Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo"

Transkript

1 Landsstyremøte Lærernes Hus i Oslo

2 Deltakere LS1 Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Maja Emilie Steen Spetaas Høgskolen i Bergen Martin Furland Høgskolen i Bergen Torber Ness Høgskolen i Hedmark, Hamar Hedda Eia Vestad Høgskolen i Oslo og Akershus Mari Michelsen Høgskolen i Oslo og Akershus Charlotte Johansen Fossum Høgskolen i Sørøst- Norge, Notodden Elin Cathrine Morgan Brastad Høgskolen i Sørøst-Norge, Drammen Lars Båtnes Mikaelsen Høgskolen i Sørøst-Norge, Drammen Rikke Lindstrøm Høgskolen i Sørøst-Norge, Vestfold Tora Berg Hatlestad Høgskolen i Sørøst-Norge, Vestfold Hanna Nyrud Høgskolen Stord/Haugesund Isabel Iversen Nord Universitet, Bodø Aud-Marit Sellereite Norges Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet Mona Spange Wikdahl Norges Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet Katja Hoven Universitetet i Bergen Håkon Sandmo Universitetet i Oslo Kristine Odgaard Jacobsen Universitetet i Oslo Espen Walmsnæss Universitetet i Stavanger Kari Egelandsdal Universitetet i Stavanger Heidi Cecilie Valo Internasjonalt utvalg Ragnhild Malm Jensen Påtroppende redaktør Tine Elisabeth Gran Hovind Påtroppende kontrollkomité Elise Håkull Klungtveit Påtroppende kontrollkomité Sindre Augusto Garcia Påtroppende kontrollkomité Liselotte Karlstad Valgkomité Anne May Viddal Valgkomité Steinar Pedersen Organisasjonsutvalg Camilla Rikardsen Solheim Organisasjonsutvalg Bjørnar Tegnander Rønning Organisasjonsutvalg Philip Andreas Lyding Innstilt ordstyrer Oda Kristine Myklebust Innstilt ordstyrer Marie Elise Sollied Innstilt ordstyrer Helge Ødegård Hovland Innstilt protokollfører Jonas Ohlgren Østvik Rådgiver Karl Reksten Tellefsen Konsulent

3 Saksliste Sak: LS 00/16 Møtedato: juni Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Lærernes Hus, Oslo Sak Tittel Saksbehandler Merknad 00/16 Konstituering Valg av: ordstyrere Silje Marie Bentzen protokollførere protokollunderskrivere - Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden Godkjenning av forretningsorden Vedlegg Godkjenning av valgreglement Vedlegg 01/16 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg Landsstyrerepresentantene Frank Aleksander Bræin Bjørn Roberg Silje Marie Bentzen Silje Marie Bentzen Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Redaktør 20/16 Resolusjoner Jørgen Jakobsson 21/16 Revidering: Vedtak om sertifiseringsordningen Ruben Amble Hirsti Vedlegg 22/16 Revidering: Retningslinjer for VK Ruben Amble Hirsti Vedlegg 23/16 Mandat PPK Silje Marie Bentzen Vedlegg 24/16 Oppnevning av PPK Bjørn Roberg 25/16 Konferansen 2016 Frank Aleksander Bræin 26/16 Konkretisering av arbeidsprogram Silje Marie Bentzen Vedlegg 27/16 Valg av vararepresentant til arbeidsutvalget Bjørn Roberg 28/16 Suppleringsvalg Internasjonalt utvalg Bjørn Roberg Vedlegg 29/16 Eventuelt:

4

5 00/14 Konstituering Forslag til vedtak: Philip A. Lyding, Oda Kristine Myklebust, og Marie Elise Sollied oppnevnes til ordstyrere. Forslagsstiller: Vedtak: Valgt Forslag til vedtak: Helge Ødegård Hovland oppnevnes til protokollfører. Forslagsstiller: Vedtak: Valgt! Forslag til vedtak: Katja Hoven og Torber Ness oppnevnes til protokollunderskrivere. Forslagsstiller: Vedtak: Valgt Innkalling godkjent. Saksliste godkjent. Dagsorden godkjent. Forretningsorden godkjent. Redaksjonell endring: sette inn «valgreglement» på linje 49.

6 Oppnevning til redaksjonskomiteer Mandat Isabel Iversen Mona Spange Wikedahl Hanna Nyrud Resolusjon Espen Walmsnæss Elin Cathrine Morgan Brastad Rikke Lindstrøm Ekstra 1 Charlotte Fossun Hedda Eia Vestad

7 01 Orienteringssaker Sak: LS 01/16 Møtedato: juni Saksansvarlig: Sted: Oslo 01/16 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Frank Aleksander Bræin Bjørn Roberg Silje Marie Bentzen Silje Marie Bentzen Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Redaktør LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS OREINTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS ORIENTERT LS OREINTERT

8 20 Resolusjoner Sak: 20/16 Møtedato: Juni Saksansvarlig: Jørgen Jakobsson Sted: Lærernes Hus, Oslo Forslag til vedtak: tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsending. Kontoret får fullmakt til å vurdere mottaker(e) av de resolusjonene hvor dette allerede ikke er bestemt, eller til andre aktører som ikke er nevnt i de enkelte resolusjonene. Forslagsstiller: Vedtak: ENSTEMMIG VEDTATT Protokolltilførsel: Forslag 1: «Likestilling kommer ikke av seg selv», andre kulepunkt. o Jørgen Jakobsson o Rikke Lindstrøm Forslag nr: 1 Sak: 20/16 Side: Linje: Type: Resolusjon Forslagsstiller Hanna Elisabeth Nyrud Likestilling kommer ikke av seg selv Enkelte lærerstudier preges av en kritisk ubalanse i kjønnsfordeling. I Norge er det en lik fordeling av gutter og jenter i grunnskolen og barnehagen. I søkertallene til barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen 1-7 er et kjønn representert med 80 prosent. For å vurdere kjønnsbalanse har Norsk Studentorganisasjon kategorisert kjønnsfordelingen på de ulike studieretningene i tre kategorier: Balanse - der begge kjønn er representert med minimum 40 prosent av den opptatte studentmassen på studiet. Moderat ubalanse - der ett kjønn er representert med under 40 prosent, men over 25 prosent av den opptatte studentmassen på studiet.

9 Kritisk ubalanse - der ett kjønn er representert med under 25 prosent av den opptatte studentmassen på studiet. Kjønnsfordelingen på barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen 1-7 kategoriseres derfor som kritisk ubalansert da søkertallene fra Samordna opptak fra 2015 er 19,1 prosent mannlige søkere til barnehagelærerutdanningene og 21,7 prosent til grunnskolelærerutdanningene. Likeverd og menneskeverd skal være ukrenkelig, og den generelle delen av lærerplanen vektlegger at det skal fremmes likestilling mellom kjønnene. Barnehagen og skolen er sentrale arenaer for sosialisering og for å motvirke fordommer og stereotypier. Kjønnsskjeve utdannings- og yrkesvalg er uheldige og bidrar til å opprettholde forskjeller i blant annet lønn, karrieremuligheter, arbeidstid, arbeidsmiljø- og arbeidsbelastninger. Denne skjevdelingen bidrar også til at samfunnet ikke klarer å ta i bruk de ressurser som menn og kvinner representerer. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet jobber for å sikre likestilling mellom kjønn. For å oppnå et godt læringsmiljø og en gjenspeiling av mangfoldet i samfunnet, er det nødvendig å iverksette tiltak for å unngå uformell diskriminering. For å hindre kjønnsforskjeller må målrettede rekrutteringstiltak brukes som et virkemiddel for å motarbeide. Tiltakene skal som hovedregel ikke være i strid med prinsippet om formell likhet, men positiv diskriminering kan ved enkelte studier være nødvendig for å fremme like muligheter og mangfold. Positiv særbehandling av det ene kjønn er ikke i strid med likestillingsloven dersom: særbehandlingen er egnet til å fremme lovens formål det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for de som stilles dårligere, og at denne særbehandlingen opphører når formålet med den er oppnådd. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener at det må etterstrebes en rekruttering til lærerutdanningene som på alle måter gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Meld. St. 44 ( ):

10 Utdanningssystemet skal gjenspeile det samfunnet vi ønsker oss. Å sikre alle et godt opplæringstilbud er en nøkkel til å motvirke sosial ulikhet og til å skape et mer rettferdig samfunn. Kunnskap gir mennesker uavhengig av kjønn, muligheter til makt og innflytelse. For at vi skal oppnå en balanse i kjønnsfordelingen på lærerutdanningene må vi gjøre konkrete tiltak. Likestilling kommer ikke av seg selv. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet krever at det iverksettes holdningsskapende tiltak og aktiv rekruttering for en mer kjønnsbalansert studentrekruttering når et studie sorteres under kategorien moderat ubalanse Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet krever at det settes i gang en utredning om hvorvidt det burde innføres kjønnspoeng under opptaket til lærerutdanningene der det er en kritisk ubalanse. Kilder: Komiteens innstilling Vedtak: Avvises Falt mot 4 stemmer

11 Forslag nr: 2 Sak: 20/16 Side: Linje: Type: Resolusjon Forslagsstiller Espen Walmsnæss Livsviktige minutter Lærerstudenter tilbringer deler av utdanningen i praksis i barnehage og skole. Vår erfaring er at man som lærerstudent ofte er alene med elevene i praksis. Dette medfører et stort ansvar for barna og elevene sin sikkerhet. I praksis kan man, som i alle andre situasjoner, komme utfor uhell og ulykker som krever at man har erfaring, kunnskap og ferdigheter om førstehjelp. Når ulykken inntreffer er det sjelden profesjonelle til stede. Dette kan føre til at det er lærerstudenten som må ta seg av den hardt skadde eller syke, de første livsviktige minuttene (Norsk Luftambulanse). Norsk folkehjelp (2013) skriver på sine sider: «All førstehjelp er praktiske ferdigheter som trengs å øves på. Når vi er stresset husker vi dårlig noe vi har hørt, men det vi har gjort kan kroppen huske. Ta førstehjelpskurs før det er behov for det. Ikke vær redd for å sette i gang med førstehjelp, det er sjeldent førstehjelpere gjør alvorlige feil, den mest alvorlige feilen er å ikke gjøre noe!» Vi i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet opplever at førstehjelp før første praksisperiode er livsviktig, og har derfor i vårt prinsipprogram fastsatt at alle lærerstudenter skal ha førstehjelpskurs før første praksisperiode. Pedagogstudentene mener at utdanningsinstitusjonene må ta ansvar og arrangere obligatorisk, praktisk førstehjelpskurs før første praksis! Som skal avholdes av sertifiserte fagpersonell. Aktuelle kilder: Osmundsen, S. Førstehjelp. Norsk Folkehjelp (2013). Hentet den fra: 03/06/2016 Norsk Luftambulanse. Førstehjelp hva gjør du? Hentet den fra Helsedirektoratet. Hjerte- og lungeredning (HLR) (2014). Hentet den fra: Komiteens innstilling Vedtak: Vedtas Falt mot 5 stemmer

12 Forslag nr: 3 Sak: 20/16 Side: Linje: Type: Resolusjon Forslagsstiller Hedda Eia Vestad Skikka til å vurdere skikkethet? Skikkethetsvurdering er et viktig virkemiddel for å sørge for at det utdannes egnede, dyktige og trygge profesjonsutøvere. Studenter i utdanningsløp som er omfattet av skikkethetsvurdering har til felles at de skal arbeide med mennesker i sårbare situasjoner. Forskriften sier at Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer (Lovdata). Ifølge fjorårets statistikk om skikkethetssaker er det bare én student som ble utestengt fra et lærerstudie i Målet er en grundig og gjennomgående vurdering gjennom studieløpet. Spørsmålet blir da om vi som skal vurdere skikkethet vet hva dette innebærer. Er vi skikka til å vurdere skikkethet? Skikkethetsvurdering som virkemiddel og verktøy må oppleves som en reell praksis for at det skal fungere i henhold til forskriften. En reell praksis innebærer at kunnskap om skikkethet er noe som er godt kjent blant studenter og lærerutdannere. Kunnskap om hva skikkethet er og prosessen en tvilsmelding setter i gang, er grunnleggende viktig informasjon for alle parter. Dersom en student viser atferd som en mener bør vurderes i lys av personens egnethet som profesjonsutøver skal det meldes tvil. I dag er det for lite kunnskap i studentmassen om skikkethetsvurdering, både i henhold til forskriften og i praksis. Dette fører til at den ikke oppleves som reell og sikrer at profesjonsutøvere som går ut i arbeidslivet er egnet.

13 Ansvaret for skikkethetsvurdering ligger ikke på studentene alene. Dette skal foregå sammen med alle parter i utdanningen, det vil også si våre lærerutdannere på institusjonene og ute i praksisfeltet. Lærerutdannerne våre må også få mer kunnskap for å sørge for en grundig og gjennomgående skikkethetsvurdering. Utdanningsinstitusjonenes interesse av å utdanne og uteksaminere dyktige og trygge profesjonsutøvere, skal være en felles interesse og er et felles ansvar. Dette ansvaret må forvaltes av institusjonene på en måte som ivaretar studentene. Skikkethetsvurdering skal tas på alvor og heller ikke misbrukes. Faglige evner og opptreden i praksis henger selvsagt sammen med skikkethetsvurdering, men er ikke det samme. Alle institusjoner med utdanninger som omfattes av skikkethetsvurdering har en institusjonsansvarlig. Deres ansvarsområder er informasjon, veiledning og behandling av tvilsmeldinger. Hver institusjon må sikre at disse arbeidsoppgavene ivaretas. Det er viktig å få frem at å melde tvil ikke er ensbetydende med å kaste ut noen fra studiet, men en bekymring for studentens vilje og/eller evne til å fungere i yrket. Videre vil en prosess med veiledning og støtte settes i gang før det eventuelt fører til behandling av en skikkethetsnemnd. Denne informasjonen og oppfølgingen er mangelfull og fører til et system som ikke fungerer. Mer kunnskap vil gjøre at alle parter i utdanningene vil ha evne til å bruke skikkethetsvurdering som et reelt verktøy og dermed et virkemiddel for å oppnå egnede profesjonsutøvere. Pedagogstudentene krever at: Informasjon om skikkethet og tvilsmelding må nå ut til studentene på en slik måte at studentene har kunnskap om løpende og særskilt vurdering fra starten av studieløpet.

14 Alle parter må få vite mer om hva en tvilsmelding innebærer for melder og den som blir meldt. Skikkethetsvurderingen skal inneholde minst en utviklingssamtale i hvert studieår. Lærerutdannerne og institusjonene skal ta et større ansvar for å melde tvil og/eller bistå studenter som melder tvil om medstudenter. Praksisveiledere må ha kunnskap om forholdet mellom bestått/ikke bestått praksis og skikkethetsvurdering. Kilde: Lovdata, forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Hentet fra Sendes til: institusjonene, AU for skikkethetsansvarlige, FO, NSF + praksisadmin? Komiteens innstilling Vedtak: Faller til fordel for forslag 3a

15 Forslag nr: 3a Sak: 20/16 Side: Linje: Type: Resolusjon Forslagsstiller Redaksjonskomitéen Skikka til å vurdere skikkethet? Skikkethetsvurdering er et viktig virkemiddel for å sørge for at det utdannes egnede, dyktige og trygge profesjonsutøvere. Studenter i utdanningsløp som er omfattet av skikkethetsvurdering har til felles at de skal arbeide med mennesker i sårbare situasjoner. Forskriften sier at Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer (Lovdata). Ifølge fjorårets statistikk om skikkethetssaker er det bare én student som ble utestengt fra et lærerstudie i Målet er en grundig og gjennomgående vurdering gjennom studieløpet. Spørsmålet blir da om vi som skal vurdere skikkethet vet hva dette innebærer. Er vi skikka til å vurdere skikkethet? Skikkethetsvurdering som virkemiddel og verktøy må oppleves som en reell praksis for at det skal fungere i henhold til forskriften. En reell praksis innebærer at kunnskap om skikkethet er noe som er godt kjent blant studenter, lærerutdannere og praksissted. Kunnskap om hva skikkethet er og prosessen en tvilsmelding setter i gang, er grunnleggende viktig informasjon for alle parter. Dersom en student viser atferd som en mener bør vurderes i lys av personens egnethet som profesjonsutøver skal det meldes tvil. I dag er det for lite kunnskap i studentmassen om skikkethetsvurdering, både i henhold til forskriften og i praksis. Dette fører til at den ikke oppleves som reell og sikrer at profesjonsutøvere som går ut i arbeidslivet er egnet.

16 Ansvaret for skikkethetsvurdering ligger ikke på studentene alene. Dette skal foregå sammen med alle parter i utdanningen, det vil også si våre lærerutdannere på institusjonene og ute i praksisfeltet. Lærerutdannerne våre må også få mer kunnskap for å sørge for en grundig og gjennomgående skikkethetsvurdering. Utdanningsinstitusjonenes interesse av å utdanne og uteksaminere dyktige og trygge profesjonsutøvere, skal være en felles interesse og er et felles ansvar. Dette ansvaret må forvaltes av institusjonene på en måte som ivaretar studentene. Skikkethetsvurdering skal tas på alvor og heller ikke misbrukes. Faglige vurderinger på utdanningsinstitusjonene og i praksis, er ikke det samme som skikkethetsvurdering. Alle institusjoner med utdanninger som omfattes av skikkethetsvurdering har en institusjonsansvarlig. Deres ansvarsområder er informasjon, veiledning og behandling av og om tvilsmeldinger. Hver institusjon må sikre at disse arbeidsoppgavene ivaretas. Det er viktig å få frem at å melde tvil ikke er ensbetydende med å kaste ut noen fra studiet, men en bekymring for studentens vilje og/eller evne til å fungere i yrket. Videre vil en prosess med veiledning og støtte settes i gang før det eventuelt fører til behandling av en skikkethetsnemnd. Denne informasjonen og oppfølgingen er mangelfull og dette er problematisk med tanke på at man heller ikke har et system som fungerer. Mer kunnskap vil gjøre at alle parter i utdanningene vil ha evne til å bruke skikkethetsvurdering som et reelt verktøy og dermed et virkemiddel for å oppnå egnede profesjonsutøvere. Pedagogstudentene krever at: Informasjon om skikkethet og tvilsmelding må nå ut til studentene på en slik måte at studentene har kunnskap om løpende og særskilt vurdering fra starten av studieløpet.

17 Alle parter må få vite mer om hva en tvilsmelding innebærer for melder og den som blir meldt. Lærerutdannerne og praksisstedet skal ta et større ansvar for å melde tvil og/eller bistå studenter som melder tvil om medstudenter. Praksisveiledere må ha kunnskap om forholdet mellom bestått/ikke bestått praksis og skikkethetsvurdering. Kilde: Lovdata, forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Hentet fra Sendes til: institusjonene, AU for skikkethetsansvarlige, FO, NSF, KS Komiteens innstilling Vedtak: Vedtas Enstemmig vedtatt

18 21 Revidering: Vedtak om sertifiseringsordningen Sak: 21/16 Møtedato: juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo Forslag til vedtak: Landsstyret vedtar å oppheve vedtak om sertifiseringsordningen Forslagsstiller Vedtak: ENSTEMMIG VEDTATT

19 22 Revidering: Retningslinjer for valgkomitéen Sak: 22/16 Møtedato: juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo Forslag til vedtak Landsstyret vedtar å oppheve retningslinjer for valgkomitéen Forslagsstiller Vedtak: ENSTEMMIG VEDTATT

20 23 Mandat for Prinsipprogramkomiteen (PPK) Sak: 23/16 Møtedato: 3.-5.juni Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Lærernes hus, Oslo Forslag til vedtak: Landsstyret vedtar mandat for prinsippgramkomiteen 2017 med de vedtatte endringene som kommer fram på møtet. Forslagsstiller: Vedtak: ENSTEMMIG VEDTATT Forslag nr: 1 Sak: 23/16 Side: 1 Linje: 21 Type: Tilleggsforslag Forslagsstiller: TIDLIGERE MEDLEMMER ER OGSÅ VALGBARE TIL KOMITEEN. Komiteens innstilling Vedtak: ENSTEMMIG VEDTATT

21 24 Oppnevning av prinsipprogramkomité(ppk) Sak: LS 24/16 Møtedato: juni Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Lærernes Hus, Oslo Forslag til vedtak: Landsstyret oppnevner følgende personer til å sitte i prinsipprogramkomiteen fram til landsmøtet 2017: Guro Trøseid Gjerstadberget Henriette Haakonsen Nils-Jakob Herleiksplass Komiteen skal i tråd med sitt mandat utarbeide forslag til prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Forslagsstiller: Vedtak: ENSTEMMIG VEDTATT

22 25 Konferansen 2016 Sak: 25/16 Møtedato: juni Saksansvarlig: Frank Aleksander Bræin Sted: Lærernes Hus, Oslo Forslag til vedtak Landsstyret vedtar «Barn og unge i vanskelige livssituasjoner» som tema for konferansen Forslagsstiller Vedtak: ENSTEMMIG VEDTATT tar med seg innspillene til foredragsholdere inn i planleggingen av konferansen Forslagsstiller Vedtak: ENSTEMMIG VEDTATT Redaksjonell endring: Fjerne «temaet for» i første del av vedtaket.

23 26 Konkretisering av arbeidsprogram Sak: LS 26/16 Møtedato: juni Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Lærernes Hus, Oslo Forslag til vedtak Landsstyret tar med seg innspillene til konkretiseringen av Arbeidsprogram Det ferdigstilte dokumentet blir sendt til lokallagslederne. Lokallagene konkretiserer og fyller ut lokalt nivå i lokallagsstyrene ut fra sine forutsetninger. Forslagstiller Vedtak: ENSTEMMIG VEDTATT

24 27 Valg av vararepresentant til arbeidsutvalget Sak: LS 27/16 Møtedato: juni Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Lærernes Hus, Oslo Forslag til vedtak Landsstyret velger xxx xxx som vararepresentant til arbeidsutvalget. Forslagsstiller Valgt: Hedda Eia Vestad Kandidater til vervet: Tonje Selbekk 0 stemmer Hedda Eia Vestad (innstilt) 13 stemmer

25 28 Suppleringsvalg Internasjonalt utvalg Sak: LS 28/16 Møtedato: juni Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Lærernes Hus, Oslo Kandidater til vervet: Wenche Helen Berg (Innstilt) Valgt ved akklamasjon

26

27 Eventuelt Møtedato: november 2015 Sted: Stavanger Stortingsmelding 19, Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Frank Bræin, AU, orienterte Landsstyret om Stortingsmeldingen og arbeidet med den. Stortingsmelding 28, Fag Fordypning Forståelse En fornyelse av Kunnskapsløftet Silje Marie Bentzen, AU, orienterte Landsstyret om Stortingsmeldingen og arbeidet med den. Permisjonssøknader Følgende har fått innvilget permisjoner: Håkon S. Hannevig, UiO, til klokken 13:45 pga. jobbintervju. Mari Michelsen, 4. juni, kl 11 14, personlige årsaker Mari Michelsen, 5. juni, kl. 10:00 og ut møte pga. sykdom. Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet i Oslo juni Helge Ødegård Hovland protokollfører Karl Reksten Tellefsen konsulent Katja Hoven protokollunderskriver Torber Ness protokollunderskriver

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim november 2016

Landsstyremøte Trondheim november 2016 Landsstyremøte Trondheim 18.-20. november 2016 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Landsstyremøte Oslo juni 2017

Landsstyremøte Oslo juni 2017 Landsstyremøte Oslo 9.-11. juni 2017 DELTAKERLISTE 1.1: Navn 1.4: Studiested Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Kristine Odgaard Jacobsen Aud-Marit Sellereite Frank Bræin Hedda Eia Vestad

Detaljer

Landsstyremøte Stord januar 2017

Landsstyremøte Stord januar 2017 Landsstyremøte Stord 20.-22. januar 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Ruben Amble Hirsti Aud-Marit Sellereite Eskild Dragvik

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 23.9.2016 25.9.2016 KK Vara Landsstyret AU Deltakere Fullt navn: Studiested 101 Silje Marie Bentzen Leder 102 Bjørn Roberg Nestleder 103 Ruben Amble Hirsti Studentmedlem

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte Stavanger september 2017

Landsstyremøte Stavanger september 2017 Landsstyremøte Stavanger 22.-24. september 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Hedda Eia Vestad Ruben Amble Hirsti Frank Aleksander Bræin Kristine Odgaard Jacobsen Leder Nestleder Aud-Marit Sellereite

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016

Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Pedagogstudentenes Landsmøte 2016 Landsmøtepermen 7. april - 10. april 2016 Sundvolden Denne permen tilhører: Årets emneknagg: Følg Pedagogstudentene! #PSLM16 @pedagogstud_ @pedagogstud_ www.facebook.com/pedagogstudentene

Detaljer

Landsmøte Sundvollen april

Landsmøte Sundvollen april Landsmøte Sundvollen 7.- 10. april 2016 1 DELEGATER LANDSSTYRET AU Deltagerliste Rolle Navn Merknad Silje Marie Bentzen Leder Bjørn Roberg Nestleder Elise Håkull Klungtveit Arbeidsutvalgsmedlem Kristine

Detaljer

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

Innholdsfortegnelse LM 01/17 Konstituering... 4 Forslag til vedtak... 4 LM 01/17A Godkjenning av fullmakter Forslag til vedtak...

Innholdsfortegnelse LM 01/17 Konstituering... 4 Forslag til vedtak... 4 LM 01/17A Godkjenning av fullmakter Forslag til vedtak... Innholdsfortegnelse LM 01/17 Konstituering... 4 Forslag til vedtak... 4 LM 01/17A Godkjenning av fullmakter... 5 Forslag til vedtak... 5 LM 01/17B Valg av ordstyrere og protokollfører... 6 Forslag til

Detaljer

04 Arbeidsprogram 2016/2017

04 Arbeidsprogram 2016/2017 1 04 Arbeidsprogram 2016/2017 Sak: LM 04/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Elise Håkull Klungtveit Sted: Sundvolden 1 2 3 Arbeidsprogrammet er Pedagogstudentenes styringsdokument, som legger grunnlaget

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012

Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012 Landsstyremøte Hamar 23-25. november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

07 Økonomifordeling 2017

07 Økonomifordeling 2017 07 Økonomifordeling 2017 Sak: LM 07/16 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 2 16 17 20 21 Regnskapsposter Budsjett 2016 Budsjett 2017 Endring 1 Landsstyremøter AU-møte

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Årsmelding fra landsstyret

Årsmelding fra landsstyret Årsmelding fra landsstyret 2016-2017 3 Årsmeldingen tar for seg de overordnede sakene Pedagogstudentene har jobbet med i perioden. Punktene fra arbeidsprogrammet står i rød kursiv og innledningsvis i hvert

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1

Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Landsmøte Sundvolden 27.-30. mars 2014 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnr. Fornavn Etternavn Skole Verv 100 Arnt Gunnar Johansen Leder 101 Bjørnar B. Rønning Nestleder 102 Martin Bildøy Asheim

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning

Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning Ved begrunnet tvil om studentens skikkethet skal det foretas en

Detaljer

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1

Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Landsmøte Sundvollen 16.-19. april 2015 1 Delegater Landsstyret Deltagerliste Delegatnummer: Navn: Studiested 100 Marie Furulund Kontoret 101 Martin Asheim Kontoret 102 Stine Drotningsvik HiB 103 Bjørn

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Valg av ordstyrer og referent, godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps.

Valg av ordstyrer og referent, godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps. SFR-LUI PROTOKOLL Studentenes fakultetsråd LUI Ekstraordinært allmøte Dato: 21.09.17 Tid: 15.30-17.00 Sted: Følg med på Facebookarrangement: Innkalt: Alle studenter ved Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: 9.-12. november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

V-sak 6 - side 1 av 15

V-sak 6 - side 1 av 15 Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr.: 7/2017 Møtedato: 5. desember 2017 Notatdato: 17. november

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1493-28.06.2016 Endringer i skikkethetsforskriften Det foretatt endringer i forskrift 30. juni 2006 nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften)

Detaljer

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO

13 Hilde Lotsberg Vara-HVO 14 15 Anita Kvamme Nygård Vara-HiHm 16 Irene Nystrøm Vara-HiVe 17 Ola Rui Nygard Vara-HiO Landsstyremøte Navn Representerer 1 Inga Hanne Hansen HiTo 2 Idar Leknes HiHm, Hamar 3 Gunnar Oustad HiFm 4 Bjørnar Bjørnseth Rønning HiB 5 6 Marianne Egren Halvorsen HiVe 7 Mahyar Harirchi HiO 8 Per-Otto

Detaljer

Årsmelding fra arbeidsutvalget

Årsmelding fra arbeidsutvalget 02C Årsmelding fra arbeidsutvalget Sak: LM 02/17C Møtedato: 27.-30. april 2017 Saksansvarlig: Frank Aleksander Bræin Sted: Sundvolden 1 2 Begynnelsen på en ny periodes 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU10-17/18 Dato/tid 05.10.2017 13:30 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 17/58, journalpost 2017002859 Til stede: Mats Johansen Beldo, Anne

Detaljer

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 09 Resolusjoner Sak: LM 09/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 En resolusjon er utspill til media, politikere og andre aktuelle fora og aktører som

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15 SP-sak Referat Møtedato 18.03.15 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Om : er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med ca. 15 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Mer informasjon

Detaljer

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Forskrift 2006-06-30-859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets-

Detaljer

Studentparlamentet Høgskolen i Oslo og Akershus

Studentparlamentet Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen til: Parlamentsmøte /0 i SP-HiOA Tirsdag 0.0 0 kl. :00 Pilestredet, rom S Alternativt oppmøte: Studentparlamentskontorene i Pilestredet kl :, så går vi sammen opp! Velkommen til det første ordinære

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

Årsmelding Internasjonalt utvalg

Årsmelding Internasjonalt utvalg Årsmelding Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg har i perioden 2016/2017 bestått av Heidi Cecilie Valo og Wenche Helen Berg. Vi har hatt en spennende og innholdsrik periode. Vi har vært representert

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011

Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 Landsmøte 2011 Hurdal, 31. mars til 3. april 2011 1 Deltakerliste Nr. Representerer Navn Status 1 HiB Marie Furulund Delegat 2 HiB Helene Øygarden Delegat 3 HiB Torstein Nielsen Hole Delegat 4 HiHm Per

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studenter som tar lærer-

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

11 Høyere utdanning i fremtiden

11 Høyere utdanning i fremtiden 11 Høyere utdanning i fremtiden Sak: LM 11/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Landsmøte 2008 vedtok et politisk dokument som heter «Høyere utdanning

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Forskrift 30. juni 2006 nr. 859

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Forskrift 30. juni 2006 nr. 859 Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Forskrift 30. juni 2006 nr. 859 Regelverk Universitets- og høyskoleloven 4-10 Forskrift 7. oktober 2005 om hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurdering

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer