REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Telemarksgata 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Telemarksgata 10"

Transkript

1 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Telemarksgata 10 Dato for siste revisjon: Planen er behandlet etter plan- og bygningslov av 14.juni 1985 nr. 77 med endringer, sist ved lov av 7.mai 2004 nr GENERELT 1.1 PLANENS BEGRENSNING Det regulerte området er vist på plankart egengodkjent REGULERINGSFORMÅL Hele reguleringsplanområdet er et automatisk fredet kulturminne. Planområdet reguleres til spesialområde bevaring jmf. Pbl i kombinasjon med de andre formålene. Planområdet er regulert til følgende formål: Kombinert formål (Pbl. 25, 2. ledd) Bolig/kontor/forretning/bevertning Offentlige trafikkområder (Pbl. 25, 1. led nr. 3) Gatetun Spesialområde (Pbl. 25, 1. ledd nr. 6) Bevaring 1.3 HENSIKTEN MED REGULERINGSPLANEN Hensikten med planen er å legge til rette for en utvidelse av bygningsmassen for økt utnyttelse ved å øke antall etasjer fra 3 til 4 etasjer med en tilbaketrukket 5. etasje samt å etablere boliger i deler av bygget. 2 REKKEFØLGEKRAV Før det gis midlertidig brukstillatelse for nybygg skal uteoppholdsarealer og øvrige uteområder være opparbeidet i samsvar med godkjent landskapsplan, se punkt Egengodkjent side 1 av 6

2 3 DOKUMENTASJONSKRAV 3.1 MIDDELALDERBYEN SKIEN Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredede kulturminnet, som ikke er tillatt etter denne planen, er ulovlige uten etter tillatelse etter kulturminneloven. Søknad om dispensasjon etter kml 8 1. ledd skal sendes rette antikvariske myndighet, for tiden Riksantikvaren, i god til før arbeidet er planlagt igangsatt. Søknaden skal rettes til Riksantikvaren, men sendes via Telemark fylkeskommune. Kostnader knyttet til nødvendige undersøkelser og eventuelle arkeologiske utgravninger belastet tiltakshaver. Dersom det ved tiltak i marka skulle dukke opp mulige kulturminner, må arbeidet straks stanses. Tiltakshaver har ansvar for at kulturseksjonen hos fylkeskommunen varsles omgående, dette i samsvar med 8 i Kulturminnevernloven av 9. juni MURBYEN SKIEN Skiens bylandskap med bystruktur og byplanen etter brannen i 1886, anses å være av nasjonal verneverdi. Ved fortetting må det karakteristiske bylandskapet ivaretas, spesielt med tanke på volumer og høyder. Telemarksgate 10 ligger i et enhetlig område, og skal ta hensyn til den kvartals-, tomte- og bebyggelsesstruktur som er dominerende i Murbyen Skien. 3.3 LANDSKAPSPLAN Perspektiver som viser bygningsvolum, høyde og takform samt utforming av utearealer utarbeides i alle faser i planprosessen, og oppdateres på forprosjektnivå og detaljprosjektnivå. Fasadeoppriss samt skisser, terrengsnitt, eller 3D-modell av planlagt bebyggelse sett i sammenheng med eksisterende bebyggelse skal foreligge. Solstudie skal foreligge. Før det gis ramme-/ byggetillatelse skal det foreligge godkjent landskapsplan på forprosjektnivå som viser felles uteoppholdsareal og areal til lek inkludert. Planen skal vise utearealets plassering og solforhold, utforming, innhold, materialbruk og utstyr til opphold og lek. Planen skal også vise hvordan universell utforming er ivaretatt, jf pkt. 3.5, herunder hvordan ledelinjer på Handelstorget er tenkt videreført inn i dette prosjektet. Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge landskapsplan, detaljnivå, samt nødvendig arbeidstegninger for uteanlegg. Tekniske detaljer som gulv- og terrenghøyder, vannrenner, belysning og ledninger i bakken påføres planen. Det må planlegges for utearealer med gode solforhold, beplantning og møblering med god design. Det skal innarbeides kreative løsninger for lek for barn tilpasset plassering og areal Egengodkjent side 2 av 6

3 3.4 ETASJEPLANER Ombygg/tilbygg skal utføres i moderne formspråk men med respekt for den gamle bebyggelsen, på en måte som tolker arkitekturen på nytt fremfor kopiering av gamle bygg. Fasade skal være i gatelinje og vår tids material- og bygningsteknikk skal gjenspeiles. Før det gis rammetillatelse skal det foreligge godkjent etasjeplaner og oppriss av fasader som viser at estetikk og funksjonalitet er integrert i helhetlige arkitektoniske løsninger. Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge nødvendig detaljplaner og tekniske detaljer. Utforming og materialbruken i fasader skal dokumenteres av høy kvalitet mht beliggenhet på Handelstorget i byaksen. 3.5 UNIVERSELL UTFORMING Før det gis rammetillatelse/byggetillatelse skal det sikres god tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede. Bygningen og uteoppholdsarealene skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig. Kf. Tilgjengelighetskriteriene i Teknisk forskrift. 3.6 ANLEGGSMELDING Anleggsmelding for kommunaltekniske anlegg skal være godkjent av kommunen før igangsettingstillatelse gis. 3.7 GRUNNUNDERSØKELSER Det er i området registrert forekomster av kvikkleire. Statiske beregninger av påbygg utført av tiltakshaver anbefaler refundamentering med stålkjernepeler i eksisterende pelepunkt. Det skal dokumenteres at stabiliteten er tilstrekkelig både for anleggsfasen og i permanent sammenheng. Både lokalstabilitet, områdestabilitet og eventuelle sikringsbehov skal være dokumentert av geotekniker. Nøyaktig fastleggelse av konstruksjonsløsninger vedrørende påbygg, ny fasadeløsning samt lastberegning basert på dagens forskrifter ned til fundamentnivå skal foreligge ved rammesøknad. Før det gis rammetillatelse til tiltak innenfor planen skal geotekniske vurderinger/undersøkelser være utført i detalj. Forholdet til eventuelle endringer og påvirkninger av lokal stabilitet som følge av tiltak vurderes. Tiltak skal vises i detaljtegninger og planer. Før ombygging som vist i reguleringsplanen kan realiseres skal det foreligge referansedata for grunnvannsforhold på eiendommen. Tiltak etter planen skal utføres på en måte at det ikke medfører rystelser, setningsskader eller midlertidige/permanente endringer i grunnvannsstanden/bevaringsforholdene som kan skade kulturlagene på eiendommen eller i tilstøtende områder. Det må om nødvendig fremlegges plan for avbøtende tiltak som sikrer Egengodkjent side 3 av 6

4 det automatisk fredete kulturminnet mot overnevnte type skader. Planen skal forelegges rette antikvariske myndighet før byggearbeider kan igangsettes. 4. STØY Innendørs lydnivå og lydnivå innenfor arealer som skal godkjennes som uteoppholdsareal skal tilfredsstille Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, rundskriv T 1442 (MD 2005), Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK 97), samt NS Eventuelle skjermingstiltak skal utformes med særlig hensyn til det estetiske miljø. Anleggene skal tilpasses gågatene mht materialbruk og farge, og skal sikre trygg passasje for gående. 5. BYGGEOMRÅDER - KOMBINERTE FORMÅL BOLIG/KONTOR/FORETNING/BEVERTNING Hele reguleringsplanområdet er et automatisk fredet kulturminne. Hele planområdet reguleres til spesialområde bevaring jmf. Pbl i kombinasjon med de andre formålene. Før det gis tillatelse til tiltak etter pbl 86a, 93 og 95b skal det innhentes faglig uttalelse fra den regionale kulturminneforvaltningen. 5.1 PLASSERING AV BEBYGGELSE Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensene som angitt på plankartet. Der hvor ikke annet er angitt er byggegrensene lik formålsgrensene. Bygget skal ha veggliv i regulert grense mot fortau. Det tillates takutstikk ut over byggegrensene i femte etasje på maks 1,2 m. Utforming av hjørnet mot Handelstorget, spesielt på bakkeplan, skal være innbydende mht byliv. Det stilles krav til at utvidet fortau ved hjørne mot torget opprettholdes. 5.2 BYGGEHØYDER Kotehøydene framgår av plankartet. Maksimal kotehøyde gesims fjerde etasje: +25,0. Femte etasje skal være tilbaketrukket, jf plankartet, med maksimal kotehøyde gesims +28,0. Det tillates i tillegg et oppbygg til heis for å betjene uteoppholdsareal på tak, med maksimal kotehøyde +29,1. Ventilasjonsanlegg på tak ut over dette tillates ikke. 5.3 UTFORMING AV BYGNINGER/PÅBYGG Omforming av forretningsgården Telemarksgata 10 skal gi som resultat et mer utadvendt og urbant hjørnebygg mot Handelstorget. Det skal legges vekt å utvikle en bygning tilpasset den kvadratisk strukturen og lamellbebyggelse fra Bygningen skal gis et nyere tids formuttrykk Egengodkjent side 4 av 6

5 Bygningen skal utformes slik at den får en god estetisk utforming av høy kvalitet. Det skal være høy kvalitet i materialbruk og utforming av konstruksjoner og fasader. Gjerde til uteoppholdsareal på tak trekkes tilbake fra gesimsen. Etasjeantallet skal være lesbart. Bygningen skal ha lyse fargenyanser. Bruk av reflekterende glass tillates ikke. Leiligheten i femte etasje skal ikke ha vinduer, som gir vanlig inn-/utsyn, mot felles uteoppholdsareal. 5.4 AREALBRUK Første etasje skal ha bymessige funksjoner som handel, service eller bevertning. I fjerde og femte etasje skal det etableres boliger. Det skal settes av plass til miljøstasjon i bygget. 5.5 UTEOPPHOLDSAREALER Minimumskrav til uteoppholdsarealer: Areal lek: 8 m 2 Felles uteoppholdsareal: 5 m 2 Hver boligenhet skal i tillegg ha privat uteoppholdsareal: 6 m 2 Der hvor det ikke er mulig å etablere privat terrasse skal dette arealet legges til fellesarealene. Fellesarealene skal opparbeides med høy kvalitet på materialer og utforming. Beplantningen skal være frodig, sitteplassene skal ha god design. Gjerde til uteoppholdsarealer på tak skal være trukket tilbake fra gesimsen. Konstruksjoner skal være av lett karakter. Det tillates ikke balkonger stikkende ut fra vegglivet. 5.6 PARKERING Det skal per boenhet avsettes minimum 1 parkeringsplass for 4-roms, 0,75 for 2-3 roms og 0,5 for hybel. For forretningsareal skal det per 100m² avsettes 1 plass for bil og 2 for sykkel. For kontor skal det avsettes per 100m² avsettes 0,5 plass for bil og 0,5 plass for sykkel. Kravet dekkes gjennom tinglyst rett til plass i nærliggende parkeringsanlegg. Plasser som ikke kan inndekkes tillates frikjøpt. 6 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE, GATETUN Det skal tas kontakt med rette antikvariske myndighet, for tiden Riksantikvaren, distriktskontor Syd, i god tid før tiltak i samsvar med reguleringsplanen skal gjennomføres innen dette området slik at omfang og kostnader for arkeologisk overvåking/undersøkelse kan fastsettes. Kostnader knyttet til nødvendige undersøkelser og eventuelle arkeologiske utgravninger belastes tiltakshaver Egengodkjent side 5 av 6

6 Det skal innarbeides kreative løsninger for utsmykking, lek og opphold foran bygget i Telemarksgata som del av byggeprosjektet Egengodkjent side 6 av 6

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08. 370 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08. INNHOLD 1 GENERELT 1.1 Planområdet 1.2 Hensikten med reguleringsplanen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LANDMANNSTORGET BESTEMMELSER

DETALJREGULERING FOR LANDMANNSTORGET BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR LANDMANNSTORGET BESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 21.04.2015 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for. Midtbyen. Porsgrunn kommune

Reguleringsbestemmelser for. Midtbyen. Porsgrunn kommune Reguleringsbestemmelser for Midtbyen Porsgrunn kommune Egengodkjent av bystyret 12.05.05/01.09.05 (sak 31/05) og 15.12.05 (sak 87/05) Endret i h.h.t. Fylkesmannens skriv av 26.09.06 (Fylkesmannens avgjørelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6:

Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: Reguleringsbestemmelser HEISTAD SENTRUM Dato for siste revisjon av plankartet: 24.02.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 03.11.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate

Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate SANDNES KOMMUNE Vedlegg 1 Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate Datert 31.01.2014. Sist revidert: 15.06.2015 (Høringsutkast).

Detaljer

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jf. Pbl 12-4.

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jf. Pbl 12-4. Bestemmelser for plan 2328P, detaljregulering for Ankerkvartalet og Straensenteret Eiganes og Våland bydel Vedtatt av Stavanger bystyre 08.09.2014 i medhold av plan- og bygningsloven 12-12. Virkning av

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune

Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune Datert: 27.05.2008 Sist revidert: 18.08.2015 Vedtatt i kommunestyret sak 63/15, 03.09.2015. 1 Generelt 1.1 Planområdet Det

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 SILJAN KOMMUNE Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 16.06.2015 side 1 av 31 Innhold 1 Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav...

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570 Forslag til bestemmelser til områderegulering for Hegna Dato: 19.05.15 Disse bestemmelsene gjelder for område vist med reguleringsgrense på plankart datert 07.11.11, sist revidert 16.06.15. Området er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN. Reguleringsplanen sist datert 10.02.2005 Planens formål. Formålet med planforslaget

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004.

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. 119k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. For rådmannen Tor Arne Midtbø REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. 1 UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027, KOMMUNEDELPLAN FOR LARVIK BY 2015-2027 OG KOMMUNEDELPLAN FOR STAVERN BY 2015-2027 De juridiske bindende bestemmelsene

Detaljer

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører.

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører. Forklaringer: Selve bestemmelsene er skrevet i kursiv. Teksten i vanlig skrift er forklaringer og kommentarer som skal fjernes i det endelige dokumentet. Bestemmelser: I forslaget til bestemmelser er det

Detaljer

Bestemmelser til områdereguleringsplan for. Bjørnstadveien 50

Bestemmelser til områdereguleringsplan for. Bjørnstadveien 50 Nasjonal planid: 0105 21045 Bestemmelser til områdereguleringsplan for Bjørnstadveien 50 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 13.03.15 Revidert: 1 Innhold 2 FORMÅL MED

Detaljer