REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663"

Transkript

1 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk 1: GENERELT 1.1 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål (jfr. Plan- og bygningslovens 25): Byggeområde - Boliger Blokkbebyggelse (B1) Offentlige trafikkområder - Gangveg (G1) - Kjøreveg (K1) 1.2 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av nye boliger med god tilgjengelighet i form av bygårdsbebyggelse som fyller ut kvartalsstrukturen. 2. FELLES BESTEMMELSER 2.1 Rekkefølgekrav Før det gis byggetillatelse/igangsettingstillatelse - skal det foretas geotekniske vurderinger i området og dokumenteres at stabiliteten i området er tilstrekkelig både for anleggsfasen og i permanent sammenheng. - skal eventuelle stabilitetsforberedende tiltak utenfor selve byggearealet være gjennomført. - skal det dersom det må gjennomføres sikringstiltak, leveres plan for utførelsen. - skal det foreligge godkjent landskapsplan i målestokk 1: skal det foreligge situasjonsplan i målestokk 1: skal anleggsmelding for kommunaltekniske anlegg være godkjent. Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for nye boliger innenfor område B1 - skal dokumentasjon på gjennomført sikring fremlegges dersom geotekniske vurderinger i området har dokumentert behov for dette. - skal fortau langs eiendommen være opparbeidet. - skal felles uteoppholdsareal i samsvar med godkjent utomhusplan være ferdig Egengodkjent side 1 av 5

2 opparbeidet og ferdigstilt. Dersom boligene ferdigstilles vinterstid skal arealene ferdigstilles innen rimelig tid påfølgende sommer. 2.2 Dokumentasjonskrav For alle tiltak i områder med kvikke/sensitive masser skal det dokumenteres at stabiliteten er tilstrekkelig både for anleggsfasen og i permanent sammenheng. Både lokalstabilitet, områdestabilitet og eventuelle sikringsbehov skal være dokumentert av geotekniker og deretter kontrollert av en uavhengig geotekniker fra et annet firma. Dersom den geotekniske vurderingen viser at det må gjennomføres sikringstiltak for å oppnå tilstrekkelig stabilitet, må plan for utførelsen sendes kommunen i forbindelse med byggesaksbehandlingen. Kontroll med utførelsen av sikringsarbeidet må innarbeides i kontrollplanen og dokumentasjon på gjennomført sikring fremlegges før brukstillatelse og ferdigattest gis. Situasjonsplan i målestokk 1:500 skal vise ny bebyggelse med høydeangivelser på gulv inne og bakke ute og hvordan den ubebygde delen av tomta skal utnyttes. Situasjonsplanen skal vise balkonger, forstøtningsmurer, gjerder, ramper og evt. trapper og takterrasse, og terrengmessig behandling inkl. evt. skjæringer og fyllinger. Landskapsplan i målestokk 1:200 for område B1 og tilstøtende trafikkareal skal, i tillegg til opplysninger på situasjonsplanen, vise terrengbehandling med angitte høyder for gammelt og nytt terreng, stigningsforhold, beplantning, materialbruk, sykkelparkering og møblering av utearealene. Anleggsmelding Anleggsmelding for kommunaltekniske anlegg skal være godkjent av kommunen før igangsettingstillatelse gis. 2.3 Miljøforhold Støy Boligfasader skal om nødvendig isoleres mot støy slik at retningslinje T-1442 kan oppfylles. 2.4 Automatisk freda kulturminner Dersom en under gravearbeider/anleggsvirksomhet eller lignende i planområdet støter på kulturminner skal arbeidet umiddelbart stanses og fylkesarkeologen varsles i samsvar med 8 i Kulturminnevernloven av 9. juni Universell utforming Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak, skal det sikres god tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede. Bygninger og anlegg skal utformes slik at de Egengodkjent side 2 av 5

3 kan brukes av alle på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig. Jf. Tilgjengelighetskriteriene i Teknisk forskrift og Vegnormalen. 2.6 OMRÅDER MED KVIKKE/ SENSITIVE MASSER For alle tiltak i faresonen skal det dokumenteres at stabiliteten er tilstrekkelig både for anleggsfasen og i permanent sammenheng. Både lokalstabilitet, områdestabilitet og eventuelle sikringsbehov skal være dokumentert av geotekniker og deretter kontrollert av en uavhengig geotekniker fra et annet firma. Dersom den geotekniske vurderingen viser at det må gjennomføres sikringstiltak for å oppnå tilstrekkelig stabilitet, må plan for utførelsen sendes kommunen i forbindelse med byggesaksbehandlingen. Kontroll med utførelsen av sikringsarbeidet må innarbeides i kontrollplanen og dokumentasjon på gjennomført sikring fremlegges før brukstillatelse og ferdigattest gis. Eventuelle stabilitetsforberedende tiltak utenfor selve byggearealet skal være gjennomført før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene på planarealet. 3. BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER: BLOKKBEBYGGELSE Området skal brukes til blokkbebyggelse. 3.1 Atkomst Gangatkomst Boligblokken skal ha gangatkomst fra Lundegata. Hovedatkomstene fra gata, p-kjeller og uteoppholdsareal til alle boligene og evt. takterrasse skal være trinnfrie, lette å finne, lette å bruke, være uten hindre og tilrettelagt for orienteringshemmede og bevegelseshemmede. Atkomstene skal ikke ha større stigning enn 1:20. Der dette ikke er gjennomførbart, kan mindre partier ha brattere stigning, maksimalt 1:15. Kjøreatkomst Kjøreatkomst skal være fra Oscarsgate inn i p-kjeller. Gode siktforhold fra innkjøring p-kjeller til gata og i krysset Oscarsgate/Lundegata må ivaretas ved utforming av bygget. 3.2 Plassering av bygninger Formålsgrense gjelder som byggegrense. Bygninger kan plasseres i nabogrense. Bygninger skal plasseres med veggliv hovedsaklig i formålsgrense mot offentlig gate, slik at disse bidrar til at det dannes klart definerte gaterom. Bygningskroppen(e) skal medvirke til at det dannes et sentralt gårdsrom mot vest på minimum 80 m² som skal brukes som felles uteoppholdsareal. Boder og søppelhåndtering skal løses innenfor bygningskroppen Egengodkjent side 3 av 5

4 3.3 Byggehøyder, takform, utnyttingsgrad Max tillatt bebygd areal er 75 %. Ny bebyggelse i planområdet skal ha flatt tak eller tak med helning 0º-10 º. Det kan lages takterrasser. Max høyder er som i tabellen nedenfor: Max. kotehøyde gesims 2. etasje i gateliv 25,0 Tilbaketrukket 3. etasje 28,0 Tilbaketrukket 4. etasje 31,0 Oppbygg for heis/trapp og 32,0 ventilasjon Høyden på bygget skal trappes av i tråd med fallet på terrenget, slik at det blir størst høyde i nord og minst i sør. Kotehøydene gjelder gesimshøyden. I tillegg kan det tillates åpne rekkverk i forbindelse med takterrasser i 3. og 4. etasje. 3. og 4. etasje skal trekkes tilbake minst 2,0 m fra gesims langs Lundegata og Oscars gate og mot Lundegata 9, med unntak av trapp og heis som kan plasseres i gateliv. Oppbygg over tak for heis/trapp og ventilasjon kan tillates opp til kote 32,0 med max grunnflate på til sammen 15 m 2. Oppbygget skal gis en god arkitektonisk form og materialbruk. 3.4 Uteoppholdsareal Privat uteoppholdsareal Hver leilighet skal ha privat uteoppholdsareal på balkong med minst 2 m dybde og areal minst: roms: Min. 6 m 2-4-rom: Min. 10 m 2 Minst 80% av balkongene bør være sør- eller vestvendte. Felles uteoppholdsareal Det skal opparbeides felles uteoppholdsareal inkludert lekeareal på minimum 12 m² pr bolig i tillegg til private balkonger. Deler av dette kan løses på takterrasse, men minimum 8 m² pr. bolig skal være på 1. etasje plan Egengodkjent side 4 av 5

5 Det skal opparbeides et gårdsrom/lekeområde for boligene innenfor B1 på 1. etasje plan. Gårdsrommet skal skjermes med beplantning / skjermvegg mot parkeringsplassen vest for tomta så lenge dette området brukes til parkering eller annen sjenerende virksomhet. Området skal opparbeides med arealer for lek og opphold, som skal fungere som et fullverdig rekreasjons- og lekeområde for alle, inkludert funksjonshemmede barn og voksne. Det skal legges vekt på at utstyr og anlegg i området skal kunne benyttes på like vilkår av så mange som mulig. 3.5 Parkering Parkering skal oppfylle kravene for sone 2 i sentrumsplanen. Minstekrav pr. bolig inkludert gjesteparkering er for 2-3 roms leiligheter 1,0 plass pr enhet og 4-roms leiligheter 1,5 plass pr enhet. All parkering for bebyggelse på B1 skal plasseres i kjeller under bygget, med innkjøring fra Oscars gate. Minimum 10 % av plassene skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. Disse plassene skal ha minimum bredde 3,8 m og minimum lengde 5,0 m. 3.6 Utforming Alle boligene bør ha livsløpsstandard (ihht Husbankens definisjon). Bebyggelsen skal utformes i vår tids formspråk, men med hovedformer og volumer som spiller sammen med murbebyggelsen i området rundt. Dominerende fasademateriale bør være pusset mur eller lys tegl med innslag av bl.a. treverk. Det skal brukes lyse farger. 4. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 4.1 Gangveg G1 skal opparbeides som offentlig gangveg (fortau). Fortau skal ha fast dekke med liten friksjon. Fortauet skal utformes med vekt på trygg ferdsel for alle grupper fotgjengere inkludert bevegelseshemmede og orienteringshemmede både langs gata og ved kryssing. --o Egengodkjent side 5 av 5

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004.

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. 119k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. For rådmannen Tor Arne Midtbø REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal

1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal BØ KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR EVJUDALEN Dato: 31.1.11 Kommunestyrets godkjenning: 31.1.11 1 GENERELT 1.1 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til: BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM PLANBESKRIVELSE forslag 17.06.15 1. Bakgrunn Planforslag fremmes på vegne av Rose Eiendom AS. Hensikten med planforslaget er å legge til rette

Detaljer

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Mandal kommune Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Planutvalget Mandal kommmune VEDR. SAKSFREMSTILLING FOR BEHANDLING AV FORSLAG TIL OMREGULERING AV DETALJREGULERING AV MARNAR BRYGGE

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN OSLO KOMMUNE, Byrådsavdelingene REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN Som vedtatt av Oslo bystyre 27.08.2003, sak 274 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 20.mars 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kap. I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Borettslag Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Innhold: Byggebeskrivelse Eiendommen fra A til Å Driftsbudsjett Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 1 2 BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R

R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R Forslag til R E G U L E RI N G SE N D RI N G - D E TAL J R E G U L E RI N G F O R B J L S TAD VEI E N 4 Plan - I D: 24 N 2 J ENS F ORE LPI G W ILHE L MSEN TEGN

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer