REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN Randaberg kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune"

Transkript

1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN Randaberg kommune Dato: til 1. gangsbehandling tilpasset vedtak 1. gangsbehandling begrenset høring til 2. gangsbehandling tilpasset vedtak 2. gangsbehandling Reguleringsendring (jf. DS KPU-sak 1/14) mindre endring i 3.7 (jf. DS KPU-sak 1/14) 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for inntil 42 boenheter med tilhørende funksjoner, som veg, parkering, renovasjon, lekeplass og uteoppholdsarealer. Området reguleres til følgende formål: BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl 12-5, 2. ledd nr. 1) Bolig frittstående småhus (BF) Bolig konsentrert småhus (BKS) Bolig blokk (BB) Annen bebyggelse postkasser (ABA) Vann- og avløpsanlegg, pumpestasjon (VAR) Renovasjonsanlegg (REA) Uteoppholdsplass (UT) Lekeplass (LEK) SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl 12-5, 2. ledd nr. 2) Kjøreveg (KV) Fortau (FTA) Gangveg Gang- og sykkelveg (GS) Gangareal (GG) Parkeringsplass (FPP) Annen veggrunn grønt (VG) HENSYNSSONER (pbl 12-6) Frisiktssone 1

2 2 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Krav til søknad om tillatelse av tiltak Det skal søkes om samlet byggemelding for hvert delfelt inkl. carporter. Snitt og utomhusplan i målestokk 1:200 som illustrerer plassering av bygninger, atkomst, parkering, terreng, murer/ gjerder over 0,5m, levegger og andre innretninger. Det skal være med terrengsnitt som viser anleggene i forhold til nåværende og framtidig terreng. Fasadetegninger skal også vise tilstøtende bebyggelse og angi høyder på bebyggelsen. Det skal være harmonerende material- og fargebruk innenfor hele feltet. Beskrivelse av materialbruk, taktekking, rekkverk, utforming av terrasser, boder, levegger osv. skal fremgå ved byggesøknad. 2.2 Plan for uteområder Sammen med byggesøknaden skal det innsendes plan for den ubebygde del av planområdet i målestokk 1:200. Planen skal vise eksisterende og framtidig terreng med terrassering, murer, adkomst, parkering, støyskjerming, interne gangveger, arealer for opphold og lek, universell utforming, oppstillingsplasser for avfall, grunnmurshøyder, kantavslutninger, beplanting, belysning, levegger, pergola, etc. 2.3 Universell utforming Ved utforming av de enkelte delfeltene innen planen skal det legges vekt på å tilrettelegge boliger og uteområder for universell utforming iht. «rev. Boligpolitisk handlingsplan ». Alle bygg med tre etasjer eller mer og hvor boligene ligger på ett plan skal følge gjeldende Teknisk forskrift om tilgjengelighet. Boliger som har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom, bad og toalett) på inngangsparti skal følge gjeldende Teknisk forskrift om tilgjengelighet. For eneboliger, vertikaldelt, tomannsbolig og kjedehus hvor boligen går over flere etasjer skal 50 % enten følge gjeldende Teknisk forskrift om tilgjengelighet, eller være bolig forberedt for universell utforming iht. Norsk standard. For alle typer boliger skal minimum 20 % være iht. gjeldende Teknisk forskrift om tilgjengelighet. For lavblokker på to etasjer skal boligene i første etasje følge gjeldende Teknisk forskrift. I andre etasje kan boenhetene enten være: 1. Tilgjengelig iht. gjeldende Teknisk forskrift. 2. Små billigere boenhet. Ingen boenhet bør være mindre enn 30 m2. Samme antall parkeringsplasser skal være tilrettelagt for antall boliger med livsløpsstandard. Minimum 5 % av parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Lekeplasser skal der det er mulig tilpasses prinsipper om universell utforming. Det skal ikke plantes busker eller trær i områdene som typisk kan fremkalle allergiske reaksjoner. Planbestemmelser for Plan Harestadvika 2

3 Fargebruk, materialer og oversiktlighet skal være utført på best mulig måte for å ivareta synshemmede. 2.4 Estetikk og miljø Det skal stilles høye krav til arkitektonisk kvalitet på bygg og utendørsanlegg. Forstøtningsmur rundt planområdet ved Skiftesvikvegen, skal bygges i naturstein. Miljøvennlig materialbruk skal foretrekkes. 2.5 Tekniske planer Det skal ved utarbeidelse av tekniske planer for veg, VA og overvann legges til rette for infiltrering og fordrøyning av takvann på hver tomt der hvor grunnforhold, terreng og øvrig infrastruktur muliggjør slike løsninger. Tekniske planer skal godkjennes av Randaberg kommune. 2.6 Støy Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, Rundskriv T-1442/2012, samt kommunale retningslinjer skal legges til grunn for gjennomføring av reguleringsplanen. 2.7 Terrengbehandling Forstøtningsmurer og synlige skjæringer skal opparbeides slik at de ikke virker skjemmende. Frittstående forstøtningsmurer skal utføres i naturstein. Skjæringer og fyllinger skal gis en landskapsmessig bearbeiding slik at virkningen av inngrepene blir minst mulig. 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1 Fellesbestemmelser Bebyggelsen kan oppføres som vist på plankart innenfor byggegrense, og i henhold til maksimal utnyttelse m2 - BRA som vist på plankartet. Tekniske anlegg tilpasses omliggende bebyggelse og terreng. Ved søknad om byggetillatelse skal det gjøres rede for om det er fare for radon i grunnen, og eventuelt beskrive tiltak som er iverksatt for å hindre radon å trenge inn i bygningene. Dersom ikke annet er angitt skal høyder angis fra topp gulv (TG) på hovedplanet. TG kan justeres inntil +/- 0,5 m for best mulig terrengtilpassing. Maksimal utnyttelse står angitt på plankart. Eventuelle rekkverk på terrasse tillates kun der det kreves iht. PBL. Planbestemmelser for Plan Harestadvika 3

4 3.2 Carport/garasje Carport tillates etablert utenfor byggegrenser, men ikke nærmere enn 2m fra kjørevei. Søyler skal plasseres slik de ikke hindrer sikt. Det tillates kun garasjeport i carportene for BF1 og BF2. FPP2 kan ha 6 carporter. 8 av parkeringsplassene på FPP3, FPP4 og FPP5 kan ha carport. 3.3 Annen bebyggelse bod Innenfor området skal boder oppføres i tilknytning til parkeringsplass/carport/garasje, bolig eller levegg. 3.4 Annen bebyggelse postkasser Innenfor område ABA1 og ABA7 kan det oppføres postkassestativ for tilhørende bebyggelse på hver kjøreveg. 3.5 Vann og avløpsanlegg pumpestasjon Innenfor området skal det etableres en pumpestasjon for planområdet. Denne skal utarbeides iht. tekniske planer for området og godkjennes av Randaberg kommune. 3.6 Levegger og skjerming av hage og uteområder Bebyggelsen skal forholde seg til uteområdene som skal opparbeides samtidig med bebyggelsen. Boligens sideterreng innenfor egen tomt skal tilstrebes i størst mulig grad å følge dagens terreng for bevaring av landskapets topografi og vegetasjon. Overgang mellom private hager og felles grøntområder eller gangveg skal markeres med beplantning eller natursteinsmur. Natursteinsmurer skal ikke overstige 1,5m i høyde. Gjerder og andre bygde elementer tillates kun mellom to private hager. Levegger skal ha ens utforming for alle boliger innenfor samme boligtype. Levegger skal harmonere med uttrykket på bolig både i materialitet og fargebruk. Leveggers maksimale høyde skal beskrives ved byggemelding. De kan etableres utenfor byggegrense, men ikke nærmere enn 2m fra kjørevei. 3.7 BF1 OG BF2 Eneboliger Hvert av områdene kan bebygges med 3 frittstående eller kjedede eneboliger, med tomteavgrensninger som vist på plankartet. Det tillates oppført i maksimalt 2 etasjer. Boligene kan oppføres med saltak eller pulttak. Maksimal tillatt høyde for gesims/nedre gesims er 6m og maksimalt tillatt høyde for møne/øvre gesims er 8,5m. Alle boligene skal ha livsløpsstandard. Planbestemmelser for Plan Harestadvika 4

5 Det skal etableres 2,5 biloppstillingsplasser per enebolig. Det tillates oppføring av carport/garasje mellom eneboligene. Det tillates oppføring av sportsbod i tilknytning til bolig/carport/garasje/levegg, også utenfor byggegrense (ikke nærmere enn 2m fra kjørevei). 3.8 BKS1 OG BKS2 Rekkehus BKS 1 kan bebygges med et rekkehus bestående av 3 boenheter, og BKS2 kan bebygges med rekkehus bestående av 4 boenheter, iht. tomteavgrensninger som vist på plankartet. Det tillates oppført i maksimalt 3 etasjer. Boligene skal oppføres med saltak eller pulttak. Maksimal tillatt gesimshøyde er 9m. Ved saltak er maks tillatte mønehøyde 10m med maks 35 grader takvinkel. Første plan skal være mørk i bakkant, slik at man går ut til hage fra plan to. Det skal tilrettelegges for 2 biloppstillingsplasser, en med carport. Det tillates oppføring av bod i tilknytning til bolig/carportlevegg, og utenfor byggegrense (ikke nærmere enn 2m fra kjørevei). 3.9 BKS3 OG BKS4 Rekkehus Område BKS3 kan bebygges med et rekkehus på inntil 5 boenheter eller tre eneboliger. Rekkehus tillates oppført i 3 etasjer, og eneboliger tillates oppført i 2 etasjer. Område BKS4 kan bebygges med et rekkehus på inntil 6 boenheter. Rekkehus tillates oppført i maksimalt 3 etasjer. Boligene skal oppføres med saltak eller pulttak. Maksimal tillatt gesimshøyde er 9m. Ved saltak er maks tillatte mønehøyde 10m med maks 35 grader takvinkel. Det skal etableres 2 biloppstillingsplasser på hver tomt, og det tillates oppføring av carport utenfor byggegrense. Det tillates oppføring av bod i tilknytning til bolig/carport/levegg, og utenfor byggegrense. Ingen del av carport eller bod kan være nærmere enn 2m fra kjørevei BB1 leilighetsbygg Innenfor området kan det bygges leilighetsbygg med inntil 6 boenheter, i 3 etasjer. Boligene kan oppføres med saltak eller pulttak. Maksimal tillatt høyde for gesims/nedre gesims er 7m, og maks tillatt høyde for møne/øvre gesims er 10m. Det tillates at boligene terrengtilpasses på best mulig måte, og at enhetene kan terrasseres. Mur og forstøtninger skal fylles opp med jord og beplantes, slik at området fremstår som mest mulig naturlig terrengmessig. I tilknytning til BB1 skal det tilrettelegges for parkering med tilhørende utvendig bod på FPP2. Parkeringsplassene for boligene kan bygges med carport. Planbestemmelser for Plan Harestadvika 5

6 3.11 BB2 leilighetsbygg Innenfor området kan det bygges leilighetsbygg med inntil 4 enheter, i 2 etasjer. Boligene kan oppføres med saltak eller pulttak. Maksimal tillatt høyde for gesims/nedre gesims er 6m, og maks tillatt høyde for møne/øvre gesims er 8m. Det tillates at boligene terrengtilpasses på best mulig måte, og at enhetene kan terrasseres. Mur og forstøtninger skal fylles opp med jord og beplantes, slik at området fremstår som mest mulig naturlig terrengmessig. For BB2 skal det tilrettelegges for parkering med tilhørende utvendig boder på egen tomt. 3.12BB3 leilighetsbygg Innenfor området kan det bygges leilighetsbygg med inntil 8 enheter, i 2 etasjer. Boligene kan oppføres med saltak eller pulttak. Maksimal tillatt høyde for gesims/nedre gesims er 6m, og maks tillatt høyde for møne/øvre gesims er 8m. For BB3 skal det etableres parkering med tilhørende utvendig boder på FPP3, FPP4 og FPP5. Parkeringsplassene for boligene kan bygges med carport Lekeplass LEK1, LEK2 og LEK3 skal opparbeides som en helhet, som en kvartalslekeplass som er felles for alle boligene innenfor planområdet. Innenfor kvartalslekeplassen er det også etablert en sandlekeplass. LEK4 og LEK5 består av en sandlekeplass for de minste barna. Lekeplassene skal opparbeides samtidig med resterende felles uteareal og sees på som et sammenhengende grøntdrag. Belysning og beplantning må gjennomføres slik at det sikres innsyn til oppholdssoner og gangforbindelser. Før opparbeidelse igangsettes skal det utarbeides detaljplan i målestokk 1: 200. Planen skal utarbeides av fagkyndige og godkjennes av kommunen Uteoppholdsareal Prinsipper om universell utforming skal legges til grunn for grøntplaner, i målestokk 1:200, som godkjennes av Randaberg kommune. Områdene skal være felles for alle boligene innenfor plangrensen og skal opparbeides parkmessig, med innslag av høytstammede trær. Interne stier gjennom områdene skal etableres med sklisikkert dekke av grus eller annet fast dekke. Asfalterte flater tillates ikke. Støttemuren langs eneboligene ved sjø skal ikke overstige 1,5m over ferdig planert terreng, og fremstå lik den eksisterende steinmuren, men tillates oppbrutt for å ivareta hensyn til fremkommelighet gjennom områdene. Planbestemmelser for Plan Harestadvika 6

7 3.15 Renovasjonsanlegg Innenfor området F_REA skal det etableres nødvendige nedgravde avfallscontainere. Det er avsatt areal til 4 fraksjoner. Områdene er offentlige areal, og er felles for alle boligene innenfor planområdet. 4 SAMFERDSELSANLEGG 4.1 Kjørevei Det skal utarbeides tekniske planer for veianlegg, som skal godkjennes av Randaberg kommune. Fartsdempende tiltak skal vurderes ved kryssingspunkter der gangveier/grøntområder krysser kjøreveier. Dette kan løses bla. som endret dekke (belegningsstein, brostein), innsnevring av kjørefelt eller med fartshindrende innretninger. Det skal også vurderes om det er behov for fartsdempende tiltak andre steder i planområdet. OKV3 er offentlig kjøreveg Skiftesvikveien. FKV1 er felles kjøreveg for BF1, BF2, BKS1 og BKS2. FKV2 er felles kjøreveg for BKS3, BKS4, BB1, BB2 og BB Fortau Gangveger skal opparbeides med sklisikkert materiale. 4.3 Parkering 1. Innenfor FPP1 tillates etablert 3 parkeringsplasser. Disse er felles gjesteparkering for BF1 og BF2 og skal etableres som armerte gressflater. 2. FPP2 er felles parkering for BB1. Parkeringsplassene til bolig tillates etablert som carporter. Det kan etableres 1 parkeringsplass med carport pr bolig, hvorav 1 skal være HC-plass, og 4 gjesteparkeringsplasser. Carporter og boder skal byggemeldes samtidig med tilhørende boliger. 3. FPP3, FPP4 og FPP5 er felles parkering for BB2 og BB3. Det kan etableres 1 parkeringsplass med carport pr bolig. Carporter og boder skal byggemeldes samtidig med tilhørende boliger. Det skal etableres en tilgjengelig parkeringsplass med bredde 3,8m i sammenheng med carport, og en handicapparkering med carport i tillegg. I tillegg skal det etableres 4 gjesteparkeringsplasser, hvorav 2 er HC-plass. 4. FPP6 er parkering for BB2. Det skal etableres 5 plasser. 5. FPP7, FPP8, FPP9 og FPP10 er sykkelparkering felles for BB1, BB2 og BB3. Det skal etableres minimum 35 parkeringsplasser for sykkel i disse områdene. Planbestemmelser for Plan Harestadvika 7

8 4.4 Annen veggrunn grønt Innenfor området skal det etableres støyskjerm mot Bronseveien, som vist på plankart. 5 HENSYNSSONER 5.1 Frisiktsone ved vei I frisiktsoner skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veiers nivå. Enkeltstående høystammede trær tillates. 6 REKKEFØLGEKRAV 1. Tekniske planer må være godkjent av Randaberg kommune før aktuelle tiltak kan igangsettes. 2. Utomhusplaner må være godkjent av Randaberg kommune før det kan gis igangsettingstillatelse til boligbebyggelse. 3. Offentlig og felles infrastruktur skal være ferdig opparbeidet frem til tomta før boligen kan tas i bruk. 4. Ved gradvis utbygging av planområdet skal en forholdsmessig del av felles parkeringsplasser, lekeplasser, friområder og renovasjonsanlegg opparbeides. Det tillates ikke at beboerne må krysse anleggsområder for å nå de gjeldene funksjonene. Fellesarealene skal ferdigstilles før tilhørende boliger tas i bruk: o Lek 1 og 2 skal være opparbeidet før boligene på BKS1 og BB1 kan tas i bruk. o Lek 3 skal være opparbeidet før boligene på BKS2, BB2 og BB3 kan tas i bruk. o Lek 4 og 5 skal være opparbeidet før boligene på BKS3 og BKS4 kan tas i bruk. 5. Felles parkeringsanlegg og parkering på egen tomt skal opparbeides innen tilhørende boliger tas i bruk. 6. Støyskjerm langs Bronseveien skal være ferdigstilt før boligene kan tas i bruk. 7. Før boligene kan tas i bruk skal det etableres en dråpeøy i Bronseveien i henhold til tekniske planer godkjent av vegmyndigheten. Planbestemmelser for Plan Harestadvika 8

Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014

Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014 Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014 Bestemmelser for plan 2004 106 gjelder i tillegg. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1)

1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1) TOBIENBORG - SENTRUMSOMRÅDE. DETALJREGULERINGSPLAN Plan nr 1323 Dato: 13.05.15 Revidert: 31.08.15 (etter 1.gangsbehandling) Vedtatt av Bystyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5 NR 1) 1.1 Bebyggelse og

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

Y 313700 Y 313650 Y 313600 Y 313550 Y 313500 Y 313450 X 6528750 X 6528700 X 6528650 X 6528600 X 6528550 Plan. Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den:. Ordføreren i Sandnes Plan.

Detaljer

Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal nødvendige sikringstiltak mot radon vurderes og innarbeides i bestemmelsene.

Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal nødvendige sikringstiltak mot radon vurderes og innarbeides i bestemmelsene. SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Reguleringsplan for del av Sørbø Plan 2004106 1 AVGRENSING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. 2 FORMÅL

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 30.08.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Plan 2541P, Jåttåvågen BK1 Stavanger kommune. Hinna bydel.

Reguleringsbestemmelser Plan 2541P, Jåttåvågen BK1 Stavanger kommune. Hinna bydel. Reguleringsbestemmelser Plan 2541P, Jåttåvågen BK1 Stavanger kommune. Hinna bydel. Datert: Brandsberg-Dahls Arkitekter as, 19.05.2015 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for bolig og næringsbygg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Halstein Gård Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.04.15 Dato for godkjenning av bygningsrådet : xx.xx.xx 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Nasjonal planid: 0105 21059 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Tindlund Park Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 03.02.2015 Revidert: Planen er utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer