REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN."

Transkript

1 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN. Reguleringsplanen sist datert Planens formål. Formålet med planforslaget og de tilhørende bestemmelser er å tilrettelegge for en mindre vesentlig endring av gjeldende bebyggelsesplan for å ivareta følgende forhold: - Mulighet for utvidelse av parkeringsarealet under bakkeplan, mellom eksisterende byggegrenser og hotellet. - Mulighet for bygging av en forbindelsesgang i en etasje mellom nybygg og hotell, for en utvidelse av hotellets konferansefasiliteter i nybygget. - Endret formulering for beskrivelse av takutforming på nybygg og mindre justering av gesimshøyde på deler av bygningen. Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. (Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål). 1.1 Reguleringsformål. 1 Generelt Planområdet er avmerket på plankartet og inndelt i reguleringsområder med følgende formål: Byggeområder: Bolig/forretning/kontor/bevertning/parkering B/F1 Forretningsformål, Hotell Fellesområde: Felles parkeringsplass B2 Fe Egengodkjent side 1 av 6

2 2 Blandet formål bolig / forretning / kontor/ bevertning/ parkering 2.1 På område B/F1 skal det oppføres bygning med forretninger/ kontor/ bevertning i 1. etasje. Boligarealet skal utgjøre minst 45% av bruttoarealet (BTA) over 1. etasjes gulv. 2.2 Bebyggelsen skal oppføres med fasade parallelt med gaten / byggegrensen og med de fremste fasadeelementene i byggegrensen. 2.3 Taket skal utformes med saltak som hovedform, med takvinkel tilpasset den eksisterende nabobebyggelsen, og med møneretning i hovedsak på tvers av bryggenes retning. Gesimshøgden kote 18.9, dog kan mindre variasjoner som arkitektoniske virkemidler tillates. Åpne tekniske installasjoner på taket kan skjules bak gesims med høyde inntil kote 21,4. Slik gesims skal trekkes tilbake fra fasadelivet tilsvarende tilsvarende gesimsens økede høyde. Mønehøgden kan være varierende og skal for størstedelen av området, mer enn halve fasadelengden mot bryggene, ikke overskride kote 22,9. Ved varierende høyder kan mønehøgden av arkitektoniske hensyn økes for mindre partier av bygningen, mindre enn halve fasadelengden mot bryggene, til kote Takutformingen kan utføres med avsluttede takflater med tilbaketrukkede gesimser når disse er avsluttet innenfor den linjen som dannes fra angitt mønehøyde til angitt gesimshøyde. Mellomliggende takflater kan utformes som flattaksflater med samme gesimshøyde som de tilliggende saltaksgesimsene og skal ikke overskride kote Bebyggelsen skal ha en oppdelt og variert fasade som harmonerer med nabobebyggelsens dimensjoner og proporsjoner. 2.4 Tekniske rom skal være innkorporert i bygningskroppen og gis en fasademessig utforming. 2.5 Ved utforming av planløsning og ytterveggskonstruksjoner for boliger samt utvendige oppholdsarealer på balkonger og eventuelle terrasser, skal løsninger vurderes i forhold til de stedlige støyforhold. De utvendige oppholdsarealene må vurderes særskilt i forhold til hva som vil være mulig å oppnå for å ivareta utearealenes funksjon. Om nødvendig skal utearealene avskjermes Egengodkjent side 2 av 6

3 Støydokumentasjon og tiltaksbeskrivelse som viser at innendørs støynivå og utendørs støynivå på oppholdsareal / balkonger overholder forskriftskrav og miljøkvalitetsnormer, skal framlegges i tilknytning til søknad om rammetillatelse. Hver leilighet skal ha balkong med min. 2 meters dybde, og areal på min. 6m2 og 10 m2 avhengig av leilighetsstørrelsen som angitt i i kommunedelsplanen for Skien sentrum. Balkongene kan krages ut inntil 0,5 m. over byggegrensen 2.6 Det skal bygges parkeringsplasser på kjellerplan som dekker boligenes parkeringsbehov ihht. utfyllende bestemmelser og retningslinjer i kommunedelsplanen for Skien sentrum, pkt. 2. 7A, parkering for boliger. Forretningenes parkeringsbehov kan dekkes ved leie på annen grunn. Krav i kommunedelsplan for Skien sentrum legges til grunn ved beregning av antall plasser. Kjøreadkomst til evt. parkeringskjeller og varetrafikk til forretningene skal skje fra kjøregata T2 Kortidsparkering til forretninger kan etableres langs sivegate T3 Parkering på Fellesområde Fe1 kan utvides på 1. etasjeplan med en bil oppstillingsrekke inn under bygning på B/F Ved oppføring av bolig/forretning på B/F 1 skal det inngås en utbyggingsavtale mellom kommunen, grunneier og utbygger som sikrer tilstrekkelig antall parkeringsplaser på Langbryggene. Følgende legges til grunn for beregning av totalt antall parkeringsplasser: - Krav i hht. ny bygningsmasse. - Totalt nedbygde offentlige parkeringsplasser. Antall offentlige plasser som nedbygges skal være erstattet når ut bygging igangsettes. Brev datert med vedlagt skisse for parkering på Langbryggene fra Gundersen Holding AS legges til grunn for dokumentasjon av eksisterende private og offentlige plasser i området Egengodkjent side 3 av 6

4 2.8 Eventuell oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer innenfor området skal kun skje etter tillatelse fra Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. 2.9 Ved byggesøknad skal det framlegges resultat fra grunnundersøkelser som viser om grunnen er forurenset, samt forslag til eventuelle tiltak som må iverksettes før bygging kan startes. 3 Hotell/Parkering 3.1 På område B2 skal det oppføres bygning i en etasje for sammenbygging mellom hotell B1 og bygning B/F 1. Bygningen utføres som en glassgang i en etasje med flatt tak. Takflaten kan trekkes ut over et bevertningsområde foran bygget begrenset av byggegrensen mot sivegate T3. Gesimhøyden skal ikke overskride kote 6,4. Det skal bygges parkeringsplasser på kjellerplan som en del av parkerings- kjeller under B/F1 og Fe1 4 Fellesformål 4.1 Område Fe1 skal være felles for områdene B1 og B/F1. Området skal ha adkomst fra kjøreveg T2 og skal hovedsaklig benyttes til felles parkerings-formål på bakkeplan for hotell og forretninger. Det skal bygges parkeringsplasser på kjellerplan som en del av parkerings- kjeller under B/F1 og B2 5 Fellesbestemmelser. 5.1 Ubebygget areal. Ubebygget areal skal opparbeides samtidig med bebyggelsen. Gjerder, terrengmurer, plassbelegg, utearealenes belysning, møblering og liknende skal godkjennes av bygningsmyndighetene samtidig med søknad om igangsettingstillatelse for bebyggelsen. 5.2 Skilt og reklame. Skilt og annet reklameoppsett skal utføres i henhold til kommunens skiltvedtekter. Det skal ha en form, materialbruk, farge og plassering som er i harmoni med bygningene og omgivelsene. 5.3 Byggegrenser Egengodkjent side 4 av 6

5 Der byggegrensen ikke er vist på plankartet er denne sammenfallende med formålsgrensen. 5.4 Tekniske anlegg. Tekniske anlegg som trafo, kloakkpumpestasjon og lignende, kan ikke oppføres som frittliggende bygninger og skal innarbeides i bebyggelsen. 5.5 Luftinntak. Nye bygg innenfor planområdet skal sikres en luftkvalitet som er i h.h.t. gjeldende krav. Luftinntaket for ventilasjonsanlegg skal orienteres / plasseres på dokumentert gunstigste side av nytt bygg i forhold til opptredende forurensing i området. 5.6 Vibrasjoner. Behov for eventuelle tiltak mot vibrasjoner fra jernbanen skal vurderes og dokumenteres. 5.7 Fornminner. Dersom en under tiltak i området skulle støte på automatisk freda kulturminner, må arbeidet straks stanses og fylkekulturseksjonen varsle. jfr. 8 i Kulturminneloven av 9. juni Plassering av nye bygg i terrenget. Nivå på 1. etasjeplan for nytt bygg innenfor planområdet er fastsatt av NVE til kote 2,60. Nedkjøringsterskel for parkeringskjeller er kote 2, Egengodkjent side 5 av 6

6 851 - Egengodkjent side 6 av 6

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL Planforslag er datert: 01.04.2011 Dato for siste revisjon av plankartet: 01.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.04.2011 Dato for komitè

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for. Midtbyen. Porsgrunn kommune

Reguleringsbestemmelser for. Midtbyen. Porsgrunn kommune Reguleringsbestemmelser for Midtbyen Porsgrunn kommune Egengodkjent av bystyret 12.05.05/01.09.05 (sak 31/05) og 15.12.05 (sak 87/05) Endret i h.h.t. Fylkesmannens skriv av 26.09.06 (Fylkesmannens avgjørelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08. 370 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08. INNHOLD 1 GENERELT 1.1 Planområdet 1.2 Hensikten med reguleringsplanen

Detaljer

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004.

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. 119k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. For rådmannen Tor Arne Midtbø REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate

Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate SANDNES KOMMUNE Vedlegg 1 Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate Datert 31.01.2014. Sist revidert: 15.06.2015 (Høringsutkast).

Detaljer

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570 Forslag til bestemmelser til områderegulering for Hegna Dato: 19.05.15 Disse bestemmelsene gjelder for område vist med reguleringsgrense på plankart datert 07.11.11, sist revidert 16.06.15. Området er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune

Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune Datert: 27.05.2008 Sist revidert: 18.08.2015 Vedtatt i kommunestyret sak 63/15, 03.09.2015. 1 Generelt 1.1 Planområdet Det

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA. Planområdet er regulert til følgende formål (Plan- og bygningslovens 12-5):

REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA. Planområdet er regulert til følgende formål (Plan- og bygningslovens 12-5): REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 12.11.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.10.2013 Godkjent av kommunestyret: 31.10.2013 AREALFORMÅL Planområdet

Detaljer

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM 158k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 19.06.96 i henhold til plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Punkt 21.7 i disse bestemmelsene vedtatt av kommunestyret 06.11.96 i medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

1.2 Planavgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PLAN Arkitekter AS, datert FORELØPIG 24.10.2014.

1.2 Planavgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PLAN Arkitekter AS, datert FORELØPIG 24.10.2014. Plan-ID: R-284. Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark Reguleringsbestemmelser Plankart datert : 18.11.2014 Dato for siste revisjon av plankartet : Bestemmelser datert : 18.11.2014 Dato

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1)

1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1) TOBIENBORG - SENTRUMSOMRÅDE. DETALJREGULERINGSPLAN Plan nr 1323 Dato: 13.05.15 Revidert: 31.08.15 (etter 1.gangsbehandling) Vedtatt av Bystyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5 NR 1) 1.1 Bebyggelse og

Detaljer

Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6:

Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: Reguleringsbestemmelser HEISTAD SENTRUM Dato for siste revisjon av plankartet: 24.02.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 03.11.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER Ås kommune Plan nr. R-269 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR PENTAGON M.M. Dato: 14.09.2011 Revidert: 01.03.2012/28.03.2012 1 GENERELT 1.1 Formål: Området reguleres til:

Detaljer