Landsstyremøte. Hamar november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte. Hamar 23-25. november 2012"

Transkript

1 Landsstyremøte Hamar november 2012 Navn Representerer 1 Marja-Leena Eriksen HiOA 2 Tonje Ertsås HiNT 3 Åslaug Hansegård HiNT 4 Marit Nerås Krogsæter NTNU 5 Camilla Rikardsen Solheim NTNU 6 Guro Gjerstadberget HSF 7 Markus Johansen Sørem HSF 8 Bjørn Roberg HiVe 9 Maren Berg Johansen HiVe 10 Reidun Marie Hinderaker HSH 11 Jeanette Strøm Olsen HSH 12 Michelle Larsen HiT 13 Line Larsen Rømma HiST 14 Monica Sætran Lian HiHm 15 May Lise Igelsrud HiHm 16 Linda Thu AU 17 Marie Furulund AU 18 Martin Asheim AU 19 Bjørnar Bjørseth Rønning AU 20 Jan Ola Ellingvåg AU 21 Karl Reksten Tellefsen Adm. konsulent 22 Arnt-Gunnar Johansen IU 24 Nils-Jakop Herleiksplass IU 25 Kristine Evjen VK 27 Ann-Mathilde Jostad VK 28 Stine Holtet Ordstyrer 29 Kathrine Knutsen Ordstyrer 30 Philip Andreas Lyding Ordstyrer 31 Øystein Wormdal Protokollfører 32 Magna Enebak Observatør 33 Maria Sagen Hannisdal Observatør

2 Tittel Saksbehandler Merknad Sak 00/12 Konstituering Valg av: ordstyrere Jan Ola Ellingvåg protokollførere protokollunderskrivere Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden 01/12 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg Landsstyrerepresentantene Linda Thu Bjørnar B. Rønning Jan Ola Ellingvåg Jan Ola Ellingvåg Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Gis ut på møtet Vedlagt Vedlagt Muntlig på møtet Vedlagt Gis ut på møtet Gis ut på møtet Gis ut på møtet Gis ut på møtet J Rapport fra redaksjonen Karl Reksten Tellefsen Gis ut på møtet 32/12 Praksis Martin Asheim Vedlegg 33/12 Tema landsmøtedebatt Marie Furulund 34/12 Høringssvar trinn Jan Ola Ellingvåg Vedlegg 35/12 Fordeling av landsmøtedelegater Marie Furulund 36/12 Fordelingsnøkkel lokallagsmidler Bjørnar B. Rønning 37/12 Resolusjoner Linda Thu 38/12 Forkurs i lærerutdanningene Bjørnar B Rønning Eventuelt

3 00/12 Konstituering Stine C. Holtet, Kathrine Knutsen og Philip A. Lyding oppnevnes til ordstyrere. Forslagsstiller: Valgt Øystein Wormdal oppnevnes til protokollfører. Forslagsstiller: Valgt Reidun Marie Hinderaker og Camilla R. Solheim oppnevnes til protokollunderskrivere. Forslagsstiller: Valgt Maren Berg Johansen, Guro Gjerstadberget og Marja-Leena Eriksen oppnevnes til resolusjonskomité. Forslagstiller: Valgt Line Larsen Rømma, Tonje Ertsås og Michelle Larsen oppnevnes til ekstrakomité. Forslagstiller: Valgt Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med én sak til eventuelt: 39 A Struktur i arbeidsutvalget Dagsorden godkjent. Forretningsorden godkjent.

4 01 Orienteringssaker Sak: LS 01/12 Møtedato: november 2012 Saksansvarlig: Sted: Hamar 01/12 Orienteringssaker A Lokallagsinformasjon B Rapport fra arbeidsutvalget C Rapport fra kontoret D Rapport fra sentralstyret E PS i mediebildet F Rapport økonomi G Rapport medlemstall H Rapport fra Valgkomiteen I Rapport fra Internasjonalt utvalg J Rapport fra redaksjonen Landsstyrerepresentantene Linda Thu Bjørnar B. Rønning Jan Ola Ellingvåg Jan Ola Ellingvåg Karl Reksten Tellefsen Karl Reksten Tellefsen Valgkomiteen Internasjonalt utvalg Karl Reksten Tellefsen 32 Praksis Sak: LS 32/12 Møtedato: november Saksansvarlig: Martin Asheim Sted: Hamar Landsstyret opphever gyldigheten av Manifest om praksis. Landsstyret og arbeidsutvalget tar med seg innspillene fra praksis i denne perioden frem mot arbeidet med prinsipprogrammet Forslagsstiller: 33 Landsmøtedebatt Sak: LS 33/12 Møtedato: november Saksansvarlig: Marie Furulund Sted: Hamar

5 Forslag nr: 1 Sak: 33/12 Side: 2 Linje: 45 Type: Endringsforslag Forslagsstiller xxxx SENTRALISERING AV LÆRERUTDANNING Landsstyret innstiller på tema sentralisering av lærerutdanning som landsmøtedebatt på LM Forslagsstiller: 34 Høringssvar for trinn. Sak: LS 34/12 Møtedato: november Saksansvarlig: Jan Ola Ellingvåg Sted: Hamar Forslag nr: 1 Sak: 34/12 Side: 2 Linje: 45 Type: Endringsforslag Forslagsstiller Landsstyret godkjenner høringsbrevsvar på forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn med de endringer OG INNSPILL som er kommet frem på møtet. Kontoret ferdigstiller høringssvarene og oversender det til departementet. Landsstyret godkjenner høringssvar på forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn med de endringer og innspill som er kommet frem på møtet. Kontoret ferdigstiller høringssvarene og oversender det til departementet.

6 Forslagsstiller: Merknad: Høringsbrev er vedlagt (vedlegg 1) Merknad: Jeg, Camilla Rikardsen Solheim (PS NTNU), vil med dette legge inn en merknad i høringssvaret fra Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet og forslaget til rammeplan for lektorutdanning for trinn. De punktene jeg vil ta en merknad på er: - Vil beholde forslag i rammeplan om tittel på utdanning og stiller meg ikke bak Pedagogstudentene sitt høringssvar på dette punktet. - Vil beholde forslag i rammeplan om studiepoeng innen fagdidaktikk om at det skal være en fordeling på 30 stp. i pedagogikk og 30 stp. i fagdidaktikk. Stiller meg ikke bak Pedagogstudentene sitt høringssvar om å ha en fordeling på 40 i pedagogikk, 20 i fagdidaktikk og 15 stp. ekstra i fag 1. - Vil ikke innføre en fordypningsoppgave som et «stopp-punkt» 3.året som det står i forslag til rammeplan og som Pedagogstudentene støtter. - Vil ikke ha 100 dager i praksis som forslaget i rammeplanen legger opp til og som Pedagogstudentene støtter, men et annet forslag som er på 17 uker. Dette er for at lektorutdanningene i realfag ved universitetene skal kunne holde på programmene sine uten å måtte legge om til en modell på 5+1. For at praksis skal gi et optimalt utbydde bør praksis ha før- og etterarbeid. Ved å øke tallet på dager i praksis vil ikke hjelpe på dette, da det ikke er lagt opp til før- og etterarbeid i sammenheng med praksis. Camilla Rikardsen Solheim Landsstyrerepresentant Pedagogstudentene ved NTNU 35 Delegatfordeling til landsmøte 2013 Sak: LS 35/12 Møtedato: november Saksansvarlig: Marie Furulund Sted: Hamar Delegatene til Pedagogstudentene sitt landsmøte 2013 fordeles etter fordelingsnøkkel nr.2: Antall delegatplasser = = 2 + (80 2 * antall AKTIVE lokallag) * lokallagets medlemstall

7 PS' totale medlemstall VED DE AKTIVE LOKALLAG PR Tallet rundes ned og plassene som ikke er fordelt blir gitt til de lokallagene som mistet med under avrundingen. De delegatplassene som lokallagene ikke kan fylle opp, blir jevnt fordelt på lokallag med lovlig valgte varadelegater. Forslagsstiller: Vedtatt mot 1 stemme 36 Fordelingsnøkkel for lokallagene Sak: LS 36/12 Møtedato: november Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar Lokallagsmidlene for 2013 blir fordelte til lokallagene etter denne nøkkelen: Hvert lokallag får et grunnbeløp på 8000 kr og i tillegg 4 kr per medlem ved studiestedet per Forslagstiller: Vedtatt med 1 avholdende 37 Forkurs og/eller intensivkurs? Sak: LS 37/12 Møtedato: november Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar Landsstyret tar med seg innspillene i arbeidet videre med kvaliteten i lærerutdanningene. Forslagsstiller:

8 38 Resolusjoner Sak: LS 38/12 Møtedato: november Saksansvarlig: Linda Thu Sted: Hamar Forslag nr: 1 Sak: 38/12 Side: Linje: Type: Resolusjon Forslagsstiller Camilla R. Solheim Grunnleggjande dugleik eit allment ansvar Lærarstudentar har i det siste blitt sterkt kritisert på grunn av dårlege matematikkunnskapar og Kunnskapsdepartementet har no satt i gang tiltak for å betre denne kunnskapen. Det er ikkje slik at matematikk er det einaste faget som bør få ei slik merksemd. No er det på tide at lærarstudentane får opp augo for det ansvaret dei faktisk har for å sikre god grunnkompetanse, som matematikk, språk og IKT, sjølv om dei ikkje har undervisningskompetanse i desse faga. I Kunnskapsløftet står det at ein skal sikre kontinuerleg utvikling av elevane sine grunnleggjande dugleikar gjennom heile grunnopplæringa. Dette har blitt gjort ved å integrere desse i kompetansemåla for kvart enkelt fag. Som lærarstudent må ein få eit godt tilbod frå utdanningsinstitusjonane om å vidareutvikle sin eigen kompetanse slik at ein har høve til å oppfylle dei føringane som ligg til grunn i Kunnskapsløftet. Ved å ha eit slikt tilbod til lærarstudentane vil ein òg gjere studentane viss på det ansvaret dei har som lærarar. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet meiner det er urovekkande at utdanningsinstitusjonane ikkje har meir merksemd på dei grunnleggjande dugleikane i dagens lærarutdanningar. Ved å auke kompetansen til lærarstudentar vil ein òg auke elevane sin grunnkompetanse. Sendast til Kunnskapsdepartementet UH-institusjonane NRLU Innstilling: Vedtas Forslag nr: 2 Sak: 38/12 Side: Linje: Type: Resolusjon Forslagsstiller Maren Berg Johansen Fag i praksis

9 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet(PS) har fått flere henvendelser fra studenter som ikke får undervise i noen av fagene de studerer. I rammeplanen for grunnskolelærerutdanningen står det at formålet med den nye lærerutdanningen er blant annet at studentene skal få solide faglige og didaktiske kunnskaper. Det står også at praksis skal være tilpasset studentenes fagvalg i alle studieår. I rammeplanen for PPU, faglærer og lektorutdanning står det at praksisopplæringen blir bestemt av hver enkelt utdanningsinstitusjon. Dette medfører at noen studenter ikke får fagkombinasjonen sin i praksis. PS krever at alle lærerstudentene får praksis tilpasset fagvalgene sine, og at praksisskoler legger til rette for at studentene får undervise i sine respektive fag. Oversendes UH-institusjoner Innstilling: Videresendes til neste landsstyremøte Forslag nr: 3 Sak: 38/12 Side: Linje: Type: Resolusjon Forslagsstiller Realistiske fagvalg! Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) registrerer at flere høgskoler og universitet ikke gir grunnskolelærerstudentene de fagtilbudene som de blir forespeilet i sin utdanning. Dette mener vi er svært uheldig. Grunnskolelærerutdanningene legger opp til at studentene skal spesialisere seg i større grad enn i allmennlærerutdanningen. Dette mener vi er positivt. Vi opplever at studenter blir forespeilet å kunne velge fag fritt ut ifra egne ønsker og interesser. Pedagogstudentene har full forståelse for at ikke alle utdanningsinstitusjoner kan tilby alle fag. Vi mener det må være tydelig allerede i rekrutteringen av lærerstudenter hvilke fag man kan ha som del av sin utdanning ved den enkelte utdanningsinstitusjon. Pedagogstudentene ber derfor høgskoler og universitet som tilbyr lærerutdanning om å være tydelige ovenfor potensielle lærerstudenter hvilke fagkombinasjoner de kan ta som del av sin utdanning. Dersom et fag forhindrer, eller plikter studenten til å ta et annet fag som del av sin utdanning må dette være tydelig informert om på forhånd. Vi ønsker lærere som er engasjerte i sine fag, og mener derfor det er viktig at studenter er bevisste på hvilke fag de får som en del av sin grunnskolelærerutdanning. Oversendes: Kunnskapsdepartementet

10 NRLU UH-institusjonene Innstilling: Vedtas Forslag nr: 4 Sak: 38/12 Side: Linje: Type: Resolusjon Forslagsstiller Guro T. Gjerstadberget Barnehagelærer toppleder, også i barnehagen! Som barnehagelærere blir vi ikke bare profesjonelle pedagoger. Barnehagelærerutdanningen er også en lederutdanning! Ikke alle studenter er klar over dette når de søker på studiet. De fleste studenter vet kanskje at de blir pedagogiske ledere og skal lede en barnegruppe, men det er ikke like åpenbart at vi også skal lede og ha ansvar for personalet på avdelingen. Vi i Pedagogstudentene mener at ordet «leder» bør brukes aktivt både i presentasjon av studiet, av lærere ved utdanningsinstitusjonen og av studenter selv. Ved å øke fokuset på at Barnehagelærerutdanningen er en lederutdanning, mener vi også at det vi være med på å øke statusen og interessen for utdanningen, og yrkesstoltheten blant både kommende studenter, nåværende studenter og i samfunnet generelt. Innstilling: Videresendes til neste landsstyremøte Forslag nr: 5a Sak: 38/12 Side: Linje: Type: Resolusjon Forslagsstiller Tonje Ertsås Rom for engasjement! Alle vil ha aktive og engasjerte studenter. Allerede ved studiestart er dette noe forelesere oppfordrer studentene til. Vi, i Pedagogstudentene (PS) i Utdanningsforbundet, ønsker større rom for fleksibilitet. Vi mener det bør være en ordning slik at noe politisk aktivitet skal gå under gyldig fravær og da ikke gå under fraværsprosenten man har. Det finnes flere ordninger som fungerer ved flere høgskoler og universiteter, og vi erfarer at studentene opplever større faglig utvikling ved å delta i Pedagogstudentene og annen studentpolitisk aktivitet. I løpet av utdanningsløpet skal lærerstudentene tilegne seg ferdigheter som å bidra til profesjonsetisk plattform og videreutvikling av god praksis. For å få en god oppnåelse av slike ferdigheter ser vi det som nødvendig at studentene får mulighet til å være politisk aktive ved studiestedet. Dette er til fordel ikke bare for studentene, men

11 også læreinstitusjonene ved at det vil bidra til høyere kvalitet blant studentene. Vi ønsker derfor at det skal legges til rette for slikt engasjement. Oversendes Høgskolen i Nord-Trøndelag Innstilling: Avvises til fordel for forslag 5B Merknad: Faller som konsekvens av 5B Forslag nr: 5b Sak: 38/12 Side: Linje: Type: Resolusjon Forslagsstiller Resolusjonskomiteen Rom for engasjement! Alle vil ha aktive og engasjerte studenter, og allerede ved studiestart oppfordres studentene til politisk engasjement. Likevel ser vi at det ikke legges til rette for dette ved alle utdanningsinstitusjoner. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet(PS) erfarer at slikt engasjement blant annet gir studentene økt faglig utvikling og større innsikt i profesjon. For å få en god oppnåelse av slike ferdigheter ser vi det som nødvendig at studentene får mulighet til å være politisk aktive ved studiestedet. Dette vil også være til fordel for utdanningsinstitusjonen. Pedagogstudentene ønsker derfor at det skal utarbeides en fraværsordning som gjør at politisk aktivitet ikke påvirker studentens fraværsprosent. Vi ser at slike ordninger fungerer ved flere høgskoler og universitet, og mener at alle utdanningsinstitusjoner bør legge til rette for dette. Oversendes Høgskolen i Nord-Trøndelag Innstilling: Vedtas tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for utsendelse. Forslagsstiller:

12 39 Eventuelt Sak: LS 39/12 Møtedato: november Saksansvarlig: - Sted: Hamar 39 A Struktur i arbeidsutvalget

13 Permisjonssøknader Navn Søker fravær fra dato Søker fravær til dato Er vara til stede Begrunnelse Vedtak May Lise Igelsrud Løpende ved behov Løpende ved behov Ja Administrasjon ifm. møtet Innvilget Navn Monica Lian Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato ut dagens møte Er vara til stede Ja Begrunnelse Forberedelse til nattevakt Vedtak Innvilget Navn Åslaug Hansegård Søker fravær fra dato kl Søker fravær til dato Ut møtet Er vara til stede Ja Begrunnelse Hjemtransport Vedtak Innvilget

14 Protokollsignatur Vi bekrefter herved at vi har gått grundig gjennom denne protokollen, og vi går god for at den, så langt vi kan se, gir et riktig bilde av hva som er vedtatt på landsstyremøtet i Hamar, november Øystein Wormdal protokollfører Karl Reksten Tellefsen administrasjonskonsulent Reidun Marie Hinderaker protokollunderskriver Camilla Rikardsen Solheim protokollunderskriver

15 Vedlegg 1: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: XX Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) ble av Kunnskapsdepartementet i brev av invitert til å komme med et høringssvar relatert til forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanningene PS vil for det første takke for invitasjonen til å komme med innspill på forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning Problemstillinger rundt alle typer lærerutdanning står i hovedfokus på vår politiske agenda. Vi er en organisasjon for lærerstudenter og vi ønsker lærerutdanninger som møter fremtidens behov. PS jobber for å få de beste lærerutdanningene som kvalifiserer oss til å takle de utfordringer samfunnet krever av oss som lærere i skole og barnehage. Generelt for alle forskriftene ønsker vi å be departementet om å utsette implementeringen av rammeplanene til studieåret Dette for at institusjonene skal få god tid til å legge gode føringer og rammer for at de nye utdanningene skal bli utdanninger av høy kvalitet. Også for at de potensielle studentene allerede i søknadsprosessen skal vite hva de har i vente av å starte på disse utdanningene. Erfaring fra innføringen av grunnskolelærerutdanningene er at implementering tar tid, og vi ber derfor departementet ta dette med seg videre. Alle rammeplanene virker gjennomarbeidet og ser ut til å ivareta det meste vi forventer av gode lærerutdanninger for trinn. Vi vil likevel i denne høringen ta for oss noen punkter i de ulike utdanningene som vi mener er mangelfulle eller kan forbedres. Vi mener at læringsutbyttebeskrivelsene i alle utdanningene kan samkjøres bedre. Det er viktig at studentene som uteksamineres fra disse utdanningene har en grunnleggende lik kunnskapsbase, da de skal ut å jobbe i den samme skolen. Spesielt handler dette om en felles profesjonsforståelse, og felles syn på skolens rolle i samfunnet. Det er også noe uklart hva profesjonsfaget i de utdanningene egentlig skal inneholde, og ber derfor departementet se nærmere på dette. Beskrivelsen av profesjonsfaget i yrkesfaglærerutdanningen mener vi er god, og ønsker å få en lignende beskrivelse i alle forskriftene.

16 I de ulike forskriftene er praksis beskrevet med antall dager. Vi ønsker å presisere at dette skal være arbeidsdager. Dette for å synliggjøre arbeidsmengden knyttet til praksisopplæringen. Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag. Generelt Pedagogstudentene stiller seg kritisk til at denne utdanningen skal være en treårig bachelorgrad. Vi mener en så kort utdanning vil gi fagtrengsel, og utdanne lærere som vil bli mindre attraktive på jobbmarkedet. Vårt forslag er derfor å legge faglærerutdanningene på masternivå jf. forslag til forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn Vi vil da og at det gjøres unntaksbestemmelser i de praktisk- estetiske fagene slik at man kun har ett undervisningsfag. Vi ønsker da også at utdanningen rettes inn spesielt til arbeid på trinn, men at den også kvalifiserer til arbeid i hele grunnskolen og kulturskolen. Vi vil likevel i denne høringsuttalelsen gjøre rede for våre synspunkt på den treårige faglærerutdanningen slik høringsbrevet etterspør. 1 Virkeområde og formål Vi ønsker at det i tredje avsnitt også blir nevnt at forståelse for dannelse og demokratiforståelse er noe som skal sikres i forskriften. Etter punktet om den inkluderende skole. 2 Læringsutbytte Vi tolker det dit hen at denne utdanningen skal kvalifisere til arbeid i hele utdanningsløpet trinn. Dersom det er hensikten mener vi læringsutbyttebeskrivelsene er for rettet til 8-13, og at læringsutbyttebeskrivelsene også må gjenspeile kompleksiteten i arbeidet med yngre barn i grunnskolen. Læringsutbyttebeskrivelsene samsvarer i stor grad med de kriteriene som vi også setter, det er likevel noen punkt vi ønsker ivaretatt i beskrivelsene. Kunnskap: Vi savner et punkt om kulturelle perspektiver. Ferdigheter: I første strekpunkt ønsker vi å få inn at kandidaten også skal kunne lede undervisning, i tillegg til de allerede nevnte punktene. Siste del av strekpunkt seks mener vi blir en unødvendig konkretisering å nevne at kandidaten skal kunne framstille dette slik at det belyser en problemstilling. 3 Struktur og innhold Vi ønsker igjen å påpeke faren for at en treårig lærerutdanning på bachelornivå med kompetanse i kun et fagområde, i noen tilfeller ikke er et skolefag i grunnopplæringen, som ikke vil være attraktive på jobbmarkedet. Vi mener likevel at

17 utdanningen ikke gir rom for ytterligere ett fagområde, og at profesjonsfaget skal være på 60 studiepoeng. Fagdidaktikk må ivaretas i både profesjonsfaget og i de praktisk- estetiske fagene. Vi støtter opp om punktet om progresjon i utdanningen. Videre er vi også svært positive til at bacheloroppgaven skal være profesjonsrettet med forankring i både profesjonsfaget og aktuelle skolefag. Praksis Vi mener praksisopplæringen har fått et godt omfang, og mener 70 arbeidsdager skal være et minimum av omfang. Vi stiller oss positive til at deler av praksisen kan være i kulturskole, men ønsker at den skal settes til et maksimum på 15 arbeidsdager. Praksisopplæringen må finne sted i alle studieårene. Internasjonale perspektiver Vi er positive til at utdanningen skal ivareta det internasjonale perspektivet. Forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8-13 og PPU for yrkesfag. Generelt. Vi stiller oss positive til at det er laget to rammeplaner for yrkesfaglærerutdanningene, som ivaretar utdanningenes særpreg, men som likevel tar høyde for at studentene skal ha noenlunde lik kompetanse ved endt utdanning. Det kan med fordel sees nærmere på læringsutbyttebeskrivelsene i de to rammeplanene, og sørge for at disse har mer samsvar med hverandre. Vi vil også benytte anledningen til å be departementet se nærmere på muligheten for å etablere gode mastertilbud som innretter seg mot yrkesfagene, og arbeid som lærer på ungdomstrinnet og i de yrkesfaglige studieretningene i videregående opplæring. 2 Læringsutbyttebeskrivelser Vi mener læringsutbyttebeskrivelsene er gode, men savner et punkt under Generell kompetanse som tar for seg at kandidatene skal ha god kompetanse om å drive utdanning for bærekraftig utvikling. Dette mener vi spesielt bør ivaretas i yrkesfaglærerutdanningene, med tanke på bruk av materialer og teknologi i de yrkesfaglige studieretningene i videregående opplæring. 3 Struktur og innhold Vi mener at definisjonen av profesjonsfaget i yrkesfaglærerutdanningen er særdeles godt, og ber departementet se på muligheten for å få inn en lignende beskrivelse i de andre forskriftene som er sendt på høring. Vi ønsker derimot at i ordet profesjonsfag i første setning erstattes med pedagogikk og didaktikk. Vi mener det er uheldig skrevet at profesjonsfaget skal ivareta sammenheng mellom profesjonsfag osv., selv om vi forstår hensikten i denne setningen.

18 Praksis PS støtter at antall dager praksis og fordelingen av disse. Særs positivt er det at minst ti dager skal gjennomføres på ungdomstrinnet. 5 Opptak Pedagogstudentene støtter at opptakskravet til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag skal være fullført treårig relevant profesjonsrettet utdanning. Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn Navn på utdanningen Pedagogstudentene mener at det er uheldig at utdanningen har navn etter en stillingskategori i tariffsystemet og ønsker derfor at tittelen på utdanningen skal være «5-årig lærerutdanning for trinn 8-13». 1 Virkeområde og formål Virkeområde og formål ser ut til å ivareta PS` krav om en praksisnær og forskningsbasert utdanning med helhet og sammenheng mellom profesjonsfag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. Vi stiller spørsmål ved det første avsnittet i 1 som viser til opplæringsloven. Det står i avsnitt to at utdanningen skal forholde seg til opplæringsloven og da ser vi det ikke som nødvendig å definere hvilken stilling en får i tariffsystemet siden dette allerede er regulert. 2 Læringsutbytte Innholdet i læringsutbyttebeskrivelsene samsvarer i stor grad med hva PS mener en kandidat må kunne etter endt utdanning. Utover dette har vi noen punkter vi mener mangler under de ulike områdene. Kunnskap: - Ha kunnskap om skolen som organisasjon - Ha kunnskap om opplæringen i et historisk og kulturelt perspektiv Generell kompetanse: Dette området må samkjøres med praktisk-pedagogisk utdanning. 3 Struktur og innhold Vi er positive til en utdanning med den oppbyggingen som er foreslått med fag 1, fag 2 og profesjonsfag. For å ivareta de praktisk-estetiske fagene og de fagmiljøene og institusjonene som tilbyr dette i dag ønsker vi å legge inn i et unntak for disse fagene slik at man får en 5-årig lærerutdanning i praktisk-estetiske fag bestående av fag 1 og profesjonsfag.

19 Det er vanskelig å se hva profesjonsfaget sin rolle er i denne utdanningen. Det er beskrevet at det skal inneholde 30 stp. Pedagogikk og 30 stp. Fagdidaktikk. Samtidig kan institusjonen velge å legge fagdidaktikken inn i fag 1 og fag 2 og dermed blir man stående igjen med et profesjonsfag bestående av 30 stp. Pedagogikk. Dette mener vi fører til at profesjonsfaget blir stykket opp og ikke blir det samlende profesjonsfaget som skal gjøre dette til en lærerutdanning. Vårt forslag er å ha et profesjonsfag på 60 stp. bestående av 40 stp. Pedagogikk og 20 stp. Generell fagdidaktikk. I tillegg til dette ønsker vi at fag 1 skal inneholde fagdidaktikk tilsvarende 15 studiepoeng for å sikre at dette faget også tar ansvar som et lærerutdanningsfag og er med å legge grunnlaget for en profesjonsrettet masteroppgave. I forslag til rammeplan for yrkesfaglærerutdanning er det et eget avsnitt som definerer hva profesjonsfaget er. Dette er i tråd med hva vi mener faget skal være og ber om at et lignende avsnitt også kommer inn i denne rammeplanen. I avsnitt fire står det «Den enkelte utdanningsinstitusjonen skal legge til rette for og dokumentere samarbeid mellom alle involverte fagmiljø i utdanningen.» Dette er veldig bra, men det er noe vagt. Det må defineres og presiseres hva samarbeidet mellom de involverte fagmiljøene skal være og det må sikres at det er et samarbeid. Vi ber departementet være oppmerksomme på dette i implementeringen av den nye rammeplanen for å sikre at det blir et forpliktende samarbeid. Vi er positive til at det settes krav til 100 dager praksis og at det skal være praksis i fire av fem studieår. Vi er enige i at praksis skal være veiledet, vurdert og variert, men at det også skal være progresjon i praksis. Dette må synliggjøres og defineres hva denne progresjonen skal være. Forskrift om rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn Virkeområde og formål Virkeområde og formål ser ut til å ivareta PS` krav om en praksisnær og forskningsbasert utdanning med helhet og sammenheng mellom profesjonsfag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. Det som er noe uklart er hvilken rolle profesjonsfaget har i denne utdanning. Det står kun nevnt i 1 og går ikke igjen i 3 struktur og innhold. Dette må presiseres. I tre av de andre forslagene til forskrift ligger det et avsnitt om at utdanningen skal sikre at kandidaten kan videreutvikle skolen som en institusjon for læring og dannelse i et demokratisk samfunn. Dette er svært godt beskrevet i 1 i rammeplanen for yrkesfaglærerutdanning og vi ser ingen grunn til at dette ikke skal gjelde for PPU. Vi ber derfor om at det som står beskrevet om dette i yrkesfaglærerutdanning også legges inn i 1 i forskrift for PPU. 2 Læringsutbytte

20 Innholdet i læringsutbyttebeskrivelsene samsvarer i stor grad med hva PS mener en kandidat må kunne etter endt utdanning. Utover dette har vi noen punkter vi mener mangler under de ulike områdene. Kunnskap: - Ha kunnskap om skolen som organisasjon - Ha kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål. - Har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster Ferdigheter: Slå sammen punkt 1 og 2 så det samsvarer med punkt 4 under ferdigheter i forskrift for integrert lektorutdanning Generell kompetanse: - Kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid 3 Struktur og innhold Profesjonsfaget som ble referert til i 1 finner man ikke igjen i struktur og innhold og dermed blir det veldig uvisst hva dette faget er og dets rolle i utdanningen. I forslag til rammeplan for yrkesfaglærerutdanning er profesjonsfaget godt beskrevet og vi ber om at et lignende avsnitt blir lagt inn i denne rammeplanen. Vi er positive til at kandidaten må ha praksis både i ungdomsskolen og i videregående opplæring. Siden man skal i praksis både på ungdomstrinnet og i videregående opplæring er man allerede sikret at studentene møter to ulike praksisskoler og vi støtter derfor det som står om minimum 50% av praksis ved en annen skole enn egen arbeidsplass. Det må presiseres at det er studenter som er ansatt i en undervisningsstilling som må ta praksis ved en annen skole. Dette fordi det er mulig å ha ansettelsesforhold ved en skole uten at man underviser ved en skole 6 Opptak PS er positive til at man hever kravet for PPU til master med to fag. Dette er i tråd med vår politikk om lærerutdanninger på masternivå og vil sikre at kandidatene er konkurransedyktige i arbeidsmarkedet.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013

Landsstyremøte. Stord 18-20. januar 2013 Landsstyremøte Stord 18-20. januar 2013 Navn Representerer 1 Ingrid B. Wikeland UiT 2 Marta Tysdal HiNT 3 Ida Sovie Slettahjell HiNT 4 Stine Drotningsvik HiB 5 Oda Catherine Campo Åsheim HiB 6 Signe Britt

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013

Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Landsstyremøte Oslo 31. mai 02. juni 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Skole Verv Jan Ola Ellingvåg Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Marie Furulund HiB Arbeidsutvalget Martin Ashem Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Landsstyremøte. Volda november 2010

Landsstyremøte. Volda november 2010 Landsstyremøte Volda 12-14. november 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Erna Thorsrud Ravn UiT 7 Kine

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 28.11.2014 30.11.2014 Landsstyret Diverse Deltakere AU Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Leder Martin Asheim Nestleder Stine Drotningsvik HiB Arbeidsutvalg

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar

Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar Landsstyremøte Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar 24.01.2014 26.01.2014 Bakbenk LS-Vara LS AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Arnt Gunnar Bjørnar Johansen Rønning Furulund Marie HiB Guro Trøseid Gjerstadberget

Detaljer

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009

Landsstyremøte. Bodø 23.-25. januar 2009 Landsstyremøte Bodø 23.-25. januar 2009 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Aase Marie Storeng HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 Inga

Detaljer

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010

Landsstyremøte. Tromsø 1-3. oktober 2010 Landsstyremøte Tromsø 1-3. oktober 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Ola Rønning

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm

1 Stine Holtet AU. 2 Stine Hjerpbakk AU. 3 Ida Sandholtbråten AU. 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB. 7 Kristine Fiskeseth UiA. 8 Ann Mathilde Jostad HiHm Navn Representerer Landsstyremøte 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ida Sandholtbråten AU 4 Ingeborg Haanæs AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Kristine Fiskeseth UiA 8

Detaljer

Landsstyremøte Nord Universitet

Landsstyremøte Nord Universitet Landsstyremøte Nord Universitet 15.1.2016 17.1.2016 Deltakere AU Navn: Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Elise Håkull Klungtveit Ruben Amble Hirsti Kristine Lund Klippenvåg Studiested, eller verv Leiar

Detaljer

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN

17 Muna Ali Osman LISTEN 18 Ida Sandholtbråten LISTEN Landsstyremøte Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Bjørnar Sollie UiA 3 Aase Marie Storeng HiB 4 Linda Haukelid UiS 5 Stine Hjerpbakk HiST 6 Inga Hanne Hansen HiTo 7 Søren Kure HiVe 8 Gunnar Oustad

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 13.11.2015 15.11.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006

Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole januar 2006 Landsstyremøte Dronning Mauds Minne Høgskole 27.-29. januar 2006 Deltakerliste Navn Representerer 1 Anne-Berit Stavenes HiØ 2 Erik Nygaard UiO 3 Julie Nilsen HiA 4 Daniel Olsen HiB 5 Heidi Amundsen HVO

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13

Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13 Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13 Mål: Lærerutdanninger som er integrerte, profesjonsrettede, forskningsbaserte, praksisnære, relevante, utviklingsorienterte, krevende

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Bergen 25.-27. januar 2008 Navn Representerer 1 Inger Marie Andreassen NTNU 2 Haakon Wahlquist HiB 4 Philip Andreas Lyding UiA 5 Leon Romestrand HiVo 6 Stine Hjerpbakk HiST 7

Detaljer

Lærerutdanning trinn 8 13

Lærerutdanning trinn 8 13 Petter Aasen Locally engaged, globally competitive Lærerutdanning trinn 8 13 Oslo 13. april 2011 Rammeplanutvalgene 8-13 1 Hva er og hva innebærer integrerte lærerutdanninger? Rammeplanutvalgene 8-13 2

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen januar 2010

Landsstyremøte. Bergen januar 2010 Landsstyremøte Bergen 28-30.januar 2010 Navn Representerer 1 Stine Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Ingeborg Løfshus AU 4 Ida Sandholtbråten AU 5 Dag Atle Lee Eksund AU 6 Tore Flø Brekke HiST 7 Martin

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim november 2016

Landsstyremøte Trondheim november 2016 Landsstyremøte Trondheim 18.-20. november 2016 KOMITÉ/UTVALG LANDSSTYRET Frank Deltagerliste Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Ruben Amble Hirsti Leder Nestleder Aleksander Bræin AU Fullt Navn: Studiested

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden

Sak: LM 09/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 09 Resolusjoner Sak: LM 09/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 En resolusjon er utspill til media, politikere og andre aktuelle fora og aktører som

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo november 2009

Landsstyremøte. Oslo november 2009 Landsstyremøte Oslo 20-22. november 2009 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Muna Ali Osman AU 4 Ruben Sangvik Olsen AU 5 Søren Kure AU 6 Gunnar Oustad HiFm 7 Per-Otto

Detaljer

Høringssvar - Nye nasjonale retningslinjer for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Høringssvar - Nye nasjonale retningslinjer for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med rundt 20 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Universitets- og

Detaljer

Høringssvar Utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn.

Høringssvar Utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn. Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 150 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 5.-10.trinn,

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 13

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 13 Fra: Berg, Halvard [mailto:halvard.berg@austagderfk.no] Sendt: 30. november 2012 12:56 Til: Postmottak KD Kopi: Kristiansen, Stein; Askestad, Toril Emne: Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med positiv KD logo Lærerløftet Ved statssekretær Bjørn Haugstad NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med negativ KD logo Bakgrunnen for arbeidet Faglig

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn SØKERSEMINAR FOR NY GLU-MASTER OSLO, 16.JUNI 2016 Kristin Barstad, nestleder i NRLU Jacob Melting, leder av programgruppen,

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Fastsatt av Kunnskapsdepartementet [dato] med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2

Detaljer

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Journalpost.: 12/33369 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 136/12 Fylkestinget 03.12.2012 Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Sammendrag Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Hans-Kristian Hernes, leder Rammeplanutvalg I Oslo 14. februar 2012 Sentrale premisser for nye lærerutdanninger Skolenes

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008

Landsstyremøte. Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Landsstyremøte Høgskolen i Nesna 18.-20. april 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Kathrine Knutsen HiTø 4 Hilde Lotsberg HVO 5 Bjørnar Sollie UiA 6 Magnhild S. Bye HiB 7 Jan-Rune Rafteseth

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006

Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Landsstyremøte Høgskolen i Tromsø Tromsø 15. mars 2006 Deltakerliste: Navn Anne Berit Stavenes Erik Nygaard Julie Nilsen Daniel Olsen Heidi Amundsen Stine Holtet Cecilie Grav Bård Olav Johannessen Charlotte

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: 9.-12. november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Lærerutdanning for trinn 8-13 Hans-Kristian Hernes Rammeplanarbeidet Prosess initiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høringssvar - Nye nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Høringssvar - Nye nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med rundt 20 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Universitets- og

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Hvorfor er vi her? Formålet med konferansen er å skape diskusjon rundt

Detaljer

Rammeplanarbeidet for yrkesfaglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU- Y) Rammeplankonferanse

Rammeplanarbeidet for yrkesfaglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU- Y) Rammeplankonferanse Rammeplanarbeidet for yrkesfaglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU- Y) Rammeplankonferanse 14.02.12 Mandat for YFL og PPU-y Målet er å utarbeide forslag til en felles nasjonal rammeplan

Detaljer

Høringssvar - Nye nasjonale retningslinjer for praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag

Høringssvar - Nye nasjonale retningslinjer for praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med rundt 20 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Universitets- og

Detaljer

Landsstyremøte Stord januar 2017

Landsstyremøte Stord januar 2017 Landsstyremøte Stord 20.-22. januar 2017 KK VK LANDSSTYRET AU DELTAKERLISTE Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Frank Aleksander Bræin Jørgen Jakobsson Ruben Amble Hirsti Aud-Marit Sellereite Eskild Dragvik

Detaljer

Referat fra møtet 19. oktober. Innkalling og saksliste. RPU 10 Oppbygging av PPU

Referat fra møtet 19. oktober. Innkalling og saksliste. RPU 10 Oppbygging av PPU Referat fra møtet 19. oktober Tidspunkt og sted: Oslo, 19. oktober Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer

Landsstyremøte. Landsstyret. Representerer VK AU Landsstyret Navn Kristin Johansen Kjos Aksel Stridh Haakon Wahlquist Irene Kokkinos Philip Andreas Lyding Leon Romestrand Aasne Sørumshaugen Mariann Bratland Katrine Knutsen Hanne Vange Vigdis Borlaug

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008

Landsstyremøte. Stavanger 21.-23. november 2008 Landsstyremøte Stavanger 21.-23. november 2008 Navn Representerer 1 Svein Marthinsen HiBo 2 Hilde Lotsberg HVO 3 Bjørnar Sollie UiA 4 Magnhild Bye HiB 5 Linda Haukelid UiS 6 Stine Hjerpbakk HiST 7 8 Inga

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning for trinn

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning for trinn

Detaljer

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013

Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsmøte Hurdal 11.-14. april 2013 Landsstyret AU Deltagerliste UiT Fornavn Jan Ola Bjørnar B. Linda Martin Marie Signe Britt Line Larsen Reidun-Marie Mari Vegard Stine Guro Michelle Ingrid Bjørnsdatter

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

Profesjonsfaget i faglærerutdanningene. Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark

Profesjonsfaget i faglærerutdanningene. Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark Profesjonsfaget i faglærerutdanningene Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark Forskriftens formål Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en faglærerutdanning

Detaljer

Forslag til nasjonale retningslinjer for femårige grunnskolelærerutdanninger - høringssvar fra Matematikksenteret

Forslag til nasjonale retningslinjer for femårige grunnskolelærerutdanninger - høringssvar fra Matematikksenteret Forslag til nasjonale retningslinjer for femårige grunnskolelærerutdanninger - høringssvar fra Matematikksenteret Matematikksenteret har sett gjennom de generelle delene, delen om praksisopplæring, delen

Detaljer

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Gjelder høring Forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Til Kunnskapsdepartementet Fra Senter for IKT i utdanningen Deres referanse 12/3854 Vår referanse 2012/108 Kopi Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen. Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU

Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen. Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU 21.09.09 Viktige bakgrunnsdokumenter NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen fra 2006 Stortingsmelding nr. 11 (2008-2009)

Detaljer

Høringsuttalelse - forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse - forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Saksbehandler: J. Danielsberg Epost: Jorn.Danielsberg@udir.no Vår dato: 23.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/5158 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse

Detaljer

Høring forslag til Nasjonale retningslinjer for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Høring forslag til Nasjonale retningslinjer for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.09.2017 22.06.2017 17/01352-6 Gunn Gallavara Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 17/145-1 62 24142216 forskning

Detaljer

Utdanningsdirektoratet Saksbehandler: Sven Eirik Nilssen Styret for nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Vår dato: 18.03.2013 r Defes-clateL;- i i \IVISSITLI1! i NI(41,01 04 // p Vår referanse:

Detaljer

06 Politisk plattform for barnehagelærerutdanning

06 Politisk plattform for barnehagelærerutdanning 1 06 Politisk plattform for barnehagelærerutdanning Sak: LM 06/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 På landsmøtet i 2010 vedtok Pedagogstudentene politisk

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer