGUNNLAG Premisser Som tidligere nevnt er oppdraget å vurdere verdien av eiendommene med matrikkel gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i Oslo kommune. Eiendommene har adresse Brenneriveien 1, Hausmanns gate (Sirkustomten), 40 og 42 og er en del av det såkalte Hauskvartalet. Pà bakgrunn av ulik regulering har vi utført separate beregninger for de angjeldende eiendommene og summert verdiene av disse. Hausmanns gate 42 er bebygd med en bygård og regulert til spesialområde - bevaring (bolig, forretning). Basert på dette samt området forøvrig anser vi det som mest hensiktsmessig at bygården utformes med forretningslokaler på gateplan og leiligheter i overliggende etasjer. Verdien av boligene er beregnet med utgangspunkt i en vurdering av salgspriser for boliger i dette området hensyntatt kostnader henført til renovering/istandsetting. Videre er verdien av forretningslokalene beregnet med utgangspunkt i netto inntektsoverskudd basert på en vurdering av normal markedsleie for forretningslokaler i dette området fratrukket eiers kostnader og hensyntatt avkastningskravet for denne type lokaler i dette området samt eventuelt ekstraordinært vedlikehold. Eiendommene Brenneriveien 1 og Hausmanns gate 40 er oppgitt med en samlet tillatt maksimal utnyttelse i reguleringsbestemmelsene. Begge eiendommene er regulert til byggeområde for boliger, men har en forskjellig utforming i dag. Brenneriveien 1 er en ubebygd tomt, mens Hausmannsgate 40 er som tidligere nevnt bebygd med en bygård over 3 etasjer pluss kjeller og loft. På bakgrunn av dette har vi beregnet påregnelig utnyttelse for de to eiendommene samlet og vurdert en hensiktsmessig fordeling av utbyggingspotensialet på de to eiendommene. Verdien av Brenneriveien 1 er således beregnet med utgangspunkt i vurdert påregnelig utnyttelse. Videre er verdigrunnlaget basert på en vurdering av relevante verdiparametre som salgspriser for nye boliger i dette området, byggekostnader og risikoen for en utbygger/investor. Verdien av eiendommen Hausmanns gate 40 er beregnet med utgangspunkt i en vurdering av salgspriser for brukte boliger i dette området hensyntatt kostnader henført til renovering. Videre har vi medtatt verdien av et eventuelt utbyggingspotensial på eiendommen. Eiendommene gnr. 208, bnr. 180, 295, 297 og 299 utgjør den såkalte Sirkustomta og er regulert til byggeområde for allmennyttig formål (kultur, sirkushali/flerbrukshall). Det er ikke utarbeidet statistikk for leienivåer av sirkushaller/idrettshaller og det er få sammenlignbare eiendommer. Eiendommer av denne type oppføres ofte som såkalte offentlig-private samarbeid (OPS), der private utbyggere/investorer står for oppføring og det offentlige leier tilbake eiendommen. Tomtegrunnen i denne type prosjekter verdivurderes derfor normalt som en andel av totale anleggskostnader, henført til beliggenhet og type prosjekt. Metode Vi anser som tidligere nevnt at alle de angjeldende eiendommene er å anse som utviklingsprosjekter. Verdien av et utviklingsprosjekt bestemmes av formålet og reguleringsbestemmelsene. Viktige forhold i verdigrunnlaget er størrelsen på utbyggingspotensialet, beliggenhet og bebyggbarhet. Tomteverdier beregnes vanligvis med tomteprisbelastningsmetoden, eventuelt med kontrollmetodene tomtearealmetoden og/eller tomtens andel av sum verdi ferdig utviklet prosjekt. Tomteprisbelastningen beregnes som den restverdi som kommer til uttrykk ved å beregne eiendommens normale salgsverdi etter fradrag av de totale byggelrenoveringskostnader, hensyntatt prosjektets risiko. l Verdien av ferdig bebygget boligeiendom tar normalt utgangspunkt i sammenlignbare objekter henført til pris per m2 og en vurdering av eiendommens beliggenhet, standard og tilstand. Eventuelle forhold som trekker prisen i positiv retning er eksempelvis høy standard eller utsikt, mens etterslep på vedlikeholdet og trafikkstøy er eksempler på negative faktorer. Ved boligeiendom tar man hensyn til at salgspris blir kalkulert ut i fra S- BA (salgbart bruksareal), et areal som for leiligheter normalt ligger ca % Iavere en tillatt bruksareal (BA) som igjen normalt er beliggende 5-10 % lavere enn BTA (bruttoareal). Verdivurdering Hauskvartalet av 26

13 verdivurdering Ved beregning av verdien av ferdig bebygget næringseiendom benytter man normalt forventet salgspris per m2 basert pà estimert inntektsoverskudd og avkastningskrav og tar hensyn til at utleibart areal er tilsvarende BTA (bruttoareal). For spesielle bygg, slik som offentlige bygg, skoler, barnehager og sykehjem beregnes leiegrunnlaget henført til normal omsetning eller teknisk verdi. l vurderingen hensyntas risiko/avkastningskrav på eiendommen som nybygg og det generelle rentemarkedet ellers. En utbygger/investor vil i beregningen gjøre en selvstendig vurdering av prosjektets risiko. isikovurderingen gjøres på bakgrunn av en rekke parametere, eksempelvis tidspunkt for igangsettelse, prosjektets størrelse og omfang, gjennomførbarhet, reguleringsrisiko, markedskonjunkturer med mer. Denne risikovurderingen hensyntar med andre ord risikoen for eventuelle økte byggekostnader, reduserte salgspriser/økt avkastningskrav, samt reguleringsmessige forhold og tid. Vår erfaring viser at denne risikoen normalt utgjør i nivå 25-75% av brutto tomtebelastning avhengig av parameterne beskrevet over. Verdien av Sirkustomten er beregnet som andel av totale anleggskostnader da de øvrige metodene gir i dette tilfellet lite relevans og er således ikke benyttbare. Ved beregning av tomtens verdi i forhold til bebyggelsens anleggskostnader, gjøres det først en beregning av de totale kostnadene henført til ferdig utviklet tomt, det vil si totale anleggskostnader. Deretter gjøres en vurdering av andel av sum anleggskostnader som henføres til tomten, ved å analysere ulike forhold som beliggenhet, bebyggbarhet, utviklingspotensial, standard på bebyggelse med mer. Markedsvurdering Markedet for boliger er for tiden relativt attraktivt og har siden bunnivåene i 2009 sett en markant økning, foruten nedgangen i 2013.Årsaken til den relativt gode utviklingen i Osloområdet er lav lånerente hos bankene, god økonomi generelt i Norge, økt tilflytning til dette området, lav igangsetting av nyboligprosjekter samt økte byggekostnader og byggetekniske krav. Siden årsskiftet har gjennomsnittlige salgspriser i Oslo økt med 5,1 % og markedet for brukte boliger anses å være normalisert etter nedgangen i Det forventes fortsatt en moderat økning i dette markedet de neste årene. Markedet for nye boliger er imidlertid fortsatt noe tregt, men har bedret seg i løpet av Markedet for forretningslokaler og handelseiendommer er generelt god på bakgrunn av Norges gode økonomiske aktivitet, økning i befolkningen og realdisponible inntekt. Det forventes fortsatt vekst i handelsomsetningen og privat konsum i årene som kommer, noe som bidrar til å øke attraktiviteten til dette segmentet. Det er imidlertid noe nedsiderisiko i forbindelse med økt netthandel. Markedet for forretningslokaler anses som relativt godt i det angjeldende område. Eiendommene er beliggende i nærheten av det nyutviklede området Vulkan, noe som anses å kunne ha en positiv effekt for angjeldende eiendommer. Markedet for sirkushaller/flerbrukshaller anses hovedsakelig å være styrt av statlige og kommunale interesser. Denne type eiendom er derfor etter vårt skjønn mindre utsatt for generelle konjunktursvingninger når det gjelder leienivå. Imidlertid vil risikobildet på nasjonal basis ha innvirkning også på denne type eiendom med bakgrunn i finansieringsvilkårene som tilbys. Verdivurdering Hauskvartalet av 26

14 VEDIBEEGNING BENNEIVEIEN 1 Som tidligere nevnt beregnes tomteverdier basert på tomteprisbelastningsmetoden som er den restverdi som kommer til uttrykk ved å beregne eiendommens normale salgsverdi som ferdig bebygget etter fradrag av de totale byggekostnadene, hensyntatt prosjektets risiko. Vi har foretatt følgende beregning: Pàregnelig utnyttelse Eiendommene Brenneriveien 1 (gnr./bnr. 208/60) og Hausmanns gate 40 (gnr./bnr. 208/303) er som nevnt regulert til byggeområde for bolig med en samlet tillatt utnyttelse på m2 BA. Hausmanns gate 40 er i dag bebygd med en bygård over 3 etasjer pluss kjeller og loft. Vi anser det som mest hensiktsmessig å renovere/istandsette denne bebyggelsen. Bruksarealet i Hausmanns gate 40 kommer således til fratrekk i beregning av gjenværende utnyttelse for de to eiendommene. På bakgrunn av reguleringsbestemmelsene har vi kun hensyntatt bruksarealet for etasje. Brenneriveien 1 er som tidligere nevnt ubebygd. Vi får således følgende beregning av gjenværende tillatt utnyttelse for de to eiendommene: Tillatt utnyttelse (m2 BA) Areal eks. bebyggelse Hausmanns gate etg. (m2 BA) 607 Gjenværende utnyttelse (m' BA) Basert på en oppmåling på plankartet har vi estimert areal innenfor byggegrensene på eiendommen Brenneriveien 1 for en full etasje og en inntrukket øvre etasje å være henholdsvis ca. 215 m* BTA og ca. 135 m* BTA. Med bakgrunn i oppgitte koter i plankartet samt tillatte byggehøyder er vi av den oppfatning av at det i Brenneriveien 1 kan oppføres en bebyggelse med 6 etasjer over terreng pluss kjeller, der den øverste etasjen er inntrukket i henhold til angitt grense i plankartet. For denne type bebyggelse er som tidligere nevnt det bruksarealet (BA) normalt mellom 5 og 10 % lavere enn bruttoarealet. Videre er salgbart bruksareal normalt beliggende % lavere enn tillatt bruksareal. Vi har i vårt verdigrunnlag lagt til grunn gjennomsnittet av de overnevnte intervall. Vi får således følgende beregning av påregnelig utnyttelse for eiendommen Brenneriveien 1: l Kjeller 1.-5 etasje 6. etasje Sum Areal (m2 BTA) Antall etasjer Sum per etasjetype/totalt (m BTA) Sum etasje (m' BTA) Bruksareal etg. (m BA) Salgbart bruksareal (m' S-BA) 895 Beregningen over viser at en full utnyttelse av eiendommen Brenneriveien 1 gir en bebyggelse med bruksareal m2 BA. Vi har således lagt dette til grunn i vårt verdigrunnlag. I henhold til reguleringsbestemmelsene kreves det kun etablert 2-5HC parkeringsplasser for bolig- og kulturformål. Videre tillates det kun etablert avkjørsel fra området ved Sirkustomten til Vestre Elvebakke. På bakgrunn av dette har vi forutsatt at de angjeldende parkeringsplassene etableres på Sirkustomten. Vi har således ikke medtatt ytterligere parkeringsplasser i vårt verdigrunnlag. Salgspriser Det er få nye boliger til salgs i dette området. I henhold til tilgjengelig statistikk var gjennomsnittlig salgspris per m* P-rom for omsatte boliger med postnummer 0182 det siste året ca. kr ,-. Normalt er salgsprisen for nye boliger beliggende 15-25%over salgsprisen for tilsvarende brukte boliger. Dette tilsvarer således et intervall fra ca. kr ,- til ca. kr ,- per m2 P-rom. Det er ikke utarbeidet noe konkret prosjekt og reguleringsbestemmelsene gir heller ingen føringer for fordeling av størrelsen på boenhetene. Vi har således lagt til grunn at det etableres relativt små enheter, noe som trekker prisen per m* noe opp. Verdivurdering Hauskvartalet av 26

15 i Imidlertid er vi av den oppfatning av at Hauskvartalet og Hausmanias historie med okkupasjon av leiligheter reduserer attraktiviteten og interessen for den angjeldende eiendommen. Dette trekker prisen per m2 betydelig ned. Videre skal det i henhold til reguleringsbestemmelsene legges til rette for enkel standard og dermed gunstige rammevilkår for nyetablering av kunstrelaterte virksomheter og boliger. Dette trekker således gjennomsnittlig salgspris ytterligere ned. l tillegg anses Brenneriveien 1 å ha relativt dårlige solforhold. Basert på ovenforstående er vi av den oppfatning av at gjennomsnittlig salgspris for leilighetene i Brenneriveien 1 er beliggende vesentlig under overnevnte intervall.vi er av den oppfatningav at leilighetene kan oppnå en gjennomsnittligsalgspris per m P romi nivå kr ,- og har således beregnet følgende sum salgsprisfor leiligheteneferdig bebygget: Salgbart bruksareal (S-BA) 895 Pris per m* P-rom 52 OOO Sum ferdig utviklet (avr.) Det forutsettes at felleskostnadene for leilighetene er innenfor normalnivået for denne type leilighetskomplekser. Videre har vi forutsatt kostnader henført til markedsføring- og salg av boligene i nivå 2 % av salgsinntektene. Anleggskostnader Byggekostnader er beregnet som nøkkelferdig bygg, inkl. arkitekt- og konsulentkostnader samt utomhusarbeider.finanskostnader,byggeledelseog gebyrer utgjør normalt i nivå rundt 7-10 %. Som nevnt har vi i vårt verdigrunnlaglagt til grunn enkel standard på bebyggelsen. Videre anses prosjektet som noe over middels stort og tomten som relativt enkel bebyggbar samt at det er god plass til rigg/driftpå egen tomt. Dette trekker byggekostnadene ned. Videre stilles det som nevnt krav til BEEAM med klassifiseringsnivå"pass". Dette trekker således noe opp. Våre erfaringstalltilsier at byggekostnadene per m* for denne type bebyggelseer som følger: Bygning ink. adm, rigg/drift,etc VVS Elkraft Tele- og automatisering 600 Andre installasjoner, heis, etc. 700 Prosjektering, byggeledelse, etc lnfrastrukturkostnader 500 Finanskostnader Sikkerhetsmargin 500 Sum anleggskost per m BTA Bruttoareal (m BTA) Sum anleggskostnader (avr.) isiko Som nevnt vil en utbygger/investorvil gjøre selvstendigvurderingav prosjektets risiko, beregnet ut ifra brutto tomteprisbelastningsamt investorenskrav til avkastningpå sin kapital. l Vår erfaring viser at denne risikoen normalt utgjør i nivå 25-75% av brutto tomtebelastning. Vi er av den oppfatningat risikoen henført til et prosjekt på Brenneriveien 1 er beliggende i det noe over gjennomsnittetav dette intervallet.området er ferdig regulert og er et etablert boligområde. Dette trekker risikoen ned. Imidlertid anses prosjektet å være relativt komplisert, med en rekke uavklarte forhold. Dette er spesielt henført til reguleringsbestemmelsene til økologisk kulturkvartal, tilstøtende bebyggelse og kultursentrum Hausmania. Dette gir en relativt høy risikofor forsinkelser og usikkerhet henført til tidspunktfor ferdigstillelsesamt risiko for uforutsetteelementer underveis i prosessen. Dette trekker risikoen betydeligopp. Videre anser vi at det er en usikkerhet knyttettil Hauskvartalets generelle attraktivitetsom boliger, noe som trekker risikoenytterligere opp. VerdivurderingHauskvartalet av 26

16 r i r Vi har derfor benyttet oss av et nivå i øvre del henført til overnevnte intervall og lagt til grunn 65 % risiko for eiendommen Brenneriveien 1. Vi har således lagt dette til grunn i vårt verdigrunnlag. Oppsummert har vi foretatt følgende risikovurdering: Kostnadsrisiko - marked 10,0 % Middels risiko henført til økte kostnader. Salgsrisiko - marked 10,0% Etablert boligområde, noe risiko for reduserte salgspriser. eguleringsrisiko 10,0% Området er ferdig regulert, ikke rammetillatelse. Byøkologi trekker opp. Tidsrisiko 15,0% elativt tidlig i prosessen, med relativt høy risiko for forsinkelser. Prosjektrisiko 20,0% elativt høy risiko henført til nabolag, utforming med mer. Sum risiko 65,0 % Skjønnsmesiig vurdering av all risiko henført til prosjektet Verdiberegning Basert på de ulike vurderingene over får vi følgende verdiberegning for Brenneriveien 1: Sum verdi ferdig bebygget Markedsføringskostnader (2%, avr.) Netto salgsinntekt Sum totale anleggskostnader Brutto tomteprisbelastning Prosjektrisiko 65 % Netto tomteprisbelastning (avr.) I Beregningen over gir en netto tomteprisbelastning på kr ,-per m* S-BA og kr ,- per m* tomtegrunn. Dette anses å være relativt lavt for en boligtomt med denne beliggenhet, men kan henføres til utfordringer med nabolag, byggegrunn med mer. Basert på beregningen over får vi følgende direkteavkastning for utbygger/investor: Sum totale anleggskostnader Netto tomteprisbelastning Sum investert kapital isiko/gevinst til utbygger/investor Direkteavkastning utbygger/investor 26,54 % Normal direkteavkastning på utviklingsprosjekter innen næringseiendom i Oslo/omegn er normalt beliggende i nivå 10-18%.En direkteavkastning som beregnet over anses således å være beliggende over dette normalnivået, noe som henføres til eiendommens beliggenhet, nabolag og regulering. I verdivurdering Hauskvartalet av 26

17 VEDIBEEGNING HAUSMANNS GATE 40 Påregnelig utnyttelse Hausmanns gate 40 er som tidligere nevnt bebygd med en bygård over 3 etasje pluss kjeller og loft med et areal på ca. 607 m* BA. I reguleringsbestemmelsene er det oppgitt en samlet utnyttelse for eiendommene Brenneriveien 1 og Hausmanns gate 40 på m BA. En full utnyttelse av eiendommen Brenneriveien 1 tilsvarer et bruksareal på ca m2 BA. Vi får således følgende beregning av gjenværende utnyttelse: Tillatt utnyttelse (ml BA) Areal eks. bebyggelse Hausmanns gate etg. (m2 BA) 607 Areal bebyggelse Brenneriveien 1 (m2 BA) Gjenværende utnyttelse (m BA) 134 Basert på oppgitte koter i plankartet samt tillatte byggehøyder er vi av den oppfatning av at bebyggelsen i Hausmanns gate 40 kan påbygges. Vi har estimert eksisterende bebyggelses fotavtrykk til å være ca. 230m2 BTA. En utbygger/investor vil forsøke å maksimere utbyggingspotensialet og vi har således lagt til grunn at det gjenværende utviklingspotensialet på ca. 134 m* BA vil kunne utvikles som en ny delvis etasje i Hausmanns gate 40 ved konvertering av eksisterende loft. Vi har således lagt dette til grunn i vårt verdigrunnlag. Basert på overnevnte, tidligere oppgitte arealer samt tilsvarende konverteringsfaktorer som for Brenneriveien 1 får vi således følgende beregning av areal henført til eksisterende og ny bebyggelse i Hausmanns gate 40: BTA BA S-BA Eksisterende bebyggelse Ny bebyggelse Sum per type areal Salgspriser Som i vurderingen av Brenneriveien 1 har vi også her lagt til grunn at det utformes leiligheter av enkel standard. Eiendommen Hausmanns gate 40 er beliggende vendt ut mot et relativt trafikkert kryss. Videre skal leilighetene mot Hausmanns gate i henhold til reguleringsbestemmelsene utformes som gjennomgående, noe som gir større leiligheter. Dette trekker således gjennomsnittlig salgspris noe ned. Basert på ovenforstående er vi således av den oppfatning av at leilighetene i Hausmanns gate 40 oppnår en gjennomsnittlig salgspris noe under gjennomsnittlig salgspris for Brenneriveien 1. Vi har således lagt til grunn en gjennomsnittlig salgspris per m2 P-rom i nivå kr ,- i vårt verdigrunnlag. Vi får følgende beregning av sum salgsinntekter: Salgbart bruksareal (S-BA) 596 Pris per m P-rom Sum ferdig utviklet (avr.) Det forutsettes også her at felleskostnadene for leilighetene er innenfor normalnivået for denne type leilighetskomplekser. Videre har vi også her forutsatt kostnader henført til markedsføring- og salg av boligene i nivå 2 % av salgsinntektene. Anleggskostnader enoveringskostnader er beregnet som nøkkelferdig bygg, inkl. arkitekt- og konsulentkostnader samt utomhusarbeider. Finanskostnader, byggeledelse og gebyrer utgjør normalt i nivå rundt 7-10 %. enoveringskostnadene inkluderer opparbeidelse av intern infrastruktur samt grøntområder. Som nevnt var ikke Hausmanns gate 40 tilgjengelig for innvendig besiktigelse. l henhold til mottatt informasjon har vi således lagt til grunn at det er tilsvarende standard og tilstand som i Hausmanns gate 42. Vi har således forutsatt at det er et betydelig etterslep på vedlikeholdet og at eiendommen må totalrenoveres. Dette trekke således renoveringskostandene opp. Imidlertid har vi lagt til grunn relativt enkel standard, noe som trekker kostnadene henført til renovering noe ned. verdivurdering Hauskvartalet av 26

18 Våre erfaringstall tilsier at bygge-/renoveringskostnadene per m2 for denne type bebyggelse er som følger: ehab. Konvert. loft Bygning ink. adm, rigg/drift, etc VVS Elkraft Tele- og automatisering Andre installasjoner, heis, etc Prosjektering, byggeledelse, etc lnfrastrukturkostnader Finanskostnader Sikkerhetsmargin Sum anleggskost per m* BTA Bruttoareal (ml BTA) Sum anleggskostnader per type (avr.) Sum totale anleggskostnader (avr.) Vi forutsetter i dette tilfellet at konvertering av loftet ikke medfører krav til heis, da denne vil bli utformet som en del av leilighetene i tredje etasje. isiko Også her vil en utbygger/investor vil gjøre selvstendig vurdering av prosjektets risiko. Vi er av den oppfatning av at risikoen henført til renovering av eiendommen Hausmanns gate 40 er beliggende noe under risikoen beregnet for Brenneriveien 1.Dette på bakgrunn av at angjeldende eiendom allerede er bebygd med en bygård samt at prosjektet er noe mindre. Imidlertid oppholder det seg et ukjent antall mennesker seg i bygården. Det foreligger ikke leiekontrakter, bruken anses som tålt. l henhold til mottatt kontrakt, erverver kjøper eiendommen med de som oppholder seg der, og selger fraskriver seg ethvert ansvar knyttet til dette forholdet. Dette trekker risikonivået vesentlig opp. Vi har derfor benyttet oss av en risiko i nivå 60% risiko for eiendommen, vurdert som følger: Kostnadsrisiko - marked 10,0% Middels risiko henført til økte kostnader. Salgsrisiko - marked 10,0% Etablert boligområde, noe risiko for reduserte salgspriser. eguleringsrisiko 5,0 % Området er ferdig regulert og delvis bebygd Tidsrisiko 10,0% elativt tidlig i prosessen, med relativt høy risiko for forsinkelser. Prosjektrisiko 25,0% Bebodd, relativt høy risiko for uforutsette elementer. Sum risiko 60,0% Skjønnsmessig vurdering av all risiko henført til prosjektet Verdiberegning Basert på de ulike vurderingene over får vi følgende verdiberegning av angjeldende eiendom: Sum verdi ferdig bebygget Markedsføringskostnader (2%, avr.) Netto salgsinntekt Sum totale renoveringskostnader Brutto tomteprisbelastning Prosjektrisiko 60 % Netto tomteprisbelastning (avr.) En verdi som beregnet over gir en verdi per m* S-BA på kr ,-. Dette anses å være relativt høyt, eiendommen vurdert som utviklingsprosjekt, men relativt lavt eiendommen vurdert som bebygget areal. Dette henføres til bebyggelsen spesielle karakter og betingelser. verdivurdering Hauskvartalet av 26

19 Basen på beregningen over får vi følgende direkteavkastning for utbygger/investor: Sum totale renoveringskostnader Netto tomteprisbelastning Sum investert kapital isiko/gevinst til utbygger/investor OOO ' Direkteavkastninj utbygger/investor 32,04 % Normal direkteavkastning på utviklingsprosjekter innen næringseiendom i Oslo/omegn er normalt beliggende i nivå 10-18%. En direkteavkastning som beregnet over anses således a være beliggende vesentlig over nivået, noe som henføres til eiendommens utforming, det forhold at den er bebodd og de usikkerhetsmomenter som følger av dette. i Verdivurdering Hauskvartalet av 26

20 verdivurdering VEDIBEGENING HAUSMANNS GATE 42 Premisser/påregnelig utnyttelse Bygården i Hausmanns gate 42 er som nevnt regulert til spesialområde - bevaring (bolig, forretning). Vi anser således at eiendommen er fullt utnyttet. I henhold til reguleringsbestemmelsene tillates det kun forretninger i 1. etasje. På bakgrunn av dette samt at Hausmanns gate er en relativt trafikkert gate anser vi derfor at det er mest hensiktsmessig å etablere forretningslokaler på gateplan og leiligheter i overliggende etasjer. Videre tillates bygården bare ombygd/påbygd eller utbedret under forutsetning av at eksteriøret beholdes uendret eller føres tilbake til dokumentert opprinnelig utseende. Vi har således hensyntatt dette i beregningen av byggekostnadene. I beregningen av de ulike arealer for angjeldende eiendom har vi også her lagt til grunn konverteringsfaktorer som beskrevet i vurderingen av Brenneriveien 1. Imidlertid har vi som følge av skråtak skjønnsmessig benyttet en reduksjon på 35 % fra bruksareal (BA) til salgbart bruksareal (S-BA) for loftsetasjen. Vi har således beregnet følgende arealer for angjeldende eiendom: Etasje Formål Areal (m' BTA) Areal (m BA) Areal (m S-BA) Kjeller Bod 250 N/A N/A 1. etg. Forretning N/A etg. Bolig Loft Bolig Sum Verdigrunnlag boliger Salgspriser boliger Som i vurderingen av Brenneriveien 1/Hausmanns gate 40 har vi også her lagt til grunn at det utformes leiligheter av enkel standard. Eiendommen Hausmanns gate 42 er beliggende på hjørnet mellom eiendommene i Brenneriveien 1 og Hausmanns gate 40. eguleringsbestemmelsene stiller ikke krav til utforming av leilighetene. Det er relativt god takhøyde i bebyggelsen i Hausmanns gate 42. Videre er deler av bebyggelsen utformet med rosett og stukkatur. Dette trekker gjennomsnittlig pris per mz noe opp. Basert på ovenforstående er vi således av den oppfatning av at leiligheten i Hausmanns gate 42oppnår en gjennomsnittlig salgspris noe over gjennomsnittlig salgspris for Brenneriveien 1. Vi har således lagt til grunn en gjennomsnittlig salgspris per m* P-rom i nivå kr ,- i vårt verdigrunnlag. Vi får følgende beregning av sum salgsinntekter: Salgbart bruksareal (mz S-BA) 673 Pris per m2 P-rom 54 OOO Sum ferdig utviklet (avr.) Det forutsettes også her at felleskostnadene for leilighetene er innenfor normalnivået for denne type leilighetskomplekser. Videre har vi forutsatt kostnader henført til markedsføring- og salg av boligene i nivå 2 % av salgsinntektene. Anleggskostnader enoveringskostnader er som nevnt beregnet som nøkkelferdig bygg, inkl. arkitekt- og konsulentkostnader samt utomhusarbeider. Finanskostnader, byggeledelse og gebyrer utgjør normalt i nivå rundt 7-10 %. enoveringskostnadene inkluderer opparbeidelse av intern infrastruktur samt grøntområder. Det er som nevnt et betydelig etterslep på vedlikeholdet i Hausmanns gate 42. I henhold til tilstandsanalyse datert utført av Høyer Finseth AS har bygget behov for en total rehabilitering. Videre stiller reguleringsbestemmelsene krav til at byggets eksteriør beholdes uendret eller føres tilbake til dokumentert opprinnelig utseende kun ved ombygging/påbygging. Dette medfører blant annet reetablering av ornamenter rundt vinduene, nye vinduer for hele fasaden og reetablering av fasaden. Dette trekker byggekostnadene betydelig opp. imidlertid har vi lagt til grunn relativt enkel standard, noe som trekker kostnadene henført til renovering noe ned. Verdivurdering Hauskvartalet av 26

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast Ormsund Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013 Skisseutkast Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har etter forutgående tilbudskonkurranse

Detaljer

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag Oppdragsnummer: 23011132 Sagene Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Adresse: Gustav Jensensgate 10 P-rom/BRA: ca. 78 kvm/78 kvm Prisantydning: kr 2 500 000,- Andel

Detaljer

TØNSBERG SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG SENTRUM Selveierleilighet i 1. etasje. Beliggende i Sørbyen. 2 parkeringsplasser i parkeringskjeller. Prisant.: 1 650 000,- And.Fellesgj.: 12 100,- TOTALT: 1 662 100,- + omk. Adresse: St. Olavs

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN Pen og lys selveierleilighet. 2 (3) soverom - 2 bad - 2 terrasser. Parkeringsplass i garasjeanlegg. Prisant.: 2 990 000,- Adresse: Granåsveien 25B P-rom/Bra: 99/99 kvm Fellesutgifter:

Detaljer

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG - SENTRUM Urban selveierleilighet i 4 etasje Renovert/oppgradert i 2014 Prisant: 860 000,- Adresse: St Olavs gate 22, snr 50 P-rom/Bra: 16/16 kvm Fellesutgifter: 1 423,- pr måned Tomteareal: Soverom:

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS

GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS Ravnedalsveien 13, 4616 KRISTIANSAND S Oppdrag: 60214276 6.ETG. ROLIG & FLOTT BELIGGENDE. KORT VEI TIL SENTRUM RAVNEDALSVEIEN 13 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 26. 28. 31. 33.

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no EIK - TØNSBERG Velholdt rekkehus over 2 etasjer med egen hageflekk i barnevennlig boligområde 3 soverom og garasje Prisant: 2 290 000,- Adresse: Årfuglveien 10B P-rom/Bra: 110/116 kvm Fellesutgifter: 200,-

Detaljer

SOLVANG - TØNSBERG. www.smartmegling.no

SOLVANG - TØNSBERG. www.smartmegling.no SOLVANG - TØNSBERG Lys andelsleilighet i 2. etasje. 1 (2) soverom - terrasse. Sentralt beliggende. Prisant.: 1 500 000,- And.Fellesgj.: 31 000,- TOTALT: 1 531 000,- Adresse: Dronning Åsas vei 4B P-rom/Bra:

Detaljer

OLSRØD - TØNSBERG. www.smartmegling.no

OLSRØD - TØNSBERG. www.smartmegling.no OLSRØD - TØNSBERG Selveierleilighet på bakkeplan. Endeleilighet. 2 soverom. Garasje. Prisant.: 2 950 000,- Adresse: Olsrødsvingen 128A P-rom/Bra: 70/70 kvm. Fellesutgifter: 2 558,- Tomteareal: Antall soverom:

Detaljer

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 MYREHAGEN 27 / DRAMMEN Eiendomsmegler Salma Rana Telefon: 66 78 60 20 Mobil: 47 76 05 43 E-post: salma.rana@aktiv.no Faks: 66 78 60 21 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. BLOMMENHOLM Generasjonsbolig Lillehagveien 52 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Lillehagveien 52 Oppdragsansvarlig: Gro Kirchoff Mobil: 930 23

Detaljer

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Søre bydel Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Velkommen inn 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre

Detaljer

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Oppdragsnr: 70140121 Fastpris. kr 4 490 000 + omk. HAUGESUND Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt Totalpris inkl. omk.

Detaljer

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass www.krogsveen.no Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass. Høy standard og vestvendt med umiddelbar

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging Update Update 8 2012 Næringseiendom Opsjonsavtaler ved erverv av tomt for utvikling side 4 BER: Konvertering fra næring til boligformål side 7 Forurensing i grunn og sjø side 28 update 8 2012 Næringseiendom

Detaljer

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo Kikutsikten 4D Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo * Fritidsleilighet i moderne utførelse og høy kvalitet * Stue, kjøkken, 3 soverom, 2 bad og gang/hall * Underjordisk garasje med sportsbod * BRA 102 m 2

Detaljer