1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:"

Transkript

1 BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: Byggeområder (plan- og bygningsloven 25, 1. ledd nr. 1) Frittliggende småhusbebyggelse Konsentrert småhusbebyggelse Offentlige trafikkområder (plan- og bygningsloven 25, 1. ledd nr. 3) Kjøreveg Gang- og sykkelveg Gangveg Friområder (plan- og bygningsloven 25, 1. ledd nr. 4) Friområder generelt Fellesområder (plan- og bygningsloven 25, 1. ledd nr. 7) Felles avkjørsel Felles parkeringsplass Felles grøntanlegg Felles lekeareal for barn Annet fellesareal for flere eiendommer 2.0 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Generelt Før anleggsstart i området kan godkjennes av Time kommune, skal strømbehov og alternativ energi til oppvarming være analysert og avklart. Prosjektering av VVA og annen infrastruktur, kabler og rørledninger for energi skal samordnes og dokumenteres avklart før opparbeiding av delfeltet starter. 2.2 Krav til søknad om byggetillatelse Sammen med søknad om byggetillatelse skal det vedlegges tegninger over en type levegg som tillates oppført for hvert delfelt innenfor planområdet. Sammen med søknad om byggetillatelse skal det redgjøres for en enhetlig plan for material- og fargebruk innenfor planområdet. Skal sikre at radon ikke trenger inn i bygg. Dokumentert kvalitet på uteområde i henhold til paragraf 3.2 og Bebyggelse Tekniske anlegg skal tilpasses omliggende bebyggelse og anlegg. Høydene som er regulert på reguleringsplanen kan justeres med inntil +/- 0,5 meter ved søknad om byggetillatelse. Ved høydejustering av bygg skal dette vurderes i forhold til nabobygg og veihøyder. De ulike delfeltene skal bygges med ensartet bebyggelse med hensyn til husform, fasade, takform, garasje/carport osv. Vindusplassering, fargebruk og bruk av takterrasse, evt. Framspring, kan varieres.

2 2.4 Parkering All parkering skal skje på egen tomt og/eller i regulert fellesanlegg. Fem prosent av parkeringsplassene skal dimensjoneres for bevegelseshemmede. Parkering skal opparbeides i tråd med Time kommunes parkeringsnorm. 2.5 Overvann Overvann fra utbyggingsområdet skal fordrøyes i et lukket anlegg som plasseres nord for felt B6. Fordrøyningsbassenget detaljeres i forbindelse med utarbeidelse av tekniske planer for området og skal godkjennes av Time kommune. 2.6 Universell utforming Minimum 20 prosent av boligene skal ha livsløpsstandard. I tillegg skal 40 prosent av boligene ha besøksstandard. 2.7 Uteareal Hver boenhet skal ha minimum 50 m 2 uteareal. Utearealet kan gjerne være felles, men FG1 og FL1 kan ikke medregnes i dette arealet. 3.0 BYGGEOMRÅDER (plan- og bygningsloven 25, 1. ledd nr.1) 3.1 B1 og B3 Frittliggende småhusbebyggelse eneboliger Delfeltene kan bebygges med til sammen 9 eneboliger. Det tillates kun en boenhet pr. tomt. Det tillates kjeller. Alle boligene skal bygges med livsløpstandard. For hver tomt tillates BYA = 150 m 2. Maksimalt tillatte gesimshøyde er 6,0 meter målt fra topp gulv, slik det fremgår av reguleringsplanen. Maksimalt tillatte mønehøyde er 8,5 meter målt fra topp gulv, slik det fremgår av reguleringsplanen. B1 skal ha saltak og møneretning nordvest sørøst. B3 skal ha pulttak med møneretning sørvest nordøst. Høyeste punkt på pulten skal være mot sørøst. Maksimal mønehøyde tilsvarer høyeste gesims. Til hver bolig kan det oppføres en garasje eller carport på inntil 40 m 2. Garasje/carport tillates plassert utenfor regulert byggesone, og tillates lagt i nabogrense. Det skal etableres to biloppstillingsplasser per tomt. Dersom garasje/carport plasseres mot vei skal det være en minsteavstand mot tilliggende vei på fem meter. Dersom garasje/carport plasseres parallelt med vei tillates den oppført inntil en meter fra veikant. Takformen på garasje/carport skal tilpasses tak på planlagt bolig. Maksimalt tillatte gesimshøyde er 3.0 meter, og maksimalt tillatte mønehøyde er 4.0 meter. Det tillates etablert luftebalkong mot øst med inntil to meters dybde. Luftebalkong tillates etablert utover regulert byggegrense. Søylene og rekkverk skal ses i sammenheng med byggets fasade. Eventuelle takutstikk tillates inntil 50 cm inn på nabotomta. Boliger som planlegges nærmere enn 8,0 meter fra eksisterende eller planlagt bebyggelse i nord/nordvest, skal ha brannvegg EI30 i nord/nordvestlig fasade. Det tillates ikke vindu i denne fasaden. Forbudet mot vindu gjelder ikke for tomter i nord/nordvest av B1 og B3. Alle boenheter skal ha privat uteplass mot sør eller sørvest. Det tillates 1 etablert bod på 5 m 2 utenfor byggegrense i tilknytning til boligen. Den skal ikke regnes med i grad av utnytting. Det skal være samme plassering og utforming på alle bodene i de ulike delfeltene. Det tillates innglassing av terrasse på inntil 10 m 2 i tillegg til fastsatt BYA.

3 3.2 B2 og B4 Konsentrert småhusbebyggelse Det tillates oppført seks boliger, og til sammen boenheter. Boligene kan oppføres med to, tre, fire eller fem boenheter i hver bygning. I B2 tillates det maks 360 m 2 BYA per tomt. I B4 tillates det maks 1800 m 2 BYA per tomt. Hver boenhet skal ha fasadebredde på min. 3,75 m (innvendige mål). Maksimalt tillatte gesimshøyde er 6,0 meter målt fra topp gulv, slik det fremgår av reguleringsplanen. Maksimalt tillatte mønehøyde er 8,5 meter målt fra topp gulv, slik det fremgår at reguleringsplanen. Boligene skal ha pulttak eller saltak. Det skal være samme takform for boligene i hvert delfelt. Maksimal mønehøyde tilsvarer høyeste gesims ved bruk av pulttak. For boenheter på bakkenivå i delfelt B2 og B4 tillates det etablert terrasser møt sørvest på maksimalt 20 m 2. For boenheter i andre etasje i delfelt B2 og B4 tillates det etablert balkong mot sørvest på maksimalt 15 m 2. I B2 og B4 tillates det etablert luftebalkong mot øst med inntil to meters dybde. Luftebalkong tillates etablert utover regulert byggegrense med maks bredde på 50 % av boenhetens totale bredde. Søylene og rekkverk skal ses i sammenheng med byggets fasade. Det tillates etablert trapperom og svalgang utover regulert byggegrense. I delfelt B2 skal det etableres en garasje/carport per boenhet øst for bygningen. I delfelt B4 skal det til sammen etableres en garasje/carport per boenhet i fellesanlegg FP2, mellom eller sør for husrekkene. Det tillates etablert boder utenfor byggegrense, på maksimalt 5 m 2, i tilknytning til boligen. Det skal være samme plassering og utforming på alle bodene i de ulike delfeltene. Uteområdene innenfor delfeltet skal ha universell utforming. Alle boenheter skal ha privat uteplass mot sør eller sørvest. 3.3 B5 og B6 Konsentrert småhusbebyggelse Det tillates oppført ti boliger, med til sammen boenheter. Boligene kan oppføres med to, tre, fire eller fem boenheter i hver bygning. I B5 tillates det maks 1400m 2 BYA per tomt. I B6 tillates det maks 1800 m 2 BYA per tomt. Hver boenhet skal ha fasadebredde på min 3,75 m (innvendige mål). Maksimalt tillatte gesimshøyde er 6,0 meter målt fra topp gulv i første etasje, slik det framgår av reguleringsplanen. Maksimalt tillatte mønehøyde er 8,5 meter målt fra topp gulv i første etasje, slik det framgår av reguleringsplanen. Boligene skal ha pulttak eller saltak. Det skal være samme takform for boligene i hvert delfelt. Maksimal mønehøyde tilsvarer høyeste gesims ved bruk av pulttak. For boenhetene på bakkenivå i delfelt B5 og B6 tillates det etablert terrasser mot sør på maksimalt 20 m 2. For boenheter i andre etasje i delfelt B5 og B6 tillates det etablert balkong mot sør på maksimalt 15 m 2. For boenheter i B5 og B6 tillates det etablert luftebalkong mot nordvest/nord med inntil to

4 meters dybde. Luftebalkong tillates etablert utover regulert byggegrense med maks bredde på 50 % av boenhetens totale bredde. Søylene og rekkverket skal ses i sammenheng med byggets fasade. Det tillates etablert trapperom og svalgang utover regulert byggegrense. I delfelt B5 skal det etableres en parkeringsplass per boenhet i boligens sokkeletasje. Det skal sikres minste avstand mellom parkeringsplasser i sokkeletasje og tilliggende kjøreveg på 5,0 meter. Dersom det bygges port i garasje/carport/parkeringsanlegg, skal denne ligge minst 5,0 meter fra tilliggende veikant. Arealet kan nyttes til biloppstillingsplass. I delfelt B6 skal det etableres en garasje/carport per boenhet i boligens sokkeletasje. Det skal sikres minste avstand mellom parkeringsplasser i sokkeletasje og tilliggende kjøreveg på 5,0 meter. Dersom det bygges port i garasje/carport/parkeringsanlegg, skal denne ligge minst 5,0 meter fra tilliggende veikant. Arealet kan nyttes til biloppstillingsplass. Det tillates etablert boder utenfor byggegrense, på maksimalt 5 m 2, i tilknytning til boligen. Det skal være samme plassering og utforming på alle bodene i de ulike delfeltene. Alle boenheter skal ha privat uteplass mot sør eller sørvest. 4.0 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER (plan- og bygningsloven 25, 1.ledd nr. 3) Veianlegg (kjørevei, gang-/sykkelvei, støyskjerming m.m.) skal opparbeides etter detaljplaner godkjent av veimyndigheten. Sammen med detaljplan skal det utarbeides skiltplan som skal godkjennes av skiltmyndigheten. 5.0 SPESIALOMRÅDER (plan- og bygningsloven 25, 1. ledd nr. 6) 5.1 Frisiktsone ved vei I områder regulert til frisiktsone ved vei skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende veiers nivå. Høydebegrensningene gjelder også for eventuelle støttemurer. 5.2 Kulturelt bevaringsområde Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området. Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd avklares med kulturmyndighetene, jf. Lov om kulturminner 3 og 8. Fortrinnsvis bør tiltak fremmes i form av en reguleringsendring. 6.0 FELLESOMRÅDER (plan- og bygningsloven 25, 1. ledd nr. 7) 6.1 Felles parkeringsplass FP1 skal være felles gjesteparkering for alle boligene. FP2 skal være felles parkeringsplass for B4. FP3 skal være felles parkeringsplass for alle boligene i B5. FP4 skal være felles parkeringsplass for alle boligene i B Felles avkjørsel FA1 er felles avkjørsel for alle boligene i B5. FA2 er felles avkjørsel for alle boligene i B Felles grøntanlegg Felles grøntanlegg FG1 skal være felles grøntanlegg for alle boligene innenfor planområdet. I grøntanlegget skal det opparbeides en lekeplass på 240 m 2. Det skal utarbeides utomhusplan i 1:200 for fellesområdene som skal godkjennes av Time kommune før første delfelt bygges ut. 6.3 Felles lekeareal for barn FL1 skal være felles lekeplass for alle boligene innenfor planområdet.

5 6.4 Annet felles areal for flere eiendommer Innelfor delfeltene S1 og S2 skal det etableres nedgravde avfallscontainere. S2 skal være felles for B2 og B4. S1 skal være felles for B5 og B6. Eneboliger i delfelt B1 og B3 skal ha søppelbeholdere på egen tomt. 7.0 REKKEFØLGEKRAV Det skal utarbeides utomhusplan i målestokk 1:200 for alle felles grøntområder i planområdet. Planen skal godkjennes av Time kommune før det gis igangsettelsestillatelse for bygg. Planen skal utarbeides av fagkyndige og skal vise terrengbearbeiding, levegger, beplantning, materialbruk, lekeutstyr og andre faste elementer, belegg gangareal, belysning, avfallshåndtering, og skal være basert på prinsippene for universell utforming. Regulert felles lekearealer for barn skal være etablert i henhold til godkjent utomhusplan før innflytting. Området regulert til spesialområde bevaring skal inngjerdes under utbygging av delfelt B1. Før det gis igangsettingstillatelse for mer enn 20 boliger i reguleringsplan 308 skal reguleringsplan for kryssene Rv. 505 / Fv. 219 og Ungdomsvegen / Fjellbekkvegen være godkjent. Før det gis igangsettingstillatelse for mer enn 40 boliger skal kryssene Rv. 505 / Fv. 219 og Ungdomsvegen / Fjellbekkvegen være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent reguleringsplan. Før første bolig i reguleringsplan 308 blir igangsatt, skal det foreligge godkjent utbyggingsavtale mellom utbygger og Time Kommune som sikrer at kryssene Rv. 505 / Fv. 219 og Ungdomsvegen / Fjellbekkvegen er ferdig opparbeidet innen 3 år fra igangsettingsdato. Før opparbeidelse av delfelter innenfor planområdet kan igangsettes, skal det gjøres rede for håndtering og av matjordressurser. Sted/lokalitet og plan for deponering og gjenbruk av jordmasser skal være godkjent av jordbrukssjefen. Regulert tursti skal opparbeides før innflytting. Planen er datert Sist revidert , , , , ,

Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014

Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014 Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014 Bestemmelser for plan 2004 106 gjelder i tillegg. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune Dato: 23.10.2012 til 1. gangsbehandling 17.12.2012 tilpasset vedtak 1. gangsbehandling 22.04.2013 begrenset

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel Datert:16.01.2014 Sist revidert:08.07.2014 1 Formål Planen skal gi rammer for

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN 2501P DETALJREGULERING FOR FELT B11 INNENFOR PLAN 2442, JÅTTÅ NORD, HINNA BYDEL

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN 2501P DETALJREGULERING FOR FELT B11 INNENFOR PLAN 2442, JÅTTÅ NORD, HINNA BYDEL BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN 2501P DETALJREGULERING FOR FELT B11 INNENFOR PLAN 2442, JÅTTÅ NORD, HINNA BYDEL Dato: Norconsult 25.8.2014 Revidert: 1.00 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

FJELL KOMMUNE. Reguleringsføresegner for Jf. plan og bygningsloven 26. Gnr. 33, bnr 444 mfl. Storskaret, Kolltveit, 5353 Straume

FJELL KOMMUNE. Reguleringsføresegner for Jf. plan og bygningsloven 26. Gnr. 33, bnr 444 mfl. Storskaret, Kolltveit, 5353 Straume FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for Jf. plan og bygningsloven 26 Gnr. 33, bnr 444 mfl. Storskaret, Kolltveit, 5353 Straume Plannummer: Saksnummer: Dato: 23.10.09 Dato sist revidert: 1GENERELT 1.1 Det

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN 2011 115

SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN 2011 115 SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN 2011 115 Datert: 27.11.2013 1 FORMÅL Formålet med planen er å regulere offentlig areal

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Plan 2541P, Jåttåvågen BK1 Stavanger kommune. Hinna bydel.

Reguleringsbestemmelser Plan 2541P, Jåttåvågen BK1 Stavanger kommune. Hinna bydel. Reguleringsbestemmelser Plan 2541P, Jåttåvågen BK1 Stavanger kommune. Hinna bydel. Datert: Brandsberg-Dahls Arkitekter as, 19.05.2015 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for bolig og næringsbygg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER Ås kommune Plan nr. R-269 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR PENTAGON M.M. Dato: 14.09.2011 Revidert: 01.03.2012/28.03.2012 1 GENERELT 1.1 Formål: Området reguleres til:

Detaljer

10/2135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl.

10/2135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl. 102135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl. 1medhold av 26 og 27 i Plan- og bygningsloven av 01.07.1986 nr. 71 har Sola

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Nasjonal planid: 0105 21059 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Tindlund Park Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 03.02.2015 Revidert: Planen er utarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer