Landsstyremøte Universitetet i Stavanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015"

Transkript

1 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger

2 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens Hedda Eia Vestad Ragnhild Malm Jensen Gjermund Haugstvedt Martha Nyrud Troe Tine Elisabeth Gran Hovind Anne May Viddal Ingrid Helene Kvalvaag Seetiangtham Kristine Odgaard Jacobsen Marlene Sandal Tonje Ertsås Mona Spange Wikdahl Jørgen Jakobsson Kristina Finne Liselotte Karlstad Kristian Sjøli Bergit Vatland Karlsen Martin Furland Simen Tjølsen Oftedahl Isabel Iversen Aud Marit Sellereite Yngvill Brønner Helene Larsen Øystein Grøndahl Heidi Cecilie Valo Tone Sandalsnes Tellevik Dronning Mauds Minne Høgskole Høgskolen i Oslo og Akershus HiT Notodden Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet HiHamar HBV Drammen HiST Rotvoll Universitet i Agder, Kristiansand UiO Høgskulen i Volda HiNT TRONDHEIM UiS HiB Universitetet i Nordland NTNU Hamar HiB HBV UiN HiST HiOA HVO IU Stine Drotningsvik Rådgiver Konsulent Redaktør redaksjon Ordstyrere Jonas Ohlgren Østvik Karl Tellefsen Sofie Kirkemo Nils-Jakob Herleiksplass Marie Elise Sollied Philip Andreas Lyding Stine Holtet.

3 Protokollfører Helge Hovland! Saksliste Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/15 Konstituering Valg av: ordstyrere Silje Marie Bentzen protokollførere protokollunderskrivere - Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden Vedlegg 01/15 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg Landsstyrerepresentantene Kristine Lund Klippenvåg Bjørn Roberg Silje Marie Bentzen Silje Marie Bentzen Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet Leveres ut på møtet J Rapport fra redaksjonen Redaktør NLS Studerandeforum og studietur til Danmark Internasjonalt utvalg Ingenting skriftlig 18/15 Organisasjonsutvalg Bjørn Roberg Vedlegg 33/15 Resolusjoner Elise Håkull Klungtveit Vedlegg 34/15 Vedtekter Bjørn Roberg Vedlegg 35/15 Landsmøtedebatt Kristine Lund Klippenvåg 36/15 Kontrollkomité Silje Marie Bentzen 37/15 Fordelingsnøkkel lokallag Ruben Amble Hirsti 38/15 Rapport fra UDF LM Silje Marie Bentzen 39/15 Delegatfordeling Ruben Amble Hirsti 40/15 Nye grunnskolelærerutdanninger Silje Marie Bentzen 41/15 Eventuelt

4 00/14 Konstituering Forslag til vedtak: Philip A. Lyding, Stine C. Holtet og Marie Elise Sollied oppnevnes til ordstyrere. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valgt Forslag til vedtak: Helge Ødegård Hovland oppnevnes til protokollfører. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valgt! Forslag til vedtak: Hedda Eia Vestad og Ingrid Helene Kvalvaag Seetiangtham oppnevnes til protokollunderskrivere. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valgt Innkalling godkjent. Innkalling godkjent til tross for at den kom for sent. Saksliste godkjent. Eventuelt: Sak om uttalelser knyttet til samfunnsfaglærere. Dagsorden godkjent. Dagsorden ble godkjent med de endringer som kom frem på møtet.

5 Forretningsorden godkjent. Oppnevning til redaksjonskomiteer Kontrollkomite Ingrid Helene Kvalvaag See Kristina Finne Jørgen Jakobsson Resolusjon Anne May Viddal Kristine Odgaard Jacobsen Liselotte Karlstad Ekstra 2 Tonje Ertsås Marlene Sandal Hanna Louise Price- Stephens Ekstra 1 Mona Spange Wikdahl Gjermund Haugstvedt Martha Nyrud Troe Vedtekter Tine Elisabeth Gran Hovind Hedda Eia Vestad Ragnhild Malm Jensen

6 01 Orienteringssaker Sak: LS 01/15 Møtedato: november Saksansvarlig: Sted: Stavanger 01/15 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen NLS Studerandeforum og studietur til Danmark Landsstyrerepresentantene Kristine Lund Klippenvåg Bjørn Roberg Silje Marie Bentzen Silje Marie Bentzen Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Redaktør Internasjonalt utvalg LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT Leveres ut på møtet LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT Ingenting skriftlig

7 18 Organisasjonsutvalg Sak: 18/15 Møtedato: november Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Stavanger Forslag til vedtak: Landsstyret oppnevner følgende personer til å sitte i organisasjonsutvalget fram til landsmøtet 2017: XxX XxX XxX XxX XxX XxX XxX XxX XxX XxX Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Forslag nr: 1 Sak: 18/15 Side: Helhetlig Linje: Helhetlig Forslagsstiller AU XXXXXXXXXX KINE BENTZEN STEINAR PEDERSEN BJØRNAR T. RØNNING CAMILLA R. SOLHEIM KJÆRSTI RØNNEBERG

8 33 Resolusjoner Sak: 33/15 Møtedato: November Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Stavanger Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsending. Kontoret får fullmakt til å vurdere mottaker(e) av de resolusjonene hvor dette allerede ikke er bestemt, eller til andre aktører som ikke er nevnt i de enkelte resolusjonene. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Forslag nr: 1 Sak: 33/15 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Tine Elisabeth Gran Hovind og Hedda Eia Vestad Lærere; Snakk normkritisk! Lærerprofesjonens etiske plattform sier at lærere og ledere i skole og barnehage skal fremme likestilling og likeverd i møte med barnehagebarn, elever og foresatte. Respekt og likeverd presenteres som en av lærerprofesjonens grunnleggende verdier. Å jobbe med likestilling og diskriminering er altså ikke noe vi som fremtidige yrkesutøvere kan gjøre om vi vil, det er noe vi må og skal gjøre. Utdanningsforbundet har sett viktigheten i dette, og vedtok på sitt landsmøte å opprette et likestillings- og diskrimineringsutvalg. Pedagogstudentene mener dette bør ha overføringsverdi til lærerutdanningene, som tross alt er der fremtidens lærere og deres verdigrunnlag formes. Likestilling handler ikke bare om forholdet mellom menn og kvinner og om kvinnesak. Det handler også blant annet om helt enkle, grunnleggende krav: om selvbestemmelse, om frihet fra diskriminering og om lik rett til samfunnsdeltakelse. Alle måter å se likestilling på er viktige og må drives frem i vår profesjon som lærere, og dermed også i lærerutdanningene. Vi må løfte frem et nytt og utvidet likestillingsbegrep og drive utviklingen fremover. Skolen skal arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev opplever trygghet og sosialt tilhør (Opplæringsloven paragraf 9a-3). For å få til dette, mener Pedagogstudentene at vi som profesjon må utvikle og ta i bruk et inkluderende språk. Vi må sende et signal om at alle er like mye verdt, om at alle har like rettigheter og om at alle skal være trygge. Vi mener et første skritt i denne retningen bør være å gi alle som utdanner seg for å jobbe i skole og barnehage kompetanse i å tenke og snakke normkritisk. Gjennom utdanningene våre må vi få verktøy som bevisstgjør oss på vår rolle som profesjonelle yrkesutøvere og forbilder. På den måten kan vi overføre åpne holdninger til våre elever, som tross alt er fremtidens samfunnsborgere. Sendes til Kunnskapsdepartementet, forskjellige medier.

9 Forslag nr: 2 Sak: 33/15 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Jørgen Jakobsson Incentivordninger for pedagogene! I følge Statistisk sentralbyrå kan man forvente en stor lærermangel på rundt lærere innen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet krever tiltak! I lys av de nye kravene for lærerutdanningene som har kommet, ser vi i Pedagogstudentene at gode incentivordninger for lektor 8-13 burde jobbes med. Med gode incentivordninger vil man kunne stimulere nye kull med studenter til å ikke bare søke, men også fullføre lektorutdanningen Det finnes noen ordninger allerede, men vi ser at disse ikke nødvendigvis er tilstrekkelige. Ved å jobbe med stipend- og velferdsordninger for å øke rekrutteringen av studenter til lektorutdanningen 8-13 økes kvaliteten på søkermassen ved universitetene og høyskolene. Pedagogstudentene krever bedre incentivordninger for rekruttering til utdanningen lektor Et eksempel på en slik ordning kan være stipend. Vedtatt, 1 avholdende Forslag nr: 3 Sak: 33/15 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Kristine Odgaard Jacobsen La leksa leve! Den siste tiden har flere og flere foreldre boikottet lekser i skolen. Vinklingen i media har gått mot et negativt perspektiv på lekser. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet erkjenner at mye av innholdet i dagens lekser kan sees på som problematisk. Foreldreutvalget sier at mange elever får lekser som krever bistand utenfor skolen. Videre peker de på at mengden og innholdet i dagens lekser bidrar til økt sosial ulikhet. Det står ikke noe om lekser i opplæringsloven, forskriftene eller læreplanene. Det eneste som står, er at skolen skal tilby leksehjelp. Praksisen er slik at hver lærer, skole eller kommune bestemmer form og omfang på lekser. Det kan virke som det er en tendens til at lekser blir misbrukt og gitt for leksene og ikke for læringsutbyttets skyld. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener at løsningen på problemet ikke er å avvikle lekser. Vi mener fokuset bør ligge på å endre innholdet og kvaliteten. Målet med lekser bør være å fremme elevenes læringslyst ved å få dem til å reflektere og bli nysgjerrige på lærestoffet.

10 Vi vil sette fokus på at lekser er med på å skape gode vaner, verdier og rutiner som er nødvendig for videre utdanning. (aftenposten). For at lekser skal yte den funksjonen og gi elevene det utbyttet som skolen og foreldre ønsker, ser vi behovet for et bedre samarbeid mellom lærere og foreldrene. Skolen må være et fora for å kunne ta opp problemtaikken rundt lekser, slik at skolen og hjemmet sammen kan komme frem til en den beste løsningen som øker elevens læringslyst og -utbytte. Skolen og hjemmet må jobbe sammen for å bygge hverandre opp for å skape gode holdninger. Pedagogstudentene mener at lekser er viktig fordi det skaper gode vaner og rutiner gitt at lekser blir gjennomført på en måte som fremmer læringslyst og -utbytte. Skolen bør være en sammarbeidsarena hvor foreldrene, elever og lærere kan komme sammen for å finne den beste løsningen. Sendes ut til FU, Utdanning Komiteens Avvises Vedtatt mot 3 stemmer, 3 avholdende Forslag nr: 3A Sak: 33/15 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Redaksjonskomiteen La leksa leve! Den siste tiden har flere og flere foreldre boikottet lekser i skolen. Vinklingen i media har gått mot et negativt perspektiv på lekser. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet erkjenner at mye av innholdet i dagens lekser kan sees på som problematisk. Foreldreutvalget sier at mange elever får lekser som krever bistand utenfor skolen. Videre peker de på at mengden og innholdet i dagens lekser bidrar til økt sosial ulikhet (Foreldreutvalget for grunnopplæringen, 2015). Verken opplæringsloven eller privatskoleloven med forskrifter sier noe om lekser (Udir, 2014). Vi er redde for at det er slik at lærer, skole eller kommune bestemmer hva slags lekser som blir gitt. Det kan virke som det er en tendens til at lekser blir misbrukt og gitt for leksene og ikke for læringsutbyttets skyld. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener at løsningen på problemet ikke er å avvikle lekser. Vi mener fokuset bør ligge på å endre innholdet og kvaliteten. Målet med lekser bør være å fremme elevenes læringslyst ved å få dem til å reflektere og bli nysgjerrige på lærestoffet. Vi vil sette fokus på at lekser er med på å skape gode vaner, verdier og rutiner som er nødvendig for videre utdanning (Aftenposten redaksjon 2014). For at lekser skal yte den funksjonen og gi elevene det utbyttet som skolen og foreldre ønsker, ser vi behovet for et bedre samarbeid mellom lærere og foreldrene. Skolen må være et fora for å kunne ta opp problemtaikken rundt lekser, slik at skolen

11 og hjemmet sammen kan komme frem til en den beste løsningen som øker elevens læringslyst og -utbytte. Skolen og hjemmet må jobbe sammen for å bygge hverandre opp for å skape gode holdninger. Pedagogstudentene mener at lekser er viktig fordi det skaper gode vaner og rutiner gitt at lekser blir gjennomført på en måte som fremmer læringslyst og -utbytte. Skolen bør være en sammarbeidsarena hvor foreldrene, elever og lærere kan komme sammen for å finne den beste løsningen. Sendes ut til FU, Utdanning m+lekser.pdf?return= kl. 21: kl. 19: html kl. 21:45. Komiteens Vedtas Falt mot 9 stemmer, 1 avholdende Forslag nr: 4 Sak: 33/15 Side: Linje: Resolusjon Forslagsstiller Hanna Louise Price-Stephens Barnehagelærere til barna! I dag mangler vi mellom barnehagelærere i norsk barnehage. 18. juni 2015 la OECD frem en analyse av den norske barnehagen. De peker på at mangelen på barnehagelærere påvirker kvaliteten i barnehagen. Det er blant annet for stor variasjon i det pedagogiske tilbudet barna får i de forskjellige barnehagene. En rapport TNS-Gallup har gjort på oppdrag fra Utdanningsforbundet viser at barnehagelærere søker seg ut av barnehagesektoren fordi det ikke er nok faglig stimuli. I Utdanningsforbundets barnehageoffensiv krever de at normen for pedagogisk bemanning i barnehagen blir lovfestet og de vil øke barnehagelærertettheten til minst 50%. Pedagogstudentene ser det som problematisk at det finnes barnehager der det ikke er ansatt barnehagelærere. Slik situasjonen er i dag kan man ikke garantere at alle barna som går ut fra barnehagen har fått det pedagogiske tilbudet de har krav på. En økning av barnehagelærertettheten vil være nødvendig for å styrke kvalitetsarbeidet i barnehagen. En økning kan også føre til at barnehagelærere som har søkt seg ut av barnehagesektoren, kommer tilbake. I tillegg mener vi at et høyere antall kvalifisert personale vil øke kompetansen hos assistentene. Norm for pedagogisk bemanning er ikke tilstrekkelig for å sikre kvaliteten i barnehagen, hverken for antall barn per barnehagelærer eller det at normen ikke er lovfestet.

12 Pedagogstudentene krever: - at bemanningsnormen i barnehagen gjøres om til lov - minst 50% barnehagelærertetthet i barnehagen Kilder: hentet den kl. 22:05 Barnehageoffensiven/ hentet den kl DF_BHG.pdf hentet den Sendes til: Utdanningsforbundet Kunnskapsdepartementet NRLU Utdanning Komiteens Vedtas Falt med 12 stemmer

13 34 Vedtekter Sak: 34/15 Møtedato: november Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Stavanger Forslag til vedtak Landsstyret innstiller på forslag til endringer i vedtektene for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Forslagene legges ved som vedlegg i vedtektssaken på Landsmøte Forslagsstiller Arbeidsutvalget Det ansees å være en redaksjonell endring å skrive navnene helt ut i forslagene. Forslag nr: 1 Sak: 34/15 Vedtekter Side: 3 Linje: 49 bidra aktivt til utvikling i AV studier som kan... Vedtatt, 1 avholdende Forslag nr: 2 Sak: 34/15 Vedtekter Side: 3 Linje: Mellom 52 og 53 SAMARBEIDE MED ANDRE ORGANISASJONER.

14 Forslag nr: 3 Sak: 34/15 Vedtekter Side: 4 Linje: 70 Vedtekter, og SAMT vedtak fattet Forslag nr: 4 Sak: 34/15 Vedtekter Side: 4 Linje: Alle styrende politiske og organisatoriske dokumenter VEDTATT AV LANDSMØTE i Pedagogstudentene I UTDANNINGSFORBUNDET skal være tilgjengelig på nynorsk og bokmål. Forslag nr: 5 Sak: 34/15 Vedtekter Side: 5 Linje: Strykningsforslag Ved behov kan organisasjonen opprette andre politiske dokumenter for å utdype prinsipprogrammet. Forslag nr: 6 Sak: 34/15 Vedtekter Side: 5 Linje: 108 Landsstyret. TIDSPUNKT OG STED FASTSETTES AV ARBEIDSUTVALGET.

15 Komiteens Vedtas Forslag nr: 7 Sak: 34/15 Side: 5 Linje: 109 Forslagsstiller Hanna Louise Price-Stephens Landsmøtet er sammensatt av inntil delegater ( ). Komiteens Avvises Forslag nr: 8 Vedtatt, 1 avholdende Sak: 34/15 Vedtekter Side: 5 Linje: 118 (fotnote 2) Vedtektene revideres hvert tredje år med mulighet for ny behandling Å REVIDERE DELER AV DOKUMENTET ELLER DOKUMENTET I SIN HELHET hvert år. Forslag nr: 9 Sak: 34/15 Vedtekter Side: 5 Linje: 119 (fotnote 3) Prinsipprogrammet vedtas for tre år om gangen, med mulighet for ny behandling Å BEHANDLE DELER AV DOKUMENTET ELLER DOKUMENTET I SIN HELHET hvert år. Forslag nr: 10 Sak: 34/15 Side: 5 Linje: 124 Forslagsstiller Kristine Jacobsen

16 SAKER SOM ER MELDT INN FRA MEDLEMMER INNEN 4 UKER FØR LANDSMØTET Komiteens Faller til fordel for forslag 12 Forslag nr: 11 Sak: 34/15 Side: 5 Linje: Strykningsforslag Forslagsstiller Kristine Jacobsen Landsmøtet skal behandle saker som er meldt inn fra medlemmer innen 4 uker før landsmøtet, som er innstilt til videre behandling. Komiteens Faller til fordel for forslag 12 Forslag nr: 12 Sak: 34/15 Vedtekter Side: 5 Linje: 126 Uker før landsmøtet, og som DERSOM DE er innstilt til videre behandling. (sees i sammenheng med forslag 10 og 11) Vedtatt mot 1 stemme, 2 avholdende Forslag nr: 13 Sak: 34/15 Side: 5 Linje: Forslagsstiller Mona S. Wikdahl LANDSMØTET SKAL ORIENTERES OM FØLGENDE SAKER: RAPPORTER ÅRSMELDINGER Komiteens Avvises Forslag nr: 14 Vedtatt mot 2, 1 avholdende Sak: 34/15 Vedtekter Side: 6 Linje: 135

17 Leder stemmer på vegne av arbeidsutvalget. ARBEIDSUTVALGET STEMMER SOM EN ENHET, REPRESENTERT VED LEDER. Komiteens Vedtas Enstemmig vedtatt Forslag nr: 15 Sak: 34/15 Vedtekter Side: 6 Linje: 142 VED FØRSTE GANGS STEMMELIKHET SKAL DET VOTERES SKRIFTLIG. VED ANDRE GANGS STEMMELIKHET ER DET IKKE LENGER MULIGHET FOR Å STEMME BLANKT. Ved tredje gangs stemmelikhet Komiteens Vedtas Forslag nr: 16 Sak: 34/15 Vedtekter Side: 6 Linje: 149 Møtes normalt fem ganger pr. år MELLOM HVERT LANDSMØTE. Landsstyret skal Komiteens Vedtas Forslag nr: 17 Sak: 34/15 Side: 6 Linje: Forslagsstiller Tine Hovind Landsstyret består av én representant fra hver utdanningsinstitusjon HVERT AKTIVE LOKALLAG, og arbeidsutvalget. Resten frem t.o.m. linje 157 strykes.

18 Forslag nr: 18 Sak: 34/15 Vedtekter Side: 6-7 Linje: Arbeidsutvalget har møteplikt, tale- of forslagsrett. Vara-arbeidsutvalgsmedlem møter ved ett av studentmedlemmene i arbeidsutvalgets frafall. Leder stemmer på vegne av arbeidsutvalget. ARBEIDSUTVALGET STEMMER SOM EN ENHET, REPRESENTERT VED LEDER. Komiteens Vedtas Forslag nr: 19 Sak: 34/15 Vedtekter Side: 7 Linje: Mellom 170 og 171 VARA-ARBEIDSUTVALGSMEDLEM MØTER VED ETT AV STUDENTMEDLEMMENE I ARBEIDSUTVALGETS FRAFALL. Komiteens Vedtas Forslag nr: 20 Sak: 34/15 Vedtekter Side: 7 Linje: 178 VED FØRSTE GANGS STEMMELIKHET SKAL DET VOTERES SKRIFTLIG. VED ANDRE GANGS STEMMELIKHET ER DET IKKE LENGER MULIGHET FOR Å STEMME BLANKT. Ved tredje gangs stemmelikhet Komiteens Vedtas Forslag nr: 21 Sak: 34/15 Side: 8 Linje:

19 Forslagsstiller Tine Hovind Årsmøtet skal velge leder, økonomiansvarlig, landsstyrerepresentant med varamedlem jf. 6.2, styremedlemmer OG delegater til landsmøtet, eventuelt VARAMEDLEM TIL LANDSSTYRET, STYREMEDLEMMER OG andre verv. samt ÅRSMØTET SKAL OGSÅ behandle de sakene styret legger fram. Forslag nr: 22 Sak: 34/15 Side: 8-9 Linje: Forslagsstiller AU Valg av delegater til landsmøte ( ) godkjennes av Landsmøtet DERSOM DELEGATPLASSENE IKKE ER FYLT OPP KAN DISSE FORDELES ETTER GJELDENDE FORDELINGSNØKKEL, MED PÅMELDING SENEST TO UKER FØR LANDSMØTE. Forslag nr: 23 Sak: 34/15 Side: 10 Linje: 283 Forslagsstiller Ingrid Seetiangtham Flytte linje 283 til en ny paragraf 16 Andre retningslinjer og legge til: FOR ORGANISASJONENS VIRKE Ergo:Landsstyret kan fastsette nærmere retningslinjer FOR ORGANISASJONENS VIRKE. Komiteens Avvises Forslag nr: 24 Vedtatt mot 5 stemmer, 3 avholdende Sak: 34/15 Side: 10 Linje: 284 Forslagsstiller AU FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENE MÅ SENDES INN TIL KONTORET MINST SEKS UKER FØR PERIODENS SISTE LANDSSTYREMØTE. LANDSSTYRET INNSTILLER PÅ FORSLAGENE.

20 Forslag nr: 25 Sak: 34/15 Side: 10 Linje: 285 Forslagsstiller Mona S. Wikdahl KONTROLLKOMITEE SKAL KOMME MED EN UTTALELSE TIL ENDRINGSFORSLAGENE.

21 35 Landsmøtedebatt Sak: 35/15 Møtedato: november Saksansvarlig: Kristine Lund Klippenvåg Sted: Stavanger Forslag til vedtak: Landsstyret innstiller på tema XXX som landsmøtedebatt på LM-2016 Forslagstiller: Arbeidsutvalget Forslag nr: 1 Sak: 35/15 Side: Helhetlig Linje: Helhetlig Forslagsstiller AU Landsstyret innstiller på tema XXX PROFESJONSETIKK som landsmøtedebatt på LM-2016 Protokolltilførsel: HBV Drammen ønsket heller å diskutere kvalitet i praksis som landsmøtedebatt. Tine Hovind

22 36 Kontrollkomité Sak: 36/14 Møtedato: november Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Stavanger Forslag til vedtak: Landsstyret vedtar forslag til mandat for kontrollkomité. Forslaget til mandat legges ved, og legges til grunn for behandlingen på landsmøtet Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Forslag nr: 1 Sak: 36/15 Side: 1 Linje: 3-4 Forslagsstiller Hedda Eia Vestad Stryke linje 3-4 KONTROLLKOMITEEN SKAL PÅSE AT ORGANISASJONEN HANDLER I SAMSVAR MED FATTEDE VEDTAK, GJELDENDE VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER. Forslag nr: 2 Sak: 36/15 Side: 1 Linje: 3-4 Forslagsstiller Hedda Eia Vestad Kontrollkomiteens oppgave er å påse at organisasjonen handler i tråd med politiske vedtak og organisasjonens vedtekter KONTROLLKOMITEEN SKAL KONTROLLERE AT ARBEIDSUTVALGET, LANDSTYRET OG LANDSMØTET HANDLER I SAMSVAR MED FATTEDE VEDTAK OG I SAMSVAR MED ORGANISASJONENS GJELDENDE VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER. Komiteens

23 TRUKKET Forslag nr: 3 Sak: 36/15 Side: 1 Linje: 7 Forslagsstiller Simen Tjølsen Oftedahl Arbeidsområder- / OG oppgaver. Komiteens REDAKSJONELL ENDRING Forslag nr: 4 Sak: 36/15 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Arbeidsutvalget ( ) OG ANDRE ORGANISATORISKE DOKUMENTER Forslag nr: 5 Sak: 36/15 Side: 1 Linje: 15 Forslagsstiller Hedda Eia Vestad KONTROLLKOMITEEN SKAL UTTALE SEG OM FORTOLKNING AV VEDTEKTER, FORRETNINGSORDEN, MANDATER OG ANDRE DOKUMENTER ETTER FORESPØRSEL FRA LANDSMØTET, LANDSTYRET, ARBEIDSUTVALGET ELLER ORDSTYRERE. Komiteens Faller til fordel for 5a

24 Forslag nr: 5a Sak: 36/15 Side: 1 Linje: 15 Forslagsstiller REDAKSJONSKOMITÉEN KONTROLLKOMITEEN SKAL KUNNE UTTALE SEG OM FORTOLKNING AV VEDTEKTER, FORRETNINGSORDEN, MANDATER OG ANDRE DOKUMENTER NÅR DETTE ER HENSIKTSMESSIG. VEDTATT MOT 3, 3 AVHOLDENDE Forslag nr: 6 Sak: 36/15 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Simen Tjølsen Oftedahl Kontrollkomiteens leder skriver under protokollen FRA LANDSSTYREMØTET sammen med ett medlem av landsstyret/landsmøtet OG LANDSMØTEPROTOKOLLEN MED TO LANDSMØTEDELEGATER. Forslag nr: 7 Sak: 36/15 Side: 1 Linje: Forslagsstiller Hanna Louise Price-Stephens Kontrollkomiteens leder skriver under SIGNERER protokollen fra LANDSSTYREMØTET/LANDSMØTET sammen med et medlem av landsstyret/landsmøtet Komiteens TRUKKET

25 Forslag nr: 8 Sak: 36/15 Side: 1 Linje: 24 Forslagsstiller Anne May Viddal Første gang kontrollkomité velges skal det velges tre medlemmer, en for én toårsperiode og to for én ETTÅRSPERIODE.

26 39 Delegatfordeling Sak: 39/15 Møtedato: November Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Stavanger Forslag til vedtak: Delegatene til Pedagogstudentenes landsmøte 2016 fordeles etter fordelingsnøkkel nr. 3: Tallet rundes ned og plassene som ikke er fordelt blir gitt til de lokallagene som mistet mest under avrundingen. DE RESTERENDE DELEGATPLASSENE ETTER FORDELINGEN VIL BLI FORDELT PÅ DE LOKALLAGENE SOM HAR HØYEST DESIMALER. DETTE VIL FOREGÅ FRAM TIL ALLE DELEGATPLASSENE ER FORDELT, ELLER AT ALLE LOKALLAGENE BLIR TILDELT ÉN EKSTRA PLASS. Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Vedtatt mot 1 stemme, 1 avholdende Det er 16 stemmeberettigede i salen Forslag nr: 1 Sak: 39/15 Side: 2 Linje: 105 Forslagsstiller Arbeidsutvalget ( ) etter fordelingsnøkkel nr. x 3 ( ). Vedtatt med 13 stemmer. Forslag nr: 2 Sak: 39/15 Side: 3 Linje: 105 Forslagsstiller Anne May Viddal

27 Delegatene til Pedagogstudentenes landsmøte 2016 fordeles etter fordelingsnøkkel nr. X 2. Falt til fordel for forslag 1 mot 3 stemmer. Forslag nr: 3 Sak: 39/15 Side: 2 Linje: 105 Forslagsstiller Arbeidsutvalget ( ) etter fordelingsnøkkel nr. x 3 ( ). Tallet ( ) avrundingen. DE RESTERENDE DELEGATPLASSENE ETTER FORDELINGEN VIL BLI FORDELT PÅ DE LOKALLAGENE SOM HAR HØYEST DESIMALER. DETTE VIL FOREGÅ FRAM TIL ALLE DELEGATPLASSENE ER FORDELT, ELLER AT ALLE LOKALLAGENE BLIR TILDELT ÉN EKSTRA PLASS. Vedtatt med 13 stemmer Forslag nr: 4 Sak: 39/15 Side: 3 Linje: 109 Forslagsstiller Mona Wikedahl DE DELEGATPLASSER SOM IKKE FYLLES OPP ETTER OPPRINNELIG FORDELING, FORDELES PÅ LOKALLAG MED HØYEST DESIMAL SÅ FREMT LOKALLAGET HAR OVER 0,5 I DESIMAL. Falt til fordel for forslag 3, mot 3 stemmer

28 40 Nye grunnskolelærerutdanninger Sak: 40/15 Møtedato: november Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Stavanger Forslag til vedtak: Arbeidsutvalget tar med seg innspillene videre til arbeid med forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 1-7 og Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Enstemmig vedtatt Eventuelt Møtedato: november 2015 Sted: Stavanger Uttalelser knyttet til samfunnsfaglærere Forslagsstiller: Jørgen Jakobsson Permisjonssøknader Følgende har fått innvilget permisjoner: Silje Marie Bentzen, AU, klokken 16:08 og under behandling av sak «Resolusjoner» pga. saksskrivning. Tine Hovind, HBV Drammen, fra søndag og ut møte pga. flytid. Kristine Lund Klippenvåg, AU, har permisjon fra klokken 09:00 til saken om Landsmøtedebatten starter. Helene Larsen søker permisjon fra :10 og ut dagen grunnet sykdom. Tonje Ertsås, HiNT, klokken 11:44 og ut møtet for å rekke et fly.

29 Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet i Stavanger november Helge Ødegård Hovland protokollfører Karl Reksten Tellefsen konsulent Hedda Eia Vestad protokollunderskriver Ingrid Helene Kvalvaag Seetiangtham protokollunderskriver

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte Stord januar 2017

Landsstyremøte Stord januar 2017 Landsstyremøte Stord 20.-22. januar 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Ruben Amble Hirsti Aud-Marit Sellereite Eskild Dragvik

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim november 2016

Landsstyremøte Trondheim november 2016 Landsstyremøte Trondheim 18.-20. november 2016 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 23.9.2016 25.9.2016 KK Vara Landsstyret AU Deltakere Fullt navn: Studiested 101 Silje Marie Bentzen Leder 102 Bjørn Roberg Nestleder 103 Ruben Amble Hirsti Studentmedlem

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Landsmøtepermen 7. april - 10. april 2016 Sundvolden Denne permen tilhører: Årets emneknagg: Følg Pedagogstudentene! #PSLM16 @pedagogstud_ @pedagogstud_ www.facebook.com/pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte Oslo juni 2017

Landsstyremøte Oslo juni 2017 Landsstyremøte Oslo 9.-11. juni 2017 DELTAKERLISTE 1.1: Navn 1.4: Studiested Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Kristine Odgaard Jacobsen Aud-Marit Sellereite Frank Bræin Hedda Eia Vestad

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo

Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo 3.6.2016 5.6.2016 Deltakere LS1 Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Maja Emilie Steen Spetaas

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Landsstyremøte Stavanger september 2017

Landsstyremøte Stavanger september 2017 Landsstyremøte Stavanger 22.-24. september 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Hedda Eia Vestad Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Kristine Odgaard Jacobsen Leder Nestleder Aud-Marit Sellereite

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Landsmøte Sundvollen april

Landsmøte Sundvollen april Landsmøte Sundvollen 7.- 10. april 2016 1 DELEGATER LANDSSTYRET AU Deltagerliste Rolle Navn Merknad Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Elise Håkull Klungtveit Arbeidsutvalgsmedlem Kristine

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Innholdsfortegnelse LM 01/17 Konstituering... 4 Forslag til vedtak... 4 LM 01/17A Godkjenning av fullmakter Forslag til vedtak...

Innholdsfortegnelse LM 01/17 Konstituering... 4 Forslag til vedtak... 4 LM 01/17A Godkjenning av fullmakter Forslag til vedtak... Innholdsfortegnelse LM 01/17 Konstituering... 4 Forslag til vedtak... 4 LM 01/17A Godkjenning av fullmakter... 5 Forslag til vedtak... 5 LM 01/17B Valg av ordstyrere og protokollfører... 6 Forslag til

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnummer: Navn: Studiested 100 Marie Furulund Kontoret 101 Martin Asheim Kontoret 102 Stine Drotningsvik HiB 103 Bjørn

Detaljer

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnr. Fornavn Etternavn Skole Verv 100 Arnt Gunnar Johansen Leder 101 Bjørnar B. Rønning Nestleder 102 Martin Bildøy Asheim

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

Hvilket ansvar har framtidens lærere og pedagoger for å fremme likestilling, mangfold og motarbeide diskriminering?

Hvilket ansvar har framtidens lærere og pedagoger for å fremme likestilling, mangfold og motarbeide diskriminering? 10 Landsmøtedebatten Sak: LM 10/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Jørgen Jakobsson Sted: Sundvolden 1 Landsmøtedebatten 2 3 4 5 6 7 8 Pedagogstudentene har som tradisjon å starte landsmøtet med

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Årsmelding fra landsstyret

Årsmelding fra landsstyret Årsmelding fra landsstyret 2016-2017 3 Årsmeldingen tar for seg de overordnede sakene Pedagogstudentene har jobbet med i perioden. Punktene fra arbeidsprogrammet står i rød kursiv og innledningsvis i hvert

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: 9.-12. november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9.

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. 2015 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder),

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

07 Økonomifordeling 2017

07 Økonomifordeling 2017 07 Økonomifordeling 2017 Sak: LM 07/16 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 2 16 17 20 21 Regnskapsposter Budsjett 2016 Budsjett 2017 Endring 1 Landsstyremøter AU-møte

Detaljer

Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A. Nina Beate Jensen, sentralstyret

Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A. Nina Beate Jensen, sentralstyret Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A Nina Beate Jensen, sentralstyret Styrere og tillitsvalgte sammen Viktig med felles forståelse for avtaler og lover Respekt for hverandres roller Målet er gode

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2014 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer