VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM"

Transkript

1 VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM Gnr. 101, bnr. 103 Ringeriksveien Hokksund Øvre Eiker kommune Juni, 2012

2 VERDITAKST AV EIENDOMMEN LERBERG BEHANDLINGSHJEM ØVRE EIKER KOMMUNE MAI, 2012 MANDAT: EIENDOMMENS BETEGNELSE: Facilius AS er av Skifte eiendom v/ Bo Vegard Bording Grøtvedt blitt anmodet om å foreta en verditaksering av ovennevnte eiendom. Verditakseringen omfatter eiendommen Del av Gnr. 101, bnr. 103 i Øvre Eiker kommune. I henhold til opplysninger fra oppdragsgiver er Sykehuset Buskerud HF hjemmelshaver. Øvrige opplysninger om hjemmelsforhold er ikke innhentet. BELIGGENHET: Eiendommen er beliggende i Hokksund i Øvre Eiker kommune. Eiendommen grenser mot riksveien 35 på sørsiden og landbruksarealer mot de øvrige sider. Det er gode sol forhold og moderat trafikk støy hovedsakelig fra riksvei 35. I nærområdet finnes dagligvare butikk og bensinstasjon, Hoksund sentrum ligger ca 1 km unna. Avstand til Drammen sentrum er ca 18 km. Det er også 2 bussholdeplasser i nær området. MARKEDSUTVIKLING: Eiendommen er beliggende i et område som har stabil utvikling. Det er ikke vesentlige reguleringsmessige arbeider som vil ha innvirkning på eiendommen. Side 2 av 9

3 BEFARING: Eiendommen ble besiktiget Det var ikke tilgang til alle arealer, dette gjelder klasserom som var i bruk og kontorer. Tilstede ved befaringen var: o Fra eier: o Fra Facilius AS: DOKUMENTER: Bo Vegard Bording Grøtvedt og rektor ved skolen. Ken Arne Lerpold og Vladimir Sovilj Følgende dokumenter er blitt overlevert fra oppdragsgiver: Takst datert Oversiktskart over området FORUTSETNINGER: Verditaksten er gitt på følgende generelle grunnlag og forutsetninger: - REGULERING: eier stiller seg positiv til salg av eiendommen eiendommen kan fritt markedsføres for salg, over en normal periode en ser bort fra kjøpere som er villige til å by unormalt høyt p.g.a. "spesielle interesser" opplysninger som oppdragsgiver er kjent med og som har betydning for verdifastsettelsen av eiendommen, kommer oss i hende og er korrekte og uttømmende Facilius AS har ikke innhentet økonomiske data om den enkelte leietaker eller vurdert leietakers soliditet Facilius AS har ikke målt opp bebyggelsen, kontrollert fundamentering, eller kontrollert hvorvidt det er asbest i bygningene Facilius AS har ikke fått fremlagt ferdigattest eller kontrollert om det foreligger brannpåbud, offentlig påbud, eller om dagens bruk er tillatt Facilius AS har ikke kontrollert tinglyste servitutter eller eventuelle ledningsnett i grunnen eiendommen er fullverdiforsiet Eiendommen er regulert iht. reguleringsplan for Harekollen datert Den vurderte eiendommen ligger innenfor området B 17, som tilsier reguleringsformål offentlig bebyggelse med tilhørende utearealer. Det er ikke gitt noen utnyttelsesgrad og man må anta at eiendommen er fult utnyttet. Side 3 av 9

4 TOMT: Tomten er oppgitt til å være m2, foruten bebyggelse er tomten opparbeidet med asfaltert parkeringsplass og plener. Det opplyset at tomtearealet er under vurdering. I verditaksten er det forutsatt at gjenværende tomt blir så stor at dagens bruk ikke forringes. BEBYGGELSE: Eiendommen har tidligere vert et behandlingshjem, den består av tre bygninger. Den vurderte delen er et behandlingsbygg bygget i , samt et garasje anlegg oppført i Deler av bygget benyttes i dag til skole. Opprinnelig er deler av bygningen fra ca 1900, senere påbygget , tilbygget er fra Bygningen oppført over 2 etasjer, med kjeller og loft. Bygningen er oppført med plasstøpte konstruksjoner i kjeller og bærende konstruksjoner. Deler av gammel del har gråsteinsmur. Yttervegger i lettbetong/ytong som er pusset og malt. Innvendig vegger i pusset mur og bindingsverksvegger belagt med plater og malt glasfiberstrie. Gulvene er belagt med banebelegg. Side 4 av 9

5 Bygget har saltak tekket med betongstein. I nyere fløy er det vare/person heis fra kjeller til loft. Garasjebygg Garasjebygg oppført i 1967 i enkel utførelse. Oppført i bindingsverk med utvendig kledning, pultak tekket med papp. Det var ikke tilgang til bygget. Bygningen inneholder: Kjeller - Trapperom, filmrom, møterom, oppholdsrom, fyrrom, vaskerom, bad, tekniske rom, og lagerrom. Under gammel del er det lav takhøyde ca. 1,9 m. 1. etg. - Trapperom, korridor, kjøkken, klasserom, kontorer 2. etg. - Trapperom, korridor, oppholdsrom, kontorer, møterom Loft - Lagerloft, tekniske installasjoner Arealer: I henhold til tidligere takst har lokalene et bruttoareal(bta)på: Bygg Bygg Garasje Sum Etasje Areal m² Kjeller 1.etg 2.etg Loft 1.etg Arealene er ikke kontrollmålt av Facilius AS. Det er ikke fremlagt tegninger av bygningsmassen. Arealeffektivitet: Bygningens planløsning og arealoppdeling bærer preg av normal vektlegging av arealeffektivitet. Tekniske installasjoner: Olje fyrkjeler fra 1959, med nedgravde tanker, i kjeller med vannbåren radiator oppvarming. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner i store deler av bygget. Deler av kjeller arealer med naturlig ventilasjon. Side 5 av 9

6 Kjølerom i kjeller, rommet benyttes ikke i dag som kjølerom men det er installert kjøleaggregat og isolasjonsdør. Sprinkel anlegg i gamle delen a bygget, røykvarslere i alle klasserom i nye delen av bygget. Røykvarslere antas å være seriekoblet mot brannvarslingsanlegget ved inngangspartiet. Heis i nye delen av bygget, heisen er av eldre dato og leietager opplyser at heisen stopper ofte mellom etasjer. EIENDOMMENS VEDLIKEHOLD: Den vedlikeholdsmessige tilstand er kun skjønnsmessig vurdert, og det er ikke foretatt vedlikeholdsinspeksjon av bebyggelsen på eiendommen. Det må allikevel kommenteres at det i bygningen bærer preg av noe etterslep på vedlikeholdet. Energibruk: Det er ikke gjennomført ENØK-analyse for bygget, og Facilius AS har derfor ikke grunnlag for å vurdere om bygningen har et unormalt høyt energiforbruk. Energi utgjør % av FDVU (Forvaltning / Drift / Vedlikehold / Utvikling) kostnadene og er således en betydelig utgiftspost for leietakere. Støy: Med dagens trafikksituasjon i området er eiendommen i noe grad utsatt for støy. LEIEFORHOLD: Det er i dag et leieforhold, dette leieforholdet er mot kommune hvor klasserom og noen kontorer leies ut. Leiekontrakten er ikke fremlagt. Det er opplyst at denne avtalen utløper i august MARKEDSLEIE: Eiendommen er vurdert med markedsleie. Markedsleie vil si hva markedet er villig til å betale ved en standard leiekontrakt og med lokalene ledige. Markedsleie er etter Facilius AS sitt syn ikke det maksimale en enkelt potensiell leietaker er villig til å betale for et enkelt lokale, men den leie som flere uavhengige interessenter anser som riktig leie. En enkelt leietaker kan av spesielle årsaker være villig til å betale spesielt høy leie for å sie seg eiendommen. Dette er ikke markedsleie. Markedsleie baseres på en ordinær leiekontrakt som kan indeksreguleres med 100 % KPI hvert år. En ordinær leiekontrakt forutsetter at leietaker dekker den arealmessige andel av felleskostnader til drift, vedlikehold og kommunale avgifter. Side 6 av 9

7 Innenfor eget areal dekker leietaker bl.a. kostnader til energi, rengjøring, renovasjon, service og løpende innvendig vedlikehold. Området har de siste årene hatt en god utvikling på leienivåene, det må forventes at disse fortsatt vil være økende i tiden som kommer. Markedsleie: Facilius AS anser dagens markedsleie for de vurderte arealer til å ligge på : Bygg Bygg Garasje Sum Etasje Kjeller 1.etg 2.etg Loft 1.etg Areal m² Leie pr år/kvm Årlig leie Det legges til grunn at alle måleverdige arealer (måleverdige arealer er definert i NS 3940) inkluderes i leiearealene, også tekniske rom og annet som er nødvendig for eiendommens drift. Alle arealer som leies ut måles i bruttoareal BRA. LEDIGHET: Markedet er i balanse når ledighet/leiesvikt er mellom 4-6 %. Ledigheten / leiesvikten for den vurderte eiendom vurderes til: 9 % grunnet dagens situasjon hvor eier benytter hele bygningen. DRIFTSKOSTNADER: Det er lagt til grunn at det inngås ordinære leiekontrakter som forutsetter at gårdeier bl.a. dekker følgende driftskostnader: administrasjon forsiing eiendomsskatt utvendig vedlikehold periodisk vedlikehold/utskiftninger av vesentlige tekniske anlegg Eiers driftskostnader ved denne eiendommen vurderes til ca 120 pr m². Side 7 av 9

8 NETTO LEIE: Faktisk leie: Markedsleie: Vurdert leie: Den vurderte leien er basert på markedsleie Netto leie er vurdert til: Vurdert bruttoleie - Antatt ledighet/leiesvikt = Redusert bruttoleie - Vurdert eiers driftskostnader = Netto leie 9% 120 Avrundet til AVKASTNINGSVERDI: Dagens avkastningsverdi fastsetter markedsverdien for eiendommen slik den på befaringsdagen fremsto som et selvstendig omsetningsobjekt. Ved vurderingen er det tatt hensyn til: eiendommens beliggenhet og eksponering tomten bygningens tekniske og vedlikeholdsmessige stand bygningens innemiljø bygningens effektivitet bygningens tilpasningsdyktighet og fleksibilitet leiekontrakter Dagens leiekontrakter er vurdert i relasjon til dagens markedsleie og etter følgende iterier: leieinntekter reguleringsmuligheter varighet på leiekontraktene leietakersammensetning driftskostnader Krav til kapitaliseringsrenten er vurdert mot: realrente forretningsmessig risiko attraktivitet i markedet Ut fra en samlet vurdering er kapitaliseringsrenten vurdert til: 9,0 % Side 8 av 9

9 Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter vurdert til: MARKEDSVERDI: Markedsverdi er verdien på takseringsdagen basert på et frivillig salg mellom likeverdige parter, etter en normal markedsføringsperiode. En enkel interessent kan av spesielle årsaker være villig til å betale en høyere pris, dette er ikke markedsverdi. Markedsverdien Oslo, Tor-Gunnar Brandshaug Ingeniør / takstmann KS Vladimir Sovilje Side 9 av 9

10

ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013

ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013 Side 2 av 16 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER

Detaljer

BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL GNR. 138, BNR. 83 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 A-121569 BRETTINGEN

BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL GNR. 138, BNR. 83 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 A-121569 BRETTINGEN A-121569 BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL BRETTINGEN GNR. 138, BNR. 83 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 2/9 A-121569 VERDIVURDERING AV TOMT BRETTINGEN, GNR. 138, BNR. 83, I RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/12 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr 12/4669 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 14/12: SALG AV STRØMSØ SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Verdivurdering. Hauskvartalet, Oslo kommune 25.11.2014. Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i

Verdivurdering. Hauskvartalet, Oslo kommune 25.11.2014. Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i Verdivurdering Hauskvartalet, Oslo Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i Oslo kommune 25.11.2014 INNHOLDSFOTEGNELSE SAMMENDAG INNLEDNINGIMANDAT FAKTISKE OPPLYSNINGE VEDIGUNNLAG Premisser

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verditakst. Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES. Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE

Verditakst. Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES. Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE Verditakst Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE Utført av: Erlend Eide Byggm.Ing.Takstmann Befaringsdato: 27.06.2011 Verditakst

Detaljer

HEGDEHAUGEN Attraktiv næringsseksjon, 205 m 2 på gateplan med god beliggenhet!

HEGDEHAUGEN Attraktiv næringsseksjon, 205 m 2 på gateplan med god beliggenhet! HEGDEHAUGEN Attraktiv næringsseksjon, 205 m 2 på gateplan med god beliggenhet! ADRESSE: BTA/ BRA(PRIMÆR-ROM): Rosenborgata 1 B, 0356 Oslo Gnr.214 Bnr. 308 Snr.1 230/205 m2 TAKSTVERDIER: Teknisk verdi:

Detaljer

Foredling & Kvalitet. Eie eller leie - du bestemmer!

Foredling & Kvalitet. Eie eller leie - du bestemmer! Foredling & Kvalitet Eie eller leie - du bestemmer! Straumeveien 166 - Attraktive kontorlokaler Kontor / Salgslokale like ved Nordåsvannet Foredling & Kvalitet Nabolagsprofil TM Straumeveien 166 5151 Straumsgrend

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: IngOlav Sørensen Olav Sørensen Fridtjof Nansens Vei 49, 8516 NARVIK Tlf: 909 26380 Faks: 769 47269 E-post: olavsor@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Granveien 4, 8590 KJØPSVIK Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM"

Detaljer

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. BLOMMENHOLM Generasjonsbolig Lillehagveien 52 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Lillehagveien 52 Oppdragsansvarlig: Gro Kirchoff Mobil: 930 23

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND Gnr 21 Bnr 5/13/14/35 Kommune: 428 TRYSIL Befaringsdato: 27052014 Rapportdato: 30062014

Detaljer

Forhåndstakst over næringseiendom

Forhåndstakst over næringseiendom Jahr Vidar Forhåndstakst over næringseiendom Slettmoen 2032 MAURA Tlf: 63 99 30 46 Mobil: 906 87 363 post@vidarjahr.no www.vidarjahr.no Vengerfossen 2073 Bøn Markedsverdi: 2 000 000 Bygningstype Verkstedbygning/lager

Detaljer

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien Frittliggende enebolig i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning 750 000,- Fellesgjeld 121 950,- Totalpris: 871 950,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien 1 Bolig

Detaljer

GRÜNERLØKKA. Næringsseksjon på gateplan. Oppusningsobjekt

GRÜNERLØKKA. Næringsseksjon på gateplan. Oppusningsobjekt GRÜNERLØKKA Næringsseksjon på gateplan. Oppusningsobjekt ADRESSE: Sannergata 24, 0557 Oslo Gnr.225, bnr.268, snr.1. BTA/ BRA(PRIMÆR-ROM): 140/127 m 2 TAKSTVERDIER: VT: 1.800.000,- PRISANTYDNING: Gi bud!

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Takst over boligeiendom Kolberg Rune Eiendomstakst AS Pb 760 8001 Bodø Tlf: 900 85850 Mobil: 900 85 850 kolberg@eiendomstakst.no www.eiendomstakst.no Glomveien 12 8160 Glomfjorden Markedsverdi: 1 450 000

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Delebukta 53, 1390 Vollen Adresse: Delebukta 53, 1390 Vollen Type eiendom: Fritidshus/enebolig Areal bygninger: Anslått ca. 156 m 2 BRA Tomteareal: Ca.

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 906131 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr

Detaljer