Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9"

Transkript

1 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : Dato for revisjon av bestemmelsene : Dato for siste revisjon av bestemmelsene: GENERELT 1.1 Virkeområde Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrense på plankartet i målestokk 1: Reguleringsformål Området reguleres for følgende formål i henhold til plan- og bygningslovens 12-5: Bebyggelse og anlegg Bolig/forretning/kontor Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål Parkering kombinert med uteopphold/lekeplass BFK-1 BFK-2 K 1.3 Hensikten med reguleringsplanen Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for riving av eksisterende bygninger og oppføring av nye forretning- og kontorlokaler og boliger med uteområder. 2 FELLES BESTEMMELSER 2.1 Rekkefølgekrav Egengodkjent side 1 av 5

2 Senest samtidig med at første bolig får brukstillatelse innenfor BFK-1 og BFK-2 skal uteoppholdsareal og lekeareal være ferdig opparbeidet i henhold til landskapsplan. Dersom brukstillatelse blir gitt på vinteren skal uteoppholdsareal og lekeareal være ferdig opparbeidet påfølgende vår. 2.2 Dokumentasjonskrav 1. Ved søknad om rammetillatelse for det første byggeområde av BFK-1 og BFK-2 skal det utarbeides landskapsplan for hele planområdet. Landskapsplanen skal inneholde: Funksjonsangivelse Bebyggelsens plassering Atkomstforhold, interne veger, parkeringsplasser og miljøstasjoner Opparbeiding av uteoppholdsareal Opparbeiding av lekeareal Terrengendringer (høyder) og murer Nye koter Plassering av event. rampe til parkeringskjeller Ivaretakelse av universell utforming Overvannsløsning 2. Før det gis igangsettingstillatelse for det enkelte byggeområde skal: Nødvendige tiltak mot støy være dokumentert. Nødvendige tiltak mot radon være dokumentert. 3. Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge plan for utgraving av byggegrop og fundamentering som er godkjent av geoteknisk sakkyndig. Notat G1 for Liegata 9, emne: Grunn- og stabilitetsforhold, utarbeidet av Multiconsult , skal legges til grunn. 2.3 Radon Ved ny bebyggelse skal gulv nærmest bakken og vegger i hus med kjeller utformes på en måte som sperrer for radon fra bakken og fra fyllmasser inntil grunnmuren. Under kjellergulv skal det være innretninger som lufter ut radon. I boligrom skal konsentrasjonen av radon ikke overstige 100 Bq/m 3. Utbygger skal framlegge plan som viser nødvendige forebyggende tiltak før boring-, sprengnings- eller gravearbeider iverksettes. 2.4 Automatisk freda kulturminner Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. Dersom en under gravearbeider/ anleggsvirksomhet eller lignende støter på mulige kulturminner i Egengodkjent side 2 av 5

3 planområdet skal arbeide umiddelbart stanses, og regionale kulturvernmyndigheter skal varsles, i samsvar med 8 i kulturminneloven av 9.juni Uteoppholdsareal og areal til lek Uteoppholdsareal skal være 11m 2 per boenhet i planområdet. 6 m 2 av krav til uteoppholdsareal per boenhet kan være på balkong/terrasse. Lekeareal per boenhet skal være 8 m 2. Lekearealet skal være et samlet areal med gode sol- og støyforhold. 2.6 Avfallshåndtering Avfallshåndtering skal løses ved offentlig veg i felles miljøstasjon for hvert byggeområde. 2.7 Energi Ny bebyggelse skal knyttes til fjernvarmeanlegg. Det kan gjøres helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger vil være miljømessig bedre enn tilknytning. 2.8 Parkeringskjeller og adkomst Det kan etableres parkeringskjeller under bakkenivå innenfor planområdet. Adkomst til parkeringskjeller skal være via gbnr 300/2618 eller 300/677. Ved etablering av parkeringskjeller kan adkomst til gårdsrommet skje via 300/679 eller 300/677. Dersom det ikke etableres parkeringskjeller skal adkomst til gårdsrommet skje via gbnr 300/2618. Dersom ikke adkomst via gbnr 300/679 blir etablert skal areal innenfor 300/679 opprettholdes som grøntareal. Areal innenfor 300/679 tillates ikke benyttet til parkering. 2.9 Overvann Takvann skal føres ut på bakken. For takflater som vender mot Liegata og Cappelen gate skal takvann ledes til fortau/gate. Annet overvann skal ledes mot Cappelens gate. 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1 Fellesbestemmelser BFK-1 og BFK-2 skal benyttes til blandet formål; bolig-, forretning- og kontorformål. 1. etasje skal i hovedsak benyttes til forretningsvirksomhet mot gate. Minst 20% av bruksarealet i hvert felt skal benyttes til boligformål. Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet. Der ikke byggegrense er vist er byggegrense lik formålsgrense. Bebyggelsen skal utformes i samsvar med sin funksjon og skal utføres i robuste og varige materialer. Bebyggelsen mot Liegata er en del av Murbyen og skal skille seg fra nabobygg mht fargevalg Egengodkjent side 3 av 5

4 Det tillates etablert balkonger over 1. etasje i begge byggeområdene, utenfor formålsgrense, mot hhv Liegata og Cappelens gate. Balkonger mot gate kan stikke maksimalt 0,5 meter utenfor vegglivet. Mot gårdsrommet er det ikke begrensinger i balkongers størrelse eller høyde over terreng. Antall parkeringsplasser skal være maks 1 plass pr. boenhet. Dette inkluderer gjesteparkering. Minstekrav til antall sykkelparkeringsplasser er 2 per boenhet. For forretning skal antall parkeringsplasser være maksimalt 1,5 per 100m 2 BRA. Antall sykkelparkeringsplasser skal være minimum 1,5 per 100m 2 BRA. For kontor skal antall parkeringsplasser være maksimalt 1,2 per 100m 2 BRA. Antall sykkelparkeringsplasser skal være minimum 2 per 100m 2 BRA. Minst 5% av parkeringsplassene for bil, og minimum 1 plass, skal avsettes og lokaliseres slik at de(n) er særlig egnet for forflytningshemmede. 3.2 BFK-1 Maksimal tillatt grad av utnytting er bebygd areal (BYA) på 100%. Bebyggelsen skal ha saltak. Maksimal mønehøyde er kote +48,4. Maksimal gesimshøyde mot Liegata er kote +42,7. Mot Liegata tillates det takoppløft på inntil 1/3 av fasadelengden. Takoppløft skal ha maks gesimshøyde på kote + 45,5. Maksimal gesimshøyde mot felt K er kote 45,5. Ventilasjonsanlegg, trappe- og heishus skal plasseres inne i bygning. 3.3 BFK-2 Maksimal tillatt grad av utnytting er bebygd areal (BYA) på 100%. Maksimal byggehøyde for bygget er kote 45,2. Mot Cappelens gate skal øverste etasje være tilbaketrukket min 3 meter fra formålsgrense. Maksimal gesimshøyde for fasade i formålsgrense mot Cappelens gate er kote Ventilasjonsanlegg, trappe- og heishus tillates 2,5 m over maks byggehøyde for tilbaketrukket etasje og skal være tilbaketrukket min 3 meter fra gesims mot Cappelens gate. 3.4 K Egengodkjent side 4 av 5

5 Innenfor K skal det etableres uteoppholdsareal og lekeplass i henhold til arealkrav i punkt 2.5. Lekeplasser skal være fellesareal for BFK-1 og BFK-2. Lekeplassen skal planlegges og opparbeides iht Teknisk Norm del 3, Retningslinjer. Planlegging, opparbeidelse og vedlikehold av lekeplasser i Skien kommune. Innenfor K kan det etableres parkeringsplasser for biler og sykler. Antall parkeringsplasser beregnes ut fra krav i punkt 3.1. Plassene kan eventuelt få et lett tak i form av carporter. Tette garasjer tillates ikke Egengodkjent side 5 av 5

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Borgeåsen Senter

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Borgeåsen Senter REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Borgeåsen Senter Reguleringsplanen sist datert. 31.8.07 Rettet i henhold til bystyrets vedtak i sak 3/08, 24.1.2008 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Antall plankart 5 stk. - plankart for 1.etasje, for 2. etasje, for 3.-8. etasje, for underetasje

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004.

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. 119k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. For rådmannen Tor Arne Midtbø REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM 158k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 19.06.96 i henhold til plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Punkt 21.7 i disse bestemmelsene vedtatt av kommunestyret 06.11.96 i medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

bambus a r k i t e k t e r

bambus a r k i t e k t e r REGULERINGSBESTEMMELSER FOR TVEDESTRAND FJORDHOTELL, G.NR. 74, B.NR. 42, 57, 59, 60 I TVEDESTRAND KOMMUNE 1 GENERELT Datert: 14.01.08 Sist Revidert: Egengodkjent: Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Mandal kommune Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Planutvalget Mandal kommmune VEDR. SAKSFREMSTILLING FOR BEHANDLING AV FORSLAG TIL OMREGULERING AV DETALJREGULERING AV MARNAR BRYGGE

Detaljer

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for HØVLERIET VEST Halden kommune Planbestemmelser datert: 13.01.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.05.2011 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 11.03.2015 Plankartets dato: 05.01.2015 Godkjent: xx.xx.2015 Revidert dato:

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

10/2135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl.

10/2135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl. 102135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl. 1medhold av 26 og 27 i Plan- og bygningsloven av 01.07.1986 nr. 71 har Sola

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer